Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Oriya

Shri Durgasahasranamastotram 1 Lyrics in Oriya:

॥ ଦୁର୍ଗାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ୧ ॥

॥ ଶ୍ରୀଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ॥

॥ ଅଥ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍  ॥

ନାରଦ ଉଵାଚ –
କୁମାର ଗୁଣଗମ୍ଭୀର ଦେଵସେନାପତେ ପ୍ରଭୋ ।
ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦଂ ପୁଂସାଂ ସର୍ଵପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥ ୧ ॥

ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଭକ୍ତିଵର୍ଧକମଞ୍ଜସା ।
ମଙ୍ଗଲଂ ଗ୍ରହପୀଡାଦିଶାନ୍ତିଦଂ ଵକ୍ତୁମର୍ହସି ॥ ୨ ॥

ସ୍କନ୍ଦ ଉଵାଚ –
ଶୃଣୁ ନାରଦ ଦେଵର୍ଷେ ଲୋକାନୁଗ୍ରହକାମ୍ୟୟା ।
ୟତ୍ପୃଚ୍ଛସି ପରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ତତ୍ତେ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି କୌତୁକାତ୍ ॥ ୩ ॥

ମାତା ମେ ଲୋକଜନନୀ ହିମଵନ୍ନଗସତ୍ତମାତ୍ ।
ମେନାୟାଂ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନ୍ୟାଂ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତା ହରପ୍ରିୟା ॥ ୪ ॥

ମହତା ତପସାଽଽରାଧ୍ୟ ଶଙ୍କରଂ ଲୋକଶଙ୍କରମ୍ ।
ସ୍ଵମେଵ ଵଲ୍ଲଭଂ ଭେଜେ କଲେଵ ହି କଲାନିଧିମ୍ ॥ ୫ ॥

ନଗାନାମଧିରାଜସ୍ତୁ ହିମଵାନ୍ ଵିରହାତୁରଃ ।
ସ୍ଵସୁତାୟାଃ ପରିକ୍ଷୀଣେ ଵସିଷ୍ଠେନ ପ୍ରବୋଧିତଃ ॥ ୬ ॥

ତ୍ରିଲୋକଜନନୀ ସେୟଂ ପ୍ରସନ୍ନା ତ୍ଵୟି ପୁଣ୍ୟତଃ ।
ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତା ସୁତାତ୍ଵେନ ତଦ୍ଵିୟୋଗଂ ଶୁଭଂ ତ୍ୟଜ ॥ ୭ ॥

ବହୁରୂପା ଚ ଦୁର୍ଗେୟଂ ବହୁନାମ୍ନୀ ସନାତନୀ ।
ସନାତନସ୍ୟ ଜାୟା ସା ପୁତ୍ରୀମୋହଂ ତ୍ୟଜାଧୁନା ॥ ୮ ॥

ଇତି ପ୍ରବୋଧିତଃ ଶୈଲଃ ତାଂ ତୁଷ୍ଟାଵ ପରାଂ ଶିଵାମ୍ ।
ତଦା ପ୍ରସନ୍ନା ସା ଦୁର୍ଗା ପିତରଂ ପ୍ରାହ ନନ୍ଦିନୀ ॥ ୯ ॥

ମତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ପରଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ହୃଦୟେ ପ୍ରତିଭାସତାମ୍ ।
ତେନ ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରେଣ ପୂଜୟନ୍ କାମମାପ୍ନୁହି ॥ ୧୦ ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵାନ୍ତର୍ହିତାୟାଂ ତୁ ହୃଦୟେ ସ୍ଫୁରିତଂ ତଦା ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ଦୁର୍ଗାୟାଃ ପୃଚ୍ଛତେ ମେ ୟଦୁକ୍ତଵାନ୍ ॥ ୧୧ ॥

ମଙ୍ଗଲାନାଂ ମଙ୍ଗଲଂ ତଦ୍ ଦୁର୍ଗାନାମ ସହସ୍ରକମ୍ ।
ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାଂ ପୁଂସାଂ ବ୍ରଵୀମ୍ୟଖିଲକାମଦମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଦୁର୍ଗାଦେଵୀ ସମାଖ୍ୟାତା ହିମଵାନୃଷିରୁଚ୍ୟତେ ।
ଛନ୍ଦୋନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଜପୋ ଦେଵ୍ୟାଃ ପ୍ରୀତୟେ କ୍ରିୟତେ ସଦା ॥ ୧୩ ॥

ଋଷିଚ୍ଛନ୍ଦାଂସି –
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ । ହିମଵାନ୍ ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ । ଦୁର୍ଗାଭଗଵତୀ ଦେଵତା ।
ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଶ୍ରୀଭଗଵତ୍ୟୈ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଦେଵୀଧ୍ୟାନମ୍
ଓଂ ହ୍ରୀଂ କାଲାଭ୍ରାଭାଂ କଟାକ୍ଷୈରରିକୁଲଭୟଦାଂ ମୌଲିବଦ୍ଧେନ୍ଦୁରେଖାଂ
ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖମପି କରୈରୁଦ୍ଵହନ୍ତୀଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାମ୍ ।
ସିଂହସ୍କନ୍ଧାଧିରୂଢାଂ ତ୍ରିଭୁଵନମଖିଲଂ ତେଜସା ପୂରୟନ୍ତୀଂ
ଧ୍ୟାୟେଦ୍ ଦୁର୍ଗାଂ ଜୟାଖ୍ୟାଂ ତ୍ରିଦଶପରିଵୃତାଂ ସେଵିତାଂ ସିଦ୍ଧିକାମୈଃ ॥

ଶ୍ରୀ ଜୟଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାଽଥୋମା ରମା ଶକ୍ତିରନନ୍ତା ନିଷ୍କଲାଽମଲା ।
ଶାନ୍ତା ମାହେଶ୍ଵରୀ ନିତ୍ୟା ଶାଶ୍ଵତା ପରମା କ୍ଷମା ॥ ୧ ॥

ଅଚିନ୍ତ୍ୟା କେଵଲାନନ୍ତା ଶିଵାତ୍ମା ପରମାତ୍ମିକା ।
ଅନାଦିରଵ୍ୟୟା ଶୁଦ୍ଧା ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵଗାଽଚଲା ॥ ୨ ॥

ଏକାନେକଵିଭାଗସ୍ଥା ମାୟାତୀତା ସୁନିର୍ମଲା ।
ମହାମାହେଶ୍ଵରୀ ସତ୍ୟା ମହାଦେଵୀ ନିରଞ୍ଜନା ॥ ୩ ॥

କାଷ୍ଠା ସର୍ଵାନ୍ତରସ୍ଥାଽପି ଚିଚ୍ଛକ୍ତିଶ୍ଚାତ୍ରିଲାଲିତା ।
ସର୍ଵା ସର୍ଵାତ୍ମିକା ଵିଶ୍ଵା ଜ୍ୟୋତୀରୂପାଽକ୍ଷରାଽମୃତା ॥ ୪ ॥

ଶାନ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସର୍ଵେଶା ନିଵୃତ୍ତିରମୃତପ୍ରଦା ।
ଵ୍ୟୋମମୂର୍ତିର୍ଵ୍ୟୋମସଂସ୍ଥା ଵ୍ୟୋମଧାରାଽଚ୍ୟୁତାଽତୁଲା ॥ ୫ ॥

ଅନାଦିନିଧନାଽମୋଘା କାରଣାତ୍ମକଲାକୁଲା ।
ଋତୁପ୍ରଥମଜାଽନାଭିରମୃତାତ୍ମସମାଶ୍ରୟା ॥ ୬ ॥

ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ନମ୍ୟା ମହାମହିଷଘାତିନୀ ।
ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରୀ ପ୍ରାଣରୂପା ପ୍ରଧାନପୁରୁଷେଶ୍ଵରୀ ॥ ୭ ॥

ସର୍ଵଶକ୍ତିକଲାଽକାମା ମହିଷେଷ୍ଟଵିନାଶିନୀ ।
ସର୍ଵକାର୍ୟନିୟନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସର୍ଵଭୂତେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮ ॥

ଅଙ୍ଗଦାଦିଧରା ଚୈଵ ତଥା ମୁକୁଟଧାରିଣୀ ।
ସନାତନୀ ମହାନନ୍ଦାଽଽକାଶୟୋନିସ୍ତଥେଚ୍ୟତେ ॥ ୯ ॥

ଚିତ୍ପ୍ରକାଶସ୍ଵରୂପା ଚ ମହାୟୋଗେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ।
ମହାମାୟା ସଦୁଷ୍ପାରା ମୂଲପ୍ରକୃତିରୀଶିକା ॥ ୧୦ ॥

ସଂସାରୟୋନିଃ ସକଲା ସର୍ଵଶକ୍ତିସମୁଦ୍ଭଵା ।
ସଂସାରପାରା ଦୁର୍ଵାରା ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷା ଦୁରାସଦା ॥ ୧୧ ॥

ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଶ୍ଚ ସେଵ୍ୟା ଚ ୟୋଗିନୀ ପରମାକଲା ।
ମହାଵିଭୂତିର୍ଦୁର୍ଦର୍ଶା ମୂଲପ୍ରକୃତିସମ୍ଭଵା ॥ ୧୨ ॥

ଅନାଦ୍ୟନନ୍ତଵିଭଵା ପରାର୍ଥା ପୁରୁଷାରଣିଃ ।
ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକୃଚ୍ଚୈଵ ସୁଦୁର୍ଵାଚ୍ୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ॥ ୧୩ ॥

ଶବ୍ଦଗମ୍ୟା ଶବ୍ଦମାୟା ଶବ୍ଦାଖ୍ୟାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହା ।
ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାତୀତା ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାତ୍ମିକା ॥ ୧୪ ॥

ପୁରାଣୀ ଚିନ୍ମୟା ପୁଂସାମିଷ୍ଟଦା ପୁଷ୍ଟିରୂପିଣୀ ।
ପୂତାନ୍ତରସ୍ଥା କୂଟସ୍ଥା ମହାପୁରୁଷସଂଜ୍ଞିତା ॥ ୧୫ ॥

ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାତୀତା ସର୍ଵଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଵାଞ୍ଛାପ୍ରଦାଽନଵଚ୍ଛିନ୍ନପ୍ରଧାନାନୁପ୍ରଵେଶିନୀ ॥ ୧୬ ॥

କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାଽଚିନ୍ତ୍ୟଶକ୍ତିସ୍ତୁ ପ୍ରୋଚ୍ୟତେଽଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣା ।
ମଲାପଵର୍ଜିତାଽଽନାଦିମାୟା ତ୍ରିତୟତତ୍ତ୍ଵିକା ॥ ୧୭ ॥

ପ୍ରୀତିଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିଶ୍ଚୈଵ ଗୁହାଵାସା ତଥୋଚ୍ୟତେ ।
ମହାମାୟା ନଗୋତ୍ପନ୍ନା ତାମସୀ ଚ ଧ୍ରୁଵା ତଥା ॥ ୧୮ ॥

ଵ୍ୟକ୍ତାଽଵ୍ୟକ୍ତାତ୍ମିକା କୃଷ୍ଣା ରକ୍ତା ଶୁକ୍ଲା ହ୍ୟକାରଣା ।
ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ କାର୍ୟଜନନୀ ନିତ୍ୟପ୍ରସଵଧର୍ମିଣୀ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଗପ୍ରଲୟମୁକ୍ତା ଚ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତଧର୍ମିଣୀ ।
ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭା ଚତୁର୍ଵିଂଶସ୍ଵରୂପା ପଦ୍ମଵାସିନୀ ॥ ୨୦ ॥

ଅଚ୍ୟୁତାହ୍ଲାଦିକା ଵିଦ୍ୟୁଦ୍ବ୍ରହ୍ମୟୋନିର୍ମହାଲୟା ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ଭାଵଭାଵିତାତ୍ମାମହେଶ୍ଵରୀ ॥ ୨୧ ॥

ମହାଵିମାନମଧ୍ୟସ୍ଥା ମହାନିଦ୍ରା ସକୌତୁକା ।
ସର୍ଵାର୍ଥଧାରିଣୀ ସୂକ୍ଷ୍ମା ହ୍ୟଵିଦ୍ଧା ପରମାର୍ଥଦା ॥ ୨୨ ॥

ଅନନ୍ତରୂପାଽନନ୍ତାର୍ଥା ତଥା ପୁରୁଷମୋହିନୀ ।
ଅନେକାନେକହସ୍ତା ଚ କାଲତ୍ରୟଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୨୩ ॥

ବ୍ରହ୍ମଜନ୍ମା ହରପ୍ରୀତା ମତିର୍ବ୍ରହ୍ମଶିଵାତ୍ମିକା ।
ବ୍ରହ୍ମେଶଵିଷ୍ଣୁସମ୍ପୂଜ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମସଂଜ୍ଞିତା ॥ ୨୪ ॥

ଵ୍ୟକ୍ତା ପ୍ରଥମଜା ବ୍ରାହ୍ମୀ ମହାରାତ୍ରୀଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପା ଵୈରାଗ୍ୟରୂପା ହ୍ୟୈଶ୍ଵର୍ୟରୂପିଣୀ ॥ ୨୫ ॥

ଧର୍ମାତ୍ମିକା ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତିଃ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତପୁମର୍ଥିକା ।
ଅପାଂୟୋନିଃ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂତା ମାନସୀ ତତ୍ତ୍ଵସମ୍ଭଵା ॥ ୨୬ ॥

ଈଶ୍ଵରସ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୋକ୍ତା ଶଙ୍କରାର୍ଧଶରୀରିଣୀ ।
ଭଵାନୀ ଚୈଵ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତଥାଽମ୍ବିକା ॥ ୨୭ ॥

ମହେଶ୍ଵରସମୁତ୍ପନ୍ନା ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟା ନିତ୍ୟମୁକ୍ତା ସୁମାନସା ॥ ୨୮ ॥

ମହେନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରନମିତା ଶାଙ୍କରୀଶାନୁଵର୍ତିନୀ ।
ଈଶ୍ଵରାର୍ଧାସନଗତା ମାହେଶ୍ଵରପତିଵ୍ରତା ॥ ୨୯ ॥

ସଂସାରଶୋଷିଣୀ ଚୈଵ ପାର୍ଵତୀ ହିମଵତ୍ସୁତା ।
ପରମାନନ୍ଦଦାତ୍ରୀ ଚ ଗୁଣାଗ୍ର୍ୟା ୟୋଗଦା ତଥା ॥ ୩୦ ॥

ଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଶ୍ଚ ସାଵିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଶ୍ରୀଃ କମଲା ତଥା ।
ଅନନ୍ତଗୁଣଗମ୍ଭୀରା ହ୍ୟୁରୋନୀଲମଣିପ୍ରଭା ॥ ୩୧ ॥

ସରୋଜନିଲୟା ଗଙ୍ଗା ୟୋଗିଧ୍ୟେୟାଽସୁରାର୍ଦିନୀ ।
ସରସ୍ଵତୀ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସୁମଙ୍ଗଲା ॥ ୩୨ ॥

ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଵରଦା ଵର୍ୟା କୀର୍ତିଃ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକା ।
ଵାଗୀଶ୍ଵରୀ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟା ମହାଵିଦ୍ୟା ସୁଶୋଭନା ॥ ୩୩ ॥

ଗ୍ରାହ୍ୟଵିଦ୍ୟା ଵେଦଵିଦ୍ୟା ଧର୍ମଵିଦ୍ୟାଽଽତ୍ମଭାଵିତା ।
ସ୍ଵାହା ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରା ସିଦ୍ଧିଃ ସାଧ୍ୟା ମେଧା ଧୃତିଃ କୃତିଃ ॥ ୩୪ ॥

ସୁନୀତିଃ ସଂକୃତିଶ୍ଚୈଵ କୀର୍ତିତା ନରଵାହିନୀ ।
ପୂଜାଵିଭାଵିନୀ ସୌମ୍ୟା ଭୋଗ୍ୟଭାଗ୍ ଭୋଗଦାୟିନୀ ॥ ୩୫ ॥

ଶୋଭାଵତୀ ଶାଙ୍କରୀ ଚ ଲୋଲା ମାଲାଵିଭୂଷିତା ।
ପରମେଷ୍ଠିପ୍ରିୟା ଚୈଵ ତ୍ରିଲୋକୀସୁନ୍ଦରୀ ମାତା ॥ ୩୬ ॥

ନନ୍ଦା ସନ୍ଧ୍ୟା କାମଧାତ୍ରୀ ମହାଦେଵୀ ସୁସାତ୍ତ୍ଵିକା ।
ମହାମହିଷଦର୍ପଘ୍ନୀ ପଦ୍ମମାଲାଽଘହାରିଣୀ ॥ ୩୭ ॥

ଵିଚିତ୍ରମୁକୁଟା ରାମା କାମଦାତା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ପିତାମ୍ବରଧରା ଦିଵ୍ୟଵିଭୂଷଣ ଵିଭୂଷିତା ॥ ୩୮ ॥

ଦିଵ୍ୟାଖ୍ୟା ସୋମଵଦନା ଜଗତ୍ସଂସୃଷ୍ଟିଵର୍ଜିତା ।
ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରା ୟନ୍ତ୍ରଵାହସ୍ଥା ନନ୍ଦିନୀ ରୁଦ୍ରକାଲିକା ॥ ୩୯ ॥

ଆଦିତ୍ୟଵର୍ଣା କୌମାରୀ ମୟୂରଵରଵାହିନୀ ।
ପଦ୍ମାସନଗତା ଗୌରୀ ମହାକାଲୀ ସୁରାର୍ଚିତା ॥ ୪୦ ॥

ଅଦିତିର୍ନିୟତା ରୌଦ୍ରୀ ପଦ୍ମଗର୍ଭା ଵିଵାହନା ।
ଵିରୂପାକ୍ଷା କେଶିଵାହା ଗୁହାପୁରନିଵାସିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ମହାଫଲାଽନଵଦ୍ୟାଙ୍ଗୀ କାମରୂପା ସରିଦ୍ଵରା ।
ଭାସ୍ଵଦ୍ରୂପା ମୁକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ପ୍ରଣତକ୍ଲେଶଭଞ୍ଜନା ॥ ୪୨ ॥

କୌଶିକୀ ଗୋମିନୀ ରାତ୍ରିସ୍ତ୍ରିଦଶାରିଵିନାଶିନୀ ।
ବହୁରୂପା ସୁରୂପା ଚ ଵିରୂପା ରୂପଵର୍ଜିତା ॥ ୪୩ ॥

ଭକ୍ତାର୍ତିଶମନା ଭଵ୍ୟା ଭଵଭାଵଵିନାଶିନୀ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାନପରୀତାଙ୍ଗୀ ସର୍ଵାସୁରଵିମର୍ଦିକା ॥ ୪୪ ॥

ପିକସ୍ଵନୀ ସାମଗୀତା ଭଵାଙ୍କନିଲୟା ପ୍ରିୟା ।
ଦୀକ୍ଷା ଵିଦ୍ୟାଧରୀ ଦୀପ୍ତା ମହେନ୍ଦ୍ରାହିତପାତିନୀ ॥ ୪୫ ॥

ସର୍ଵଦେଵମୟା ଦକ୍ଷା ସମୁଦ୍ରାନ୍ତରଵାସିନୀ ।
ଅକଲଙ୍କା ନିରାଧାରା ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧା ନିରାମୟା ॥ ୪୬ ॥

କାମଧେନୁବୃହଦ୍ଗର୍ଭା ଧୀମତୀ ମୌନନାଶିନୀ ।
ନିଃସଙ୍କଲ୍ପା ନିରାତଙ୍କା ଵିନୟା ଵିନୟପ୍ରଦା ॥ ୪୭ ॥

ଜ୍ଵାଲାମାଲା ସହସ୍ରାଢ୍ୟା ଦେଵଦେଵୀ ମନୋମୟା ।
ସୁଭଗା ସୁଵିଶୁଦ୍ଧା ଚ ଵସୁଦେଵସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୪୮ ॥

ମହେନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରଭଗିନୀ ଭକ୍ତିଗମ୍ୟା ପରାଵରା ।
ଜ୍ଞାନଜ୍ଞେୟା ପରାତୀତା ଵେଦାନ୍ତଵିଷୟା ମତିଃ ॥ ୪୯ ॥

ଦକ୍ଷିଣା ଦାହିକା ଦହ୍ୟା ସର୍ଵଭୂତହୃଦିସ୍ଥିତା ।
ୟୋଗମାୟା ଵିଭାଗଜ୍ଞା ମହାମୋହା ଗରୀୟସୀ ॥ ୫୦ ॥

ସନ୍ଧ୍ୟା ସର୍ଵସମୁଦ୍ଭୂତା ବ୍ରହ୍ମଵୃକ୍ଷାଶ୍ରିୟାଽଦିତିଃ ।
ବୀଜାଙ୍କୁରସମୁଦ୍ଭୂତା ମହାଶକ୍ତିର୍ମହାମତିଃ ॥ ୫୧ ॥

ଖ୍ୟାତିଃ ପ୍ରଜ୍ଞାଵତୀ ସଂଜ୍ଞା ମହାଭୋଗୀନ୍ଦ୍ରଶାୟିନୀ ।
ହୀଂକୃତିଃ ଶଙ୍କରୀ ଶାନ୍ତିର୍ଗନ୍ଧର୍ଵଗଣସେଵିତା ॥ ୫୨ ॥

ଵୈଶ୍ଵାନରୀ ମହାଶୂଲା ଦେଵସେନା ଭଵପ୍ରିୟା ।
ମହାରାତ୍ରୀ ପରାନନ୍ଦା ଶଚୀ ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନାଶିନୀ ॥ ୫୩ ॥

ଈଡ୍ୟା ଜୟା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଵିଜ୍ଞେୟା ସୁରୂପିଣୀ ।
ଗୁହାମ୍ବିକା ଗଣୋତ୍ପନ୍ନା ମହାପୀଠା ମରୁତ୍ସୁତା ॥ ୫୪ ॥

ହଵ୍ୟଵାହା ଭଵାନନ୍ଦା ଜଗଦ୍ୟୋନିଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ଜଗନ୍ମାତା ଜଗନ୍ମୃତ୍ୟୁର୍ଜରାତୀତା ଚ ବୁଦ୍ଧିଦା ॥ ୫୫ ॥

ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରତ୍ନଗର୍ଭା ରତ୍ନଗର୍ଭାଶ୍ରୟା ପରା ।
ଦୈତ୍ୟହନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵେଷ୍ଟଦାତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲୈକସୁଵିଗ୍ରହା ॥ ୫୬ ॥

ପୁରୁଷାନ୍ତର୍ଗତା ଚୈଵ ସମାଧିସ୍ଥା ତପସ୍ଵିନୀ ।
ଦିଵିସ୍ଥିତା ତ୍ରିଣେତ୍ରା ଚ ସର୍ଵେନ୍ଦ୍ରିୟମନାଧୃତିଃ ॥ ୫୭ ॥

ସର୍ଵଭୂତହୃଦିସ୍ଥା ଚ ତଥା ସଂସାରତାରିଣୀ ।
ଵେଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଵିଵେଦ୍ୟା ଚ ମହାଲୀଲା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ॥ ୫୮ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣିବୃହତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମଭୂତାଽଘହାରିଣୀ ।
ହିରଣ୍ମୟୀ ମହାଦାତ୍ରୀ ସଂସାରପରିଵର୍ତିକା ॥ ୫୯ ॥

ସୁମାଲିନୀ ସୁରୂପା ଚ ଭାସ୍ଵିନୀ ଧାରିଣୀ ତଥା ।
ଉନ୍ମୂଲିନୀ ସର୍ଵସଭା ସର୍ଵପ୍ରତ୍ୟୟସାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୬୦ ॥

ସୁସୌମ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଵଦନା ତାଣ୍ଡଵାସକ୍ତମାନସା ।
ସତ୍ତ୍ଵଶୁଦ୍ଧିକରୀ ଶୁଦ୍ଧା ମଲତ୍ରୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୬୧ ॥

ଜଗତ୍ତ୍ତ୍ରୟୀ ଜଗନ୍ମୂର୍ତିସ୍ତ୍ରିମୂର୍ତିରମୃତାଶ୍ରୟା ।
ଵିମାନସ୍ଥା ଵିଶୋକା ଚ ଶୋକନାଶିନ୍ୟନାହତା ॥ ୬୨ ॥

ହେମକୁଣ୍ଡଲିନୀ କାଲୀ ପଦ୍ମଵାସା ସନାତନୀ ।
ସଦାକୀର୍ତିଃ ସର୍ଵଭୂତଶୟା ଦେଵୀ ସତାଂପ୍ରିୟା ॥ ୬୩ ॥

ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତିକଲା ଚୈଵ କୃତ୍ତିକା କଞ୍ଜମାଲିନୀ ।
ଵ୍ୟୋମକେଶା କ୍ରିୟାଶକ୍ତିରିଚ୍ଛାଶକ୍ତିଃ ପରାଗତିଃ ॥ ୬୪ ॥

କ୍ଷୋଭିକା ଖଣ୍ଡିକାଭେଦ୍ୟା ଭେଦାଭେଦଵିଵର୍ଜିତା ।
ଅଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନସଂସ୍ଥାନା ଵଶିନୀ ଵଂଶଧାରିଣୀ ॥ ୬୫ ॥

ଗୁହ୍ୟଶକ୍ତିର୍ଗୁହ୍ୟତତ୍ତ୍ଵା ସର୍ଵଦା ସର୍ଵତୋମୁଖୀ ।
ଭଗିନୀ ଚ ନିରାଧାରା ନିରାହାରା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ॥ ୬୬ ॥

ନିରଙ୍କୁଶପଦୋଦ୍ଭୂତା ଚକ୍ରହସ୍ତା ଵିଶୋଧିକା ।
ସ୍ରଗ୍ଵିଣୀ ପଦ୍ମସମ୍ଭେଦକାରିଣୀ ପରିକୀର୍ତିତା ॥ ୬୭ ॥

ପରାଵରଵିଧାନଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷପୂର୍ଵଜା ।
ପରାଵରଜ୍ଞା ଵିଦ୍ୟା ଚ ଵିଦ୍ୟୁଜ୍ଜିହ୍ଵା ଜିତାଶ୍ରୟା ॥ ୬୮ ॥

ଵିଦ୍ୟାମୟୀ ସହସ୍ରାକ୍ଷୀ ସହସ୍ରଵଦନାତ୍ମଜା ।
ସହସ୍ରରଶ୍ମିଃସତ୍ଵସ୍ଥା ମହେଶ୍ଵରପଦାଶ୍ରୟା ॥ ୬୯ ॥

ଜ୍ଵାଲିନୀ ସନ୍ମୟା ଵ୍ୟାପ୍ତା ଚିନ୍ମୟା ପଦ୍ମଭେଦିକା ।
ମହାଶ୍ରୟା ମହାମନ୍ତ୍ରା ମହାଦେଵମନୋରମା ॥ ୭୦ ॥

ଵ୍ୟୋମଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସିଂହରଥା ଚେକିତାନାଽମିତପ୍ରଭା ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଭଗଵତୀ ସକଲା କାଲହାରିଣୀ ॥ ୭୧ ॥

ସର୍ଵଵେଦ୍ୟା ସର୍ଵଭଦ୍ରା ଗୁହ୍ୟା ଦୂଢା ଗୁହାରଣୀ ।
ପ୍ରଲୟା ୟୋଗଧାତ୍ରୀ ଚ ଗଙ୍ଗା ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ତଥା ॥ ୭୨ ॥

କାମଦା କନକା କାନ୍ତା କଞ୍ଜଗର୍ଭପ୍ରଭା ତଥା ।
ପୁଣ୍ୟଦା କାଲକେଶା ଚ ଭୋକ୍ତ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଥା ॥ ୭୩ ॥

ସୁରେଶ୍ଵରୀ ଭୂତିଦାତ୍ରୀ ଭୂତିଭୂଷା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସମୁତ୍ପନ୍ନା ପରମାର୍ଥାଽର୍ଥଵିଗ୍ରହା ॥ ୭୪ ॥

ଵର୍ଣୋଦୟା ଭାନୁମୂର୍ତିର୍ଵାଗ୍ଵିଜ୍ଞେୟା ମନୋଜଵା ।
ମନୋହରା ମହୋରସ୍କା ତାମସୀ ଵେଦରୂପିଣୀ ॥ ୭୫ ॥

ଵେଦଶକ୍ତିର୍ଵେଦମାତା ଵେଦଵିଦ୍ୟାପ୍ରକାଶିନୀ ।
ୟୋଗେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ମାୟା ମହାଶକ୍ତିର୍ମହାମୟୀ ॥ ୭୬ ॥

ଵିଶ୍ଵାନ୍ତଃସ୍ଥା ଵିୟନ୍ମୂର୍ତିର୍ଭାର୍ଗଵୀ ସୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ସୁରଭିର୍ନନ୍ଦିନୀ ଵିଦ୍ୟା ନନ୍ଦଗୋପତନୂଦ୍ଭଵା ॥ ୭୭ ॥

ଭାରତୀ ପରମାନନ୍ଦା ପରାଵରଵିଭେଦିକା ।
ସର୍ଵପ୍ରହରଣୋପେତା କାମ୍ୟା କାମେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୭୮ ॥

ଅନନ୍ତାନନ୍ଦଵିଭଵା ହୃଲ୍ଲେଖା କନକପ୍ରଭା ।
କୂଷ୍ମାଣ୍ଡା ଧନରତ୍ନାଢ୍ୟା ସୁଗନ୍ଧା ଗନ୍ଧଦାୟିନୀ ॥ ୭୯ ॥

ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଦୋଦ୍ଭୂତା ଚତୁରାସ୍ୟା ଶିଵୋଦୟା ।
ସୁଦୁର୍ଲଭା ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷା ଧନ୍ୟା ପିଙ୍ଗଲଲୋଚନା ॥ ୮୦ ॥

ଶାନ୍ତା ପ୍ରଭାସ୍ଵରୂପା ଚ ପଙ୍କଜାୟତଲୋଚନା ।
ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ହୃଦୟାନ୍ତଃସ୍ଥା ଶିଵା ମାତା ଚ ସତ୍କ୍ରିୟା ॥ ୮୧ ॥

ଗିରିଜା ଚ ସୁଗୂଢା ଚ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟା ନିରନ୍ତରା ।
ଦୁର୍ଗା କାତ୍ୟାୟନୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାନ୍ତଵିଗ୍ରହା ॥ ୮୨ ॥

ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣା ଜଗତୀ ଜଗଦ୍ୟନ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତିକା ।
ମନ୍ଦରାଦ୍ରିନିଵାସା ଚ ଶାରଦା ସ୍ଵର୍ଣମାଲିନୀ ॥ ୮୩ ॥

ରତ୍ନମାଲା ରତ୍ନଗର୍ଭା ଵ୍ୟୁଷ୍ଟିର୍ଵିଶ୍ଵପ୍ରମାଥିନୀ ।
ପଦ୍ମାନନ୍ଦା ପଦ୍ମନିଭା ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟା କୃତୋଦ୍ଭଵା ॥ ୮୪ ॥

ନାରାୟଣୀ ଦୁଷ୍ଟଶିକ୍ଷା ସୂର୍ୟମାତା ଵୃଷପ୍ରିୟା ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଭଗିନୀ ସତ୍ୟା ସତ୍ୟଭାଷା ସୁକୋମଲା ॥ ୮୫ ॥

ଵାମା ଚ ପଞ୍ଚତପସାଂ ଵରଦାତ୍ରୀ ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ଵାଚ୍ୟଵର୍ଣେଶ୍ଵରୀ ଵିଦ୍ୟା ଦୁର୍ଜୟା ଦୁରତିକ୍ରମା ॥ ୮୬ ॥

କାଲରାତ୍ରିର୍ମହାଵେଗା ଵୀରଭଦ୍ରପ୍ରିୟା ହିତା ।
ଭଦ୍ରକାଲୀ ଜଗନ୍ମାତା ଭକ୍ତାନାଂ ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୮୭ ॥

କରାଲା ପିଙ୍ଗଲାକାରା କାମଭେତ୍ତ୍ରୀ ମହାମନାଃ ।
ୟଶସ୍ଵିନୀ ୟଶୋଦା ଚ ଷଡଧ୍ଵପରିଵର୍ତିକା ॥ ୮୮ ॥

ଶଙ୍ଖିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ସଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟୟୋଗପ୍ରଵର୍ତିକା ।
ଚୈତ୍ରାଦିର୍ଵତ୍ସରାରୂଢା ଜଗତ୍ସମ୍ପୂରଣୀନ୍ଦ୍ରଜା ॥ ୮୯ ॥

ଶୁମ୍ଭଘ୍ନୀ ଖେଚରାରାଧ୍ୟା କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵା ବଲୀଡିତା ।
ଖଗାରୂଢା ମହୈଶ୍ଵର୍ୟା ସୁପଦ୍ମନିଲୟା ତଥା ॥ ୯୦ ॥

ଵିରକ୍ତା ଗରୁଡସ୍ଥା ଚ ଜଗତୀହୃଦ୍ଗୁହାଶ୍ରୟା ।
ଶୁମ୍ଭାଦିମଥନା ଭକ୍ତହୃଦ୍ଗହ୍ଵରନିଵାସିନୀ ॥ ୯୧ ॥

ଜଗତ୍ତ୍ତ୍ରୟାରଣୀ ସିଦ୍ଧସଙ୍କଲ୍ପା କାମଦା ତଥା ।
ସର୍ଵଵିଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଚାନଲ୍ପକଲ୍ମଷହାରିଣୀ ॥ ୯୨ ॥

ସକଲୋପନିଷଦ୍ଗମ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟସତ୍ତମା ।
ସଦ୍ଵୃତା ଲୋକସଂଵ୍ୟାପ୍ତା ତୁଷ୍ଟିଃ ପୁଷ୍ଟିଃ କ୍ରିୟାଵତୀ ॥ ୯୩ ॥

ଵିଶ୍ଵାମରେଶ୍ଵରୀ ଚୈଵ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଶିଵାଧୃତା ଲୋହିତାକ୍ଷୀ ସର୍ପମାଲାଵିଭୂଷଣା ॥ ୯୪ ॥

ନିରାନନ୍ଦା ତ୍ରିଶୂଲାସିଧନୁର୍ବାଣାଦିଧାରିଣୀ ।
ଅଶେଷଧ୍ୟେୟମୂର୍ତିଶ୍ଚ ଦେଵତାନାଂ ଚ ଦେଵତା ॥ ୯୫ ॥

ଵରାମ୍ବିକା ଗିରେଃ ପୁତ୍ରୀ ନିଶୁମ୍ଭଵିନିପାତିନୀ ।
ସୁଵର୍ଣା ସ୍ଵର୍ଣଲସିତାଽନନ୍ତଵର୍ଣା ସଦାଧୃତା ॥ ୯୬ ॥

ଶାଙ୍କରୀ ଶାନ୍ତହୃଦୟା ଅହୋରାତ୍ରଵିଧାୟିକା ।
ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତ୍ରୀ ଗୂଢରୂପା ଗୁଣପୂର୍ଣା ଚ ଗାର୍ଗ୍ୟଜା ॥ ୯୭ ॥

ଗୌରୀ ଶାକମ୍ଭରୀ ସତ୍ୟସନ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ରୟୀଧୃତା ।
ସର୍ଵପାପଵିନିର୍ମୁକ୍ତା ସର୍ଵବନ୍ଧଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୯୮ ॥

ସାଂଖ୍ୟୟୋଗସମାଖ୍ୟାତା ଅପ୍ରମେୟା ମୁନୀଡିତା ।
ଵିଶୁଦ୍ଧସୁକୁଲୋଦ୍ଭୂତା ବିନ୍ଦୁନାଦସମାଦୃତା ॥ ୯୯ ॥

ଶମ୍ଭୁଵାମାଙ୍କଗା ଚୈଵ ଶଶିତୁଲ୍ୟନିଭାନନା ।
ଵନମାଲାଵିରାଜନ୍ତୀ ଅନନ୍ତଶୟନାଦୃତା ॥ ୧୦୦ ॥

ନରନାରାୟଣୋଦ୍ଭୂତା ନାରସିଂହୀ ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ଦୈତ୍ୟପ୍ରମାଥିନୀ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରପଦ୍ମଗଦାଧରା ॥ ୧୦୧ ॥

ସଙ୍କର୍ଷଣସମୁତ୍ପନ୍ନା ଅମ୍ବିକା ସଜ୍ଜନାଶ୍ରୟା ।
ସୁଵୃତା ସୁନ୍ଦରୀ ଚୈଵ ଧର୍ମକାମାର୍ଥଦାୟିନୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ମୋକ୍ଷଦା ଭକ୍ତିନିଲୟା ପୁରାଣପୁରୁଷାଦୃତା ।
ମହାଵିଭୂତିଦାଽଽରାଧ୍ୟା ସରୋଜନିଲୟାଽସମା ॥ ୧୦୩ ॥

ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜାଽନାଦିର୍ନୀଲୋତ୍ପଲଦଲାକ୍ଷିଣୀ ।
ସର୍ଵଶକ୍ତିସମାରୂଢା ଧର୍ମାଧର୍ମଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୧୦୪ ॥

ଵୈରାଗ୍ୟଜ୍ଞାନନିରତା ନିରାଲୋକା ନିରିନ୍ଦ୍ରିୟା ।
ଵିଚିତ୍ରଗହନାଧାରା ଶାଶ୍ଵତସ୍ଥାନଵାସିନୀ ॥ ୧୦୫ ॥

ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରୀ ପୀତଚେଲା ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗପାରଗା ।
ମନସ୍ଵିନୀ ମନ୍ୟୁମାତା ମହାମନ୍ୟୁସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୧୦୬ ॥

ଅମନ୍ୟୁରମୃତାସ୍ଵାଦା ପୁରନ୍ଦରପରିଷ୍ଟୁତା ।
ଅଶୋଚ୍ୟା ଭିନ୍ନଵିଷୟା ହିରଣ୍ୟରଜତପ୍ରିୟା ॥ ୧୦୭ ॥

ହିରଣ୍ୟଜନନୀ ଭୀମା ହେମାଭରଣଭୂଷିତା ।
ଵିଭ୍ରାଜମାନା ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୦୮ ॥

ମହାନିଦ୍ରାସମୁତ୍ପତ୍ତିରନିଦ୍ରା ସତ୍ୟଦେଵତା ।
ଦୀର୍ଘା କକୁଦ୍ମିନୀ ପିଙ୍ଗଜଟାଧାରା ମନୋଜ୍ଞଧୀଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ମହାଶ୍ରୟା ରମୋତ୍ପନ୍ନା ତମଃପାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ।
ତ୍ରିତତ୍ତ୍ଵମାତା ତ୍ରିଵିଧା ସୁସୂକ୍ଷ୍ମା ପଦ୍ମସଂଶ୍ରୟା ॥ ୧୧୦ ॥

ଶାନ୍ତ୍ୟତୀତକଲାଽତୀତଵିକାରା ଶ୍ଵେତଚେଲିକା ।
ଚିତ୍ରମାୟା ଶିଵଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପା ଦୈତ୍ୟମାଥିନୀ ॥ ୧୧୧ ॥

କାଶ୍ୟପୀ କାଲସର୍ପାଭଵେଣିକା ଶାସ୍ତ୍ରୟୋନିକା ।
ତ୍ରୟୀମୂର୍ତିଃ କ୍ରିୟାମୂର୍ତିଶ୍ଚତୁର୍ଵର୍ଗା ଚ ଦର୍ଶିନୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ନାରାୟଣୀ ନରୋତ୍ପନ୍ନା କୌମୁଦୀ କାନ୍ତିଧାରିଣୀ ।
କୌଶିକୀ ଲଲିତା ଲୀଲା ପରାଵରଵିଭାଵିନୀ ॥ ୧୧୩ ॥

ଵରେଣ୍ୟାଽଦ୍ଭୁତମହାତ୍ମ୍ୟା ଵଡଵା ଵାମଲୋଚନା ।
ସୁଭଦ୍ରା ଚେତନାରାଧ୍ୟା ଶାନ୍ତିଦା ଶାନ୍ତିଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୧୪ ॥

ଜୟାଦିଶକ୍ତିଜନନୀ ଶକ୍ତିଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତିକା ।
ତ୍ରିଶକ୍ତିଜନନୀ ଜନ୍ୟା ଷଟ୍ସୂତ୍ରପରିଵର୍ଣିତା ॥ ୧୧୫ ॥

ସୁଧୌତକର୍ମଣାଽଽରାଧ୍ୟା ୟୁଗାନ୍ତଦହନାତ୍ମିକା ।
ସଙ୍କର୍ଷିଣୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ କାମୟୋନିଃ କିରୀଟିନୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ଐନ୍ଦ୍ରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନମିତା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଜନନୀ ବିମ୍ବସମୋଷ୍ଠୀ ପଦ୍ମଲୋଚନା ॥ ୧୧୭ ॥

ମଦୋତ୍କଟା ହଂସଗତିଃ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମା ।
ଵୃଷାଧୀଶା ପରାତ୍ମା ଚ ଵିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଵତଵାସିନୀ ॥ ୧୧୮ ॥

ହିମଵନ୍ମେରୁନିଲୟା କୈଲାସପୁରଵାସିନୀ ।
ଚାଣୂରହନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଜ୍ଞା କାମରୂପା ତ୍ରୟୀତନୁଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ଵ୍ରତସ୍ନାତା ଧର୍ମଶୀଲା ସିଂହାସନନିଵାସିନୀ ।
ଵୀରଭଦ୍ରାଦୃତା ଵୀରା ମହାକାଲସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୧୨୦ ॥

ଵିଦ୍ୟାଧରାର୍ଚିତା ସିଦ୍ଧସାଧ୍ୟାରାଧିତପାଦୁକା ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମିକା ପାଵନୀ ଚ ମୋହିନୀ ଅଚଲାତ୍ମିକା ॥ ୧୨୧ ॥

ମହାଦ୍ଭୁତା ଵାରିଜାକ୍ଷୀ ସିଂହଵାହନଗାମିନୀ ।
ମନୀଷିଣୀ ସୁଧାଵାଣୀ ଵୀଣାଵାଦନତତ୍ପରା ॥ ୧୨୨ ॥

ଶ୍ଵେତଵାହନିଷେଵ୍ୟା ଚ ଲସନ୍ମତିରରୁନ୍ଧତୀ ।
ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷୀ ତଥା ଚୈଵ ମହାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ଵସୁପ୍ରଭା ସୁମାଲ୍ୟାପ୍ତକନ୍ଧରା ପଙ୍କଜାନନା ।
ପରାଵରା ଵରାରୋହା ସହସ୍ରନୟନାର୍ଚିତା ॥ ୧୨୪ ॥

ଶ୍ରୀରୂପା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଶିଵନାମ୍ନୀ ଶିଵପ୍ରିୟା ।
ଶ୍ରୀପ୍ରଦା ଶ୍ରିତକଲ୍ୟାଣା ଶ୍ରୀଧରାର୍ଧଶରୀରିଣୀ ॥ ୧୨୫ ॥

ଶ୍ରୀକଲାଽନନ୍ତଦୃଷ୍ଟିଶ୍ଚ ହ୍ୟକ୍ଷୁଦ୍ରାଽଽରାତିସୂଦନୀ ।
ରକ୍ତବୀଜନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦୈତ୍ୟସଙ୍ଗଵିମର୍ଦିନୀ ॥ ୧୨୬ ॥

ସିଂହାରୂଢା ସିଂହିକାସ୍ୟା ଦୈତ୍ୟଶୋଣିତପାୟିନୀ ।
ସୁକୀର୍ତିସହିତାଚ୍ଛିନ୍ନସଂଶୟା ରସଵେଦିନୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ଗୁଣାଭିରାମା ନାଗାରିଵାହନା ନିର୍ଜରାର୍ଚିତା ।
ନିତ୍ୟୋଦିତା ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିଃ ସ୍ଵର୍ଣକାୟା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ॥ ୧୨୮ ॥

ଵଜ୍ରଦଣ୍ଡାଙ୍କିତା ଚୈଵ ତଥାଽମୃତସଞ୍ଜୀଵିନୀ ।
ଵଜ୍ରଚ୍ଛନ୍ନା ଦେଵଦେଵୀ ଵରଵଜ୍ରସ୍ଵଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୨୯ ॥

ମାଙ୍ଗଲ୍ୟା ମଙ୍ଗଲାତ୍ମା ଚ ମାଲିନୀ ମାଲ୍ୟଧାରିଣୀ ।
ଗନ୍ଧର୍ଵୀ ତରୁଣୀ ଚାନ୍ଦ୍ରୀ ଖଡ୍ଗାୟୁଧଧରା ତଥା ॥ ୧୩୦ ॥

ସୌଦାମିନୀ ପ୍ରଜାନନ୍ଦା ତଥା ପ୍ରୋକ୍ତା ଭୃଗୂଦ୍ଭଵା ।
ଏକାନଙ୍ଗା ଚ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥକୁଶଲା ଧର୍ମଚାରିଣୀ ॥ ୧୩୧ ॥

ଧର୍ମସର୍ଵସ୍ଵଵାହା ଚ ଧର୍ମାଧର୍ମଵିନିଶ୍ଚୟା ।
ଧର୍ମଶକ୍ତିର୍ଧର୍ମମୟା ଧାର୍ମିକାନାଂ ଶିଵପ୍ରଦା ॥ ୧୩୨ ॥

ଵିଧର୍ମା ଵିଶ୍ଵଧର୍ମଜ୍ଞା ଧର୍ମାର୍ଥାନ୍ତରଵିଗ୍ରହା ।
ଧର୍ମଵର୍ଷ୍ମା ଧର୍ମପୂର୍ଵା ଧର୍ମପାରଙ୍ଗତାନ୍ତରା ॥ ୧୩୩ ॥

ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟ୍ରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମଗମ୍ୟା ଧରାଧରା ।
କପାଲିନୀ ଶାକଲିନୀ କଲାକଲିତଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୩୪ ॥

ସର୍ଵଶକ୍ତିଵିମୁକ୍ତା ଚ କର୍ଣିକାରଧରାଽକ୍ଷରା।
କଂସପ୍ରାଣହରା ଚୈଵ ୟୁଗଧର୍ମଧରା ତଥା ॥ ୧୩୫ ॥

ୟୁଗପ୍ରଵର୍ତିକା ପ୍ରୋକ୍ତା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଧ୍ୟେୟଵିଗ୍ରହା ।
ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦାତ୍ରୀ ଚ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦେଵତା ॥ ୧୩୬ ॥

ଆଦିତ୍ୟା ଦିଵ୍ୟଗନ୍ଧା ଚ ଦିଵାକରନିଭପ୍ରଭା ।
ପଦ୍ମାସନଗତା ପ୍ରୋକ୍ତା ଖଡ୍ଗବାଣଶରାସନା ॥ ୧୩୭ ॥

ଶିଷ୍ଟା ଵିଶିଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟଶ୍ରେଷ୍ଠପ୍ରପୂଜିତା ।
ଶତରୂପା ଶତାଵର୍ତା ଵିତତା ରାସମୋଦିନୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ସୂର୍ୟେନ୍ଦୁନେତ୍ରା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଜନନୀ ସୁଷ୍ଠୁମାୟିନୀ ।
ସୂର୍ୟାନ୍ତରସ୍ଥିତା ଚୈଵ ସତ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠତଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୩୯ ॥

ନିଵୃତ୍ତା ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନପାରଗା ପର୍ଵତାତ୍ମଜା ।
କାତ୍ୟାୟନୀ ଚଣ୍ଡିକା ଚ ଚଣ୍ଡୀ ହୈମଵତୀ ତଥା ॥ ୧୪୦ ॥

ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ସତୀ ଚୈଵ ଭଵାନୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ।
ଧୂମ୍ରଲୋଚନହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୪୧ ॥

ୟୋଗନିଦ୍ରା ୟୋଗଭଦ୍ରା ସମୁଦ୍ରତନୟା ତଥା ।
ଦେଵପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତଭକ୍ତିପ୍ରଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୪୨ ॥

ତ୍ରିଣେତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରମୁକୁଟା ପ୍ରମଥାର୍ଚିତପାଦୁକା ।
ଅର୍ଜୁନାଭୀଷ୍ଟଦାତ୍ରୀ ଚ ପାଣ୍ଡଵପ୍ରିୟକାରିଣୀ ॥ ୧୪୩ ॥

କୁମାରଲାଲନାସକ୍ତା ହରବାହୂପଧାନିକା ।
ଵିଘ୍ନେଶଜନନୀ ଭକ୍ତଵିଘ୍ନସ୍ତୋମପ୍ରହାରିଣୀ ॥ ୧୪୪ ॥

ସୁସ୍ମିତେନ୍ଦୁମୁଖୀ ନମ୍ୟା ଜୟାପ୍ରିୟସଖୀ ତଥା ।
ଅନାଦିନିଧନା ପ୍ରେଷ୍ଠା ଚିତ୍ରମାଲ୍ୟାନୁଲେପନା ॥ ୧୪୫ ॥

କୋଟିଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତୀକାଶା କୂଟଜାଲପ୍ରମାଥିନୀ ।
କୃତ୍ୟାପ୍ରହାରିଣୀ ଚୈଵ ମାରଣୋଚ୍ଚାଟନୀ ତଥା ॥ ୧୪୬ ॥

ସୁରାସୁରପ୍ରଵନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଘ୍ରିର୍ମୋହଘ୍ନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ।
ଷଡ୍ଵୈରିନିଗ୍ରହକରୀ ଵୈରିଵିଦ୍ରାଵିଣୀ ତଥା ॥ ୧୪୭ ॥

ଭୂତସେଵ୍ୟା ଭୂତଦାତ୍ରୀ ଭୂତପୀଡାଵିମର୍ଦିକା ।
ନାରଦସ୍ତୁତଚାରିତ୍ରା ଵରଦେଶା ଵରପ୍ରଦା ॥ ୧୪୮ ॥

ଵାମଦେଵସ୍ତୁତା ଚୈଵ କାମଦା ସୋମଶେଖରା ।
ଦିକ୍ପାଲସେଵିତା ଭଵ୍ୟା ଭାମିନୀ ଭାଵଦାୟିନୀ ॥ ୧୪୯ ॥

ସ୍ତ୍ରୀସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଚ ଭୋଗଦା ରୋଗନାଶିନୀ ।
ଵ୍ୟୋମଗା ଭୂମିଗା ଚୈଵ ମୁନିପୂଜ୍ୟପଦାମ୍ବୁଜା ।
ଵନଦୁର୍ଗା ଚ ଦୁର୍ବୋଧା ମହାଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ॥ ୧୫୦ ॥

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ
ଇତୀଦଂ କୀର୍ତିଦଂ ଭଦ୍ର ଦୁର୍ଗାନାମସହସ୍ରକମ୍ ।
ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ଥିରା ଭଵେତ୍ ॥ ୧ ॥

ଗ୍ରହଭୂତପିଶାଚାଦିପୀଡା ନଶ୍ୟତ୍ୟସଂଶୟମ୍ ।
ବାଲଗ୍ରହାଦିପୀଡାୟାଃ ଶାନ୍ତିର୍ଭଵତି କୀର୍ତନାତ୍ ॥ ୨ ॥

ମାରିକାଦିମହାରୋଗେ ପଠତାଂ ସୌଖ୍ୟଦଂ ନୃଣାମ୍ ।
ଵ୍ୟଵହାରେ ଚ ଜୟଦଂ ଶତ୍ରୁବାଧାନିଵାରକମ୍ ॥ ୩ ॥

ଦମ୍ପତ୍ୟୋଃ କଲହେ ପ୍ରାପ୍ତେ ମିଥଃ ପ୍ରେମାଭିଵର୍ଧକମ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଦଂ ପୁଂସାଂ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୪ ॥

ଵିଦ୍ୟାଭିଵର୍ଧକଂ ନିତ୍ୟଂ ପଠତାମର୍ଥସାଧକମ୍ ।
ଶୁଭଦଂ ଶୁଭକାର୍ୟେଷୁ ପଠତାଂ ଶୃଣୁତାମପି ॥ ୫ ॥

ୟଃ ପୂଜୟତି ଦୁର୍ଗାଂ ତାଂ ଦୁର୍ଗାନାମସହସ୍ରକୈଃ ।
ପୁଷ୍ପୈଃ କୁଙ୍କୁମସମ୍ମିଶ୍ରୈଃ ସ ତୁ ୟତ୍କାଙ୍କ୍ଷତେ ହୃଦି ॥ ୬ ॥

ତତ୍ସର୍ଵଂ ସମଵାପ୍ନୋତି ନାସ୍ତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ୟନ୍ମୁଖେ ଧ୍ରିୟତେ ନିତ୍ୟଂ ଦୁର୍ଗାନାମସହସ୍ରକମ୍ ॥ ୭ ॥

କିଂ ତସ୍ୟେତରମନ୍ତ୍ରୌଘୈଃ କାର୍ୟଂ ଧନ୍ୟତମସ୍ୟ ହି ।
ଦୁର୍ଗାନାମସହସ୍ରସ୍ୟ ପୁସ୍ତକଂ ୟଦ୍ଗୃହେ ଭଵେତ୍ ॥ ୮ ॥

ନ ତତ୍ର ଗ୍ରହଭୂତାଦିବାଧା ସ୍ୟାନ୍ମଙ୍ଗଲାସ୍ପଦେ ।
ତଦ୍ଗୃହଂ ପୁଣ୍ୟଦଂ କ୍ଷେତ୍ରଂ ଦେଵୀସାନ୍ନିଧ୍ୟକାରକମ୍ ॥ ୯ ॥

ଏତସ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ରମୁଖ୍ୟସ୍ୟ ପାଠକଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠମନ୍ତ୍ରଵିତ୍ ।
ଦେଵତାୟାଃ ପ୍ରସାଦେନ ସର୍ଵପୂଜ୍ୟଃ ସୁଖୀ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଇତ୍ୟେତନ୍ନଗରାଜେନ କୀର୍ତିତଂ ମୁନିସତ୍ତମ ।
ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତ୍ଵୟି ସ୍ନେହାତ୍ ପ୍ରକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଭକ୍ତାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧଧାନାୟ କେଵଲଂ କୀର୍ତ୍ୟତାମିଦମ୍ ।
ହୃଦି ଧାରୟ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ଵଂ ଦେଵ୍ୟନୁଗ୍ରହସାଧକମ୍ ॥ ୧୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କାନ୍ଦପୁରାଣେ ସ୍କନ୍ଦନାରଦସଂଵାଦେ
ଦୁର୍ଗାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 1:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top