1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Mahakalasahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாகாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீப்ரக்ருʼஷ்டநந்தோ³க்தாக³மே

ருʼஷிருவாச –
மஹாகாலஸஹஸ்ரம் து ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஸுவ்ரத! ।
கத²யஸ்வ ப்ரஸாதே³ந ஶிஷ்யாய வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥

ஸூத உவாச –
ஸுதா⁴மய: ஸுத: ஶ்ரீமாந் ஸுதா³மா நாம வை த்³விஜ: ।
தேந கோ³பீபதி: க்ருʼஷ்ணோ வித்³யாமப்⁴யஸிதுங்க³த: ॥ 2 ॥

ஸாந்தீ³பநாந்திகேঽவந்த்யாம் க³தௌ தௌ பட²நார்தி²நௌ ।
சது:ஷஷ்டி: கலா: ஸர்வா: க்ருʼதா வித்³யாஶ்சதுர்த³ஶ ॥ 3 ॥

ஏகதா³ ப்ராஹ க்ருʼஷ்ணம் ஸ ஸுதா³மா த்³விஜஸத்தம: ।
ஸுதா³மோவாச –
மஹாகாலம் ப்ரதிபி³ல்வம் கேந மந்த்ரேண வாঽர்பணம் ॥ 4 ॥

கரோமி வத³ மே க்ருʼஷ்ண ! க்ருʼபயா ஸாத்த்வதாம்பதே ! ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச –
ஶ‍்ருʼணு மித்ர! மஹாப்ராஜ்ஞ! கத²யாமி தவாக்³ரத: ॥ 5 ॥

ஸஹஸ்ரம் காலகாலஸ்ய மஹாகாலஸ்ய வை த்³விஜ ! ।
ஸுகோ³ப்யம் ஸர்வதா³ விப்ர! ப⁴க்தாயாபா⁴ஷிதம் மயா ॥ 6 ॥

குரு பி³ல்வார்பணம் தேந யேந த்வம் விந்த³ஸே ஸுக²ம் ।
ஸஹஸ்ரஸ்யாஸ்ய ருʼஷ்யோঽஹம் ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் ததை²வ ச ॥ 7 ॥

தே³வ: ப்ரோக்தோ மஹாகாலோ விநியோக³ஶ்ச ஸித்³த⁴யே ।
ஸங்கல்ப்யைவம் ததோ த்⁴யாயேந்மஹாகாலவிபு⁴ம் முதா³ ॥ 8 ॥

விநியோக:³ ।
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமஹாகாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீமஹாகாலோ தே³வதா । ௐ பீ³ஜம் । நம: ஶக்தி: ।
மஹாகாலாயேதி கீலகம் । ஸர்வார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² பாடே² விநியோக:³ ।
ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ: ।
ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணர்ஷயே நம: ஶிரஸி । அநுஷ்டுப்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
மஹாகாலதே³வதாயை நம: ஹ்ருʼத³யே । ௐ பீ³ஜாய நம: கு³ஹ்யே ।
நம: ஶக்தயே நம: பாத³யோ: । மஹாகாலாயேதி கீலகாய நம: நாபௌ⁴ ॥

ஶ்ரீமஹாகாலப்ரீதர்தே² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரபாடே² விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ ॥

கரந்யாஸ: ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ॥

கரந்யாஸ: ।
ௐ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । மஹாகாலாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ௐ அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
மஹாகாலாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
நம: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அங்க³ந்யாஸ: ।
ௐ ஹ்ருʼத³யாய நம: । மஹாகாலாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
நம: ஶிகா²யை வஷட் । ௐ கவசாய ஹும் ।
மஹாகாலாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।
வ்யாபகந்யாஸ: ௐ மஹாகாலாய நம: ॥

அத² த்⁴யாநம்
குங்குமாக³ருகஸ்தூரீகேஶரேண விசர்சிதம் ।
நாநாபுஷ்பஸ்ரஜாலங்க்ருʼத்³பி³ல்வமௌலிவலாந்விதம் ॥ 9 ॥

புரோ நந்தீ³ ஸ்தி²தோ வாமே கி³ரிராஜகுமாரிகா ।
ப்³ராஹ்மணைராவ்ருʼதம் நித்யம் மஹாகாலமஹம் ப⁴ஜே ॥ 10 ॥

॥ இதி த்⁴யாநம் ॥

ௐ மஹாகாலோ மஹாரூபோ மஹாதே³வோ மஹேஶ்வர: ।
மஹாப்ராஜ்ஞோ மஹாஶம்பு⁴ர்மஹேஶோ மோஹப⁴ஞ்ஜந: ॥ 11 ॥

மாந்யோ மந்மத²ஹந்தா ச மோஹநோ ம்ருʼத்யுநாஶந: ।
மாந்யதோ³ மாத⁴வோ மோக்ஷோ மோக்ஷதோ³ மரணாபஹா ॥ 12 ॥

முஹூர்தோ முநிவந்த்³யஶ்ச மநுரூபோ மநுர்மநு: ।
மந்மதா²ரிர்மஹாப்ராஜ்ஞோ மநோநந்தோ³ மமத்வஹா ॥ 13 ॥

முநீஶோ முநிகர்தா ச மஹத்த்வம் மஹதா³தி⁴ப: ।
மைநாகோ மைநகாவந்த்³யோ மத்⁴வரிப்ராணவல்லப:⁴ ॥ 14 ॥

மஹாலயேஶ்வரோ மோக்ஷோ மேக⁴நாதே³ஶ்வராபி⁴த:⁴ ।
முக்தீஶ்வரோ மஹாமுக்தோ மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரகாரக: ॥ 15 ॥

மங்க³ளோ மங்க³ளாதீ⁴ஶோ மத்⁴யதே³ஶபதிர்மஹாந் ।
மாக³தோ⁴ மந்மதோ² மத்தோ மாதங்கோ³ மாலதீபதி: ॥ 16 ॥

மாது²ரோ மது²ராநாதோ² மாலவாதீ⁴ஶமந்யுப: ।
மாருதிர்மீநபோ மௌநோ மார்கண்டோ³ மண்ட³லோ ம்ருʼட:³ ॥ 17 ॥

மது⁴ப்ரியோ மது⁴ஸ்நாயீ மிஷ்டபோ⁴ஜீ ம்ருʼணாலத்⁴ருʼக் ।
மஞ்ஜுளோ மல்லமோத³ஜ்ஞோ மோத³க்ருʼந்மோத³தா³யக: ॥ 18 ॥

முக்திதோ³ முக்தரூபஶ்ச முக்தாமாலாவிபூ⁴ஷித: ।
ம்ருʼகண்டோ³ மோத³போ மோதோ³ மோத³காஶநகாரக: ॥ 19 ॥

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞோ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞநாஶந: ।
யஜ்ஞதேஜா யஶோ யோகீ³ யோகீ³ஶோ யோக³தா³யக: ॥ 20 ॥

யதிரூபோ யாஜ்ஞவல்க்யோ யஜ்ஞக்ருʼத்³ யஜ்ஞலுப்தஹா ।
யஜ்ஞம்ருʼத்³ யஜ்ஞஹா யஜ்ஞோ யஜ்ஞபு⁴க்³ யஜ்ஞஸாத⁴க: ॥ 21 ॥

யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞஹோதா ச யஜ்வாநோ யஜநோ யதி: ।
யஶ:ப்ரதோ³ யஶ:கர்தா யஶோ யஜ்ஞோபவீதத்⁴ருʼக் ॥ 22 ॥

யஜ்ஞஸேநோ யாஜ்ஞிகஶ்ச யஶோதா³வரதா³யக: ।
யமேஶோ யமகர்தா ச யமதூ³தநிவாரண: ॥ 23 ॥

யாசகோ யமுநாக்ரீடோ³ யாஜ்ஞஸேநீஹிதப்ரத:³ ।
யவப்ரியோ யவரூபோ யவநாந்தோ யவீ யவ: ॥ 24 ॥

ருʼக்³வேதோ³ ரோக³ஹந்தா ச ரந்திதே³வோ ரணாக்³ரணீ: ।
ரைவதோ ரைவதாதீ⁴ஶோ ரைவதேஶ்வரஸம்ஜ்ஞக: ॥ 25 ॥

ராமேஶ்வரோ ரகாரஶ்ச ராமப்ரியோ ரமாப்ரிய: ।
ரணீ ரணஹரோ ரக்ஷோ ரக்ஷகோ ருʼணஹாரக: ॥ 26 ॥

ரக்ஷிதா ராஜரூபோ ராட் ரவோ ரூபோ ரஜ:ப்ரத:³ ।
ராமசந்த்³ரப்ரியோ ராஜா ரக்ஷோக்⁴நோ ராக்ஷஸாதி⁴ப: ॥ 27 ॥

ரக்ஷஸாம் வரதோ³ ராமோ ராக்ஷஸாந்தகரோ ரதீ² ।
ரத²ப்ரியோ ரத²ஸ்தா²யீ ரத²ஹா ரத²ஹாரக: ॥ 28 ॥

ராவணப்ரியக்ருʼத்³ராவஸ்வரூபஶ்ச ருʼதூரஜ: ॥

ரதிவரப்ரதா³தா ச ரந்திதே³வவரப்ரத:³ ॥ 29 ॥

ராஜதா⁴நீப்ரதோ³ ரேதோ ரேவாப⁴ஞ்ஜோ ரவீ ரஜீ ।
ருʼத்விஜோ ரஸகர்தா ச ரஸஜ்ஞோ ரஸதா³யக: ॥ 30 ॥

ருத்³ரோ ருத்³ராக்ஷத்⁴ருʼக்³ரௌத்³ரோ ரத்நோ ரத்நைர்விபூ⁴ஷித: ।
ரூபேஶ்வரோ ரமாபூஜ்யோ ருருராஜ்யஸ்த²லேஶ்வர: ॥ 31 ॥

லக்ஷோ லக்ஷபதிர்லிங்கோ³ லட்³டு³கோ லட்³டு³கப்ரிய: ।
லீலாம்ப³ரத⁴ரோ லாபோ⁴ லாப⁴தோ³ லாப⁴க்ருʼத்ஸதா³ ॥ 32 ॥

லஜ்ஜாரக்ஷோ லகு⁴ரூபோ லேக²கோ லேக²கப்ரிய: ।
லாங்க³லோ லவணாப்³தீ⁴ஶோ லக்ஷ்மீபூஜிதலக்ஷக: ॥ 33 ॥

லோகபாலேஶ்வரோ லம்போ லங்கேஶோ லம்பகேஶ்வர: ।
வஹிர்நேத்ரோ வராங்க³ஶ்ச வஸுரூபோ வஸுப்ரத:³ ॥ 34 ॥

வரேண்யோ வரதோ³ வேதோ³ வேத³வேதா³ங்க³பாரக:³ ।
வ்ருʼத்³த⁴காலேஶ்வரோ வ்ருʼத்³தோ⁴ விப⁴வோ விப⁴வப்ரத:³ ॥ 35 ॥

வேணுகீ³தப்ரியோ வைத்³யோ வாராணஸீஸ்தி²த: ஸதா³ ।
விஶ்வேஶோ விஶ்வகர்தா ச விஶ்வநாதோ² விநாயக: ॥ 36 ॥

வேத³ஜ்ஞோ வர்ணக்ருʼத்³வர்ணோ வர்ணாஶ்ரமப²லப்ரத:³ ।
விஶ்வவந்த்³யோ விஶ்வவேத்தா விஶ்வாவஸுர்விபா⁴வஸு: ॥ 37 ॥

வித்தரூபோ வித்தகர்தா வித்ததோ³ விஶ்வபா⁴வந: ।
விஶ்வாத்மா வைஶ்வதே³வஶ்ச வநேஶோ வநபாலக: ॥ 38 ॥

வநவாஸீ வ்ருʼஷஸ்தா²யீ வ்ருʼஷபோ⁴ வ்ருʼஷப⁴ப்ரிய: ।
வில்வீத³லப்ரியோ வில்வோ விஶாலநேத்ரஸம்ஸ்தி²த: ॥ 39 ॥

வ்ருʼஷத்⁴வஜோ வ்ருʼஷாதீ⁴ஶோ வ்ருʼஷபே⁴ஶோ வ்ருʼஷப்ரிய: ।
வில்வேஶ்வரோ வரோ வீரோ வீரேஶஶ்ச வநேஶ்வர: ॥ 40 ॥

விபூ⁴திபூ⁴ஷிதோ வேண்யோ வ்யாலயஜ்ஞோபவீதக: ।
விஶ்வேஶ்வரோ வராநந்தோ³ வடரூபோ வடேஶ்வர: ॥ 41 ॥

ஸர்வேஶ: ஸத்த்வ: ஸாரங்கோ³ ஸத்த்வரூப: ஸநாதந: ।
ஸத்³வந்த்³ய: ஸச்சிதா³நந்த:³ ஸதா³நந்த:³ ஶிவப்ரிய: ॥ 42 ॥

ஶிவத:³ ஶிவக்ருʼத்ஸாம்ப:³ ஶஶிஶேக²ரஶோப⁴ந: ।
ஶரண்ய: ஸுக²த:³ ஸேவ்ய: ஶதாநந்த³வரப்ரத:³ ॥ 43 ॥

ஸாத்த்விக: ஸாத்த்வத: ஶம்பு:⁴ ஶங்கர: ஸர்வக:³ ஶிவ: ।
ஸேவாப²லப்ரதா³தா ச ஸேவகப்ரதிபாலக: ॥ 44 ॥

ஶத்ருக்⁴ந: ஸாமக:³ ஶௌரி: ஸேநாநீ: ஶர்வரீப்ரிய: ।
ஶ்மஶாநீ ஸ்கந்த³ஸத்³வேத:³ ஸதா³ ஸுரஸரித்ப்ரிய: ॥ 45 ॥

ஸுத³ர்ஶநத⁴ர: ஶுத்³த:⁴ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யக: ।
ஸௌபா⁴க்³ய: ஸுப⁴க:³ ஸூர: ஸூர்ய: ஸாரங்க³முக்தித:³ ॥ 46 ॥

ஸப்தஸ்வரஶ்ச ஸப்தாஶ்வ: ஸப்த: ஸப்தர்ஷிபூஜித: ।
ஶிதிகண்ட:² ஶிவாதீ⁴ஶ: ஸங்க³ம: ஸங்க³மேஶ்வர: ॥ 47 ॥

ஸோமேஶ: ஸோமதீர்தே²ஶ: ஸர்பத்⁴ருʼக்ஸ்வர்ணகாரக: ।
ஸ்வர்ணஜாலேஶ்வர: ஸித்³த:⁴ ஸித்³தே⁴ஶ: ஸித்³தி⁴தா³யக: ॥ 48 ॥

ஸர்வஸாக்ஷீ ஸர்வரூப: ஸர்வஜ்ஞ: ஶாஸ்த்ரஸம்ஸ்க்ருʼத: ।
ஸௌபா⁴க்³யேஶ்வர: ஸிம்ஹஸ்த:² ஶிவேஶ: ஸிம்ஹகேஶ்வர: ॥ 49 ॥

ஶூலேஶ்வர: ஶுகாநந்த:³ ஸஹஸ்ரதே⁴நுகேஶ்வர: ।
ஸ்யந்த³நஸ்த:² ஸுராதீ⁴ஶ: ஸநகாத்³யர்சித: ஸுதீ:⁴ ॥ 50 ॥

ஷடூ³ர்மி: ஷட்।ஸுசக்ரஜ்ஞ: ஷட்சக்ரகவிபே⁴த³க: ।
ஷடா³நந: ஷட³ங்க³ஜ்ஞ: ஷட்³ரஸஜ்ஞ: ஷடா³நந: ॥ 51 ॥

ஹரோ ஹம்ஸோ ஹதாராதிர்ஹிரண்யோ ஹாடகேஶ்வர: ।
ஹேரம்போ³ ஹவநோ ஹோதா ஹயரூபோ ஹயப்ரத:³ ॥ 52 ॥

ஹஸ்திதோ³ ஹஸ்தித்வக்³தா⁴ரீ ஹாஹாஹூஹூவரப்ரத:³ ।
ஹவ்யஹேமஹவிஷ்யாந்நோ ஹாடகேஶோ ஹவி:ப்ரிய: ॥ 53 ॥

ஹிரண்யரேதா ஹம்ஸஜ்ஞோ ஹிரண்யோ ஹாடகேஶ்வர: ।
ஹநுமதீ³ஶோ ஹரோ ஹர்ஷோ ஹரஸித்³தி⁴பீட²க:³ ॥ 54 ॥

ஹைமோ ஹைமாலயோ ஹூஹூஹாஹாஹேதுர்ஹடோ² ஹடீ² ।
க்ஷத்ர: க்ஷத்ரப்ரத:³ க்ஷத்ரீ க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரநாயக: ॥ 55 ॥

க்ஷேம: க்ஷேமப்ரதா³தா ச க்ஷாந்திக்ருʼத் க்ஷாந்திவர்த⁴ந: ।
க்ஷீரார்ணவ: க்ஷீரபோ⁴க்தா க்ஷிப்ராகூலக்ஷிதே: பதி: ॥ 56 ॥

க்ஷௌத்³ரரஸப்ரிய: க்ஷீர: க்ஷிப்ரஸித்³தி⁴ப்ரத:³ ஸதா³ ।
ஜ்ஞாநோ ஜ்ஞாநப்ரதோ³ ஜ்ஞேயோ ஜ்ஞாநாதீதோ ஜ்ஞபோ ஜ்ஞய: ॥ 57 ॥

ஜ்ஞாநரூபோ ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநவதாம்வர: ।
அஜோ ஹ்யநந்தஶ்சாவ்யக்த ஆத்³ய ஆநந்த³தா³யக: ॥ 58 ॥

அகத² ஆத்மா ஹ்யாநந்த³ஶ்சாஜேயோ ஹ்யஜ ஆத்மபூ:⁴ ।
ஆத்³யரூபோ ஹ்யரிச்சே²த்தாঽநாமயஶ்சாப்யலௌகிக: ॥

அதிரூபோ ஹ்யக²ண்டா³த்மா சாத்மஜ்ஞாநரத: ஸதா³ ।
ஆத்மவேத்தா ஹ்யாத்மஸாக்ஷீ அநாதி³ஶ்சாந்தராத்மக:³ ॥ 60 ॥

ஆநந்தே³ஶோঽவிமுக்தேஶஶ்சாலர்கேஶோঽப்ஸரேஶ்வர: ।
ஆதி³கல்பேஶ்வரோঽக³ஸ்த்யஶ்சாக்ரூரேஶோঽருணேஶ்வர: ॥ 61 ॥

இடா³ரூப இப⁴ச்சே²த்தா ஈஶ்வரஶ்சேந்தி³ரார்சித: ।
இந்து³ரிந்தீ³வரஶ்சேஶ ஈஶாநேஶ்வர ஈர்ஷஹா ॥ 62 ॥

இஜ்ய இந்தீ³வரஶ்சேப⁴ இக்ஷுரிக்ஷுரஸப்ரிய: ।
உமாகாந்த உமாஸ்வாமீ ததோ²மாயா: ப்ரமோத³க்ருʼத் ॥ 63 ॥

உர்வஶீவரத³ஶ்சைவ உச்சைருத்துங்க³தா⁴ரக: ।
ஏகரூப ஏகஸ்வாமீ ஹ்யேகாத்மா சைகரூபவாந் ॥ 64 ॥

ஐராவத ஐஸ்தி²ராத்மா சைகாரைஶ்வர்யதா³யக: ।
ஓகார ஓஜஸ்வாம்ஶ்சைவ ஹ்யௌக²ரஶ்சௌக²ராதி⁴ப: ॥ 65 ॥

ஔஷத்⁴ய ஔஷதி⁴ஜ்ஞாதா ஹ்யோஜோத³ ஔஷதீ⁴ஶ்வர: ।
அநந்தோ ஹ்யந்தகஶ்சாந்தோ ஹ்யந்த⁴காஸுரஸூத³ந: ॥ 66 ॥

அச்யுதஶ்சாப்ரமேயாத்மா அக்ஷரஶ்சாஶ்வதா³யக: ।
அரிஹந்தா ஹ்யவந்தீஶஶ்சாஹிபூ⁴ஷணப்⁴ருʼத்ஸதா³ ॥ 67 ॥

அவந்தீபுரவாஸீ சாப்யவந்தீபுரபாலக: ।
அமரஶ்சாமராதீ⁴ஶோ ஹ்யமராரிவிஹிம்ஸக: ॥ 68 ॥

காமஹா காமகாமஶ்ச காமத:³ கருணாகர: ।
காருண்ய: கமலாபூஜ்ய: கபாலீ கலிநாஶந: ॥ 69 ॥

காமாரிக்ருʼத்கல்லோல: காலிகேஶஶ்ச காலஜித் ।
கபில: கோடிதீர்தே²ஶ: கல்பாந்த: காலஹா கவி: ॥ 70 ॥

காலேஶ்வர: காலகர்தா கல்பாப்³தி:⁴ கல்பவ்ருʼக்ஷக: ।
கோடீஶ: காமதே⁴ந்வீஶ: குஶல: குஶலப்ரத:³ ॥ 71 ॥

கிரீடீ குண்ட³லீ குந்தீ கவசீ கர்பரப்ரிய: ।
கர்பூராப:⁴ கலாத³க்ஷ: கலாஜ்ஞ: கில்பி³ஷாபஹா ॥ 72 ॥

குக்குடேஶ: கர்கடேஶ: குலத:³ குலபாலக: ।
கஞ்ஜாபி⁴லாஷீ கேதா³ர: குங்குமார்சிதவிக்³ரஹ: ॥ 73 ॥

குந்த³புஷ்பப்ரிய: கஞ்ஜ: காமாரி: காமதா³ஹக: ।
க்ருʼஷ்ணரூப: க்ருʼபாரூபஶ்சாத² க்ருʼஷ்ணார்சிதாங்க்⁴ரிக: ॥ 74 ॥।

குண்ட:³ குண்டே³ஶ்வர: காண்வ: கேஶவை: பரிபூஜித: ।
காமேஶ்வர: கலாநாத:² கண்டே²ஶ: குங்குமேஶ்வர: ॥ 75 ॥

கந்த²டே³ஶ: கபாலேஶ: காயாவரோஹணேஶ்வர: ।
கரபே⁴ஶ: குடும்பே³ஶ: கர்கேஶ: கௌஶலேஶ்வர: ॥ 76 ॥

கோஶத:³ கோஶப்⁴ருʼத் கோஶ: கௌஶேய: கௌஶிகப்ரிய: ।
க²சர: க²சராதீ⁴ஶ: க²சரேஶ: க²ராந்தக: ॥ 77 ॥

கே²சரை: பூஜிதபத:³ கே²சரீஸேவகப்ரிய: ।
க²ண்டே³ஶ்வர: க²ட்³க³ரூப: க²ட்³க³க்³ராஹீ க²கே³ஶ்வர: ॥ 78 ॥

கே²ட: கே²டப்ரிய: க²ண்ட:³ க²ண்ட³பால: க²லாந்தக: ।
கா²ண்ட³வ: கா²ண்ட³வாதீ⁴ஶ: க²ட்³க³தாஸங்க³மஸ்தி²த: ॥ 79 ॥

கி³ரிஶோ கி³ரிஜாதீ⁴ஶோ க³ஜாரித்வக்³விபூ⁴ஷித: ।
கௌ³தமோ கி³ரிராஜஶ்ச க³ங்கா³த⁴ரோ கு³ணாகர: ॥ 80 ॥

கௌ³தமீதடவாஸீ ச கா³லவோ கோ³பதீஶ்வர: ।
கோ³கர்ணோ கோ³பதிர்க³ர்வோ மஜாரிர்க³ருட³ப்ரிய: ॥ 81 ॥

க³ங்கா³மௌலிர்கு³ணக்³ராஹீ கா³ருடீ³வித்³யயா யுத: ।
கு³ரோர்கு³ருர்க³ஜாராதிர்கோ³பாலோ கோ³மதீப்ரிய: ॥ 82 ॥

கு³ணதோ³ கு³ணகர்தா ச க³ணேஶோ க³ணபூஜித: ।
க³ணகோ கௌ³ரவோ க³ர்கோ³ க³ந்த⁴ர்வேண ப்ரபூஜித: ॥ 83 ॥

கோ³ரக்ஷோ கு³ர்விணீத்ராதா கே³ஹோ கே³ஹப்ரதா³யக: ।
கீ³தாத்⁴யாயீ க³யாதீ⁴ஶோ கோ³பதிர்கீ³தமோஹித: ॥ 84 ॥

கி³ராதீதோ கு³ணாதீதோ க³ட:³கே³ஶோ கு³ஹ்யகேஶ்வர: ।
க்³ரஹோ க்³ரஹபதிர்க³ம்யோ க்³ரஹபீடா³நிவாரண: ॥ 85 ॥

க⁴டநாதி³ர்க⁴நாதா⁴ரோ க⁴நேஶ்வரோ க⁴நாகர: ।
கு⁴ஶ்மேஶ்வரோ க⁴நாகாரோ க⁴நரூபோ க⁴நாக்³ரணீ: ॥ 86 ॥

க⁴ண்டேவரோ க⁴டாதீ⁴ஶோ க⁴ர்க⁴ரோ க⁴ஸ்மராபஹா ।
கு⁴ஷ்மேஶோ கோ⁴ஷக்ருʼத்³கோ⁴ஷீ கோ⁴ஷாகோ⁴ஷோ க⁴நத்⁴வநி: ॥ 87 ॥

க்⁴ருʼதப்ரியோ க்⁴ருʼதாப்³தீ⁴ஶோ க⁴ண்டோ க⁴ண்டக⁴டோத்கச: ।
க⁴டோத்கசாய வரதோ³ க⁴டஜந்மா க⁴டேஶ்வர: ॥ 88 ॥

க⁴காரோ ஙக்ருʼதோ ஙஶ்ச ஙகாரோ ஙக்ருʼதாங்க³ஜ: ।
சராசரஶ்சிதா³நந்த³ஶ்சிந்மயஶ்சந்த்³ரஶேக²ர: ॥ 89 ॥

சந்த்³ரேஶ்வரஶ்சாமரேஶஶ்சாமரேண விபூ⁴ஷித: ।
சாமரஶ்சாமராதீ⁴ஶஶ்சராசரபதிஶ்சிர: ॥ 90 ॥

சமத்க்ருʼதஶ்சந்த்³ரவர்ணஶ்சர்மப்⁴ருʼச்சர்ம சாமரீ ।
சாணக்யஶ்சர்மதா⁴ரீ ச சிரசாமரதா³யக: ॥ 91 ॥

ச்யவநேஶஶ்சருஶ்சாருஶ்சந்த்³ராதி³த்யேஶ்வராபி⁴த:⁴ ।
சந்த்³ரபா⁴கா³ப்ரியஶ்சண்ட³ஶ்சாமரை: பரிவீஜித: ॥ 92 ॥

ச²த்ரேஶ்வரஶ்ச²த்ரதா⁴ரீ ச²த்ரத³ஶ்ச²லஹா ச²லீ ।
ச²த்ரேஶஶ்ச²த்ரக்ருʼச்ச²த்ரீ ச²ந்த³விச்ச²ந்த³தா³யக: ॥ 93 ॥

ஜக³ந்நாதோ² ஜநாதா⁴ரோ ஜக³தீ³ஶோ ஜநார்த³ந: ।
ஜாஹ்நவீத்⁴ருʼக்³ஜக³த்கர்தா ஜக³ந்மயோ ஜநாதி⁴ப: ॥ 94 ॥

ஜீவோ ஜீவப்ரதா³தா ச ஜேதாঽதோ² ஜீவநப்ரத:³ ।
ஜங்க³மஶ்ச ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³த்கேநப்ரபூஜித: ॥ 95 ॥

ஜடாத⁴ரோ ஜடாஜூடீ ஜடிலோ ஜலரூபத்⁴ருʼக் ।
ஜாலந்த⁴ரஶிரஶ்சே²த்தா ஜலஜாங்க்⁴ரிர்ஜக³த்பதி: ॥ 96 ॥

ஜநத்ராதா ஜக³ந்நிதி⁴ர்ஜடேஶ்வரோ ஜலேஶ்வர: ।
ஜ²ர்ஜ²ரோ ஜ²ரணாகாரீ ஜூ²ஞ்ஜ²க்ருʼத் ஜூ²ஜ²ஹா ஜ²ர: ॥ 97 ॥

ஞகாரஶ்ச ஞமுவாஸீ ஞஜநப்ரியகாரக: ।
டகாரஶ்ச ட²காரஶ்ச டா³மரோ ட³மருப்ரிய: ॥ 98 ॥

ட³ண்ட³த்⁴ருʼக்³ட³மருஹஸ்தோ டா³கிஹ்ருʼட்³ட³மகேஶ்வர: ।
டு⁴ண்டோ⁴ டு⁴ண்டே⁴ஶ்வரோ ட⁴க்கோ ட⁴க்காநாத³ப்ரிய: ஸதா³ ॥ 99 ॥

ணகாரோ ணஸ்வரூபஶ்ச ணுணோணிணோணகாரண: ।
தந்த்ரஜ்ஞஸ்த்ர்யம்ப³கஸ்தந்த்ரீதும்பு³ருஸ்துளஸீப்ரிய: ॥ 100 ॥

தூணீரத்⁴ருʼக் ததா³காரஸ்தாண்ட³வீ தாண்ட³வேஶ்வர: ।
தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வரூபஶ்ச தாத்த்விகஸ்தரவிப்ரப:⁴ ॥ 101 ॥

த்ரிநேத்ரஸ்தருணஸ்தத்த்வஸ்தகாரஸ்தலவாஸக்ருʼத் ।
தேஜஸ்வீ தேஜோரூபீ ச தேஜ:புஞ்ஜப்ரகாஶக: ॥ 102 ॥

தாந்த்ரிகஸ்தந்த்ரகர்தா ச தந்த்ரவித்³யாப்ரகாஶக: ।
தாம்ரரூபஸ்ததா³காரஸ்தத்த்வத³ஸ்தரணிப்ரிய: ॥ 103 ॥

தாந்த்ரேயஸ்தமோஹா தந்வீ தாமஸஸ்தாமஸாபஹா ।
தாம்ரஸ்தாம்ரப்ரதா³தா ச தாம்ரவர்ணஸ்தருப்ரிய: ॥ 104 ॥

தபஸ்வீ தாபஸீ தேஜஸ்தேஜோரூபஸ்தலப்ரிய: ।
திலஸ்திலப்ரதா³தா ச தூலஸ்தூலப்ரதா³யக: ॥ 105 ॥

தாபீஶஸ்தாம்ரபர்ணீஶஸ்திலகஸ்த்ராணகாரக: ।
த்ரிபுரக்⁴நஸ்த்ரயாதீதஸ்த்ரிலோசநஸ்த்ரிலோகப: ॥ 106 ॥

த்ரிவிஷ்டபேஶ்வரஸ்தேஜஸ்த்ரிபுரஸ்த்ரிபுரதா³ஹக: ।
தீர்த²ஸ்தாராபதிஸ்த்ராதா தாடி³கேஶஸ்தடி³ஜ்ஜவ: ॥ 107 ॥

த²காரஶ்ச ஸ்து²லாகார: ஸ்தூ²ல: ஸ்த²விர: ஸ்தா²நத:³ ।
ஸ்தா²ணு: ஸ்தா²யீ ஸ்தா²வரேஶ: ஸ்த²ம்ப:⁴ ஸ்தா²வரபீட³ஹா ॥ 108 ॥

ஸ்தூ²லரூபஸ்தி²தே: கர்தா ஸ்தூ²லது:³க²விநாஶந: ।
த²ந்தி³லஸ்த²த³ல: ஸ்தா²ல்ய: ஸ்த²லக்ருʼத் ஸ்த²லப்⁴ருʼத் ஸ்த²லீ ॥ 109 ॥

ஸ்த²லேஶ்வர: ஸ்த²லாகார: ஸ்த²லாக்³ரஜ: ஸ்த²லேஶ்வர: ।
த³க்ஷோ த³க்ஷஹரோ த்³ரவ்யோ து³ந்து³பி⁴ர்வரதா³யக: ॥ 110 ॥

தே³வோ தே³வாக்³ரஜோ தா³நோ தா³நவாரிர்தி³நேஶ்வர: ।
தே³வக்ருʼத்³தே³வப்⁴ருʼத்³தா³தா த³யாரூபீ தி³வஸ்பதி: ॥ 111 ॥

தா³மோத³ரோ த³லாதா⁴ரோ து³க்³த⁴ஸ்நாயீ த³தி⁴ப்ரிய: ।
தே³வராஜோ தி³வாநாதோ² தே³வஜ்ஞோ தே³வதாப்ரிய: ॥ 112 ॥

தே³வதே³வோ தா³நரூபோ தூ³ர்வாத³லப்ரிய: ஸதா³ ।
தி³க்³வாஸா த³ரபோ⁴ த³ந்தோ த³ரித்³ரக்⁴நோ தி³க³ம்ப³ர: ॥ 113 ॥

தீ³நப³ந்து⁴ர்து³ராராத்⁴யோ து³ரந்தோ து³ஷ்டத³ர்பஹா ।
த³க்ஷக்⁴நோ த³க்ஷஹந்தா ச த³க்ஷஜாமாத தே³வஜித் ॥ 114 ॥

த்³வந்த்³வஹா து:³க²ஹா தோ³க்³தா⁴ து³ர்த⁴ரோ து³ர்த⁴ரேஶ்வர: ।
தா³நாப்தோ தா³நப்⁴ருʼத்³தீ³ப்ததீ³ப்திர்தி³வ்யோ தி³வாகர: ॥ 115 ॥

த³ம்ப⁴ஹா த³ம்ப⁴க்ருʼத்³த³ம்பீ⁴ த³க்ஷஜாபதிர்தீ³ப்திமாந் ।
த⁴ந்வீ த⁴நுர்த⁴ரோ தீ⁴ரோ தா⁴ந்யக்ருʼத்³தா⁴ந்யதா³யக: ॥ 116 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மப்⁴ருʼதோ த⁴ந்யோ த⁴ர்மமூர்திர்த⁴நேஶ்வர: ।
த⁴நதோ³ தூ⁴ர்ஜடிர்தா⁴ந்யோ தா⁴மதோ³ தா⁴ர்மிகோ த⁴நீ ॥ 117 ॥

த⁴ர்மராஜோ த⁴நாதா⁴ரோ த⁴ராத⁴ரோ த⁴ராபதி: ।
த⁴நுர்வித்³யாத⁴ரோ தூ⁴ர்தோ தூ⁴லிதூ⁴ஸரவிக்³ரஹ: ॥ 118 ॥

த⁴நுஷோ த⁴நுஷாகாரோ த⁴நுர்த⁴ரப்⁴ருʼதாம்வர: ।
த⁴ராநாதோ² த⁴ராதீ⁴ஶோ த⁴நேஶோ த⁴நதா³க்³ரஜ: ॥ 119 ॥

த⁴ர்மப்⁴ருʼத்³த⁴ர்மஸந்த்ராதா த⁴ர்மரக்ஷோ த⁴நாகர: ।
நர்மதோ³ நர்மதா³ஜாதோ நர்மதே³ஶோ ந்ருʼபேஶ்வர: ॥ 120 ॥

நாக³ப்⁴ருʼந்நாக³லோகேஶோ நாக³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதேயோ நகோ³ நாகா³ரிபூஜித: ॥ 121 ॥

நாந்யோ நரவரோ நேமோ நூபுரோ நூபுரேஶ்வர: ।
நாக³சண்டே³ஶ்வரோ நாகோ³ நக³நாதோ² நகே³ஶ்வர: ॥ 122 ॥

நீலக³ங்கா³ப்ரியோ நாதோ³ நவநாதோ² நகா³தி⁴ப: ।
ப்ருʼது²கேஶ: ப்ரயாகே³ஶ: பத்தநேஶ: பராஶர: ॥ 123 ॥

புஷ்பத³ந்தேஶ்வர: புஷ்ப: பிங்க³லேஶ்வரபூர்வஜ: ।
பிஶாசேஶ: பந்நகே³ஶ: பஶுபதீஶ்வர: ப்ரிய: ॥ 124 ॥

பார்வதீபூஜித: ப்ராண: ப்ராணேஶ: பாபநாஶந: ।
பார்வதீப்ராணநாத²ஶ்ச ப்ராணப்⁴ருʼத் ப்ராணஜீவந: ॥ 125 ॥

புராணபுருஷ: ப்ராஜ்ஞ: ப்ரேமஜ்ஞ: பார்வதீபதி: ।
புஷ்கர: புஷ்கராதீ⁴ஶ: பாத்ர: பாத்ரை: ப்ரபூஜித: ॥ 126 ॥

புத்ரத:³ புண்யத:³ பூர்ண: பாடாம்ப³ரவிபூ⁴ஷித: ।
பத்³மாக்ஷ: பத்³மஸ்ரக்³தா⁴ரீ பத்³மேந பரிஶோபி⁴த: ॥ 127 ॥

ப²ணிப்⁴ருʼத் ப²ணிநாத²ஶ்ச பே²நிகாப⁴க்ஷகாரக: ।
ஸ்ப²டிக: ப²ர்ஶுதா⁴ரீ ச ஸ்ப²டிகாபோ⁴ ப²லப்ரத:³ ॥ 128 ॥

ப³த்³ரீஶோ ப³லரூபஶ்ச ப³ஹுபோ⁴ஜீ ப³டுர்ப³டு: ।
பா³லகி²ல்யார்சிதோ பா³லோ ப்³ரஹ்மேஶோ ப்³ராஹ்மணார்சித: ॥ 129 ॥

ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மஹா ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ।
ப்³ராஹ்மணஸ்தோ² ப்³ரஹ்மரூபோ ப்³ராஹ்மணபரிபாலக: ॥ 130 ॥

ப்³ரஹ்மமூர்திர்ப்³ரஹ்மஸ்வாமீ ப்³ராஹ்மணை: பரிஶோபி⁴த: ।
ப்³ராஹ்மணாரிஹரோ ப்³ரஹ்ம ப்³ராஹ்மணாஸ்யை: ப்ரதர்பித: ॥ 131 ॥

பூ⁴தேஶோ பூ⁴தநாத²ஶ்ச ப⁴ஸ்மாங்கோ³ பீ⁴மவிக்ரம: ।
பீ⁴மோ ப⁴வஹரோ ப⁴வ்யோ பை⁴ரவோ ப⁴யப⁴ஞ்ஜந: ॥ 132 ॥

பூ⁴திதோ³ பு⁴வநாதா⁴ரோ பு⁴வநேஶோ ப்⁴ருʼகு³ர்ப⁴வ: ।
பா⁴ரதீஶோ பு⁴ஜங்கே³ஶோ பா⁴ஸ்கரோ பி⁴ந்தி³பாலத்⁴ருʼக் ॥ 133 ॥

பூ⁴தோ ப⁴யஹரோ பா⁴நுர்பா⁴வநோ ப⁴வநாஶந: ।
ஸஹஸ்ரநாமபி⁴ஶ்சைதைர்மஹாகால: ப்ரஸீத³து ॥ 134 ॥

அத² மஹாகாலஸஹஸ்ரநாமமாஹாத்ம்யம் ।
ஸூத உவாச –
இதீத³ம் கீர்திதம் தேப்⁴யோ மஹாகாலஸஹஸ்ரகம் ।
பட²நாத் ஶ்ரவணாத் ஸத்³யோ தூ⁴தபாபோ ப⁴வேந்நர: ॥ 135 ॥

ஏகவாரம் படே²ந்நித்யம் ஸர்வஸத்யம் ப்ரஜாயதே ।
த்³விவாரம் ய: படே²த் ஸத்யம் தஸ்ய வஶ்யம் ப⁴வேஜ்ஜக³த் ॥ 136 ॥

த்ரிவாரம் பட²நாந்மர்த்யோ த⁴நதா⁴ந்யயுதோ ப⁴வேத் ।
அத: ஸ்தா²நவிஶேஷஸ்யேதா³நீம் பாட²ப²லம் ஶ‍்ருʼணு ॥ 137 ॥

வடமூலே –
வடமூலே படே²ந்நித்யமேகாகீ மநுஜோ யதி³ ।
த்ரிவாரஞ்ச தி³நத்ரிம்ஶத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி ஸர்வதா² ॥ 138 ॥

மநோரத²ஸித்³தௌ⁴ –
அஶ்வத்தே² துளஸீமூலே தீர்தே² வா ஹரிஹராலயே ।
ஶுசிர்பூ⁴த்வா படே²த்³யோ ஹி மநஸா சிந்திதம் லபே⁴த் ॥ 139 ॥

ஸித்³தி⁴த³தீர்தே² –
யத்ர தீர்தோ²ঽஸ்தி சாஶ்வத்தோ² வடோ வா த்³விஜஸத்தம!
ஸ தீர்த:² ஸித்³தி⁴த:³ ஸர்வபாட²கஸ்ய ந ஸம்ஶய: ॥ 140 ॥

தத்ரைகாக்³ரமநா பூ⁴த்வா ய: படே²ச்சு²ப⁴மாநஸ: ।
யம் யம் காமமபி⁴த்⁴யாயேத்தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 141 ॥

மநஸா சிந்திதம் ஸர்வம் மஹாகாலப்ரஸாத³த: ।
லப⁴தே ஸகலாந் காமாந் பட²நாச்ச்²ரவணாந்நர: ॥ 142 ॥

ஶதாவர்தபாட²ப²லம் –
ஶதாவர்தம் படே²த்³யத்ர சிந்திதம் லப⁴தே த்⁴ருவம் ।
து:³ஸாத்⁴ய: ஸோঽபி ஸாத்⁴ய: ஸ்யாத்³தி³நாந்யேகோநவீம்ஶதே: ॥ 143 ॥

மஹாஶிவராத்ரௌ பாட²ப²லம் ।
ஶிவராத்ரிதி³நே மர்த்ய உபவாஸீ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
நிஶாமத்⁴யே ஶதாவர்தபட²நாச்சிந்திதம் லபே⁴த் ॥ 144 ॥

ஸஹஸ்ராவர்தநம் தத்ர தீர்தே² ஹ்யஶ்வத்த²ஸந்நிதௌ⁴ ।
பட²நாத்³பு⁴க்திர்முக்திஶ்ச ப⁴வதீஹ கலௌ யுகே³ ॥ 145 ॥

தத்³த³ஶாம்ஶ: க்ரியாத்³தோ⁴மம் தத்³த³ஶாம்ஶம் ச தர்பணம் ।
த³ஶாம்ஶம் மார்ஜயேந்மர்த்ய: ஸர்வஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ॥ 146 ॥

க³தம் ராஜ்யமவாப்நோதி வந்த்⁴யா புத்ரவதீ ப⁴வேத் ।
குஷ்ட²ரோகா:³ ப்ரணஶ்யந்தி தி³வ்யதே³ஹோ ப⁴வேந்நர: ॥ 147 ॥

ஸஹஸ்ராவர்தபாடே²ந மஹாகாலப்ரியோ நர: ।
மஹாகாலப்ரஸாதே³ந ஸர்வஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ॥ 148 ॥

ஶாபாநுக்³ரஹஸாமர்த்²யம் ப⁴வதீஹ கலௌ யுகே³ ।
ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸந்தே³ஹ: ஸத்யஞ்ச க³தி³தம் மம ॥ 149 ॥

அவந்திகாஸ்தி²ததீர்தே²ஷு பாட²ப²லம் ।
கோடிதீர்தே² –
கோடிதீர்தே² படே²த்³விப்ர! மஹாகால: ப்ரஸீத³தி ।
ருத்³ரஸரோவரே –
பாடா²ச்ச ருத்³ரஸரஸி குஷ்ட²பீடா³ நிவர்ததே ॥ 150 ॥

ஸித்³த⁴பீடே² –
ஸித்³த⁴பீடே² படே²த்³யோ ஹி தஸ்ய வஶ்யம் ப⁴வேஜ்ஜக³த் ।
ஶிப்ராகூலே –
ஶிப்ராகூலே படே²த்ப்ராஜ்ஞோ த⁴நதா⁴ந்யயுதோ ப⁴வேத் ॥ 151 ॥

காலத்ரயம் படே²த்³யஶ்ச ஶத்ருநிர்மூலநம் ப⁴வேத் ।
பை⁴ரவாலயே –
அபம்ருʼத்யுமபாகுர்யாத் பட²நாத்³பை⁴ரவாலயே ॥ 152 ॥

ஸித்³த⁴வடஸ்யாத:⁴ –
ஸித்³த⁴வடஸ்ய ச்சா²யாயாம் பட²தே மநுஜோ யதி³ ।
வந்த்⁴யாயாம் ஜாயதே புத்ரஶ்சிரஞ்ஜீவீ ந ஸம்ஶய: ॥ 153 ॥

ஔக²ரே –
ஔக²ரே பட²நாத் ஸத்³யோ பூ⁴தபீடா³ நிவர்ததே ।
க³யாகூபே –
க³யாகூபே படே²த்³யோ ஹி துஷ்டா: ஸ்யு: பிதரஸ்தத: ॥ 154 ॥

கோ³மத்யாம் –
கோ³மத்யாஞ்ச படே²ந்நித்யம் விஷ்ணுலோகமவாப்நுயாத் ।
அங்கபாதே –
அங்கபாதே படே²த்³யோ ஹி தூ⁴தபாப: ப்ரமுச்யதே ॥ 155 ॥

க²ட்³க³தாஸங்க³மே –
க²ட்³க³தாஸங்க³மே ஸத்³ய: க²ட்³க³ஸித்³தி⁴மவாப்நுயாத் ।
யமதடா³கே³ –
படே²த்³யமதடா³கே³ யோ யமது:³க²ம் ந பஶ்யதி ॥ 156 ॥

நவநத்³யாம் –
நவநத்³யாம் படே²த்³யோ ஹி ருʼத்³தி⁴ஸித்³தி⁴பதிர்ப⁴வேத் ।
யோகி³நீபுரத: –
யோகி³நீபுரத: பாட²ம் மஹாமாரீப⁴யம் ந ஹி ॥ 157 ॥

வ்ருʼத்³த⁴காலேஶ்வராந்திகே –
புத்ரபௌத்ரயுதோ மர்த்யோ வ்ருʼத்³த⁴காலேஶ்வராந்திகே ।
பாட²ஸ்தா²நே க்⁴ருʼதம் தீ³பம் நித்யம் ப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜநம் ॥ 158 ॥

ஏகாத³ஶாத²வா பஞ்ச த்ரயோ வாঽப்யேகப்³ராஹ்மண: ।
போ⁴ஜநம் ச யதா²ஸாத்⁴யம் த³த்³யாத் ஸித்³தி⁴ஸமுத்ஸுக: ॥ 159 ॥

விதி⁴வத்³ப⁴க்திமாந் ஶ்ரத்³தா⁴யுக்தோ ப⁴க்த: ஸதை³வ ஹி ।
பட²ந் யஜந் ஸ்மரँஶ்சைவ ஜபந் வாபி யதா²மதி ।
மஹாகாலஸ்ய க்ருʼபயா ஸகலம் ப⁴த்³ரமாப்நுயாத் ॥ 160 ॥

இதி ஶ்ரீப்ரக்ருʼஷ்டநந்தோ³க்தாக³மே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸுதா³ம்ந: ஸம்வாதே³
மஹாகாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

॥ ௐ நமோ நம: ॥ ஶிவார்பணமஸ்து ।

Also Read 1000 Names of Shri Mahakala:

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment