Home » Hindu Mantras » 1008 - Sahasranamavali » 1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada
1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gangasahasranama Stotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಂಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥
ಶ್ರೀಬೃಹದ್ಧರ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ಪಙ್ಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ।
ಜಯ ದೇವೀ ತದಾ ಗಂಗಾ ತಪಸ್ಯನ್ತಂ ಭಗೀರಥಮ್ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಶ್ವೇತಂ ಚಾರುಚತುರ್ಭುಜಮ್ ॥ 1 ॥ ಶ್ವೇತರೂಪಾಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಂ
ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧ್ಯಾನಮಾತ್ರೈಕಲಬ್ಧಾಂ ದೃಗ್ಭ್ಯಾಂಚ ಭೂಪತಿಃ ।
ಅಲಭ್ಯಲಾಭಬೋಧೇನ ಬಹುಮೇನೇ ನೃಪೋತ್ತಮಃ ॥ 2 ॥

ಹರ್ಷಾಕುಲಿತಸರ್ವಾಂಗೋ ರೋಮಾಂಚಿತಸುವಿಗ್ರಹಃ । ಹರ್ಷಾದ್ಗಲಿತ
ಗಂಗದಾಕ್ಷರಯಾ ವಾಚಾ ಗಂಗಾಂ ತುಷ್ಟಾವ ಭೂಪತಿಃ ॥ 3 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಃ ಶಕ್ತಿಂ ಪರಮದೇವತಾಮ್ ।
ಭಗೀರಥ ಉವಾಚ ।
ಅಹಂ ಭಗೀರಥೋ ರಾಜಾ ದಿಲೀಪತನಯಃ ಶಿವೇ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪದದ್ವನ್ದ್ವಂ ಭವತ್ಯಾ ಅತಿದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ಹಿ ಪುಣ್ಯೇನ ತಪಸಾ ಪರಮೇಣ ಚ ॥ 5 ॥

ಮಚ್ಚಕ್ಷುರ್ಗೋಚರೀಭೂತಾ ತ್ವಂ ಗಂಗಾ ಕರುಣಾಮಯೀ ।
ಸಾರ್ಥಕಂ ಸೂರ್ಯವಂಶೇ ಮೇ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 6 ॥ ವಂಶೋ
ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಗಂಗೇ ರಾಜೀವಲೋಚನೇ ॥ 7 ॥

ದೇಹೋಽಯಂ ಸಾರ್ಥಕೋ ಮೇಽಸ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೈಃ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಸ್ತುತ್ವಾ ವಾಚಂ ಸಾರ್ಥಕಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8 ॥ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿರಿತ್ಯಾದಿ
ಶುಕ ಉವಾಚ ।
ಗಂಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೋಽಸ್ಯ ಸ್ತವಸ್ಯ ಪುಣ್ಯತೇಜಸಃ ।
ಋಷಿರ್ವ್ಯಾಸಸ್ತಥಾಽನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದೋ ವಿಪ್ರ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ಸಾಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರ್ದೇವೀ ಗಂಗಾ ಮೇ ದೇವತೇರಿತಾ ।
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ರಾಜಸೂಯಶತಸ್ಯ ಚ ॥ 10 ॥

ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯಾಽಪಿ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧಶತಸ್ಯ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಾನಾಂ ಕ್ಷಯೇ ಚ ಪರದುಷ್ಕರೇ ।
ನಿರ್ವಾಣಮೋಕ್ಷಲಾಭೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 11 ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ಶ್ವೇತಾ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ಪರಮದೇವತಾ ॥ 12 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ನಾರಾಯಣೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮನೀಯಾ ಮಹಾಕಲಾ ।
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಗಂಗಾ ಗಗಣವಾಸಿನೀ ॥ 13 ॥

ಶೈಲೇನ್ದ್ರವಾಸಿನೀ ದುರ್ಗವಾಸಿನೀ ದುರ್ಗಮಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿರಂಜನಾ ಚ ನಿರ್ಲೇಶಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ನಿರಹಂಕ್ರಿಯಾ ॥ 14 ॥ ನಿರ್ಲೇಪಾ
ಪ್ರಸನ್ನಾ ಶುಕ್ಲದಶನಾ ಪರಮಾರ್ಥಾ ಪುರಾತನೀ ।
ನಿರಾಕಾರಾ ಚ ಶುದ್ಧಾ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ 15 ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ
ದಯಾ ದಯಾವತೀ ದೀರ್ಘಾ ದೀರ್ಘವಕ್ತ್ರಾ ದುರೋದರಾ ।
ಶೈಲಕನ್ಯಾ ಶೈಲರಾಜವಾಸಿನೀ ಶೈಲನನ್ದಿನೀ ॥ 16 ॥

ಶಿವಾ ಶೈವೀ ಶಾಮ್ಭವೀ ಚ ಶಂಕರೀ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ।
ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮಹಾನನ್ದಾ ಸ್ವರ್ಧುನೀ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನೀ ॥ 17 ॥

ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಸರಣಿರ್ಮುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಜಲರೂಪಾ ಜಲಮಯೀ ಜಲೇಶೀ ಜಲವಾಸಿನೀ ॥ 18 ॥ ಜಲವಾಹಿನೀ
ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಣಾ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಾ ॥ 19 ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಬ್ಜಸಮ್ಭವಾ ವಿಷ್ಣುವಾಸಿನೀ ।
ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ವನ್ದ್ಯಾ ಬಾಲಾ ವಾಣೀ ಬೃಹತ್ತರಾ ॥ 20 ॥

ಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣಾ ಪೀಯೂಷವಾಸಿನೀ ಮಧುರದ್ರವಾ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಯಮುನಾ ಚ ಗೋದಾ ಗೋದಾವರೀ ವರೀ ॥ 21 ॥ ತಥಾ
ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ವೀರಾ ವರಕನ್ಯಾ ವರೇಶ್ವರೀ ।
ಬಲ್ಲವೀ ಬಲ್ಲವಪ್ರೇಷ್ಠಾ ವಾಗೀಶ್ವರಾ ವಾರಿರೂಪಿಣೀ ॥ 22 ॥

ವಾರಾಹೀ ವನಸಂಸ್ಥಾ ಚ ವೃಕ್ಷಸ್ಥಾ ವೃಕ್ಷಸುನ್ದರೀ ॥ 23 ॥

ವಾರುಣೀ ವರುಣಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ವರಾ ವರುಣವಲ್ಲಭಾ । ವರುಣಶ್ರೇಷ್ಠಾ
ವರುಣಪ್ರಣತಾ ದಿವ್ಯಾ ವರುಣಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 24 ॥

ವನ್ದ್ಯಾ ವೃನ್ದಾವನೀ ವೃನ್ದಾರಕೇಡ್ಯಾ ವೃಷವಾಹಿನೀ । ವೃನ್ದಾ ವೃಷವಾಹಿನಾ
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಪರಮಸುನ್ದರೀ ॥ 25 ॥

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಮಸ್ತಕವಾಸಿನೀ ।
ಶಿವಮಸ್ತಕಮಸ್ತಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಪಾದಪದಾ ತಥಾ ॥ 26 ॥

ವಿಪತ್ತಿಕಾಸಿನೀ ದುರ್ಗತಾರಿಣೀ ತಾರಿಣೀಶ್ವರೀ । ವಿಪತ್ತಿನಾಶಿನೀ
ಗೀತಾ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರಾ ಚ ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನೀ ಶುಚಿಶ್ರವಾ ॥ 27 ॥

ಶ್ರೀರಾಮಾ ರಾಮರೂಪಾ ಚ ರಾಮಚನ್ದ್ರೈಕಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ರಾಘವೀ ರಘುವಂಶೇಶೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 28 ॥

ಸೂರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸೌರೀ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಭೇದಿನೀ ॥ 29 ॥ ಶೌರೀ
ಭಗಿನೀ ಭಾಗ್ಯದಾ ಭವ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಭಗೇಶ್ವರೀ ।
ಭವ್ಯೋಚ್ಚಯೋಪಲಬ್ಧಾ ಚ ಕೋಟಿಜನ್ಮತಪಃಫಲಾ ॥ 30 ॥

ತಪಸ್ವಿನೀ ತಾಪಸೀ ಚ ತಪನ್ತೀ ತಾಪನಾಶಿನೀ ।
ತನ್ತ್ರರೂಪಾ ತನ್ತ್ರಮಯೀ ತನ್ತ್ರಗೋಪ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 31 ॥

variations ಮನ್ದರೂಪಾ ಮನ್ದಮಯೀ ಮನ್ದಗೋಪ್ಯಾ ಮಖೇಶ್ವರೀ
ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮನ್ತ್ರಗೋಪ್ಯಾ ಮಖೇಶ್ವರೀ
ವಿಷ್ಣುದೇಹದ್ರವಾಕಾರಾ ಶಿವಗಾನಾಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ಆನನ್ದದ್ರವರೂಪಾ ಚ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಮಯೀ ಶಿವಾ ॥ 32 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಪಾಪಧ್ವಾನ್ತಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಪವಿತ್ರಾ ಪರಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ತೇಜೋಧಾರಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ।
ಶಶಿಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಾ ಚ ತ್ರಿಜಗದೀಪ್ತಿಕಾರಿಣೀ ॥ 33 ॥

ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸತ್ಯಜ್ಞಾ ಸತ್ಯಸಮ್ಭವಾ ।
ಸತ್ಯಾಶ್ರಯಾ ಸತೀ ಶ್ಯಾಮಾ ನವೀನಾ ನರಕಾನ್ತಕಾ ॥ 34 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ದೇವೇಶೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಲಕ್ಷವಕ್ತ್ರಾ ಲಕ್ಷಪಾದಾ ಲಕ್ಷಹಸ್ತಾ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ॥ 35 ॥

ಸದಾ ನೂತನರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಲಭಾ ಸುಲಭಾ ಶುಭಾ ।
ರಕ್ತವರ್ಣಾ ಚ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶಿವಸುನ್ದರೀ ॥ 36 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗಗಣವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಸುಮನ್ತ್ರಿತಾ ॥ 37 ॥

ರಾಜಸಿಂಹಾಸನತಟಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಮಾ ।
ರಾಜಕನ್ಯಾ ರಾಜಪೂಜ್ಯಾ ಮನ್ದಮಾರುತಚಾಮರಾ ॥ 38 ॥

ವೇದವನ್ದಿಪ್ರಗೀತಾ ಚ ವೇದವನ್ದಿಪ್ರವನ್ದಿತಾ ।
ವೇದವನ್ದಿಸ್ತುತಾ ದಿವ್ಯಾ ವೇದವನ್ದಿಸುವರ್ಣಿತಾ ॥ 39 ॥

ಸುವರ್ಣಾ ವರ್ಣನೀಯಾ ಚ ಸುವರ್ಣಗಾನನನ್ದಿತಾ ।
ಸುವರ್ಣದಾನಲಭ್ಯಾ ಚ ಗಾನಾನನ್ದಪ್ರಿಯಾಽಮಲಾ ॥ 40 ॥

ಮಾಲಾ ಮಾಲಾವತೀ ಮಾಲ್ಯಾ ಮಾಲತೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ । ಮಾನ್ಯಾ
ದಿಗಮ್ಬರೀ ದುಷ್ಟಹನ್ತ್ರೀ ಸದಾ ದುರ್ಗಮವಾಸಿನೀ ॥ 41 ॥

ಅಭಯಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಚ ಪೀಯೂಷಕರಶೋಭಿತಾ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಭೀಮರೂಪಾ ಶ್ಯೇನೀ ಮಕರವಾಹಿನೀ ॥ 42 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ರೋತಾ ವೇಗವತೀ ಮಹಾಪಾಷಾಣಭೇದಿನೀ ।
ಪಾಪಾಲೀ ರೋದನಕರೀ ಪಾಪಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 43 ॥

ಯಾತನಾಯ ಚ ವೈಧವ್ಯದಾಯಿನೀ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ಗಭೀರಾಽಲಕನನ್ದಾ ಚ ಮೇರುಶೃಂಗವಿಭೇದಿನೀ ॥ 44 ॥

ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕೃತಾವಾಸಾ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವರ್ಗಂಗಾ ಪೃಥಿವೀಗಂಗಾ ನರಸೇವ್ಯಾ ನರೇಶ್ವರೀ ॥ 45 ॥

ಸುಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಕುಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಶ್ರೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಮಲಾಲಯಾ ॥ 46 ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಮೇರುದೌಹಿತ್ರೀ ಮೇನಕಾಗರ್ಭಸಮ್ಭವಾ ।
ಅಯೋನಿಸಮ್ಭವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರತ್ತ್ವದಾ ॥ 47 ॥

ವಿಷ್ಣುಜಾ ವಿಷ್ಣುಜನಿಕಾ ವಿಷ್ಣುಪಾದನಿವಾಸಿನೀ । ಶಿವಮಸ್ತಕವಾಸಿನೀ
ದೇವೀ ವಿಷ್ಣುಪದೀ ಪದ್ಯಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ ॥ 48 ॥

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ।
ಪದ್ಮಪಾದಾ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಪದ್ಮನಾಭಾ ಚ ಪದ್ಮಿನೀ ॥ 49 ॥

ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ಪದ್ಮಶಯಾ ಮಹಾಪದ್ಮಗುಣಾಧಿಕಾ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಲಲಿತಾ ಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಸುಪದ್ಮಿನೀ ॥ 50 ॥

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಾಕರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಪುರಸ್ಥಾ ಚ ಪುರೇಶೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 51 ॥

ಹಂಸೀ ಹಂಸವಿಭೂಷಾ ಚ ಹಂಸರಾಜವಿಭೂಷಣಾ ।
ಹಂಸರಾಜಸುವರ್ಣಾ ಚ ಹಂಸಾರೂಢಾ ಚ ಹಂಸಿನೀ ॥ 52 ॥

ಹಂಸಾಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಾ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಆನನ್ದಜಲಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಶ್ವೇತವಾರಿಪ್ರಪೂರಿಕಾ ॥ 53 ॥

ಅನಯಾಸಸದಾಮುಕ್ಯಿರ್ಯೋಗ್ಯಾಽಯೋಗ್ಯವಿಚಾರಿಣೀ ॥ 54 ॥

ತೇಜೋರೂಪಜಲಾಪೂರ್ಣಾ ತೈಜಸೀ ದೀಪ್ತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರದೀಪಕಲಿಕಾಕಾರಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 55 ॥

ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಾಣನೀಯಾ ಚ ಮಹೌಷಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ । ಮಹೌಷಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ಮಹೌಷಧಜಲಾ ಚೈವ ಪಾಪರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ॥ 56 ॥ ಪಾಪರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಿಕಾ
ಕೋಟಿಜನ್ಮತಪೋಲಕ್ಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗೋತ್ತರಾಽಮೃತಾ ।
ನಿಃಸನ್ದೇಹಾ ನಿರ್ಮಹಿಮಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಲನಾಶಿನೀ ॥ 57 ॥

ಶವಾರೂಢಾ ಶವಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ಶವವತ್ತಟೀ ।
ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಕೇಶಕೀಕಸಾಚಿತತೀರಿಣೀ ॥ 58 ॥

ಭೈರವೀ ಭೈರವಶ್ರೇಷ್ಠಸೇವಿತಾ ಭೈರವಪ್ರಿಯಾ ।
ಭೈರವಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಚ ವೀರಸಾಧನವಾಸಿನೀ ॥ 59 ॥

ವೀರಪ್ರಿಯಾ ವೀರಪತ್ನೀ ಕುಲೀನಾ ಕುಲಪಂಡಿತಾ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷಸ್ಥಿತಾ ಕೌಲೀ ಕುಲಕೋಮಲವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ಕುಲದ್ರವಪ್ರಿಯಾ ಕುಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಮಾಲಾಜಪಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೌಲದಾ ಕುಲರಕ್ಷಿತ್ರೀ ಕುಲವಾರಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 61 ॥

ರಣಶ್ರೀಃ ರಣಭೂಃ ರಮ್ಯಾ ರಣೋತ್ಸಾಹಪ್ರಿಯಾ ರಣೇ । ಬಲಿಃ
ನೃಮುಂಡಮಾಲಾಭರಣಾ ನೃಮುಂಡಕರಧಾರಿಣೀ ॥ 62 ॥

ವಿವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಸವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ।
ರಸಿಕಾ ರಸರೂಪಾ ಚ ಜಿತಾಹಾರಾ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ॥ 63 ॥

ಯಾಮಿನೀ ಚಾರ್ಧರಾತ್ರಸ್ಥಾ ಕೂರ್ಚ್ಚವೀಜಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಲಜ್ಜಾಶಕ್ತಿಶ್ಚ ವಾಗ್ರೂಪಾ ನಾರೀ ನರಕಹಾರಿಣೀ ॥ 64 ॥ ಲಜ್ಜಾಶಾನ್ತಿ, ನರಕವಾಹಿನೀ
ತಾರಾ ತಾರಸ್ವರಾಢ್ಯಾ ಚ ತಾರಿಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಅನನ್ತಾ ಚಾದಿರಹಿತಾ ಮಧ್ಯಶೂನ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 65 ॥

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೀ ಕ್ಷೀಣಾ ನಕ್ಷತ್ರಸ್ಥಲವಾಸಿನೀ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಮಾತಂಗೀ ಮೃತ್ಯುವರ್ಜಿತಾ ॥ 66 ॥

ಅಮರಾಮರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯಾ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಧೂಮಾಕಾರಾಗ್ನಿಸಮ್ಭೂತಾ ಧೂಮಾ ಧೂಮಾವತೀ ರತಿಃ ॥ 67 ॥

ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಶೀ ಕಾಶೀಪುರಸ್ಥಿತಾ ।
ವಾರಾಣಸೀ ವಾರಯೋಷಿತ್ ಕಾಶೀನಾಥಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ॥ 68 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಹ್ಯವನ್ತಿಕಾ ।
ದ್ವಾರಕಾ ಜ್ವಲದಗ್ನಿಶ್ಚ ಕೇವಲಾ ಕೇವಲತ್ವದಾ ॥ 69 ॥

ಕರವೀರಪುರಸ್ಥಾ ಚ ಕಾವೇರೀ ಕವರೀ ಶಿವಾ ।
ರಕ್ಷಿಣೀ ಚ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಕಂಕಾಲಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 70 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಕ್ಷೀರಿಣೀ ಚ ಕ್ಷೀರಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ರಕ್ಷಾಕರೀ ದೀರ್ಘಕರ್ಣಾ ಸುದನ್ತಾದನ್ತವರ್ಜಿತಾ ॥ 71 ॥

ದೈತ್ಯದಾನವಸಂಹನ್ತ್ರೀ ದುಷ್ಟಹನ್ತ್ರೀ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಬಲಿಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾ ಶ್ಯಾಮಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಪಿಧಾಯಿನೀ ॥ 72 ॥

ಜವಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ತಥಾ ।
ತಾಮಸೀ ತರುಣೀ ವೃದ್ಧಾ ಯುವತೀ ಬಾಲಿಕಾ ತಥಾ ॥ 73 ॥

ಯಕ್ಷರಾಜಸುತಾ ಜಾಮ್ಬುಮಾಲಿನೀ ಜಮ್ಬುವಾಸಿನೀ ।
ಜಾಮ್ಬೂನದವಿಭೂಷಾ ಚ ಜ್ವಲಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಾ ॥ 74 ॥

ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರದೇಹಸ್ಥಾ ರುದ್ರಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣೀ ।
ಅಣುಶ್ಚ ಪರಮಾಣುಶ್ಚ ಹ್ರಸ್ವಾ ದೀರ್ಘಾ ಚಕೋರಿಣೀ ॥ 75 ॥

ರುದ್ರಗೀತಾ ವಿಷ್ಣುಗೀತಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆದಿಕಾವ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಭಾರತರೂಪಿಣೀ ॥ 76 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಸ್ಥಾ ಧರ್ಮಮಾತಾ ಚ ಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಮಾತಾ ಮಾನ್ಯಾ ಸ್ವಸಾ ಚೈವ ಶ್ವಶ್ರೂಶ್ಚೈವ ಪಿತಾಮಹೀ ॥ 77 ॥

ಗುರುಶ್ಚ ಗುರುಪತ್ನೀ ಚ ಕಾಲಸರ್ಪಭಯಪ್ರದಾ ।
ಪಿತಾಮಹಸುತಾ ಸೀತಾ ಶಿವಸೀಮನ್ತಿನೀ ಶಿವಾ ॥ 78 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರುಕ್ಮವರ್ಣಾ ಚ ಭೈಷ್ಮೀ ಭೈಮೀ ಸುರ್ರೂಪಿಣೀ । ಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭದ್ರಾ ಜಾಮ್ಬವತೀ ಮಹೀ ॥ 79 ॥

ನನ್ದಾ ಭದ್ರಮುಖೀ ರಿಕ್ತಾ ಜಯಾ ವಿಜಯದಾ ಜಯಾ ।
ಜಯಿತ್ರೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ॥ 80 ॥

ಗುರುಪೂರ್ಣಾ ಸೌಮ್ಯಭದ್ರಾ ವಿಷ್ಟಿಃ ಸಂವೇಶಕಾರಿಣೀ ।
ಶನಿರಿಕ್ತಾ ಕುಜಜಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ ॥ 81 ॥

ಅಮೃತಾಽಮೃತರೂಪಾ ಚ ಶ್ರೀಮತೀ ಚ ಜಲಾಮೃತಾ ॥ 82 ॥

ನಿರಾತಂಕಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ ವಿಶೇಷಿಣೀ ।
ನಿಷೇಧಶೇಷರೂಪಾ ಚ ವರಿಷ್ಠಾ ಯೋಷಿತಾಂವರಾ ॥ 83 ॥

ಯಶಸ್ವಿನೀ ಕೀರ್ತಿಮತೀ ಮಹಾಶೈಲಾಗ್ರವಾಸಿನೀ ।
ಧರಾ ಧರಿತ್ರೀ ಧರಣೀ ಸಿನ್ಧುರ್ಬನ್ಧುಃ ಸಬಾನ್ಧವಾ ॥ 84 ॥

ಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಸಮ್ಪದೀಶಾ ಚ ವಿಪತ್ತಿಪರಿಮೋಚಿನೀ ।
ಜನ್ಮಪ್ರವಾಹಹರಣೀ ಜನ್ಮಶೂನ್ಯಾ ನಿರಂಜನೀ ॥ 85 ॥

ನಾಗಾಲಯಾಲಯಾ ನೀಲಾ ಜಟಾಮಂಡಲಧಾರಿಣೀ ।
ಸುತರಂಗಜಟಾಜೂಟಾ ಜಟಾಧರಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ॥ 86 ॥

ಪಟ್ಟಾಮ್ಬರಧರಾ ಧೀರಾ ಕವಿಃ ಕಾವ್ಯರಸಪ್ರಿಯಾ ।
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾ ಪಾಪಹರಾ ಹರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಹರಿಃ ॥ 87 ॥

ಹರಿದ್ರಾನಗರಸ್ಥಾ ಚ ವೈದ್ಯನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಬಲಿಃ ।
ವಕ್ರೇಶ್ವರೀ ವಕ್ರಧಾರಾ ವಕ್ರೇಶ್ವರಪುರಃಸ್ಥಿತಾ ॥ 88 ॥

ಶ್ವೇತಗಂಗಾ ಶೀತಲಾ ಚ ಉಷ್ಮೋದಕಮಯೀ ರುಚಿಃ । ಉಷ್ಣೋದಕಮಯೀ
ಚೋಲರಾಜಪ್ರಿಯಕರೀ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವರ್ತ್ತಿನೀ ॥ 89 ॥

ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಾ ಸದಾದಿತ್ಯಾ ಚ ಕಾಶ್ಯಪೀ ।
ದಹನಾಕ್ಷೀ ಭಯಹರಾ ವಿಷಜ್ವಾಲಾನಿವಾರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಹರಾ ದಶಹರಾ ಸ್ನೇಹದಾಯಿನೀ ಕಲುಷಾಶನಿಃ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಿನೀ ಕಾಲೀ ಕಲಾ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 91 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ವಾರುಣಿ ವಾಣೀ ಬಲಾಕಾ ಬಾಲಶಂಕರೀ ।
ಗೋರ್ಗೀರ್ಹ್ರೀರ್ಧರ್ಮರೂಪಾ ಚ ಧೀಃ ಶ್ರೀರ್ಧನ್ಯಾ ಧನಂಜಯಾ ॥ 92 ॥

ವಿತ್ ಸಂವಿತ್ ಕುಃ ಕುವೇರೀ ಭೂರ್ಭೂತಿರ್ಭೂಮಿಧರಾಧರಾ ।
ಈಶ್ವರೀ ಹ್ರೀಮತೀ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರೀಡಾಸಾಯಾ ಜಯಪ್ರದಾ ॥ 93 ॥

ಜೀವನ್ತೀ ಜೀವನೀ ಜೀವಾ ಜಯಾಕಾರಾ ಜಯೇಶ್ವರೀ ।
ಸರ್ವೋಪದ್ರವಸಂಶೂನ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾಪವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 94 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಚೈವ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಣೇಶೀ ಗಣವನ್ದಿತಾ ।
ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ದುಷ್ಪ್ರವೇಶಾ ಚ ದುರ್ದರ್ಶಾ ಚ ಸುಯೋಗಿಣೀ ॥ 95 ॥

ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ದುಃಖಹರಾ ದುರ್ದಾನ್ತಾ ಯಮದೇವತಾ ।
ಗೃಹದೇವೀ ಭೂಮಿದೇವೀ ವನೇಶೀ ವನದೇವತಾ ॥ 96 ॥

ಗುಹಾಲಯಾ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹಾಘೋರನಿತಮ್ಬಿನೀ । ಗೃಹಾಲಯಾ
ಸ್ತ್ರೀಚಂಚಲಾ ಚಾರುಮುಖೀ ಚಾರುನೇತ್ರಾ ಲಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 97 ॥

ಕಾನ್ತಿಃ ಕಾಮ್ಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಚ ರಜಃಸತ್ತ್ವತಮೋಮಯೀ । ಕಾನ್ತಿಕಾಮ್ಯಾ
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಜೀವರೂಪಾ ಸನಾತನೀ ॥ 98 ॥

ಸುಖದುಃಖಾದಿಭೋಕ್ತ್ರೀ ಚ ಸುಖದುಃಖಾದಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಮಹಾವೃಜಿನಸಂಹಾರಾ ವೃಜಿನಧ್ವಾನ್ತಮೋಚನೀ ॥ 99 ॥

ಹಲಿನೀ ಖಲಹನ್ತ್ರೀ ಚ ವಾರುಣೀಪಾನಕಾರಿಣೀ । ಪಾಪಕಾರಿಣೀ
ನಿದ್ರಾಯೋಗ್ಯಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯುಗೇಶ್ವರೀ ॥ 100 ॥

ಉದ್ಧಾರಯಿತ್ರೀ ಸ್ವರ್ಗಂಗಾ ಉದ್ಧಾರಣಪುರಃಸ್ಥಿತಾ ।
ಉದ್ಧೃತಾ ಉದ್ಧೃತಾಹಾರಾ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಣಕಾರಿಣೀ ॥ 101 ॥

ಶಂಖಿನೀ ಶಂಖಧಾತ್ರೀ ಚ ಶಂಖವಾದನಕಾರಿಣೀ । ಶಂಖಧಾರೀ
ಶಂಖೇಶ್ವರೀ ಶಂಖಹಸ್ತಾ ಶಂಖರಾಜವಿದಾರಿಣೀ ॥ 102 ॥

ಪಶ್ಚಿಮಾಸ್ಯಾ ಮಹಾಸ್ರೋತಾ ಪೂರ್ವದಕ್ಷಿಣವಾಹಿನೀ ।
ಸಾರ್ಧಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ಪಾವನ್ಯುತ್ತರವಾಹಿನೀ ॥ 103 ॥

ಪತಿತೋದ್ಧಾರಿಣೀ ದೋಷಕ್ಷಮಿಣೀ ದೋಷವರ್ಜಿತಾ ।
ಶರಣ್ಯಾ ಶರಣಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೀಯುತಾ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತಾ ॥ 104 ॥

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವರೂಪಾಕ್ಷೀ ಸುರೂಪಾಕ್ಷೀ ಶುಭಾನನಾ । ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ
ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾಕಾರಾ ಕುಮುದಾಮ್ಬರಭೂಷಣಾ ॥ 105 ॥

ಸೌಮ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭೂತಿಸ್ಥಾ ಭೀಮರೂಪಾ ವರಾನನಾ ।
ವರಾಹಕರ್ಣಾ ಬರ್ಹಿಷ್ಠಾ ಬೃಹಚ್ಛ್ರೋಣೀ ಬಲಾಹಕಾ ॥ 106 ॥ ವರಾಹವರ್ಣಾ
ವೇಶಿನೀ ಕೇಶಪಾಶಾಢ್ಯಾ ನಭೋಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುಷ್ಪವರ್ಣಾ ಲಾಂಗಲಧಾರಿಣೀ ॥ 107 ॥

ತುಲಸೀದಲಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಾ ।
ತುಲಸೀತರುಸಂಸ್ಥಾ ಚ ತುಲಸೀರಸಲೇಹಿನೀ । ತುಲಸೀರಸಗೇಹಿನೀ
ತುಲಸೀರಸಸುಸ್ವಾದುಸಲಿಲಾ ವಿಲ್ವವಾಸಿನೀ ॥ 108 ॥

ವಿಲ್ವವೃಕ್ಷನಿವಾಸಾ ಚ ವಿಲ್ವಪತ್ರರಸದ್ರವಾ ।
ಮಾಲೂರಪತ್ರಮಾಲಾಢ್ಯಾ ವೈಲ್ವೀ ಶೈವಾರ್ಧದೇಹಿನೀ ॥ 109 ॥

ಅಶೋಕಾ ಶೋಕರಹಿತಾ ಶೋಕದಾವಾಗ್ನಿಹೃಜ್ಜಲಾ ।
ಅಶೋಕವೃಕ್ಷನಿಲಯಾ ರಮ್ಭಾ ಶಿವಕರಸ್ಥಿತಾ ॥ 110 ॥

ದಾಡಿಮೀ ದಾಡಿಮೀವರ್ಣಾ ದಾಡಿಮಸ್ತನಶೋಭಿತಾ ।
ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ವೀರವೃಕ್ಷಸ್ಥಾ ರಕ್ತಿನೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ॥ 111 ॥

ರಾಗಿಣೀ ರಾಗಭಾರ್ಯಾ ಚ ಸದಾರಾಗವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ವಿರಾಗರಾಗಸಮ್ಮೋದಾ ಸರ್ವರಾಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 112 ॥

ತಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ತಾಲರೂಪಿಣೀ ತಾರಕೇಶ್ವರೀ ॥ 113 ॥ ತಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ ತಾಲಕೇಶರೀ
ವಾಲ್ಮೀಕಿಶ್ಲೋಕಿತಾಷ್ಟೇಡ್ಯಾ ಹ್ಯನನ್ತಮಹಿಮಾದಿಮಾ । ಲೋಕಿತಾಷ್ಟೋದ್ಯಾ
ಮಾತಾ ಉಮಾ ಸಪತ್ನೀ ಚ ಧರಾಹಾರಾವಲಿಃ ಶುಚಿಃ ॥ 114 ॥ ಹಾರಾವಲೀ
ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಪತಾಕಾ ಚ ಇಷ್ಟಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಇಲಾ ।
ಸ್ವರ್ಗಭೀರಾಮೃತಜಲಾ ಚಾರುವೀಚಿಸ್ತರಂಗಿಣೀ ॥ 115 ॥

ಬ್ರಹ್ಮತೀರಾ ಬ್ರಹ್ಮಜಲಾ ಗಿರಿದಾರಣಕಾರಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದಿನೀ ಘೋರನಾದಿನೀ ಘೋರವೇಗಿನೀ ॥ 116 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಸಿನೀ ಚೈವ ಸ್ಥಿರವಾಯುಪ್ರಭೇದಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಧಾರಾಮಯೀ ದಿವ್ಯಶಂಖವಾದ್ಯಾನುಸಾರಿಣೀ ॥ 117 ॥

ಋಷಿಸ್ತುತಾ ಶಿವಸ್ತುತ್ಯಾ ಗ್ರಹವರ್ಗಪ್ರಪೂಜಿತಾ । ಸುರಸ್ತುತ್ಯಾ
ಸುಮೇರುಶೀರ್ಷನಿಲಯಾ ಭದ್ರಾ ಸೀತಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 118 ॥

ವಂಕ್ಷುಶ್ಚಾಲಕನನ್ದಾ ಚ ಶೈಲಸೋಪಾನಚಾರಿಣೀ ।
ಲೋಕಾಶಾಪೂರಣಕರೀ ಸರ್ವಮಾನಸದೋಹನೀ ॥ 119 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನೀ ಧನ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೀರಕ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ।
ಧರಣೀ ಪಾರ್ಥಿವೀ ಪೃಥ್ವೀ ಪೃಥುಕೀರ್ತಿರ್ನಿರಾಮಯಾ ॥ 120 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕನ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನ್ಯಾ ವನಾಶ್ರಯಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಶಿವರೂಪಾ ಹಿರಣ್ಮಯೀ ॥ 121 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವತ್ವಾಢ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವತ್ವದಾ ।
ಮಜ್ಜಜ್ಜನೋದ್ಧಾರಿಣೀ ಚ ಸ್ಮರಣಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 122 ॥

ಸ್ವರ್ಗದಾಯಿಸುಖಸ್ಪರ್ಶಾ ಮೋಕ್ಷದರ್ಶನದರ್ಪಣಾ । ಸ್ವರ್ಗದಾತ್ರೀ
ಆರೋಗ್ಯದಾಯಿನೀ ನೀರುಕ್ ನಾನಾತಾಪವಿನಾಶಿನೀ ॥ 123 ॥

ತಾಪೋತ್ಸಾರಣಶೀಲಾ ಚ ತಪೋಧಾಮಾ ಶ್ರಮಾಪಹಾ । ತಪೋಧಾನಾ
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಶೋಕವಿಮೋಚನೀ ॥ 124 ॥

ಸರ್ವಶ್ರಮಹರಾ ಸರ್ವಸುಖದಾ ಸುಖಸೇವಿತಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಮಯೀ ವಾಸಮಾತ್ರಮಹಾತಪಾಃ ॥ 125 ॥

ಸತನುರ್ನಿಸ್ತನುಸ್ತನ್ವೀ ತನುಧಾರಣವಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಪಾತಕದಾವಾಗ್ನಿಃ ಶೀತಲಾ ಶಶಧಾರಿಣೀ ॥ 126 ॥

ಗೇಯಾ ಜಪ್ಯಾ ಚಿನ್ತನೀಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಸ್ಮರಣಲಕ್ಷಿತಾ ।
ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಗಮೇಶ್ವರೀ ॥ 127 ॥

ಆಗಮ್ಯಾ ಆಗಮಸ್ಥಾ ಚ ಸರ್ವಾಗಮನಿರೂಪಿತಾ ।
ಇಷ್ಟದೇವೀ ಮಹಾದೇವೀ ದೇವನೀಯಾ ದಿವಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 128 ॥

ದನ್ತಾವಲಗೃಹೀ ಸ್ಥಾತ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂಪಿಣೀ । ದನ್ತೀವಲಗೃಹಸ್ಥಾತ್ರೀ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪ್ರಣತಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 129 ॥

ಶಂಕರಾಭರಣೋಪೇತಾ ಸದಾ ಶಂಕರಭೂಷಣಾ ।
ಶಂಕರಾಚಾರಶೀಲಾ ಚ ಶಂಕ್ಯಾ ಚ ಶಂಕರೇಶ್ವರೀ ॥ 130 ॥

ಶಿವಸ್ರೋತಾಃ ಶಮ್ಭುಮುಖೀ ಗೌರೀ ಗಗಣಗೇಹಿನೀ । ಗಗಣದೇಹಿನೀ
ದುರ್ಗಮಾ ಸುಗಮಾ ಗೋಪ್ಯಾ ಗೋಪಿನೀ ಗೋಪವಲ್ಲಭಾ ॥ 131 ॥ ಗೋಪನೀ
ಗೋಮತೀ ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಚ ಯಶೋದಾನನ್ದನನ್ದಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಾನುಜಾ ಕಂಸಹನ್ತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಚನೀ ।
ಶಾಪಸಮ್ಮೋಚನೀ ಲಂಕಾ ಲಂಕೇಶೀ ಚ ವಿಭೀಷಣಾ ॥ 132 ॥

ವಿಭೀಷಾಭರಣೀಭೂಷಾ ಹಾರಾವಲಿರನುತ್ತಮಾ । ವಿಭೀಷಾಭೂಷಣೀಭೂಷಾ
ತೀರ್ಥಸ್ತುತಾ ತೀರ್ಥವನ್ದ್ಯಾ ಮಹಾತೀರ್ಥಂಚ ತೀರ್ಥಸೂಃ ॥ 133 ॥ ಮಹಾತೀರ್ಥಾ ಚ
ಕನ್ಯಾ ಕಲ್ಪಲತಾ ಕೇಲೀಃ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲ್ಪವಾಸಿನೀ
ಕಲಿಕಲ್ಮಷಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಕಾಲಕಾನನವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಲಸೇವ್ಯಾ ಕಾಲಮಯೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಮುಕೋತ್ತಮಾ
ಕಾಮದಾ ಕಾರಣಾಖ್ಯಾ ಚ ಕಾಮಿನೀ ಕೀರ್ತಿಧಾರಿಣೀ ॥ 134 ॥

ಕೋಕಾಮುಖೀ ಕೋರಕಾಕ್ಷೀ ಕುರಂಗನಯನೀ ಕರಿಃ । ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ
ಕಜ್ಜಲಾಕ್ಷೀ ಕಾನ್ತಿರೂಪಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕೇಶರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 135 ॥

ಖಗಾ ಖಲಪ್ರಾಣಹರಾ ಖಲದೂರಕರಾ ಖಲಾ ।
ಖೇಲನ್ತೀ ಖರವೇಗಾ ಚ ಖಕಾರವರ್ಣವಾಸಿನೀ ॥ 136 ॥

ಗಂಗಾ ಗಗಣರೂಪಾ ಚ ಗಗಣಾಧ್ವಪ್ರಸಾರಿಣೀ ।
ಗರಿಷ್ಠಾ ಗಣನೀಯಾ ಚ ಗೋಪಾಲೀ ಗೋಗಣಸ್ಥಿತಾ ॥ 137 ॥

ಗೋಪೃಷ್ಠವಾಸಿನೀ ಗಮ್ಯಾ ಗಭೀರಾ ಗುರುಪುಷ್ಕರಾ ।
ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಗೋನಾಮ್ನೀ ಗತಿದಾಯಿನೀ ॥ 138 ॥

ಘೂರ್ಣಮಾನಾ ಘರ್ಮಹರಾ ಘೂರ್ಣತ್ಸ್ರೋತಾ ಘನೋಪಮಾ । ಘೂರ್ಣಹರಾ
ಘೂರ್ಣಾಖ್ಯದೋಷಹರಣೀ ಘೂರ್ಣಯನ್ತೀ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ॥ 139 ॥ ಘೂರ್ಣಾಕ್ಷೀ
ಘೋರಾ ಧೃತೋಪಮಜಲಾ ಘರ್ಘರಾರವಘೋಷಿಣೀ । ಘೋಷಣೀ
ಘೋರಾಂಘೋಘಾತಿನೀ ಘುವ್ಯಾ ಘೋಷಾ ಘೋರಾಘಹಾರಿಣೀ ॥ 140 ॥ ಘೋರಾಘಘಾರಿಣೀ
ಘೋಷರಾಜೀ ಘೋಷಕನ್ಯಾ ಘೋಷನೀಯಾ ಘನಾಲಯಾ ।
ಘಂಟಾಟಂಕಾರಘಟಿತಾ ಘಾಂಕಾರೀ ಘಂಘಚಾರಿಣೀ ॥ 141 ॥

ಙಾನ್ತಾ ಙಕಾರಿಣೀ ಙೇಶೀ ಙಕಾರವರ್ಣಸಂಶ್ರಯಾ ।
ಚಕೋರನಯನೀ ಚಾರುಮುಖೀ ಚಾಮರಧಾರಿಣೀ ॥ 142 ॥

ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಶುಕ್ಲಸಲಿಲಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಚೌಕಾರವಾಸಿನೀ ಚರ್ಚ್ಯಾ ಚಮರೀ ಚರ್ಮವಾಸಿನೀ ॥ 143 ॥ ಚೋಹಾರವಾಸಿನೀ ಚರ್ಯಾ
ಚರ್ಮಹಸ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಚುಚುಕದ್ವಯಶೋಭಿನೀ । ಚನ್ದ್ರಹಸ್ತಾ
ಛತ್ರಿಲಾ ಛತ್ರಿತಾಘಾವಿಶ್ಛತ್ರಚಾಮರಶೋಭಿತಾ ॥ 144 ॥ ಛತ್ರಿನೀ ಛತ್ರಿತಾ ಧಾರಿ
ಛತ್ರಿತಾ ಛದ್ಮಸಹನ್ತ್ರೀ ಡುರಿತ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ । ಛುರಿತುರ್ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ
ಛಾಯಾ ಚ ಸ್ಥಲಶೂನ್ಯಾ ಚ ಛಲಯನ್ತೀ ಛಲಾನ್ವಿತಾ ॥ 145 ॥ ಛಲಶೂನ್ಯಾ
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಛಲಧರಾ ಛವರ್ಣಾ ಛುರಿತಾ ಛವಿಃ । ಛವಿತಾ
ಜೀಮೂತವಾಸಿನೀ ಜಿಹ್ವಾ ಜವಾಕುಸುಮಸುನ್ದರೀ ॥ 146 ॥

ಜರಾಶೂನ್ಯಾ ಜಯಾ ಜ್ವಾಲಾ ಜವಿನೀ ಜೀವನೇಶ್ವರೀ ।
ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾ ಜನ್ಮಹರಾ ಜನಾರ್ದನಮನೋಹರಾ ॥ 147 ॥

ಝಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಝಂಝಾ ಝರ್ಝರೀವಾದ್ಯವಾದಿನೀ ।
ಝಣನ್ನೂಪುರಸಂಶಬ್ದಾ ಝರಾ ಬ್ರಹ್ಮಝರಾ ಝರಾ ॥ 148 ॥

ಂಕಾರೇಶೀ ಂಕಾರಸ್ಥಾ ಞ್ವರ್ಣಮಧ್ಯನಾಮಿಕಾ ।
ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಟಂಕಧಾರಿಣೀ ಟುಂಠುಕಾಟಲಾ ॥ 149 ॥ ಟುಂಟುಕಾಟಕಾ
ಠಕ್ಕುರಾಣೀ ಟಹ್ದ್ವಯೇಶೀ ಠಂಕಾರೀ ಠಕ್ಕುರಪ್ರಿಯಾ ।
ಡಾಮರೀ ಡಾಮರಾಧೀಶಾ ಡಾಮರೇಶಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ ॥ 150 ॥

ಡಮರುಧ್ವನಿನೃತ್ಯನ್ತೀ ಡಾಕಿನೀಭಯಹಾರಿಣೀ ।
ಡೀನಾ ಡಯಿತ್ರೀ ಡಿಂಡೀ ಚ ಡಿಂಡೀಧ್ವನಿಸದಾಸ್ಪೃಹಾ ॥ 151 ॥

ಢಕ್ಕಾರವಾ ಚ ಢಕ್ಕಾರೀ ಢಕ್ಕಾವಾದನಭೂಷಣಾ । ಢಕ್ಕಾವನಾದಭೂಷಣಾ
ಣಕಾರವರ್ಣಧವಲಾ ಣಕಾರೀ ಯಾನಭಾವಿನೀ ॥ 152 ॥ ವರ್ಣಪ್ರವಣಾ ಯಾಣ
ತೃತೀಯಾ ತೀವ್ರಪಾಪಘ್ನೀ ತೀವ್ರಾ ತರಣಿಮಂಡಲಾ ।
ತುಷಾರಕತುಲಾಸ್ಯಾ ಚ ತುಷಾರಕರವಾಸಿನೀ ॥ 153 ॥ ತುಷಾರಕರತುಲ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್
ಥಕಾರಾಕ್ಷೀ ಥವರ್ಣಸ್ಥಾ ದನ್ದಶೂಕವಿಭೂಷಣಾ । ಮಕರಾಕ್ಷೀ
ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುರ್ದೀರ್ಘಧಾರಾ ಧನರೂಪಾ ಧನೇಶ್ವರೀ ॥ 154 ॥

ದೂರದೃಷ್ಟಿರ್ದೂರಗಮಾ ದೃತಗನ್ತ್ರೀ ದ್ರವಾಶ್ರಯಾ ।
ನಾರೀರೂಪಾ ನೀರಜಾಕ್ಷೀ ನೀರರೂಪಾ ನರೋತ್ತಮಾ ॥ 155 ॥

ನಿರಂಜನಾ ಚ ನಿರ್ಲೇಪಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ನಿರಹಂಕ್ರಿಯಾ ।
ಪರಾ ಪರಾಯಣಾ ಪಕ್ಷಾ ಪಾರಾಯಣಪರಾಯಣಾ ।
ಪಾರಯಿತ್ರೀ ಪಂಡಿತಾ ಚ ಪಂಡಾ ಪಂಡಿತಸೇವಿತಾ ॥ 156 ॥ ಪಾರಯತ್ರೀ
ಪರಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪುಣ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪಾಲಿಕಾ ಪೀತವಾಸಿನೀ । ಪಾಣಿಕಾ
ಫುತ್ಕಾರದೂರದುರಿತಾ ಫಾಲಯನ್ತೀ ಫಣಾಶ್ರಯಾ ॥ 157 ॥

ಫೇನಿಲಾ ಫೇನದಶನಾ ಫೇನಾ ಫೇನವತೀ ಫಣಾ ।
ಫೇತ್ಕಾರಿಣೀ ಫಣಿಧರಾ ಫಣಿಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 158 ॥

ಫಾಂಟಾಕೃತಾಲಯಾ ಫುಲ್ಲಾ ಫುಜ್ಜಾರವಿನ್ದಲೋಚನಾ ।
ವೇಣೀಧರಾ ಬಲವತೀ ವೇಗವತಿಧರಾವಹಾ ॥ 159 ॥

ವನ್ದಾರುವನ್ದ್ಯಾ ವೃನ್ದೇಶೀ ವನವಾಸಾ ವನಾಶಯಾ । ವನಾಶ್ರಯಾ
ಭೀಮರಾಜೀ ಭೀಮಪತ್ನೀ ಭವಶೀರ್ಷಕೃತಾಲಯಾ ॥ 160 ॥

ಭಾಸ್ಕರಾ ಭಾಸ್ಕರಧರಾ ಭೂಷಾ ಭಾಸ್ಕರವಾದಿನೀ । ಭಾಂಕಾರವಾದಿನೀ
ಭಯಂಕರೀ ಭಯಹರಾ ಭೀಷಣಾ ಭೂಮಿಭೇದಿನೀ ॥ 161 ॥

ಭಗಭಾಗ್ಯವತೀ ಭವ್ಯಾ ಭವದುಃಖನಿವಾರಿಣೀ ।
ಭೇರುಂಡಾ ಭೀಮಸುಗಮಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭವಸ್ಥಿತಾ ॥ 162 ॥ ಭೇರುಸುಗಮಾ
ಮನೋರಮಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಚ ಮೃತಮೋಕ್ಷಾ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಮತಿದಾತ್ರೀ ಮತಿಹರಾ ಮಟಸ್ಥಾ ಮೋಕ್ಷರೂಪಿಣೀ ॥ 163 ॥

ಯಮಪೂಜ್ಯಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಜಮಾನಾ ಯಮಸ್ವಸಾ । ಯಜಮಾನೀ
ಯಮದಂಡಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಯಮದಂಡಹರಾ ಯತಿಃ ॥ 164 ॥

ರಕ್ಷಿಕಾ ರಾತ್ರಿರೂಪಾ ಚ ರಮಣೀಯಾ ರಮಾ ರತಿಃ ।
ಲವಂಗೀ ಲೇಶರೂಪಾ ಚ ಲೇಶನೀಯಾ ಲಯಪ್ರದಾ ॥ 165 ॥

ವಿಬುದ್ಧಾ ವಿಷಹಸ್ತಾ ಚ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವೇಶಧಾರಿಣೀ ।
ಶ್ಯಾಮರೂಪಾ ಶರತ್ಕನ್ಯಾ ಶಾರದೀ ಶವಲಾ ಶ್ರುತಾ ॥ 166 ॥ ಶರಣಾ ಶರಲಾ
ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯಾ ಶ್ರೀಮುಖೀ ಶರಣಪ್ರದಾ । ಶರಣಪ್ರಿಯಾ
ಷಷ್ಠೀ ಷಟ್ಕೋಣನಿಲಯಾ ಷಟ್ಕರ್ಮಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ 167 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಸತ್ವಸರಣಿಃ ಸಾನನ್ದಾ ಸುಖರೂಪಿಣೀ । ಸತ್ಯಸರಣಿಃ
ಹರಿಕನ್ಯಾ ಹರಿಜಲಾ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾ ಹರೀಶ್ವರೀ ॥ 168 ॥ ಹರೇಶ್ವರೀ
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಕ್ಷೇಮರೂಪಾ ಕ್ಷುರಧಾರಾಮ್ಬುಲೇಶಿನೀ ।
ಅನನ್ತಾ ಇನ್ದಿರಾ ಈಶಾ ಉಮಾ ಊಷಾ ಋವರ್ಣಿಕಾ ॥ 169 ॥

ೠಸ್ವರೂಪಾ ಌಕಾರಸ್ಥಾ ೡಕಾರೀ ಏಷಿತಾ ತಥಾ । ಏಧಿತಾ ಏಷಿಕಾ
ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀ ಓಕಾರಿಣೀ ಔಮಕಕಾರಿಣೀ ॥ 170 ॥

ಅನ್ತಶೂನ್ಯಾ ಅಂಕಧರಾ ಅಸ್ಪರ್ಶಾ ಅಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಮಯೀ ವರ್ಣಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 171 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾ ಶುಕ್ಲದಶನಾ ಪರಮಾರ್ಥಾ ಪುರಾತನೀ ।

ಶುಕ ಉವಾಚ ।
ಇಮಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಭಗೀರಥಕೃತಂ ಪುರಾ ।
ಭಗವತ್ಯಾ ಹಿ ಗಂಗಾಯಾ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಜಯಪ್ರದಮ್ ॥ 172 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಮಯಾ ಯುತಃ । ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಸುಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಯಾದ್ವಿನಿಯುಕ್ತಂ ಫಲಂ ದ್ವಿಜ ॥ 173 ॥

ಗಂಗೈವ ವರದಾ ತಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ।
ಜ್ಯೈಷ್ಠೇ ದಶಹರಾತಿಥ್ಯಾಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸದಾಶಿವಾಮ್ ॥ 174 ॥

ದುರ್ಗೋತ್ಸವ ವಿಧಾನೇನ ವಿಧಿನಾ ಗಮಿಕೇನ ವಾ ।
ಗಂಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತವಮೇನಮುದಾಹರೇತ್ ॥ 175 ॥

ತಸ್ಯ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೇವೀ ಗಹೇ ಬದ್ಧೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಪುತ್ರೋತ್ಸವೇ ವಿವಾಹಾದೌ ಶ್ರಾದ್ಧಾಹೇ ಜನ್ಮವಾಸರೇ ॥ 176 ॥

ಪಠೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ತತ್ತತ್ಕರ್ಮಾಕ್ಷಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಧನಾರ್ಥೀಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಲಭೇದ್ಭಾರ್ಯಾಮಭಾರ್ಯಕಃ ॥ 177 ॥

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ । ಪುತ್ರಾನ್ ಸಾಧಿಕಮ್
ಯುಗಾದ್ಯಾಸು ಪೂರ್ಣಿಮಾಸು ರವಿಸಂಕ್ರಮಣೇ ತಥಾ ॥ 178 ॥

ದಿನಕ್ಷಯೇ ವ್ಯತೀಪಾತೇ ಪುಷ್ಯಾಯಾಂ ಹರಿವಾಸರೇ ।
ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಸು ಸರ್ವಾಸು ಅತಿಥೌ ಚ ಸಮಾಗತೇ ॥ 179 ॥

ಶುಶ್ರೂಷೌ ಸತಿ ಸತ್ಸಂಗೇ ಗವಾಂ ಸ್ಥಾನಗತೋಽಪಿ ವಾ । ಸದ್ಗಂಗೇ
ಮಂಡಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂಚ ಪಠೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾತ್ ಸ್ತವಮ್ ॥ 180 ॥

ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸಾ ಗಂಗಾ ಮಹಾರಾಜೇ ಭಗೀರಥೇ ।
ಬಭೂವ ಪರಮಪ್ರೀತಾ ತಪೋಭಿಃ ಪೂರ್ವಜೈರ್ಯಥಾ ॥ 181 ॥

ತಸ್ಮಾದ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸ್ತೌತಿ ಚ ।
ತಸ್ಯಾಪಿ ತಾದೃಶೀ ಪ್ರೀತಾ ಸಗರಾದಿತಪೋ ಯಥಾ ।
ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ದೇವೀ ರಾಜ್ಞೇ ವರಂ ದದೌ ॥ 182 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ವರಮ್ವರಯ ಭೂಪಾಲ ವರದಾಸ್ಮಿ ತವಾಗತಾ ।
ಜಾನೇ ತವ ಹೃದಿಸ್ಥಂಚ ತಥಾಪಿ ವದ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 183 ॥

ರಾಜೋವಾಚ ।
ದೇವೀ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಗತ್ವಾಪಿ ವಿವರಸ್ಥಲಮ್ ।
ಉದ್ಧಾರಯ ಪಿತೄಣ್ ಪೂರ್ವಾನ್ ಧರಾಮಂಡಲವರ್ತ್ಮನಾ ॥ 184 ॥ ಸರ್ವಾನ್
ಅಸ್ತೌಷಂ ಭವತೀಂ ಯಚ್ಚ ತೇನ ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮಾನವಃ ।
ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ತ್ವಯಾ ಸೋಽಪಿ ವರ ಏಷ ದ್ವಿತೀಯಕಃ ॥ 185 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಏವಮಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಕನ್ಯಾಸ್ಮಿ ತವ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ಭಾಗೀರಥೀತಿ ಗೇಯಾಂ ಸ್ಯಾಂ ವರ ಏಷೋಽಧಿಕಸ್ತವ ॥ 186 ॥ ಗೇಯಾಂ ಮಾಂ
ಮಾಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತಿ ಜನೋ ಯಸ್ತು ತ್ವತ್ಕೃತೇನ ಸ್ತವೇನ ಹಿ ।
ತಸ್ಯಾಽಹಂ ವಶಗಾ ಭೂಯಾಂ ನಿರ್ವಾಣಮುಕ್ತಿದಾ ನೃಪ ।
ಶಿವ ಆರಾಧ್ಯತಾಂ ರಾಜನ್ ಶಿರಸಾ ಮಾಂ ದಧಾತು ಸಃ ॥ 187 ॥

ಅನ್ಯಥಾಽಹಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ಧರಾಂ ಭಿತ್ವಾಽನ್ಯಥಾ ವ್ರಜೇ ।
ಪೃಥಿವೀ ಚ ನ ಮೇ ವೇಗಂ ಸಹಿಷ್ಯತಿ ಕದಾಚನ ॥ 188 ॥

ಸುಮೇರುಶಿರ ಆರುಹ್ಯ ಶಂಖಧ್ವಾನಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ।
ತೇನ ತ್ವಾಮನುಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಭೇದಿನೀ ॥ 189 ॥

ಶುಕ ಉವಾಚ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ತದಾ ದೇವೀ ತತ್ರೈವಾನ್ತರಧೀಯತ ॥ 190 ॥

ಭಗೀರಥೋಽಪಿ ರಾಜರ್ಷಿರಾತ್ಮಾನಂ ಬಹ್ವಮನ್ಯತ ॥ 191 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹದ್ಧರ್ಮಪುರಾಣೇ ಮಧ್ಯಖಂಡೇ ಗಂಗಾಸಹಸ್ರನಾಮವರ್ಣನೇ
ಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Notes:
Verses are not numbered strictly for two lines and are as per the printed text of available Brihaddharmapurana. gagaNa is same as gagana as per dictionary Variations are given to the right of the line where it is seen.

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi 2:

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment