Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Kannada

Shri Durgasahasranamastotram 1 Lyrics in Kannada:

॥ ದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ॥

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಕುಮಾರ ಗುಣಗಮ್ಭೀರ ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಪ್ರಭೋ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ 1 ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿವರ್ಧಕಮಂಜಸಾ ।
ಮಂಗಲಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಶಾನ್ತಿದಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2 ॥

ಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ನಾರದ ದೇವರ್ಷೇ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾಮ್ಯಯಾ ।
ಯತ್ಪೃಚ್ಛಸಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೌತುಕಾತ್ ॥ 3 ॥

ಮಾತಾ ಮೇ ಲೋಕಜನನೀ ಹಿಮವನ್ನಗಸತ್ತಮಾತ್ ।
ಮೇನಾಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ಮಹತಾ ತಪಸಾಽಽರಾಧ್ಯ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ ।
ಸ್ವಮೇವ ವಲ್ಲಭಂ ಭೇಜೇ ಕಲೇವ ಹಿ ಕಲಾನಿಧಿಮ್ ॥ 5 ॥

ನಗಾನಾಮಧಿರಾಜಸ್ತು ಹಿಮವಾನ್ ವಿರಹಾತುರಃ ।
ಸ್ವಸುತಾಯಾಃ ಪರಿಕ್ಷೀಣೇ ವಸಿಷ್ಠೇನ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ ॥ 6 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ಸೇಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ತ್ವಯಿ ಪುಣ್ಯತಃ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಸುತಾತ್ವೇನ ತದ್ವಿಯೋಗಂ ಶುಭಂ ತ್ಯಜ ॥ 7 ॥

ಬಹುರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಗೇಯಂ ಬಹುನಾಮ್ನೀ ಸನಾತನೀ ।
ಸನಾತನಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಸಾ ಪುತ್ರೀಮೋಹಂ ತ್ಯಜಾಧುನಾ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಪ್ರಬೋಧಿತಃ ಶೈಲಃ ತಾಂ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಾಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ತದಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ದುರ್ಗಾ ಪಿತರಂ ಪ್ರಾಹ ನನ್ದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹೃದಯೇ ಪ್ರತಿಭಾಸತಾಮ್ ।
ತೇನ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪೂಜಯನ್ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಹಿ ॥ 10 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ಹಿತಾಯಾಂ ತು ಹೃದಯೇ ಸ್ಫುರಿತಂ ತದಾ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾಃ ಪೃಚ್ಛತೇ ಮೇ ಯದುಕ್ತವಾನ್ ॥ 11 ॥

ಮಂಗಲಾನಾಂ ಮಂಗಲಂ ತದ್ ದುರ್ಗಾನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಖಿಲಕಾಮದಮ್ ॥ 12 ॥

ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಹಿಮವಾನೃಷಿರುಚ್ಯತೇ ।
ಛನ್ದೋನುಷ್ಟುಪ್ ಜಪೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರೀತಯೇ ಕ್ರಿಯತೇ ಸದಾ ॥ 13 ॥

ಋಷಿಚ್ಛನ್ದಾಂಸಿ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ । ಹಿಮವಾನ್ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ದುರ್ಗಾಭಗವತೀ ದೇವತಾ ।
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಶ್ರೀಭಗವತ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೇವೀಧ್ಯಾನಮ್
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಲಾಭ್ರಾಭಾಂ ಕಟಾಕ್ಷೈರರಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌಲಿಬದ್ಧೇನ್ದುರೇಖಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಕೃಪಾಣಂ ತ್ರಿಶಿಖಮಪಿ ಕರೈರುದ್ವಹನ್ತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯನ್ತೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದುರ್ಗಾಂ ಜಯಾಖ್ಯಾಂ ತ್ರಿದಶಪರಿವೃತಾಂ ಸೇವಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮೈಃ ॥

ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಽಥೋಮಾ ರಮಾ ಶಕ್ತಿರನನ್ತಾ ನಿಷ್ಕಲಾಽಮಲಾ ।
ಶಾನ್ತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತಾ ಪರಮಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 1 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾ ಕೇವಲಾನನ್ತಾ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಅನಾದಿರವ್ಯಯಾ ಶುದ್ಧಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಗಾಽಚಲಾ ॥ 2 ॥

ಏಕಾನೇಕವಿಭಾಗಸ್ಥಾ ಮಾಯಾತೀತಾ ಸುನಿರ್ಮಲಾ ।
ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸತ್ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ನಿರಂಜನಾ ॥ 3 ॥

ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಽಪಿ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚಾತ್ರಿಲಾಲಿತಾ ।
ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಽಕ್ಷರಾಽಮೃತಾ ॥ 4 ॥

ಶಾನ್ತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವೇಶಾ ನಿವೃತ್ತಿರಮೃತಪ್ರದಾ ।
ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಸಂಸ್ಥಾ ವ್ಯೋಮಧಾರಾಽಚ್ಯುತಾಽತುಲಾ ॥ 5 ॥

ಅನಾದಿನಿಧನಾಽಮೋಘಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಕಲಾಕುಲಾ ।
ಋತುಪ್ರಥಮಜಾಽನಾಭಿರಮೃತಾತ್ಮಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ನಮ್ಯಾ ಮಹಾಮಹಿಷಘಾತಿನೀ ।
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಕಲಾಽಕಾಮಾ ಮಹಿಷೇಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 8 ॥

ಅಂಗದಾದಿಧರಾ ಚೈವ ತಥಾ ಮುಕುಟಧಾರಿಣೀ ।
ಸನಾತನೀ ಮಹಾನನ್ದಾಽಽಕಾಶಯೋನಿಸ್ತಥೇಚ್ಯತೇ ॥ 9 ॥

ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ಸದುಷ್ಪಾರಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶಿಕಾ ॥ 10 ॥

ಸಂಸಾರಯೋನಿಃ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಸಂಸಾರಪಾರಾ ದುರ್ವಾರಾ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಾ ದುರಾಸದಾ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸೇವ್ಯಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ಪರಮಾಕಲಾ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಿರ್ದುರ್ದರ್ಶಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಮ್ಭವಾ ॥ 12 ॥

ಅನಾದ್ಯನನ್ತವಿಭವಾ ಪರಾರ್ಥಾ ಪುರುಷಾರಣಿಃ ।
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃಚ್ಚೈವ ಸುದುರ್ವಾಚ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ॥ 13 ॥

ಶಬ್ದಗಮ್ಯಾ ಶಬ್ದಮಾಯಾ ಶಬ್ದಾಖ್ಯಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತೀತಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 14 ॥

ಪುರಾಣೀ ಚಿನ್ಮಯಾ ಪುಂಸಾಮಿಷ್ಟದಾ ಪುಷ್ಟಿರೂಪಿಣೀ ।
ಪೂತಾನ್ತರಸ್ಥಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಮಹಾಪುರುಷಸಂಜ್ಞಿತಾ ॥ 15 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತೀತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಾಂಛಾಪ್ರದಾಽನವಚ್ಛಿನ್ನಪ್ರಧಾನಾನುಪ್ರವೇಶಿನೀ ॥ 16 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಽಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿಸ್ತು ಪ್ರೋಚ್ಯತೇಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ ।
ಮಲಾಪವರ್ಜಿತಾಽಽನಾದಿಮಾಯಾ ತ್ರಿತಯತತ್ತ್ವಿಕಾ ॥ 17 ॥

ಪ್ರೀತಿಶ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚೈವ ಗುಹಾವಾಸಾ ತಥೋಚ್ಯತೇ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ನಗೋತ್ಪನ್ನಾ ತಾಮಸೀ ಚ ಧ್ರುವಾ ತಥಾ ॥ 18 ॥

ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಕ್ತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಹ್ಯಕಾರಣಾ ।
ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯಜನನೀ ನಿತ್ಯಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಸರ್ಗಪ್ರಲಯಮುಕ್ತಾ ಚ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾ ಚತುರ್ವಿಂಶಸ್ವರೂಪಾ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ ॥ 20 ॥

ಅಚ್ಯುತಾಹ್ಲಾದಿಕಾ ವಿದ್ಯುದ್ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಲಯಾ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮುದ್ಭಾವಭಾವಿತಾತ್ಮಾಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 21 ॥

ಮಹಾವಿಮಾನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಸಕೌತುಕಾ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಧಾರಿಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಹ್ಯವಿದ್ಧಾ ಪರಮಾರ್ಥದಾ ॥ 22 ॥

ಅನನ್ತರೂಪಾಽನನ್ತಾರ್ಥಾ ತಥಾ ಪುರುಷಮೋಹಿನೀ ।
ಅನೇಕಾನೇಕಹಸ್ತಾ ಚ ಕಾಲತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮಾ ಹರಪ್ರೀತಾ ಮತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಾ ॥ 24 ॥

ವ್ಯಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹಾರಾತ್ರೀಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾ ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಾ ಹ್ಯೈಶ್ವರ್ಯರೂಪಿಣೀ ॥ 25 ॥

ಧರ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಪುಮರ್ಥಿಕಾ ।
ಅಪಾಂಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಾ ಮಾನಸೀ ತತ್ತ್ವಸಮ್ಭವಾ ॥ 26 ॥

ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಭವಾನೀ ಚೈವ ರುದ್ರಾಣೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಥಾಽಮ್ಬಿಕಾ ॥ 27 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ ಸುಮಾನಸಾ ॥ 28 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರನಮಿತಾ ಶಾಂಕರೀಶಾನುವರ್ತಿನೀ ।
ಈಶ್ವರಾರ್ಧಾಸನಗತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ ॥ 29 ॥

ಸಂಸಾರಶೋಷಿಣೀ ಚೈವ ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಸುತಾ ।
ಪರಮಾನನ್ದದಾತ್ರೀ ಚ ಗುಣಾಗ್ರ್ಯಾ ಯೋಗದಾ ತಥಾ ॥ 30 ॥

ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀಃ ಕಮಲಾ ತಥಾ ।
ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರಾ ಹ್ಯುರೋನೀಲಮಣಿಪ್ರಭಾ ॥ 31 ॥

ಸರೋಜನಿಲಯಾ ಗಂಗಾ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಽಸುರಾರ್ದಿನೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸುಮಂಗಲಾ ॥ 32 ॥

ವಾಗ್ದೇವೀ ವರದಾ ವರ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭನಾ ॥ 33 ॥

ಗ್ರಾಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮವಿದ್ಯಾಽಽತ್ಮಭಾವಿತಾ ।
ಸ್ವಾಹಾ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಕೃತಿಃ ॥ 34 ॥

ಸುನೀತಿಃ ಸಂಕೃತಿಶ್ಚೈವ ಕೀರ್ತಿತಾ ನರವಾಹಿನೀ ।
ಪೂಜಾವಿಭಾವಿನೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಭೋಗ್ಯಭಾಗ್ ಭೋಗದಾಯಿನೀ ॥ 35 ॥

ಶೋಭಾವತೀ ಶಾಂಕರೀ ಚ ಲೋಲಾ ಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪರಮೇಷ್ಠಿಪ್ರಿಯಾ ಚೈವ ತ್ರಿಲೋಕೀಸುನ್ದರೀ ಮಾತಾ ॥ 36 ॥

ನನ್ದಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಕಾಮಧಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸುಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ।
ಮಹಾಮಹಿಷದರ್ಪಘ್ನೀ ಪದ್ಮಮಾಲಾಽಘಹಾರಿಣೀ ॥ 37 ॥

ವಿಚಿತ್ರಮುಕುಟಾ ರಾಮಾ ಕಾಮದಾತಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಪಿತಾಮ್ಬರಧರಾ ದಿವ್ಯವಿಭೂಷಣ ವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 38 ॥

ದಿವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸೋಮವದನಾ ಜಗತ್ಸಂಸೃಷ್ಟಿವರ್ಜಿತಾ ।
ನಿರ್ಯನ್ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ರವಾಹಸ್ಥಾ ನನ್ದಿನೀ ರುದ್ರಕಾಲಿಕಾ ॥ 39 ॥

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಕೌಮಾರೀ ಮಯೂರವರವಾಹಿನೀ ।
ಪದ್ಮಾಸನಗತಾ ಗೌರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 40 ॥

ಅದಿತಿರ್ನಿಯತಾ ರೌದ್ರೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವಿವಾಹನಾ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ ಕೇಶಿವಾಹಾ ಗುಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 41 ॥

ಮಹಾಫಲಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಸರಿದ್ವರಾ ।
ಭಾಸ್ವದ್ರೂಪಾ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೀ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶಭಂಜನಾ ॥ 42 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಗೋಮಿನೀ ರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿದಶಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಬಹುರೂಪಾ ಸುರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ ॥ 43 ॥

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಭಾವವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪರೀತಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಸುರವಿಮರ್ದಿಕಾ ॥ 44 ॥

ಪಿಕಸ್ವನೀ ಸಾಮಗೀತಾ ಭವಾಂಕನಿಲಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ।
ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ದೀಪ್ತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಹಿತಪಾತಿನೀ ॥ 45 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯಾ ದಕ್ಷಾ ಸಮುದ್ರಾನ್ತರವಾಸಿನೀ ।
ಅಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ನಿರಾಮಯಾ ॥ 46 ॥

ಕಾಮಧೇನುಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೌನನಾಶಿನೀ ।
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರದಾ ॥ 47 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಾ ದೇವದೇವೀ ಮನೋಮಯಾ ।
ಸುಭಗಾ ಸುವಿಶುದ್ಧಾ ಚ ವಸುದೇವಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 48 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಪರಾವರಾ ।
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾ ಪರಾತೀತಾ ವೇದಾನ್ತವಿಷಯಾ ಮತಿಃ ॥ 49 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಾಹಿಕಾ ದಹ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಯೋಗಮಾಯಾ ವಿಭಾಗಜ್ಞಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಗರೀಯಸೀ ॥ 50 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮುದ್ಭೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷಾಶ್ರಿಯಾಽದಿತಿಃ ।
ಬೀಜಾಂಕುರಸಮುದ್ಭೂತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 51 ॥

ಖ್ಯಾತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀ ಸಂಜ್ಞಾ ಮಹಾಭೋಗೀನ್ದ್ರಶಾಯಿನೀ ।
ಹೀಂಕೃತಿಃ ಶಂಕರೀ ಶಾನ್ತಿರ್ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 52 ॥

ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಶೂಲಾ ದೇವಸೇನಾ ಭವಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾರಾತ್ರೀ ಪರಾನನ್ದಾ ಶಚೀ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ ॥ 53 ॥

ಈಡ್ಯಾ ಜಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಸುರೂಪಿಣೀ ।
ಗುಹಾಮ್ಬಿಕಾ ಗಣೋತ್ಪನ್ನಾ ಮಹಾಪೀಠಾ ಮರುತ್ಸುತಾ ॥ 54 ॥

ಹವ್ಯವಾಹಾ ಭವಾನನ್ದಾ ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗನ್ಮೃತ್ಯುರ್ಜರಾತೀತಾ ಚ ಬುದ್ಧಿದಾ ॥ 55 ॥

ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾಶ್ರಯಾ ಪರಾ ।
ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಮಂಗಲೈಕಸುವಿಗ್ರಹಾ ॥ 56 ॥

ಪುರುಷಾನ್ತರ್ಗತಾ ಚೈವ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ದಿವಿಸ್ಥಿತಾ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾ ಚ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನಾಧೃತಿಃ ॥ 57 ॥

ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಾ ಚ ತಥಾ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ।
ವೇದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿವೇದ್ಯಾ ಚ ಮಹಾಲೀಲಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 58 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಽಘಹಾರಿಣೀ ।
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮಹಾದಾತ್ರೀ ಸಂಸಾರಪರಿವರ್ತಿಕಾ ॥ 59 ॥

ಸುಮಾಲಿನೀ ಸುರೂಪಾ ಚ ಭಾಸ್ವಿನೀ ಧಾರಿಣೀ ತಥಾ ।
ಉನ್ಮೂಲಿನೀ ಸರ್ವಸಭಾ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 60 ॥

ಸುಸೌಮ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ತಾಂಡವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ।
ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರೀ ಶುದ್ಧಾ ಮಲತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 61 ॥

ಜಗತ್ತ್ತ್ರಯೀ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರಮೃತಾಶ್ರಯಾ ।
ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಶೋಕಾ ಚ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯನಾಹತಾ ॥ 62 ॥

ಹೇಮಕುಂಡಲಿನೀ ಕಾಲೀ ಪದ್ಮವಾಸಾ ಸನಾತನೀ ।
ಸದಾಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಶಯಾ ದೇವೀ ಸತಾಂಪ್ರಿಯಾ ॥ 63 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಕಲಾ ಚೈವ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕಂಜಮಾಲಿನೀ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶಾ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರಿಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ॥ 64 ॥

ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ಖಂಡಿಕಾಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಾಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಅಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನಸಂಸ್ಥಾನಾ ವಶಿನೀ ವಂಶಧಾರಿಣೀ ॥ 65 ॥

ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಭಗಿನೀ ಚ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಾಹಾರಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 66 ॥

ನಿರಂಕುಶಪದೋದ್ಭೂತಾ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ವಿಶೋಧಿಕಾ ।
ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಪದ್ಮಸಮ್ಭೇದಕಾರಿಣೀ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 67 ॥

ಪರಾವರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜಾ ।
ಪರಾವರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಚ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜಿತಾಶ್ರಯಾ ॥ 68 ॥

ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರವದನಾತ್ಮಜಾ ।
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃಸತ್ವಸ್ಥಾ ಮಹೇಶ್ವರಪದಾಶ್ರಯಾ ॥ 69 ॥

ಜ್ವಾಲಿನೀ ಸನ್ಮಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯಾ ಪದ್ಮಭೇದಿಕಾ ।
ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ ॥ 70 ॥

ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿಂಹರಥಾ ಚೇಕಿತಾನಾಽಮಿತಪ್ರಭಾ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಸಕಲಾ ಕಾಲಹಾರಿಣೀ ॥ 71 ॥

ಸರ್ವವೇದ್ಯಾ ಸರ್ವಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಾ ದೂಢಾ ಗುಹಾರಣೀ ।
ಪ್ರಲಯಾ ಯೋಗಧಾತ್ರೀ ಚ ಗಂಗಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 72 ॥

ಕಾಮದಾ ಕನಕಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಂಜಗರ್ಭಪ್ರಭಾ ತಥಾ ।
ಪುಣ್ಯದಾ ಕಾಲಕೇಶಾ ಚ ಭೋಕ್ತ್ತ್ರೀ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತಥಾ ॥ 73 ॥

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಭೂತಿದಾತ್ರೀ ಭೂತಿಭೂಷಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಪರಮಾರ್ಥಾಽರ್ಥವಿಗ್ರಹಾ ॥ 74 ॥

ವರ್ಣೋದಯಾ ಭಾನುಮೂರ್ತಿರ್ವಾಗ್ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಮನೋಜವಾ ।
ಮನೋಹರಾ ಮಹೋರಸ್ಕಾ ತಾಮಸೀ ವೇದರೂಪಿಣೀ ॥ 75 ॥

ವೇದಶಕ್ತಿರ್ವೇದಮಾತಾ ವೇದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮಯೀ ॥ 76 ॥

ವಿಶ್ವಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಭಾರ್ಗವೀ ಸುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸುರಭಿರ್ನನ್ದಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ನನ್ದಗೋಪತನೂದ್ಭವಾ ॥ 77 ॥

ಭಾರತೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ಪರಾವರವಿಭೇದಿಕಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋಪೇತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 78 ॥

ಅನನ್ತಾನನ್ದವಿಭವಾ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಧನರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಸುಗನ್ಧಾ ಗನ್ಧದಾಯಿನೀ ॥ 79 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾ ಚತುರಾಸ್ಯಾ ಶಿವೋದಯಾ ।
ಸುದುರ್ಲಭಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನ್ಯಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾ ॥ 80 ॥

ಶಾನ್ತಾ ಪ್ರಭಾಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪಂಕಜಾಯತಲೋಚನಾ ।
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಹೃದಯಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಮಾತಾ ಚ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ॥ 81 ॥

ಗಿರಿಜಾ ಚ ಸುಗೂಢಾ ಚ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ನಿರನ್ತರಾ ।
ದುರ್ಗಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡೀ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಕಾನ್ತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 82 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಜಗತೀ ಜಗದ್ಯನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿವಾಸಾ ಚ ಶಾರದಾ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ ॥ 83 ॥

ರತ್ನಮಾಲಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ವ್ಯುಷ್ಟಿರ್ವಿಶ್ವಪ್ರಮಾಥಿನೀ ।
ಪದ್ಮಾನನ್ದಾ ಪದ್ಮನಿಭಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ಕೃತೋದ್ಭವಾ ॥ 84 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಾ ಸೂರ್ಯಮಾತಾ ವೃಷಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಭಾಷಾ ಸುಕೋಮಲಾ ॥ 85 ॥

ವಾಮಾ ಚ ಪಂಚತಪಸಾಂ ವರದಾತ್ರೀ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ವಾಚ್ಯವರ್ಣೇಶ್ವರೀ ವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ॥ 86 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವೇಗಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಹಿತಾ ।
ಭದ್ರಕಾಲೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭದ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 87 ॥

ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಭೇತ್ತ್ರೀ ಮಹಾಮನಾಃ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಷಡಧ್ವಪರಿವರ್ತಿಕಾ ॥ 88 ॥

ಶಂಖಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ಚೈತ್ರಾದಿರ್ವತ್ಸರಾರೂಢಾ ಜಗತ್ಸಮ್ಪೂರಣೀನ್ದ್ರಜಾ ॥ 89 ॥

ಶುಮ್ಭಘ್ನೀ ಖೇಚರಾರಾಧ್ಯಾ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾ ಬಲೀಡಿತಾ ।
ಖಗಾರೂಢಾ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ ಸುಪದ್ಮನಿಲಯಾ ತಥಾ ॥ 90 ॥

ವಿರಕ್ತಾ ಗರುಡಸ್ಥಾ ಚ ಜಗತೀಹೃದ್ಗುಹಾಶ್ರಯಾ ।
ಶುಮ್ಭಾದಿಮಥನಾ ಭಕ್ತಹೃದ್ಗಹ್ವರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 91 ॥

ಜಗತ್ತ್ತ್ರಯಾರಣೀ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾ ಕಾಮದಾ ತಥಾ ।
ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಚಾನಲ್ಪಕಲ್ಮಷಹಾರಿಣೀ ॥ 92 ॥

ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯಾ ದುಷ್ಟದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಸತ್ತಮಾ ।
ಸದ್ವೃತಾ ಲೋಕಸಂವ್ಯಾಪ್ತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ॥ 93 ॥

ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರೀ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶಿವಾಧೃತಾ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೀ ಸರ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ॥ 94 ॥

ನಿರಾನನ್ದಾ ತ್ರಿಶೂಲಾಸಿಧನುರ್ಬಾಣಾದಿಧಾರಿಣೀ ।
ಅಶೇಷಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದೇವತಾ ॥ 95 ॥

ವರಾಮ್ಬಿಕಾ ಗಿರೇಃ ಪುತ್ರೀ ನಿಶುಮ್ಭವಿನಿಪಾತಿನೀ ।
ಸುವರ್ಣಾ ಸ್ವರ್ಣಲಸಿತಾಽನನ್ತವರ್ಣಾ ಸದಾಧೃತಾ ॥ 96 ॥

ಶಾಂಕರೀ ಶಾನ್ತಹೃದಯಾ ಅಹೋರಾತ್ರವಿಧಾಯಿಕಾ ।
ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೂಢರೂಪಾ ಗುಣಪೂರ್ಣಾ ಚ ಗಾರ್ಗ್ಯಜಾ ॥ 97 ॥

ಗೌರೀ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ ಸನ್ಧ್ಯಾತ್ರಯೀಧೃತಾ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವಬನ್ಧವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 98 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಅಪ್ರಮೇಯಾ ಮುನೀಡಿತಾ ।
ವಿಶುದ್ಧಸುಕುಲೋದ್ಭೂತಾ ಬಿನ್ದುನಾದಸಮಾದೃತಾ ॥ 99 ॥

ಶಮ್ಭುವಾಮಾಂಕಗಾ ಚೈವ ಶಶಿತುಲ್ಯನಿಭಾನನಾ ।
ವನಮಾಲಾವಿರಾಜನ್ತೀ ಅನನ್ತಶಯನಾದೃತಾ ॥ 100 ॥

ನರನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ದೈತ್ಯಪ್ರಮಾಥಿನೀ ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮಗದಾಧರಾ ॥ 101 ॥

ಸಂಕರ್ಷಣಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಅಮ್ಬಿಕಾ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾ ।
ಸುವೃತಾ ಸುನ್ದರೀ ಚೈವ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ॥ 102 ॥

ಮೋಕ್ಷದಾ ಭಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಪುರಾಣಪುರುಷಾದೃತಾ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಿದಾಽಽರಾಧ್ಯಾ ಸರೋಜನಿಲಯಾಽಸಮಾ ॥ 103 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಽನಾದಿರ್ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 104 ॥

ವೈರಾಗ್ಯಜ್ಞಾನನಿರತಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ವಿಚಿತ್ರಗಹನಾಧಾರಾ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ॥ 105 ॥

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ ಪೀತಚೇಲಾ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ ।
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮನ್ಯುಮಾತಾ ಮಹಾಮನ್ಯುಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 106 ॥

ಅಮನ್ಯುರಮೃತಾಸ್ವಾದಾ ಪುರನ್ದರಪರಿಷ್ಟುತಾ ।
ಅಶೋಚ್ಯಾ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾ ಹಿರಣ್ಯರಜತಪ್ರಿಯಾ ॥ 107 ॥

ಹಿರಣ್ಯಜನನೀ ಭೀಮಾ ಹೇಮಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 108 ॥

ಮಹಾನಿದ್ರಾಸಮುತ್ಪತ್ತಿರನಿದ್ರಾ ಸತ್ಯದೇವತಾ ।
ದೀರ್ಘಾ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಪಿಂಗಜಟಾಧಾರಾ ಮನೋಜ್ಞಧೀಃ ॥ 109 ॥

ಮಹಾಶ್ರಯಾ ರಮೋತ್ಪನ್ನಾ ತಮಃಪಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ।
ತ್ರಿತತ್ತ್ವಮಾತಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪದ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 110 ॥

ಶಾನ್ತ್ಯತೀತಕಲಾಽತೀತವಿಕಾರಾ ಶ್ವೇತಚೇಲಿಕಾ ।
ಚಿತ್ರಮಾಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾ ದೈತ್ಯಮಾಥಿನೀ ॥ 111 ॥

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಲಸರ್ಪಾಭವೇಣಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಕಾ ।
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಚ ದರ್ಶಿನೀ ॥ 112 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ನರೋತ್ಪನ್ನಾ ಕೌಮುದೀ ಕಾನ್ತಿಧಾರಿಣೀ ।
ಕೌಶಿಕೀ ಲಲಿತಾ ಲೀಲಾ ಪರಾವರವಿಭಾವಿನೀ ॥ 113 ॥

ವರೇಣ್ಯಾಽದ್ಭುತಮಹಾತ್ಮ್ಯಾ ವಡವಾ ವಾಮಲೋಚನಾ ।
ಸುಭದ್ರಾ ಚೇತನಾರಾಧ್ಯಾ ಶಾನ್ತಿದಾ ಶಾನ್ತಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 114 ॥

ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಷಟ್ಸೂತ್ರಪರಿವರ್ಣಿತಾ ॥ 115 ॥

ಸುಧೌತಕರ್ಮಣಾಽಽರಾಧ್ಯಾ ಯುಗಾನ್ತದಹನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಕಿರೀಟಿನೀ ॥ 116 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಬಿಮ್ಬಸಮೋಷ್ಠೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ॥ 117 ॥

ಮದೋತ್ಕಟಾ ಹಂಸಗತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ।
ವೃಷಾಧೀಶಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಚ ವಿನ್ಧ್ಯಾ ಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ॥ 118 ॥

ಹಿಮವನ್ಮೇರುನಿಲಯಾ ಕೈಲಾಸಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಚಾಣೂರಹನ್ತ್ರೀ ನೀತಿಜ್ಞಾ ಕಾಮರೂಪಾ ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 119 ॥

ವ್ರತಸ್ನಾತಾ ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಸಿಂಹಾಸನನಿವಾಸಿನೀ ।
ವೀರಭದ್ರಾದೃತಾ ವೀರಾ ಮಹಾಕಾಲಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 120 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರಾರ್ಚಿತಾ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಾರಾಧಿತಪಾದುಕಾ ।
ಶ್ರದ್ಧಾತ್ಮಿಕಾ ಪಾವನೀ ಚ ಮೋಹಿನೀ ಅಚಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 121 ॥

ಮಹಾದ್ಭುತಾ ವಾರಿಜಾಕ್ಷೀ ಸಿಂಹವಾಹನಗಾಮಿನೀ ।
ಮನೀಷಿಣೀ ಸುಧಾವಾಣೀ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾ ॥ 122 ॥

ಶ್ವೇತವಾಹನಿಷೇವ್ಯಾ ಚ ಲಸನ್ಮತಿರರುನ್ಧತೀ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೀ ತಥಾ ಚೈವ ಮಹಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 123 ॥

ವಸುಪ್ರಭಾ ಸುಮಾಲ್ಯಾಪ್ತಕನ್ಧರಾ ಪಂಕಜಾನನಾ ।
ಪರಾವರಾ ವರಾರೋಹಾ ಸಹಸ್ರನಯನಾರ್ಚಿತಾ ॥ 124 ॥

ಶ್ರೀರೂಪಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶಿವನಾಮ್ನೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶ್ರಿತಕಲ್ಯಾಣಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ॥ 125 ॥

ಶ್ರೀಕಲಾಽನನ್ತದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಹ್ಯಕ್ಷುದ್ರಾಽಽರಾತಿಸೂದನೀ ।
ರಕ್ತಬೀಜನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದೈತ್ಯಸಂಗವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 126 ॥

ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಸಿಂಹಿಕಾಸ್ಯಾ ದೈತ್ಯಶೋಣಿತಪಾಯಿನೀ ।
ಸುಕೀರ್ತಿಸಹಿತಾಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾ ರಸವೇದಿನೀ ॥ 127 ॥

ಗುಣಾಭಿರಾಮಾ ನಾಗಾರಿವಾಹನಾ ನಿರ್ಜರಾರ್ಚಿತಾ ।
ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 128 ॥

ವಜ್ರದಂಡಾಂಕಿತಾ ಚೈವ ತಥಾಽಮೃತಸಂಜೀವಿನೀ ।
ವಜ್ರಚ್ಛನ್ನಾ ದೇವದೇವೀ ವರವಜ್ರಸ್ವವಿಗ್ರಹಾ ॥ 129 ॥

ಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಾತ್ಮಾ ಚ ಮಾಲಿನೀ ಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣೀ ।
ಗನ್ಧರ್ವೀ ತರುಣೀ ಚಾನ್ದ್ರೀ ಖಡ್ಗಾಯುಧಧರಾ ತಥಾ ॥ 130 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಪ್ರಜಾನನ್ದಾ ತಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಭೃಗೂದ್ಭವಾ ।
ಏಕಾನಂಗಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 131 ॥

ಧರ್ಮಸರ್ವಸ್ವವಾಹಾ ಚ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿಶ್ಚಯಾ ।
ಧರ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಧರ್ಮಮಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾನಾಂ ಶಿವಪ್ರದಾ ॥ 132 ॥

ವಿಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಾನ್ತರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಧರ್ಮವರ್ಷ್ಮಾ ಧರ್ಮಪೂರ್ವಾ ಧರ್ಮಪಾರಂಗತಾನ್ತರಾ ॥ 133 ॥

ಧರ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಗಮ್ಯಾ ಧರಾಧರಾ ।
ಕಪಾಲಿನೀ ಶಾಕಲಿನೀ ಕಲಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 134 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಿಮುಕ್ತಾ ಚ ಕರ್ಣಿಕಾರಧರಾಽಕ್ಷರಾ।
ಕಂಸಪ್ರಾಣಹರಾ ಚೈವ ಯುಗಧರ್ಮಧರಾ ತಥಾ ॥ 135 ॥

ಯುಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯವಿಗ್ರಹಾ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಚ ತಥಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾ ॥ 136 ॥

ಆದಿತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾ ಚ ದಿವಾಕರನಿಭಪ್ರಭಾ ।
ಪದ್ಮಾಸನಗತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಖಡ್ಗಬಾಣಶರಾಸನಾ ॥ 137 ॥

ಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಶತರೂಪಾ ಶತಾವರ್ತಾ ವಿತತಾ ರಾಸಮೋದಿನೀ ॥ 138 ॥

ಸೂರ್ಯೇನ್ದುನೇತ್ರಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಸುಷ್ಠುಮಾಯಿನೀ ।
ಸೂರ್ಯಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ ಚೈವ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 139 ॥

ನಿವೃತ್ತಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಜ್ಞಾನಪಾರಗಾ ಪರ್ವತಾತ್ಮಜಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡಿಕಾ ಚ ಚಂಡೀ ಹೈಮವತೀ ತಥಾ ॥ 140 ॥

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸತೀ ಚೈವ ಭವಾನೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಧೂಮ್ರಲೋಚನಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ॥ 141 ॥

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗಭದ್ರಾ ಸಮುದ್ರತನಯಾ ತಥಾ ।
ದೇವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಶುದ್ಧಾ ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ॥ 142 ॥

ತ್ರಿಣೇತ್ರಾ ಚನ್ದ್ರಮುಕುಟಾ ಪ್ರಮಥಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾ ।
ಅರ್ಜುನಾಭೀಷ್ಟದಾತ್ರೀ ಚ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ 143 ॥

ಕುಮಾರಲಾಲನಾಸಕ್ತಾ ಹರಬಾಹೂಪಧಾನಿಕಾ ।
ವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಭಕ್ತವಿಘ್ನಸ್ತೋಮಪ್ರಹಾರಿಣೀ ॥ 144 ॥

ಸುಸ್ಮಿತೇನ್ದುಮುಖೀ ನಮ್ಯಾ ಜಯಾಪ್ರಿಯಸಖೀ ತಥಾ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾ ॥ 145 ॥

ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಕೂಟಜಾಲಪ್ರಮಾಥಿನೀ ।
ಕೃತ್ಯಾಪ್ರಹಾರಿಣೀ ಚೈವ ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನೀ ತಥಾ ॥ 146 ॥

ಸುರಾಸುರಪ್ರವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಮೋಹಘ್ನೀ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ಷಡ್ವೈರಿನಿಗ್ರಹಕರೀ ವೈರಿವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ ॥ 147 ॥

ಭೂತಸೇವ್ಯಾ ಭೂತದಾತ್ರೀ ಭೂತಪೀಡಾವಿಮರ್ದಿಕಾ ।
ನಾರದಸ್ತುತಚಾರಿತ್ರಾ ವರದೇಶಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 148 ॥

ವಾಮದೇವಸ್ತುತಾ ಚೈವ ಕಾಮದಾ ಸೋಮಶೇಖರಾ ।
ದಿಕ್ಪಾಲಸೇವಿತಾ ಭವ್ಯಾ ಭಾಮಿನೀ ಭಾವದಾಯಿನೀ ॥ 149 ॥

ಸ್ತ್ರೀಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಚ ಭೋಗದಾ ರೋಗನಾಶಿನೀ ।
ವ್ಯೋಮಗಾ ಭೂಮಿಗಾ ಚೈವ ಮುನಿಪೂಜ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾ ।
ವನದುರ್ಗಾ ಚ ದುರ್ಬೋಧಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 150 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತಿದಂ ಭದ್ರ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿರಾ ಭವೇತ್ ॥ 1 ॥

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾದಿಪೀಡಾ ನಶ್ಯತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ।
ಬಾಲಗ್ರಹಾದಿಪೀಡಾಯಾಃ ಶಾನ್ತಿರ್ಭವತಿ ಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 2 ॥

ಮಾರಿಕಾದಿಮಹಾರೋಗೇ ಪಠತಾಂ ಸೌಖ್ಯದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ವ್ಯವಹಾರೇ ಚ ಜಯದಂ ಶತ್ರುಬಾಧಾನಿವಾರಕಮ್ ॥ 3 ॥

ದಮ್ಪತ್ಯೋಃ ಕಲಹೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಮಿಥಃ ಪ್ರೇಮಾಭಿವರ್ಧಕಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದಂ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 4 ॥

ವಿದ್ಯಾಭಿವರ್ಧಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಾಮರ್ಥಸಾಧಕಮ್ ।
ಶುಭದಂ ಶುಭಕಾರ್ಯೇಷು ಪಠತಾಂ ಶೃಣುತಾಮಪಿ ॥ 5 ॥

ಯಃ ಪೂಜಯತಿ ದುರ್ಗಾಂ ತಾಂ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ।
ಪುಷ್ಪೈಃ ಕುಂಕುಮಸಮ್ಮಿಶ್ರೈಃ ಸ ತು ಯತ್ಕಾಂಕ್ಷತೇ ಹೃದಿ ॥ 6 ॥

ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಯನ್ಮುಖೇ ಧ್ರಿಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 7 ॥

ಕಿಂ ತಸ್ಯೇತರಮನ್ತ್ರೌಘೈಃ ಕಾರ್ಯಂ ಧನ್ಯತಮಸ್ಯ ಹಿ ।
ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕಂ ಯದ್ಗೃಹೇ ಭವೇತ್ ॥ 8 ॥

ನ ತತ್ರ ಗ್ರಹಭೂತಾದಿಬಾಧಾ ಸ್ಯಾನ್ಮಂಗಲಾಸ್ಪದೇ ।
ತದ್ಗೃಹಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವೀಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಮ್ ॥ 9 ॥

ಏತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಮನ್ತ್ರವಿತ್ ।
ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಃ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ॥ 10 ॥

ಇತ್ಯೇತನ್ನಗರಾಜೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವಯಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 11 ॥

ಭಕ್ತಾಯ ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾಯ ಕೇವಲಂ ಕೀರ್ತ್ಯತಾಮಿದಮ್ ।
ಹೃದಿ ಧಾರಯ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಂ ದೇವ್ಯನುಗ್ರಹಸಾಧಕಮ್ ॥ 12 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದಪುರಾಣೇ ಸ್ಕನ್ದನಾರದಸಂವಾದೇ
ದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 1:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top