Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Gangasahasranama Stotram 2 Lyrics in English:

॥ srigangasahasranamastotram 2 ॥
sribrhaddharmapuranantargatam pancasattamo’dhyayah

srisuka uvaca ।
jaya devi tada ganga tapasyantam bhagiratham ।
atmanam darsayamasa svetam carucaturbhujam ॥ 1 ॥ svetarupam caturbhujam
tam drstva dhyanamatraikalabdham drgbhyanca bhupatih ।
alabhyalabhabodhena bahumene nrpottamah ॥ 2 ॥

harsakulitasarvango romancitasuvigrahah । harsadgalita
gangadaksaraya vaca gangam tustava bhupatih ॥ 3 ॥

sahasranamabhirdivyaih saktim paramadevatam ।
bhagiratha uvaca ।
aham bhagiratho raja dilipatanayah sive ॥ 4 ॥

pranamami padadvandvam bhavatya atidurlabham ।
purvajanam hi punyena tapasa paramena ca ॥ 5 ॥

maccaksurgocaribhuta tvam ganga karunamayi ।
sarthakam suryavamse me janma praptam mahesvari ॥ 6 ॥ vamso
krtartho’smi krtartho’smi krtartho’smi na samsayah ।
namo namo namaste’stu gange rajivalocane ॥ 7 ॥

deho’yam sarthako me’stu sarvangaih pranamamyaham ।
sahasranamabhih stutva vacam sarthakayamyaham ॥ 8 ॥ sahasranamabhirityadi
suka uvaca ।
ganga sahasranamno’sya stavasya punyatejasah ।
rsirvyasastatha’nustupchando vipra prakirtitam ॥ 9 ॥

samulaprakrtirdevi ganga me devaterita ।
asvamedhasahasrasya rajasuyasatasya ca ॥ 10 ॥

vajapeyasatasya’pi gayasraddhasatasya ca ।
brahmahatyadipapanam ksaye ca paraduskare ।
nirvanamoksalabhe ca viniyogah prakirtitah ॥ 11 ॥

atha sahasranamastotram ।
Om̃kararupini devi sveta satyasvarupini ।
santih santa ksama saktih para paramadevata ॥ 12 ॥

visnurnarayani kamya kamaniya mahakala ।
durga durgatisamhantri ganga gaganavasini ॥ 13 ॥

sailendravasini durgavasini durgamapriya ।
niranjana ca nirlesa niskala nirahankriya ॥ 14 ॥ nirlepa
prasanna sukladasana paramartha puratani ।
nirakara ca suddha ca brahmani brahmarupini ॥ 15 ॥ brahmani
daya dayavati dirgha dirghavaktra durodara ।
sailakanya sailarajavasini sailanandini ॥ 16 ॥

siva saivi sambhavi ca sankari sankarapriya ।
mandakini mahananda svardhuni svargavasini ॥ 17 ॥

moksakhya moksasaranirmuktirmuktipradayini ।
jalarupa jalamayi jalesi jalavasini ॥ 18 ॥ jalavahini
dirghajihva karalaksi visvakhya visvatomukhi ।
visvakarna visvadrstirvisvesi visvavandita ॥ 19 ॥

vaisnavi visnupadabjasambhava visnuvasini ।
visnusvarupini vandya bala vani brhattara ॥ 20 ॥

piyusapurna piyusavasini madhuradrava ।
sarasvati ca yamuna ca goda godavari vari ॥ 21 ॥ tatha
varenya varada vira varakanya varesvari ।
ballavi ballavaprestha vagisvara varirupini ॥ 22 ॥

varahi vanasamstha ca vrksastha vrksasundari ॥ 23 ॥

varuni varunajyestha vara varunavallabha । varunasrestha
varunapranata divya varunanandakarini ॥ 24 ॥

vandya vrndavani vrndarakedya vrsavahini । vrnda vrsavahina
daksayani daksakanya syama paramasundari ॥ 25 ॥

sivapriya sivaradhya sivamastakavasini ।
sivamastakamasta ca visnupadapada tatha ॥ 26 ॥

vipattikasini durgatarini tarinisvari । vipattinasini
gita punyacaritra ca punyanamni sucisrava ॥ 27 ॥

srirama ramarupa ca ramacandraikacandrika ।
raghavi raghuvamsesi suryavamsapratisthita ॥ 28 ॥

surya suryapriya sauri suryamandalabhedini ॥ 29 ॥ sauri
bhagini bhagyada bhavya bhagyaprapya bhagesvari ।
bhavyoccayopalabdha ca kotijanmatapahphala ॥ 30 ॥

tapasvini tapasi ca tapanti tapanasini ।
tantrarupa tantramayi tantragopya mahesvari ॥ 31 ॥

variations mandarupa mandamayi mandagopya makhesvari
mantrarupa mantramayi mantragopya makhesvari
visnudehadravakara sivaganamrtodbhava ।
anandadravarupa ca purnanandamayi siva ॥ 32 ॥

kotisuryaprabha papadhvantasamharakarini ।
pavitra parama punya tejodhara sasiprabha ।
sasikotiprakasa ca trijagadiptikarini ॥ 33 ॥

satya satyasvarupa ca satyajna satyasambhava ।
satyasraya sati syama navina narakantaka ॥ 34 ॥

sahasrasirsa devesi sahasraksi sahasrapat ।
laksavaktra laksapada laksahasta vilaksana ॥ 35 ॥

sada nutanarupa ca durlabha sulabha subha ।
raktavarna ca raktaksi trinetra sivasundari ॥ 36 ॥

bhadrakali mahakali laksmirgaganavasini ।
mahavidya suddhavidya mantrarupa sumantrita ॥ 37 ॥

rajasimhasanatata rajarajesvari rama ।
rajakanya rajapujya mandamarutacamara ॥ 38 ॥

vedavandipragita ca vedavandipravandita ।
vedavandistuta divya vedavandisuvarnita ॥ 39 ॥

suvarna varnaniya ca suvarnagananandita ।
suvarnadanalabhya ca gananandapriya’mala ॥ 40 ॥

mala malavati malya malati kusumapriya । manya
digambari dustahantri sada durgamavasini ॥ 41 ॥

abhaya padmahasta ca piyusakarasobhita ।
khadgahasta bhimarupa syeni makaravahini ॥ 42 ॥

suddhasrota vegavati mahapasanabhedini ।
papali rodanakari papasamharakarini ॥ 43 ॥

yatanaya ca vaidhavyadayini punyavardhini ।
gabhira’lakananda ca merusrngavibhedini ॥ 44 ॥

svargalokakrtavasa svargasopanarupini ।
svarganga prthiviganga narasevya naresvari ॥ 45 ॥

subuddhisca kubuddhisca srirlaksmih kamalalaya ॥ 46 ॥

parvati merudauhitri menakagarbhasambhava ।
ayonisambhava suksma paramatma parattvada ॥ 47 ॥

visnuja visnujanika visnupadanivasini । sivamastakavasini
devi visnupadi padya jahnavi padmavasini ॥ 48 ॥

padma padmavati padmadharini padmalocana ।
padmapada padmamukhi padmanabha ca padmini ॥ 49 ॥

padmagarbha padmasaya mahapadmagunadhika ।
padmaksi padmalalita padmavarna supadmini ॥ 50 ॥

sahasradalapadmastha padmakaranivasini ।
mahapadmapurastha ca puresi paramesvari ॥ 51 ॥

hamsi hamsavibhusa ca hamsarajavibhusana ।
hamsarajasuvarna ca hamsarudha ca hamsini ॥ 52 ॥

hamsaksarasvarupa ca dvyaksara mantrarupini ।
anandajalasampurna svetavariprapurika ॥ 53 ॥

anayasasadamukyiryogya’yogyavicarini ॥ 54 ॥

tejorupajalapurna taijasi diptirupini ।
pradipakalikakara pranayamasvarupini ॥ 55 ॥

pranada prananiya ca mahausadhasvarupini । mahausadhisvarupini
mahausadhajala caiva paparogacikitsaka ॥ 56 ॥ paparogacikitsika
kotijanmatapolaksya pranatyagottara’mrta ।
nihsandeha nirmahima nirmala malanasini ॥ 57 ॥

savarudha savasthanavasini savavattati ।
smasanavasini kesakikasacitatirini ॥ 58 ॥

bhairavi bhairavasresthasevita bhairavapriya ।
bhairavapranarupa ca virasadhanavasini ॥ 59 ॥

virapriya virapatni kulina kulapandita ।
kulavrksasthita kauli kulakomalavasini ॥ 60 ॥

kuladravapriya kulya kulyamalajapapriya ।
kaulada kularaksitri kulavarisvarupini ॥ 61 ॥

ranasrih ranabhuh ramya ranotsahapriya rane । balih
nrmundamalabharana nrmundakaradharini ॥ 62 ॥

vivastra ca savastra ca suksmavastra ca yogini ।
rasika rasarupa ca jitahara jitendriya ॥ 63 ॥

yamini cardharatrastha kurccavijasvarupini ।
lajjasaktisca vagrupa nari narakaharini ॥ 64 ॥ lajjasanti, narakavahini
tara tarasvaradhya ca tarini tararupini ।
ananta cadirahita madhyasunyasvarupini ॥ 65 ॥

naksatramalini ksina naksatrasthalavasini ।
tarunadityasankasa matangi mrtyuvarjita ॥ 66 ॥

amaramarasamsevya upasya saktirupini ।
dhumakaragnisambhuta dhuma dhumavati ratih ॥ 67 ॥

kamakhya kamarupa ca kasi kasipurasthita ।
varanasi varayosit kasinathasirahsthita ॥ 68 ॥

ayodhya mathura maya kasi kanci hyavantika ।
dvaraka jvaladagnisca kevala kevalatvada ॥ 69 ॥

karavirapurastha ca kaveri kavari siva ।
raksini ca karalaksi kankala sankarapriya ॥ 70 ॥

jvalamukhi ksirini ca ksiragramanivasini ।
raksakari dirghakarna sudantadantavarjita ॥ 71 ॥

daityadanavasamhantri dustahantri balipriya ।
balimamsapriya syama vyaghracarmapidhayini ॥ 72 ॥

javakusumasankasa sattviki rajasi tatha ।
tamasi taruni vrddha yuvati balika tatha ॥ 73 ॥

yaksarajasuta jambumalini jambuvasini ।
jambunadavibhusa ca jvalajambunadaprabha ॥ 74 ॥

rudrani rudradehastha rudra rudraksadharini ।
anusca paramanusca hrasva dirgha cakorini ॥ 75 ॥

rudragita visnugita mahakavyasvarupini ।
adikavyasvarupa ca mahabharatarupini ॥ 76 ॥

astadasapuranastha dharmamata ca dharmini ।
mata manya svasa caiva svasruscaiva pitamahi ॥ 77 ॥

gurusca gurupatni ca kalasarpabhayaprada ।
pitamahasuta sita sivasimantini siva ॥ 78 ॥

rukmini rukmavarna ca bhaismi bhaimi surrupini । svarupini
satyabhama mahalaksmi bhadra jambavati mahi ॥ 79 ॥

nanda bhadramukhi rikta jaya vijayada jaya ।
jayitri purnima purna purnacandranibhanana ॥ 80 ॥

gurupurna saumyabhadra vistih samvesakarini ।
sanirikta kujajaya siddhida siddhirupini ॥ 81 ॥

amrta’mrtarupa ca srimati ca jalamrta ॥ 82 ॥

niratanka niralamba nisprapanca visesini ।
nisedhasesarupa ca varistha yositamvara ॥ 83 ॥

yasasvini kirtimati mahasailagravasini ।
dhara dharitri dharani sindhurbandhuh sabandhava ॥ 84 ॥

sampattih sampadisa ca vipattiparimocini ।
janmapravahaharani janmasunya niranjani ॥ 85 ॥

nagalayalaya nila jatamandaladharini ।
sutarangajatajuta jatadharasirahsthita ॥ 86 ॥

pattambaradhara dhira kavih kavyarasapriya ।
punyaksetra papahara harini harini harih ॥ 87 ॥

haridranagarastha ca vaidyanathapriya balih ।
vakresvari vakradhara vakresvarapurahsthita ॥ 88 ॥

svetaganga sitala ca usmodakamayi rucih । usnodakamayi
colarajapriyakari candramandalavarttini ॥ 89 ॥

adityamandalagata sadaditya ca kasyapi ।
dahanaksi bhayahara visajvalanivarini ॥ 90 ॥

hara dasahara snehadayini kalusasanih ।
kapalamalini kali kala kalasvarupini ॥ 91 ॥

indrani varuni vani balaka balasankari ।
gorgirhrirdharmarupa ca dhih srirdhanya dhananjaya ॥ 92 ॥

vit samvit kuh kuveri bhurbhutirbhumidharadhara ।
isvari hrimati krida kridasaya jayaprada ॥ 93 ॥

jivanti jivani jiva jayakara jayesvari ।
sarvopadravasamsunya sarvapapavivarjita ॥ 94 ॥

savitri caiva gayatri ganesi ganavandita ।
duspreksa duspravesa ca durdarsa ca suyogini ॥ 95 ॥

duhkhahantri duhkhahara durdanta yamadevata ।
grhadevi bhumidevi vanesi vanadevata ॥ 96 ॥

guhalaya ghorarupa mahaghoranitambini । grhalaya
stricancala carumukhi carunetra layatmika ॥ 97 ॥

kantih kamya nirguna ca rajahsattvatamomayi । kantikamya
kalaratrirmaharatrirjivarupa sanatani ॥ 98 ॥

sukhaduhkhadibhoktri ca sukhaduhkhadivarjita ।
mahavrjinasamhara vrjinadhvantamocani ॥ 99 ॥

halini khalahantri ca varunipanakarini । papakarini
nidrayogya mahanidra yoganidra yugesvari ॥ 100 ॥

uddharayitri svarganga uddharanapurahsthita ।
uddhrta uddhrtahara lokoddharanakarini ॥ 101 ॥

sankhini sankhadhatri ca sankhavadanakarini । sankhadhari
sankhesvari sankhahasta sankharajavidarini ॥ 102 ॥

pascimasya mahasrota purvadaksinavahini ।
sardhayojanavistirna pavanyuttaravahini ॥ 103 ॥

patitoddharini dosaksamini dosavarjita ।
saranya sarana srestha sriyuta sraddhadevata ॥ 104 ॥

svaha svadha svarupaksi surupaksi subhanana । virupaksi
kaumudi kumudakara kumudambarabhusana ॥ 105 ॥

saumya bhavani bhutistha bhimarupa varanana ।
varahakarna barhistha brhacchroni balahaka ॥ 106 ॥ varahavarna
vesini kesapasadhya nabhomandalavasini ।
mallika mallikapuspavarna langaladharini ॥ 107 ॥

tulasidalagandhadhya tulasidamabhusana ।
tulasitarusamstha ca tulasirasalehini । tulasirasagehini
tulasirasasusvadusalila vilvavasini ॥ 108 ॥

vilvavrksanivasa ca vilvapatrarasadrava ।
malurapatramaladhya vailvi saivardhadehini ॥ 109 ॥

asoka sokarahita sokadavagnihrjjala ।
asokavrksanilaya rambha sivakarasthita ॥ 110 ॥

dadimi dadimivarna dadimastanasobhita ।
raktaksi viravrksastha raktini raktadantika ॥ 111 ॥

ragini ragabharya ca sadaragavivarjita ।
viragaragasammoda sarvaragasvarupini ॥ 112 ॥

tanasvarupini talarupini tarakesvari ॥ 113 ॥ talasvarupini talakesari
valmikislokitastedya hyanantamahimadima । lokitastodya
mata uma sapatni ca dharaharavalih sucih ॥ 114 ॥ haravali
svargarohapataka ca ista bhagirathi ila ।
svargabhiramrtajala caruvicistarangini ॥ 115 ॥

brahmatira brahmajala giridaranakarini ।
brahmandabhedini ghoranadini ghoravegini ॥ 116 ॥

brahmandavasini caiva sthiravayuprabhedini ।
sukradharamayi divyasankhavadyanusarini ॥ 117 ॥

rsistuta sivastutya grahavargaprapujita । surastutya
sumerusirsanilaya bhadra sita mahesvari ॥ 118 ॥

vanksuscalakananda ca sailasopanacarini ।
lokasapuranakari sarvamanasadohani ॥ 119 ॥

trailokyapavani dhanya prthviraksanakarini ।
dharani parthivi prthvi prthukirtirniramaya ॥ 120 ॥

brahmaputri brahmakanya brahmamanya vanasraya ।
brahmarupa visnurupa sivarupa hiranmayi ॥ 121 ॥

brahmavisnusivatvadhya brahmavisnusivatvada ।
majjajjanoddharini ca smaranartivinasini ॥ 122 ॥

svargadayisukhasparsa moksadarsanadarpana । svargadatri
arogyadayini niruk nanatapavinasini ॥ 123 ॥

tapotsaranasila ca tapodhama sramapaha । tapodhana
sarvaduhkhaprasamani sarvasokavimocani ॥ 124 ॥

sarvasramahara sarvasukhada sukhasevita ।
sarvaprayascittamayi vasamatramahatapah ॥ 125 ॥

satanurnistanustanvi tanudharanavarini ।
mahapatakadavagnih sitala sasadharini ॥ 126 ॥

geya japya cintaniya dhyeya smaranalaksita ।
cidanandasvarupa ca jnanarupagamesvari ॥ 127 ॥

agamya agamastha ca sarvagamanirupita ।
istadevi mahadevi devaniya divisthita ॥ 128 ॥

dantavalagrhi sthatri sankaracaryarupini । dantivalagrhasthatri
sankaracaryapranata sankaracaryasamstuta ॥ 129 ॥

sankarabharanopeta sada sankarabhusana ।
sankaracarasila ca sankya ca sankaresvari ॥ 130 ॥

sivasrotah sambhumukhi gauri gaganagehini । gaganadehini
durgama sugama gopya gopini gopavallabha ॥ 131 ॥ gopani
gomati gopakanya ca yasodanandanandini ।
krsnanuja kamsahantri brahmaraksasamocani ।
sapasammocani lanka lankesi ca vibhisana ॥ 132 ॥

vibhisabharanibhusa haravaliranuttama । vibhisabhusanibhusa
tirthastuta tirthavandya mahatirthanca tirthasuh ॥ 133 ॥ mahatirtha ca
kanya kalpalata kelih kalyani kalpavasini
kalikalmasasamhantri kalakananavasini ।
kalasevya kalamayi kalika kamukottama
kamada karanakhya ca kamini kirtidharini ॥ 134 ॥

kokamukhi korakaksi kuranganayani karih । kotaraksi
kajjalaksi kantirupa kamakhya kesaristhita ॥ 135 ॥

khaga khalapranahara khaladurakara khala ।
khelanti kharavega ca khakaravarnavasini ॥ 136 ॥

ganga gaganarupa ca gaganadhvaprasarini ।
garistha gananiya ca gopali goganasthita ॥ 137 ॥

goprsthavasini gamya gabhira gurupuskara ।
govinda gosvarupa ca gonamni gatidayini ॥ 138 ॥

ghurnamana gharmahara ghurnatsrota ghanopama । ghurnahara
ghurnakhyadosaharani ghurnayanti jagattrayam ॥ 139 ॥ ghurnaksi
ghora dhrtopamajala gharghararavaghosini । ghosani
ghoranghoghatini ghuvya ghosa ghoraghaharini ॥ 140 ॥ ghoraghagharini
ghosaraji ghosakanya ghosaniya ghanalaya ।
ghantatankaraghatita ghankari ghanghacarini ॥ 141 ॥

nanta nakarini nesi nakaravarnasamsraya ।
cakoranayani carumukhi camaradharini ॥ 142 ॥

candrika suklasalila candramandalavasini ।
caukaravasini carcya camari carmavasini ॥ 143 ॥ coharavasini carya
carmahasta candramukhi cucukadvayasobhini । candrahasta
chatrila chatritaghavischatracamarasobhita ॥ 144 ॥ chatrini chatrita dhari
chatrita chadmasahantri durita brahmarupini । churiturbrahmarupini
chaya ca sthalasunya ca chalayanti chalanvita ॥ 145 ॥ chalasunya
chinnamasta chaladhara chavarna churita chavih । chavita
jimutavasini jihva javakusumasundari ॥ 146 ॥

jarasunya jaya jvala javini jivanesvari ।
jyotirupa janmahara janardanamanohara ॥ 147 ॥

jhankarakarini jhanjha jharjharivadyavadini ।
jhanannupurasamsabda jhara brahmajhara jhara ॥ 148 ॥

nkaresi nkarastha nvarnamadhyanamika ।
tankarakarini tankadharini tunthukatala ॥ 149 ॥ tuntukataka
thakkurani tahdvayesi thankari thakkurapriya ।
damari damaradhisa damaresasirahsthita ॥ 150 ॥

damarudhvaninrtyanti dakinibhayaharini ।
dina dayitri dindi ca dindidhvanisadasprha ॥ 151 ॥

dhakkarava ca dhakkari dhakkavadanabhusana । dhakkavanadabhusana
nakaravarnadhavala nakari yanabhavini ॥ 152 ॥ varnapravana yana
trtiya tivrapapaghni tivra taranimandala ।
tusarakatulasya ca tusarakaravasini ॥ 153 ॥ tusarakaratulya syat
thakaraksi thavarnastha dandasukavibhusana । makaraksi
dirghacaksurdirghadhara dhanarupa dhanesvari ॥ 154 ॥

duradrstirduragama drtagantri dravasraya ।
narirupa nirajaksi nirarupa narottama ॥ 155 ॥

niranjana ca nirlepa niskala nirahankriya ।
para parayana paksa parayanaparayana ।
parayitri pandita ca panda panditasevita ॥ 156 ॥ parayatri
para pavitra punyakhya palika pitavasini । panika
phutkaraduradurita phalayanti phanasraya ॥ 157 ॥

phenila phenadasana phena phenavati phana ।
phetkarini phanidhara phanilokanivasini ॥ 158 ॥

phantakrtalaya phulla phujjaravindalocana ।
venidhara balavati vegavatidharavaha ॥ 159 ॥

vandaruvandya vrndesi vanavasa vanasaya । vanasraya
bhimaraji bhimapatni bhavasirsakrtalaya ॥ 160 ॥

bhaskara bhaskaradhara bhusa bhaskaravadini । bhankaravadini
bhayankari bhayahara bhisana bhumibhedini ॥ 161 ॥

bhagabhagyavati bhavya bhavaduhkhanivarini ।
bherunda bhimasugama bhadrakali bhavasthita ॥ 162 ॥ bherusugama
manorama manojna ca mrtamoksa mahamatih ।
matidatri matihara matastha moksarupini ॥ 163 ॥

yamapujya yajnarupa yajamana yamasvasa । yajamani
yamadandasvarupa ca yamadandahara yatih ॥ 164 ॥

raksika ratrirupa ca ramaniya rama ratih ।
lavangi lesarupa ca lesaniya layaprada ॥ 165 ॥

vibuddha visahasta ca visista vesadharini ।
syamarupa saratkanya saradi savala sruta ॥ 166 ॥ sarana sarala
srutigamya srutistutya srimukhi saranaprada । saranapriya
sasthi satkonanilaya satkarmaparisevita ॥ 167 ॥

sattviki satvasaranih sananda sukharupini । satyasaranih
harikanya harijala haridvarna harisvari ॥ 168 ॥ haresvari
ksemankari ksemarupa ksuradharambulesini ।
ananta indira isa uma usa rvarnika ॥ 169 ॥

ṝsvarupa ḷkarastha ḹkari esita tatha । edhita esika
aisvaryadayini okarini aumakakarini ॥ 170 ॥

antasunya ankadhara asparsa astradharini ।
sarvavarnamayi varnabrahmarupakhilatmika ॥ 171 ॥

prasanna sukladasana paramartha puratani ।

suka uvaca ।
imam sahasranamakhyam bhagirathakrtam pura ।
bhagavatya hi gangaya mahapunyam jayapradam ॥ 172 ॥

yah pathecchrnuyadvapi bhaktya paramaya yutah । pathedva pathayedvapi
tasya sarvam susiddham syadviniyuktam phalam dvija ॥ 173 ॥

gangaiva varada tasya bhavet sarvarthadayini ।
jyaisthe dasaharatithyam pujayitva sadasivam ॥ 174 ॥

durgotsava vidhanena vidhina gamikena va ।
ganga sahasranamakhyam stavamenamudaharet ॥ 175 ॥

tasya samvatsaram devi gahe baddhaiva tisthati ।
putrotsave vivahadau sraddhahe janmavasare ॥ 176 ॥

pathedva srnuyadvapi tattatkarmaksayam bhavet ।
dhanarthidhanamapnoti labhedbharyamabharyakah ॥ 177 ॥

aputro labhate putram caturvarnyarthasadhakam । putran sadhikam
yugadyasu purnimasu ravisankramane tatha ॥ 178 ॥

dinaksaye vyatipate pusyayam harivasare ।
amavasyasu sarvasu atithau ca samagate ॥ 179 ॥

susrusau sati satsange gavam sthanagato’pi va । sadgange
mandale brahmanananca pathedva srnuyat stavam ॥ 180 ॥

stavenanena sa ganga maharaje bhagirathe ।
babhuva paramaprita tapobhih purvajairyatha ॥ 181 ॥

tasmadyo bhaktibhavena stavenanena stauti ca ।
tasyapi tadrsi prita sagaraditapo yatha ।
stavenanena santusta devi rajne varam dadau ॥ 182 ॥

devyuvaca ।
varamvaraya bhupala varadasmi tavagata ।
jane tava hrdisthanca tathapi vada kathyate ॥ 183 ॥

rajovaca ।
devi visnoh padam tyaktva gatvapi vivarasthalam ।
uddharaya pitṝn purvan dharamandalavartmana ॥ 184 ॥ sarvan
astausam bhavatim yacca tena yah stauti manavah ।
na tyajyah syattvaya so’pi vara esa dvitiyakah ॥ 185 ॥

devyuvaca ।
evamastu maharaja kanyasmi tava visruta ।
bhagirathiti geyam syam vara eso’dhikastava ॥ 186 ॥ geyam mam
mam stosyati jano yastu tvatkrtena stavena hi ।
tasya’ham vasaga bhuyam nirvanamuktida nrpa ।
siva aradhyatam rajan sirasa mam dadhatu sah ॥ 187 ॥

anyatha’ham niralamba dharam bhitva’nyatha vraje ।
prthivi ca na me vegam sahisyati kadacana ॥ 188 ॥

sumerusira aruhya sankhadhvanam karisyasi ।
tena tvamanuyasyami brahmandakotibhedini ॥ 189 ॥

suka uvaca ।
ityuktva sa tada devi tatraivantaradhiyata ॥ 190 ॥

bhagiratho’pi rajarsiratmanam bahvamanyata ॥ 191 ॥

॥ iti sribrhaddharmapurane madhyakhande gangasahasranamavarnane
pancasattamo’dhyayah ॥

Notes:
Verses are not numbered strictly for two lines and are as per the printed text of available Brihaddharmapurana. gagaNa is same as gagana as per dictionary Variations are given to the right of the line where it is seen.

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi 2:

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top