Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Mahakalasahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમહાકાલસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રીપ્રકૃષ્ટનન્દોક્તાગમે

ઋષિરુવાચ –
મહાકાલસહસ્રં તુ શ્રોતુમિચ્છામિ સુવ્રત! ।
કથયસ્વ પ્રસાદેન શિષ્યાય વક્તુમર્હસિ ॥ ૧ ॥

સૂત ઉવાચ –
સુધામયઃ સુતઃ શ્રીમાન્ સુદામા નામ વૈ દ્વિજઃ ।
તેન ગોપીપતિઃ કૃષ્ણો વિદ્યામભ્યસિતુઙ્ગતઃ ॥ ૨ ॥

સાન્દીપનાન્તિકેઽવન્ત્યાં ગતૌ તૌ પઠનાર્થિનૌ ।
ચતુઃષષ્ટિઃ કલાઃ સર્વાઃ કૃતા વિદ્યાશ્ચતુર્દશ ॥ ૩ ॥

એકદા પ્રાહ કૃષ્ણં સ સુદામા દ્વિજસત્તમઃ ।
સુદામોવાચ –
મહાકાલં પ્રતિબિલ્વં કેન મન્ત્રેણ વાઽર્પણમ્ ॥ ૪ ॥

કરોમિ વદ મે કૃષ્ણ ! કૃપયા સાત્ત્વતામ્પતે ! ।
શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ –
શ‍ૃણુ મિત્ર! મહાપ્રાજ્ઞ! કથયામિ તવાગ્રતઃ ॥ ૫ ॥

સહસ્રં કાલકાલસ્ય મહાકાલસ્ય વૈ દ્વિજ ! ।
સુગોપ્યં સર્વદા વિપ્ર! ભક્તાયાભાષિતં મયા ॥ ૬ ॥

કુરુ બિલ્વાર્પણં તેન યેન ત્વં વિન્દસે સુખમ્ ।
સહસ્રસ્યાસ્ય ઋષ્યોઽહં છન્દોઽનુષ્ટુપ્ તથૈવ ચ ॥ ૭ ॥

દેવઃ પ્રોક્તો મહાકાલો વિનિયોગશ્ચ સિદ્ધયે ।
સઙ્કલ્પ્યૈવં તતો ધ્યાયેન્મહાકાલવિભું મુદા ॥ ૮ ॥

વિનિયોગઃ ।
ૐ અસ્ય શ્રીમહાકાલસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય શ્રીકૃષ્ણઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીમહાકાલો દેવતા । ૐ બીજમ્ । નમઃ શક્તિઃ ।
મહાકાલાયેતિ કીલકમ્ । સર્વાર્થસિદ્ધ્યર્થે પાઠે વિનિયોગઃ ।
ઋષ્યાદિન્યાસઃ ।
ૐ શ્રીકૃષ્ણર્ષયે નમઃ શિરસિ । અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
મહાકાલદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે । ૐ બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
નમઃ શક્તયે નમઃ પાદયોઃ । મહાકાલાયેતિ કીલકાય નમઃ નાભૌ ॥

શ્રીમહાકાલપ્રીતર્થે સહસ્રનામસ્તોત્રપાઠે વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ॥

કરન્યાસઃ એવં હૃદયાદિન્યાસઃ ॥

કરન્યાસઃ ।
ૐ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । મહાકાલાય તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
નમઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ । ૐ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
મહાકાલાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
નમઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

અઙ્ગન્યાસઃ ।
ૐ હૃદયાય નમઃ । મહાકાલાય શિરસે સ્વાહા ।
નમઃ શિખાયૈ વષટ્ । ૐ કવચાય હુમ્ ।
મહાકાલાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
વ્યાપકન્યાસઃ ૐ મહાકાલાય નમઃ ॥

અથ ધ્યાનં
કુઙ્કુમાગરુકસ્તૂરીકેશરેણ વિચર્ચિતમ્ ।
નાનાપુષ્પસ્રજાલઙ્કૃદ્બિલ્વમૌલિવલાન્વિતમ્ ॥ ૯ ॥

પુરો નન્દી સ્થિતો વામે ગિરિરાજકુમારિકા ।
બ્રાહ્મણૈરાવૃતં નિત્યં મહાકાલમહં ભજે ॥ ૧૦ ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

ૐ મહાકાલો મહારૂપો મહાદેવો મહેશ્વરઃ ।
મહાપ્રાજ્ઞો મહાશમ્ભુર્મહેશો મોહભઞ્જનઃ ॥ ૧૧ ॥

માન્યો મન્મથહન્તા ચ મોહનો મૃત્યુનાશનઃ ।
માન્યદો માધવો મોક્ષો મોક્ષદો મરણાપહા ॥ ૧૨ ॥

મુહૂર્તો મુનિવન્દ્યશ્ચ મનુરૂપો મનુર્મનુઃ ।
મન્મથારિર્મહાપ્રાજ્ઞો મનોનન્દો મમત્વહા ॥ ૧૩ ॥

મુનીશો મુનિકર્તા ચ મહત્ત્વં મહદાધિપઃ ।
મૈનાકો મૈનકાવન્દ્યો મધ્વરિપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૧૪ ॥

મહાલયેશ્વરો મોક્ષો મેઘનાદેશ્વરાભિધઃ ।
મુક્તીશ્વરો મહામુક્તો મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રકારકઃ ॥ ૧૫ ॥

મઙ્ગલો મઙ્ગલાધીશો મધ્યદેશપતિર્મહાન્ ।
માગધો મન્મથો મત્તો માતઙ્ગો માલતીપતિઃ ॥ ૧૬ ॥

માથુરો મથુરાનાથો માલવાધીશમન્યુપઃ ।
મારુતિર્મીનપો મૌનો માર્કણ્ડો મણ્ડલો મૃડઃ ॥ ૧૭ ॥

મધુપ્રિયો મધુસ્નાયી મિષ્ટભોજી મૃણાલધૃક્ ।
મઞ્જુલો મલ્લમોદજ્ઞો મોદકૃન્મોદદાયકઃ ॥ ૧૮ ॥

મુક્તિદો મુક્તરૂપશ્ચ મુક્તામાલાવિભૂષિતઃ ।
મૃકણ્ડો મોદપો મોદો મોદકાશનકારકઃ ॥ ૧૯ ॥

યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્ઞો યજ્ઞેશો યજ્ઞનાશનઃ ।
યજ્ઞતેજા યશો યોગી યોગીશો યોગદાયકઃ ॥ ૨૦ ॥

યતિરૂપો યાજ્ઞવલ્ક્યો યજ્ઞકૃદ્ યજ્ઞલુપ્તહા ।
યજ્ઞમૃદ્ યજ્ઞહા યજ્ઞો યજ્ઞભુગ્ યજ્ઞસાધકઃ ॥ ૨૧ ॥

યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞહોતા ચ યજ્વાનો યજનો યતિઃ ।
યશઃપ્રદો યશઃકર્તા યશો યજ્ઞોપવીતધૃક્ ॥ ૨૨ ॥

યજ્ઞસેનો યાજ્ઞિકશ્ચ યશોદાવરદાયકઃ ।
યમેશો યમકર્તા ચ યમદૂતનિવારણઃ ॥ ૨૩ ॥

યાચકો યમુનાક્રીડો યાજ્ઞસેનીહિતપ્રદઃ ।
યવપ્રિયો યવરૂપો યવનાન્તો યવી યવઃ ॥ ૨૪ ॥

ઋગ્વેદો રોગહન્તા ચ રન્તિદેવો રણાગ્રણીઃ ।
રૈવતો રૈવતાધીશો રૈવતેશ્વરસંજ્ઞકઃ ॥ ૨૫ ॥

રામેશ્વરો રકારશ્ચ રામપ્રિયો રમાપ્રિયઃ ।
રણી રણહરો રક્ષો રક્ષકો ઋણહારકઃ ॥ ૨૬ ॥

રક્ષિતા રાજરૂપો રાટ્ રવો રૂપો રજઃપ્રદઃ ।
રામચન્દ્રપ્રિયો રાજા રક્ષોઘ્નો રાક્ષસાધિપઃ ॥ ૨૭ ॥

રક્ષસાં વરદો રામો રાક્ષસાન્તકરો રથી ।
રથપ્રિયો રથસ્થાયી રથહા રથહારકઃ ॥ ૨૮ ॥

રાવણપ્રિયકૃદ્રાવસ્વરૂપશ્ચ ઋતૂરજઃ ॥

રતિવરપ્રદાતા ચ રન્તિદેવવરપ્રદઃ ॥ ૨૯ ॥

રાજધાનીપ્રદો રેતો રેવાભઞ્જો રવી રજી ।
ઋત્વિજો રસકર્તા ચ રસજ્ઞો રસદાયકઃ ॥ ૩૦ ॥

રુદ્રો રુદ્રાક્ષધૃગ્રૌદ્રો રત્નો રત્નૈર્વિભૂષિતઃ ।
રૂપેશ્વરો રમાપૂજ્યો રુરુરાજ્યસ્થલેશ્વરઃ ॥ ૩૧ ॥

લક્ષો લક્ષપતિર્લિઙ્ગો લડ્ડુકો લડ્ડુકપ્રિયઃ ।
લીલામ્બરધરો લાભો લાભદો લાભકૃત્સદા ॥ ૩૨ ॥

લજ્જારક્ષો લઘુરૂપો લેખકો લેખકપ્રિયઃ ।
લાઙ્ગલો લવણાબ્ધીશો લક્ષ્મીપૂજિતલક્ષકઃ ॥ ૩૩ ॥

લોકપાલેશ્વરો લમ્પો લઙ્કેશો લમ્પકેશ્વરઃ ।
વહિર્નેત્રો વરાઙ્ગશ્ચ વસુરૂપો વસુપ્રદઃ ॥ ૩૪ ॥

વરેણ્યો વરદો વેદો વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
વૃદ્ધકાલેશ્વરો વૃદ્ધો વિભવો વિભવપ્રદઃ ॥ ૩૫ ॥

વેણુગીતપ્રિયો વૈદ્યો વારાણસીસ્થિતઃ સદા ।
વિશ્વેશો વિશ્વકર્તા ચ વિશ્વનાથો વિનાયકઃ ॥ ૩૬ ॥

વેદજ્ઞો વર્ણકૃદ્વર્ણો વર્ણાશ્રમફલપ્રદઃ ।
વિશ્વવન્દ્યો વિશ્વવેત્તા વિશ્વાવસુર્વિભાવસુઃ ॥ ૩૭ ॥

વિત્તરૂપો વિત્તકર્તા વિત્તદો વિશ્વભાવનઃ ।
વિશ્વાત્મા વૈશ્વદેવશ્ચ વનેશો વનપાલકઃ ॥ ૩૮ ॥

વનવાસી વૃષસ્થાયી વૃષભો વૃષભપ્રિયઃ ।
વિલ્વીદલપ્રિયો વિલ્વો વિશાલનેત્રસંસ્થિતઃ ॥ ૩૯ ॥

વૃષધ્વજો વૃષાધીશો વૃષભેશો વૃષપ્રિયઃ ।
વિલ્વેશ્વરો વરો વીરો વીરેશશ્ચ વનેશ્વરઃ ॥ ૪૦ ॥

વિભૂતિભૂષિતો વેણ્યો વ્યાલયજ્ઞોપવીતકઃ ।
વિશ્વેશ્વરો વરાનન્દો વટરૂપો વટેશ્વરઃ ॥ ૪૧ ॥

સર્વેશઃ સત્ત્વઃ સારઙ્ગો સત્ત્વરૂપઃ સનાતનઃ ।
સદ્વન્દ્યઃ સચ્ચિદાનન્દઃ સદાનન્દઃ શિવપ્રિયઃ ॥ ૪૨ ॥

શિવદઃ શિવકૃત્સામ્બઃ શશિશેખરશોભનઃ ।
શરણ્યઃ સુખદઃ સેવ્યઃ શતાનન્દવરપ્રદઃ ॥ ૪૩ ॥

સાત્ત્વિકઃ સાત્ત્વતઃ શમ્ભુઃ શઙ્કરઃ સર્વગઃ શિવઃ ।
સેવાફલપ્રદાતા ચ સેવકપ્રતિપાલકઃ ॥ ૪૪ ॥

શત્રુઘ્નઃ સામગઃ શૌરિઃ સેનાનીઃ શર્વરીપ્રિયઃ ।
શ્મશાની સ્કન્દસદ્વેદઃ સદા સુરસરિત્પ્રિયઃ ॥ ૪૫ ॥

સુદર્શનધરઃ શુદ્ધઃ સર્વસૌભાગ્યદાયકઃ ।
સૌભાગ્યઃ સુભગઃ સૂરઃ સૂર્યઃ સારઙ્ગમુક્તિદઃ ॥ ૪૬ ॥

સપ્તસ્વરશ્ચ સપ્તાશ્વઃ સપ્તઃ સપ્તર્ષિપૂજિતઃ ।
શિતિકણ્ઠઃ શિવાધીશઃ સઙ્ગમઃ સઙ્ગમેશ્વરઃ ॥ ૪૭ ॥

સોમેશઃ સોમતીર્થેશઃ સર્પધૃક્સ્વર્ણકારકઃ ।
સ્વર્ણજાલેશ્વરઃ સિદ્ધઃ સિદ્ધેશઃ સિદ્ધિદાયકઃ ॥ ૪૮ ॥

સર્વસાક્ષી સર્વરૂપઃ સર્વજ્ઞઃ શાસ્ત્રસંસ્કૃતઃ ।
સૌભાગ્યેશ્વરઃ સિંહસ્થઃ શિવેશઃ સિંહકેશ્વરઃ ॥ ૪૯ ॥

શૂલેશ્વરઃ શુકાનન્દઃ સહસ્રધેનુકેશ્વરઃ ।
સ્યન્દનસ્થઃ સુરાધીશઃ સનકાદ્યર્ચિતઃ સુધીઃ ॥ ૫૦ ॥

ષડૂર્મિઃ ષટ્।સુચક્રજ્ઞઃ ષટ્ચક્રકવિભેદકઃ ।
ષડાનનઃ ષડઙ્ગજ્ઞઃ ષડ્રસજ્ઞઃ ષડાનનઃ ॥ ૫૧ ॥

હરો હંસો હતારાતિર્હિરણ્યો હાટકેશ્વરઃ ।
હેરમ્બો હવનો હોતા હયરૂપો હયપ્રદઃ ॥ ૫૨ ॥

હસ્તિદો હસ્તિત્વગ્ધારી હાહાહૂહૂવરપ્રદઃ ।
હવ્યહેમહવિષ્યાન્નો હાટકેશો હવિઃપ્રિયઃ ॥ ૫૩ ॥

હિરણ્યરેતા હંસજ્ઞો હિરણ્યો હાટકેશ્વરઃ ।
હનુમદીશો હરો હર્ષો હરસિદ્ધિપીઠગઃ ॥ ૫૪ ॥

હૈમો હૈમાલયો હૂહૂહાહાહેતુર્હઠો હઠી ।
ક્ષત્રઃ ક્ષત્રપ્રદઃ ક્ષત્રી ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રનાયકઃ ॥ ૫૫ ॥

ક્ષેમઃ ક્ષેમપ્રદાતા ચ ક્ષાન્તિકૃત્ ક્ષાન્તિવર્ધનઃ ।
ક્ષીરાર્ણવઃ ક્ષીરભોક્તા ક્ષિપ્રાકૂલક્ષિતેઃ પતિઃ ॥ ૫૬ ॥

ક્ષૌદ્રરસપ્રિયઃ ક્ષીરઃ ક્ષિપ્રસિદ્ધિપ્રદઃ સદા ।
જ્ઞાનો જ્ઞાનપ્રદો જ્ઞેયો જ્ઞાનાતીતો જ્ઞપો જ્ઞયઃ ॥ ૫૭ ॥

જ્ઞાનરૂપો જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાની જ્ઞાનવતાંવરઃ ।
અજો હ્યનન્તશ્ચાવ્યક્ત આદ્ય આનન્દદાયકઃ ॥ ૫૮ ॥

અકથ આત્મા હ્યાનન્દશ્ચાજેયો હ્યજ આત્મભૂઃ ।
આદ્યરૂપો હ્યરિચ્છેત્તાઽનામયશ્ચાપ્યલૌકિકઃ ॥

અતિરૂપો હ્યખણ્ડાત્મા ચાત્મજ્ઞાનરતઃ સદા ।
આત્મવેત્તા હ્યાત્મસાક્ષી અનાદિશ્ચાન્તરાત્મગઃ ॥ ૬૦ ॥

આનન્દેશોઽવિમુક્તેશશ્ચાલર્કેશોઽપ્સરેશ્વરઃ ।
આદિકલ્પેશ્વરોઽગસ્ત્યશ્ચાક્રૂરેશોઽરુણેશ્વરઃ ॥ ૬૧ ॥

ઇડારૂપ ઇભચ્છેત્તા ઈશ્વરશ્ચેન્દિરાર્ચિતઃ ।
ઇન્દુરિન્દીવરશ્ચેશ ઈશાનેશ્વર ઈર્ષહા ॥ ૬૨ ॥

ઇજ્ય ઇન્દીવરશ્ચેભ ઇક્ષુરિક્ષુરસપ્રિયઃ ।
ઉમાકાન્ત ઉમાસ્વામી તથોમાયાઃ પ્રમોદકૃત્ ॥ ૬૩ ॥

ઉર્વશીવરદશ્ચૈવ ઉચ્ચૈરુત્તુઙ્ગધારકઃ ।
એકરૂપ એકસ્વામી હ્યેકાત્મા ચૈકરૂપવાન્ ॥ ૬૪ ॥

ઐરાવત ઐસ્થિરાત્મા ચૈકારૈશ્વર્યદાયકઃ ।
ઓકાર ઓજસ્વાંશ્ચૈવ હ્યૌખરશ્ચૌખરાધિપઃ ॥ ૬૫ ॥

ઔષધ્ય ઔષધિજ્ઞાતા હ્યોજોદ ઔષધીશ્વરઃ ।
અનન્તો હ્યન્તકશ્ચાન્તો હ્યન્ધકાસુરસૂદનઃ ॥ ૬૬ ॥

અચ્યુતશ્ચાપ્રમેયાત્મા અક્ષરશ્ચાશ્વદાયકઃ ।
અરિહન્તા હ્યવન્તીશશ્ચાહિભૂષણભૃત્સદા ॥ ૬૭ ॥

અવન્તીપુરવાસી ચાપ્યવન્તીપુરપાલકઃ ।
અમરશ્ચામરાધીશો હ્યમરારિવિહિંસકઃ ॥ ૬૮ ॥

કામહા કામકામશ્ચ કામદઃ કરુણાકરઃ ।
કારુણ્યઃ કમલાપૂજ્યઃ કપાલી કલિનાશનઃ ॥ ૬૯ ॥

કામારિકૃત્કલ્લોલઃ કાલિકેશશ્ચ કાલજિત્ ।
કપિલઃ કોટિતીર્થેશઃ કલ્પાન્તઃ કાલહા કવિઃ ॥ ૭૦ ॥

કાલેશ્વરઃ કાલકર્તા કલ્પાબ્ધિઃ કલ્પવૃક્ષકઃ ।
કોટીશઃ કામધેન્વીશઃ કુશલઃ કુશલપ્રદઃ ॥ ૭૧ ॥

કિરીટી કુણ્ડલી કુન્તી કવચી કર્પરપ્રિયઃ ।
કર્પૂરાભઃ કલાદક્ષઃ કલાજ્ઞઃ કિલ્બિષાપહા ॥ ૭૨ ॥

કુક્કુટેશઃ કર્કટેશઃ કુલદઃ કુલપાલકઃ ।
કઞ્જાભિલાષી કેદારઃ કુઙ્કુમાર્ચિતવિગ્રહઃ ॥ ૭૩ ॥

કુન્દપુષ્પપ્રિયઃ કઞ્જઃ કામારિઃ કામદાહકઃ ।
કૃષ્ણરૂપઃ કૃપારૂપશ્ચાથ કૃષ્ણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૭૪ ॥।

કુણ્ડઃ કુણ્ડેશ્વરઃ કાણ્વઃ કેશવૈઃ પરિપૂજિતઃ ।
કામેશ્વરઃ કલાનાથઃ કણ્ઠેશઃ કુઙ્કુમેશ્વરઃ ॥ ૭૫ ॥

કન્થડેશઃ કપાલેશઃ કાયાવરોહણેશ્વરઃ ।
કરભેશઃ કુટુમ્બેશઃ કર્કેશઃ કૌશલેશ્વરઃ ॥ ૭૬ ॥

કોશદઃ કોશભૃત્ કોશઃ કૌશેયઃ કૌશિકપ્રિયઃ ।
ખચરઃ ખચરાધીશઃ ખચરેશઃ ખરાન્તકઃ ॥ ૭૭ ॥

ખેચરૈઃ પૂજિતપદઃ ખેચરીસેવકપ્રિયઃ ।
ખણ્ડેશ્વરઃ ખડ્ગરૂપઃ ખડ્ગગ્રાહી ખગેશ્વરઃ ॥ ૭૮ ॥

ખેટઃ ખેટપ્રિયઃ ખણ્ડઃ ખણ્ડપાલઃ ખલાન્તકઃ ।
ખાણ્ડવઃ ખાણ્ડવાધીશઃ ખડ્ગતાસઙ્ગમસ્થિતઃ ॥ ૭૯ ॥

ગિરિશો ગિરિજાધીશો ગજારિત્વગ્વિભૂષિતઃ ।
ગૌતમો ગિરિરાજશ્ચ ગઙ્ગાધરો ગુણાકરઃ ॥ ૮૦ ॥

ગૌતમીતટવાસી ચ ગાલવો ગોપતીશ્વરઃ ।
ગોકર્ણો ગોપતિર્ગર્વો મજારિર્ગરુડપ્રિયઃ ॥ ૮૧ ॥

ગઙ્ગામૌલિર્ગુણગ્રાહી ગારુડીવિદ્યયા યુતઃ ।
ગુરોર્ગુરુર્ગજારાતિર્ગોપાલો ગોમતીપ્રિયઃ ॥ ૮૨ ॥

ગુણદો ગુણકર્તા ચ ગણેશો ગણપૂજિતઃ ।
ગણકો ગૌરવો ગર્ગો ગન્ધર્વેણ પ્રપૂજિતઃ ॥ ૮૩ ॥

ગોરક્ષો ગુર્વિણીત્રાતા ગેહો ગેહપ્રદાયકઃ ।
ગીતાધ્યાયી ગયાધીશો ગોપતિર્ગીતમોહિતઃ ॥ ૮૪ ॥

ગિરાતીતો ગુણાતીતો ગડઃગેશો ગુહ્યકેશ્વરઃ ।
ગ્રહો ગ્રહપતિર્ગમ્યો ગ્રહપીડાનિવારણઃ ॥ ૮૫ ॥

ઘટનાદિર્ઘનાધારો ઘનેશ્વરો ઘનાકરઃ ।
ઘુશ્મેશ્વરો ઘનાકારો ઘનરૂપો ઘનાગ્રણીઃ ॥ ૮૬ ॥

ઘણ્ટેવરો ઘટાધીશો ઘર્ઘરો ઘસ્મરાપહા ।
ઘુષ્મેશો ઘોષકૃદ્ઘોષી ઘોષાઘોષો ઘનધ્વનિઃ ॥ ૮૭ ॥

ઘૃતપ્રિયો ઘૃતાબ્ધીશો ઘણ્ટો ઘણ્ટઘટોત્કચઃ ।
ઘટોત્કચાય વરદો ઘટજન્મા ઘટેશ્વરઃ ॥ ૮૮ ॥

ઘકારો ઙકૃતો ઙશ્ચ ઙકારો ઙકૃતાઙ્ગજઃ ।
ચરાચરશ્ચિદાનન્દશ્ચિન્મયશ્ચન્દ્રશેખરઃ ॥ ૮૯ ॥

ચન્દ્રેશ્વરશ્ચામરેશશ્ચામરેણ વિભૂષિતઃ ।
ચામરશ્ચામરાધીશશ્ચરાચરપતિશ્ચિરઃ ॥ ૯૦ ॥

ચમત્કૃતશ્ચન્દ્રવર્ણશ્ચર્મભૃચ્ચર્મ ચામરી ।
ચાણક્યશ્ચર્મધારી ચ ચિરચામરદાયકઃ ॥ ૯૧ ॥

ચ્યવનેશશ્ચરુશ્ચારુશ્ચન્દ્રાદિત્યેશ્વરાભિધઃ ।
ચન્દ્રભાગાપ્રિયશ્ચણ્ડશ્ચામરૈઃ પરિવીજિતઃ ॥ ૯૨ ॥

છત્રેશ્વરશ્છત્રધારી છત્રદશ્છલહા છલી ।
છત્રેશશ્છત્રકૃચ્છત્રી છન્દવિચ્છન્દદાયકઃ ॥ ૯૩ ॥

જગન્નાથો જનાધારો જગદીશો જનાર્દનઃ ।
જાહ્નવીધૃગ્જગત્કર્તા જગન્મયો જનાધિપઃ ॥ ૯૪ ॥

જીવો જીવપ્રદાતા ચ જેતાઽથો જીવનપ્રદઃ ।
જઙ્ગમશ્ચ જગદ્ધાતા જગત્કેનપ્રપૂજિતઃ ॥ ૯૫ ॥

જટાધરો જટાજૂટી જટિલો જલરૂપધૃક્ ।
જાલન્ધરશિરશ્છેત્તા જલજાઙ્ઘ્રિર્જગત્પતિઃ ॥ ૯૬ ॥

જનત્રાતા જગન્નિધિર્જટેશ્વરો જલેશ્વરઃ ।
ઝર્ઝરો ઝરણાકારી ઝૂઞ્ઝકૃત્ ઝૂઝહા ઝરઃ ॥ ૯૭ ॥

ઞકારશ્ચ ઞમુવાસી ઞજનપ્રિયકારકઃ ।
ટકારશ્ચ ઠકારશ્ચ ડામરો ડમરુપ્રિયઃ ॥ ૯૮ ॥

ડણ્ડધૃગ્ડમરુહસ્તો ડાકિહૃડ્ડમકેશ્વરઃ ।
ઢુણ્ઢો ઢુણ્ઢેશ્વરો ઢક્કો ઢક્કાનાદપ્રિયઃ સદા ॥ ૯૯ ॥

ણકારો ણસ્વરૂપશ્ચ ણુણોણિણોણકારણઃ ।
તન્ત્રજ્ઞસ્ત્ર્યમ્બકસ્તન્ત્રીતુમ્બુરુસ્તુલસીપ્રિયઃ ॥ ૧૦૦ ॥

તૂણીરધૃક્ તદાકારસ્તાણ્ડવી તાણ્ડવેશ્વરઃ ।
તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વરૂપશ્ચ તાત્ત્વિકસ્તરવિપ્રભઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ત્રિનેત્રસ્તરુણસ્તત્ત્વસ્તકારસ્તલવાસકૃત્ ।
તેજસ્વી તેજોરૂપી ચ તેજઃપુઞ્જપ્રકાશકઃ ॥ ૧૦૨ ॥

તાન્ત્રિકસ્તન્ત્રકર્તા ચ તન્ત્રવિદ્યાપ્રકાશકઃ ।
તામ્રરૂપસ્તદાકારસ્તત્ત્વદસ્તરણિપ્રિયઃ ॥ ૧૦૩ ॥

તાન્ત્રેયસ્તમોહા તન્વી તામસસ્તામસાપહા ।
તામ્રસ્તામ્રપ્રદાતા ચ તામ્રવર્ણસ્તરુપ્રિયઃ ॥ ૧૦૪ ॥

તપસ્વી તાપસી તેજસ્તેજોરૂપસ્તલપ્રિયઃ ।
તિલસ્તિલપ્રદાતા ચ તૂલસ્તૂલપ્રદાયકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

તાપીશસ્તામ્રપર્ણીશસ્તિલકસ્ત્રાણકારકઃ ।
ત્રિપુરઘ્નસ્ત્રયાતીતસ્ત્રિલોચનસ્ત્રિલોકપઃ ॥ ૧૦૬ ॥

ત્રિવિષ્ટપેશ્વરસ્તેજસ્ત્રિપુરસ્ત્રિપુરદાહકઃ ।
તીર્થસ્તારાપતિસ્ત્રાતા તાડિકેશસ્તડિજ્જવઃ ॥ ૧૦૭ ॥

થકારશ્ચ સ્થુલાકારઃ સ્થૂલઃ સ્થવિરઃ સ્થાનદઃ ।
સ્થાણુઃ સ્થાયી સ્થાવરેશઃ સ્થમ્ભઃ સ્થાવરપીડહા ॥ ૧૦૮ ॥

સ્થૂલરૂપસ્થિતેઃ કર્તા સ્થૂલદુઃખવિનાશનઃ ।
થન્દિલસ્થદલઃ સ્થાલ્યઃ સ્થલકૃત્ સ્થલભૃત્ સ્થલી ॥ ૧૦૯ ॥

સ્થલેશ્વરઃ સ્થલાકારઃ સ્થલાગ્રજઃ સ્થલેશ્વરઃ ।
દક્ષો દક્ષહરો દ્રવ્યો દુન્દુભિર્વરદાયકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

દેવો દેવાગ્રજો દાનો દાનવારિર્દિનેશ્વરઃ ।
દેવકૃદ્દેવભૃદ્દાતા દયારૂપી દિવસ્પતિઃ ॥ ૧૧૧ ॥

દામોદરો દલાધારો દુગ્ધસ્નાયી દધિપ્રિયઃ ।
દેવરાજો દિવાનાથો દેવજ્ઞો દેવતાપ્રિયઃ ॥ ૧૧૨ ॥

દેવદેવો દાનરૂપો દૂર્વાદલપ્રિયઃ સદા ।
દિગ્વાસા દરભો દન્તો દરિદ્રઘ્નો દિગમ્બરઃ ॥ ૧૧૩ ॥

દીનબન્ધુર્દુરારાધ્યો દુરન્તો દુષ્ટદર્પહા ।
દક્ષઘ્નો દક્ષહન્તા ચ દક્ષજામાત દેવજિત્ ॥ ૧૧૪ ॥

દ્વન્દ્વહા દુઃખહા દોગ્ધા દુર્ધરો દુર્ધરેશ્વરઃ ।
દાનાપ્તો દાનભૃદ્દીપ્તદીપ્તિર્દિવ્યો દિવાકરઃ ॥ ૧૧૫ ॥

દમ્ભહા દમ્ભકૃદ્દમ્ભી દક્ષજાપતિર્દીપ્તિમાન્ ।
ધન્વી ધનુર્ધરો ધીરો ધાન્યકૃદ્ધાન્યદાયકઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ધર્માધર્મભૃતો ધન્યો ધર્મમૂર્તિર્ધનેશ્વરઃ ।
ધનદો ધૂર્જટિર્ધાન્યો ધામદો ધાર્મિકો ધની ॥ ૧૧૭ ॥

ધર્મરાજો ધનાધારો ધરાધરો ધરાપતિઃ ।
ધનુર્વિદ્યાધરો ધૂર્તો ધૂલિધૂસરવિગ્રહઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ધનુષો ધનુષાકારો ધનુર્ધરભૃતાંવરઃ ।
ધરાનાથો ધરાધીશો ધનેશો ધનદાગ્રજઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ધર્મભૃદ્ધર્મસન્ત્રાતા ધર્મરક્ષો ધનાકરઃ ।
નર્મદો નર્મદાજાતો નર્મદેશો નૃપેશ્વરઃ ॥ ૧૨૦ ॥

નાગભૃન્નાગલોકેશો નાગભૂષણભૂષિતઃ ।
નાગયજ્ઞોપવીતેયો નગો નાગારિપૂજિતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

નાન્યો નરવરો નેમો નૂપુરો નૂપુરેશ્વરઃ ।
નાગચણ્ડેશ્વરો નાગો નગનાથો નગેશ્વરઃ ॥ ૧૨૨ ॥

નીલગઙ્ગાપ્રિયો નાદો નવનાથો નગાધિપઃ ।
પૃથુકેશઃ પ્રયાગેશઃ પત્તનેશઃ પરાશરઃ ॥ ૧૨૩ ॥

પુષ્પદન્તેશ્વરઃ પુષ્પઃ પિઙ્ગલેશ્વરપૂર્વજઃ ।
પિશાચેશઃ પન્નગેશઃ પશુપતીશ્વરઃ પ્રિયઃ ॥ ૧૨૪ ॥

પાર્વતીપૂજિતઃ પ્રાણઃ પ્રાણેશઃ પાપનાશનઃ ।
પાર્વતીપ્રાણનાથશ્ચ પ્રાણભૃત્ પ્રાણજીવનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

પુરાણપુરુષઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રેમજ્ઞઃ પાર્વતીપતિઃ ।
પુષ્કરઃ પુષ્કરાધીશઃ પાત્રઃ પાત્રૈઃ પ્રપૂજિતઃ ॥ ૧૨૬ ॥

પુત્રદઃ પુણ્યદઃ પૂર્ણઃ પાટામ્બરવિભૂષિતઃ ।
પદ્માક્ષઃ પદ્મસ્રગ્ધારી પદ્મેન પરિશોભિતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

ફણિભૃત્ ફણિનાથશ્ચ ફેનિકાભક્ષકારકઃ ।
સ્ફટિકઃ ફર્શુધારી ચ સ્ફટિકાભો ફલપ્રદઃ ॥ ૧૨૮ ॥

બદ્રીશો બલરૂપશ્ચ બહુભોજી બટુર્બટુઃ ।
બાલખિલ્યાર્ચિતો બાલો બ્રહ્મેશો બ્રાહ્મણાર્ચિતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

બ્રાહ્મણો બ્રહ્મહા બ્રહ્મા બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ।
બ્રાહ્મણસ્થો બ્રહ્મરૂપો બ્રાહ્મણપરિપાલકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

બ્રહ્મમૂર્તિર્બ્રહ્મસ્વામી બ્રાહ્મણૈઃ પરિશોભિતઃ ।
બ્રાહ્મણારિહરો બ્રહ્મ બ્રાહ્મણાસ્યૈઃ પ્રતર્પિતઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ભૂતેશો ભૂતનાથશ્ચ ભસ્માઙ્ગો ભીમવિક્રમઃ ।
ભીમો ભવહરો ભવ્યો ભૈરવો ભયભઞ્જનઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ભૂતિદો ભુવનાધારો ભુવનેશો ભૃગુર્ભવઃ ।
ભારતીશો ભુજઙ્ગેશો ભાસ્કરો ભિન્દિપાલધૃક્ ॥ ૧૩૩ ॥

ભૂતો ભયહરો ભાનુર્ભાવનો ભવનાશનઃ ।
સહસ્રનામભિશ્ચૈતૈર્મહાકાલઃ પ્રસીદતુ ॥ ૧૩૪ ॥

અથ મહાકાલસહસ્રનામમાહાત્મ્યમ્ ।
સૂત ઉવાચ –
ઇતીદં કીર્તિતં તેભ્યો મહાકાલસહસ્રકમ્ ।
પઠનાત્ શ્રવણાત્ સદ્યો ધૂતપાપો ભવેન્નરઃ ॥ ૧૩૫ ॥

એકવારં પઠેન્નિત્યં સર્વસત્યં પ્રજાયતે ।
દ્વિવારં યઃ પઠેત્ સત્યં તસ્ય વશ્યં ભવેજ્જગત્ ॥ ૧૩૬ ॥

ત્રિવારં પઠનાન્મર્ત્યો ધનધાન્યયુતો ભવેત્ ।
અતઃ સ્થાનવિશેષસ્યેદાનીં પાઠફલં શ‍ૃણુ ॥ ૧૩૭ ॥

વટમૂલે –
વટમૂલે પઠેન્નિત્યમેકાકી મનુજો યદિ ।
ત્રિવારઞ્ચ દિનત્રિંશત્સિદ્ધિર્ભવતિ સર્વથા ॥ ૧૩૮ ॥

મનોરથસિદ્ધૌ –
અશ્વત્થે તુલસીમૂલે તીર્થે વા હરિહરાલયે ।
શુચિર્ભૂત્વા પઠેદ્યો હિ મનસા ચિન્તિતં લભેત્ ॥ ૧૩૯ ॥

સિદ્ધિદતીર્થે –
યત્ર તીર્થોઽસ્તિ ચાશ્વત્થો વટો વા દ્વિજસત્તમ!
સ તીર્થઃ સિદ્ધિદઃ સર્વપાઠકસ્ય ન સંશયઃ ॥ ૧૪૦ ॥

તત્રૈકાગ્રમના ભૂત્વા યઃ પઠેચ્છુભમાનસઃ ।
યં યં કામમભિધ્યાયેત્તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૪૧ ॥

મનસા ચિન્તિતં સર્વં મહાકાલપ્રસાદતઃ ।
લભતે સકલાન્ કામાન્ પઠનાચ્છ્રવણાન્નરઃ ॥ ૧૪૨ ॥

શતાવર્તપાઠફલં –
શતાવર્તં પઠેદ્યત્ર ચિન્તિતં લભતે ધ્રુવમ્ ।
દુઃસાધ્યઃ સોઽપિ સાધ્યઃ સ્યાદ્દિનાન્યેકોનવીંશતેઃ ॥ ૧૪૩ ॥

મહાશિવરાત્રૌ પાઠફલમ્ ।
શિવરાત્રિદિને મર્ત્ય ઉપવાસી જિતેન્દ્રિયઃ ।
નિશામધ્યે શતાવર્તપઠનાચ્ચિન્તિતં લભેત્ ॥ ૧૪૪ ॥

સહસ્રાવર્તનં તત્ર તીર્થે હ્યશ્વત્થસન્નિધૌ ।
પઠનાદ્ભુક્તિર્મુક્તિશ્ચ ભવતીહ કલૌ યુગે ॥ ૧૪૫ ॥

તદ્દશાંશઃ ક્રિયાદ્ધોમં તદ્દશાંશં ચ તર્પણમ્ ।
દશાંશં માર્જયેન્મર્ત્યઃ સર્વસિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ॥ ૧૪૬ ॥

ગતં રાજ્યમવાપ્નોતિ વન્ધ્યા પુત્રવતી ભવેત્ ।
કુષ્ઠરોગાઃ પ્રણશ્યન્તિ દિવ્યદેહો ભવેન્નરઃ ॥ ૧૪૭ ॥

સહસ્રાવર્તપાઠેન મહાકાલપ્રિયો નરઃ ।
મહાકાલપ્રસાદેન સર્વસિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ॥ ૧૪૮ ॥

શાપાનુગ્રહસામર્થ્યં ભવતીહ કલૌ યુગે ।
સત્યં સત્યં ન સન્દેહઃ સત્યઞ્ચ ગદિતં મમ ॥ ૧૪૯ ॥

અવન્તિકાસ્થિતતીર્થેષુ પાઠફલમ્ ।
કોટિતીર્થે –
કોટિતીર્થે પઠેદ્વિપ્ર! મહાકાલઃ પ્રસીદતિ ।
રુદ્રસરોવરે –
પાઠાચ્ચ રુદ્રસરસિ કુષ્ઠપીડા નિવર્તતે ॥ ૧૫૦ ॥

સિદ્ધપીઠે –
સિદ્ધપીઠે પઠેદ્યો હિ તસ્ય વશ્યં ભવેજ્જગત્ ।
શિપ્રાકૂલે –
શિપ્રાકૂલે પઠેત્પ્રાજ્ઞો ધનધાન્યયુતો ભવેત્ ॥ ૧૫૧ ॥

કાલત્રયં પઠેદ્યશ્ચ શત્રુનિર્મૂલનં ભવેત્ ।
ભૈરવાલયે –
અપમૃત્યુમપાકુર્યાત્ પઠનાદ્ભૈરવાલયે ॥ ૧૫૨ ॥

સિદ્ધવટસ્યાધઃ –
સિદ્ધવટસ્ય ચ્છાયાયાં પઠતે મનુજો યદિ ।
વન્ધ્યાયાં જાયતે પુત્રશ્ચિરઞ્જીવી ન સંશયઃ ॥ ૧૫૩ ॥

ઔખરે –
ઔખરે પઠનાત્ સદ્યો ભૂતપીડા નિવર્તતે ।
ગયાકૂપે –
ગયાકૂપે પઠેદ્યો હિ તુષ્ટાઃ સ્યુઃ પિતરસ્તતઃ ॥ ૧૫૪ ॥

ગોમત્યાં –
ગોમત્યાઞ્ચ પઠેન્નિત્યં વિષ્ણુલોકમવાપ્નુયાત્ ।
અઙ્કપાતે –
અઙ્કપાતે પઠેદ્યો હિ ધૂતપાપઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૫૫ ॥

ખડ્ગતાસઙ્ગમે –
ખડ્ગતાસઙ્ગમે સદ્યઃ ખડ્ગસિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ।
યમતડાગે –
પઠેદ્યમતડાગે યો યમદુઃખં ન પશ્યતિ ॥ ૧૫૬ ॥

નવનદ્યાં –
નવનદ્યાં પઠેદ્યો હિ ઋદ્ધિસિદ્ધિપતિર્ભવેત્ ।
યોગિનીપુરતઃ –
યોગિનીપુરતઃ પાઠં મહામારીભયં ન હિ ॥ ૧૫૭ ॥

વૃદ્ધકાલેશ્વરાન્તિકે –
પુત્રપૌત્રયુતો મર્ત્યો વૃદ્ધકાલેશ્વરાન્તિકે ।
પાઠસ્થાને ઘૃતં દીપં નિત્યં બ્રાહ્મણભોજનમ્ ॥ ૧૫૮ ॥

એકાદશાથવા પઞ્ચ ત્રયો વાઽપ્યેકબ્રાહ્મણઃ ।
ભોજનં ચ યથાસાધ્યં દદ્યાત્ સિદ્ધિસમુત્સુકઃ ॥ ૧૫૯ ॥

વિધિવદ્ભક્તિમાન્ શ્રદ્ધાયુક્તો ભક્તઃ સદૈવ હિ ।
પઠન્ યજન્ સ્મરઁશ્ચૈવ જપન્ વાપિ યથામતિ ।
મહાકાલસ્ય કૃપયા સકલં ભદ્રમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬૦ ॥

ઇતિ શ્રીપ્રકૃષ્ટનન્દોક્તાગમે શ્રીકૃષ્ણસુદામ્નઃ સંવાદે
મહાકાલસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

॥ ૐ નમો નમઃ ॥ શિવાર્પણમસ્તુ ।

Also Read 1000 Names of Shri Mahakala:

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top