Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Gangasahasranama Stotram 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗങ്ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 ॥
ശ്രീബൃഹദ്ധര്‍മപുരാണാന്തര്‍ഗതം പങ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ

ശ്രീശുക ഉവാച ।
ജയ ദേവീ തദാ ഗങ്ഗാ തപസ്യന്തം ഭഗീരഥം ।
ആത്മാനം ദര്‍ശയാമാസ ശ്വേതം ചാരുചതുര്‍ഭുജം ॥ 1 ॥ ശ്വേതരൂപാം ചതുര്‍ഭുജാം
താം ദൃഷ്ട്വാ ധ്യാനമാത്രൈകലബ്ധാം ദൃഗ്ഭ്യാഞ്ച ഭൂപതിഃ ।
അലഭ്യലാഭബോധേന ബഹുമേനേ നൃപോത്തമഃ ॥ 2 ॥

ഹര്‍ഷാകുലിതസര്‍വാങ്ഗോ രോമാഞ്ചിതസുവിഗ്രഹഃ । ഹര്‍ഷാദ്ഗലിത
ഗങ്ഗദാക്ഷരയാ വാചാ ഗങ്ഗാം തുഷ്ടാവ ഭൂപതിഃ ॥ 3 ॥

സഹസ്രനാമഭിര്‍ദിവ്യൈഃ ശക്തിം പരമദേവതാം ।
ഭഗീരഥ ഉവാച ।
അഹം ഭഗീരഥോ രാജാ ദിലീപതനയഃ ശിവേ ॥ 4 ॥

പ്രണമാമി പദദ്വന്ദ്വം ഭവത്യാ അതിദുര്ലഭം ।
പൂര്‍വജാനാം ഹി പുണ്യേന തപസാ പരമേണ ച ॥ 5 ॥

മച്ചക്ഷുര്‍ഗോചരീഭൂതാ ത്വം ഗങ്ഗാ കരുണാമയീ ।
സാര്‍ഥകം സൂര്യവംശേ മേ ജന്‍മ പ്രാപ്തം മഹേശ്വരീ ॥ 6 ॥ വംശോ
കൃതാര്‍ഥോഽസ്മി കൃതാര്‍ഥോഽസ്മി കൃതാര്‍ഥോഽസ്മി ന സംശയഃ ।
നമോ നമോ നമസ്തേഽസ്തു ഗങ്ഗേ രാജീവലോചനേ ॥ 7 ॥

ദേഹോഽയം സാര്‍ഥകോ മേഽസ്തു സര്‍വാങ്ഗൈഃ പ്രണമാംയഹം ।
സഹസ്രനാമഭിഃ സ്തുത്വാ വാചം സാര്‍ഥകയാംയഹം ॥ 8 ॥ സഹസ്രനാമഭിരിത്യാദി
ശുക ഉവാച ।
ഗങ്ഗാ സഹസ്രനാംനോഽസ്യ സ്തവസ്യ പുണ്യതേജസഃ ।
ഋഷിര്‍വ്യാസസ്തഥാഽനുഷ്ടുപ്ഛന്ദോ വിപ്ര പ്രകീര്‍തിതം ॥ 9 ॥

സാമൂലപ്രകൃതിര്‍ദേവീ ഗങ്ഗാ മേ ദേവതേരിതാ ।
അശ്വമേധസഹസ്രസ്യ രാജസൂയശതസ്യ ച ॥ 10 ॥

വാജപേയശതസ്യാഽപി ഗയാശ്രാദ്ധശതസ്യ ച ।
ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാപാനാം ക്ഷയേ ച പരദുഷ്കരേ ।
നിര്‍വാണമോക്ഷലാഭേ ച വിനിയോഗഃ പ്രകീര്‍തിതഃ ॥ 11 ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ഓംകാരരൂപിണീ ദേവീ ശ്വേതാ സത്യസ്വരൂപിണീ ।
ശാന്തിഃ ശാന്താ ക്ഷമാ ശക്തിഃ പരാ പരമദേവതാ ॥ 12 ॥

വിഷ്ണുര്‍നാരായണീ കാംയാ കമനീയാ മഹാകലാ ।
ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിസംഹന്ത്രീ ഗങ്ഗാ ഗഗണവാസിനീ ॥ 13 ॥

ശൈലേന്ദ്രവാസിനീ ദുര്‍ഗവാസിനീ ദുര്‍ഗമപ്രിയാ ।
നിരഞ്ജനാ ച നിര്ലേശാ നിഷ്കലാ നിരഹങ്ക്രിയാ ॥ 14 ॥ നിര്ലേപാ
പ്രസന്നാ ശുക്ലദശനാ പരമാര്‍ഥാ പുരാതനീ ।
നിരാകാരാ ച ശുദ്ധാ ച ബ്രാഹ്മണീ ബ്രഹ്മരൂപിണീ ॥ 15 ॥ ബ്രഹ്മാണീ
ദയാ ദയാവതീ ദീര്‍ഘാ ദീര്‍ഘവക്ത്രാ ദുരോദരാ ।
ശൈലകന്യാ ശൈലരാജവാസിനീ ശൈലനന്ദിനീ ॥ 16 ॥

ശിവാ ശൈവീ ശാംഭവീ ച ശങ്കരീ ശങ്കരപ്രിയാ ।
മന്ദാകിനീ മഹാനന്ദാ സ്വര്‍ധുനീ സ്വര്‍ഗവാസിനീ ॥ 17 ॥

മോക്ഷാഖ്യാ മോക്ഷസരണിര്‍മുക്തിര്‍മുക്തിപ്രദായിനീ ।
ജലരൂപാ ജലമയീ ജലേശീ ജലവാസിനീ ॥ 18 ॥ ജലവാഹിനീ
ദീര്‍ഘജിഹ്വാ കരാലാക്ഷീ വിശ്വാഖ്യാ വിശ്വതോമുഖീ ।
വിശ്വകര്‍ണാ വിശ്വദൃഷ്ടിര്‍വിശ്വേശീ വിശ്വവന്ദിതാ ॥ 19 ॥

വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുപാദാബ്ജസംഭവാ വിഷ്ണുവാസിനീ ।
വിഷ്ണുസ്വരൂപിണീ വന്ദ്യാ ബാലാ വാണീ ബൃഹത്തരാ ॥ 20 ॥

പീയൂഷപൂര്‍ണാ പീയൂഷവാസിനീ മധുരദ്രവാ ।
സരസ്വതീ ച യമുനാ ച ഗോദാ ഗോദാവരീ വരീ ॥ 21 ॥ തഥാ
വരേണ്യാ വരദാ വീരാ വരകന്യാ വരേശ്വരീ ।
ബല്ലവീ ബല്ലവപ്രേഷ്ഠാ വാഗീശ്വരാ വാരിരൂപിണീ ॥ 22 ॥

വാരാഹീ വനസംസ്ഥാ ച വൃക്ഷസ്ഥാ വൃക്ഷസുന്ദരീ ॥ 23 ॥

വാരുണീ വരുണജ്യേഷ്ഠാ വരാ വരുണവല്ലഭാ । വരുണശ്രേഷ്ഠാ
വരുണപ്രണതാ ദിവ്യാ വരുണാനന്ദകാരിണീ ॥ 24 ॥

വന്ദ്യാ വൃന്ദാവനീ വൃന്ദാരകേഡ്യാ വൃഷവാഹിനീ । വൃന്ദാ വൃഷവാഹിനാ
ദാക്ഷായണീ ദക്ഷകന്യാ ശ്യാമാ പരമസുന്ദരീ ॥ 25 ॥

ശിവപ്രിയാ ശിവാരാധ്യാ ശിവമസ്തകവാസിനീ ।
ശിവമസ്തകമസ്താ ച വിഷ്ണുപാദപദാ തഥാ ॥ 26 ॥

വിപത്തികാസിനീ ദുര്‍ഗതാരിണീ താരിണീശ്വരീ । വിപത്തിനാശിനീ
ഗീതാ പുണ്യചരിത്രാ ച പുണ്യനാംനീ ശുചിശ്രവാ ॥ 27 ॥

ശ്രീരാമാ രാമരൂപാ ച രാമചന്ദ്രൈകചന്ദ്രികാ ।
രാഘവീ രഘുവംശേശീ സൂര്യവംശപ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 28 ॥

സൂര്യാ സൂര്യപ്രിയാ സൌരീ സൂര്യമണ്ഡലഭേദിനീ ॥ 29 ॥ ശൌരീ
ഭഗിനീ ഭാഗ്യദാ ഭവ്യാ ഭാഗ്യപ്രാപ്യാ ഭഗേശ്വരീ ।
ഭവ്യോച്ചയോപലബ്ധാ ച കോടിജന്‍മതപഃഫലാ ॥ 30 ॥

തപസ്വിനീ താപസീ ച തപന്തീ താപനാശിനീ ।
തന്ത്രരൂപാ തന്ത്രമയീ തന്ത്രഗോപ്യാ മഹേശ്വരീ ॥ 31 ॥

variations മന്ദരൂപാ മന്ദമയീ മന്ദഗോപ്യാ മഖേശ്വരീ
മന്ത്രരൂപാ മന്ത്രമയീ മന്ത്രഗോപ്യാ മഖേശ്വരീ
വിഷ്ണുദേഹദ്രവാകാരാ ശിവഗാനാമൃതോദ്ഭവാ ।
ആനന്ദദ്രവരൂപാ ച പൂര്‍ണാനന്ദമയീ ശിവാ ॥ 32 ॥

കോടിസൂര്യപ്രഭാ പാപധ്വാന്തസംഹാരകാരിണീ ।
പവിത്രാ പരമാ പുണ്യാ തേജോധാരാ ശശിപ്രഭാ ।
ശശികോടിപ്രകാശാ ച ത്രിജഗദീപ്തികാരിണീ ॥ 33 ॥

സത്യാ സത്യസ്വരൂപാ ച സത്യജ്ഞാ സത്യസംഭവാ ।
സത്യാശ്രയാ സതീ ശ്യാമാ നവീനാ നരകാന്തകാ ॥ 34 ॥

സഹസ്രശീര്‍ഷാ ദേവേശീ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത് ।
ലക്ഷവക്ത്രാ ലക്ഷപാദാ ലക്ഷഹസ്താ വിലക്ഷണാ ॥ 35 ॥

സദാ നൂതനരൂപാ ച ദുര്ലഭാ സുലഭാ ശുഭാ ।
രക്തവര്‍ണാ ച രക്താക്ഷീ ത്രിനേത്രാ ശിവസുന്ദരീ ॥ 36 ॥

ഭദ്രകാലീ മഹാകാലീ ലക്ഷ്മീര്‍ഗഗണവാസിനീ ।
മഹാവിദ്യാ ശുദ്ധവിദ്യാ മന്ത്രരൂപാ സുമന്ത്രിതാ ॥ 37 ॥

രാജസിംഹാസനതടാ രാജരാജേശ്വരീ രമാ ।
രാജകന്യാ രാജപൂജ്യാ മന്ദമാരുതചാമരാ ॥ 38 ॥

വേദവന്ദിപ്രഗീതാ ച വേദവന്ദിപ്രവന്ദിതാ ।
വേദവന്ദിസ്തുതാ ദിവ്യാ വേദവന്ദിസുവര്‍ണിതാ ॥ 39 ॥

സുവര്‍ണാ വര്‍ണനീയാ ച സുവര്‍ണഗാനനന്ദിതാ ।
സുവര്‍ണദാനലഭ്യാ ച ഗാനാനന്ദപ്രിയാഽമലാ ॥ 40 ॥

മാലാ മാലാവതീ മാല്യാ മാലതീ കുസുമപ്രിയാ । മാന്യാ
ദിഗംബരീ ദുഷ്ടഹന്ത്രീ സദാ ദുര്‍ഗമവാസിനീ ॥ 41 ॥

അഭയാ പദ്മഹസ്താ ച പീയൂഷകരശോഭിതാ ।
ഖഡ്ഗഹസ്താ ഭീമരൂപാ ശ്യേനീ മകരവാഹിനീ ॥ 42 ॥

ശുദ്ധസ്രോതാ വേഗവതീ മഹാപാഷാണഭേദിനീ ।
പാപാലീ രോദനകരീ പാപസംഹാരകാരിണീ ॥ 43 ॥

യാതനായ ച വൈധവ്യദായിനീ പുണ്യവര്‍ധിനീ ।
ഗഭീരാഽലകനന്ദാ ച മേരുശൃങ്ഗവിഭേദിനീ ॥ 44 ॥

സ്വര്‍ഗലോകകൃതാവാസാ സ്വര്‍ഗസോപാനരൂപിണീ ।
സ്വര്‍ഗങ്ഗാ പൃഥിവീഗങ്ഗാ നരസേവ്യാ നരേശ്വരീ ॥ 45 ॥

സുബുദ്ധിശ്ച കുബുദ്ധിശ്ച ശ്രീര്ലക്ഷ്മീഃ കമലാലയാ ॥ 46 ॥

പാര്‍വതീ മേരുദൌഹിത്രീ മേനകാഗര്‍ഭസംഭവാ ।
അയോനിസംഭവാ സൂക്ഷ്മാ പരമാത്മാ പരത്ത്വദാ ॥ 47 ॥

വിഷ്ണുജാ വിഷ്ണുജനികാ വിഷ്ണുപാദനിവാസിനീ । ശിവമസ്തകവാസിനീ
ദേവീ വിഷ്ണുപദീ പദ്യാ ജാഹ്നവീ പദ്മവാസിനീ ॥ 48 ॥

പദ്മാ പദ്മാവതീ പദ്മധാരിണീ പദ്മലോചനാ ।
പദ്മപാദാ പദ്മമുഖീ പദ്മനാഭാ ച പദ്മിനീ ॥ 49 ॥

പദ്മഗര്‍ഭാ പദ്മശയാ മഹാപദ്മഗുണാധികാ ।
പദ്മാക്ഷീ പദ്മലലിതാ പദ്മവര്‍ണാ സുപദ്മിനീ ॥ 50 ॥

സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥാ പദ്മാകരനിവാസിനീ ।
മഹാപദ്മപുരസ്ഥാ ച പുരേശീ പരമേശ്വരീ ॥ 51 ॥

ഹംസീ ഹംസവിഭൂഷാ ച ഹംസരാജവിഭൂഷണാ ।
ഹംസരാജസുവര്‍ണാ ച ഹംസാരൂഢാ ച ഹംസിനീ ॥ 52 ॥

ഹംസാക്ഷരസ്വരൂപാ ച ദ്വ്യക്ഷരാ മന്ത്രരൂപിണീ ।
ആനന്ദജലസമ്പൂര്‍ണാ ശ്വേതവാരിപ്രപൂരികാ ॥ 53 ॥

അനയാസസദാമുക്യിര്യോഗ്യാഽയോഗ്യവിചാരിണീ ॥ 54 ॥

തേജോരൂപജലാപൂര്‍ണാ തൈജസീ ദീപ്തിരൂപിണീ ।
പ്രദീപകലികാകാരാ പ്രാണായാമസ്വരൂപിണീ ॥ 55 ॥

പ്രാണദാ പ്രാണനീയാ ച മഹൌഷധസ്വരൂപിണീ । മഹൌഷധിസ്വരൂപിണീ
മഹൌഷധജലാ ചൈവ പാപരോഗചികിത്സകാ ॥ 56 ॥ പാപരോഗചികിത്സികാ
കോടിജന്‍മതപോലക്ഷ്യാ പ്രാണത്യാഗോത്തരാഽമൃതാ ।
നിഃസന്ദേഹാ നിര്‍മഹിമാ നിര്‍മലാ മലനാശിനീ ॥ 57 ॥

ശവാരൂഢാ ശവസ്ഥാനവാസിനീ ശവവത്തടീ ।
ശ്മശാനവാസിനീ കേശകീകസാചിതതീരിണീ ॥ 58 ॥

ഭൈരവീ ഭൈരവശ്രേഷ്ഠസേവിതാ ഭൈരവപ്രിയാ ।
ഭൈരവപ്രാണരൂപാ ച വീരസാധനവാസിനീ ॥ 59 ॥

വീരപ്രിയാ വീരപത്നീ കുലീനാ കുലപണ്ഡിതാ ।
കുലവൃക്ഷസ്ഥിതാ കൌലീ കുലകോമലവാസിനീ ॥ 60 ॥

കുലദ്രവപ്രിയാ കുല്യാ കുല്യമാലാജപപ്രിയാ ।
കൌലദാ കുലരക്ഷിത്രീ കുലവാരിസ്വരൂപിണീ ॥ 61 ॥

രണശ്രീഃ രണഭൂഃ രംയാ രണോത്സാഹപ്രിയാ രണേ । ബലിഃ
നൃമുണ്ഡമാലാഭരണാ നൃമുണ്ഡകരധാരിണീ ॥ 62 ॥

വിവസ്ത്രാ ച സവസ്ത്രാ ച സൂക്ഷ്മവസ്ത്രാ ച യോഗിനീ ।
രസികാ രസരൂപാ ച ജിതാഹാരാ ജിതേന്ദ്രിയാ ॥ 63 ॥

യാമിനീ ചാര്‍ധരാത്രസ്ഥാ കൂര്‍ച്ചവീജസ്വരൂപിണീ ।
ലജ്ജാശക്തിശ്ച വാഗ്രൂപാ നാരീ നരകഹാരിണീ ॥ 64 ॥ ലജ്ജാശാന്തി, നരകവാഹിനീ
താരാ താരസ്വരാഢ്യാ ച താരിണീ താരരൂപിണീ ।
അനന്താ ചാദിരഹിതാ മധ്യശൂന്യാസ്വരൂപിണീ ॥ 65 ॥

നക്ഷത്രമാലിനീ ക്ഷീണാ നക്ഷത്രസ്ഥലവാസിനീ ।
തരുണാദിത്യസങ്കാശാ മാതങ്ഗീ മൃത്യുവര്‍ജിതാ ॥ 66 ॥

അമരാമരസംസേവ്യാ ഉപാസ്യാ ശക്തിരൂപിണീ ।
ധൂമാകാരാഗ്നിസംഭൂതാ ധൂമാ ധൂമാവതീ രതിഃ ॥ 67 ॥

കാമാഖ്യാ കാമരൂപാ ച കാശീ കാശീപുരസ്ഥിതാ ।
വാരാണസീ വാരയോഷിത് കാശീനാഥശിരഃസ്ഥിതാ ॥ 68 ॥

അയോധ്യാ മഥുരാ മായാ കാശീ കാഞ്ചീ ഹ്യവന്തികാ ।
ദ്വാരകാ ജ്വലദഗ്നിശ്ച കേവലാ കേവലത്വദാ ॥ 69 ॥

കരവീരപുരസ്ഥാ ച കാവേരീ കവരീ ശിവാ ।
രക്ഷിണീ ച കരാലാക്ഷീ കങ്കാലാ ശങ്കരപ്രിയാ ॥ 70 ॥

ജ്വാലാമുഖീ ക്ഷീരിണീ ച ക്ഷീരഗ്രാമനിവാസിനീ ।
രക്ഷാകരീ ദീര്‍ഘകര്‍ണാ സുദന്താദന്തവര്‍ജിതാ ॥ 71 ॥

ദൈത്യദാനവസംഹന്ത്രീ ദുഷ്ടഹന്ത്രീ ബലിപ്രിയാ ।
ബലിമാംസപ്രിയാ ശ്യാമാ വ്യാഘ്രചര്‍മാപിധായിനീ ॥ 72 ॥

ജവാകുസുമസങ്കാശാ സാത്ത്വികീ രാജസീ തഥാ ।
താമസീ തരുണീ വൃദ്ധാ യുവതീ ബാലികാ തഥാ ॥ 73 ॥

യക്ഷരാജസുതാ ജാംബുമാലിനീ ജംബുവാസിനീ ।
ജാംബൂനദവിഭൂഷാ ച ജ്വലജാംബൂനദപ്രഭാ ॥ 74 ॥

രുദ്രാണീ രുദ്രദേഹസ്ഥാ രുദ്രാ രുദ്രാക്ഷധാരിണീ ।
അണുശ്ച പരമാണുശ്ച ഹ്രസ്വാ ദീര്‍ഘാ ചകോരിണീ ॥ 75 ॥

രുദ്രഗീതാ വിഷ്ണുഗീതാ മഹാകാവ്യസ്വരൂപിണീ ।
ആദികാവ്യസ്വരൂപാ ച മഹാഭാരതരൂപിണീ ॥ 76 ॥

അഷ്ടാദശപുരാണസ്ഥാ ധര്‍മമാതാ ച ധര്‍മിണീ ।
മാതാ മാന്യാ സ്വസാ ചൈവ ശ്വശ്രൂശ്ചൈവ പിതാമഹീ ॥ 77 ॥

ഗുരുശ്ച ഗുരുപത്നീ ച കാലസര്‍പഭയപ്രദാ ।
പിതാമഹസുതാ സീതാ ശിവസീമന്തിനീ ശിവാ ॥ 78 ॥

രുക്മിണീ രുക്മവര്‍ണാ ച ഭൈഷ്മീ ഭൈമീ സുര്‍രൂപിണീ । സ്വരൂപിണീ
സത്യഭാമാ മഹാലക്ഷ്മീ ഭദ്രാ ജാംബവതീ മഹീ ॥ 79 ॥

നന്ദാ ഭദ്രമുഖീ രിക്താ ജയാ വിജയദാ ജയാ ।
ജയിത്രീ പൂര്‍ണിമാ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാനനാ ॥ 80 ॥

ഗുരുപൂര്‍ണാ സൌംയഭദ്രാ വിഷ്ടിഃ സംവേശകാരിണീ ।
ശനിരിക്താ കുജജയാ സിദ്ധിദാ സിദ്ധിരൂപിണീ ॥ 81 ॥

അമൃതാഽമൃതരൂപാ ച ശ്രീമതീ ച ജലാമൃതാ ॥ 82 ॥

നിരാതങ്കാ നിരാലംബാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ വിശേഷിണീ ।
നിഷേധശേഷരൂപാ ച വരിഷ്ഠാ യോഷിതാംവരാ ॥ 83 ॥

യശസ്വിനീ കീര്‍തിമതീ മഹാശൈലാഗ്രവാസിനീ ।
ധരാ ധരിത്രീ ധരണീ സിന്ധുര്‍ബന്ധുഃ സബാന്ധവാ ॥ 84 ॥

സമ്പത്തിഃ സമ്പദീശാ ച വിപത്തിപരിമോചിനീ ।
ജന്‍മപ്രവാഹഹരണീ ജന്‍മശൂന്യാ നിരഞ്ജനീ ॥ 85 ॥

നാഗാലയാലയാ നീലാ ജടാമണ്ഡലധാരിണീ ।
സുതരങ്ഗജടാജൂടാ ജടാധരശിരഃസ്ഥിതാ ॥ 86 ॥

പട്ടാംബരധരാ ധീരാ കവിഃ കാവ്യരസപ്രിയാ ।
പുണ്യക്ഷേത്രാ പാപഹരാ ഹരിണീ ഹാരിണീ ഹരിഃ ॥ 87 ॥

ഹരിദ്രാനഗരസ്ഥാ ച വൈദ്യനാഥപ്രിയാ ബലിഃ ।
വക്രേശ്വരീ വക്രധാരാ വക്രേശ്വരപുരഃസ്ഥിതാ ॥ 88 ॥

ശ്വേതഗങ്ഗാ ശീതലാ ച ഉഷ്മോദകമയീ രുചിഃ । ഉഷ്ണോദകമയീ
ചോലരാജപ്രിയകരീ ചന്ദ്രമണ്ഡലവര്‍ത്തിനീ ॥ 89 ॥

ആദിത്യമണ്ഡലഗതാ സദാദിത്യാ ച കാശ്യപീ ।
ദഹനാക്ഷീ ഭയഹരാ വിഷജ്വാലാനിവാരിണീ ॥ 90 ॥

ഹരാ ദശഹരാ സ്നേഹദായിനീ കലുഷാശനിഃ ।
കപാലമാലിനീ കാലീ കലാ കാലസ്വരൂപിണീ ॥ 91 ॥

ഇന്ദ്രാണീ വാരുണി വാണീ ബലാകാ ബാലശങ്കരീ ।
ഗോര്‍ഗീര്‍ഹ്രീര്‍ധര്‍മരൂപാ ച ധീഃ ശ്രീര്‍ധന്യാ ധനഞ്ജയാ ॥ 92 ॥

വിത് സംവിത് കുഃ കുവേരീ ഭൂര്‍ഭൂതിര്‍ഭൂമിധരാധരാ ।
ഈശ്വരീ ഹ്രീമതീ ക്രീഡാ ക്രീഡാസായാ ജയപ്രദാ ॥ 93 ॥

ജീവന്തീ ജീവനീ ജീവാ ജയാകാരാ ജയേശ്വരീ ।
സര്‍വോപദ്രവസംശൂന്യാ സര്‍വപാപവിവര്‍ജിതാ ॥ 94 ॥

സാവിത്രീ ചൈവ ഗായത്രീ ഗണേശീ ഗണവന്ദിതാ ।
ദുഷ്പ്രേക്ഷാ ദുഷ്പ്രവേശാ ച ദുര്‍ദര്‍ശാ ച സുയോഗിണീ ॥ 95 ॥

ദുഃഖഹന്ത്രീ ദുഃഖഹരാ ദുര്‍ദാന്താ യമദേവതാ ।
ഗൃഹദേവീ ഭൂമിദേവീ വനേശീ വനദേവതാ ॥ 96 ॥

ഗുഹാലയാ ഘോരരൂപാ മഹാഘോരനിതംബിനീ । ഗൃഹാലയാ
സ്ത്രീചഞ്ചലാ ചാരുമുഖീ ചാരുനേത്രാ ലയാത്മികാ ॥ 97 ॥

കാന്തിഃ കാംയാ നിര്‍ഗുണാ ച രജഃസത്ത്വതമോമയീ । കാന്തികാംയാ
കാലരാത്രിര്‍മഹാരാത്രിര്‍ജീവരൂപാ സനാതനീ ॥ 98 ॥

സുഖദുഃഖാദിഭോക്ത്രീ ച സുഖദുഃഖാദിവര്‍ജിതാ ।
മഹാവൃജിനസംഹാരാ വൃജിനധ്വാന്തമോചനീ ॥ 99 ॥

ഹലിനീ ഖലഹന്ത്രീ ച വാരുണീപാനകാരിണീ । പാപകാരിണീ
നിദ്രായോഗ്യാ മഹാനിദ്രാ യോഗനിദ്രാ യുഗേശ്വരീ ॥ 100 ॥

ഉദ്ധാരയിത്രീ സ്വര്‍ഗങ്ഗാ ഉദ്ധാരണപുരഃസ്ഥിതാ ।
ഉദ്ധൃതാ ഉദ്ധൃതാഹാരാ ലോകോദ്ധാരണകാരിണീ ॥ 101 ॥

ശങ്ഖിനീ ശങ്ഖധാത്രീ ച ശങ്ഖവാദനകാരിണീ । ശങ്ഖധാരീ
ശങ്ഖേശ്വരീ ശങ്ഖഹസ്താ ശങ്ഖരാജവിദാരിണീ ॥ 102 ॥

പശ്ചിമാസ്യാ മഹാസ്രോതാ പൂര്‍വദക്ഷിണവാഹിനീ ।
സാര്‍ധയോജനവിസ്തീര്‍ണാ പാവന്യുത്തരവാഹിനീ ॥ 103 ॥

പതിതോദ്ധാരിണീ ദോഷക്ഷമിണീ ദോഷവര്‍ജിതാ ।
ശരണ്യാ ശരണാ ശ്രേഷ്ഠാ ശ്രീയുതാ ശ്രാദ്ധദേവതാ ॥ 104 ॥

സ്വാഹാ സ്വധാ സ്വരൂപാക്ഷീ സുരൂപാക്ഷീ ശുഭാനനാ । വിരൂപാക്ഷീ
കൌമുദീ കുമുദാകാരാ കുമുദാംബരഭൂഷണാ ॥ 105 ॥

സൌംയാ ഭവാനീ ഭൂതിസ്ഥാ ഭീമരൂപാ വരാനനാ ।
വരാഹകര്‍ണാ ബര്‍ഹിഷ്ഠാ ബൃഹച്ഛ്രോണീ ബലാഹകാ ॥ 106 ॥ വരാഹവര്‍ണാ
വേശിനീ കേശപാശാഢ്യാ നഭോമണ്ഡലവാസിനീ ।
മല്ലികാ മല്ലികാപുഷ്പവര്‍ണാ ലാങ്ഗലധാരിണീ ॥ 107 ॥

തുലസീദലഗന്ധാഢ്യാ തുലസീദാമഭൂഷണാ ।
തുലസീതരുസംസ്ഥാ ച തുലസീരസലേഹിനീ । തുലസീരസഗേഹിനീ
തുലസീരസസുസ്വാദുസലിലാ വില്വവാസിനീ ॥ 108 ॥

വില്വവൃക്ഷനിവാസാ ച വില്വപത്രരസദ്രവാ ।
മാലൂരപത്രമാലാഢ്യാ വൈല്വീ ശൈവാര്‍ധദേഹിനീ ॥ 109 ॥

അശോകാ ശോകരഹിതാ ശോകദാവാഗ്നിഹൃജ്ജലാ ।
അശോകവൃക്ഷനിലയാ രംഭാ ശിവകരസ്ഥിതാ ॥ 110 ॥

ദാഡിമീ ദാഡിമീവര്‍ണാ ദാഡിമസ്തനശോഭിതാ ।
രക്താക്ഷീ വീരവൃക്ഷസ്ഥാ രക്തിനീ രക്തദന്തികാ ॥ 111 ॥

രാഗിണീ രാഗഭാര്യാ ച സദാരാഗവിവര്‍ജിതാ ।
വിരാഗരാഗസമ്മോദാ സര്‍വരാഗസ്വരൂപിണീ ॥ 112 ॥

താനസ്വരൂപിണീ താലരൂപിണീ താരകേശ്വരീ ॥ 113 ॥ താലസ്വരൂപിണീ താലകേശരീ
വാല്‍മീകിശ്ലോകിതാഷ്ടേഡ്യാ ഹ്യനന്തമഹിമാദിമാ । ലോകിതാഷ്ടോദ്യാ
മാതാ ഉമാ സപത്നീ ച ധരാഹാരാവലിഃ ശുചിഃ ॥ 114 ॥ ഹാരാവലീ
സ്വര്‍ഗാരോഹപതാകാ ച ഇഷ്ടാ ഭാഗീരഥീ ഇലാ ।
സ്വര്‍ഗഭീരാമൃതജലാ ചാരുവീചിസ്തരങ്ഗിണീ ॥ 115 ॥

ബ്രഹ്മതീരാ ബ്രഹ്മജലാ ഗിരിദാരണകാരിണീ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡഭേദിനീ ഘോരനാദിനീ ഘോരവേഗിനീ ॥ 116 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡവാസിനീ ചൈവ സ്ഥിരവായുപ്രഭേദിനീ ।
ശുക്രധാരാമയീ ദിവ്യശങ്ഖവാദ്യാനുസാരിണീ ॥ 117 ॥

ഋഷിസ്തുതാ ശിവസ്തുത്യാ ഗ്രഹവര്‍ഗപ്രപൂജിതാ । സുരസ്തുത്യാ
സുമേരുശീര്‍ഷനിലയാ ഭദ്രാ സീതാ മഹേശ്വരീ ॥ 118 ॥

വങ്ക്ഷുശ്ചാലകനന്ദാ ച ശൈലസോപാനചാരിണീ ।
ലോകാശാപൂരണകരീ സര്‍വമാനസദോഹനീ ॥ 119 ॥

ത്രൈലോക്യപാവനീ ധന്യാ പൃഥ്വീരക്ഷണകാരിണീ ।
ധരണീ പാര്‍ഥിവീ പൃഥ്വീ പൃഥുകീര്‍തിര്‍നിരാമയാ ॥ 120 ॥

ബ്രഹ്മപുത്രീ ബ്രഹ്മകന്യാ ബ്രഹ്മമാന്യാ വനാശ്രയാ ।
ബ്രഹ്മരൂപാ വിഷ്ണുരൂപാ ശിവരൂപാ ഹിരണ്‍മയീ ॥ 121 ॥

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവത്വാഢ്യാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവത്വദാ ।
മജ്ജജ്ജനോദ്ധാരിണീ ച സ്മരണാര്‍തിവിനാശിനീ ॥ 122 ॥

സ്വര്‍ഗദായിസുഖസ്പര്‍ശാ മോക്ഷദര്‍ശനദര്‍പണാ । സ്വര്‍ഗദാത്രീ
ആരോഗ്യദായിനീ നീരുക് നാനാതാപവിനാശിനീ ॥ 123 ॥

താപോത്സാരണശീലാ ച തപോധാമാ ശ്രമാപഹാ । തപോധാനാ
സര്‍വദുഃഖപ്രശമനീ സര്‍വശോകവിമോചനീ ॥ 124 ॥

സര്‍വശ്രമഹരാ സര്‍വസുഖദാ സുഖസേവിതാ ।
സര്‍വപ്രായശ്ചിത്തമയീ വാസമാത്രമഹാതപാഃ ॥ 125 ॥

സതനുര്‍നിസ്തനുസ്തന്വീ തനുധാരണവാരിണീ ।
മഹാപാതകദാവാഗ്നിഃ ശീതലാ ശശധാരിണീ ॥ 126 ॥

ഗേയാ ജപ്യാ ചിന്തനീയാ ധ്യേയാ സ്മരണലക്ഷിതാ ।
ചിദാനന്ദസ്വരൂപാ ച ജ്ഞാനരൂപാഗമേശ്വരീ ॥ 127 ॥

ആഗംയാ ആഗമസ്ഥാ ച സര്‍വാഗമനിരൂപിതാ ।
ഇഷ്ടദേവീ മഹാദേവീ ദേവനീയാ ദിവിസ്ഥിതാ ॥ 128 ॥

ദന്താവലഗൃഹീ സ്ഥാത്രീ ശങ്കരാചാര്യരൂപിണീ । ദന്തീവലഗൃഹസ്ഥാത്രീ
ശങ്കരാചാര്യപ്രണതാ ശങ്കരാചാര്യസംസ്തുതാ ॥ 129 ॥

ശങ്കരാഭരണോപേതാ സദാ ശങ്കരഭൂഷണാ ।
ശങ്കരാചാരശീലാ ച ശങ്ക്യാ ച ശങ്കരേശ്വരീ ॥ 130 ॥

ശിവസ്രോതാഃ ശംഭുമുഖീ ഗൌരീ ഗഗണഗേഹിനീ । ഗഗണദേഹിനീ
ദുര്‍ഗമാ സുഗമാ ഗോപ്യാ ഗോപിനീ ഗോപവല്ലഭാ ॥ 131 ॥ ഗോപനീ
ഗോമതീ ഗോപകന്യാ ച യശോദാനന്ദനന്ദിനീ ।
കൃഷ്ണാനുജാ കംസഹന്ത്രീ ബ്രഹ്മരാക്ഷസമോചനീ ।
ശാപസമ്മോചനീ ലങ്കാ ലങ്കേശീ ച വിഭീഷണാ ॥ 132 ॥

വിഭീഷാഭരണീഭൂഷാ ഹാരാവലിരനുത്തമാ । വിഭീഷാഭൂഷണീഭൂഷാ
തീര്‍ഥസ്തുതാ തീര്‍ഥവന്ദ്യാ മഹാതീര്‍ഥഞ്ച തീര്‍ഥസൂഃ ॥ 133 ॥ മഹാതീര്‍ഥാ ച
കന്യാ കല്‍പലതാ കേലീഃ കല്യാണീ കല്‍പവാസിനീ
കലികല്‍മഷസംഹന്ത്രീ കാലകാനനവാസിനീ ।
കാലസേവ്യാ കാലമയീ കാലികാ കാമുകോത്തമാ
കാമദാ കാരണാഖ്യാ ച കാമിനീ കീര്‍തിധാരിണീ ॥ 134 ॥

കോകാമുഖീ കോരകാക്ഷീ കുരങ്ഗനയനീ കരിഃ । കോടരാക്ഷീ
കജ്ജലാക്ഷീ കാന്തിരൂപാ കാമാഖ്യാ കേശരിസ്ഥിതാ ॥ 135 ॥

ഖഗാ ഖലപ്രാണഹരാ ഖലദൂരകരാ ഖലാ ।
ഖേലന്തീ ഖരവേഗാ ച ഖകാരവര്‍ണവാസിനീ ॥ 136 ॥

ഗങ്ഗാ ഗഗണരൂപാ ച ഗഗണാധ്വപ്രസാരിണീ ।
ഗരിഷ്ഠാ ഗണനീയാ ച ഗോപാലീ ഗോഗണസ്ഥിതാ ॥ 137 ॥

ഗോപൃഷ്ഠവാസിനീ ഗംയാ ഗഭീരാ ഗുരുപുഷ്കരാ ।
ഗോവിന്ദാ ഗോസ്വരൂപാ ച ഗോനാംനീ ഗതിദായിനീ ॥ 138 ॥

ഘൂര്‍ണമാനാ ഘര്‍മഹരാ ഘൂര്‍ണത്സ്രോതാ ഘനോപമാ । ഘൂര്‍ണഹരാ
ഘൂര്‍ണാഖ്യദോഷഹരണീ ഘൂര്‍ണയന്തീ ജഗത്ത്രയം ॥ 139 ॥ ഘൂര്‍ണാക്ഷീ
ഘോരാ ധൃതോപമജലാ ഘര്‍ഘരാരവഘോഷിണീ । ഘോഷണീ
ഘോരാങ്ഘോഘാതിനീ ഘുവ്യാ ഘോഷാ ഘോരാഘഹാരിണീ ॥ 140 ॥ ഘോരാഘഘാരിണീ
ഘോഷരാജീ ഘോഷകന്യാ ഘോഷനീയാ ഘനാലയാ ।
ഘണ്ടാടങ്കാരഘടിതാ ഘാങ്കാരീ ഘങ്ഘചാരിണീ ॥ 141 ॥

ങാന്താ ങകാരിണീ ങേശീ ങകാരവര്‍ണസംശ്രയാ ।
ചകോരനയനീ ചാരുമുഖീ ചാമരധാരിണീ ॥ 142 ॥

ചന്ദ്രികാ ശുക്ലസലിലാ ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിനീ ।
ചൌകാരവാസിനീ ചര്‍ച്യാ ചമരീ ചര്‍മവാസിനീ ॥ 143 ॥ ചോഹാരവാസിനീ ചര്യാ
ചര്‍മഹസ്താ ചന്ദ്രമുഖീ ചുചുകദ്വയശോഭിനീ । ചന്ദ്രഹസ്താ
ഛത്രിലാ ഛത്രിതാഘാവിശ്ഛത്രചാമരശോഭിതാ ॥ 144 ॥ ഛത്രിനീ ഛത്രിതാ ധാരി
ഛത്രിതാ ഛദ്മസഹന്ത്രീ ഡുരിത ബ്രഹ്മരൂപിണീ । ഛുരിതുര്‍ബ്രഹ്മരൂപിണീ
ഛായാ ച സ്ഥലശൂന്യാ ച ഛലയന്തീ ഛലാന്വിതാ ॥ 145 ॥ ഛലശൂന്യാ
ഛിന്നമസ്താ ഛലധരാ ഛവര്‍ണാ ഛുരിതാ ഛവിഃ । ഛവിതാ
ജീമൂതവാസിനീ ജിഹ്വാ ജവാകുസുമസുന്ദരീ ॥ 146 ॥

ജരാശൂന്യാ ജയാ ജ്വാലാ ജവിനീ ജീവനേശ്വരീ ।
ജ്യോതീരൂപാ ജന്‍മഹരാ ജനാര്‍ദനമനോഹരാ ॥ 147 ॥

ഝങ്കാരകാരിണീ ഝഞ്ഝാ ഝര്‍ഝരീവാദ്യവാദിനീ ।
ഝണന്നൂപുരസംശബ്ദാ ഝരാ ബ്രഹ്മഝരാ ഝരാ ॥ 148 ॥

ങ്കാരേശീ ങ്കാരസ്ഥാ ഞ്വര്‍ണമധ്യനാമികാ ।
ടങ്കാരകാരിണീ ടങ്കധാരിണീ ടുണ്ഠുകാടലാ ॥ 149 ॥ ടുണ്ടുകാടകാ
ഠക്കുരാണീ ടഹ്ദ്വയേശീ ഠങ്കാരീ ഠക്കുരപ്രിയാ ।
ഡാമരീ ഡാമരാധീശാ ഡാമരേശശിരഃസ്ഥിതാ ॥ 150 ॥

ഡമരുധ്വനിനൃത്യന്തീ ഡാകിനീഭയഹാരിണീ ।
ഡീനാ ഡയിത്രീ ഡിണ്ഡീ ച ഡിണ്ഡീധ്വനിസദാസ്പൃഹാ ॥ 151 ॥

ഢക്കാരവാ ച ഢക്കാരീ ഢക്കാവാദനഭൂഷണാ । ഢക്കാവനാദഭൂഷണാ
ണകാരവര്‍ണധവലാ ണകാരീ യാനഭാവിനീ ॥ 152 ॥ വര്‍ണപ്രവണാ യാണ
തൃതീയാ തീവ്രപാപഘ്നീ തീവ്രാ തരണിമണ്ഡലാ ।
തുഷാരകതുലാസ്യാ ച തുഷാരകരവാസിനീ ॥ 153 ॥ തുഷാരകരതുല്യാ സ്യാത്
ഥകാരാക്ഷീ ഥവര്‍ണസ്ഥാ ദന്ദശൂകവിഭൂഷണാ । മകരാക്ഷീ
ദീര്‍ഘചക്ഷുര്‍ദീര്‍ഘധാരാ ധനരൂപാ ധനേശ്വരീ ॥ 154 ॥

ദൂരദൃഷ്ടിര്‍ദൂരഗമാ ദൃതഗന്ത്രീ ദ്രവാശ്രയാ ।
നാരീരൂപാ നീരജാക്ഷീ നീരരൂപാ നരോത്തമാ ॥ 155 ॥

നിരഞ്ജനാ ച നിര്ലേപാ നിഷ്കലാ നിരഹങ്ക്രിയാ ।
പരാ പരായണാ പക്ഷാ പാരായണപരായണാ ।
പാരയിത്രീ പണ്ഡിതാ ച പണ്ഡാ പണ്ഡിതസേവിതാ ॥ 156 ॥ പാരയത്രീ
പരാ പവിത്രാ പുണ്യാഖ്യാ പാലികാ പീതവാസിനീ । പാണികാ
ഫുത്കാരദൂരദുരിതാ ഫാലയന്തീ ഫണാശ്രയാ ॥ 157 ॥

ഫേനിലാ ഫേനദശനാ ഫേനാ ഫേനവതീ ഫണാ ।
ഫേത്കാരിണീ ഫണിധരാ ഫണിലോകനിവാസിനീ ॥ 158 ॥

ഫാണ്ടാകൃതാലയാ ഫുല്ലാ ഫുജ്ജാരവിന്ദലോചനാ ।
വേണീധരാ ബലവതീ വേഗവതിധരാവഹാ ॥ 159 ॥

വന്ദാരുവന്ദ്യാ വൃന്ദേശീ വനവാസാ വനാശയാ । വനാശ്രയാ
ഭീമരാജീ ഭീമപത്നീ ഭവശീര്‍ഷകൃതാലയാ ॥ 160 ॥

ഭാസ്കരാ ഭാസ്കരധരാ ഭൂഷാ ഭാസ്കരവാദിനീ । ഭാങ്കാരവാദിനീ
ഭയങ്കരീ ഭയഹരാ ഭീഷണാ ഭൂമിഭേദിനീ ॥ 161 ॥

ഭഗഭാഗ്യവതീ ഭവ്യാ ഭവദുഃഖനിവാരിണീ ।
ഭേരുണ്ഡാ ഭീമസുഗമാ ഭദ്രകാലീ ഭവസ്ഥിതാ ॥ 162 ॥ ഭേരുസുഗമാ
മനോരമാ മനോജ്ഞാ ച മൃതമോക്ഷാ മഹാമതിഃ ।
മതിദാത്രീ മതിഹരാ മടസ്ഥാ മോക്ഷരൂപിണീ ॥ 163 ॥

യമപൂജ്യാ യജ്ഞരൂപാ യജമാനാ യമസ്വസാ । യജമാനീ
യമദണ്ഡസ്വരൂപാ ച യമദണ്ഡഹരാ യതിഃ ॥ 164 ॥

രക്ഷികാ രാത്രിരൂപാ ച രമണീയാ രമാ രതിഃ ।
ലവങ്ഗീ ലേശരൂപാ ച ലേശനീയാ ലയപ്രദാ ॥ 165 ॥

വിബുദ്ധാ വിഷഹസ്താ ച വിശിഷ്ടാ വേശധാരിണീ ।
ശ്യാമരൂപാ ശരത്കന്യാ ശാരദീ ശവലാ ശ്രുതാ ॥ 166 ॥ ശരണാ ശരലാ
ശ്രുതിഗംയാ ശ്രുതിസ്തുത്യാ ശ്രീമുഖീ ശരണപ്രദാ । ശരണപ്രിയാ
ഷഷ്ഠീ ഷട്കോണനിലയാ ഷട്കര്‍മപരിസേവിതാ ॥ 167 ॥

സാത്ത്വികീ സത്വസരണിഃ സാനന്ദാ സുഖരൂപിണീ । സത്യസരണിഃ
ഹരികന്യാ ഹരിജലാ ഹരിദ്വര്‍ണാ ഹരീശ്വരീ ॥ 168 ॥ ഹരേശ്വരീ
ക്ഷേമങ്കരീ ക്ഷേമരൂപാ ക്ഷുരധാരാംബുലേശിനീ ।
അനന്താ ഇന്ദിരാ ഈശാ ഉമാ ഊഷാ ഋവര്‍ണികാ ॥ 169 ॥

ൠസ്വരൂപാ ഌകാരസ്ഥാ ൡകാരീ ഏഷിതാ തഥാ । ഏധിതാ ഏഷികാ
ഐശ്വര്യദായിനീ ഓകാരിണീ ഔമകകാരിണീ ॥ 170 ॥

അന്തശൂന്യാ അങ്കധരാ അസ്പര്‍ശാ അസ്ത്രധാരിണീ ।
സര്‍വവര്‍ണമയീ വര്‍ണബ്രഹ്മരൂപാഖിലാത്മികാ ॥ 171 ॥

പ്രസന്നാ ശുക്ലദശനാ പരമാര്‍ഥാ പുരാതനീ ।

ശുക ഉവാച ।
ഇമം സഹസ്രനാമാഖ്യം ഭഗീരഥകൃതം പുരാ ।
ഭഗവത്യാ ഹി ഗങ്ഗായാ മഹാപുണ്യം ജയപ്രദം ॥ 172 ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി ഭക്ത്യാ പരമയാ യുതഃ । പഠേദ്വാ പാഠയേദ്വാപി
തസ്യ സര്‍വം സുസിദ്ധം സ്യാദ്വിനിയുക്തം ഫലം ദ്വിജ ॥ 173 ॥

ഗങ്ഗൈവ വരദാ തസ്യ ഭവേത് സര്‍വാര്‍ഥദായിനീ ।
ജ്യൈഷ്ഠേ ദശഹരാതിഥ്യാം പൂജയിത്വാ സദാശിവാം ॥ 174 ॥

ദുര്‍ഗോത്സവ വിധാനേന വിധിനാ ഗമികേന വാ ।
ഗങ്ഗാ സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തവമേനമുദാഹരേത് ॥ 175 ॥

തസ്യ സംവത്സരം ദേവീ ഗഹേ ബദ്ധൈവ തിഷ്ഠതി ।
പുത്രോത്സവേ വിവാഹാദൌ ശ്രാദ്ധാഹേ ജന്‍മവാസരേ ॥ 176 ॥

പഠേദ്വാ ശൃണുയാദ്വാപി തത്തത്കര്‍മാക്ഷയം ഭവേത് ।
ധനാര്‍ഥീധനമാപ്നോതി ലഭേദ്ഭാര്യാമഭാര്യകഃ ॥ 177 ॥

അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ചാതുര്‍വര്‍ണ്യാര്‍ഥസാധകം । പുത്രാന്‍ സാധികം
യുഗാദ്യാസു പൂര്‍ണിമാസു രവിസങ്ക്രമണേ തഥാ ॥ 178 ॥

ദിനക്ഷയേ വ്യതീപാതേ പുഷ്യായാം ഹരിവാസരേ ।
അമാവാസ്യാസു സര്‍വാസു അതിഥൌ ച സമാഗതേ ॥ 179 ॥

ശുശ്രൂഷൌ സതി സത്സങ്ഗേ ഗവാം സ്ഥാനഗതോഽപി വാ । സദ്ഗങ്ഗേ
മണ്ഡലേ ബ്രാഹ്മണാനാഞ്ച പഠേദ്വാ ശൃണുയാത് സ്തവം ॥ 180 ॥

സ്തവേനാനേന സാ ഗങ്ഗാ മഹാരാജേ ഭഗീരഥേ ।
ബഭൂവ പരമപ്രീതാ തപോഭിഃ പൂര്‍വജൈര്യഥാ ॥ 181 ॥

തസ്മാദ്യോ ഭക്തിഭാവേന സ്തവേനാനേന സ്തൌതി ച ।
തസ്യാപി താദൃശീ പ്രീതാ സഗരാദിതപോ യഥാ ।
സ്തവേനാനേന സന്തുഷ്ടാ ദേവീ രാജ്ഞേ വരം ദദൌ ॥ 182 ॥

ദേവ്യുവാച ।
വരംവരയ ഭൂപാല വരദാസ്മി തവാഗതാ ।
ജാനേ തവ ഹൃദിസ്ഥഞ്ച തഥാപി വദ കഥ്യതേ ॥ 183 ॥

രാജോവാച ।
ദേവീ വിഷ്ണോഃ പദം ത്യക്ത്വാ ഗത്വാപി വിവരസ്ഥലം ।
ഉദ്ധാരയ പിതൄണ്‍ പൂര്‍വാന്‍ ധരാമണ്ഡലവര്‍ത്മനാ ॥ 184 ॥ സര്‍വാന്‍
അസ്തൌഷം ഭവതീം യച്ച തേന യഃ സ്തൌതി മാനവഃ ।
ന ത്യാജ്യഃ സ്യാത്ത്വയാ സോഽപി വര ഏഷ ദ്വിതീയകഃ ॥ 185 ॥

ദേവ്യുവാച ।
ഏവമസ്തു മഹാരാജ കന്യാസ്മി തവ വിശ്രുതാ ।
ഭാഗീരഥീതി ഗേയാം സ്യാം വര ഏഷോഽധികസ്തവ ॥ 186 ॥ ഗേയാം മാം
മാം സ്തോഷ്യതി ജനോ യസ്തു ത്വത്കൃതേന സ്തവേന ഹി ।
തസ്യാഽഹം വശഗാ ഭൂയാം നിര്‍വാണമുക്തിദാ നൃപ ।
ശിവ ആരാധ്യതാം രാജന്‍ ശിരസാ മാം ദധാതു സഃ ॥ 187 ॥

അന്യഥാഽഹം നിരാലംബാ ധരാം ഭിത്വാഽന്യഥാ വ്രജേ ।
പൃഥിവീ ച ന മേ വേഗം സഹിഷ്യതി കദാചന ॥ 188 ॥

സുമേരുശിര ആരുഹ്യ ശങ്ഖധ്വാനം കരിഷ്യസി ।
തേന ത്വാമനുയാസ്യാമി ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിഭേദിനീ ॥ 189 ॥

ശുക ഉവാച ।
ഇത്യുക്ത്വാ സാ തദാ ദേവീ തത്രൈവാന്തരധീയത ॥ 190 ॥

ഭഗീരഥോഽപി രാജര്‍ഷിരാത്മാനം ബഹ്വമന്യത ॥ 191 ॥

॥ ഇതി ശ്രീബൃഹദ്ധര്‍മപുരാണേ മധ്യഖണ്ഡേ ഗങ്ഗാസഹസ്രനാമവര്‍ണനേ
പഞ്ചാശത്തമോഽധ്യായഃ ॥

Notes:
Verses are not numbered strictly for two lines and are as per the printed text of available Brihaddharmapurana. gagaNa is same as gagana as per dictionary Variations are given to the right of the line where it is seen.

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi 2:

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top