Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Gangasahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగఙ్గాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥
శ్రీబృహద్ధర్మపురాణాన్తర్గతమ్ పఙ్చాశత్తమోఽధ్యాయః

శ్రీశుక ఉవాచ ।
జయ దేవీ తదా గఙ్గా తపస్యన్తం భగీరథమ్ ।
ఆత్మానం దర్శయామాస శ్వేతం చారుచతుర్భుజమ్ ॥ ౧ ॥ శ్వేతరూపాం చతుర్భుజాం
తాం దృష్ట్వా ధ్యానమాత్రైకలబ్ధాం దృగ్భ్యాఞ్చ భూపతిః ।
అలభ్యలాభబోధేన బహుమేనే నృపోత్తమః ॥ ౨ ॥

హర్షాకులితసర్వాఙ్గో రోమాఞ్చితసువిగ్రహః । హర్షాద్గలిత
గఙ్గదాక్షరయా వాచా గఙ్గాం తుష్టావ భూపతిః ॥ ౩ ॥

సహస్రనామభిర్దివ్యైః శక్తిం పరమదేవతామ్ ।
భగీరథ ఉవాచ ।
అహం భగీరథో రాజా దిలీపతనయః శివే ॥ ౪ ॥

ప్రణమామి పదద్వన్ద్వం భవత్యా అతిదుర్లభమ్ ।
పూర్వజానాం హి పుణ్యేన తపసా పరమేణ చ ॥ ౫ ॥

మచ్చక్షుర్గోచరీభూతా త్వం గఙ్గా కరుణామయీ ।
సార్థకం సూర్యవంశే మే జన్మ ప్రాప్తం మహేశ్వరీ ॥ ౬ ॥ వంశో
కృతార్థోఽస్మి కృతార్థోఽస్మి కృతార్థోఽస్మి న సంశయః ।
నమో నమో నమస్తేఽస్తు గఙ్గే రాజీవలోచనే ॥ ౭ ॥

దేహోఽయం సార్థకో మేఽస్తు సర్వాఙ్గైః ప్రణమామ్యహమ్ ।
సహస్రనామభిః స్తుత్వా వాచం సార్థకయామ్యహమ్ ॥ ౮ ॥ సహస్రనామభిరిత్యాది
శుక ఉవాచ ।
గఙ్గా సహస్రనామ్నోఽస్య స్తవస్య పుణ్యతేజసః ।
ఋషిర్వ్యాసస్తథాఽనుష్టుప్ఛన్దో విప్ర ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౯ ॥

సామూలప్రకృతిర్దేవీ గఙ్గా మే దేవతేరితా ।
అశ్వమేధసహస్రస్య రాజసూయశతస్య చ ॥ ౧౦ ॥

వాజపేయశతస్యాఽపి గయాశ్రాద్ధశతస్య చ ।
బ్రహ్మహత్యాదిపాపానాం క్షయే చ పరదుష్కరే ।
నిర్వాణమోక్షలాభే చ వినియోగః ప్రకీర్తితః ॥ ౧౧ ॥

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఓంకారరూపిణీ దేవీ శ్వేతా సత్యస్వరూపిణీ ।
శాన్తిః శాన్తా క్షమా శక్తిః పరా పరమదేవతా ॥ ౧౨ ॥

విష్ణుర్నారాయణీ కామ్యా కమనీయా మహాకలా ।
దుర్గా దుర్గతిసంహన్త్రీ గఙ్గా గగణవాసినీ ॥ ౧౩ ॥

శైలేన్ద్రవాసినీ దుర్గవాసినీ దుర్గమప్రియా ।
నిరఞ్జనా చ నిర్లేశా నిష్కలా నిరహఙ్క్రియా ॥ ౧౪ ॥ నిర్లేపా
ప్రసన్నా శుక్లదశనా పరమార్థా పురాతనీ ।
నిరాకారా చ శుద్ధా చ బ్రాహ్మణీ బ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౧౫ ॥ బ్రహ్మాణీ
దయా దయావతీ దీర్ఘా దీర్ఘవక్త్రా దురోదరా ।
శైలకన్యా శైలరాజవాసినీ శైలనన్దినీ ॥ ౧౬ ॥

శివా శైవీ శామ్భవీ చ శఙ్కరీ శఙ్కరప్రియా ।
మన్దాకినీ మహానన్దా స్వర్ధునీ స్వర్గవాసినీ ॥ ౧౭ ॥

మోక్షాఖ్యా మోక్షసరణిర్ముక్తిర్ముక్తిప్రదాయినీ ।
జలరూపా జలమయీ జలేశీ జలవాసినీ ॥ ౧౮ ॥ జలవాహినీ
దీర్ఘజిహ్వా కరాలాక్షీ విశ్వాఖ్యా విశ్వతోముఖీ ।
విశ్వకర్ణా విశ్వదృష్టిర్విశ్వేశీ విశ్వవన్దితా ॥ ౧౯ ॥

వైష్ణవీ విష్ణుపాదాబ్జసమ్భవా విష్ణువాసినీ ।
విష్ణుస్వరూపిణీ వన్ద్యా బాలా వాణీ బృహత్తరా ॥ ౨౦ ॥

పీయూషపూర్ణా పీయూషవాసినీ మధురద్రవా ।
సరస్వతీ చ యమునా చ గోదా గోదావరీ వరీ ॥ ౨౧ ॥ తథా
వరేణ్యా వరదా వీరా వరకన్యా వరేశ్వరీ ।
బల్లవీ బల్లవప్రేష్ఠా వాగీశ్వరా వారిరూపిణీ ॥ ౨౨ ॥

వారాహీ వనసంస్థా చ వృక్షస్థా వృక్షసున్దరీ ॥ ౨౩ ॥

వారుణీ వరుణజ్యేష్ఠా వరా వరుణవల్లభా । వరుణశ్రేష్ఠా
వరుణప్రణతా దివ్యా వరుణానన్దకారిణీ ॥ ౨౪ ॥

వన్ద్యా వృన్దావనీ వృన్దారకేడ్యా వృషవాహినీ । వృన్దా వృషవాహినా
దాక్షాయణీ దక్షకన్యా శ్యామా పరమసున్దరీ ॥ ౨౫ ॥

శివప్రియా శివారాధ్యా శివమస్తకవాసినీ ।
శివమస్తకమస్తా చ విష్ణుపాదపదా తథా ॥ ౨౬ ॥

విపత్తికాసినీ దుర్గతారిణీ తారిణీశ్వరీ । విపత్తినాశినీ
గీతా పుణ్యచరిత్రా చ పుణ్యనామ్నీ శుచిశ్రవా ॥ ౨౭ ॥

శ్రీరామా రామరూపా చ రామచన్ద్రైకచన్ద్రికా ।
రాఘవీ రఘువంశేశీ సూర్యవంశప్రతిష్ఠితా ॥ ౨౮ ॥

సూర్యా సూర్యప్రియా సౌరీ సూర్యమణ్డలభేదినీ ॥ ౨౯ ॥ శౌరీ
భగినీ భాగ్యదా భవ్యా భాగ్యప్రాప్యా భగేశ్వరీ ।
భవ్యోచ్చయోపలబ్ధా చ కోటిజన్మతపఃఫలా ॥ ౩౦ ॥

తపస్వినీ తాపసీ చ తపన్తీ తాపనాశినీ ।
తన్త్రరూపా తన్త్రమయీ తన్త్రగోప్యా మహేశ్వరీ ॥ ౩౧ ॥

variations మన్దరూపా మన్దమయీ మన్దగోప్యా మఖేశ్వరీ
మన్త్రరూపా మన్త్రమయీ మన్త్రగోప్యా మఖేశ్వరీ
విష్ణుదేహద్రవాకారా శివగానామృతోద్భవా ।
ఆనన్దద్రవరూపా చ పూర్ణానన్దమయీ శివా ॥ ౩౨ ॥

కోటిసూర్యప్రభా పాపధ్వాన్తసంహారకారిణీ ।
పవిత్రా పరమా పుణ్యా తేజోధారా శశిప్రభా ।
శశికోటిప్రకాశా చ త్రిజగదీప్తికారిణీ ॥ ౩౩ ॥

సత్యా సత్యస్వరూపా చ సత్యజ్ఞా సత్యసమ్భవా ।
సత్యాశ్రయా సతీ శ్యామా నవీనా నరకాన్తకా ॥ ౩౪ ॥

సహస్రశీర్షా దేవేశీ సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ।
లక్షవక్త్రా లక్షపాదా లక్షహస్తా విలక్షణా ॥ ౩౫ ॥

సదా నూతనరూపా చ దుర్లభా సులభా శుభా ।
రక్తవర్ణా చ రక్తాక్షీ త్రినేత్రా శివసున్దరీ ॥ ౩౬ ॥

భద్రకాలీ మహాకాలీ లక్ష్మీర్గగణవాసినీ ।
మహావిద్యా శుద్ధవిద్యా మన్త్రరూపా సుమన్త్రితా ॥ ౩౭ ॥

రాజసింహాసనతటా రాజరాజేశ్వరీ రమా ।
రాజకన్యా రాజపూజ్యా మన్దమారుతచామరా ॥ ౩౮ ॥

వేదవన్దిప్రగీతా చ వేదవన్దిప్రవన్దితా ।
వేదవన్దిస్తుతా దివ్యా వేదవన్దిసువర్ణితా ॥ ౩౯ ॥

సువర్ణా వర్ణనీయా చ సువర్ణగాననన్దితా ।
సువర్ణదానలభ్యా చ గానానన్దప్రియాఽమలా ॥ ౪౦ ॥

మాలా మాలావతీ మాల్యా మాలతీ కుసుమప్రియా । మాన్యా
దిగమ్బరీ దుష్టహన్త్రీ సదా దుర్గమవాసినీ ॥ ౪౧ ॥

అభయా పద్మహస్తా చ పీయూషకరశోభితా ।
ఖడ్గహస్తా భీమరూపా శ్యేనీ మకరవాహినీ ॥ ౪౨ ॥

శుద్ధస్రోతా వేగవతీ మహాపాషాణభేదినీ ।
పాపాలీ రోదనకరీ పాపసంహారకారిణీ ॥ ౪౩ ॥

యాతనాయ చ వైధవ్యదాయినీ పుణ్యవర్ధినీ ।
గభీరాఽలకనన్దా చ మేరుశృఙ్గవిభేదినీ ॥ ౪౪ ॥

స్వర్గలోకకృతావాసా స్వర్గసోపానరూపిణీ ।
స్వర్గఙ్గా పృథివీగఙ్గా నరసేవ్యా నరేశ్వరీ ॥ ౪౫ ॥

సుబుద్ధిశ్చ కుబుద్ధిశ్చ శ్రీర్లక్ష్మీః కమలాలయా ॥ ౪౬ ॥

పార్వతీ మేరుదౌహిత్రీ మేనకాగర్భసమ్భవా ।
అయోనిసమ్భవా సూక్ష్మా పరమాత్మా పరత్త్వదా ॥ ౪౭ ॥

విష్ణుజా విష్ణుజనికా విష్ణుపాదనివాసినీ । శివమస్తకవాసినీ
దేవీ విష్ణుపదీ పద్యా జాహ్నవీ పద్మవాసినీ ॥ ౪౮ ॥

పద్మా పద్మావతీ పద్మధారిణీ పద్మలోచనా ।
పద్మపాదా పద్మముఖీ పద్మనాభా చ పద్మినీ ॥ ౪౯ ॥

పద్మగర్భా పద్మశయా మహాపద్మగుణాధికా ।
పద్మాక్షీ పద్మలలితా పద్మవర్ణా సుపద్మినీ ॥ ౫౦ ॥

సహస్రదలపద్మస్థా పద్మాకరనివాసినీ ।
మహాపద్మపురస్థా చ పురేశీ పరమేశ్వరీ ॥ ౫౧ ॥

హంసీ హంసవిభూషా చ హంసరాజవిభూషణా ।
హంసరాజసువర్ణా చ హంసారూఢా చ హంసినీ ॥ ౫౨ ॥

హంసాక్షరస్వరూపా చ ద్వ్యక్షరా మన్త్రరూపిణీ ।
ఆనన్దజలసమ్పూర్ణా శ్వేతవారిప్రపూరికా ॥ ౫౩ ॥

అనయాససదాముక్యిర్యోగ్యాఽయోగ్యవిచారిణీ ॥ ౫౪ ॥

తేజోరూపజలాపూర్ణా తైజసీ దీప్తిరూపిణీ ।
ప్రదీపకలికాకారా ప్రాణాయామస్వరూపిణీ ॥ ౫౫ ॥

ప్రాణదా ప్రాణనీయా చ మహౌషధస్వరూపిణీ । మహౌషధిస్వరూపిణీ
మహౌషధజలా చైవ పాపరోగచికిత్సకా ॥ ౫౬ ॥ పాపరోగచికిత్సికా
కోటిజన్మతపోలక్ష్యా ప్రాణత్యాగోత్తరాఽమృతా ।
నిఃసన్దేహా నిర్మహిమా నిర్మలా మలనాశినీ ॥ ౫౭ ॥

శవారూఢా శవస్థానవాసినీ శవవత్తటీ ।
శ్మశానవాసినీ కేశకీకసాచితతీరిణీ ॥ ౫౮ ॥

భైరవీ భైరవశ్రేష్ఠసేవితా భైరవప్రియా ।
భైరవప్రాణరూపా చ వీరసాధనవాసినీ ॥ ౫౯ ॥

వీరప్రియా వీరపత్నీ కులీనా కులపణ్డితా ।
కులవృక్షస్థితా కౌలీ కులకోమలవాసినీ ॥ ౬౦ ॥

కులద్రవప్రియా కుల్యా కుల్యమాలాజపప్రియా ।
కౌలదా కులరక్షిత్రీ కులవారిస్వరూపిణీ ॥ ౬౧ ॥

రణశ్రీః రణభూః రమ్యా రణోత్సాహప్రియా రణే । బలిః
నృముణ్డమాలాభరణా నృముణ్డకరధారిణీ ॥ ౬౨ ॥

వివస్త్రా చ సవస్త్రా చ సూక్ష్మవస్త్రా చ యోగినీ ।
రసికా రసరూపా చ జితాహారా జితేన్ద్రియా ॥ ౬౩ ॥

యామినీ చార్ధరాత్రస్థా కూర్చ్చవీజస్వరూపిణీ ।
లజ్జాశక్తిశ్చ వాగ్రూపా నారీ నరకహారిణీ ॥ ౬౪ ॥ లజ్జాశాన్తి, నరకవాహినీ
తారా తారస్వరాఢ్యా చ తారిణీ తారరూపిణీ ।
అనన్తా చాదిరహితా మధ్యశూన్యాస్వరూపిణీ ॥ ౬౫ ॥

నక్షత్రమాలినీ క్షీణా నక్షత్రస్థలవాసినీ ।
తరుణాదిత్యసఙ్కాశా మాతఙ్గీ మృత్యువర్జితా ॥ ౬౬ ॥

అమరామరసంసేవ్యా ఉపాస్యా శక్తిరూపిణీ ।
ధూమాకారాగ్నిసమ్భూతా ధూమా ధూమావతీ రతిః ॥ ౬౭ ॥

కామాఖ్యా కామరూపా చ కాశీ కాశీపురస్థితా ।
వారాణసీ వారయోషిత్ కాశీనాథశిరఃస్థితా ॥ ౬౮ ॥

అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాఞ్చీ హ్యవన్తికా ।
ద్వారకా జ్వలదగ్నిశ్చ కేవలా కేవలత్వదా ॥ ౬౯ ॥

కరవీరపురస్థా చ కావేరీ కవరీ శివా ।
రక్షిణీ చ కరాలాక్షీ కఙ్కాలా శఙ్కరప్రియా ॥ ౭౦ ॥

జ్వాలాముఖీ క్షీరిణీ చ క్షీరగ్రామనివాసినీ ।
రక్షాకరీ దీర్ఘకర్ణా సుదన్తాదన్తవర్జితా ॥ ౭౧ ॥

దైత్యదానవసంహన్త్రీ దుష్టహన్త్రీ బలిప్రియా ।
బలిమాంసప్రియా శ్యామా వ్యాఘ్రచర్మాపిధాయినీ ॥ ౭౨ ॥

జవాకుసుమసఙ్కాశా సాత్త్వికీ రాజసీ తథా ।
తామసీ తరుణీ వృద్ధా యువతీ బాలికా తథా ॥ ౭౩ ॥

యక్షరాజసుతా జామ్బుమాలినీ జమ్బువాసినీ ।
జామ్బూనదవిభూషా చ జ్వలజామ్బూనదప్రభా ॥ ౭౪ ॥

రుద్రాణీ రుద్రదేహస్థా రుద్రా రుద్రాక్షధారిణీ ।
అణుశ్చ పరమాణుశ్చ హ్రస్వా దీర్ఘా చకోరిణీ ॥ ౭౫ ॥

రుద్రగీతా విష్ణుగీతా మహాకావ్యస్వరూపిణీ ।
ఆదికావ్యస్వరూపా చ మహాభారతరూపిణీ ॥ ౭౬ ॥

అష్టాదశపురాణస్థా ధర్మమాతా చ ధర్మిణీ ।
మాతా మాన్యా స్వసా చైవ శ్వశ్రూశ్చైవ పితామహీ ॥ ౭౭ ॥

గురుశ్చ గురుపత్నీ చ కాలసర్పభయప్రదా ।
పితామహసుతా సీతా శివసీమన్తినీ శివా ॥ ౭౮ ॥

రుక్మిణీ రుక్మవర్ణా చ భైష్మీ భైమీ సుర్రూపిణీ । స్వరూపిణీ
సత్యభామా మహాలక్ష్మీ భద్రా జామ్బవతీ మహీ ॥ ౭౯ ॥

నన్దా భద్రముఖీ రిక్తా జయా విజయదా జయా ।
జయిత్రీ పూర్ణిమా పూర్ణా పూర్ణచన్ద్రనిభాననా ॥ ౮౦ ॥

గురుపూర్ణా సౌమ్యభద్రా విష్టిః సంవేశకారిణీ ।
శనిరిక్తా కుజజయా సిద్ధిదా సిద్ధిరూపిణీ ॥ ౮౧ ॥

అమృతాఽమృతరూపా చ శ్రీమతీ చ జలామృతా ॥ ౮౨ ॥

నిరాతఙ్కా నిరాలమ్బా నిష్ప్రపఞ్చా విశేషిణీ ।
నిషేధశేషరూపా చ వరిష్ఠా యోషితాంవరా ॥ ౮౩ ॥

యశస్వినీ కీర్తిమతీ మహాశైలాగ్రవాసినీ ।
ధరా ధరిత్రీ ధరణీ సిన్ధుర్బన్ధుః సబాన్ధవా ॥ ౮౪ ॥

సమ్పత్తిః సమ్పదీశా చ విపత్తిపరిమోచినీ ।
జన్మప్రవాహహరణీ జన్మశూన్యా నిరఞ్జనీ ॥ ౮౫ ॥

నాగాలయాలయా నీలా జటామణ్డలధారిణీ ।
సుతరఙ్గజటాజూటా జటాధరశిరఃస్థితా ॥ ౮౬ ॥

పట్టామ్బరధరా ధీరా కవిః కావ్యరసప్రియా ।
పుణ్యక్షేత్రా పాపహరా హరిణీ హారిణీ హరిః ॥ ౮౭ ॥

హరిద్రానగరస్థా చ వైద్యనాథప్రియా బలిః ।
వక్రేశ్వరీ వక్రధారా వక్రేశ్వరపురఃస్థితా ॥ ౮౮ ॥

శ్వేతగఙ్గా శీతలా చ ఉష్మోదకమయీ రుచిః । ఉష్ణోదకమయీ
చోలరాజప్రియకరీ చన్ద్రమణ్డలవర్త్తినీ ॥ ౮౯ ॥

ఆదిత్యమణ్డలగతా సదాదిత్యా చ కాశ్యపీ ।
దహనాక్షీ భయహరా విషజ్వాలానివారిణీ ॥ ౯౦ ॥

హరా దశహరా స్నేహదాయినీ కలుషాశనిః ।
కపాలమాలినీ కాలీ కలా కాలస్వరూపిణీ ॥ ౯౧ ॥

ఇన్ద్రాణీ వారుణి వాణీ బలాకా బాలశఙ్కరీ ।
గోర్గీర్హ్రీర్ధర్మరూపా చ ధీః శ్రీర్ధన్యా ధనఞ్జయా ॥ ౯౨ ॥

విత్ సంవిత్ కుః కువేరీ భూర్భూతిర్భూమిధరాధరా ।
ఈశ్వరీ హ్రీమతీ క్రీడా క్రీడాసాయా జయప్రదా ॥ ౯౩ ॥

జీవన్తీ జీవనీ జీవా జయాకారా జయేశ్వరీ ।
సర్వోపద్రవసంశూన్యా సర్వపాపవివర్జితా ॥ ౯౪ ॥

సావిత్రీ చైవ గాయత్రీ గణేశీ గణవన్దితా ।
దుష్ప్రేక్షా దుష్ప్రవేశా చ దుర్దర్శా చ సుయోగిణీ ॥ ౯౫ ॥

దుఃఖహన్త్రీ దుఃఖహరా దుర్దాన్తా యమదేవతా ।
గృహదేవీ భూమిదేవీ వనేశీ వనదేవతా ॥ ౯౬ ॥

గుహాలయా ఘోరరూపా మహాఘోరనితమ్బినీ । గృహాలయా
స్త్రీచఞ్చలా చారుముఖీ చారునేత్రా లయాత్మికా ॥ ౯౭ ॥

కాన్తిః కామ్యా నిర్గుణా చ రజఃసత్త్వతమోమయీ । కాన్తికామ్యా
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్జీవరూపా సనాతనీ ॥ ౯౮ ॥

సుఖదుఃఖాదిభోక్త్రీ చ సుఖదుఃఖాదివర్జితా ।
మహావృజినసంహారా వృజినధ్వాన్తమోచనీ ॥ ౯౯ ॥

హలినీ ఖలహన్త్రీ చ వారుణీపానకారిణీ । పాపకారిణీ
నిద్రాయోగ్యా మహానిద్రా యోగనిద్రా యుగేశ్వరీ ॥ ౧౦౦ ॥

ఉద్ధారయిత్రీ స్వర్గఙ్గా ఉద్ధారణపురఃస్థితా ।
ఉద్ధృతా ఉద్ధృతాహారా లోకోద్ధారణకారిణీ ॥ ౧౦౧ ॥

శఙ్ఖినీ శఙ్ఖధాత్రీ చ శఙ్ఖవాదనకారిణీ । శఙ్ఖధారీ
శఙ్ఖేశ్వరీ శఙ్ఖహస్తా శఙ్ఖరాజవిదారిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

పశ్చిమాస్యా మహాస్రోతా పూర్వదక్షిణవాహినీ ।
సార్ధయోజనవిస్తీర్ణా పావన్యుత్తరవాహినీ ॥ ౧౦౩ ॥

పతితోద్ధారిణీ దోషక్షమిణీ దోషవర్జితా ।
శరణ్యా శరణా శ్రేష్ఠా శ్రీయుతా శ్రాద్ధదేవతా ॥ ౧౦౪ ॥

స్వాహా స్వధా స్వరూపాక్షీ సురూపాక్షీ శుభాననా । విరూపాక్షీ
కౌముదీ కుముదాకారా కుముదామ్బరభూషణా ॥ ౧౦౫ ॥

సౌమ్యా భవానీ భూతిస్థా భీమరూపా వరాననా ।
వరాహకర్ణా బర్హిష్ఠా బృహచ్ఛ్రోణీ బలాహకా ॥ ౧౦౬ ॥ వరాహవర్ణా
వేశినీ కేశపాశాఢ్యా నభోమణ్డలవాసినీ ।
మల్లికా మల్లికాపుష్పవర్ణా లాఙ్గలధారిణీ ॥ ౧౦౭ ॥

తులసీదలగన్ధాఢ్యా తులసీదామభూషణా ।
తులసీతరుసంస్థా చ తులసీరసలేహినీ । తులసీరసగేహినీ
తులసీరససుస్వాదుసలిలా విల్వవాసినీ ॥ ౧౦౮ ॥

విల్వవృక్షనివాసా చ విల్వపత్రరసద్రవా ।
మాలూరపత్రమాలాఢ్యా వైల్వీ శైవార్ధదేహినీ ॥ ౧౦౯ ॥

అశోకా శోకరహితా శోకదావాగ్నిహృజ్జలా ।
అశోకవృక్షనిలయా రమ్భా శివకరస్థితా ॥ ౧౧౦ ॥

దాడిమీ దాడిమీవర్ణా దాడిమస్తనశోభితా ।
రక్తాక్షీ వీరవృక్షస్థా రక్తినీ రక్తదన్తికా ॥ ౧౧౧ ॥

రాగిణీ రాగభార్యా చ సదారాగవివర్జితా ।
విరాగరాగసమ్మోదా సర్వరాగస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౨ ॥

తానస్వరూపిణీ తాలరూపిణీ తారకేశ్వరీ ॥ ౧౧౩ ॥ తాలస్వరూపిణీ తాలకేశరీ
వాల్మీకిశ్లోకితాష్టేడ్యా హ్యనన్తమహిమాదిమా । లోకితాష్టోద్యా
మాతా ఉమా సపత్నీ చ ధరాహారావలిః శుచిః ॥ ౧౧౪ ॥ హారావలీ
స్వర్గారోహపతాకా చ ఇష్టా భాగీరథీ ఇలా ।
స్వర్గభీరామృతజలా చారువీచిస్తరఙ్గిణీ ॥ ౧౧౫ ॥

బ్రహ్మతీరా బ్రహ్మజలా గిరిదారణకారిణీ ।
బ్రహ్మాణ్డభేదినీ ఘోరనాదినీ ఘోరవేగినీ ॥ ౧౧౬ ॥

బ్రహ్మాణ్డవాసినీ చైవ స్థిరవాయుప్రభేదినీ ।
శుక్రధారామయీ దివ్యశఙ్ఖవాద్యానుసారిణీ ॥ ౧౧౭ ॥

ఋషిస్తుతా శివస్తుత్యా గ్రహవర్గప్రపూజితా । సురస్తుత్యా
సుమేరుశీర్షనిలయా భద్రా సీతా మహేశ్వరీ ॥ ౧౧౮ ॥

వఙ్క్షుశ్చాలకనన్దా చ శైలసోపానచారిణీ ।
లోకాశాపూరణకరీ సర్వమానసదోహనీ ॥ ౧౧౯ ॥

త్రైలోక్యపావనీ ధన్యా పృథ్వీరక్షణకారిణీ ।
ధరణీ పార్థివీ పృథ్వీ పృథుకీర్తిర్నిరామయా ॥ ౧౨౦ ॥

బ్రహ్మపుత్రీ బ్రహ్మకన్యా బ్రహ్మమాన్యా వనాశ్రయా ।
బ్రహ్మరూపా విష్ణురూపా శివరూపా హిరణ్మయీ ॥ ౧౨౧ ॥

బ్రహ్మవిష్ణుశివత్వాఢ్యా బ్రహ్మవిష్ణుశివత్వదా ।
మజ్జజ్జనోద్ధారిణీ చ స్మరణార్తివినాశినీ ॥ ౧౨౨ ॥

స్వర్గదాయిసుఖస్పర్శా మోక్షదర్శనదర్పణా । స్వర్గదాత్రీ
ఆరోగ్యదాయినీ నీరుక్ నానాతాపవినాశినీ ॥ ౧౨౩ ॥

తాపోత్సారణశీలా చ తపోధామా శ్రమాపహా । తపోధానా
సర్వదుఃఖప్రశమనీ సర్వశోకవిమోచనీ ॥ ౧౨౪ ॥

సర్వశ్రమహరా సర్వసుఖదా సుఖసేవితా ।
సర్వప్రాయశ్చిత్తమయీ వాసమాత్రమహాతపాః ॥ ౧౨౫ ॥

సతనుర్నిస్తనుస్తన్వీ తనుధారణవారిణీ ।
మహాపాతకదావాగ్నిః శీతలా శశధారిణీ ॥ ౧౨౬ ॥

గేయా జప్యా చిన్తనీయా ధ్యేయా స్మరణలక్షితా ।
చిదానన్దస్వరూపా చ జ్ఞానరూపాగమేశ్వరీ ॥ ౧౨౭ ॥

ఆగమ్యా ఆగమస్థా చ సర్వాగమనిరూపితా ।
ఇష్టదేవీ మహాదేవీ దేవనీయా దివిస్థితా ॥ ౧౨౮ ॥

దన్తావలగృహీ స్థాత్రీ శఙ్కరాచార్యరూపిణీ । దన్తీవలగృహస్థాత్రీ
శఙ్కరాచార్యప్రణతా శఙ్కరాచార్యసంస్తుతా ॥ ౧౨౯ ॥

శఙ్కరాభరణోపేతా సదా శఙ్కరభూషణా ।
శఙ్కరాచారశీలా చ శఙ్క్యా చ శఙ్కరేశ్వరీ ॥ ౧౩౦ ॥

శివస్రోతాః శమ్భుముఖీ గౌరీ గగణగేహినీ । గగణదేహినీ
దుర్గమా సుగమా గోప్యా గోపినీ గోపవల్లభా ॥ ౧౩౧ ॥ గోపనీ
గోమతీ గోపకన్యా చ యశోదానన్దనన్దినీ ।
కృష్ణానుజా కంసహన్త్రీ బ్రహ్మరాక్షసమోచనీ ।
శాపసమ్మోచనీ లఙ్కా లఙ్కేశీ చ విభీషణా ॥ ౧౩౨ ॥

విభీషాభరణీభూషా హారావలిరనుత్తమా । విభీషాభూషణీభూషా
తీర్థస్తుతా తీర్థవన్ద్యా మహాతీర్థఞ్చ తీర్థసూః ॥ ౧౩౩ ॥ మహాతీర్థా చ
కన్యా కల్పలతా కేలీః కల్యాణీ కల్పవాసినీ
కలికల్మషసంహన్త్రీ కాలకాననవాసినీ ।
కాలసేవ్యా కాలమయీ కాలికా కాముకోత్తమా
కామదా కారణాఖ్యా చ కామినీ కీర్తిధారిణీ ॥ ౧౩౪ ॥

కోకాముఖీ కోరకాక్షీ కురఙ్గనయనీ కరిః । కోటరాక్షీ
కజ్జలాక్షీ కాన్తిరూపా కామాఖ్యా కేశరిస్థితా ॥ ౧౩౫ ॥

ఖగా ఖలప్రాణహరా ఖలదూరకరా ఖలా ।
ఖేలన్తీ ఖరవేగా చ ఖకారవర్ణవాసినీ ॥ ౧౩౬ ॥

గఙ్గా గగణరూపా చ గగణాధ్వప్రసారిణీ ।
గరిష్ఠా గణనీయా చ గోపాలీ గోగణస్థితా ॥ ౧౩౭ ॥

గోపృష్ఠవాసినీ గమ్యా గభీరా గురుపుష్కరా ।
గోవిన్దా గోస్వరూపా చ గోనామ్నీ గతిదాయినీ ॥ ౧౩౮ ॥

ఘూర్ణమానా ఘర్మహరా ఘూర్ణత్స్రోతా ఘనోపమా । ఘూర్ణహరా
ఘూర్ణాఖ్యదోషహరణీ ఘూర్ణయన్తీ జగత్త్రయమ్ ॥ ౧౩౯ ॥ ఘూర్ణాక్షీ
ఘోరా ధృతోపమజలా ఘర్ఘరారవఘోషిణీ । ఘోషణీ
ఘోరాఙ్ఘోఘాతినీ ఘువ్యా ఘోషా ఘోరాఘహారిణీ ॥ ౧౪౦ ॥ ఘోరాఘఘారిణీ
ఘోషరాజీ ఘోషకన్యా ఘోషనీయా ఘనాలయా ।
ఘణ్టాటఙ్కారఘటితా ఘాఙ్కారీ ఘఙ్ఘచారిణీ ॥ ౧౪౧ ॥

ఙాన్తా ఙకారిణీ ఙేశీ ఙకారవర్ణసంశ్రయా ।
చకోరనయనీ చారుముఖీ చామరధారిణీ ॥ ౧౪౨ ॥

చన్ద్రికా శుక్లసలిలా చన్ద్రమణ్డలవాసినీ ।
చౌకారవాసినీ చర్చ్యా చమరీ చర్మవాసినీ ॥ ౧౪౩ ॥ చోహారవాసినీ చర్యా
చర్మహస్తా చన్ద్రముఖీ చుచుకద్వయశోభినీ । చన్ద్రహస్తా
ఛత్రిలా ఛత్రితాఘావిశ్ఛత్రచామరశోభితా ॥ ౧౪౪ ॥ ఛత్రినీ ఛత్రితా ధారి
ఛత్రితా ఛద్మసహన్త్రీ డురిత బ్రహ్మరూపిణీ । ఛురితుర్బ్రహ్మరూపిణీ
ఛాయా చ స్థలశూన్యా చ ఛలయన్తీ ఛలాన్వితా ॥ ౧౪౫ ॥ ఛలశూన్యా
ఛిన్నమస్తా ఛలధరా ఛవర్ణా ఛురితా ఛవిః । ఛవితా
జీమూతవాసినీ జిహ్వా జవాకుసుమసున్దరీ ॥ ౧౪౬ ॥

జరాశూన్యా జయా జ్వాలా జవినీ జీవనేశ్వరీ ।
జ్యోతీరూపా జన్మహరా జనార్దనమనోహరా ॥ ౧౪౭ ॥

ఝఙ్కారకారిణీ ఝఞ్ఝా ఝర్ఝరీవాద్యవాదినీ ।
ఝణన్నూపురసంశబ్దా ఝరా బ్రహ్మఝరా ఝరా ॥ ౧౪౮ ॥

ఙ్కారేశీ ఙ్కారస్థా ఞ్వర్ణమధ్యనామికా ।
టఙ్కారకారిణీ టఙ్కధారిణీ టుణ్ఠుకాటలా ॥ ౧౪౯ ॥ టుణ్టుకాటకా
ఠక్కురాణీ టహ్ద్వయేశీ ఠఙ్కారీ ఠక్కురప్రియా ।
డామరీ డామరాధీశా డామరేశశిరఃస్థితా ॥ ౧౫౦ ॥

డమరుధ్వనినృత్యన్తీ డాకినీభయహారిణీ ।
డీనా డయిత్రీ డిణ్డీ చ డిణ్డీధ్వనిసదాస్పృహా ॥ ౧౫౧ ॥

ఢక్కారవా చ ఢక్కారీ ఢక్కావాదనభూషణా । ఢక్కావనాదభూషణా
ణకారవర్ణధవలా ణకారీ యానభావినీ ॥ ౧౫౨ ॥ వర్ణప్రవణా యాణ
తృతీయా తీవ్రపాపఘ్నీ తీవ్రా తరణిమణ్డలా ।
తుషారకతులాస్యా చ తుషారకరవాసినీ ॥ ౧౫౩ ॥ తుషారకరతుల్యా స్యాత్
థకారాక్షీ థవర్ణస్థా దన్దశూకవిభూషణా । మకరాక్షీ
దీర్ఘచక్షుర్దీర్ఘధారా ధనరూపా ధనేశ్వరీ ॥ ౧౫౪ ॥

దూరదృష్టిర్దూరగమా దృతగన్త్రీ ద్రవాశ్రయా ।
నారీరూపా నీరజాక్షీ నీరరూపా నరోత్తమా ॥ ౧౫౫ ॥

నిరఞ్జనా చ నిర్లేపా నిష్కలా నిరహఙ్క్రియా ।
పరా పరాయణా పక్షా పారాయణపరాయణా ।
పారయిత్రీ పణ్డితా చ పణ్డా పణ్డితసేవితా ॥ ౧౫౬ ॥ పారయత్రీ
పరా పవిత్రా పుణ్యాఖ్యా పాలికా పీతవాసినీ । పాణికా
ఫుత్కారదూరదురితా ఫాలయన్తీ ఫణాశ్రయా ॥ ౧౫౭ ॥

ఫేనిలా ఫేనదశనా ఫేనా ఫేనవతీ ఫణా ।
ఫేత్కారిణీ ఫణిధరా ఫణిలోకనివాసినీ ॥ ౧౫౮ ॥

ఫాణ్టాకృతాలయా ఫుల్లా ఫుజ్జారవిన్దలోచనా ।
వేణీధరా బలవతీ వేగవతిధరావహా ॥ ౧౫౯ ॥

వన్దారువన్ద్యా వృన్దేశీ వనవాసా వనాశయా । వనాశ్రయా
భీమరాజీ భీమపత్నీ భవశీర్షకృతాలయా ॥ ౧౬౦ ॥

భాస్కరా భాస్కరధరా భూషా భాస్కరవాదినీ । భాఙ్కారవాదినీ
భయఙ్కరీ భయహరా భీషణా భూమిభేదినీ ॥ ౧౬౧ ॥

భగభాగ్యవతీ భవ్యా భవదుఃఖనివారిణీ ।
భేరుణ్డా భీమసుగమా భద్రకాలీ భవస్థితా ॥ ౧౬౨ ॥ భేరుసుగమా
మనోరమా మనోజ్ఞా చ మృతమోక్షా మహామతిః ।
మతిదాత్రీ మతిహరా మటస్థా మోక్షరూపిణీ ॥ ౧౬౩ ॥

యమపూజ్యా యజ్ఞరూపా యజమానా యమస్వసా । యజమానీ
యమదణ్డస్వరూపా చ యమదణ్డహరా యతిః ॥ ౧౬౪ ॥

రక్షికా రాత్రిరూపా చ రమణీయా రమా రతిః ।
లవఙ్గీ లేశరూపా చ లేశనీయా లయప్రదా ॥ ౧౬౫ ॥

విబుద్ధా విషహస్తా చ విశిష్టా వేశధారిణీ ।
శ్యామరూపా శరత్కన్యా శారదీ శవలా శ్రుతా ॥ ౧౬౬ ॥ శరణా శరలా
శ్రుతిగమ్యా శ్రుతిస్తుత్యా శ్రీముఖీ శరణప్రదా । శరణప్రియా
షష్ఠీ షట్కోణనిలయా షట్కర్మపరిసేవితా ॥ ౧౬౭ ॥

సాత్త్వికీ సత్వసరణిః సానన్దా సుఖరూపిణీ । సత్యసరణిః
హరికన్యా హరిజలా హరిద్వర్ణా హరీశ్వరీ ॥ ౧౬౮ ॥ హరేశ్వరీ
క్షేమఙ్కరీ క్షేమరూపా క్షురధారామ్బులేశినీ ।
అనన్తా ఇన్దిరా ఈశా ఉమా ఊషా ఋవర్ణికా ॥ ౧౬౯ ॥

ౠస్వరూపా ఌకారస్థా ౡకారీ ఏషితా తథా । ఏధితా ఏషికా
ఐశ్వర్యదాయినీ ఓకారిణీ ఔమకకారిణీ ॥ ౧౭౦ ॥

అన్తశూన్యా అఙ్కధరా అస్పర్శా అస్త్రధారిణీ ।
సర్వవర్ణమయీ వర్ణబ్రహ్మరూపాఖిలాత్మికా ॥ ౧౭౧ ॥

ప్రసన్నా శుక్లదశనా పరమార్థా పురాతనీ ।

శుక ఉవాచ ।
ఇమం సహస్రనామాఖ్యం భగీరథకృతం పురా ।
భగవత్యా హి గఙ్గాయా మహాపుణ్యం జయప్రదమ్ ॥ ౧౭౨ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి భక్త్యా పరమయా యుతః । పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి
తస్య సర్వం సుసిద్ధం స్యాద్వినియుక్తం ఫలం ద్విజ ॥ ౧౭౩ ॥

గఙ్గైవ వరదా తస్య భవేత్ సర్వార్థదాయినీ ।
జ్యైష్ఠే దశహరాతిథ్యాం పూజయిత్వా సదాశివామ్ ॥ ౧౭౪ ॥

దుర్గోత్సవ విధానేన విధినా గమికేన వా ।
గఙ్గా సహస్రనామాఖ్యం స్తవమేనముదాహరేత్ ॥ ౧౭౫ ॥

తస్య సంవత్సరం దేవీ గహే బద్ధైవ తిష్ఠతి ।
పుత్రోత్సవే వివాహాదౌ శ్రాద్ధాహే జన్మవాసరే ॥ ౧౭౬ ॥

పఠేద్వా శృణుయాద్వాపి తత్తత్కర్మాక్షయం భవేత్ ।
ధనార్థీధనమాప్నోతి లభేద్భార్యామభార్యకః ॥ ౧౭౭ ॥

అపుత్రో లభతే పుత్రం చాతుర్వర్ణ్యార్థసాధకమ్ । పుత్రాన్ సాధికమ్
యుగాద్యాసు పూర్ణిమాసు రవిసఙ్క్రమణే తథా ॥ ౧౭౮ ॥

దినక్షయే వ్యతీపాతే పుష్యాయాం హరివాసరే ।
అమావాస్యాసు సర్వాసు అతిథౌ చ సమాగతే ॥ ౧౭౯ ॥

శుశ్రూషౌ సతి సత్సఙ్గే గవాం స్థానగతోఽపి వా । సద్గఙ్గే
మణ్డలే బ్రాహ్మణానాఞ్చ పఠేద్వా శృణుయాత్ స్తవమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

స్తవేనానేన సా గఙ్గా మహారాజే భగీరథే ।
బభూవ పరమప్రీతా తపోభిః పూర్వజైర్యథా ॥ ౧౮౧ ॥

తస్మాద్యో భక్తిభావేన స్తవేనానేన స్తౌతి చ ।
తస్యాపి తాదృశీ ప్రీతా సగరాదితపో యథా ।
స్తవేనానేన సన్తుష్టా దేవీ రాజ్ఞే వరం దదౌ ॥ ౧౮౨ ॥

దేవ్యువాచ ।
వరమ్వరయ భూపాల వరదాస్మి తవాగతా ।
జానే తవ హృదిస్థఞ్చ తథాపి వద కథ్యతే ॥ ౧౮౩ ॥

రాజోవాచ ।
దేవీ విష్ణోః పదం త్యక్త్వా గత్వాపి వివరస్థలమ్ ।
ఉద్ధారయ పితౄణ్ పూర్వాన్ ధరామణ్డలవర్త్మనా ॥ ౧౮౪ ॥ సర్వాన్
అస్తౌషం భవతీం యచ్చ తేన యః స్తౌతి మానవః ।
న త్యాజ్యః స్యాత్త్వయా సోఽపి వర ఏష ద్వితీయకః ॥ ౧౮౫ ॥

దేవ్యువాచ ।
ఏవమస్తు మహారాజ కన్యాస్మి తవ విశ్రుతా ।
భాగీరథీతి గేయాం స్యాం వర ఏషోఽధికస్తవ ॥ ౧౮౬ ॥ గేయాం మాం
మాం స్తోష్యతి జనో యస్తు త్వత్కృతేన స్తవేన హి ।
తస్యాఽహం వశగా భూయాం నిర్వాణముక్తిదా నృప ।
శివ ఆరాధ్యతాం రాజన్ శిరసా మాం దధాతు సః ॥ ౧౮౭ ॥

అన్యథాఽహం నిరాలమ్బా ధరాం భిత్వాఽన్యథా వ్రజే ।
పృథివీ చ న మే వేగం సహిష్యతి కదాచన ॥ ౧౮౮ ॥

సుమేరుశిర ఆరుహ్య శఙ్ఖధ్వానం కరిష్యసి ।
తేన త్వామనుయాస్యామి బ్రహ్మాణ్డకోటిభేదినీ ॥ ౧౮౯ ॥

శుక ఉవాచ ।
ఇత్యుక్త్వా సా తదా దేవీ తత్రైవాన్తరధీయత ॥ ౧౯౦ ॥

భగీరథోఽపి రాజర్షిరాత్మానం బహ్వమన్యత ॥ ౧౯౧ ॥

॥ ఇతి శ్రీబృహద్ధర్మపురాణే మధ్యఖణ్డే గఙ్గాసహస్రనామవర్ణనే
పఞ్చాశత్తమోఽధ్యాయః ॥

Notes:
Verses are not numbered strictly for two lines and are as per the printed text of available Brihaddharmapurana. gagaNa is same as gagana as per dictionary Variations are given to the right of the line where it is seen.

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi 2:

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top