1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Mahakalasahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമഹാകാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീപ്രകൃഷ്ടനന്ദോക്താഗമേ

ഋഷിരുവാച –
മഹാകാലസഹസ്രം തു ശ്രോതുമിച്ഛാമി സുവ്രത! ।
കഥയസ്വ പ്രസാദേന ശിഷ്യായ വക്തുമര്‍ഹസി ॥ 1 ॥

സൂത ഉവാച –
സുധാമയഃ സുതഃ ശ്രീമാന്‍ സുദാമാ നാമ വൈ ദ്വിജഃ ।
തേന ഗോപീപതിഃ കൃഷ്ണോ വിദ്യാമഭ്യസിതുങ്ഗതഃ ॥ 2 ॥

സാന്ദീപനാന്തികേഽവന്ത്യാം ഗതൌ തൌ പഠനാര്‍ഥിനൌ ।
ചതുഃഷഷ്ടിഃ കലാഃ സര്‍വാഃ കൃതാ വിദ്യാശ്ചതുര്‍ദശ ॥ 3 ॥

ഏകദാ പ്രാഹ കൃഷ്ണം സ സുദാമാ ദ്വിജസത്തമഃ ।
സുദാമോവാച –
മഹാകാലം പ്രതിബില്വം കേന മന്ത്രേണ വാഽര്‍പണം ॥ 4 ॥

കരോമി വദ മേ കൃഷ്ണ ! കൃപയാ സാത്ത്വതാമ്പതേ ! ।
ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച –
ശ‍ൃണു മിത്ര! മഹാപ്രാജ്ഞ! കഥയാമി തവാഗ്രതഃ ॥ 5 ॥

സഹസ്രം കാലകാലസ്യ മഹാകാലസ്യ വൈ ദ്വിജ ! ।
സുഗോപ്യം സര്‍വദാ വിപ്ര! ഭക്തായാഭാഷിതം മയാ ॥ 6 ॥

കുരു ബില്വാര്‍പണം തേന യേന ത്വം വിന്ദസേ സുഖം ।
സഹസ്രസ്യാസ്യ ഋഷ്യോഽഹം ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് തഥൈവ ച ॥ 7 ॥

ദേവഃ പ്രോക്തോ മഹാകാലോ വിനിയോഗശ്ച സിദ്ധയേ ।
സങ്കല്‍പ്യൈവം തതോ ധ്യായേന്‍മഹാകാലവിഭും മുദാ ॥ 8 ॥

വിനിയോഗഃ ।
ഓം അസ്യ ശ്രീമഹാകാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീമഹാകാലോ ദേവതാ । ഓം ബീജം । നമഃ ശക്തിഃ ।
മഹാകാലായേതി കീലകം । സര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ പാഠേ വിനിയോഗഃ ।
ഋഷ്യാദിന്യാസഃ ।
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണര്‍ഷയേ നമഃ ശിരസി । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
മഹാകാലദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ । ഓം ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
നമഃ ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ । മഹാകാലായേതി കീലകായ നമഃ നാഭൌ ॥

ശ്രീമഹാകാലപ്രീതര്‍ഥേ സഹസ്രനാമസ്തോത്രപാഠേ വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ॥

കരന്യാസഃ ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ ॥

കരന്യാസഃ ।
ഓം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । മഹാകാലായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
നമഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ഓം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
മഹാകാലായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
നമഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അങ്ഗന്യാസഃ ।
ഓം ഹൃദയായ നമഃ । മഹാകാലായ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
നമഃ ശിഖായൈ വഷട് । ഓം കവചായ ഹും ।
മഹാകാലായ നേത്രത്രയായ വൌഷട് । നമഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।
വ്യാപകന്യാസഃ ഓം മഹാകാലായ നമഃ ॥

അഥ ധ്യാനം
കുങ്കുമാഗരുകസ്തൂരീകേശരേണ വിചര്‍ചിതം ।
നാനാപുഷ്പസ്രജാലങ്കൃദ്ബില്വമൌലിവലാന്വിതം ॥ 9 ॥

പുരോ നന്ദീ സ്ഥിതോ വാമേ ഗിരിരാജകുമാരികാ ।
ബ്രാഹ്മണൈരാവൃതം നിത്യം മഹാകാലമഹം ഭജേ ॥ 10 ॥

॥ ഇതി ധ്യാനം ॥

ഓം മഹാകാലോ മഹാരൂപോ മഹാദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
മഹാപ്രാജ്ഞോ മഹാശംഭുര്‍മഹേശോ മോഹഭഞ്ജനഃ ॥ 11 ॥

മാന്യോ മന്‍മഥഹന്താ ച മോഹനോ മൃത്യുനാശനഃ ।
മാന്യദോ മാധവോ മോക്ഷോ മോക്ഷദോ മരണാപഹാ ॥ 12 ॥

മുഹൂര്‍തോ മുനിവന്ദ്യശ്ച മനുരൂപോ മനുര്‍മനുഃ ।
മന്‍മഥാരിര്‍മഹാപ്രാജ്ഞോ മനോനന്ദോ മമത്വഹാ ॥ 13 ॥

മുനീശോ മുനികര്‍താ ച മഹത്ത്വം മഹദാധിപഃ ।
മൈനാകോ മൈനകാവന്ദ്യോ മധ്വരിപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 14 ॥

മഹാലയേശ്വരോ മോക്ഷോ മേഘനാദേശ്വരാഭിധഃ ।
മുക്തീശ്വരോ മഹാമുക്തോ മന്ത്രജ്ഞോ മന്ത്രകാരകഃ ॥ 15 ॥

മങ്ഗലോ മങ്ഗലാധീശോ മധ്യദേശപതിര്‍മഹാന്‍ ।
മാഗധോ മന്‍മഥോ മത്തോ മാതങ്ഗോ മാലതീപതിഃ ॥ 16 ॥

മാഥുരോ മഥുരാനാഥോ മാലവാധീശമന്യുപഃ ।
മാരുതിര്‍മീനപോ മൌനോ മാര്‍കണ്ഡോ മണ്ഡലോ മൃഡഃ ॥ 17 ॥

മധുപ്രിയോ മധുസ്നായീ മിഷ്ടഭോജീ മൃണാലധൃക് ।
മഞ്ജുലോ മല്ലമോദജ്ഞോ മോദകൃന്‍മോദദായകഃ ॥ 18 ॥

മുക്തിദോ മുക്തരൂപശ്ച മുക്താമാലാവിഭൂഷിതഃ ।
മൃകണ്ഡോ മോദപോ മോദോ മോദകാശനകാരകഃ ॥ 19 ॥

യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞോ യജ്ഞേശോ യജ്ഞനാശനഃ ।
യജ്ഞതേജാ യശോ യോഗീ യോഗീശോ യോഗദായകഃ ॥ 20 ॥

യതിരൂപോ യാജ്ഞവല്‍ക്യോ യജ്ഞകൃദ് യജ്ഞലുപ്തഹാ ।
യജ്ഞമൃദ് യജ്ഞഹാ യജ്ഞോ യജ്ഞഭുഗ് യജ്ഞസാധകഃ ॥ 21 ॥

യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞഹോതാ ച യജ്വാനോ യജനോ യതിഃ ।
യശഃപ്രദോ യശഃകര്‍താ യശോ യജ്ഞോപവീതധൃക് ॥ 22 ॥

യജ്ഞസേനോ യാജ്ഞികശ്ച യശോദാവരദായകഃ ।
യമേശോ യമകര്‍താ ച യമദൂതനിവാരണഃ ॥ 23 ॥

യാചകോ യമുനാക്രീഡോ യാജ്ഞസേനീഹിതപ്രദഃ ।
യവപ്രിയോ യവരൂപോ യവനാന്തോ യവീ യവഃ ॥ 24 ॥

ഋഗ്വേദോ രോഗഹന്താ ച രന്തിദേവോ രണാഗ്രണീഃ ।
രൈവതോ രൈവതാധീശോ രൈവതേശ്വരസംജ്ഞകഃ ॥ 25 ॥

രാമേശ്വരോ രകാരശ്ച രാമപ്രിയോ രമാപ്രിയഃ ।
രണീ രണഹരോ രക്ഷോ രക്ഷകോ ഋണഹാരകഃ ॥ 26 ॥

രക്ഷിതാ രാജരൂപോ രാട് രവോ രൂപോ രജഃപ്രദഃ ।
രാമചന്ദ്രപ്രിയോ രാജാ രക്ഷോഘ്നോ രാക്ഷസാധിപഃ ॥ 27 ॥

രക്ഷസാം വരദോ രാമോ രാക്ഷസാന്തകരോ രഥീ ।
രഥപ്രിയോ രഥസ്ഥായീ രഥഹാ രഥഹാരകഃ ॥ 28 ॥

രാവണപ്രിയകൃദ്രാവസ്വരൂപശ്ച ഋതൂരജഃ ॥

രതിവരപ്രദാതാ ച രന്തിദേവവരപ്രദഃ ॥ 29 ॥

രാജധാനീപ്രദോ രേതോ രേവാഭഞ്ജോ രവീ രജീ ।
ഋത്വിജോ രസകര്‍താ ച രസജ്ഞോ രസദായകഃ ॥ 30 ॥

രുദ്രോ രുദ്രാക്ഷധൃഗ്രൌദ്രോ രത്നോ രത്നൈര്‍വിഭൂഷിതഃ ।
രൂപേശ്വരോ രമാപൂജ്യോ രുരുരാജ്യസ്ഥലേശ്വരഃ ॥ 31 ॥

ലക്ഷോ ലക്ഷപതിര്ലിങ്ഗോ ലഡ്ഡുകോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ ।
ലീലാംബരധരോ ലാഭോ ലാഭദോ ലാഭകൃത്സദാ ॥ 32 ॥

ലജ്ജാരക്ഷോ ലഘുരൂപോ ലേഖകോ ലേഖകപ്രിയഃ ।
ലാങ്ഗലോ ലവണാബ്ധീശോ ലക്ഷ്മീപൂജിതലക്ഷകഃ ॥ 33 ॥

ലോകപാലേശ്വരോ ലമ്പോ ലങ്കേശോ ലമ്പകേശ്വരഃ ।
വഹിര്‍നേത്രോ വരാങ്ഗശ്ച വസുരൂപോ വസുപ്രദഃ ॥ 34 ॥

വരേണ്യോ വരദോ വേദോ വേദവേദാങ്ഗപാരഗഃ ।
വൃദ്ധകാലേശ്വരോ വൃദ്ധോ വിഭവോ വിഭവപ്രദഃ ॥ 35 ॥

വേണുഗീതപ്രിയോ വൈദ്യോ വാരാണസീസ്ഥിതഃ സദാ ।
വിശ്വേശോ വിശ്വകര്‍താ ച വിശ്വനാഥോ വിനായകഃ ॥ 36 ॥

വേദജ്ഞോ വര്‍ണകൃദ്വര്‍ണോ വര്‍ണാശ്രമഫലപ്രദഃ ।
വിശ്വവന്ദ്യോ വിശ്വവേത്താ വിശ്വാവസുര്‍വിഭാവസുഃ ॥ 37 ॥

വിത്തരൂപോ വിത്തകര്‍താ വിത്തദോ വിശ്വഭാവനഃ ।
വിശ്വാത്മാ വൈശ്വദേവശ്ച വനേശോ വനപാലകഃ ॥ 38 ॥

വനവാസീ വൃഷസ്ഥായീ വൃഷഭോ വൃഷഭപ്രിയഃ ।
വില്വീദലപ്രിയോ വില്വോ വിശാലനേത്രസംസ്ഥിതഃ ॥ 39 ॥

വൃഷധ്വജോ വൃഷാധീശോ വൃഷഭേശോ വൃഷപ്രിയഃ ।
വില്വേശ്വരോ വരോ വീരോ വീരേശശ്ച വനേശ്വരഃ ॥ 40 ॥

വിഭൂതിഭൂഷിതോ വേണ്യോ വ്യാലയജ്ഞോപവീതകഃ ।
വിശ്വേശ്വരോ വരാനന്ദോ വടരൂപോ വടേശ്വരഃ ॥ 41 ॥

സര്‍വേശഃ സത്ത്വഃ സാരങ്ഗോ സത്ത്വരൂപഃ സനാതനഃ ।
സദ്വന്ദ്യഃ സച്ചിദാനന്ദഃ സദാനന്ദഃ ശിവപ്രിയഃ ॥ 42 ॥

ശിവദഃ ശിവകൃത്സാംബഃ ശശിശേഖരശോഭനഃ ।
ശരണ്യഃ സുഖദഃ സേവ്യഃ ശതാനന്ദവരപ്രദഃ ॥ 43 ॥

സാത്ത്വികഃ സാത്ത്വതഃ ശംഭുഃ ശങ്കരഃ സര്‍വഗഃ ശിവഃ ।
സേവാഫലപ്രദാതാ ച സേവകപ്രതിപാലകഃ ॥ 44 ॥

ശത്രുഘ്നഃ സാമഗഃ ശൌരിഃ സേനാനീഃ ശര്‍വരീപ്രിയഃ ।
ശ്മശാനീ സ്കന്ദസദ്വേദഃ സദാ സുരസരിത്പ്രിയഃ ॥ 45 ॥

സുദര്‍ശനധരഃ ശുദ്ധഃ സര്‍വസൌഭാഗ്യദായകഃ ।
സൌഭാഗ്യഃ സുഭഗഃ സൂരഃ സൂര്യഃ സാരങ്ഗമുക്തിദഃ ॥ 46 ॥

സപ്തസ്വരശ്ച സപ്താശ്വഃ സപ്തഃ സപ്തര്‍ഷിപൂജിതഃ ।
ശിതികണ്ഠഃ ശിവാധീശഃ സങ്ഗമഃ സങ്ഗമേശ്വരഃ ॥ 47 ॥

സോമേശഃ സോമതീര്‍ഥേശഃ സര്‍പധൃക്സ്വര്‍ണകാരകഃ ।
സ്വര്‍ണജാലേശ്വരഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധേശഃ സിദ്ധിദായകഃ ॥ 48 ॥

സര്‍വസാക്ഷീ സര്‍വരൂപഃ സര്‍വജ്ഞഃ ശാസ്ത്രസംസ്കൃതഃ ।
സൌഭാഗ്യേശ്വരഃ സിംഹസ്ഥഃ ശിവേശഃ സിംഹകേശ്വരഃ ॥ 49 ॥

ശൂലേശ്വരഃ ശുകാനന്ദഃ സഹസ്രധേനുകേശ്വരഃ ।
സ്യന്ദനസ്ഥഃ സുരാധീശഃ സനകാദ്യര്‍ചിതഃ സുധീഃ ॥ 50 ॥

ഷഡൂര്‍മിഃ ഷട്।സുചക്രജ്ഞഃ ഷട്ചക്രകവിഭേദകഃ ।
ഷഡാനനഃ ഷഡങ്ഗജ്ഞഃ ഷഡ്രസജ്ഞഃ ഷഡാനനഃ ॥ 51 ॥

ഹരോ ഹംസോ ഹതാരാതിര്‍ഹിരണ്യോ ഹാടകേശ്വരഃ ।
ഹേരംബോ ഹവനോ ഹോതാ ഹയരൂപോ ഹയപ്രദഃ ॥ 52 ॥

ഹസ്തിദോ ഹസ്തിത്വഗ്ധാരീ ഹാഹാഹൂഹൂവരപ്രദഃ ।
ഹവ്യഹേമഹവിഷ്യാന്നോ ഹാടകേശോ ഹവിഃപ്രിയഃ ॥ 53 ॥

ഹിരണ്യരേതാ ഹംസജ്ഞോ ഹിരണ്യോ ഹാടകേശ്വരഃ ।
ഹനുമദീശോ ഹരോ ഹര്‍ഷോ ഹരസിദ്ധിപീഠഗഃ ॥ 54 ॥

ഹൈമോ ഹൈമാലയോ ഹൂഹൂഹാഹാഹേതുര്‍ഹഠോ ഹഠീ ।
ക്ഷത്രഃ ക്ഷത്രപ്രദഃ ക്ഷത്രീ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രനായകഃ ॥ 55 ॥

ക്ഷേമഃ ക്ഷേമപ്രദാതാ ച ക്ഷാന്തികൃത് ക്ഷാന്തിവര്‍ധനഃ ।
ക്ഷീരാര്‍ണവഃ ക്ഷീരഭോക്താ ക്ഷിപ്രാകൂലക്ഷിതേഃ പതിഃ ॥ 56 ॥

ക്ഷൌദ്രരസപ്രിയഃ ക്ഷീരഃ ക്ഷിപ്രസിദ്ധിപ്രദഃ സദാ ।
ജ്ഞാനോ ജ്ഞാനപ്രദോ ജ്ഞേയോ ജ്ഞാനാതീതോ ജ്ഞപോ ജ്ഞയഃ ॥ 57 ॥

ജ്ഞാനരൂപോ ജ്ഞാനഗംയോ ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനവതാംവരഃ ।
അജോ ഹ്യനന്തശ്ചാവ്യക്ത ആദ്യ ആനന്ദദായകഃ ॥ 58 ॥

അകഥ ആത്മാ ഹ്യാനന്ദശ്ചാജേയോ ഹ്യജ ആത്മഭൂഃ ।
ആദ്യരൂപോ ഹ്യരിച്ഛേത്താഽനാമയശ്ചാപ്യലൌകികഃ ॥

അതിരൂപോ ഹ്യഖണ്ഡാത്മാ ചാത്മജ്ഞാനരതഃ സദാ ।
ആത്മവേത്താ ഹ്യാത്മസാക്ഷീ അനാദിശ്ചാന്തരാത്മഗഃ ॥ 60 ॥

ആനന്ദേശോഽവിമുക്തേശശ്ചാലര്‍കേശോഽപ്സരേശ്വരഃ ।
ആദികല്‍പേശ്വരോഽഗസ്ത്യശ്ചാക്രൂരേശോഽരുണേശ്വരഃ ॥ 61 ॥

ഇഡാരൂപ ഇഭച്ഛേത്താ ഈശ്വരശ്ചേന്ദിരാര്‍ചിതഃ ।
ഇന്ദുരിന്ദീവരശ്ചേശ ഈശാനേശ്വര ഈര്‍ഷഹാ ॥ 62 ॥

ഇജ്യ ഇന്ദീവരശ്ചേഭ ഇക്ഷുരിക്ഷുരസപ്രിയഃ ।
ഉമാകാന്ത ഉമാസ്വാമീ തഥോമായാഃ പ്രമോദകൃത് ॥ 63 ॥

ഉര്‍വശീവരദശ്ചൈവ ഉച്ചൈരുത്തുങ്ഗധാരകഃ ।
ഏകരൂപ ഏകസ്വാമീ ഹ്യേകാത്മാ ചൈകരൂപവാന്‍ ॥ 64 ॥

ഐരാവത ഐസ്ഥിരാത്മാ ചൈകാരൈശ്വര്യദായകഃ ।
ഓകാര ഓജസ്വാംശ്ചൈവ ഹ്യൌഖരശ്ചൌഖരാധിപഃ ॥ 65 ॥

ഔഷധ്യ ഔഷധിജ്ഞാതാ ഹ്യോജോദ ഔഷധീശ്വരഃ ।
അനന്തോ ഹ്യന്തകശ്ചാന്തോ ഹ്യന്ധകാസുരസൂദനഃ ॥ 66 ॥

അച്യുതശ്ചാപ്രമേയാത്മാ അക്ഷരശ്ചാശ്വദായകഃ ।
അരിഹന്താ ഹ്യവന്തീശശ്ചാഹിഭൂഷണഭൃത്സദാ ॥ 67 ॥

അവന്തീപുരവാസീ ചാപ്യവന്തീപുരപാലകഃ ।
അമരശ്ചാമരാധീശോ ഹ്യമരാരിവിഹിംസകഃ ॥ 68 ॥

കാമഹാ കാമകാമശ്ച കാമദഃ കരുണാകരഃ ।
കാരുണ്യഃ കമലാപൂജ്യഃ കപാലീ കലിനാശനഃ ॥ 69 ॥

കാമാരികൃത്കല്ലോലഃ കാലികേശശ്ച കാലജിത് ।
കപിലഃ കോടിതീര്‍ഥേശഃ കല്‍പാന്തഃ കാലഹാ കവിഃ ॥ 70 ॥

കാലേശ്വരഃ കാലകര്‍താ കല്‍പാബ്ധിഃ കല്‍പവൃക്ഷകഃ ।
കോടീശഃ കാമധേന്വീശഃ കുശലഃ കുശലപ്രദഃ ॥ 71 ॥

കിരീടീ കുണ്ഡലീ കുന്തീ കവചീ കര്‍പരപ്രിയഃ ।
കര്‍പൂരാഭഃ കലാദക്ഷഃ കലാജ്ഞഃ കില്‍ബിഷാപഹാ ॥ 72 ॥

കുക്കുടേശഃ കര്‍കടേശഃ കുലദഃ കുലപാലകഃ ।
കഞ്ജാഭിലാഷീ കേദാരഃ കുങ്കുമാര്‍ചിതവിഗ്രഹഃ ॥ 73 ॥

കുന്ദപുഷ്പപ്രിയഃ കഞ്ജഃ കാമാരിഃ കാമദാഹകഃ ।
കൃഷ്ണരൂപഃ കൃപാരൂപശ്ചാഥ കൃഷ്ണാര്‍ചിതാങ്ഘ്രികഃ ॥ 74 ॥।

കുണ്ഡഃ കുണ്ഡേശ്വരഃ കാണ്വഃ കേശവൈഃ പരിപൂജിതഃ ।
കാമേശ്വരഃ കലാനാഥഃ കണ്ഠേശഃ കുങ്കുമേശ്വരഃ ॥ 75 ॥

കന്ഥഡേശഃ കപാലേശഃ കായാവരോഹണേശ്വരഃ ।
കരഭേശഃ കുടുംബേശഃ കര്‍കേശഃ കൌശലേശ്വരഃ ॥ 76 ॥

കോശദഃ കോശഭൃത് കോശഃ കൌശേയഃ കൌശികപ്രിയഃ ।
ഖചരഃ ഖചരാധീശഃ ഖചരേശഃ ഖരാന്തകഃ ॥ 77 ॥

ഖേചരൈഃ പൂജിതപദഃ ഖേചരീസേവകപ്രിയഃ ।
ഖണ്ഡേശ്വരഃ ഖഡ്ഗരൂപഃ ഖഡ്ഗഗ്രാഹീ ഖഗേശ്വരഃ ॥ 78 ॥

ഖേടഃ ഖേടപ്രിയഃ ഖണ്ഡഃ ഖണ്ഡപാലഃ ഖലാന്തകഃ ।
ഖാണ്ഡവഃ ഖാണ്ഡവാധീശഃ ഖഡ്ഗതാസങ്ഗമസ്ഥിതഃ ॥ 79 ॥

ഗിരിശോ ഗിരിജാധീശോ ഗജാരിത്വഗ്വിഭൂഷിതഃ ।
ഗൌതമോ ഗിരിരാജശ്ച ഗങ്ഗാധരോ ഗുണാകരഃ ॥ 80 ॥

ഗൌതമീതടവാസീ ച ഗാലവോ ഗോപതീശ്വരഃ ।
ഗോകര്‍ണോ ഗോപതിര്‍ഗര്‍വോ മജാരിര്‍ഗരുഡപ്രിയഃ ॥ 81 ॥

ഗങ്ഗാമൌലിര്‍ഗുണഗ്രാഹീ ഗാരുഡീവിദ്യയാ യുതഃ ।
ഗുരോര്‍ഗുരുര്‍ഗജാരാതിര്‍ഗോപാലോ ഗോമതീപ്രിയഃ ॥ 82 ॥

ഗുണദോ ഗുണകര്‍താ ച ഗണേശോ ഗണപൂജിതഃ ।
ഗണകോ ഗൌരവോ ഗര്‍ഗോ ഗന്ധര്‍വേണ പ്രപൂജിതഃ ॥ 83 ॥

ഗോരക്ഷോ ഗുര്‍വിണീത്രാതാ ഗേഹോ ഗേഹപ്രദായകഃ ।
ഗീതാധ്യായീ ഗയാധീശോ ഗോപതിര്‍ഗീതമോഹിതഃ ॥ 84 ॥

ഗിരാതീതോ ഗുണാതീതോ ഗഡഃഗേശോ ഗുഹ്യകേശ്വരഃ ।
ഗ്രഹോ ഗ്രഹപതിര്‍ഗംയോ ഗ്രഹപീഡാനിവാരണഃ ॥ 85 ॥

ഘടനാദിര്‍ഘനാധാരോ ഘനേശ്വരോ ഘനാകരഃ ।
ഘുശ്മേശ്വരോ ഘനാകാരോ ഘനരൂപോ ഘനാഗ്രണീഃ ॥ 86 ॥

ഘണ്ടേവരോ ഘടാധീശോ ഘര്‍ഘരോ ഘസ്മരാപഹാ ।
ഘുഷ്മേശോ ഘോഷകൃദ്ഘോഷീ ഘോഷാഘോഷോ ഘനധ്വനിഃ ॥ 87 ॥

ഘൃതപ്രിയോ ഘൃതാബ്ധീശോ ഘണ്ടോ ഘണ്ടഘടോത്കചഃ ।
ഘടോത്കചായ വരദോ ഘടജന്‍മാ ഘടേശ്വരഃ ॥ 88 ॥

ഘകാരോ ങകൃതോ ങശ്ച ങകാരോ ങകൃതാങ്ഗജഃ ।
ചരാചരശ്ചിദാനന്ദശ്ചിന്‍മയശ്ചന്ദ്രശേഖരഃ ॥ 89 ॥

ചന്ദ്രേശ്വരശ്ചാമരേശശ്ചാമരേണ വിഭൂഷിതഃ ।
ചാമരശ്ചാമരാധീശശ്ചരാചരപതിശ്ചിരഃ ॥ 90 ॥

ചമത്കൃതശ്ചന്ദ്രവര്‍ണശ്ചര്‍മഭൃച്ചര്‍മ ചാമരീ ।
ചാണക്യശ്ചര്‍മധാരീ ച ചിരചാമരദായകഃ ॥ 91 ॥

ച്യവനേശശ്ചരുശ്ചാരുശ്ചന്ദ്രാദിത്യേശ്വരാഭിധഃ ।
ചന്ദ്രഭാഗാപ്രിയശ്ചണ്ഡശ്ചാമരൈഃ പരിവീജിതഃ ॥ 92 ॥

ഛത്രേശ്വരശ്ഛത്രധാരീ ഛത്രദശ്ഛലഹാ ഛലീ ।
ഛത്രേശശ്ഛത്രകൃച്ഛത്രീ ഛന്ദവിച്ഛന്ദദായകഃ ॥ 93 ॥

ജഗന്നാഥോ ജനാധാരോ ജഗദീശോ ജനാര്‍ദനഃ ।
ജാഹ്നവീധൃഗ്ജഗത്കര്‍താ ജഗന്‍മയോ ജനാധിപഃ ॥ 94 ॥

ജീവോ ജീവപ്രദാതാ ച ജേതാഽഥോ ജീവനപ്രദഃ ।
ജങ്ഗമശ്ച ജഗദ്ധാതാ ജഗത്കേനപ്രപൂജിതഃ ॥ 95 ॥

ജടാധരോ ജടാജൂടീ ജടിലോ ജലരൂപധൃക് ।
ജാലന്ധരശിരശ്ഛേത്താ ജലജാങ്ഘ്രിര്‍ജഗത്പതിഃ ॥ 96 ॥

ജനത്രാതാ ജഗന്നിധിര്‍ജടേശ്വരോ ജലേശ്വരഃ ।
ഝര്‍ഝരോ ഝരണാകാരീ ഝൂഞ്ഝകൃത് ഝൂഝഹാ ഝരഃ ॥ 97 ॥

ഞകാരശ്ച ഞമുവാസീ ഞജനപ്രിയകാരകഃ ।
ടകാരശ്ച ഠകാരശ്ച ഡാമരോ ഡമരുപ്രിയഃ ॥ 98 ॥

ഡണ്ഡധൃഗ്ഡമരുഹസ്തോ ഡാകിഹൃഡ്ഡമകേശ്വരഃ ।
ഢുണ്ഢോ ഢുണ്ഢേശ്വരോ ഢക്കോ ഢക്കാനാദപ്രിയഃ സദാ ॥ 99 ॥

ണകാരോ ണസ്വരൂപശ്ച ണുണോണിണോണകാരണഃ ।
തന്ത്രജ്ഞസ്ത്ര്യംബകസ്തന്ത്രീതുംബുരുസ്തുലസീപ്രിയഃ ॥ 100 ॥

തൂണീരധൃക് തദാകാരസ്താണ്ഡവീ താണ്ഡവേശ്വരഃ ।
തത്ത്വജ്ഞസ്തത്ത്വരൂപശ്ച താത്ത്വികസ്തരവിപ്രഭഃ ॥ 101 ॥

ത്രിനേത്രസ്തരുണസ്തത്ത്വസ്തകാരസ്തലവാസകൃത് ।
തേജസ്വീ തേജോരൂപീ ച തേജഃപുഞ്ജപ്രകാശകഃ ॥ 102 ॥

താന്ത്രികസ്തന്ത്രകര്‍താ ച തന്ത്രവിദ്യാപ്രകാശകഃ ।
താംരരൂപസ്തദാകാരസ്തത്ത്വദസ്തരണിപ്രിയഃ ॥ 103 ॥

താന്ത്രേയസ്തമോഹാ തന്വീ താമസസ്താമസാപഹാ ।
താംരസ്താംരപ്രദാതാ ച താംരവര്‍ണസ്തരുപ്രിയഃ ॥ 104 ॥

തപസ്വീ താപസീ തേജസ്തേജോരൂപസ്തലപ്രിയഃ ।
തിലസ്തിലപ്രദാതാ ച തൂലസ്തൂലപ്രദായകഃ ॥ 105 ॥

താപീശസ്താംരപര്‍ണീശസ്തിലകസ്ത്രാണകാരകഃ ।
ത്രിപുരഘ്നസ്ത്രയാതീതസ്ത്രിലോചനസ്ത്രിലോകപഃ ॥ 106 ॥

ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരസ്തേജസ്ത്രിപുരസ്ത്രിപുരദാഹകഃ ।
തീര്‍ഥസ്താരാപതിസ്ത്രാതാ താഡികേശസ്തഡിജ്ജവഃ ॥ 107 ॥

ഥകാരശ്ച സ്ഥുലാകാരഃ സ്ഥൂലഃ സ്ഥവിരഃ സ്ഥാനദഃ ।
സ്ഥാണുഃ സ്ഥായീ സ്ഥാവരേശഃ സ്ഥംഭഃ സ്ഥാവരപീഡഹാ ॥ 108 ॥

സ്ഥൂലരൂപസ്ഥിതേഃ കര്‍താ സ്ഥൂലദുഃഖവിനാശനഃ ।
ഥന്ദിലസ്ഥദലഃ സ്ഥാല്യഃ സ്ഥലകൃത് സ്ഥലഭൃത് സ്ഥലീ ॥ 109 ॥

സ്ഥലേശ്വരഃ സ്ഥലാകാരഃ സ്ഥലാഗ്രജഃ സ്ഥലേശ്വരഃ ।
ദക്ഷോ ദക്ഷഹരോ ദ്രവ്യോ ദുന്ദുഭിര്‍വരദായകഃ ॥ 110 ॥

ദേവോ ദേവാഗ്രജോ ദാനോ ദാനവാരിര്‍ദിനേശ്വരഃ ।
ദേവകൃദ്ദേവഭൃദ്ദാതാ ദയാരൂപീ ദിവസ്പതിഃ ॥ 111 ॥

ദാമോദരോ ദലാധാരോ ദുഗ്ധസ്നായീ ദധിപ്രിയഃ ।
ദേവരാജോ ദിവാനാഥോ ദേവജ്ഞോ ദേവതാപ്രിയഃ ॥ 112 ॥

ദേവദേവോ ദാനരൂപോ ദൂര്‍വാദലപ്രിയഃ സദാ ।
ദിഗ്വാസാ ദരഭോ ദന്തോ ദരിദ്രഘ്നോ ദിഗംബരഃ ॥ 113 ॥

ദീനബന്ധുര്‍ദുരാരാധ്യോ ദുരന്തോ ദുഷ്ടദര്‍പഹാ ।
ദക്ഷഘ്നോ ദക്ഷഹന്താ ച ദക്ഷജാമാത ദേവജിത് ॥ 114 ॥

ദ്വന്ദ്വഹാ ദുഃഖഹാ ദോഗ്ധാ ദുര്‍ധരോ ദുര്‍ധരേശ്വരഃ ।
ദാനാപ്തോ ദാനഭൃദ്ദീപ്തദീപ്തിര്‍ദിവ്യോ ദിവാകരഃ ॥ 115 ॥

ദംഭഹാ ദംഭകൃദ്ദംഭീ ദക്ഷജാപതിര്‍ദീപ്തിമാന്‍ ।
ധന്വീ ധനുര്‍ധരോ ധീരോ ധാന്യകൃദ്ധാന്യദായകഃ ॥ 116 ॥

ധര്‍മാധര്‍മഭൃതോ ധന്യോ ധര്‍മമൂര്‍തിര്‍ധനേശ്വരഃ ।
ധനദോ ധൂര്‍ജടിര്‍ധാന്യോ ധാമദോ ധാര്‍മികോ ധനീ ॥ 117 ॥

ധര്‍മരാജോ ധനാധാരോ ധരാധരോ ധരാപതിഃ ।
ധനുര്‍വിദ്യാധരോ ധൂര്‍തോ ധൂലിധൂസരവിഗ്രഹഃ ॥ 118 ॥

ധനുഷോ ധനുഷാകാരോ ധനുര്‍ധരഭൃതാംവരഃ ।
ധരാനാഥോ ധരാധീശോ ധനേശോ ധനദാഗ്രജഃ ॥ 119 ॥

ധര്‍മഭൃദ്ധര്‍മസന്ത്രാതാ ധര്‍മരക്ഷോ ധനാകരഃ ।
നര്‍മദോ നര്‍മദാജാതോ നര്‍മദേശോ നൃപേശ്വരഃ ॥ 120 ॥

നാഗഭൃന്നാഗലോകേശോ നാഗഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
നാഗയജ്ഞോപവീതേയോ നഗോ നാഗാരിപൂജിതഃ ॥ 121 ॥

നാന്യോ നരവരോ നേമോ നൂപുരോ നൂപുരേശ്വരഃ ।
നാഗചണ്ഡേശ്വരോ നാഗോ നഗനാഥോ നഗേശ്വരഃ ॥ 122 ॥

നീലഗങ്ഗാപ്രിയോ നാദോ നവനാഥോ നഗാധിപഃ ।
പൃഥുകേശഃ പ്രയാഗേശഃ പത്തനേശഃ പരാശരഃ ॥ 123 ॥

പുഷ്പദന്തേശ്വരഃ പുഷ്പഃ പിങ്ഗലേശ്വരപൂര്‍വജഃ ।
പിശാചേശഃ പന്നഗേശഃ പശുപതീശ്വരഃ പ്രിയഃ ॥ 124 ॥

പാര്‍വതീപൂജിതഃ പ്രാണഃ പ്രാണേശഃ പാപനാശനഃ ।
പാര്‍വതീപ്രാണനാഥശ്ച പ്രാണഭൃത് പ്രാണജീവനഃ ॥ 125 ॥

പുരാണപുരുഷഃ പ്രാജ്ഞഃ പ്രേമജ്ഞഃ പാര്‍വതീപതിഃ ।
പുഷ്കരഃ പുഷ്കരാധീശഃ പാത്രഃ പാത്രൈഃ പ്രപൂജിതഃ ॥ 126 ॥

പുത്രദഃ പുണ്യദഃ പൂര്‍ണഃ പാടാംബരവിഭൂഷിതഃ ।
പദ്മാക്ഷഃ പദ്മസ്രഗ്ധാരീ പദ്മേന പരിശോഭിതഃ ॥ 127 ॥

ഫണിഭൃത് ഫണിനാഥശ്ച ഫേനികാഭക്ഷകാരകഃ ।
സ്ഫടികഃ ഫര്‍ശുധാരീ ച സ്ഫടികാഭോ ഫലപ്രദഃ ॥ 128 ॥

ബദ്രീശോ ബലരൂപശ്ച ബഹുഭോജീ ബടുര്‍ബടുഃ ।
ബാലഖില്യാര്‍ചിതോ ബാലോ ബ്രഹ്മേശോ ബ്രാഹ്മണാര്‍ചിതഃ ॥ 129 ॥

ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മഹാ ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ।
ബ്രാഹ്മണസ്ഥോ ബ്രഹ്മരൂപോ ബ്രാഹ്മണപരിപാലകഃ ॥ 130 ॥

ബ്രഹ്മമൂര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മസ്വാമീ ബ്രാഹ്മണൈഃ പരിശോഭിതഃ ।
ബ്രാഹ്മണാരിഹരോ ബ്രഹ്മ ബ്രാഹ്മണാസ്യൈഃ പ്രതര്‍പിതഃ ॥ 131 ॥

ഭൂതേശോ ഭൂതനാഥശ്ച ഭസ്മാങ്ഗോ ഭീമവിക്രമഃ ।
ഭീമോ ഭവഹരോ ഭവ്യോ ഭൈരവോ ഭയഭഞ്ജനഃ ॥ 132 ॥

ഭൂതിദോ ഭുവനാധാരോ ഭുവനേശോ ഭൃഗുര്‍ഭവഃ ।
ഭാരതീശോ ഭുജങ്ഗേശോ ഭാസ്കരോ ഭിന്ദിപാലധൃക് ॥ 133 ॥

ഭൂതോ ഭയഹരോ ഭാനുര്‍ഭാവനോ ഭവനാശനഃ ।
സഹസ്രനാമഭിശ്ചൈതൈര്‍മഹാകാലഃ പ്രസീദതു ॥ 134 ॥

അഥ മഹാകാലസഹസ്രനാമമാഹാത്മ്യം ।
സൂത ഉവാച –
ഇതീദം കീര്‍തിതം തേഭ്യോ മഹാകാലസഹസ്രകം ।
പഠനാത് ശ്രവണാത് സദ്യോ ധൂതപാപോ ഭവേന്നരഃ ॥ 135 ॥

ഏകവാരം പഠേന്നിത്യം സര്‍വസത്യം പ്രജായതേ ।
ദ്വിവാരം യഃ പഠേത് സത്യം തസ്യ വശ്യം ഭവേജ്ജഗത് ॥ 136 ॥

ത്രിവാരം പഠനാന്‍മര്‍ത്യോ ധനധാന്യയുതോ ഭവേത് ।
അതഃ സ്ഥാനവിശേഷസ്യേദാനീം പാഠഫലം ശ‍ൃണു ॥ 137 ॥

വടമൂലേ –
വടമൂലേ പഠേന്നിത്യമേകാകീ മനുജോ യദി ।
ത്രിവാരഞ്ച ദിനത്രിംശത്സിദ്ധിര്‍ഭവതി സര്‍വഥാ ॥ 138 ॥

മനോരഥസിദ്ധൌ –
അശ്വത്ഥേ തുലസീമൂലേ തീര്‍ഥേ വാ ഹരിഹരാലയേ ।
ശുചിര്‍ഭൂത്വാ പഠേദ്യോ ഹി മനസാ ചിന്തിതം ലഭേത് ॥ 139 ॥

സിദ്ധിദതീര്‍ഥേ –
യത്ര തീര്‍ഥോഽസ്തി ചാശ്വത്ഥോ വടോ വാ ദ്വിജസത്തമ!
സ തീര്‍ഥഃ സിദ്ധിദഃ സര്‍വപാഠകസ്യ ന സംശയഃ ॥ 140 ॥

തത്രൈകാഗ്രമനാ ഭൂത്വാ യഃ പഠേച്ഛുഭമാനസഃ ।
യം യം കാമമഭിധ്യായേത്തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം ॥ 141 ॥

മനസാ ചിന്തിതം സര്‍വം മഹാകാലപ്രസാദതഃ ।
ലഭതേ സകലാന്‍ കാമാന്‍ പഠനാച്ഛ്രവണാന്നരഃ ॥ 142 ॥

ശതാവര്‍തപാഠഫലം –
ശതാവര്‍തം പഠേദ്യത്ര ചിന്തിതം ലഭതേ ധ്രുവം ।
ദുഃസാധ്യഃ സോഽപി സാധ്യഃ സ്യാദ്ദിനാന്യേകോനവീംശതേഃ ॥ 143 ॥

മഹാശിവരാത്രൌ പാഠഫലം ।
ശിവരാത്രിദിനേ മര്‍ത്യ ഉപവാസീ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
നിശാമധ്യേ ശതാവര്‍തപഠനാച്ചിന്തിതം ലഭേത് ॥ 144 ॥

സഹസ്രാവര്‍തനം തത്ര തീര്‍ഥേ ഹ്യശ്വത്ഥസന്നിധൌ ।
പഠനാദ്ഭുക്തിര്‍മുക്തിശ്ച ഭവതീഹ കലൌ യുഗേ ॥ 145 ॥

തദ്ദശാംശഃ ക്രിയാദ്ധോമം തദ്ദശാംശം ച തര്‍പണം ।
ദശാംശം മാര്‍ജയേന്‍മര്‍ത്യഃ സര്‍വസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ॥ 146 ॥

ഗതം രാജ്യമവാപ്നോതി വന്ധ്യാ പുത്രവതീ ഭവേത് ।
കുഷ്ഠരോഗാഃ പ്രണശ്യന്തി ദിവ്യദേഹോ ഭവേന്നരഃ ॥ 147 ॥

സഹസ്രാവര്‍തപാഠേന മഹാകാലപ്രിയോ നരഃ ।
മഹാകാലപ്രസാദേന സര്‍വസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ॥ 148 ॥

ശാപാനുഗ്രഹസാമര്‍ഥ്യം ഭവതീഹ കലൌ യുഗേ ।
സത്യം സത്യം ന സന്ദേഹഃ സത്യഞ്ച ഗദിതം മമ ॥ 149 ॥

അവന്തികാസ്ഥിതതീര്‍ഥേഷു പാഠഫലം ।
കോടിതീര്‍ഥേ –
കോടിതീര്‍ഥേ പഠേദ്വിപ്ര! മഹാകാലഃ പ്രസീദതി ।
രുദ്രസരോവരേ –
പാഠാച്ച രുദ്രസരസി കുഷ്ഠപീഡാ നിവര്‍തതേ ॥ 150 ॥

സിദ്ധപീഠേ –
സിദ്ധപീഠേ പഠേദ്യോ ഹി തസ്യ വശ്യം ഭവേജ്ജഗത് ।
ശിപ്രാകൂലേ –
ശിപ്രാകൂലേ പഠേത്പ്രാജ്ഞോ ധനധാന്യയുതോ ഭവേത് ॥ 151 ॥

കാലത്രയം പഠേദ്യശ്ച ശത്രുനിര്‍മൂലനം ഭവേത് ।
ഭൈരവാലയേ –
അപമൃത്യുമപാകുര്യാത് പഠനാദ്ഭൈരവാലയേ ॥ 152 ॥

സിദ്ധവടസ്യാധഃ –
സിദ്ധവടസ്യ ച്ഛായായാം പഠതേ മനുജോ യദി ।
വന്ധ്യായാം ജായതേ പുത്രശ്ചിരഞ്ജീവീ ന സംശയഃ ॥ 153 ॥

ഔഖരേ –
ഔഖരേ പഠനാത് സദ്യോ ഭൂതപീഡാ നിവര്‍തതേ ।
ഗയാകൂപേ –
ഗയാകൂപേ പഠേദ്യോ ഹി തുഷ്ടാഃ സ്യുഃ പിതരസ്തതഃ ॥ 154 ॥

ഗോമത്യാം –
ഗോമത്യാഞ്ച പഠേന്നിത്യം വിഷ്ണുലോകമവാപ്നുയാത് ।
അങ്കപാതേ –
അങ്കപാതേ പഠേദ്യോ ഹി ധൂതപാപഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 155 ॥

ഖഡ്ഗതാസങ്ഗമേ –
ഖഡ്ഗതാസങ്ഗമേ സദ്യഃ ഖഡ്ഗസിദ്ധിമവാപ്നുയാത് ।
യമതഡാഗേ –
പഠേദ്യമതഡാഗേ യോ യമദുഃഖം ന പശ്യതി ॥ 156 ॥

നവനദ്യാം –
നവനദ്യാം പഠേദ്യോ ഹി ഋദ്ധിസിദ്ധിപതിര്‍ഭവേത് ।
യോഗിനീപുരതഃ –
യോഗിനീപുരതഃ പാഠം മഹാമാരീഭയം ന ഹി ॥ 157 ॥

വൃദ്ധകാലേശ്വരാന്തികേ –
പുത്രപൌത്രയുതോ മര്‍ത്യോ വൃദ്ധകാലേശ്വരാന്തികേ ।
പാഠസ്ഥാനേ ഘൃതം ദീപം നിത്യം ബ്രാഹ്മണഭോജനം ॥ 158 ॥

ഏകാദശാഥവാ പഞ്ച ത്രയോ വാഽപ്യേകബ്രാഹ്മണഃ ।
ഭോജനം ച യഥാസാധ്യം ദദ്യാത് സിദ്ധിസമുത്സുകഃ ॥ 159 ॥

വിധിവദ്ഭക്തിമാന്‍ ശ്രദ്ധായുക്തോ ഭക്തഃ സദൈവ ഹി ।
പഠന്‍ യജന്‍ സ്മരँശ്ചൈവ ജപന്‍ വാപി യഥാമതി ।
മഹാകാലസ്യ കൃപയാ സകലം ഭദ്രമാപ്നുയാത് ॥ 160 ॥

ഇതി ശ്രീപ്രകൃഷ്ടനന്ദോക്താഗമേ ശ്രീകൃഷ്ണസുദാംനഃ സംവാദേ
മഹാകാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

॥ ഓം നമോ നമഃ ॥ ശിവാര്‍പണമസ്തു ।

Also Read 1000 Names of Shri Mahakala:

1000 Names of Sri Mahakala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment