Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Mahakalasahasranamastotram Lyrics in English:

॥ srimahakalasahasranamastotram ॥
sriprakrstanandoktagame

rsiruvaca –
mahakalasahasram tu srotumicchami suvrata! ।
kathayasva prasadena sisyaya vaktumarhasi ॥ 1 ॥

suta uvaca –
sudhamayah sutah sriman sudama nama vai dvijah ।
tena gopipatih krsno vidyamabhyasitungatah ॥ 2 ॥

sandipanantike’vantyam gatau tau pathanarthinau ।
catuhsastih kalah sarvah krta vidyascaturdasa ॥ 3 ॥

ekada praha krsnam sa sudama dvijasattamah ।
sudamovaca –
mahakalam pratibilvam kena mantrena va’rpanam ॥ 4 ॥

karomi vada me krsna ! krpaya sattvatampate ! ।
srikrsna uvaca –
sa‍rnu mitra! mahaprajna! kathayami tavagratah ॥ 5 ॥

sahasram kalakalasya mahakalasya vai dvija ! ।
sugopyam sarvada vipra! bhaktayabhasitam maya ॥ 6 ॥

kuru bilvarpanam tena yena tvam vindase sukham ।
sahasrasyasya rsyo’ham chando’nustup tathaiva ca ॥ 7 ॥

devah prokto mahakalo viniyogasca siddhaye ।
sankalpyaivam tato dhyayenmahakalavibhum muda ॥ 8 ॥

viniyogah ।
Om asya srimahakalasahasranamastotramalamantrasya srikrsnarsih ।
anustupchandah । srimahakalo devata । Om bijam । namah saktih ।
mahakalayeti kilakam । sarvarthasiddhyarthe pathe viniyogah ।
rsyadinyasah ।
Om srikrsnarsaye namah sirasi । anustupchandase namah mukhe ।
mahakaladevatayai namah hrdaye । Om bijaya namah guhye ।
namah saktaye namah padayoh । mahakalayeti kilakaya namah nabhau ॥

srimahakalapritarthe sahasranamastotrapathe viniyogaya namah sarvange ॥

karanyasah evam hrdayadinyasah ॥

karanyasah ।
Om angusthabhyam namah । mahakalaya tarjanibhyam namah ।
namah madhyamabhyam namah । Om anamikabhyam namah ।
mahakalaya kanisthikabhyam namah ।
namah karatalakaraprsthabhyam namah ॥

anganyasah ।
Om hrdayaya namah । mahakalaya sirase svaha ।
namah sikhayai vasat । Om kavacaya hum ।
mahakalaya netratrayaya vausat । namah astraya phat ।
vyapakanyasah Om mahakalaya namah ॥

atha dhyanam
kunkumagarukasturikesarena vicarcitam ।
nanapuspasrajalankrdbilvamaulivalanvitam ॥ 9 ॥

puro nandi sthito vame girirajakumarika ।
brahmanairavrtam nityam mahakalamaham bhaje ॥ 10 ॥

॥ iti dhyanam ॥

Om mahakalo maharupo mahadevo mahesvarah ।
mahaprajno mahasambhurmaheso mohabhanjanah ॥ 11 ॥

manyo manmathahanta ca mohano mrtyunasanah ।
manyado madhavo mokso moksado maranapaha ॥ 12 ॥

muhurto munivandyasca manurupo manurmanuh ।
manmatharirmahaprajno manonando mamatvaha ॥ 13 ॥

muniso munikarta ca mahattvam mahadadhipah ।
mainako mainakavandyo madhvaripranavallabhah ॥ 14 ॥

mahalayesvaro mokso meghanadesvarabhidhah ।
muktisvaro mahamukto mantrajno mantrakarakah ॥ 15 ॥

mangalo mangaladhiso madhyadesapatirmahan ।
magadho manmatho matto matango malatipatih ॥ 16 ॥

mathuro mathuranatho malavadhisamanyupah ।
marutirminapo mauno markando mandalo mrdah ॥ 17 ॥

madhupriyo madhusnayi mistabhoji mrnaladhrk ।
manjulo mallamodajno modakrnmodadayakah ॥ 18 ॥

muktido muktarupasca muktamalavibhusitah ।
mrkando modapo modo modakasanakarakah ॥ 19 ॥

yajno yajnapatiryajno yajneso yajnanasanah ।
yajnateja yaso yogi yogiso yogadayakah ॥ 20 ॥

yatirupo yajnavalkyo yajnakrd yajnaluptaha ।
yajnamrd yajnaha yajno yajnabhug yajnasadhakah ॥ 21 ॥

yajnango yajnahota ca yajvano yajano yatih ।
yasahprado yasahkarta yaso yajnopavitadhrk ॥ 22 ॥

yajnaseno yajnikasca yasodavaradayakah ।
yameso yamakarta ca yamadutanivaranah ॥ 23 ॥

yacako yamunakrido yajnasenihitapradah ।
yavapriyo yavarupo yavananto yavi yavah ॥ 24 ॥

rgvedo rogahanta ca rantidevo ranagranih ।
raivato raivatadhiso raivatesvarasamjnakah ॥ 25 ॥

ramesvaro rakarasca ramapriyo ramapriyah ।
rani ranaharo rakso raksako rnaharakah ॥ 26 ॥

raksita rajarupo rat ravo rupo rajahpradah ।
ramacandrapriyo raja raksoghno raksasadhipah ॥ 27 ॥

raksasam varado ramo raksasantakaro rathi ।
rathapriyo rathasthayi rathaha rathaharakah ॥ 28 ॥

ravanapriyakrdravasvarupasca rturajah ॥

rativarapradata ca rantidevavarapradah ॥ 29 ॥

rajadhaniprado reto revabhanjo ravi raji ।
rtvijo rasakarta ca rasajno rasadayakah ॥ 30 ॥

rudro rudraksadhrgraudro ratno ratnairvibhusitah ।
rupesvaro ramapujyo rururajyasthalesvarah ॥ 31 ॥

lakso laksapatirlingo ladduko laddukapriyah ।
lilambaradharo labho labhado labhakrtsada ॥ 32 ॥

lajjarakso laghurupo lekhako lekhakapriyah ।
langalo lavanabdhiso laksmipujitalaksakah ॥ 33 ॥

lokapalesvaro lampo lankeso lampakesvarah ।
vahirnetro varangasca vasurupo vasupradah ॥ 34 ॥

varenyo varado vedo vedavedangaparagah ।
vrddhakalesvaro vrddho vibhavo vibhavapradah ॥ 35 ॥

venugitapriyo vaidyo varanasisthitah sada ।
visveso visvakarta ca visvanatho vinayakah ॥ 36 ॥

vedajno varnakrdvarno varnasramaphalapradah ।
visvavandyo visvavetta visvavasurvibhavasuh ॥ 37 ॥

vittarupo vittakarta vittado visvabhavanah ।
visvatma vaisvadevasca vaneso vanapalakah ॥ 38 ॥

vanavasi vrsasthayi vrsabho vrsabhapriyah ।
vilvidalapriyo vilvo visalanetrasamsthitah ॥ 39 ॥

vrsadhvajo vrsadhiso vrsabheso vrsapriyah ।
vilvesvaro varo viro viresasca vanesvarah ॥ 40 ॥

vibhutibhusito venyo vyalayajnopavitakah ।
visvesvaro varanando vatarupo vatesvarah ॥ 41 ॥

sarvesah sattvah sarango sattvarupah sanatanah ।
sadvandyah saccidanandah sadanandah sivapriyah ॥ 42 ॥

sivadah sivakrtsambah sasisekharasobhanah ।
saranyah sukhadah sevyah satanandavarapradah ॥ 43 ॥

sattvikah sattvatah sambhuh sankarah sarvagah sivah ।
sevaphalapradata ca sevakapratipalakah ॥ 44 ॥

satrughnah samagah saurih senanih sarvaripriyah ।
smasani skandasadvedah sada surasaritpriyah ॥ 45 ॥

sudarsanadharah suddhah sarvasaubhagyadayakah ।
saubhagyah subhagah surah suryah sarangamuktidah ॥ 46 ॥

saptasvarasca saptasvah saptah saptarsipujitah ।
sitikanthah sivadhisah sangamah sangamesvarah ॥ 47 ॥

somesah somatirthesah sarpadhrksvarnakarakah ।
svarnajalesvarah siddhah siddhesah siddhidayakah ॥ 48 ॥

sarvasaksi sarvarupah sarvajnah sastrasamskrtah ।
saubhagyesvarah simhasthah sivesah simhakesvarah ॥ 49 ॥

sulesvarah sukanandah sahasradhenukesvarah ।
syandanasthah suradhisah sanakadyarcitah sudhih ॥ 50 ॥

sadurmih sat।sucakrajnah satcakrakavibhedakah ।
sadananah sadangajnah sadrasajnah sadananah ॥ 51 ॥

haro hamso hataratirhiranyo hatakesvarah ।
herambo havano hota hayarupo hayapradah ॥ 52 ॥

hastido hastitvagdhari hahahuhuvarapradah ।
havyahemahavisyanno hatakeso havihpriyah ॥ 53 ॥

hiranyareta hamsajno hiranyo hatakesvarah ।
hanumadiso haro harso harasiddhipithagah ॥ 54 ॥

haimo haimalayo huhuhahaheturhatho hathi ।
ksatrah ksatrapradah ksatri ksetrajnah ksetranayakah ॥ 55 ॥

ksemah ksemapradata ca ksantikrt ksantivardhanah ।
ksirarnavah ksirabhokta ksiprakulaksiteh patih ॥ 56 ॥

ksaudrarasapriyah ksirah ksiprasiddhipradah sada ।
jnano jnanaprado jneyo jnanatito jnapo jnayah ॥ 57 ॥

jnanarupo jnanagamyo jnani jnanavatamvarah ।
ajo hyanantascavyakta adya anandadayakah ॥ 58 ॥

akatha atma hyanandascajeyo hyaja atmabhuh ।
adyarupo hyaricchetta’namayascapyalaukikah ॥

atirupo hyakhandatma catmajnanaratah sada ।
atmavetta hyatmasaksi anadiscantaratmagah ॥ 60 ॥

anandeso’vimuktesascalarkeso’psaresvarah ।
adikalpesvaro’gastyascakrureso’runesvarah ॥ 61 ॥

idarupa ibhacchetta isvarascendirarcitah ।
indurindivarascesa isanesvara irsaha ॥ 62 ॥

ijya indivarascebha iksuriksurasapriyah ।
umakanta umasvami tathomayah pramodakrt ॥ 63 ॥

urvasivaradascaiva uccairuttungadharakah ।
ekarupa ekasvami hyekatma caikarupavan ॥ 64 ॥

airavata aisthiratma caikaraisvaryadayakah ।
okara ojasvamscaiva hyaukharascaukharadhipah ॥ 65 ॥

ausadhya ausadhijnata hyojoda ausadhisvarah ।
ananto hyantakascanto hyandhakasurasudanah ॥ 66 ॥

acyutascaprameyatma aksarascasvadayakah ।
arihanta hyavantisascahibhusanabhrtsada ॥ 67 ॥

avantipuravasi capyavantipurapalakah ।
amarascamaradhiso hyamararivihimsakah ॥ 68 ॥

kamaha kamakamasca kamadah karunakarah ।
karunyah kamalapujyah kapali kalinasanah ॥ 69 ॥

kamarikrtkallolah kalikesasca kalajit ।
kapilah kotitirthesah kalpantah kalaha kavih ॥ 70 ॥

kalesvarah kalakarta kalpabdhih kalpavrksakah ।
kotisah kamadhenvisah kusalah kusalapradah ॥ 71 ॥

kiriti kundali kunti kavaci karparapriyah ।
karpurabhah kaladaksah kalajnah kilbisapaha ॥ 72 ॥

kukkutesah karkatesah kuladah kulapalakah ।
kanjabhilasi kedarah kunkumarcitavigrahah ॥ 73 ॥

kundapuspapriyah kanjah kamarih kamadahakah ।
krsnarupah krparupascatha krsnarcitanghrikah ॥ 74 ॥।

kundah kundesvarah kanvah kesavaih paripujitah ।
kamesvarah kalanathah kanthesah kunkumesvarah ॥ 75 ॥

kanthadesah kapalesah kayavarohanesvarah ।
karabhesah kutumbesah karkesah kausalesvarah ॥ 76 ॥

kosadah kosabhrt kosah kauseyah kausikapriyah ।
khacarah khacaradhisah khacaresah kharantakah ॥ 77 ॥

khecaraih pujitapadah khecarisevakapriyah ।
khandesvarah khadgarupah khadgagrahi khagesvarah ॥ 78 ॥

khetah khetapriyah khandah khandapalah khalantakah ।
khandavah khandavadhisah khadgatasangamasthitah ॥ 79 ॥

giriso girijadhiso gajaritvagvibhusitah ।
gautamo girirajasca gangadharo gunakarah ॥ 80 ॥

gautamitatavasi ca galavo gopatisvarah ।
gokarno gopatirgarvo majarirgarudapriyah ॥ 81 ॥

gangamaulirgunagrahi garudividyaya yutah ।
gurorgururgajaratirgopalo gomatipriyah ॥ 82 ॥

gunado gunakarta ca ganeso ganapujitah ।
ganako gauravo gargo gandharvena prapujitah ॥ 83 ॥

gorakso gurvinitrata geho gehapradayakah ।
gitadhyayi gayadhiso gopatirgitamohitah ॥ 84 ॥

giratito gunatito gadahgeso guhyakesvarah ।
graho grahapatirgamyo grahapidanivaranah ॥ 85 ॥

ghatanadirghanadharo ghanesvaro ghanakarah ।
ghusmesvaro ghanakaro ghanarupo ghanagranih ॥ 86 ॥

ghantevaro ghatadhiso ghargharo ghasmarapaha ।
ghusmeso ghosakrdghosi ghosaghoso ghanadhvanih ॥ 87 ॥

ghrtapriyo ghrtabdhiso ghanto ghantaghatotkacah ।
ghatotkacaya varado ghatajanma ghatesvarah ॥ 88 ॥

ghakaro nakrto nasca nakaro nakrtangajah ।
caracarascidanandascinmayascandrasekharah ॥ 89 ॥

candresvarascamaresascamarena vibhusitah ।
camarascamaradhisascaracarapatiscirah ॥ 90 ॥

camatkrtascandravarnascarmabhrccarma camari ।
canakyascarmadhari ca ciracamaradayakah ॥ 91 ॥

cyavanesascaruscaruscandradityesvarabhidhah ।
candrabhagapriyascandascamaraih parivijitah ॥ 92 ॥

chatresvaraschatradhari chatradaschalaha chali ।
chatresaschatrakrcchatri chandavicchandadayakah ॥ 93 ॥

jagannatho janadharo jagadiso janardanah ।
jahnavidhrgjagatkarta jaganmayo janadhipah ॥ 94 ॥

jivo jivapradata ca jeta’tho jivanapradah ।
jangamasca jagaddhata jagatkenaprapujitah ॥ 95 ॥

jatadharo jatajuti jatilo jalarupadhrk ।
jalandharasiraschetta jalajanghrirjagatpatih ॥ 96 ॥

janatrata jagannidhirjatesvaro jalesvarah ।
jharjharo jharanakari jhunjhakrt jhujhaha jharah ॥ 97 ॥

nakarasca namuvasi najanapriyakarakah ।
takarasca thakarasca damaro damarupriyah ॥ 98 ॥

dandadhrgdamaruhasto dakihrddamakesvarah ।
dhundho dhundhesvaro dhakko dhakkanadapriyah sada ॥ 99 ॥

nakaro nasvarupasca nunoninonakaranah ।
tantrajnastryambakastantritumburustulasipriyah ॥ 100 ॥

tuniradhrk tadakarastandavi tandavesvarah ।
tattvajnastattvarupasca tattvikastaraviprabhah ॥ 101 ॥

trinetrastarunastattvastakarastalavasakrt ।
tejasvi tejorupi ca tejahpunjaprakasakah ॥ 102 ॥

tantrikastantrakarta ca tantravidyaprakasakah ।
tamrarupastadakarastattvadastaranipriyah ॥ 103 ॥

tantreyastamoha tanvi tamasastamasapaha ।
tamrastamrapradata ca tamravarnastarupriyah ॥ 104 ॥

tapasvi tapasi tejastejorupastalapriyah ।
tilastilapradata ca tulastulapradayakah ॥ 105 ॥

tapisastamraparnisastilakastranakarakah ।
tripuraghnastrayatitastrilocanastrilokapah ॥ 106 ॥

trivistapesvarastejastripurastripuradahakah ।
tirthastarapatistrata tadikesastadijjavah ॥ 107 ॥

thakarasca sthulakarah sthulah sthavirah sthanadah ।
sthanuh sthayi sthavaresah sthambhah sthavarapidaha ॥ 108 ॥

sthularupasthiteh karta sthuladuhkhavinasanah ।
thandilasthadalah sthalyah sthalakrt sthalabhrt sthali ॥ 109 ॥

sthalesvarah sthalakarah sthalagrajah sthalesvarah ।
dakso daksaharo dravyo dundubhirvaradayakah ॥ 110 ॥

devo devagrajo dano danavarirdinesvarah ।
devakrddevabhrddata dayarupi divaspatih ॥ 111 ॥

damodaro daladharo dugdhasnayi dadhipriyah ।
devarajo divanatho devajno devatapriyah ॥ 112 ॥

devadevo danarupo durvadalapriyah sada ।
digvasa darabho danto daridraghno digambarah ॥ 113 ॥

dinabandhurduraradhyo duranto dustadarpaha ।
daksaghno daksahanta ca daksajamata devajit ॥ 114 ॥

dvandvaha duhkhaha dogdha durdharo durdharesvarah ।
danapto danabhrddiptadiptirdivyo divakarah ॥ 115 ॥

dambhaha dambhakrddambhi daksajapatirdiptiman ।
dhanvi dhanurdharo dhiro dhanyakrddhanyadayakah ॥ 116 ॥

dharmadharmabhrto dhanyo dharmamurtirdhanesvarah ।
dhanado dhurjatirdhanyo dhamado dharmiko dhani ॥ 117 ॥

dharmarajo dhanadharo dharadharo dharapatih ।
dhanurvidyadharo dhurto dhulidhusaravigrahah ॥ 118 ॥

dhanuso dhanusakaro dhanurdharabhrtamvarah ।
dharanatho dharadhiso dhaneso dhanadagrajah ॥ 119 ॥

dharmabhrddharmasantrata dharmarakso dhanakarah ।
narmado narmadajato narmadeso nrpesvarah ॥ 120 ॥

nagabhrnnagalokeso nagabhusanabhusitah ।
nagayajnopaviteyo nago nagaripujitah ॥ 121 ॥

nanyo naravaro nemo nupuro nupuresvarah ।
nagacandesvaro nago naganatho nagesvarah ॥ 122 ॥

nilagangapriyo nado navanatho nagadhipah ।
prthukesah prayagesah pattanesah parasarah ॥ 123 ॥

puspadantesvarah puspah pingalesvarapurvajah ।
pisacesah pannagesah pasupatisvarah priyah ॥ 124 ॥

parvatipujitah pranah pranesah papanasanah ।
parvatiprananathasca pranabhrt pranajivanah ॥ 125 ॥

puranapurusah prajnah premajnah parvatipatih ।
puskarah puskaradhisah patrah patraih prapujitah ॥ 126 ॥

putradah punyadah purnah patambaravibhusitah ।
padmaksah padmasragdhari padmena parisobhitah ॥ 127 ॥

phanibhrt phaninathasca phenikabhaksakarakah ।
sphatikah pharsudhari ca sphatikabho phalapradah ॥ 128 ॥

badriso balarupasca bahubhoji baturbatuh ।
balakhilyarcito balo brahmeso brahmanarcitah ॥ 129 ॥

brahmano brahmaha brahma brahmajno brahmanapriyah ।
brahmanastho brahmarupo brahmanaparipalakah ॥ 130 ॥

brahmamurtirbrahmasvami brahmanaih parisobhitah ।
brahmanariharo brahma brahmanasyaih pratarpitah ॥ 131 ॥

bhuteso bhutanathasca bhasmango bhimavikramah ।
bhimo bhavaharo bhavyo bhairavo bhayabhanjanah ॥ 132 ॥

bhutido bhuvanadharo bhuvaneso bhrgurbhavah ।
bharatiso bhujangeso bhaskaro bhindipaladhrk ॥ 133 ॥

bhuto bhayaharo bhanurbhavano bhavanasanah ।
sahasranamabhiscaitairmahakalah prasidatu ॥ 134 ॥

atha mahakalasahasranamamahatmyam ।
suta uvaca –
itidam kirtitam tebhyo mahakalasahasrakam ।
pathanat sravanat sadyo dhutapapo bhavennarah ॥ 135 ॥

ekavaram pathennityam sarvasatyam prajayate ।
dvivaram yah pathet satyam tasya vasyam bhavejjagat ॥ 136 ॥

trivaram pathananmartyo dhanadhanyayuto bhavet ।
atah sthanavisesasyedanim pathaphalam sa‍rnu ॥ 137 ॥

vatamule –
vatamule pathennityamekaki manujo yadi ।
trivaranca dinatrimsatsiddhirbhavati sarvatha ॥ 138 ॥

manorathasiddhau –
asvatthe tulasimule tirthe va hariharalaye ।
sucirbhutva pathedyo hi manasa cintitam labhet ॥ 139 ॥

siddhidatirthe –
yatra tirtho’sti casvattho vato va dvijasattama!
sa tirthah siddhidah sarvapathakasya na samsayah ॥ 140 ॥

tatraikagramana bhutva yah pathecchubhamanasah ।
yam yam kamamabhidhyayettam tam prapnoti niscitam ॥ 141 ॥

manasa cintitam sarvam mahakalaprasadatah ।
labhate sakalan kaman pathanacchravanannarah ॥ 142 ॥

satavartapathaphalam –
satavartam pathedyatra cintitam labhate dhruvam ।
duhsadhyah so’pi sadhyah syaddinanyekonavimsateh ॥ 143 ॥

mahasivaratrau pathaphalam ।
sivaratridine martya upavasi jitendriyah ।
nisamadhye satavartapathanaccintitam labhet ॥ 144 ॥

sahasravartanam tatra tirthe hyasvatthasannidhau ।
pathanadbhuktirmuktisca bhavatiha kalau yuge ॥ 145 ॥

taddasamsah kriyaddhomam taddasamsam ca tarpanam ।
dasamsam marjayenmartyah sarvasiddhih prajayate ॥ 146 ॥

gatam rajyamavapnoti vandhya putravati bhavet ।
kustharogah pranasyanti divyadeho bhavennarah ॥ 147 ॥

sahasravartapathena mahakalapriyo narah ।
mahakalaprasadena sarvasiddhih prajayate ॥ 148 ॥

sapanugrahasamarthyam bhavatiha kalau yuge ।
satyam satyam na sandehah satyanca gaditam mama ॥ 149 ॥

avantikasthitatirthesu pathaphalam ।
kotitirthe –
kotitirthe pathedvipra! mahakalah prasidati ।
rudrasarovare –
pathacca rudrasarasi kusthapida nivartate ॥ 150 ॥

siddhapithe –
siddhapithe pathedyo hi tasya vasyam bhavejjagat ।
siprakule –
siprakule pathetprajno dhanadhanyayuto bhavet ॥ 151 ॥

kalatrayam pathedyasca satrunirmulanam bhavet ।
bhairavalaye –
apamrtyumapakuryat pathanadbhairavalaye ॥ 152 ॥

siddhavatasyadhah –
siddhavatasya cchayayam pathate manujo yadi ।
vandhyayam jayate putrasciranjivi na samsayah ॥ 153 ॥

aukhare –
aukhare pathanat sadyo bhutapida nivartate ।
gayakupe –
gayakupe pathedyo hi tustah syuh pitarastatah ॥ 154 ॥

gomatyam –
gomatyanca pathennityam visnulokamavapnuyat ।
ankapate –
ankapate pathedyo hi dhutapapah pramucyate ॥ 155 ॥

khadgatasangame –
khadgatasangame sadyah khadgasiddhimavapnuyat ।
yamatadage –
pathedyamatadage yo yamaduhkham na pasyati ॥ 156 ॥

navanadyam –
navanadyam pathedyo hi rddhisiddhipatirbhavet ।
yoginipuratah –
yoginipuratah patham mahamaribhayam na hi ॥ 157 ॥

vrddhakalesvarantike –
putrapautrayuto martyo vrddhakalesvarantike ।
pathasthane ghrtam dipam nityam brahmanabhojanam ॥ 158 ॥

ekadasathava panca trayo va’pyekabrahmanah ।
bhojanam ca yathasadhyam dadyat siddhisamutsukah ॥ 159 ॥

vidhivadbhaktiman sraddhayukto bhaktah sadaiva hi ।
pathan yajan smara~scaiva japan vapi yathamati ।
mahakalasya krpaya sakalam bhadramapnuyat ॥ 160 ॥

iti sriprakrstanandoktagame srikrsnasudamnah samvade
mahakalasahasranamastotram sampurnam ।

॥ Om namo namah ॥ sivarpanamastu ।

Also Read 1000 Names of Shri Mahakala:

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top