Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rakini Kesava | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Rakinikeshava Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಕಿಣೀಕೇಶವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಉವಾಚ ।
ಕಥಯಾಮಿ ಮಹಾಕಾಲ ಪರಮಾದ್ಭುತಸಾಧನಮ್ ।
ಕುಂಡಲೀರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ರಾಕಿಣ್ಯಾಃ ಕುಲವಲ್ಲಭ ॥ 1 ॥

ಮಾನಸಂ ದ್ರವ್ಯಮಾನೀಯ ಚಾಥವಾ ಬಾಹ್ಯದ್ರವ್ಯಕಮ್ ।
ಅನಷ್ಟಹೃಷ್ಟಚಿತ್ತಶ್ಚ ಪೂಜಯೇತ್ ಸಾವಧಾನತಃ ॥ 2 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಪೇನ್ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ಮಾನಸಂ ಸರ್ವಮೇವ ಚ ।
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತತೋ ಜಪ್ತ್ವಾ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪರಾಮೃತೈಃ ॥ 3 ॥

ಸಮಾಸೈಃ ಪಕ್ವನೈವೇದ್ಯೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಕುಸುಮೈಸ್ತಥಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೈನೀತ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಕೃತ್ತ್ವಾ ನಿವೇದಯೇತ್ ॥ 4 ॥

ಸುಮುಖಂ ಪೂಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಧುಮಾಂಸೇನ ಶಂಕರ ।
ಹುತ್ವಾ ಹುತ್ವಾ ಪುನರ್ಹುತ್ವಾ ಪ್ರಾಣವಾಯ್ವಗ್ನಿಸಂಗಮೈಃ ॥ 5 ॥

ಭ್ರಾಮಯಿತ್ತ್ವಾ ಮನೋ ಬಾಹ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಪುನರಾಗಮ್ಯಗಮನಂ ಕಾರಯಿತ್ತ್ವಾ ಸುಮಂಗಲಮ್ ॥ 6 ॥

ವಾಚಯಿತ್ತ್ವಾ ಸುವಾಣೀಭಿರ್ಯಾಚಯಿತ್ತ್ವಾ ಸವಾಪಿಕಮ್ ।
ತರ್ಪಣಂ ಚಾಭಿಷೇಕಂಚ ಕೇವಲಾಸವಮಿಶ್ರಿತೈಃ ॥ 7 ॥

ಮಾಂಸೈರ್ಮುದ್ರಾದಿಭಿರ್ಮತ್ಸ್ಯೈಃ ಸಾರದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಪಿಷ್ಟಕೈಃ ।
ಘೃತಾದಿಸುಫಲೈರ್ವಾಪಿ ಯದ್ ಯದಾಯಾತಿ ಕೌಲಿಕೇ ॥ 8 ॥

ಅಚಲಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಯಥಾ ವಶೀ ।
ತತ್ತದ್ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ತರ್ಪ್ಯ ಸಂಜಪೇತ್ ॥ 9 ॥

ಏತನ್ಮನ್ತ್ರಂ ಪಾಠಿತ್ತ್ವಾ ಚ ತರ್ಪಣಂಚ ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ತರ್ಪಣಾನ್ತೇ ಚಾಭಿಷೇಕಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾಚ್ಚ ತಾನ್ತ್ರಿಕಃ ॥ 10 ॥

ಮೂಲಾನ್ತೇ ಚಾಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಪದಂ ತತಃ ।
ತತೋ ಹಿ ಪ್ರಣಮೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾಂಗನತಿಭಿಃ ಪ್ರಭೋ ॥ 11 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾ ಸ್ತವನಮಷ್ಟೋತ್ತರಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಅರ್ಧಾಂಗ ರಾಕಿಣೀಯುಕ್ತಂ ರಾಕಿಣೀಕೇಶವಸ್ತವಮ್ ॥ 12 ॥

ಶೃಣು ತಂ ಸಕಲಂ ನಾಥ ಯತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸದಾ ತವ ।
ಶ್ರವಣಾರ್ಥಂ ಬಹೂಕ್ತಂ ತತ್ ಕೃಪಯಾ ತೇ ವದಾಮ್ಯಹ ॥ 13 ॥

ಏತತ್ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ।
ರಾಕಿಣೀಸಂಗಮಂ ನಾಥ ಸ್ತವನಂ ನಾಮ ಪಾವನಮ್ ॥ 14 ॥

ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚಾಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಃ ಪಾಪರಾಶಿಃ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಣಾದಿಹ ॥ 15 ॥

ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಮಹಾವೀರೋ ಭವತ್ಯೇವ ಹಿ ಯೋಗಿರಾಟ್ ।
ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಣೇ ಯುಕ್ತೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 16 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋ ಮಹಾಮಾಯಾ ಯಾದವೋ ದೇವರಾಕಿಣೀ ।
ಗೋವಿನ್ದೋ ವಿಶ್ವಜನನೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 17 ॥

ಮುಕುನ್ದೋ ಮಾಲತೀ ಮಾಲಾ ವಿಮಲಾ ವಿಮಲಾಕೃತಿಃ ।
ರಮಾನಾಥೋ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ಪ್ರಭಾವತೀ ॥ 18 ॥

ವೈಕುಂಠೋ ದೇವಜನನೀ ದಹನೋ ದಹನಪ್ರಿಯಾ ।
ದೈತ್ಯಾರಿರ್ದೈತ್ಯಮಥಿನೀ ಮುನೀಶೋ ಮೌನಭಾವಿತಾ ॥ 19 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ಜಯಕಲಾ ಕರುಣೋ ಕರುಣಾಮಯೀ ।
ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಕೌಶಿಕೀ ಚ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಘಾತಿನೀ ॥ 20 ॥

ಕಿಶೋರಾಪಿ ಕೈಶೋರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕಲಾ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಹರ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷೇಶೋ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾ ॥ 21 ॥

ಮಹಾಬಲೀ ಮಹಾಬಾಲಾ ಬಾಲಕೋ ದೇವಬಾಲಿಕಾ ।
ಚಕ್ರಧಾರೀ ಚಕ್ರಕರಾ ಚಕ್ರಾಂಗಃ ಚಕ್ರಮದೀಕಾ ॥ 22 ॥

ಅಮರೋ ಯುವತೀ ಭೀಮೋ ಭಯಾ ದೇವೋ ದಿವಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಶ್ರೀಕರೋ ವೇಶದಾ ವೈದ್ಯೋ ಗುಣಾ ಯೋಗೀ ಕುಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 23 ॥

ಸಮಯಜ್ಞೋ ಮಾನಸಜ್ಞಾ ಕ್ರಿಯಾವಿಜ್ಞಃ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಾ ।
ಅಕ್ಷರೋ ವನಮಾಲಾ ಚ ಕಾಲರೂಪೀ ಕುಲಾಕ್ಷರಾ ॥ 24 ॥

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ಜಯದೋ ಜಯವಾಹನಾ ।
ಶಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಿಕರೀ ಶ್ಯಾಮೋ ವಿಮಲಶ್ಯಾಮ ವಿಗ್ರಹಾ ॥ 25 ॥

ಕಮಲೇಶೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯಃ ಸಾಧ್ವೀ ಶಿಶುಃ ಪ್ರಭಾ ।
ವಿದ್ಯುತಾಕಾರವದನೋ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜನಭೋದಯಾ ॥ 26 ॥

ರಾಧೇಶ್ವರೋ ರಾಕಿಣೀ ಚ ಕುಲದೇವಃ ಕುಲಾಮರಾ ।
ದಕ್ಷಿಣೋ ದಕ್ಷಿಣೀ ಶ್ರೀದಾ ಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷೋ ಮಹಾಲಯಾ ॥ 27 ॥

ವಶಿಷ್ಠಗಮನೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಾಕ್ಸರಸ್ವತೀ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ಯೋಗಮಾತಾ ರಣೇಶೀ ರಣಪಂಡಿತಾ ॥ 28 ॥

ಕೃತಾನ್ತಕೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾ ಕಮನೀಯಃ ಸುಕಾಮನಾ ।
ಅನನ್ತೋ ಅನನ್ತಗುಣದಾ ವಾಣೀನಾಥೋ ವಿಲಕ್ಷಣಾ ॥ 29 ॥

ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪವನಿತಾ ಗೋಗೋಪ ಕುಲಾತ್ಮಜಾ ।
ಮೌನೀ ಮೌನಕರೋಲ್ಲಾಸಾ ಮಾನವೋ ಮಾನವಾತ್ಮಜಾ ॥ 30 ॥

ಸರ್ವಾಚ್ಛಿನ್ನೋ ಮೋಹಿನೀ ಚ ಮಾಯೀ ಮಾಯಾ ಶರೀರಜಾ ।
ಅಕ್ಷುಣ್ಣೋ ವಜ್ರದೇಹಸ್ಥಾ ಗರುಡಸ್ಥೋ ಹಿ ಗಾರುಡೀ ॥ 31 ॥

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಚ ಸತ್ಯಪ್ರಾಣೋಽಮೃತಾಪಹಾ ।
ಸತ್ಯಕರ್ಮಾ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸತ್ಯರೂಪೀ ತ್ರಿಸತ್ಯದಾ ॥ 32 ॥

ಶಶೀಶೋ ವಿಧುವದನಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣೋ ವಿಶಾಲಧೀಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೋ ವಿಕ್ರಮಸ್ಥಾ ಸ್ಥಿತಿಮಾರ್ಗಃ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 33 ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೋ ಮಾಧವೀ ಚ ಮಧುಹಾ ಮಧುಸೂದನೀ ।
ವೈಕುಂಠನಾಥೋ ವಿಕಲಾ ವಿವೇಕಸ್ಥೋ ವಿವೇಕಿನೀ ॥ 34 ॥

ವಿವಾದಸ್ಥೋ ವಿವಾದೇಶೀ ಕುಮ್ಭಕಃ ಕುಮ್ಭಕಾರಿಕಾ ।
ಸುಧಾಪಾನಃ ಸುಧಾರೂಪಾ ಸುವೇಶೋ ದೇವಮೋಹಿನೀ ॥ 35 ॥

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಧಾರಕೋ ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯಾರ್ಥೋ ಧನ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ।
ಧರಣೀಶೋ ಮಹಾನನ್ತಾ ಸಾನನ್ತೋ ನನ್ದನಪ್ರಿಯಾ ॥ 36 ॥

ಪ್ರಿಯೋ ವಿಪ್ರಿಯಹರಾ ಚ ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾನ್ತೋ ವಿಧುಮುಖೀ ವೇದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ವಾಗೀಶ್ವರೋಽರುಣಾ ॥ 37 ॥

ಅಕಾಮೀ ಕಾಮರಹಿತಾ ಕಮ್ರೋ ವಿಲಚರಪ್ರಿಯಾ ।
ಪುಂಡರೀಕೋ ವಿಕುಂಡಸ್ಥಾ ವೈಕುಂಠೋ ಬಾಲಭಾವಿನೀ ॥ 38 ॥

ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತೋಽಮ್ಬುಜಾನನಾ ।
ಪದ್ಮನಾಭಿಃ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಪದ್ಮಸ್ಥಃ ಪದ್ಮವಾಹನಾ ॥ 39 ॥

ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಮಹಾಮಾನೀ ಮಹಾಂಜನಾ ।
ಕಾರುಣ್ಯೋ ಬಾಲಗರ್ಭಾ ಚ ಆಕಾಶಸ್ಥೋ ವಿಭಾಂಡಜಾ ॥ 40 ॥

ತೇಜೋರಾಶಿಸ್ತೈಜಸೀ ಚ ಭಯಾಚ್ಛನ್ನೋ ಭಯಪ್ರದಾ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರೋ ವರ್ಣಜಾಲಸ್ಥಾ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥೋ ವಿಮಾನಗಾ ॥ 41 ॥

ನಗೇನ್ದ್ರಸ್ಥೋ ನಾಗಿನೀ ಚ ನಗೇಶೋ ನಾಗನನ್ದಿನೀ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ಮಹಾಕಾಲೀ ನಗೇನ್ದ್ರಃ ನನ್ದಿನೀಸುತಾ ॥ 42 ॥

ಕಾಮದೇವಾಶ್ರಯೋ ಮಾಯಾ ಮಿತ್ರಸ್ಥೋ ಮಿತ್ರವಾಸನಾ ।
ಮಾನಭಂಗಕರೋ ರಾವಾ ವಾರಣಾರಿಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 43 ॥

ರಿಪುಹಾ ರಾಕಿಣೀ ಮಾತಾ ಸುಮಿತ್ರೋ ಮಿತ್ರರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಕಾಲಾನ್ತ ಕಲಹಾ ದೇವೀ ಪೀತವಾಸಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾ ॥ 44 ॥

ಪಾಪಹರ್ತಾ ಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ನಿಷ್ಪಾಪಃ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ಪರಾನನ್ದಪ್ರಿಯೋ ಮೀನಾ ಮೀನರೂಪೀ ಮಲಾಪಹಾ ॥ 45 ॥

ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಶ್ಯಾಮೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ನೀಲರೂಪಿಣೀ ।
ನೀಲಕಂಠಪ್ರಿಯೋ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ॥ 46 ॥

ತ್ರಿಕೋಣಮನ್ದಿರಶ್ರೀದೋ ವಿಮಾಯಾ ಮನ್ದಿರಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಕರನ್ದರಸೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಕರನ್ದರಸಪ್ರಿಯಾ ॥ 47 ॥

ದಾರುಣಾರಿನಿಹನ್ತಾ ಚ ದಾರುಣಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಲಿಕಾಲಕುಲಾಚಾರಃ ಕಲಿಕಾಲಫಲಾವಹಾ ॥ 48 ॥

ಕಾಲಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತೋ ರೌದ್ರೀ ವ್ರತಸ್ಥೋ ವ್ರತಧಾರಿಣೀ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಶಾಲಾಸ್ಯಾ ಚಮತ್ಕಾರೋ ಕರೋದ್ಯಮಾ ॥ 49 ॥

ಲಕಾರಸ್ಥೋ ಲಾಕಿನೀ ಚ ಲಾಂಗಲೀ ಲೋಲಯಾನ್ವಿತಾ ।
ನಾಕಸ್ಥೋ ನಾಕಪದಕಾ ನಾಕಾಕ್ಷೋ ನಾಕರಕ್ಷಕಾ ॥ 50 ॥

ಕಾಮಗೋ ನಾಮಸಮ್ಬನ್ಧಾ ಸಾಮವೇದವಿಶೋಧಿಕಾ ।
ಸಾಮವೇದಃ ಸಾಮಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಾಮಗೋ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 51 ॥

ಸರ್ವಭಕ್ಷೋ ರಾತ್ರಭಕ್ಷಾ ರೇತಸ್ಥೋ ರೇತಪಾಲಿನೀ ।
ರಾತ್ರಿಕಾರೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲರಾತ್ರೋ ಮಹಾನಿಶಾ ॥ 52 ॥

ನಾನಾದೋಷಹರೋ ಮಾತ್ರಾ ಮಾರಹನ್ತಾ ಸುರಾಪಹಾ ।
ಚನ್ದನಾಂಗೀ ನನ್ದಪುತ್ರೀ ನನ್ದಪಾಲಃ ವಿಲೋಪಿನೀ ॥ 53 ॥

ಮುದ್ರಾಕಾರೀ ಮಹಾಮುದ್ರಾ ಮುದ್ರಿತೋ ಮುದ್ರಿತಾ ರತಿಃ ।
ಶಾಕ್ತೋ ಲಾಕ್ಷಾ ವೇದಲಾಕ್ಷೀ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ನರೋತ್ತಮಾ ॥ 54 ॥

ಮಹಾಜ್ಞಾನಧರೋಽಜ್ಞಾನೀ ನೀರಾ ಮಾನಹರೋಽಮರಾ ।
ಸತ್ಕೀರ್ತೀಸ್ಥೋ ಮಹಾಕೀರ್ತೀಃ ಕುಲಾಖ್ಯೋ ಕುಲಕೀರ್ತೀತಾ ॥ 55 ॥

ಆಶಾವಾಸೀ ವಾಸನಾ ಸಾ ಕುಲವೇತ್ತಾ ಸುಗೋಪಿತಾ ।
ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷನಿಲಯೋ ವೃಕ್ಷಸಾರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 56 ॥

ನಿತ್ಯವೃಕ್ಷೋ ನಿತ್ಯಲತಾ ಕ್ಲೃಪ್ತಃ ಕ್ಲೃಪ್ತಪದಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಕಲ್ಪಲತಾ ಸುಕಾಲಃ ಕಾಲಭಕ್ಷಿಕಾ ॥ 57 ॥

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಾಢ್ಯೋ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ ।
ಅಕಲಂಕೀ ನಿರಾಹಾರಾ ದುರ್ನೀರೀಕ್ಷ್ಯೋ ನಿರಾಪದಾ ॥ 58 ॥

ಕಾಮಕರ್ತಾ ಕಾಮಕಾನ್ತಾ ಕಾಮರೂಪೀ ಮಹಾಜವಾ ।
ಜಯನ್ತೋ ಯಾಜಯನ್ತೀ ಚ ಜಯಾಖ್ಯ ಜಯದಾಯಿನೀ ॥ 59 ॥

ತ್ರಿಜೀವನೋ ಜೀವಮಾತಾ ಕುಶಲಾಖ್ಯೋ ವಿಸುನ್ದರಾ ।
ಕೇಶಧಾರೀ ಕೇಶಿನೀ ಚ ಕಾಮಜೋ ಕಾಮಜಾಡ್ಯದಾ ॥ 60 ॥

ಕಿಂಕರಸ್ಥೋ ವಿಕಾರಸ್ಥಾ ಮಾನಸಂಜ್ಞೋ ಮನೀಷಿಣೀ ।
ಮಿಥ್ಯಾಹರೋ ಮಹಾಮಿಥ್ಯಾ ಮಿಥ್ಯಾಸರ್ಗೋ ನಿರಾಕೃತಿ ॥ 61 ॥

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಶ್ಚ ನಾಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ನಾಗಾಖ್ಯೋ ನಾಗಕುಲಪಾ ನಾಯಕೋ ನಾಯಿಕಾ ವಧೂಃ ॥ 62 ॥

ನಾಯಕಕ್ಷೇಮದೋ ನಾರೀ ನರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಿರಾತವರ್ಣೋ ರಾಸಜ್ಞೀ ತಾರಕೋ ಗುಣತಾರಿಕಾ ॥ 63 ॥

ಶಂಕರಾಖ್ಯೋಽಮ್ಬುಜಾಕಾರಾ ಕೃಪಣಃ ಕೃಪಣಾವತೀ ।
ದೇಶಗೋ ದೇಶಸನ್ತೋಷಾ ದರ್ಶೋ ದರ್ಶನಿವಾಸಿನೀ ॥ 64 ॥

ದರ್ಶನಜ್ಞೋ ದರ್ಶನಸ್ಥಾ ದೃಗ್ ದೃದಿಕ್ಷಾ ಸುರೋಽಸುರಾಃ ।
ಸುರಪಾಲೋ ದೇವರಕ್ಷಾ ತ್ರಿರಕ್ಷೋ ರಕ್ಷದೇವತಾ ॥ 65 ॥

ಶ್ರೀರಾಮಸೇವೀ ಸುಖದಾ ಸುಖದೋ ವ್ಯಾಸವಾಸಿನೀ ।
ವೃನ್ದಾವನಸ್ಥೋ ವೃನ್ದಾ ಚ ವೃನ್ದಾವನ್ಯೋ ಮಹತ್ತನೂ ॥ 66 ॥

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ತ್ರಿತಾರೀ ಚ ತಾರಕಾಕ್ಷೋ ಹಿ ತಾರಿಣೀ ।
ತನ್ತ್ರರ್ಥಜ್ಞಃ ತನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಸುತನ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಸುತನ್ತ್ರಿಕಾ ॥ 67 ॥

ತೃಪ್ತಃ ಸುತೃಪ್ತಾ ಲೋಕಾನಾಂ ತರ್ಪಣಸ್ಥೋ ವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಮಯೂರಾ ಮನ್ದಿರರತೋ ಮಥುರಾ ಮನ್ದಿರೇಽಮಲಾ ॥ 68 ॥

ಮನ್ದಿರೋ ಮನ್ದಿರಾದೇವೀ ನಿರ್ಮಾಯೀ ಮಾಯಸಂಹರಾ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಹೃದಯೋ ವತ್ಸಾ ವತ್ಸಲೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 69 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾ ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭಾ ।
ಜರೋ ಜರಾ ವರೋ ರಾವಾ ಹವಿರ್ಹೇಮಾ ಕ್ಷಮಃ ಕ್ಷಿತಿ ॥ 70 ॥

ಕ್ಷೋಣೀಪೋ ವಿಜಯೋಲ್ಲಾಸಾ ವಿಜಯೋಜಯರೂಪಿಣೀ ।
ಜಯದಾತಾ ದಾತೃಜಾಯಾ ಬಲಿಪೋ ಬಲಿಪಾಲಿಕಾ ॥ 71 ॥

ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಜಾರರೂಪೀ ಚ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಜಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಘೋಟಕಸ್ಥೋ ಹಯಸ್ಥಾ ಚ ಗಜಗೋ ಗಜವಾಹನಾ ॥ 72 ॥

ಗಜೇಶ್ವರೋ ಗಜಾಧಾರಾ ಗಜೋ ಗರ್ಜನತತ್ಪರಾ ।
ಗಯಾಸುರೋ ಗಯಾದೇವೀ ಗಜದರ್ಪೋ ಗಜಾಪೀತಾ ॥ 73 ॥

ಕಾಮನಾಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೀ ಕಾಮನಾಫಲಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಧರ್ಮದಾತಾ ಧರ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥ 74 ॥

ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಯೋ ಮೋಕ್ಷಕರ್ತ್ರೀ ನನ್ದಗೋಪಾಲ ಈಶ್ವರೀ ।
ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲೀ ಕಿರಣೋ ವಾಯುರೂಪಿಣೀ ॥ 75 ॥

ವಾಯ್ವಾಹಾರೀ ವಾಯುನಿಷ್ಠಾ ವಾಯುಬೀಜಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಜೇತಾ ಜಯನ್ತೀ ಯಾಗಸ್ಥೋ ಯಾಗವಿದ್ಯಾ ಶಿವಃ ಶಿವಾ ॥ 76 ॥

ವಾಸವೋ ವಾಸವಸ್ಥೀ ಚ ವಾಸಾಖ್ಯೋ ಧನವಿಗ್ರಹಾ ।
ಆಖಂಡಲೋ ವಿಖಂಡಾ ಚ ಖಂಡಸ್ಥೋ ಖಂಡಖಂಜನೀ ॥ 77 ॥

ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ಬಾಣಹಸ್ತಾ ಬಾಣಗೋ ಬಾಣವಾಹನಾ ।
ಸಿದ್ಧಾನ್ತಜ್ಞೋ ಧ್ವಾನ್ತಹನ್ತ್ರೀ ಧನಸ್ಥೋ ಧಾನ್ಯವರ್ದ್ಧೀನೀ ॥ 78 ॥

ಲೋಕಾನುರಾಗೋ ರಾಗಸ್ಥಾ ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಾಪಕಭಾವನಾ ।
ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟೋಽಪದಸ್ಥಾ ಚ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ॥ 79 ॥

ಚನ್ದ್ರೋದಯಶ್ಚನ್ದ್ರವರ್ಣಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರೋ ರುಚಿಸ್ಥಿತಾ ।
ರುಚಿಕಾರೀ ರುಚಿಪ್ರೀತಾ ರಚನೋ ರಚನಾಸನಾ ॥ 80 ॥

ರಾಜರಾಜೋ ರಾಜಕನ್ಯಾ ಭುವನೋ ಭುವನಾಶ್ರಯಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ವಾಚಾಲೋ ಲಯಧಾತಿನೀ ॥ 81 ॥

ಲಿಂಗರೂಪಧರೋ ಲಿಂಗಾ ಕಲಿಂಗಃ ಕಾಲಕೇಶರೀ ।
ಕೇವಲಾನನ್ದರೂಪಾಖ್ಯೋ ನಿರ್ವಾಣಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥ 82 ॥

ಮಹಾಮೇಘಗಾಢ ಮಹಾನನ್ದರೂಪಾ ಮಹಾಮೇಘಜಾಲೋ ಮಹಾಘೋರರೂಪಾ ।
ಮಹಾಮೇಘಮಾಲಃ ಸದಾಕಾರಪಾಲಾ ಮಹಾಮೇಘಮಾಲಾಮಲಾಲೋಲಕಾಲೀ ॥ 83 ॥

ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪಕೋ ವ್ಯಾಪಿಕಾ ಸರ್ವದೇಹೇ ಮಹಾಶೂರವೀರೋ ಮಹಾಧರ್ಮವೀರಾ ।
ಮಹಾಕಾಲರೂಪೀ ಮಹಾಚಂಡರೂಪಾ ವಿವೇಕೀ ಮದೈಕೀ ಕುಲೇಶಃ ಕುಲೇಶೀ ॥ 84 ॥

ಸುಮಾರ್ಗೀ ಸುಗೀತಾ ಶುಚಿಸ್ವೋ ವಿನಿತಾ ಮಹಾರ್ಕೋ ವಿತರ್ಕಾ ಸುತರ್ಕೋಽವಿತರ್ಕಾ ।
ಕೃತೀನ್ದ್ರೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೀ ಭಗೋ ಭಾಗ್ಯಚನ್ದ್ರಾ ಚತುರ್ಥೋ ಮಹಾರ್ಥಾ ನಗಃ ಕೀರ್ತೀಚನ್ದ್ರಾ ॥ 85 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಮಹೇಷ್ಟಿರ್ಮನಸ್ವೀ ಸುತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಷಡ್ದಲಸ್ಥೋ ಮಹಾಸುಪ್ರಕಾಶಾ ।
ಗಲಚ್ಚನ್ದ್ರಧಾರಾಮೃತಸ್ನಿಗ್ಧದೇಹೋ ಗಲತ್ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಭಿಲಾಷಾ ॥ 86 ॥

ಮಹಾಚಂಡವೇಗೋ ಮಹಾಕುಂಡವೇಗೀ ಮಹಾರುಂಡಖಂಡೋ ಮಹಾಮುಂಡಖಂಡಾ ।
ಕುಲಾಲಭ್ರಮಚ್ಚಕ್ರಸಾರಃ ಪ್ರಕಾರಾ ಕುಲಾಲೋ ಮಲಾಕಾ ರಚಕ್ರಪ್ರಸಾರೀ ॥ 87 ॥

ಕುಲಾಲಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಮಹಾಘೋರಖಂಡಃ ಕುಲಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಖಂಡಾ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಃ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮಹಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಖ್ಯಾ ಸುಕಾಲೋಽತಿದೀಕ್ಷಾ ॥ 88 ॥

ಮಹಾಪಂಚಮಾಚಾರತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಚೇಷ್ಟಾ ಮಹಾಪಂಚಮಾ ಪ್ರೇಮಹಾ ಕಾನ್ತಚೇಷ್ಟಾ ।
ಮಹಾಮತ್ತವೇಶೋ ಮಹಾಮಂಗಲೇಶೀ ಸುರೇಶಃ ಕ್ಷಪೇಶೀ ವರೋ ದೀರ್ಘವೇಶಾ ॥ 89 ॥

ಚರೋ ಬಾಹ್ಯನಿಷ್ಠಾ ಚರಶ್ಚಾರುವರ್ಣಾ ಕುಲಾದ್ಯೋಽಕುಲಾದ್ಯಾ ಯತಿರ್ಯಾಗವಾದ್ಯಾ ।
ಕುಲೋಕಾಪಹನ್ತಾ ಮಹಾಮಾನಹನ್ತ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಯೋಗೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಯೋಗಾ ॥ 90 ॥

ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷೋಭಹನ್ತಾ ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷುಬ್ಧಬಾಧಾ ಮಹಾರ್ಘೋ ಮಹಾರ್ಘಾ ಧನೀ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯಾ ।
ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಸಾನ್ದ್ರಾನ್ಧಕಾರಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಸಾನ್ದ್ರಾನ್ಧಕಾರಪ್ರವೇಶಾ ॥ 91 ॥

ಮಹಾಭೀಮಗಮ್ಭೀರಶಬ್ದಪ್ರಶಬ್ದೋ ಮಹಾಭೀಮಗಮ್ಭೀರಶಬ್ದಾಪಶಬ್ದಾ ।
ಕುಲಾ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಯಮೋ ಯಾಮಯಾತ್ರಾ ವಶೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇಶಾಶ್ವಗೋ ನಾಮಮಾತ್ರಾ ॥ 92 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಹನ್ತಾ ಮಹಾಶತ್ರುಹನ್ತ್ರೀ ವಿನಾಶಪ್ರಿಯೋ ಬಾಣನಾಶಪ್ರಿಯಾ ಚ ।
ಮಹಾಡಾಕಿನೀಶೋ ಮಹಾರಾಕಿಣೀಶೋ ಮಹಾಡಾಕಿನೀ ಸಾ ಮಹಾರಾಕಿಣೀ ಸಾ ॥ 93 ॥

ಮುಕುನ್ದೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರಚನ್ದ್ರಾ ಕ್ಷಿತಿತ್ಯಾಗಕರ್ತಾ ಮಹಾಯೋಗಕರ್ತ್ರೀ ।
ಹಿತೋ ಮಾರಹನ್ತ್ರೀ ಮಹೇಶೇಶ ಇನ್ದ್ರಾ ಗತಿಕ್ಷೋಭಭಾವೋ ಮಹಾಭಾವಪುಂಜಾ ॥ 94 ॥

ಶಶೀನಾಂ ಸಮೂಹೋ ವಿಧೋಃ ಕೋಟಿಶಕ್ತಿಃ ಕದಮ್ಬಾಶ್ರಿತೋ ವಾರಮುಖ್ಯಾ ಸತೀನಾ ।
ಮಹೋಲ್ಲಾಸದಾತಾ ಮಹಾಕಾಲಮಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಪುತ್ರಃ ಸ್ವಯಂ ಲೋಕಪುತ್ರೀ ॥ 95 ॥

ಮಹಾಪಾಪಹನ್ತಾ ಮಹಾಭಾವಭರ್ತ್ರೀ ಹರಿಃ ಕಾರ್ತೀಕೀ ಕಾರ್ತೀಕೋ ದೇವಸೇನಾ ।
ಜಯಾಪ್ತೋ ವಿಲಿಪ್ತಾ ಕುಲಾಪ್ತೋ ಗಣಾಪ್ತಾ ಸುವೀರ್ಯೋ ಸಭಾಷಾ ಕ್ಷಿತೀಶೋಽಭಿಯಾತಾ ॥ 96 ॥

ಭವಾನ್ ಭಾವಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೇಮಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಜನೇಶೋ ಧನೇಶೀ ಕೃಪೋ ಮಾನಭಂಗಾ ।
ಕಠೋರೋತ್ಕಟಾನಾಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಕೃತಿಸ್ಥಾ ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣಾನನ್ದವಿಜ್ಞಾ ॥ 97 ॥

ಮಹಾಕಾಲಪೂಜ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಲಪೂಜ್ಯಾ ಖಗಾಖ್ಯೋ ನಗಾಖ್ಯಾ ಖರಃ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ।
ಅಥರ್ವೋಽಥರ್ವಾನ್ದೋಲಿತಸ್ಥಃ ಮಹಾರ್ಥಾ ಖಗಕ್ಷೋಭನಾಶಾ ಹವಿಃ ಕೂಟಹಾಲಾ ॥ 98 ॥

ಮಹಾಪದ್ಮ ಮಾಲಾಧೃತೋ ಗಾಣಪತ್ಯಾ ಗಣಸ್ಥೋ ಗಭೀರಾ ಗುರುಃ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ।
ಘಟಪ್ರಾಣದಾತಾ ಘನಾಕಾರರೂಪಾ ಭಯಾರ್ಥೋಙಬೀಜಾಙವಾರೀಙಕರ್ತಾ ॥ 99 ॥

ಭವೋ ಭಾವಮಾತಾ ನರೋ ಯಾಮಧ್ಯಾತಾ ಚಲಾನ್ತೋಽಚಲಾಖ್ಯಾ ಚಯೋಽಂಜಾಲಿಕಾ ಚ ।
ಛಲಜ್ಞಶ್ಛಲಾಢ್ಯಾ ಛಕಾರಶ್ಛಕಾರಾ ಜಯೋ ಜೀವನಸ್ಥಾ ಜಲೇಶೋ ಜಲೇಶಾ ॥ 100 ॥

ಜಪಂಜಾಪಕಾರೀ ಜಗಜ್ಜೀವನೀಶಾ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣನಾಥೋ ಜಗದಾಲ್ಹಾದಕಾರೀ ।
ಝರೋ ಝರ್ಝರೀಶಾ ಝನತ್ಕಾರಶಬ್ದೋ ಝನಂಝಂಜನಾನಾದಝಂಕಾರರಾವಾ ॥ 101 ॥

ಞಚೈತನ್ಯಕಾರೀ ಞಕೈವಲ್ಯನಾರೀ ಹನೋಲ್ಲಾಸಧಾರೀ ಟನತ್ಟಂಕಹಸ್ತಾ ।
ಠರೇಶೋ ಪವಿಷ್ಟಶ್ಠಕಾರಾದಿಕೋಟೀ ಡರೋ ಡಾಕಿನೀಶೋ ಡರೇಶೋ ಡಮಾರಾ ॥ 102 ॥

ಢಮೇಶೋ ಹಿ ಢಕ್ಕಾ ವರಸ್ಥಾನಬೀಜೋ ಣವರ್ಣಾ ತಮಾಲತನುಃ ಸ್ಥಾನನಿಷ್ಠಾ ।
ಥಕಾರಾರ್ಣಮಾನಸ್ಥನಿಸ್ಥೋಽಸಂಖ್ಯಾ ದಯಾವಾನ್ ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಧನೇಶೋ ಧನಾಢ್ಯಾ ॥ 103 ॥

ನವೀನೋ ನಗೇಭಾಗತೀರ್ಣಾಂಗಹಾರೋ ನಗೇಶೀ ಪರಃ ಪಾರಣೀ ಸಾದಿಪಾಲಾ ।
ಫಲಾತ್ಮಾ ಫಲಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ ಫೇಣನಾಶಃ ಫಲಾಭೂಷಣಾಢ್ಯಾ ವಶೀ ವಾಸರಮ್ಯಾ ॥ 104 ॥

ಭಗಾತ್ಮಾ ಭವಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾಬೀಜಮಾನೋ ಮಹಾಬೀಜಮಾಲಾ ಮುಕುನ್ದಃ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ।
ಯತಿಸ್ಥಾ ಯಶಸ್ಥಾ ರತಾನನ್ದಕರ್ತಾ ರತಿರ್ಲಾಕಿನೀಶೋ ಲಯಾರ್ಥ ಪ್ರಚಂಡಾ ॥ 105 ॥

ಪ್ರವಾಲಾಂಗಧಾರೀ ಪ್ರವಾಲಾಂಗಮಾಲಾ ಹಲೋಹಾಲಹೇಲಾಪದಃ ಪಾದತಾಲಾ ।
ವಶೀನ್ದ್ರಃ ಪ್ರಕಾಶೋ ವರಸ್ಥಾನವಾಸಾ ಶಿವಃ ಶ್ರೀಧರಾಂಗಃ ಶಲಾಕಾ ಶಿಲಾ ಚ ॥ 106 ॥

ಷಡಾಧಾರವಾಸೀ ಷಡಾಧಾರವಿದ್ಯಾ ಷಡಾಮ್ಭೋಜಸಂಸ್ಥಃ ಷಡಬ್ಜೋಪವಿಷ್ಟಾ ।
ಸದಾ ಸಾಧರೋಗ್ರೋಪವಿಷ್ಟಾಽಪರಾಗೀ ಸುಸೂಕ್ತಾಪಯಸ್ಥಾ ಪಲಾಶ್ರಯಸ್ಥಿತಾ ॥ 107 ॥

ಹರಸ್ಥೋಗ್ರಕರ್ಮಾ ಹರಾನನ್ದಧಾರಾ ಲಘುಸ್ಥೋ ಲಿಪಿಸ್ಥಾ ಕ್ಷಯೀಕ್ಷುಬ್ಧಕ ಸಂಖ್ಯಾ ।
ಅನನ್ತೋ ನಿರ್ವಾಣಾಹರಾಕಾರಬೀಜಾ ಉರಸ್ಥೋಽಪ್ಯುರುಸ್ಥಾ ಉರಾ ಊರ್ಧ್ವರೂಪಾ ॥ 108 ॥

ಋಚಸ್ಥೋ ಹಿ ೠಗಾಲಸೋ ದೀರ್ಘಲೃಸ್ಥಾ ತ್ವಮೇಕೋ ಹಿ ಚೈಮ್ಬೀಜಗುರ್ವೀ ಗುಣಸ್ಥಾ ।
ಸದೌಂಕಾರವರ್ಣಾ ಹ್ಸೌಂಕಾರಬೀಜಾ ಅಸಂಕಾರಚನ್ದ್ರೋ ಹ್ಯುಸಃ ಕಾರವೀರಾ ॥ 109 ॥

ಹರೀನ್ದ್ರೋ ಹರೀಶಾ ಹರಿಃ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾ ಶಿವೋ ವೇದಭಾಷಾ ಚ ಶೌರಿಃ ಪ್ರಸಂಗಾ ।
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷರೂಪೀ ಪರಾನನ್ದಭಕ್ಷಾ ಪರೇಶೋ ಗಣೇಶೀ ರಸೋ ವಾಸಪೂಜ್ಯಾ ॥ 110 ॥

ಚಕೋರಿ ಕುಲಪ್ರಾಣಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪೀ ವಿರೂಪಾ ।
ಶ್ರೀಹಿರಣ್ಯಪ್ರಭಃ ಶ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಭಾಂಗೀ ಪ್ರಭಾತಾರ್ಕವರ್ಣೋಽರುಣಾಕಾರಣಾಂಗೀ ॥ 111 ॥

ವಿಭಾ ಕೋಟಿಧಾರಾ ಧರಾಧಾರ ಕೋಷಾ ರಣೀಶೋ ಪ್ರತ್ಯಾದಿಕೂಟೋಽಧರೋ ಧಾರಣಾ ಶೌರಿರಾರ್ಯಾ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಸಂಸ್ಥೋ ಮಹಾಯಜ್ಞನಿಷ್ಠಾ ಸದಾಕರ್ಮಸಂಗಃ ಸದಾಮಂಗರಂಗಾ ॥ 112 ॥

ಕಿರಾತೀಪತಿ ರಾಕಿಣೀ ಕಾಲಪುತ್ರೀ ಶಿಲಾಕೋಟ ನಿರ್ಮಾಣದೋಹಾ ವಿಶಾಲಾ ।
ಕಲಾರ್ಕಕಲಸ್ಥೋ ಕಲಾಕಿಂಕಿಣೀಸ್ಥಾ ಕಿಶೋರಃ ಕಿಶೋರೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕನ್ಯಾ ॥ 113 ॥

ಮಹಾಲಾಂಗಲಿಶ್ರೀ ಬಲೋದ್ಧಾಮಕೃಷ್ಣಃ ಕುಲಾಲಾದಿವಿದ್ಯಾಽಭಯೋ ಭಾವಶೂನ್ಯಾ ।
ಮಹಾಲಾಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀಶೋ ಮಹಾಸುಪ್ರಕಾಶಾ ಪರೋ ಹಾಕಿನೀಶಾ ॥ 114 ॥

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಸೀ ಕುರುಪ್ರೇಮಮೂರ್ತೀ ರ್ಮಹಾಭೂತಿಭೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗಿನೀ ಚ ।
ಕುಲಾಂಗಾರಕಾರೋ ಕುಲಾಂಗೀಶಕನ್ಯಾ ತೃತೀಯಸ್ತೃತೀಯಾಽದ್ವಿತೀಯೋಽದ್ವಿತೀಯಾ ॥ 115 ॥

ಮಹಾಕನ್ದವಾಸೀ ಮಹಾನನ್ದಕಾಶೀ ಪುರಗ್ರಾಮವಾಸೀ ಮಹಾಪೀಠದೇಶಾ ।
ಜಗನ್ನಾಥ ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಲಸ್ಥೋ ವರೇಣ್ಯಾ ಚ್ಯುತಾನನ್ದಕರ್ತಾ ರಸಾನನ್ದಕರ್ತ್ರೀ ॥ 116 ॥

ಜಗದ್ದೀಪಕಲೋ ಜಗದ್ದೀಪಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಮರೂಪೀ ಮಹಾಕಾಮಪೀಠಾ ।
ಮಹಾಕಾಮಪೀಠಸ್ಥಿರೋ ಭೂತಶುದ್ಧಿ ರ್ಮಹಾಭೂತಶುದ್ಧಿಃ ಮಹಾಭೂತಸಿದ್ಧಿಃ ॥ 117 ॥

ಪ್ರಭಾನ್ತಃ ಪ್ರವೀಣಾ ಗುರುಸ್ಥೋ ಗಿರಿಸ್ಥಾ ಗಲದ್ಧಾರಧಾರೀ ಮಹಾಭಕ್ತವೇಷಾ ।
ಕ್ಷಣಕ್ಷುನ್ನಿವೃತ್ತಿನೀವೃತ್ತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಸದನ್ತರ್ಗತಸ್ಥಾ ಲಯಸ್ಥಾನಗಾಮೀ ॥ 118 ॥

ಲಯಾನನ್ದಕಾಮ್ಯಾ ವಿಸರ್ಗಾಪ್ತವರ್ಗೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮಾರ್ಗಾ ಕುಲಾರ್ಣಃ ಕುಲಾರ್ಣಾ ।
ಮನಸ್ಥಾ ಮನಃಶ್ರೀಃ ಭಯಾನನ್ದದಾತಾ ಸದಾ ಲಾಣಗೀತಾ ಗಜಜ್ಞಾನದಾತಾ ಮಹಾಮೇರುಪಾಯಾ ॥ 119 ॥

ತರೋರ್ಮೂಲವಾಸೀ ತರಜ್ಞೋಪದರ್ಶಾ ಸುರೇಶಃ ಸಮೇಶಃ ಸುರೇಶಾ ಸುಖೀ ಖಡ್ಗನಿಷ್ಠಾ ।
ಭಯತ್ರಾಣಕರ್ತಾ ಭಯಜ್ಞಾನಹನ್ತ್ರೀ ಜನಾನಾಂ ಮಖಸ್ಥೋ ಮಖಾನನ್ದಭಂಗಾ ॥ 120 ॥

ಮಹಾಸತ್ಪಥಸ್ಥೋ ಮಹಾಸತ್ಪಥಜ್ಞಾ ಮಹಾಬಿನ್ದುಮಾನೋ ಮಹಾಬಿನ್ದುಮಾನಾ ।
ಖಗೇನ್ದ್ರೋಪವಿಷ್ಟೋ ವಿಸರ್ಗಾನ್ತರಸ್ಥಾ ವಿಸರ್ಗಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಮಹಾಬಿನ್ದುನಾದಾ ॥ 121 ॥

ಸುಧಾನನ್ದಭಕ್ತೋ ವಿಧಾನನ್ದಮುಕ್ತಿಃ ಶಿವಾನನ್ದಸುಸ್ಥೋ ವಿನಾನನ್ದಧಾತ್ರೀ ।
ಮಹಾವಾಹನಾಹ್ಲಾದಕಾರೀ ಸುವಾಹಾ ಸುರಾನನ್ದಕಾರಾ ಗಿರಾನನ್ದಕಾರೀ ॥ 122 ॥

ಹಯಾನನ್ದಕಾನ್ತಿಃ ಮತಂಗಸ್ಥದೇವೋ ಮತಂಗಾಧಿದೇವೀ ಮಹಾಮತ್ತರೂಪಃ ।
ತದೇಕೋ ಮಹಾಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಖಿಲಾಪಸ್ಥಲಸ್ಥೋಽವಿಹಮ್ನೀಶಪತ್ನೀ ॥ 123 ॥

ಶಿಖಾನನ್ದಕರ್ತಾ ಶಿಖಾಸಾರವಾಸೀ ಸುಶಾಕಮ್ಭರೀ ಕ್ರೋಷ್ಟರೀ ವೇದವೇದೀಸುಗನ್ಧಾ ।
ಯುಗೋ ಯೋಗಕನ್ಯಾ ದವೋ ದೀರ್ಘಕನ್ಯಾ ಶರಣ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಾ ಮುನಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಸುಧನ್ಯಃ ಸುಧನ್ಯಾ ॥ 124 ॥

ಶಶೀ ವೇದಜನ್ಯಾ ಯಮೀ ಯಾಮವಾಮಾ ಹ್ಯಕಾಮೋ ಹ್ಯಕಾಮಾ ಸದಾ ಗ್ರಾಮಕಾಮಾ ।
ಧೃತೀಶಃ ಧೃತೀಶಾ ಸದಾ ಹಾಟಕಸ್ಥಾಽ ಯನೇಶೋಽಯನೇಶೀ ಭಕಾರೋ ಭಗೀರಾ ॥ 125 ॥

ಚಲತ್ಖಂಜನಸ್ಥಃ ಖಲತ್ಖೇಲನಸ್ಥಾ ವಿವಾತೀ ಕಿರಾತೀ ಖಿಲಾಂಗೋಽಖಿಲಾಂಗೀ ।
ಬೃಹತ್ಖೇಚರಸ್ಥೋ ಬೃಹತ್ಖೇಚರೀ ಚ ಮಹಾನಾಗರಾಜೋ ಮಹಾನಾಗಮಾಲಾ ॥ 126 ॥

ಹಕಾರಾರ್ದ್ಧಸಂಜ್ಞಾ ವೃತೋಹಾರಮಾಲಾ ಮಹಾಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಹಾ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ।
ತಮಿಸ್ರಾ ತಮಿಸ್ರಾವೃತೋ ದುಃಖಹತ್ಯಾ ವಿಪನ್ನೋ ವಿಪನ್ನಾ ಗುಣಾನನ್ದಕನ್ಯಾ ॥ 127 ॥

ಸದಾ ದುಃಖಹನ್ತಾ ಮಹಾದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ ಪ್ರಭಾತಾರ್ಕ ವರ್ಣಃ ಪ್ರಭಾತಾರುಣಶ್ರೀಃ ।
ಮಹಾಪರ್ವತಪ್ರೇಮಭಾವೋಪಪನ್ನೋ ಮಹಾದೇವಪತ್ನೀಶಭಾವೋಪಪನ್ನಾ ॥ 128 ॥

ಮಹಾಮೋಕ್ಷನೀಲಪ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿದಾತಾ ನಯಾನನ್ದ ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾ ದೇವಮಾತಾ ॥ 129 ॥

ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ನಾಥ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋರಮಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಯೋಗಾಽಂಗಮಷ್ಟೋತ್ತರಸಮನ್ವಿತಮಮ್ ॥ 130 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶುಚಿರ್ವಾಶುಚಿಮಾನಸಃ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಾನ್ತಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಅನಾಯಾಸೇನ ಯೋಗಿರಾಟ್ ॥ 131 ॥

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಧ್ಯಾನಮಾಕೃತ್ಯ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶುಚಿಃ ।
ಷಣ್ಮಾಸಾತ್ ಪರಮೋ ಯೋಗೀ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರ ॥ 132 ॥

ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ ।
ಅಪಮೃತ್ಯ್ವಾದಿಹರಣಂ ವಾರಮೇಕಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ॥ 133 ॥

ಪಠಿತ್ತ್ವಾ ಯೇ ನ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ವಿಪತ್ಕಾಲೇ ಮಹಾನಿಶಿ ।
ಅನಾಯಾಸೇನ ತೇ ಯಾನ್ತಿ ಮಹಾಘೋರೇ ಭಯಾರ್ಣವೇ ॥ 134 ॥

ಅಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸುಕಾಲಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ಭವೇತ್ ।
ರಾಜಸ್ವಹರಣೇ ಚೈವ ಸುವೃತ್ತಿಹರಣಾದಿಕೇ ॥ 135 ॥

ಮಾಸೈಕಪಠನಾದೇವ ರಾಜಸ್ವಂ ಸ ಲಭೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ।
ವಿಚರನ್ತಿ ಮಹಾವೀರಾಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮರ್ತ್ಯೇ ರಸಾತಲೇ ॥ 136 ॥

ಗಣೇಶತುಲ್ಯವಲಿನೋ ಮಹಾಕ್ರೋಧಶರೀರಿಣಃ ।
ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಸಾದೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಮಹೀತಲೇ ॥ 137 ॥

ಮಹಾನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸಾರಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮನಿರೂಪಣಮ್ ।
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಕಾಮ್ಯಂ ಕಾಮ್ಯಂ ಪರಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 138 ॥

ಮಹಾಕುಲಕುಂಡಲಿನ್ಯಾಃ ಭವಾನ್ಯಾಃ ಸಾಧನೇ ಶುಭೇ ।
ಅಭೇದ್ಯಭೇದನೇ ಚೈವ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನೇ ॥ 139 ॥

ಮಹಾಘೋರತರೇ ಕಾಲೇ ಪಠಿತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ತಮ್ಭನಂ ನಾಥ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ಹಿ ॥ 140 ॥

ಮನೋಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸ ಶಿವೋ ನ ತು ಮಾನುಷಃ ।
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ನ ಸ್ತವಃ ಪಠ್ಯತೇ ಯದಿ ॥ 141 ॥

ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟೋ ಭವೇತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕುಲಾಚಾರವಿಲಂಘನಾತ್ ।
ಕುಲೀನಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ನ ಖಲ್ವಕುಲೇಶ್ವರಮ್ ॥ 142 ॥

ಕುಲಾಚಾರಂ ಸಮಾಕೃತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದಯಃ ।
ಯೋಗಿನಃ ಪ್ರಭವನ್ತ್ಯೇವ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾತ್ ಸದಾಮರಾಃ ॥ 143 ॥

ಆನನ್ದಭೈರವ ಉವಾಚ
ವದ ಕಾನ್ತೇ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಮಯಾ ಸರ್ವಂಚ ವಿಸ್ಮೃತಮ್ ।
ಮಹಾವಿಷಂ ಕಾಲಕೂಟಂ ಪೀತ್ತ್ವಾ ದೇವಾದಿರಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 144 ॥

ಕಂಠಸ್ಥಾಃ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾ ಭಸ್ಮೀಭೂತಾಃ ಸುಸಮ್ಭೃತಾಃ ।
ಮಹಾವಿಷಜ್ವಾಲಯಾ ಚ ಮಮ ದೇಹಸ್ಥದೇವತಾಃ ॥ 145 ॥

ಕೈವಲ್ಯನಿರತಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ತು ಸನ್ತೋಷಂ ಮೇ ಕುರು ಪ್ರಭೋ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಕಥನಮಮೃತಶ್ರವಣಾದಿಕಮ್ ॥ 146 ॥

ಕಥಿತ್ವಾ ಮಮ ಸನ್ತೋಷಂ ಕುರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಲ್ಲಭೇ ।
ಅಮೃತಾನನ್ದಜಲಧೌ ಸುಧಾಭಿಃ ಸಿಕ್ತವಿಗ್ರಹಮ್ ॥ 147 ॥

ಕೃತ್ತ್ವಾ ಕಥಯ ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ಚಾಯುಷಂ ಪರಿವರ್ಧಯ ।
ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ನಿಗೂಢಾರ್ಥ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲೇಶ ಜಗದೀಶ್ವರ ॥ 148 ॥

ಭೈರವಾನನ್ದನಿಲಯ ಕಾಲಕೂಟನಿಷೇವಣ ।
ಇದಾನೀಂ ಶೃಣು ಯೋಗಾರ್ಥ ಮಯಿ ಸಂಯೋಗ ಏವ ಚ ॥ 149 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಚೈತತ್ಕ್ರಿಯಾಕಾರ್ಯಂ ನರೋ ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಮಮೋದ್ಭವಃ ಖೇಽಮಲೇ ಚ ಸರ್ವಾಕಾರವಿವರ್ಜೀತೇ ॥ 150 ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವದೇಹೇ ಚ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಚ ಮಾಂ ನರಃ ।
ಭಾವ್ಯತೇ ಚಾಪರಿಚ್ಛನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ ॥ 151 ॥

ಮಮ ರೂಪಂ ಮಹಾಕಾಲ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಃ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಕೇವಲಂ ರಜೋಯೋಗೇನ ಶರೀರಂ ನಾಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 152 ॥

ತಥಾ ಕೇವಲಯೋಗೇನ ತಮಸಾ ನಾಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತಥಾ ಕೇವಲಸತ್ತ್ವೇನ ಕುತೋ ದೇಹೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ।
ಅತಸ್ತ್ರಿಗುಣಯೋಗೇನ ಧಾರಯಾಮಿ ನವಾಂಗಕಮ್ ॥ 153 ॥

ಶನೈಃ ಶನೈಃ ವಿಜೇತವ್ಯಾಃ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಾಃ ।
ಆದೌ ಜಿತ್ವಾ ರಜೋಧರ್ಮಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಮಸಮೇವ ಚ ॥ 154 ॥

ಸರ್ವಶೇಷೇ ಸತ್ತ್ವಗುಣಂ ನರೋ ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಗುಣವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ವಾಗ್ಮೀ ಸುಶ್ರೀರ್ಧರ್ಮೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 155 ॥

ಶುದ್ಧನಿರ್ಮಲಸತ್ವಂ ತು ಗುಣಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮೋಕ್ಷಭಾಕ್ ।
ಸದಾ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಚ್ಛನ್ನಂ ಪುರುಷಂ ಕಾಲ ಏವ ಚ ॥ 156 ॥

ಪಶ್ಯತೀಹ ನ ಕದಾಚಿಜ್ಜರಾಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜೀತಮ್ ।
ತಂ ಜನಂ ಪರಮಂ ಶಾನ್ತಂ ನಿರ್ಮಲಂ ದ್ವೈತವರ್ಜೀತಮ್ ॥ 157 ॥

ಸರ್ವತ್ಯಾಗಿನಮಾತ್ಮಾನಂ ಕಾಲಃ ಸರ್ವತ್ರ ರಕ್ಷತಿ ।
ಜಲೇ ವಾ ಪರ್ವತೇ ವಾಪಿ ಮಹಾರಣ್ಯೇ ರಣಸ್ಥಲೇ ॥ 158 ॥

ಭೂಗರ್ತ್ತನಿಲಯೇ ಭೀತೇ ಸಂಹಾರೇ ದುಷ್ಟವಿಗ್ರಹೇ ।
ಸನ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಕುಲೇಶ್ವರ ॥ 159 ॥

ಮಹಾಯೋಗಂ ಶೃಣು ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ।
ಯೋಗಾರ್ಥಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಾರ್ಥ ಪರನ್ತಪಃ ॥ 160 ॥

ಯೇ ಜಾನನ್ತಿ ಮಹಾಯೋಗಂ ಮಿರಯನ್ತೇ ನ ಚ ತೇ ನರಾಃ ।
ಕೃತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ಷಡ್ದಲಸ್ಯ ಸಾಧನಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸಾಧನಮ್ ॥ 161 ॥

ತತಃ ಕುರ್ಯಾನ್ಮೂಲಪದ್ಮೇ ಕುಂಡಲೀಪರಿಚಾಲನಮ್ ।
ಮುಹುರ್ಮುಹುಶ್ಚಾಲನೇನ ನರೋ ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 162 ॥

ಏಕಾನ್ತನಿರ್ಮಲೇ ದೇಶೇ ದುರ್ಭೀಕ್ಷಾದಿವಿವರ್ಜೀತೇ ।
ವರ್ಷಮೇಕಾಸನೇ ಯೋಗೀ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪರೋ ಭವೇತ್ ॥ 163 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾದ್ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಂ ತಥಾ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಾಸನಂ ಕೃತ್ವಾ ತಥಾ ಚಾಸನಮಂಜನಮ್ ॥ 164 ॥

ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಖ್ಯಂಚ ಬದ್ಧಸ್ವಸ್ತಿಕಮೇವ ಚ ।
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸೇ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿಕರ್ಮಣಿ ॥ 165 ॥

ಚಕ್ರಾಸನಂ ಸದಾ ಯೋಗೀ ಯೋಗಸಾಧನಕರ್ಮಣಿ ।
ಬದ್ಧಚಕ್ರಾಸನಂ ನಾಮ ಮಹಾಚಕ್ರಾಸನಂ ತಥಾ ॥ 166 ॥

ಕೃತ್ವಾ ಪುನಃ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಬದ್ಧಯೋಗೇಶ್ವರಾಸನಮ್ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರಾಸನಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಾಸನಮ್ ॥ 167 ॥

ವೀರಾಸನಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಮಹಾವೀರಾಸನಂ ತಥಾ ।
ಬದ್ಧವೀರಾಸನಂ ಕೃತ್ವಾ ನರೋ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 168 ॥

ತತಃ ಕುರ್ಯಾನ್ಮಹಾಕಾಲ ಬದ್ಧಕುಕ್ಕುಟಾಸನಮ್ ।
ಮಹಾಕುಕ್ಕುಟಮಾಕೃತ್ಯ ಕೇವಲಂ ಕುಕ್ಕುಟಾಸನಮ್ ॥ 169 ॥

ಮಯೂರಾಸನಮೇವಂ ಹಿ ಮಹಾಮಯೂರಮೇವ ಚ ।
ಬದ್ಧಮಯೂರಮಾಕೃತ್ಯ ನರೋ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 170 ॥

ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ವಿಚಾರ್ಯ ಸುಮನಃಪ್ರಿಯ ।
ಅಭಿಷೇಕಪ್ರಕರಣೇ ಆಸನಾದಿಪ್ರಕಾಶಕಮ್ ॥ 171 ॥

ಕಥಿತವ್ಯಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಇದಾನೀಂ ಶೃಣು ಷಟ್ಕ್ರಮಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 172 ॥

ತತಃ ಪರಶಿವೋ ದೇವಃ ಷಟ್ಶಿವಾಃ ಷಟ್ಪ್ರಕಾಶಕಾಃ ।
ಏತೇಷಾಂ ಷಡ್ಗುಣಾನನ್ದಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಪರದೇವತಾಃ ॥ 173 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನರತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಃ ।
ಏತೇಷಾಂ ಸ್ತವನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪರದೇವಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ 174 ॥

ಏತತ್ಪ್ರಕಾರಕರಣೇ ಯಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಹಮಾದರಾತ್ ।
ಕ್ರಿಯಾನಿವಿಷ್ಟಃ ಸರ್ವತ್ರ ಭಾವನಾಗ್ರಹರೂಪಧೃಕ್ ॥ 175 ॥

ಸ ಪಶ್ಯತಿ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಕಮಲೋಪಗತಂ ಹರಿಮ್ ।
ಆದೌ ಹರೇರ್ದರ್ಶನಂಚ ಕಾರಯೇದ್ಯೇನ ಕುಂಡಲೀ ॥ 176 ॥

ತತೋ ರುದ್ರಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಲಾಕಿನ್ಯಾಃ ಶುಭದರ್ಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಶಃ ಕ್ರಮಶೋ ನಾಥ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನರಃ ॥ 177 ॥

ಶನೈಃ ಶನೈರ್ಮಹಾಕಾಲ ಕೈಲಾಸದರ್ಶನಂ ಭವೇತ್ ।
ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಸಾಧನಾತ್ ॥ 178 ॥

ಅಷ್ಟಾಂಗಸಾಧನೇ ಕಾಲೇ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮಂ ಕರೋತಿ ಹಿ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಪರಿಯತ್ನೇನ ಶೃಣು ಸಾದರಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ತತ್ಕ್ರಿಯಾದಿಕಮಾಕೃತ್ಯ ಶೀಧ್ರಂ ಯೋಗೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 179 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರತನ್ತ್ರೇ ಭೈರವೀಭೈರವಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀರಾಕಿಣೀಕೇಶವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Rakinikesava :

1000 Names of Sri Rakini Kesava | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top