Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Mahakalasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಪ್ರಕೃಷ್ಟನನ್ದೋಕ್ತಾಗಮೇ

ಋಷಿರುವಾಚ –
ಮಹಾಕಾಲಸಹಸ್ರಂ ತು ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸುವ್ರತ! ।
ಕಥಯಸ್ವ ಪ್ರಸಾದೇನ ಶಿಷ್ಯಾಯ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 1 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಸುಧಾಮಯಃ ಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುದಾಮಾ ನಾಮ ವೈ ದ್ವಿಜಃ ।
ತೇನ ಗೋಪೀಪತಿಃ ಕೃಷ್ಣೋ ವಿದ್ಯಾಮಭ್ಯಸಿತುಂಗತಃ ॥ 2 ॥

ಸಾನ್ದೀಪನಾನ್ತಿಕೇಽವನ್ತ್ಯಾಂ ಗತೌ ತೌ ಪಠನಾರ್ಥಿನೌ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಃ ಕಲಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಕೃತಾ ವಿದ್ಯಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ॥ 3 ॥

ಏಕದಾ ಪ್ರಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ ಸುದಾಮಾ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಃ ।
ಸುದಾಮೋವಾಚ –
ಮಹಾಕಾಲಂ ಪ್ರತಿಬಿಲ್ವಂ ಕೇನ ಮನ್ತ್ರೇಣ ವಾಽರ್ಪಣಮ್ ॥ 4 ॥

ಕರೋಮಿ ವದ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ! ಕೃಪಯಾ ಸಾತ್ತ್ವತಾಮ್ಪತೇ ! ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –
ಶ‍ೃಣು ಮಿತ್ರ! ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ! ಕಥಯಾಮಿ ತವಾಗ್ರತಃ ॥ 5 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ಕಾಲಕಾಲಸ್ಯ ಮಹಾಕಾಲಸ್ಯ ವೈ ದ್ವಿಜ ! ।
ಸುಗೋಪ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ವಿಪ್ರ! ಭಕ್ತಾಯಾಭಾಷಿತಂ ಮಯಾ ॥ 6 ॥

ಕುರು ಬಿಲ್ವಾರ್ಪಣಂ ತೇನ ಯೇನ ತ್ವಂ ವಿನ್ದಸೇ ಸುಖಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷ್ಯೋಽಹಂ ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥೈವ ಚ ॥ 7 ॥

ದೇವಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ವಿನಿಯೋಗಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸಂಕಲ್ಪ್ಯೈವಂ ತತೋ ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಕಾಲವಿಭುಂ ಮುದಾ ॥ 8 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೋ ದೇವತಾ । ಓಂ ಬೀಜಮ್ । ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ್ಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಮಹಾಕಾಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ । ಓಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ನಮಃ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ । ಮಹಾಕಾಲಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಪ್ರೀತರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಓಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ । ಓಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ವ್ಯಾಪಕನ್ಯಾಸಃ ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ
ಕುಂಕುಮಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಕೇಶರೇಣ ವಿಚರ್ಚಿತಮ್ ।
ನಾನಾಪುಷ್ಪಸ್ರಜಾಲಂಕೃದ್ಬಿಲ್ವಮೌಲಿವಲಾನ್ವಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ಪುರೋ ನನ್ದೀ ಸ್ಥಿತೋ ವಾಮೇ ಗಿರಿರಾಜಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈರಾವೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಲಮಹಂ ಭಜೇ ॥ 10 ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಮಹಾಶಮ್ಭುರ್ಮಹೇಶೋ ಮೋಹಭಂಜನಃ ॥ 11 ॥

ಮಾನ್ಯೋ ಮನ್ಮಥಹನ್ತಾ ಚ ಮೋಹನೋ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಃ ।
ಮಾನ್ಯದೋ ಮಾಧವೋ ಮೋಕ್ಷೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮರಣಾಪಹಾ ॥ 12 ॥

ಮುಹೂರ್ತೋ ಮುನಿವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ಮನುರೂಪೋ ಮನುರ್ಮನುಃ ।
ಮನ್ಮಥಾರಿರ್ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಮನೋನನ್ದೋ ಮಮತ್ವಹಾ ॥ 13 ॥

ಮುನೀಶೋ ಮುನಿಕರ್ತಾ ಚ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಮಹದಾಧಿಪಃ ।
ಮೈನಾಕೋ ಮೈನಕಾವನ್ದ್ಯೋ ಮಧ್ವರಿಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 14 ॥

ಮಹಾಲಯೇಶ್ವರೋ ಮೋಕ್ಷೋ ಮೇಘನಾದೇಶ್ವರಾಭಿಧಃ ।
ಮುಕ್ತೀಶ್ವರೋ ಮಹಾಮುಕ್ತೋ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಕಾರಕಃ ॥ 15 ॥

ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಾಧೀಶೋ ಮಧ್ಯದೇಶಪತಿರ್ಮಹಾನ್ ।
ಮಾಗಧೋ ಮನ್ಮಥೋ ಮತ್ತೋ ಮಾತಂಗೋ ಮಾಲತೀಪತಿಃ ॥ 16 ॥

ಮಾಥುರೋ ಮಥುರಾನಾಥೋ ಮಾಲವಾಧೀಶಮನ್ಯುಪಃ ।
ಮಾರುತಿರ್ಮೀನಪೋ ಮೌನೋ ಮಾರ್ಕಂಡೋ ಮಂಡಲೋ ಮೃಡಃ ॥ 17 ॥

ಮಧುಪ್ರಿಯೋ ಮಧುಸ್ನಾಯೀ ಮಿಷ್ಟಭೋಜೀ ಮೃಣಾಲಧೃಕ್ ।
ಮಂಜುಲೋ ಮಲ್ಲಮೋದಜ್ಞೋ ಮೋದಕೃನ್ಮೋದದಾಯಕಃ ॥ 18 ॥

ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಮೃಕಂಡೋ ಮೋದಪೋ ಮೋದೋ ಮೋದಕಾಶನಕಾರಕಃ ॥ 19 ॥

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞನಾಶನಃ ।
ಯಜ್ಞತೇಜಾ ಯಶೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗದಾಯಕಃ ॥ 20 ॥

ಯತಿರೂಪೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಯಜ್ಞಕೃದ್ ಯಜ್ಞಲುಪ್ತಹಾ ।
ಯಜ್ಞಮೃದ್ ಯಜ್ಞಹಾ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಭುಗ್ ಯಜ್ಞಸಾಧಕಃ ॥ 21 ॥

ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಹೋತಾ ಚ ಯಜ್ವಾನೋ ಯಜನೋ ಯತಿಃ ।
ಯಶಃಪ್ರದೋ ಯಶಃಕರ್ತಾ ಯಶೋ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧೃಕ್ ॥ 22 ॥

ಯಜ್ಞಸೇನೋ ಯಾಜ್ಞಿಕಶ್ಚ ಯಶೋದಾವರದಾಯಕಃ ।
ಯಮೇಶೋ ಯಮಕರ್ತಾ ಚ ಯಮದೂತನಿವಾರಣಃ ॥ 23 ॥

ಯಾಚಕೋ ಯಮುನಾಕ್ರೀಡೋ ಯಾಜ್ಞಸೇನೀಹಿತಪ್ರದಃ ।
ಯವಪ್ರಿಯೋ ಯವರೂಪೋ ಯವನಾನ್ತೋ ಯವೀ ಯವಃ ॥ 24 ॥

ಋಗ್ವೇದೋ ರೋಗಹನ್ತಾ ಚ ರನ್ತಿದೇವೋ ರಣಾಗ್ರಣೀಃ ।
ರೈವತೋ ರೈವತಾಧೀಶೋ ರೈವತೇಶ್ವರಸಂಜ್ಞಕಃ ॥ 25 ॥

ರಾಮೇಶ್ವರೋ ರಕಾರಶ್ಚ ರಾಮಪ್ರಿಯೋ ರಮಾಪ್ರಿಯಃ ।
ರಣೀ ರಣಹರೋ ರಕ್ಷೋ ರಕ್ಷಕೋ ಋಣಹಾರಕಃ ॥ 26 ॥

ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಜರೂಪೋ ರಾಟ್ ರವೋ ರೂಪೋ ರಜಃಪ್ರದಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯೋ ರಾಜಾ ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ ॥ 27 ॥

ರಕ್ಷಸಾಂ ವರದೋ ರಾಮೋ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕರೋ ರಥೀ ।
ರಥಪ್ರಿಯೋ ರಥಸ್ಥಾಯೀ ರಥಹಾ ರಥಹಾರಕಃ ॥ 28 ॥

ರಾವಣಪ್ರಿಯಕೃದ್ರಾವಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಋತೂರಜಃ ॥

ರತಿವರಪ್ರದಾತಾ ಚ ರನ್ತಿದೇವವರಪ್ರದಃ ॥ 29 ॥

ರಾಜಧಾನೀಪ್ರದೋ ರೇತೋ ರೇವಾಭಂಜೋ ರವೀ ರಜೀ ।
ಋತ್ವಿಜೋ ರಸಕರ್ತಾ ಚ ರಸಜ್ಞೋ ರಸದಾಯಕಃ ॥ 30 ॥

ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಧೃಗ್ರೌದ್ರೋ ರತ್ನೋ ರತ್ನೈರ್ವಿಭೂಷಿತಃ ।
ರೂಪೇಶ್ವರೋ ರಮಾಪೂಜ್ಯೋ ರುರುರಾಜ್ಯಸ್ಥಲೇಶ್ವರಃ ॥ 31 ॥

ಲಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷಪತಿರ್ಲಿಂಗೋ ಲಡ್ಡುಕೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಲೀಲಾಮ್ಬರಧರೋ ಲಾಭೋ ಲಾಭದೋ ಲಾಭಕೃತ್ಸದಾ ॥ 32 ॥

ಲಜ್ಜಾರಕ್ಷೋ ಲಘುರೂಪೋ ಲೇಖಕೋ ಲೇಖಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಾಂಗಲೋ ಲವಣಾಬ್ಧೀಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂಜಿತಲಕ್ಷಕಃ ॥ 33 ॥

ಲೋಕಪಾಲೇಶ್ವರೋ ಲಮ್ಪೋ ಲಂಕೇಶೋ ಲಮ್ಪಕೇಶ್ವರಃ ।
ವಹಿರ್ನೇತ್ರೋ ವರಾಂಗಶ್ಚ ವಸುರೂಪೋ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 34 ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ವೇದೋ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ ।
ವೃದ್ಧಕಾಲೇಶ್ವರೋ ವೃದ್ಧೋ ವಿಭವೋ ವಿಭವಪ್ರದಃ ॥ 35 ॥

ವೇಣುಗೀತಪ್ರಿಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಾರಾಣಸೀಸ್ಥಿತಃ ಸದಾ ।
ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 36 ॥

ವೇದಜ್ಞೋ ವರ್ಣಕೃದ್ವರ್ಣೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ವಿಶ್ವವೇತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾವಸುರ್ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 37 ॥

ವಿತ್ತರೂಪೋ ವಿತ್ತಕರ್ತಾ ವಿತ್ತದೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ ವನೇಶೋ ವನಪಾಲಕಃ ॥ 38 ॥

ವನವಾಸೀ ವೃಷಸ್ಥಾಯೀ ವೃಷಭೋ ವೃಷಭಪ್ರಿಯಃ ।
ವಿಲ್ವೀದಲಪ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ವೋ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 39 ॥

ವೃಷಧ್ವಜೋ ವೃಷಾಧೀಶೋ ವೃಷಭೇಶೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ ।
ವಿಲ್ವೇಶ್ವರೋ ವರೋ ವೀರೋ ವೀರೇಶಶ್ಚ ವನೇಶ್ವರಃ ॥ 40 ॥

ವಿಭೂತಿಭೂಷಿತೋ ವೇಣ್ಯೋ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಃ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವರಾನನ್ದೋ ವಟರೂಪೋ ವಟೇಶ್ವರಃ ॥ 41 ॥

ಸರ್ವೇಶಃ ಸತ್ತ್ವಃ ಸಾರಂಗೋ ಸತ್ತ್ವರೂಪಃ ಸನಾತನಃ ।
ಸದ್ವನ್ದ್ಯಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಃ ಸದಾನನ್ದಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ ॥ 42 ॥

ಶಿವದಃ ಶಿವಕೃತ್ಸಾಮ್ಬಃ ಶಶಿಶೇಖರಶೋಭನಃ ।
ಶರಣ್ಯಃ ಸುಖದಃ ಸೇವ್ಯಃ ಶತಾನನ್ದವರಪ್ರದಃ ॥ 43 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸಾತ್ತ್ವತಃ ಶಮ್ಭುಃ ಶಂಕರಃ ಸರ್ವಗಃ ಶಿವಃ ।
ಸೇವಾಫಲಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸೇವಕಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 44 ॥

ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಸಾಮಗಃ ಶೌರಿಃ ಸೇನಾನೀಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಶ್ಮಶಾನೀ ಸ್ಕನ್ದಸದ್ವೇದಃ ಸದಾ ಸುರಸರಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 45 ॥

ಸುದರ್ಶನಧರಃ ಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಃ ಸುಭಗಃ ಸೂರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸಾರಂಗಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 46 ॥

ಸಪ್ತಸ್ವರಶ್ಚ ಸಪ್ತಾಶ್ವಃ ಸಪ್ತಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಪೂಜಿತಃ ।
ಶಿತಿಕಂಠಃ ಶಿವಾಧೀಶಃ ಸಂಗಮಃ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಃ ॥ 47 ॥

ಸೋಮೇಶಃ ಸೋಮತೀರ್ಥೇಶಃ ಸರ್ಪಧೃಕ್ಸ್ವರ್ಣಕಾರಕಃ ।
ಸ್ವರ್ಣಜಾಲೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 48 ॥

ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಸ್ಕೃತಃ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರಃ ಸಿಂಹಸ್ಥಃ ಶಿವೇಶಃ ಸಿಂಹಕೇಶ್ವರಃ ॥ 49 ॥

ಶೂಲೇಶ್ವರಃ ಶುಕಾನನ್ದಃ ಸಹಸ್ರಧೇನುಕೇಶ್ವರಃ ।
ಸ್ಯನ್ದನಸ್ಥಃ ಸುರಾಧೀಶಃ ಸನಕಾದ್ಯರ್ಚಿತಃ ಸುಧೀಃ ॥ 50 ॥

ಷಡೂರ್ಮಿಃ ಷಟ್।ಸುಚಕ್ರಜ್ಞಃ ಷಟ್ಚಕ್ರಕವಿಭೇದಕಃ ।
ಷಡಾನನಃ ಷಡಂಗಜ್ಞಃ ಷಡ್ರಸಜ್ಞಃ ಷಡಾನನಃ ॥ 51 ॥

ಹರೋ ಹಂಸೋ ಹತಾರಾತಿರ್ಹಿರಣ್ಯೋ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಃ ।
ಹೇರಮ್ಬೋ ಹವನೋ ಹೋತಾ ಹಯರೂಪೋ ಹಯಪ್ರದಃ ॥ 52 ॥

ಹಸ್ತಿದೋ ಹಸ್ತಿತ್ವಗ್ಧಾರೀ ಹಾಹಾಹೂಹೂವರಪ್ರದಃ ।
ಹವ್ಯಹೇಮಹವಿಷ್ಯಾನ್ನೋ ಹಾಟಕೇಶೋ ಹವಿಃಪ್ರಿಯಃ ॥ 53 ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ಹಂಸಜ್ಞೋ ಹಿರಣ್ಯೋ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಃ ।
ಹನುಮದೀಶೋ ಹರೋ ಹರ್ಷೋ ಹರಸಿದ್ಧಿಪೀಠಗಃ ॥ 54 ॥

ಹೈಮೋ ಹೈಮಾಲಯೋ ಹೂಹೂಹಾಹಾಹೇತುರ್ಹಠೋ ಹಠೀ ।
ಕ್ಷತ್ರಃ ಕ್ಷತ್ರಪ್ರದಃ ಕ್ಷತ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರನಾಯಕಃ ॥ 55 ॥

ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷೇಮಪ್ರದಾತಾ ಚ ಕ್ಷಾನ್ತಿಕೃತ್ ಕ್ಷಾನ್ತಿವರ್ಧನಃ ।
ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಃ ಕ್ಷೀರಭೋಕ್ತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಾಕೂಲಕ್ಷಿತೇಃ ಪತಿಃ ॥ 56 ॥

ಕ್ಷೌದ್ರರಸಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷೀರಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಸದಾ ।
ಜ್ಞಾನೋ ಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಞಾನಾತೀತೋ ಜ್ಞಪೋ ಜ್ಞಯಃ ॥ 57 ॥

ಜ್ಞಾನರೂಪೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನವತಾಂವರಃ ।
ಅಜೋ ಹ್ಯನನ್ತಶ್ಚಾವ್ಯಕ್ತ ಆದ್ಯ ಆನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 58 ॥

ಅಕಥ ಆತ್ಮಾ ಹ್ಯಾನನ್ದಶ್ಚಾಜೇಯೋ ಹ್ಯಜ ಆತ್ಮಭೂಃ ।
ಆದ್ಯರೂಪೋ ಹ್ಯರಿಚ್ಛೇತ್ತಾಽನಾಮಯಶ್ಚಾಪ್ಯಲೌಕಿಕಃ ॥

ಅತಿರೂಪೋ ಹ್ಯಖಂಡಾತ್ಮಾ ಚಾತ್ಮಜ್ಞಾನರತಃ ಸದಾ ।
ಆತ್ಮವೇತ್ತಾ ಹ್ಯಾತ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಅನಾದಿಶ್ಚಾನ್ತರಾತ್ಮಗಃ ॥ 60 ॥

ಆನನ್ದೇಶೋಽವಿಮುಕ್ತೇಶಶ್ಚಾಲರ್ಕೇಶೋಽಪ್ಸರೇಶ್ವರಃ ।
ಆದಿಕಲ್ಪೇಶ್ವರೋಽಗಸ್ತ್ಯಶ್ಚಾಕ್ರೂರೇಶೋಽರುಣೇಶ್ವರಃ ॥ 61 ॥

ಇಡಾರೂಪ ಇಭಚ್ಛೇತ್ತಾ ಈಶ್ವರಶ್ಚೇನ್ದಿರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಇನ್ದುರಿನ್ದೀವರಶ್ಚೇಶ ಈಶಾನೇಶ್ವರ ಈರ್ಷಹಾ ॥ 62 ॥

ಇಜ್ಯ ಇನ್ದೀವರಶ್ಚೇಭ ಇಕ್ಷುರಿಕ್ಷುರಸಪ್ರಿಯಃ ।
ಉಮಾಕಾನ್ತ ಉಮಾಸ್ವಾಮೀ ತಥೋಮಾಯಾಃ ಪ್ರಮೋದಕೃತ್ ॥ 63 ॥

ಉರ್ವಶೀವರದಶ್ಚೈವ ಉಚ್ಚೈರುತ್ತುಂಗಧಾರಕಃ ।
ಏಕರೂಪ ಏಕಸ್ವಾಮೀ ಹ್ಯೇಕಾತ್ಮಾ ಚೈಕರೂಪವಾನ್ ॥ 64 ॥

ಐರಾವತ ಐಸ್ಥಿರಾತ್ಮಾ ಚೈಕಾರೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಓಕಾರ ಓಜಸ್ವಾಂಶ್ಚೈವ ಹ್ಯೌಖರಶ್ಚೌಖರಾಧಿಪಃ ॥ 65 ॥

ಔಷಧ್ಯ ಔಷಧಿಜ್ಞಾತಾ ಹ್ಯೋಜೋದ ಔಷಧೀಶ್ವರಃ ।
ಅನನ್ತೋ ಹ್ಯನ್ತಕಶ್ಚಾನ್ತೋ ಹ್ಯನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಃ ॥ 66 ॥

ಅಚ್ಯುತಶ್ಚಾಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಅಕ್ಷರಶ್ಚಾಶ್ವದಾಯಕಃ ।
ಅರಿಹನ್ತಾ ಹ್ಯವನ್ತೀಶಶ್ಚಾಹಿಭೂಷಣಭೃತ್ಸದಾ ॥ 67 ॥

ಅವನ್ತೀಪುರವಾಸೀ ಚಾಪ್ಯವನ್ತೀಪುರಪಾಲಕಃ ।
ಅಮರಶ್ಚಾಮರಾಧೀಶೋ ಹ್ಯಮರಾರಿವಿಹಿಂಸಕಃ ॥ 68 ॥

ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಕಾಮಶ್ಚ ಕಾಮದಃ ಕರುಣಾಕರಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಃ ಕಮಲಾಪೂಜ್ಯಃ ಕಪಾಲೀ ಕಲಿನಾಶನಃ ॥ 69 ॥

ಕಾಮಾರಿಕೃತ್ಕಲ್ಲೋಲಃ ಕಾಲಿಕೇಶಶ್ಚ ಕಾಲಜಿತ್ ।
ಕಪಿಲಃ ಕೋಟಿತೀರ್ಥೇಶಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತಃ ಕಾಲಹಾ ಕವಿಃ ॥ 70 ॥

ಕಾಲೇಶ್ವರಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಾಬ್ಧಿಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕಃ ।
ಕೋಟೀಶಃ ಕಾಮಧೇನ್ವೀಶಃ ಕುಶಲಃ ಕುಶಲಪ್ರದಃ ॥ 71 ॥

ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಕುನ್ತೀ ಕವಚೀ ಕರ್ಪರಪ್ರಿಯಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಭಃ ಕಲಾದಕ್ಷಃ ಕಲಾಜ್ಞಃ ಕಿಲ್ಬಿಷಾಪಹಾ ॥ 72 ॥

ಕುಕ್ಕುಟೇಶಃ ಕರ್ಕಟೇಶಃ ಕುಲದಃ ಕುಲಪಾಲಕಃ ।
ಕಂಜಾಭಿಲಾಷೀ ಕೇದಾರಃ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 73 ॥

ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಃ ಕಂಜಃ ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಮದಾಹಕಃ ।
ಕೃಷ್ಣರೂಪಃ ಕೃಪಾರೂಪಶ್ಚಾಥ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 74 ॥।

ಕುಂಡಃ ಕುಂಡೇಶ್ವರಃ ಕಾಣ್ವಃ ಕೇಶವೈಃ ಪರಿಪೂಜಿತಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಃ ಕಲಾನಾಥಃ ಕಂಠೇಶಃ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರಃ ॥ 75 ॥

ಕನ್ಥಡೇಶಃ ಕಪಾಲೇಶಃ ಕಾಯಾವರೋಹಣೇಶ್ವರಃ ।
ಕರಭೇಶಃ ಕುಟುಮ್ಬೇಶಃ ಕರ್ಕೇಶಃ ಕೌಶಲೇಶ್ವರಃ ॥ 76 ॥

ಕೋಶದಃ ಕೋಶಭೃತ್ ಕೋಶಃ ಕೌಶೇಯಃ ಕೌಶಿಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಖಚರಃ ಖಚರಾಧೀಶಃ ಖಚರೇಶಃ ಖರಾನ್ತಕಃ ॥ 77 ॥

ಖೇಚರೈಃ ಪೂಜಿತಪದಃ ಖೇಚರೀಸೇವಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಖಂಡೇಶ್ವರಃ ಖಡ್ಗರೂಪಃ ಖಡ್ಗಗ್ರಾಹೀ ಖಗೇಶ್ವರಃ ॥ 78 ॥

ಖೇಟಃ ಖೇಟಪ್ರಿಯಃ ಖಂಡಃ ಖಂಡಪಾಲಃ ಖಲಾನ್ತಕಃ ।
ಖಾಂಡವಃ ಖಾಂಡವಾಧೀಶಃ ಖಡ್ಗತಾಸಂಗಮಸ್ಥಿತಃ ॥ 79 ॥

ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾಧೀಶೋ ಗಜಾರಿತ್ವಗ್ವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಗೌತಮೋ ಗಿರಿರಾಜಶ್ಚ ಗಂಗಾಧರೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 80 ॥

ಗೌತಮೀತಟವಾಸೀ ಚ ಗಾಲವೋ ಗೋಪತೀಶ್ವರಃ ।
ಗೋಕರ್ಣೋ ಗೋಪತಿರ್ಗರ್ವೋ ಮಜಾರಿರ್ಗರುಡಪ್ರಿಯಃ ॥ 81 ॥

ಗಂಗಾಮೌಲಿರ್ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಯಾ ಯುತಃ ।
ಗುರೋರ್ಗುರುರ್ಗಜಾರಾತಿರ್ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 82 ॥

ಗುಣದೋ ಗುಣಕರ್ತಾ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗಣಪೂಜಿತಃ ।
ಗಣಕೋ ಗೌರವೋ ಗರ್ಗೋ ಗನ್ಧರ್ವೇಣ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 83 ॥

ಗೋರಕ್ಷೋ ಗುರ್ವಿಣೀತ್ರಾತಾ ಗೇಹೋ ಗೇಹಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗೀತಾಧ್ಯಾಯೀ ಗಯಾಧೀಶೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೀತಮೋಹಿತಃ ॥ 84 ॥

ಗಿರಾತೀತೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗಡಃಗೇಶೋ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಃ ।
ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗಮ್ಯೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಃ ॥ 85 ॥

ಘಟನಾದಿರ್ಘನಾಧಾರೋ ಘನೇಶ್ವರೋ ಘನಾಕರಃ ।
ಘುಶ್ಮೇಶ್ವರೋ ಘನಾಕಾರೋ ಘನರೂಪೋ ಘನಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 86 ॥

ಘಂಟೇವರೋ ಘಟಾಧೀಶೋ ಘರ್ಘರೋ ಘಸ್ಮರಾಪಹಾ ।
ಘುಷ್ಮೇಶೋ ಘೋಷಕೃದ್ಘೋಷೀ ಘೋಷಾಘೋಷೋ ಘನಧ್ವನಿಃ ॥ 87 ॥

ಘೃತಪ್ರಿಯೋ ಘೃತಾಬ್ಧೀಶೋ ಘಂಟೋ ಘಂಟಘಟೋತ್ಕಚಃ ।
ಘಟೋತ್ಕಚಾಯ ವರದೋ ಘಟಜನ್ಮಾ ಘಟೇಶ್ವರಃ ॥ 88 ॥

ಘಕಾರೋ ಙಕೃತೋ ಙಶ್ಚ ಙಕಾರೋ ಙಕೃತಾಂಗಜಃ ।
ಚರಾಚರಶ್ಚಿದಾನನ್ದಶ್ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಃ ॥ 89 ॥

ಚನ್ದ್ರೇಶ್ವರಶ್ಚಾಮರೇಶಶ್ಚಾಮರೇಣ ವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಚಾಮರಶ್ಚಾಮರಾಧೀಶಶ್ಚರಾಚರಪತಿಶ್ಚಿರಃ ॥ 90 ॥

ಚಮತ್ಕೃತಶ್ಚನ್ದ್ರವರ್ಣಶ್ಚರ್ಮಭೃಚ್ಚರ್ಮ ಚಾಮರೀ ।
ಚಾಣಕ್ಯಶ್ಚರ್ಮಧಾರೀ ಚ ಚಿರಚಾಮರದಾಯಕಃ ॥ 91 ॥

ಚ್ಯವನೇಶಶ್ಚರುಶ್ಚಾರುಶ್ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯೇಶ್ವರಾಭಿಧಃ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಪ್ರಿಯಶ್ಚಂಡಶ್ಚಾಮರೈಃ ಪರಿವೀಜಿತಃ ॥ 92 ॥

ಛತ್ರೇಶ್ವರಶ್ಛತ್ರಧಾರೀ ಛತ್ರದಶ್ಛಲಹಾ ಛಲೀ ।
ಛತ್ರೇಶಶ್ಛತ್ರಕೃಚ್ಛತ್ರೀ ಛನ್ದವಿಚ್ಛನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 93 ॥

ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜನಾಧಾರೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಜಾಹ್ನವೀಧೃಗ್ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗನ್ಮಯೋ ಜನಾಧಿಪಃ ॥ 94 ॥

ಜೀವೋ ಜೀವಪ್ರದಾತಾ ಚ ಜೇತಾಽಥೋ ಜೀವನಪ್ರದಃ ।
ಜಂಗಮಶ್ಚ ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜಗತ್ಕೇನಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 95 ॥

ಜಟಾಧರೋ ಜಟಾಜೂಟೀ ಜಟಿಲೋ ಜಲರೂಪಧೃಕ್ ।
ಜಾಲನ್ಧರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಜಲಜಾಂಘ್ರಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 96 ॥

ಜನತ್ರಾತಾ ಜಗನ್ನಿಧಿರ್ಜಟೇಶ್ವರೋ ಜಲೇಶ್ವರಃ ।
ಝರ್ಝರೋ ಝರಣಾಕಾರೀ ಝೂಂಝಕೃತ್ ಝೂಝಹಾ ಝರಃ ॥ 97 ॥

ಞಕಾರಶ್ಚ ಞಮುವಾಸೀ ಞಜನಪ್ರಿಯಕಾರಕಃ ।
ಟಕಾರಶ್ಚ ಠಕಾರಶ್ಚ ಡಾಮರೋ ಡಮರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 98 ॥

ಡಂಡಧೃಗ್ಡಮರುಹಸ್ತೋ ಡಾಕಿಹೃಡ್ಡಮಕೇಶ್ವರಃ ।
ಢುಂಢೋ ಢುಂಢೇಶ್ವರೋ ಢಕ್ಕೋ ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ॥ 99 ॥

ಣಕಾರೋ ಣಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಣುಣೋಣಿಣೋಣಕಾರಣಃ ।
ತನ್ತ್ರಜ್ಞಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಸ್ತನ್ತ್ರೀತುಮ್ಬುರುಸ್ತುಲಸೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 100 ॥

ತೂಣೀರಧೃಕ್ ತದಾಕಾರಸ್ತಾಂಡವೀ ತಾಂಡವೇಶ್ವರಃ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವರೂಪಶ್ಚ ತಾತ್ತ್ವಿಕಸ್ತರವಿಪ್ರಭಃ ॥ 101 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ತರುಣಸ್ತತ್ತ್ವಸ್ತಕಾರಸ್ತಲವಾಸಕೃತ್ ।
ತೇಜಸ್ವೀ ತೇಜೋರೂಪೀ ಚ ತೇಜಃಪುಂಜಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 102 ॥

ತಾನ್ತ್ರಿಕಸ್ತನ್ತ್ರಕರ್ತಾ ಚ ತನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ತಾಮ್ರರೂಪಸ್ತದಾಕಾರಸ್ತತ್ತ್ವದಸ್ತರಣಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 103 ॥

ತಾನ್ತ್ರೇಯಸ್ತಮೋಹಾ ತನ್ವೀ ತಾಮಸಸ್ತಾಮಸಾಪಹಾ ।
ತಾಮ್ರಸ್ತಾಮ್ರಪ್ರದಾತಾ ಚ ತಾಮ್ರವರ್ಣಸ್ತರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 104 ॥

ತಪಸ್ವೀ ತಾಪಸೀ ತೇಜಸ್ತೇಜೋರೂಪಸ್ತಲಪ್ರಿಯಃ ।
ತಿಲಸ್ತಿಲಪ್ರದಾತಾ ಚ ತೂಲಸ್ತೂಲಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 105 ॥

ತಾಪೀಶಸ್ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಶಸ್ತಿಲಕಸ್ತ್ರಾಣಕಾರಕಃ ।
ತ್ರಿಪುರಘ್ನಸ್ತ್ರಯಾತೀತಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಸ್ತ್ರಿಲೋಕಪಃ ॥ 106 ॥

ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಸ್ತೇಜಸ್ತ್ರಿಪುರಸ್ತ್ರಿಪುರದಾಹಕಃ ।
ತೀರ್ಥಸ್ತಾರಾಪತಿಸ್ತ್ರಾತಾ ತಾಡಿಕೇಶಸ್ತಡಿಜ್ಜವಃ ॥ 107 ॥

ಥಕಾರಶ್ಚ ಸ್ಥುಲಾಕಾರಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥವಿರಃ ಸ್ಥಾನದಃ ।
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ಥಾವರೇಶಃ ಸ್ಥಮ್ಭಃ ಸ್ಥಾವರಪೀಡಹಾ ॥ 108 ॥

ಸ್ಥೂಲರೂಪಸ್ಥಿತೇಃ ಕರ್ತಾ ಸ್ಥೂಲದುಃಖವಿನಾಶನಃ ।
ಥನ್ದಿಲಸ್ಥದಲಃ ಸ್ಥಾಲ್ಯಃ ಸ್ಥಲಕೃತ್ ಸ್ಥಲಭೃತ್ ಸ್ಥಲೀ ॥ 109 ॥

ಸ್ಥಲೇಶ್ವರಃ ಸ್ಥಲಾಕಾರಃ ಸ್ಥಲಾಗ್ರಜಃ ಸ್ಥಲೇಶ್ವರಃ ।
ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಹರೋ ದ್ರವ್ಯೋ ದುನ್ದುಭಿರ್ವರದಾಯಕಃ ॥ 110 ॥

ದೇವೋ ದೇವಾಗ್ರಜೋ ದಾನೋ ದಾನವಾರಿರ್ದಿನೇಶ್ವರಃ ।
ದೇವಕೃದ್ದೇವಭೃದ್ದಾತಾ ದಯಾರೂಪೀ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 111 ॥

ದಾಮೋದರೋ ದಲಾಧಾರೋ ದುಗ್ಧಸ್ನಾಯೀ ದಧಿಪ್ರಿಯಃ ।
ದೇವರಾಜೋ ದಿವಾನಾಥೋ ದೇವಜ್ಞೋ ದೇವತಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 112 ॥

ದೇವದೇವೋ ದಾನರೂಪೋ ದೂರ್ವಾದಲಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ।
ದಿಗ್ವಾಸಾ ದರಭೋ ದನ್ತೋ ದರಿದ್ರಘ್ನೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 113 ॥

ದೀನಬನ್ಧುರ್ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರನ್ತೋ ದುಷ್ಟದರ್ಪಹಾ ।
ದಕ್ಷಘ್ನೋ ದಕ್ಷಹನ್ತಾ ಚ ದಕ್ಷಜಾಮಾತ ದೇವಜಿತ್ ॥ 114 ॥

ದ್ವನ್ದ್ವಹಾ ದುಃಖಹಾ ದೋಗ್ಧಾ ದುರ್ಧರೋ ದುರ್ಧರೇಶ್ವರಃ ।
ದಾನಾಪ್ತೋ ದಾನಭೃದ್ದೀಪ್ತದೀಪ್ತಿರ್ದಿವ್ಯೋ ದಿವಾಕರಃ ॥ 115 ॥

ದಮ್ಭಹಾ ದಮ್ಭಕೃದ್ದಮ್ಭೀ ದಕ್ಷಜಾಪತಿರ್ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ।
ಧನ್ವೀ ಧನುರ್ಧರೋ ಧೀರೋ ಧಾನ್ಯಕೃದ್ಧಾನ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 116 ॥

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಭೃತೋ ಧನ್ಯೋ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಧನೇಶ್ವರಃ ।
ಧನದೋ ಧೂರ್ಜಟಿರ್ಧಾನ್ಯೋ ಧಾಮದೋ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಧನೀ ॥ 117 ॥

ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧನಾಧಾರೋ ಧರಾಧರೋ ಧರಾಪತಿಃ ।
ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಧರೋ ಧೂರ್ತೋ ಧೂಲಿಧೂಸರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 118 ॥

ಧನುಷೋ ಧನುಷಾಕಾರೋ ಧನುರ್ಧರಭೃತಾಂವರಃ ।
ಧರಾನಾಥೋ ಧರಾಧೀಶೋ ಧನೇಶೋ ಧನದಾಗ್ರಜಃ ॥ 119 ॥

ಧರ್ಮಭೃದ್ಧರ್ಮಸನ್ತ್ರಾತಾ ಧರ್ಮರಕ್ಷೋ ಧನಾಕರಃ ।
ನರ್ಮದೋ ನರ್ಮದಾಜಾತೋ ನರ್ಮದೇಶೋ ನೃಪೇಶ್ವರಃ ॥ 120 ॥

ನಾಗಭೃನ್ನಾಗಲೋಕೇಶೋ ನಾಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತೇಯೋ ನಗೋ ನಾಗಾರಿಪೂಜಿತಃ ॥ 121 ॥

ನಾನ್ಯೋ ನರವರೋ ನೇಮೋ ನೂಪುರೋ ನೂಪುರೇಶ್ವರಃ ।
ನಾಗಚಂಡೇಶ್ವರೋ ನಾಗೋ ನಗನಾಥೋ ನಗೇಶ್ವರಃ ॥ 122 ॥

ನೀಲಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋ ನವನಾಥೋ ನಗಾಧಿಪಃ ।
ಪೃಥುಕೇಶಃ ಪ್ರಯಾಗೇಶಃ ಪತ್ತನೇಶಃ ಪರಾಶರಃ ॥ 123 ॥

ಪುಷ್ಪದನ್ತೇಶ್ವರಃ ಪುಷ್ಪಃ ಪಿಂಗಲೇಶ್ವರಪೂರ್ವಜಃ ।
ಪಿಶಾಚೇಶಃ ಪನ್ನಗೇಶಃ ಪಶುಪತೀಶ್ವರಃ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 124 ॥

ಪಾರ್ವತೀಪೂಜಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ।
ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ॥ 125 ॥

ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರೇಮಜ್ಞಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ ।
ಪುಷ್ಕರಃ ಪುಷ್ಕರಾಧೀಶಃ ಪಾತ್ರಃ ಪಾತ್ರೈಃ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 126 ॥

ಪುತ್ರದಃ ಪುಣ್ಯದಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪಾಟಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಸ್ರಗ್ಧಾರೀ ಪದ್ಮೇನ ಪರಿಶೋಭಿತಃ ॥ 127 ॥

ಫಣಿಭೃತ್ ಫಣಿನಾಥಶ್ಚ ಫೇನಿಕಾಭಕ್ಷಕಾರಕಃ ।
ಸ್ಫಟಿಕಃ ಫರ್ಶುಧಾರೀ ಚ ಸ್ಫಟಿಕಾಭೋ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 128 ॥

ಬದ್ರೀಶೋ ಬಲರೂಪಶ್ಚ ಬಹುಭೋಜೀ ಬಟುರ್ಬಟುಃ ।
ಬಾಲಖಿಲ್ಯಾರ್ಚಿತೋ ಬಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಚಿತಃ ॥ 129 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪರಿಪಾಲಕಃ ॥ 130 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಪರಿಶೋಭಿತಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಿಹರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ಯೈಃ ಪ್ರತರ್ಪಿತಃ ॥ 131 ॥

ಭೂತೇಶೋ ಭೂತನಾಥಶ್ಚ ಭಸ್ಮಾಂಗೋ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಃ ।
ಭೀಮೋ ಭವಹರೋ ಭವ್ಯೋ ಭೈರವೋ ಭಯಭಂಜನಃ ॥ 132 ॥

ಭೂತಿದೋ ಭುವನಾಧಾರೋ ಭುವನೇಶೋ ಭೃಗುರ್ಭವಃ ।
ಭಾರತೀಶೋ ಭುಜಂಗೇಶೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಿನ್ದಿಪಾಲಧೃಕ್ ॥ 133 ॥

ಭೂತೋ ಭಯಹರೋ ಭಾನುರ್ಭಾವನೋ ಭವನಾಶನಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಶ್ಚೈತೈರ್ಮಹಾಕಾಲಃ ಪ್ರಸೀದತು ॥ 134 ॥

ಅಥ ಮಹಾಕಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತಿತಂ ತೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಲಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಪಠನಾತ್ ಶ್ರವಣಾತ್ ಸದ್ಯೋ ಧೂತಪಾಪೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 135 ॥

ಏಕವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸತ್ಯಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ದ್ವಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಭವೇಜ್ಜಗತ್ ॥ 136 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠನಾನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಧನಧಾನ್ಯಯುತೋ ಭವೇತ್ ।
ಅತಃ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಸ್ಯೇದಾನೀಂ ಪಾಠಫಲಂ ಶ‍ೃಣು ॥ 137 ॥

ವಟಮೂಲೇ –
ವಟಮೂಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮೇಕಾಕೀ ಮನುಜೋ ಯದಿ ।
ತ್ರಿವಾರಂಚ ದಿನತ್ರಿಂಶತ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಥಾ ॥ 138 ॥

ಮನೋರಥಸಿದ್ಧೌ –
ಅಶ್ವತ್ಥೇ ತುಲಸೀಮೂಲೇ ತೀರ್ಥೇ ವಾ ಹರಿಹರಾಲಯೇ ।
ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಿತಂ ಲಭೇತ್ ॥ 139 ॥

ಸಿದ್ಧಿದತೀರ್ಥೇ –
ಯತ್ರ ತೀರ್ಥೋಽಸ್ತಿ ಚಾಶ್ವತ್ಥೋ ವಟೋ ವಾ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ!
ಸ ತೀರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸರ್ವಪಾಠಕಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 140 ॥

ತತ್ರೈಕಾಗ್ರಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛುಭಮಾನಸಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯೇತ್ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 141 ॥

ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಿತಂ ಸರ್ವಂ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಲಭತೇ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾನ್ನರಃ ॥ 142 ॥

ಶತಾವರ್ತಪಾಠಫಲಂ –
ಶತಾವರ್ತಂ ಪಠೇದ್ಯತ್ರ ಚಿನ್ತಿತಂ ಲಭತೇ ಧ್ರುವಮ್ ।
ದುಃಸಾಧ್ಯಃ ಸೋಽಪಿ ಸಾಧ್ಯಃ ಸ್ಯಾದ್ದಿನಾನ್ಯೇಕೋನವೀಂಶತೇಃ ॥ 143 ॥

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೌ ಪಾಠಫಲಮ್ ।
ಶಿವರಾತ್ರಿದಿನೇ ಮರ್ತ್ಯ ಉಪವಾಸೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ನಿಶಾಮಧ್ಯೇ ಶತಾವರ್ತಪಠನಾಚ್ಚಿನ್ತಿತಂ ಲಭೇತ್ ॥ 144 ॥

ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಂ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥಸನ್ನಿಧೌ ।
ಪಠನಾದ್ಭುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಶ್ಚ ಭವತೀಹ ಕಲೌ ಯುಗೇ ॥ 145 ॥

ತದ್ದಶಾಂಶಃ ಕ್ರಿಯಾದ್ಧೋಮಂ ತದ್ದಶಾಂಶಂ ಚ ತರ್ಪಣಮ್ ।
ದಶಾಂಶಂ ಮಾರ್ಜಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 146 ॥

ಗತಂ ರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ ।
ಕುಷ್ಠರೋಗಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ದಿವ್ಯದೇಹೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 147 ॥

ಸಹಸ್ರಾವರ್ತಪಾಠೇನ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಿಯೋ ನರಃ ।
ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 148 ॥

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಭವತೀಹ ಕಲೌ ಯುಗೇ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಸತ್ಯಂಚ ಗದಿತಂ ಮಮ ॥ 149 ॥

ಅವನ್ತಿಕಾಸ್ಥಿತತೀರ್ಥೇಷು ಪಾಠಫಲಮ್ ।
ಕೋಟಿತೀರ್ಥೇ –
ಕೋಟಿತೀರ್ಥೇ ಪಠೇದ್ವಿಪ್ರ! ಮಹಾಕಾಲಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ।
ರುದ್ರಸರೋವರೇ –
ಪಾಠಾಚ್ಚ ರುದ್ರಸರಸಿ ಕುಷ್ಠಪೀಡಾ ನಿವರ್ತತೇ ॥ 150 ॥

ಸಿದ್ಧಪೀಠೇ –
ಸಿದ್ಧಪೀಠೇ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಭವೇಜ್ಜಗತ್ ।
ಶಿಪ್ರಾಕೂಲೇ –
ಶಿಪ್ರಾಕೂಲೇ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಧನಧಾನ್ಯಯುತೋ ಭವೇತ್ ॥ 151 ॥

ಕಾಲತ್ರಯಂ ಪಠೇದ್ಯಶ್ಚ ಶತ್ರುನಿರ್ಮೂಲನಂ ಭವೇತ್ ।
ಭೈರವಾಲಯೇ –
ಅಪಮೃತ್ಯುಮಪಾಕುರ್ಯಾತ್ ಪಠನಾದ್ಭೈರವಾಲಯೇ ॥ 152 ॥

ಸಿದ್ಧವಟಸ್ಯಾಧಃ –
ಸಿದ್ಧವಟಸ್ಯ ಚ್ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಠತೇ ಮನುಜೋ ಯದಿ ।
ವನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಾಯತೇ ಪುತ್ರಶ್ಚಿರಂಜೀವೀ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 153 ॥

ಔಖರೇ –
ಔಖರೇ ಪಠನಾತ್ ಸದ್ಯೋ ಭೂತಪೀಡಾ ನಿವರ್ತತೇ ।
ಗಯಾಕೂಪೇ –
ಗಯಾಕೂಪೇ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ತುಷ್ಟಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪಿತರಸ್ತತಃ ॥ 154 ॥

ಗೋಮತ್ಯಾಂ –
ಗೋಮತ್ಯಾಂಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅಂಕಪಾತೇ –
ಅಂಕಪಾತೇ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ಧೂತಪಾಪಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 155 ॥

ಖಡ್ಗತಾಸಂಗಮೇ –
ಖಡ್ಗತಾಸಂಗಮೇ ಸದ್ಯಃ ಖಡ್ಗಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯಮತಡಾಗೇ –
ಪಠೇದ್ಯಮತಡಾಗೇ ಯೋ ಯಮದುಃಖಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ ॥ 156 ॥

ನವನದ್ಯಾಂ –
ನವನದ್ಯಾಂ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪತಿರ್ಭವೇತ್ ।
ಯೋಗಿನೀಪುರತಃ –
ಯೋಗಿನೀಪುರತಃ ಪಾಠಂ ಮಹಾಮಾರೀಭಯಂ ನ ಹಿ ॥ 157 ॥

ವೃದ್ಧಕಾಲೇಶ್ವರಾನ್ತಿಕೇ –
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಯುತೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವೃದ್ಧಕಾಲೇಶ್ವರಾನ್ತಿಕೇ ।
ಪಾಠಸ್ಥಾನೇ ಘೃತಂ ದೀಪಂ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ ॥ 158 ॥

ಏಕಾದಶಾಥವಾ ಪಂಚ ತ್ರಯೋ ವಾಽಪ್ಯೇಕಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ।
ಭೋಜನಂ ಚ ಯಥಾಸಾಧ್ಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಸಮುತ್ಸುಕಃ ॥ 159 ॥

ವಿಧಿವದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತೋ ಭಕ್ತಃ ಸದೈವ ಹಿ ।
ಪಠನ್ ಯಜನ್ ಸ್ಮರँಶ್ಚೈವ ಜಪನ್ ವಾಪಿ ಯಥಾಮತಿ ।
ಮಹಾಕಾಲಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 160 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪ್ರಕೃಷ್ಟನನ್ದೋಕ್ತಾಗಮೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸುದಾಮ್ನಃ ಸಂವಾದೇ
ಮಹಾಕಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

॥ ಓಂ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

Also Read 1000 Names of Shri Mahakala:

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top