Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Gujarati

Shri Durgasahasranamastotram 1 Lyrics in Gujarati:

॥ દુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૧॥

॥ શ્રીઃ ॥

॥ શ્રી દુર્ગાયૈ નમઃ ॥

॥ અથ શ્રી દુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

નારદ ઉવાચ –
કુમાર ગુણગમ્ભીર દેવસેનાપતે પ્રભો ।
સર્વાભીષ્ટપ્રદં પુંસાં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ॥ ૧ ॥

ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં સ્તોત્રં ભક્તિવર્ધકમઞ્જસા ।
મઙ્ગલં ગ્રહપીડાદિશાન્તિદં વક્તુમર્હસિ ॥ ૨ ॥

સ્કન્દ ઉવાચ –
શૃણુ નારદ દેવર્ષે લોકાનુગ્રહકામ્યયા ।
યત્પૃચ્છસિ પરં પુણ્યં તત્તે વક્ષ્યામિ કૌતુકાત્ ॥ ૩ ॥

માતા મે લોકજનની હિમવન્નગસત્તમાત્ ।
મેનાયાં બ્રહ્મવાદિન્યાં પ્રાદુર્ભૂતા હરપ્રિયા ॥ ૪ ॥

મહતા તપસાઽઽરાધ્ય શઙ્કરં લોકશઙ્કરમ્ ।
સ્વમેવ વલ્લભં ભેજે કલેવ હિ કલાનિધિમ્ ॥ ૫ ॥

નગાનામધિરાજસ્તુ હિમવાન્ વિરહાતુરઃ ।
સ્વસુતાયાઃ પરિક્ષીણે વસિષ્ઠેન પ્રબોધિતઃ ॥ ૬ ॥

ત્રિલોકજનની સેયં પ્રસન્ના ત્વયિ પુણ્યતઃ ।
પ્રાદુર્ભૂતા સુતાત્વેન તદ્વિયોગં શુભં ત્યજ ॥ ૭ ॥

બહુરૂપા ચ દુર્ગેયં બહુનામ્ની સનાતની ।
સનાતનસ્ય જાયા સા પુત્રીમોહં ત્યજાધુના ॥ ૮ ॥

ઇતિ પ્રબોધિતઃ શૈલઃ તાં તુષ્ટાવ પરાં શિવામ્ ।
તદા પ્રસન્ના સા દુર્ગા પિતરં પ્રાહ નન્દિની ॥ ૯ ॥

મત્પ્રસાદાત્પરં સ્તોત્રં હૃદયે પ્રતિભાસતામ્ ।
તેન નામ્નાં સહસ્રેણ પૂજયન્ કામમાપ્નુહિ ॥ ૧૦ ॥

ઇત્યુક્ત્વાન્તર્હિતાયાં તુ હૃદયે સ્ફુરિતં તદા ।
નામ્નાં સહસ્રં દુર્ગાયાઃ પૃચ્છતે મે યદુક્તવાન્ ॥ ૧૧ ॥

મઙ્ગલાનાં મઙ્ગલં તદ્ દુર્ગાનામ સહસ્રકમ્ ।
સર્વાભીષ્ટપ્રદાં પુંસાં બ્રવીમ્યખિલકામદમ્ ॥ ૧૨ ॥

દુર્ગાદેવી સમાખ્યાતા હિમવાનૃષિરુચ્યતે ।
છન્દોનુષ્ટુપ્ જપો દેવ્યાઃ પ્રીતયે ક્રિયતે સદા ॥ ૧૩ ॥

ઋષિચ્છન્દાંસિ –
અસ્ય શ્રીદુર્ગાસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય । હિમવાન્ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । દુર્ગાભગવતી દેવતા ।
શ્રીદુર્ગાપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
શ્રીભગવત્યૈ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
દેવીધ્યાનમ્
ૐ હ્રીં કાલાભ્રાભાં કટાક્ષૈરરિકુલભયદાં મૌલિબદ્ધેન્દુરેખાં
શઙ્ખં ચક્રં કૃપાણં ત્રિશિખમપિ કરૈરુદ્વહન્તીં ત્રિનેત્રામ્ ।
સિંહસ્કન્ધાધિરૂઢાં ત્રિભુવનમખિલં તેજસા પૂરયન્તીં
ધ્યાયેદ્ દુર્ગાં જયાખ્યાં ત્રિદશપરિવૃતાં સેવિતાં સિદ્ધિકામૈઃ ॥

શ્રી જયદુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાઽથોમા રમા શક્તિરનન્તા નિષ્કલાઽમલા ।
શાન્તા માહેશ્વરી નિત્યા શાશ્વતા પરમા ક્ષમા ॥ ૧ ॥

અચિન્ત્યા કેવલાનન્તા શિવાત્મા પરમાત્મિકા ।
અનાદિરવ્યયા શુદ્ધા સર્વજ્ઞા સર્વગાઽચલા ॥ ૨ ॥

એકાનેકવિભાગસ્થા માયાતીતા સુનિર્મલા ।
મહામાહેશ્વરી સત્યા મહાદેવી નિરઞ્જના ॥ ૩ ॥

કાષ્ઠા સર્વાન્તરસ્થાઽપિ ચિચ્છક્તિશ્ચાત્રિલાલિતા ।
સર્વા સર્વાત્મિકા વિશ્વા જ્યોતીરૂપાઽક્ષરાઽમૃતા ॥ ૪ ॥

શાન્તા પ્રતિષ્ઠા સર્વેશા નિવૃત્તિરમૃતપ્રદા ।
વ્યોમમૂર્તિર્વ્યોમસંસ્થા વ્યોમધારાઽચ્યુતાઽતુલા ॥ ૫ ॥

અનાદિનિધનાઽમોઘા કારણાત્મકલાકુલા ।
ઋતુપ્રથમજાઽનાભિરમૃતાત્મસમાશ્રયા ॥ ૬ ॥

પ્રાણેશ્વરપ્રિયા નમ્યા મહામહિષઘાતિની ।
પ્રાણેશ્વરી પ્રાણરૂપા પ્રધાનપુરુષેશ્વરી ॥ ૭ ॥

સર્વશક્તિકલાઽકામા મહિષેષ્ટવિનાશિની ।
સર્વકાર્યનિયન્ત્રી ચ સર્વભૂતેશ્વરેશ્વરી ॥ ૮ ॥

અઙ્ગદાદિધરા ચૈવ તથા મુકુટધારિણી ।
સનાતની મહાનન્દાઽઽકાશયોનિસ્તથેચ્યતે ॥ ૯ ॥

ચિત્પ્રકાશસ્વરૂપા ચ મહાયોગેશ્વરેશ્વરી ।
મહામાયા સદુષ્પારા મૂલપ્રકૃતિરીશિકા ॥ ૧૦ ॥

સંસારયોનિઃ સકલા સર્વશક્તિસમુદ્ભવા ।
સંસારપારા દુર્વારા દુર્નિરીક્ષા દુરાસદા ॥ ૧૧ ॥

પ્રાણશક્તિશ્ચ સેવ્યા ચ યોગિની પરમાકલા ।
મહાવિભૂતિર્દુર્દર્શા મૂલપ્રકૃતિસમ્ભવા ॥ ૧૨ ॥

અનાદ્યનન્તવિભવા પરાર્થા પુરુષારણિઃ ।
સર્ગસ્થિત્યન્તકૃચ્ચૈવ સુદુર્વાચ્યા દુરત્યયા ॥ ૧૩ ॥

શબ્દગમ્યા શબ્દમાયા શબ્દાખ્યાનન્દવિગ્રહા ।
પ્રધાનપુરુષાતીતા પ્રધાનપુરુષાત્મિકા ॥ ૧૪ ॥

પુરાણી ચિન્મયા પુંસામિષ્ટદા પુષ્ટિરૂપિણી ।
પૂતાન્તરસ્થા કૂટસ્થા મહાપુરુષસંજ્ઞિતા ॥ ૧૫ ॥

જન્મમૃત્યુજરાતીતા સર્વશક્તિસ્વરૂપિણી ।
વાઞ્છાપ્રદાઽનવચ્છિન્નપ્રધાનાનુપ્રવેશિની ॥ ૧૬ ॥

ક્ષેત્રજ્ઞાઽચિન્ત્યશક્તિસ્તુ પ્રોચ્યતેઽવ્યક્તલક્ષણા ।
મલાપવર્જિતાઽઽનાદિમાયા ત્રિતયતત્ત્વિકા ॥ ૧૭ ॥

પ્રીતિશ્ચ પ્રકૃતિશ્ચૈવ ગુહાવાસા તથોચ્યતે ।
મહામાયા નગોત્પન્ના તામસી ચ ધ્રુવા તથા ॥ ૧૮ ॥

વ્યક્તાઽવ્યક્તાત્મિકા કૃષ્ણા રક્તા શુક્લા હ્યકારણા ।
પ્રોચ્યતે કાર્યજનની નિત્યપ્રસવધર્મિણી ॥ ૧૯ ॥

સર્ગપ્રલયમુક્તા ચ સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તધર્મિણી ।
બ્રહ્મગર્ભા ચતુર્વિંશસ્વરૂપા પદ્મવાસિની ॥ ૨૦ ॥

અચ્યુતાહ્લાદિકા વિદ્યુદ્બ્રહ્મયોનિર્મહાલયા ।
મહાલક્ષ્મી સમુદ્ભાવભાવિતાત્મામહેશ્વરી ॥ ૨૧ ॥

મહાવિમાનમધ્યસ્થા મહાનિદ્રા સકૌતુકા ।
સર્વાર્થધારિણી સૂક્ષ્મા હ્યવિદ્ધા પરમાર્થદા ॥ ૨૨ ॥

અનન્તરૂપાઽનન્તાર્થા તથા પુરુષમોહિની ।
અનેકાનેકહસ્તા ચ કાલત્રયવિવર્જિતા ॥ ૨૩ ॥

બ્રહ્મજન્મા હરપ્રીતા મતિર્બ્રહ્મશિવાત્મિકા ।
બ્રહ્મેશવિષ્ણુસમ્પૂજ્યા બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસંજ્ઞિતા ॥ ૨૪ ॥

વ્યક્તા પ્રથમજા બ્રાહ્મી મહારાત્રીઃ પ્રકીર્તિતા ।
જ્ઞાનસ્વરૂપા વૈરાગ્યરૂપા હ્યૈશ્વર્યરૂપિણી ॥ ૨૫ ॥

ધર્માત્મિકા બ્રહ્મમૂર્તિઃ પ્રતિશ્રુતપુમર્થિકા ।
અપાંયોનિઃ સ્વયમ્ભૂતા માનસી તત્ત્વસમ્ભવા ॥ ૨૬ ॥

ઈશ્વરસ્ય પ્રિયા પ્રોક્તા શઙ્કરાર્ધશરીરિણી ।
ભવાની ચૈવ રુદ્રાણી મહાલક્ષ્મીસ્તથાઽમ્બિકા ॥ ૨૭ ॥

મહેશ્વરસમુત્પન્ના ભુક્તિમુક્તિ પ્રદાયિની ।
સર્વેશ્વરી સર્વવન્દ્યા નિત્યમુક્તા સુમાનસા ॥ ૨૮ ॥

મહેન્દ્રોપેન્દ્રનમિતા શાઙ્કરીશાનુવર્તિની ।
ઈશ્વરાર્ધાસનગતા માહેશ્વરપતિવ્રતા ॥ ૨૯ ॥

સંસારશોષિણી ચૈવ પાર્વતી હિમવત્સુતા ।
પરમાનન્દદાત્રી ચ ગુણાગ્ર્યા યોગદા તથા ॥ ૩૦ ॥

જ્ઞાનમૂર્તિશ્ચ સાવિત્રી લક્ષ્મીઃ શ્રીઃ કમલા તથા ।
અનન્તગુણગમ્ભીરા હ્યુરોનીલમણિપ્રભા ॥ ૩૧ ॥

સરોજનિલયા ગઙ્ગા યોગિધ્યેયાઽસુરાર્દિની ।
સરસ્વતી સર્વવિદ્યા જગજ્જ્યેષ્ઠા સુમઙ્ગલા ॥ ૩૨ ॥

વાગ્દેવી વરદા વર્યા કીર્તિઃ સર્વાર્થસાધિકા ।
વાગીશ્વરી બ્રહ્મવિદ્યા મહાવિદ્યા સુશોભના ॥ ૩૩ ॥

ગ્રાહ્યવિદ્યા વેદવિદ્યા ધર્મવિદ્યાઽઽત્મભાવિતા ।
સ્વાહા વિશ્વમ્ભરા સિદ્ધિઃ સાધ્યા મેધા ધૃતિઃ કૃતિઃ ॥ ૩૪ ॥

સુનીતિઃ સંકૃતિશ્ચૈવ કીર્તિતા નરવાહિની ।
પૂજાવિભાવિની સૌમ્યા ભોગ્યભાગ્ ભોગદાયિની ॥ ૩૫ ॥

શોભાવતી શાઙ્કરી ચ લોલા માલાવિભૂષિતા ।
પરમેષ્ઠિપ્રિયા ચૈવ ત્રિલોકીસુન્દરી માતા ॥ ૩૬ ॥

નન્દા સન્ધ્યા કામધાત્રી મહાદેવી સુસાત્ત્વિકા ।
મહામહિષદર્પઘ્ની પદ્મમાલાઽઘહારિણી ॥ ૩૭ ॥

વિચિત્રમુકુટા રામા કામદાતા પ્રકીર્તિતા ।
પિતામ્બરધરા દિવ્યવિભૂષણ વિભૂષિતા ॥ ૩૮ ॥

દિવ્યાખ્યા સોમવદના જગત્સંસૃષ્ટિવર્જિતા ।
નિર્યન્ત્રા યન્ત્રવાહસ્થા નન્દિની રુદ્રકાલિકા ॥ ૩૯ ॥

આદિત્યવર્ણા કૌમારી મયૂરવરવાહિની ।
પદ્માસનગતા ગૌરી મહાકાલી સુરાર્ચિતા ॥ ૪૦ ॥

અદિતિર્નિયતા રૌદ્રી પદ્મગર્ભા વિવાહના ।
વિરૂપાક્ષા કેશિવાહા ગુહાપુરનિવાસિની ॥ ૪૧ ॥

મહાફલાઽનવદ્યાઙ્ગી કામરૂપા સરિદ્વરા ।
ભાસ્વદ્રૂપા મુક્તિદાત્રી પ્રણતક્લેશભઞ્જના ॥ ૪૨ ॥

કૌશિકી ગોમિની રાત્રિસ્ત્રિદશારિવિનાશિની ।
બહુરૂપા સુરૂપા ચ વિરૂપા રૂપવર્જિતા ॥ ૪૩ ॥

ભક્તાર્તિશમના ભવ્યા ભવભાવવિનાશિની ।
સર્વજ્ઞાનપરીતાઙ્ગી સર્વાસુરવિમર્દિકા ॥ ૪૪ ॥

પિકસ્વની સામગીતા ભવાઙ્કનિલયા પ્રિયા ।
દીક્ષા વિદ્યાધરી દીપ્તા મહેન્દ્રાહિતપાતિની ॥ ૪૫ ॥

સર્વદેવમયા દક્ષા સમુદ્રાન્તરવાસિની ।
અકલઙ્કા નિરાધારા નિત્યસિદ્ધા નિરામયા ॥ ૪૬ ॥

કામધેનુબૃહદ્ગર્ભા ધીમતી મૌનનાશિની ।
નિઃસઙ્કલ્પા નિરાતઙ્કા વિનયા વિનયપ્રદા ॥ ૪૭ ॥

જ્વાલામાલા સહસ્રાઢ્યા દેવદેવી મનોમયા ।
સુભગા સુવિશુદ્ધા ચ વસુદેવસમુદ્ભવા ॥ ૪૮ ॥

મહેન્દ્રોપેન્દ્રભગિની ભક્તિગમ્યા પરાવરા ।
જ્ઞાનજ્ઞેયા પરાતીતા વેદાન્તવિષયા મતિઃ ॥ ૪૯ ॥

દક્ષિણા દાહિકા દહ્યા સર્વભૂતહૃદિસ્થિતા ।
યોગમાયા વિભાગજ્ઞા મહામોહા ગરીયસી ॥ ૫૦ ॥

સન્ધ્યા સર્વસમુદ્ભૂતા બ્રહ્મવૃક્ષાશ્રિયાઽદિતિઃ ।
બીજાઙ્કુરસમુદ્ભૂતા મહાશક્તિર્મહામતિઃ ॥ ૫૧ ॥

ખ્યાતિઃ પ્રજ્ઞાવતી સંજ્ઞા મહાભોગીન્દ્રશાયિની ।
હીંકૃતિઃ શઙ્કરી શાન્તિર્ગન્ધર્વગણસેવિતા ॥ ૫૨ ॥

વૈશ્વાનરી મહાશૂલા દેવસેના ભવપ્રિયા ।
મહારાત્રી પરાનન્દા શચી દુઃસ્વપ્નનાશિની ॥ ૫૩ ॥

ઈડ્યા જયા જગદ્ધાત્રી દુર્વિજ્ઞેયા સુરૂપિણી ।
ગુહામ્બિકા ગણોત્પન્ના મહાપીઠા મરુત્સુતા ॥ ૫૪ ॥

હવ્યવાહા ભવાનન્દા જગદ્યોનિઃ પ્રકીર્તિતા ।
જગન્માતા જગન્મૃત્યુર્જરાતીતા ચ બુદ્ધિદા ॥ ૫૫ ॥

સિદ્ધિદાત્રી રત્નગર્ભા રત્નગર્ભાશ્રયા પરા ।
દૈત્યહન્ત્રી સ્વેષ્ટદાત્રી મઙ્ગલૈકસુવિગ્રહા ॥ ૫૬ ॥

પુરુષાન્તર્ગતા ચૈવ સમાધિસ્થા તપસ્વિની ।
દિવિસ્થિતા ત્રિણેત્રા ચ સર્વેન્દ્રિયમનાધૃતિઃ ॥ ૫૭ ॥

સર્વભૂતહૃદિસ્થા ચ તથા સંસારતારિણી ।
વેદ્યા બ્રહ્મવિવેદ્યા ચ મહાલીલા પ્રકીર્તિતા ॥ ૫૮ ॥

બ્રાહ્મણિબૃહતી બ્રાહ્મી બ્રહ્મભૂતાઽઘહારિણી ।
હિરણ્મયી મહાદાત્રી સંસારપરિવર્તિકા ॥ ૫૯ ॥

સુમાલિની સુરૂપા ચ ભાસ્વિની ધારિણી તથા ।
ઉન્મૂલિની સર્વસભા સર્વપ્રત્યયસાક્ષિણી ॥ ૬૦ ॥

સુસૌમ્યા ચન્દ્રવદના તાણ્ડવાસક્તમાનસા ।
સત્ત્વશુદ્ધિકરી શુદ્ધા મલત્રયવિનાશિની ॥ ૬૧ ॥

જગત્ત્ત્રયી જગન્મૂર્તિસ્ત્રિમૂર્તિરમૃતાશ્રયા ।
વિમાનસ્થા વિશોકા ચ શોકનાશિન્યનાહતા ॥ ૬૨ ॥

હેમકુણ્ડલિની કાલી પદ્મવાસા સનાતની ।
સદાકીર્તિઃ સર્વભૂતશયા દેવી સતાંપ્રિયા ॥ ૬૩ ॥

બ્રહ્મમૂર્તિકલા ચૈવ કૃત્તિકા કઞ્જમાલિની ।
વ્યોમકેશા ક્રિયાશક્તિરિચ્છાશક્તિઃ પરાગતિઃ ॥ ૬૪ ॥

ક્ષોભિકા ખણ્ડિકાભેદ્યા ભેદાભેદવિવર્જિતા ।
અભિન્ના ભિન્નસંસ્થાના વશિની વંશધારિણી ॥ ૬૫ ॥

ગુહ્યશક્તિર્ગુહ્યતત્ત્વા સર્વદા સર્વતોમુખી ।
ભગિની ચ નિરાધારા નિરાહારા પ્રકીર્તિતા ॥ ૬૬ ॥

નિરઙ્કુશપદોદ્ભૂતા ચક્રહસ્તા વિશોધિકા ।
સ્રગ્વિણી પદ્મસમ્ભેદકારિણી પરિકીર્તિતા ॥ ૬૭ ॥

પરાવરવિધાનજ્ઞા મહાપુરુષપૂર્વજા ।
પરાવરજ્ઞા વિદ્યા ચ વિદ્યુજ્જિહ્વા જિતાશ્રયા ॥ ૬૮ ॥

વિદ્યામયી સહસ્રાક્ષી સહસ્રવદનાત્મજા ।
સહસ્રરશ્મિઃસત્વસ્થા મહેશ્વરપદાશ્રયા ॥ ૬૯ ॥

જ્વાલિની સન્મયા વ્યાપ્તા ચિન્મયા પદ્મભેદિકા ।
મહાશ્રયા મહામન્ત્રા મહાદેવમનોરમા ॥ ૭૦ ॥

વ્યોમલક્ષ્મીઃ સિંહરથા ચેકિતાનાઽમિતપ્રભા ।
વિશ્વેશ્વરી ભગવતી સકલા કાલહારિણી ॥ ૭૧ ॥

સર્વવેદ્યા સર્વભદ્રા ગુહ્યા દૂઢા ગુહારણી ।
પ્રલયા યોગધાત્રી ચ ગઙ્ગા વિશ્વેશ્વરી તથા ॥ ૭૨ ॥

કામદા કનકા કાન્તા કઞ્જગર્ભપ્રભા તથા ।
પુણ્યદા કાલકેશા ચ ભોક્ત્ત્રી પુષ્કરિણી તથા ॥ ૭૩ ॥

સુરેશ્વરી ભૂતિદાત્રી ભૂતિભૂષા પ્રકીર્તિતા ।
પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પન્ના પરમાર્થાઽર્થવિગ્રહા ॥ ૭૪ ॥

વર્ણોદયા ભાનુમૂર્તિર્વાગ્વિજ્ઞેયા મનોજવા ।
મનોહરા મહોરસ્કા તામસી વેદરૂપિણી ॥ ૭૫ ॥

વેદશક્તિર્વેદમાતા વેદવિદ્યાપ્રકાશિની ।
યોગેશ્વરેશ્વરી માયા મહાશક્તિર્મહામયી ॥ ૭૬ ॥

વિશ્વાન્તઃસ્થા વિયન્મૂર્તિર્ભાર્ગવી સુરસુન્દરી ।
સુરભિર્નન્દિની વિદ્યા નન્દગોપતનૂદ્ભવા ॥ ૭૭ ॥

ભારતી પરમાનન્દા પરાવરવિભેદિકા ।
સર્વપ્રહરણોપેતા કામ્યા કામેશ્વરેશ્વરી ॥ ૭૮ ॥

અનન્તાનન્દવિભવા હૃલ્લેખા કનકપ્રભા ।
કૂષ્માણ્ડા ધનરત્નાઢ્યા સુગન્ધા ગન્ધદાયિની ॥ ૭૯ ॥

ત્રિવિક્રમપદોદ્ભૂતા ચતુરાસ્યા શિવોદયા ।
સુદુર્લભા ધનાધ્યક્ષા ધન્યા પિઙ્ગલલોચના ॥ ૮૦ ॥

શાન્તા પ્રભાસ્વરૂપા ચ પઙ્કજાયતલોચના ।
ઇન્દ્રાક્ષી હૃદયાન્તઃસ્થા શિવા માતા ચ સત્ક્રિયા ॥ ૮૧ ॥

ગિરિજા ચ સુગૂઢા ચ નિત્યપુષ્ટા નિરન્તરા ।
દુર્ગા કાત્યાયની ચણ્ડી ચન્દ્રિકા કાન્તવિગ્રહા ॥ ૮૨ ॥

હિરણ્યવર્ણા જગતી જગદ્યન્ત્રપ્રવર્તિકા ।
મન્દરાદ્રિનિવાસા ચ શારદા સ્વર્ણમાલિની ॥ ૮૩ ॥

રત્નમાલા રત્નગર્ભા વ્યુષ્ટિર્વિશ્વપ્રમાથિની ।
પદ્માનન્દા પદ્મનિભા નિત્યપુષ્ટા કૃતોદ્ભવા ॥ ૮૪ ॥

નારાયણી દુષ્ટશિક્ષા સૂર્યમાતા વૃષપ્રિયા ।
મહેન્દ્રભગિની સત્યા સત્યભાષા સુકોમલા ॥ ૮૫ ॥

વામા ચ પઞ્ચતપસાં વરદાત્રી પ્રકીર્તિતા ।
વાચ્યવર્ણેશ્વરી વિદ્યા દુર્જયા દુરતિક્રમા ॥ ૮૬ ॥

કાલરાત્રિર્મહાવેગા વીરભદ્રપ્રિયા હિતા ।
ભદ્રકાલી જગન્માતા ભક્તાનાં ભદ્રદાયિની ॥ ૮૭ ॥

કરાલા પિઙ્ગલાકારા કામભેત્ત્રી મહામનાઃ ।
યશસ્વિની યશોદા ચ ષડધ્વપરિવર્તિકા ॥ ૮૮ ॥

શઙ્ખિની પદ્મિની સંખ્યા સાંખ્યયોગપ્રવર્તિકા ।
ચૈત્રાદિર્વત્સરારૂઢા જગત્સમ્પૂરણીન્દ્રજા ॥ ૮૯ ॥

શુમ્ભઘ્ની ખેચરારાધ્યા કમ્બુગ્રીવા બલીડિતા ।
ખગારૂઢા મહૈશ્વર્યા સુપદ્મનિલયા તથા ॥ ૯૦ ॥

વિરક્તા ગરુડસ્થા ચ જગતીહૃદ્ગુહાશ્રયા ।
શુમ્ભાદિમથના ભક્તહૃદ્ગહ્વરનિવાસિની ॥ ૯૧ ॥

જગત્ત્ત્રયારણી સિદ્ધસઙ્કલ્પા કામદા તથા ।
સર્વવિજ્ઞાનદાત્રી ચાનલ્પકલ્મષહારિણી ॥ ૯૨ ॥

સકલોપનિષદ્ગમ્યા દુષ્ટદુષ્પ્રેક્ષ્યસત્તમા ।
સદ્વૃતા લોકસંવ્યાપ્તા તુષ્ટિઃ પુષ્ટિઃ ક્રિયાવતી ॥ ૯૩ ॥

વિશ્વામરેશ્વરી ચૈવ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિની ।
શિવાધૃતા લોહિતાક્ષી સર્પમાલાવિભૂષણા ॥ ૯૪ ॥

નિરાનન્દા ત્રિશૂલાસિધનુર્બાણાદિધારિણી ।
અશેષધ્યેયમૂર્તિશ્ચ દેવતાનાં ચ દેવતા ॥ ૯૫ ॥

વરામ્બિકા ગિરેઃ પુત્રી નિશુમ્ભવિનિપાતિની ।
સુવર્ણા સ્વર્ણલસિતાઽનન્તવર્ણા સદાધૃતા ॥ ૯૬ ॥

શાઙ્કરી શાન્તહૃદયા અહોરાત્રવિધાયિકા ।
વિશ્વગોપ્ત્રી ગૂઢરૂપા ગુણપૂર્ણા ચ ગાર્ગ્યજા ॥ ૯૭ ॥

ગૌરી શાકમ્ભરી સત્યસન્ધા સન્ધ્યાત્રયીધૃતા ।
સર્વપાપવિનિર્મુક્તા સર્વબન્ધવિવર્જિતા ॥ ૯૮ ॥

સાંખ્યયોગસમાખ્યાતા અપ્રમેયા મુનીડિતા ।
વિશુદ્ધસુકુલોદ્ભૂતા બિન્દુનાદસમાદૃતા ॥ ૯૯ ॥

શમ્ભુવામાઙ્કગા ચૈવ શશિતુલ્યનિભાનના ।
વનમાલાવિરાજન્તી અનન્તશયનાદૃતા ॥ ૧૦૦ ॥

નરનારાયણોદ્ભૂતા નારસિંહી પ્રકીર્તિતા ।
દૈત્યપ્રમાથિની શઙ્ખચક્રપદ્મગદાધરા ॥ ૧૦૧ ॥

સઙ્કર્ષણસમુત્પન્ના અમ્બિકા સજ્જનાશ્રયા ।
સુવૃતા સુન્દરી ચૈવ ધર્મકામાર્થદાયિની ॥ ૧૦૨ ॥

મોક્ષદા ભક્તિનિલયા પુરાણપુરુષાદૃતા ।
મહાવિભૂતિદાઽઽરાધ્યા સરોજનિલયાઽસમા ॥ ૧૦૩ ॥

અષ્ટાદશભુજાઽનાદિર્નીલોત્પલદલાક્ષિણી ।
સર્વશક્તિસમારૂઢા ધર્માધર્મવિવર્જિતા ॥ ૧૦૪ ॥

વૈરાગ્યજ્ઞાનનિરતા નિરાલોકા નિરિન્દ્રિયા ।
વિચિત્રગહનાધારા શાશ્વતસ્થાનવાસિની ॥ ૧૦૫ ॥

જ્ઞાનેશ્વરી પીતચેલા વેદવેદાઙ્ગપારગા ।
મનસ્વિની મન્યુમાતા મહામન્યુસમુદ્ભવા ॥ ૧૦૬ ॥

અમન્યુરમૃતાસ્વાદા પુરન્દરપરિષ્ટુતા ।
અશોચ્યા ભિન્નવિષયા હિરણ્યરજતપ્રિયા ॥ ૧૦૭ ॥

હિરણ્યજનની ભીમા હેમાભરણભૂષિતા ।
વિભ્રાજમાના દુર્જ્ઞેયા જ્યોતિષ્ટોમફલપ્રદા ॥ ૧૦૮ ॥

મહાનિદ્રાસમુત્પત્તિરનિદ્રા સત્યદેવતા ।
દીર્ઘા કકુદ્મિની પિઙ્ગજટાધારા મનોજ્ઞધીઃ ॥ ૧૦૯ ॥

મહાશ્રયા રમોત્પન્ના તમઃપારે પ્રતિષ્ઠિતા ।
ત્રિતત્ત્વમાતા ત્રિવિધા સુસૂક્ષ્મા પદ્મસંશ્રયા ॥ ૧૧૦ ॥

શાન્ત્યતીતકલાઽતીતવિકારા શ્વેતચેલિકા ।
ચિત્રમાયા શિવજ્ઞાનસ્વરૂપા દૈત્યમાથિની ॥ ૧૧૧ ॥

કાશ્યપી કાલસર્પાભવેણિકા શાસ્ત્રયોનિકા ।
ત્રયીમૂર્તિઃ ક્રિયામૂર્તિશ્ચતુર્વર્ગા ચ દર્શિની ॥ ૧૧૨ ॥

નારાયણી નરોત્પન્ના કૌમુદી કાન્તિધારિણી ।
કૌશિકી લલિતા લીલા પરાવરવિભાવિની ॥ ૧૧૩ ॥

વરેણ્યાઽદ્ભુતમહાત્મ્યા વડવા વામલોચના ।
સુભદ્રા ચેતનારાધ્યા શાન્તિદા શાન્તિવર્ધિની ॥ ૧૧૪ ॥

જયાદિશક્તિજનની શક્તિચક્રપ્રવર્તિકા ।
ત્રિશક્તિજનની જન્યા ષટ્સૂત્રપરિવર્ણિતા ॥ ૧૧૫ ॥

સુધૌતકર્મણાઽઽરાધ્યા યુગાન્તદહનાત્મિકા ।
સઙ્કર્ષિણી જગદ્ધાત્રી કામયોનિઃ કિરીટિની ॥ ૧૧૬ ॥

ઐન્દ્રી ત્રૈલોક્યનમિતા વૈષ્ણવી પરમેશ્વરી ।
પ્રદ્યુમ્નજનની બિમ્બસમોષ્ઠી પદ્મલોચના ॥ ૧૧૭ ॥

મદોત્કટા હંસગતિઃ પ્રચણ્ડા ચણ્ડવિક્રમા ।
વૃષાધીશા પરાત્મા ચ વિન્ધ્યા પર્વતવાસિની ॥ ૧૧૮ ॥

હિમવન્મેરુનિલયા કૈલાસપુરવાસિની ।
ચાણૂરહન્ત્રી નીતિજ્ઞા કામરૂપા ત્રયીતનુઃ ॥ ૧૧૯ ॥

વ્રતસ્નાતા ધર્મશીલા સિંહાસનનિવાસિની ।
વીરભદ્રાદૃતા વીરા મહાકાલસમુદ્ભવા ॥ ૧૨૦ ॥

વિદ્યાધરાર્ચિતા સિદ્ધસાધ્યારાધિતપાદુકા ।
શ્રદ્ધાત્મિકા પાવની ચ મોહિની અચલાત્મિકા ॥ ૧૨૧ ॥

મહાદ્ભુતા વારિજાક્ષી સિંહવાહનગામિની ।
મનીષિણી સુધાવાણી વીણાવાદનતત્પરા ॥ ૧૨૨ ॥

શ્વેતવાહનિષેવ્યા ચ લસન્મતિરરુન્ધતી ।
હિરણ્યાક્ષી તથા ચૈવ મહાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૨૩ ॥

વસુપ્રભા સુમાલ્યાપ્તકન્ધરા પઙ્કજાનના ।
પરાવરા વરારોહા સહસ્રનયનાર્ચિતા ॥ ૧૨૪ ॥

શ્રીરૂપા શ્રીમતી શ્રેષ્ઠા શિવનામ્ની શિવપ્રિયા ।
શ્રીપ્રદા શ્રિતકલ્યાણા શ્રીધરાર્ધશરીરિણી ॥ ૧૨૫ ॥

શ્રીકલાઽનન્તદૃષ્ટિશ્ચ હ્યક્ષુદ્રાઽઽરાતિસૂદની ।
રક્તબીજનિહન્ત્રી ચ દૈત્યસઙ્ગવિમર્દિની ॥ ૧૨૬ ॥

સિંહારૂઢા સિંહિકાસ્યા દૈત્યશોણિતપાયિની ।
સુકીર્તિસહિતાચ્છિન્નસંશયા રસવેદિની ॥ ૧૨૭ ॥

ગુણાભિરામા નાગારિવાહના નિર્જરાર્ચિતા ।
નિત્યોદિતા સ્વયંજ્યોતિઃ સ્વર્ણકાયા પ્રકીર્તિતા ॥ ૧૨૮ ॥

વજ્રદણ્ડાઙ્કિતા ચૈવ તથાઽમૃતસઞ્જીવિની ।
વજ્રચ્છન્ના દેવદેવી વરવજ્રસ્વવિગ્રહા ॥ ૧૨૯ ॥

માઙ્ગલ્યા મઙ્ગલાત્મા ચ માલિની માલ્યધારિણી ।
ગન્ધર્વી તરુણી ચાન્દ્રી ખડ્ગાયુધધરા તથા ॥ ૧૩૦ ॥

સૌદામિની પ્રજાનન્દા તથા પ્રોક્તા ભૃગૂદ્ભવા ।
એકાનઙ્ગા ચ શાસ્ત્રાર્થકુશલા ધર્મચારિણી ॥ ૧૩૧ ॥

ધર્મસર્વસ્વવાહા ચ ધર્માધર્મવિનિશ્ચયા ।
ધર્મશક્તિર્ધર્મમયા ધાર્મિકાનાં શિવપ્રદા ॥ ૧૩૨ ॥

વિધર્મા વિશ્વધર્મજ્ઞા ધર્માર્થાન્તરવિગ્રહા ।
ધર્મવર્ષ્મા ધર્મપૂર્વા ધર્મપારઙ્ગતાન્તરા ॥ ૧૩૩ ॥

ધર્મોપદેષ્ટ્રી ધર્માત્મા ધર્મગમ્યા ધરાધરા ।
કપાલિની શાકલિની કલાકલિતવિગ્રહા ॥ ૧૩૪ ॥

સર્વશક્તિવિમુક્તા ચ કર્ણિકારધરાઽક્ષરા।
કંસપ્રાણહરા ચૈવ યુગધર્મધરા તથા ॥ ૧૩૫ ॥

યુગપ્રવર્તિકા પ્રોક્તા ત્રિસન્ધ્યા ધ્યેયવિગ્રહા ।
સ્વર્ગાપવર્ગદાત્રી ચ તથા પ્રત્યક્ષદેવતા ॥ ૧૩૬ ॥

આદિત્યા દિવ્યગન્ધા ચ દિવાકરનિભપ્રભા ।
પદ્માસનગતા પ્રોક્તા ખડ્ગબાણશરાસના ॥ ૧૩૭ ॥

શિષ્ટા વિશિષ્ટા શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટશ્રેષ્ઠપ્રપૂજિતા ।
શતરૂપા શતાવર્તા વિતતા રાસમોદિની ॥ ૧૩૮ ॥

સૂર્યેન્દુનેત્રા પ્રદ્યુમ્નજનની સુષ્ઠુમાયિની ।
સૂર્યાન્તરસ્થિતા ચૈવ સત્પ્રતિષ્ઠતવિગ્રહા ॥ ૧૩૯ ॥

નિવૃત્તા પ્રોચ્યતે જ્ઞાનપારગા પર્વતાત્મજા ।
કાત્યાયની ચણ્ડિકા ચ ચણ્ડી હૈમવતી તથા ॥ ૧૪૦ ॥

દાક્ષાયણી સતી ચૈવ ભવાની સર્વમઙ્ગલા ।
ધૂમ્રલોચનહન્ત્રી ચ ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ॥ ૧૪૧ ॥

યોગનિદ્રા યોગભદ્રા સમુદ્રતનયા તથા ।
દેવપ્રિયઙ્કરી શુદ્ધા ભક્તભક્તિપ્રવર્ધિની ॥ ૧૪૨ ॥

ત્રિણેત્રા ચન્દ્રમુકુટા પ્રમથાર્ચિતપાદુકા ।
અર્જુનાભીષ્ટદાત્રી ચ પાણ્ડવપ્રિયકારિણી ॥ ૧૪૩ ॥

કુમારલાલનાસક્તા હરબાહૂપધાનિકા ।
વિઘ્નેશજનની ભક્તવિઘ્નસ્તોમપ્રહારિણી ॥ ૧૪૪ ॥

સુસ્મિતેન્દુમુખી નમ્યા જયાપ્રિયસખી તથા ।
અનાદિનિધના પ્રેષ્ઠા ચિત્રમાલ્યાનુલેપના ॥ ૧૪૫ ॥

કોટિચન્દ્રપ્રતીકાશા કૂટજાલપ્રમાથિની ।
કૃત્યાપ્રહારિણી ચૈવ મારણોચ્ચાટની તથા ॥ ૧૪૬ ॥

સુરાસુરપ્રવન્દ્યાઙ્ઘ્રિર્મોહઘ્ની જ્ઞાનદાયિની ।
ષડ્વૈરિનિગ્રહકરી વૈરિવિદ્રાવિણી તથા ॥ ૧૪૭ ॥

ભૂતસેવ્યા ભૂતદાત્રી ભૂતપીડાવિમર્દિકા ।
નારદસ્તુતચારિત્રા વરદેશા વરપ્રદા ॥ ૧૪૮ ॥

વામદેવસ્તુતા ચૈવ કામદા સોમશેખરા ।
દિક્પાલસેવિતા ભવ્યા ભામિની ભાવદાયિની ॥ ૧૪૯ ॥

સ્ત્રીસૌભાગ્યપ્રદાત્રી ચ ભોગદા રોગનાશિની ।
વ્યોમગા ભૂમિગા ચૈવ મુનિપૂજ્યપદામ્બુજા ।
વનદુર્ગા ચ દુર્બોધા મહાદુર્ગા પ્રકીર્તિતા ॥ ૧૫૦ ॥

ફલશ્રુતિઃ
ઇતીદં કીર્તિદં ભદ્ર દુર્ગાનામસહસ્રકમ્ ।
ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં તસ્ય લક્ષ્મીઃ સ્થિરા ભવેત્ ॥ ૧ ॥

ગ્રહભૂતપિશાચાદિપીડા નશ્યત્યસંશયમ્ ।
બાલગ્રહાદિપીડાયાઃ શાન્તિર્ભવતિ કીર્તનાત્ ॥ ૨ ॥

મારિકાદિમહારોગે પઠતાં સૌખ્યદં નૃણામ્ ।
વ્યવહારે ચ જયદં શત્રુબાધાનિવારકમ્ ॥ ૩ ॥

દમ્પત્યોઃ કલહે પ્રાપ્તે મિથઃ પ્રેમાભિવર્ધકમ્ ।
આયુરારોગ્યદં પુંસાં સર્વસમ્પત્પ્રદાયકમ્ ॥ ૪ ॥

વિદ્યાભિવર્ધકં નિત્યં પઠતામર્થસાધકમ્ ।
શુભદં શુભકાર્યેષુ પઠતાં શૃણુતામપિ ॥ ૫ ॥

યઃ પૂજયતિ દુર્ગાં તાં દુર્ગાનામસહસ્રકૈઃ ।
પુષ્પૈઃ કુઙ્કુમસમ્મિશ્રૈઃ સ તુ યત્કાઙ્ક્ષતે હૃદિ ॥ ૬ ॥

તત્સર્વં સમવાપ્નોતિ નાસ્તિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ।
યન્મુખે ધ્રિયતે નિત્યં દુર્ગાનામસહસ્રકમ્ ॥ ૭ ॥

કિં તસ્યેતરમન્ત્રૌઘૈઃ કાર્યં ધન્યતમસ્ય હિ ।
દુર્ગાનામસહસ્રસ્ય પુસ્તકં યદ્ગૃહે ભવેત્ ॥ ૮ ॥

ન તત્ર ગ્રહભૂતાદિબાધા સ્યાન્મઙ્ગલાસ્પદે ।
તદ્ગૃહં પુણ્યદં ક્ષેત્રં દેવીસાન્નિધ્યકારકમ્ ॥ ૯ ॥

એતસ્ય સ્તોત્રમુખ્યસ્ય પાઠકઃ શ્રેષ્ઠમન્ત્રવિત્ ।
દેવતાયાઃ પ્રસાદેન સર્વપૂજ્યઃ સુખી ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥

ઇત્યેતન્નગરાજેન કીર્તિતં મુનિસત્તમ ।
ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં સ્તોત્રં ત્વયિ સ્નેહાત્ પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

ભક્તાય શ્રદ્ધધાનાય કેવલં કીર્ત્યતામિદમ્ ।
હૃદિ ધારય નિત્યં ત્વં દેવ્યનુગ્રહસાધકમ્ ॥ ૧૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કાન્દપુરાણે સ્કન્દનારદસંવાદે
દુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 1:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top