Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rakini Kesava | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Rakinikeshava Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరాకిణీకేశవసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
ఆనన్దభైరవీ ఉవాచ ।
కథయామి మహాకాల పరమాద్భుతసాధనమ్ ।
కుణ్డలీరూపిణీ దేవీ రాకిణ్యాః కులవల్లభ ॥ ౧ ॥

మానసం ద్రవ్యమానీయ చాథవా బాహ్యద్రవ్యకమ్ ।
అనష్టహృష్టచిత్తశ్చ పూజయేత్ సావధానతః ॥ ౨ ॥

భక్త్యా జపేన్మూలమన్త్రం మానసం సర్వమేవ చ ।
పూజయిత్వా తతో జప్త్వా హోమం కుర్యాత్ పరామృతైః ॥ ౩ ॥

సమాసైః పక్వనైవేద్యైః సుగన్ధికుసుమైస్తథా ।
స్వయమ్భూకుసుమైనీత్యమర్ఘ్యం కృత్త్వా నివేదయేత్ ॥ ౪ ॥

సుముఖం పూజయేన్నిత్యం మధుమాంసేన శఙ్కర ।
హుత్వా హుత్వా పునర్హుత్వా ప్రాణవాయ్వగ్నిసఙ్గమైః ॥ ౫ ॥

భ్రామయిత్త్వా మనో బాహ్యే స్థాపయిత్త్వా పునః పునః ।
పునరాగమ్యగమనం కారయిత్త్వా సుమఙ్గలమ్ ॥ ౬ ॥

వాచయిత్త్వా సువాణీభిర్యాచయిత్త్వా సవాపికమ్ ।
తర్పణం చాభిషేకఞ్చ కేవలాసవమిశ్రితైః ॥ ౭ ॥

మాంసైర్ముద్రాదిభిర్మత్స్యైః సారద్రవ్యైః సపిష్టకైః ।
ఘృతాదిసుఫలైర్వాపి యద్ యదాయాతి కౌలికే ॥ ౮ ॥

అచలాం భక్తిమాప్నోతి విశ్వామిత్రో యథా వశీ ।
తత్తద్ద్రవ్యైః సాధకేన్ద్రో నిత్యం సన్తర్ప్య సఞ్జపేత్ ॥ ౯ ॥

ఏతన్మన్త్రం పాఠిత్త్వా చ తర్పణఞ్చ సమాచరేత్ ।
తర్పణాన్తే చాభిషేకం సదా కుర్యాచ్చ తాన్త్రికః ॥ ౧౦ ॥

మూలాన్తే చాభిషిఞ్చామి నమః స్వాహా పదం తతః ।
తతో హి ప్రణమేద్భక్త్యా అష్టాఙ్గనతిభిః ప్రభో ॥ ౧౧ ॥

సహస్రనామ్నా స్తవనమష్టోత్తరసమన్వితమ్ ।
అర్ధాఙ్గ రాకిణీయుక్తం రాకిణీకేశవస్తవమ్ ॥ ౧౨ ॥

శృణు తం సకలం నాథ యత్ర శ్రద్ధా సదా తవ ।
శ్రవణార్థం బహూక్తం తత్ కృపయా తే వదామ్యహ ॥ ౧౩ ॥

ఏతత్ శ్రవణమాత్రేణ సర్వపాపక్షయో భవేత్ ।
రాకిణీసఙ్గమం నాథ స్తవనం నామ పావనమ్ ॥ ౧౪ ॥

యే పఠన్తి శ్రద్ధయా చాశ్రద్ధయా వా పునః పునః ।
తస్య సర్వః పాపరాశిః క్షయం యాతి క్షణాదిహ ॥ ౧౫ ॥

కాలే కాలే మహావీరో భవత్యేవ హి యోగిరాట్ ।
సంసారోత్తారణే యుక్తో మహాబలపరాక్రమః ॥ ౧౬ ॥

ఓం శ్రీకృష్ణో మహామాయా యాదవో దేవరాకిణీ ।
గోవిన్దో విశ్వజననీ మహావిష్ణుర్మహేశ్వరీ ॥ ౧౭ ॥

ముకున్దో మాలతీ మాలా విమలా విమలాకృతిః ।
రమానాథో మహాదేవీ మహాయోగీ ప్రభావతీ ॥ ౧౮ ॥

వైకుణ్ఠో దేవజననీ దహనో దహనప్రియా ।
దైత్యారిర్దైత్యమథినీ మునీశో మౌనభావితా ॥ ౧౯ ॥

నారాయణో జయకలా కరుణో కరుణామయీ ।
హృషీకేశః కౌశికీ చ కేశవః కేశిఘాతినీ ॥ ౨౦ ॥

కిశోరాపి కైశోరీ మహాకాలీ మహాకలా ।
మహాయజ్ఞో యజ్ఞహర్త్రీ దక్షేశో దక్షకన్యకా ॥ ౨౧ ॥

మహాబలీ మహాబాలా బాలకో దేవబాలికా ।
చక్రధారీ చక్రకరా చక్రాఙ్గః చక్రమదీకా ॥ ౨౨ ॥

అమరో యువతీ భీమో భయా దేవో దివిస్థితా ।
శ్రీకరో వేశదా వైద్యో గుణా యోగీ కులస్థితా ॥ ౨౩ ॥

సమయజ్ఞో మానసజ్ఞా క్రియావిజ్ఞః క్రియాన్వితా ।
అక్షరో వనమాలా చ కాలరూపీ కులాక్షరా ॥ ౨౪ ॥

విశాలాక్షో దీర్ఘనేత్రా జయదో జయవాహనా ।
శాన్తః శాన్తికరీ శ్యామో విమలశ్యామ విగ్రహా ॥ ౨౫ ॥

కమలేశో మహాలక్ష్మీ సత్యః సాధ్వీ శిశుః ప్రభా ।
విద్యుతాకారవదనో విద్యుత్పుఞ్జనభోదయా ॥ ౨౬ ॥

రాధేశ్వరో రాకిణీ చ కులదేవః కులామరా ।
దక్షిణో దక్షిణీ శ్రీదా క్రియాదక్షో మహాలయా ॥ ౨౭ ॥

వశిష్ఠగమనో విద్యా విద్యేశో వాక్సరస్వతీ ।
అతీన్ద్రియో యోగమాతా రణేశీ రణపణ్డితా ॥ ౨౮ ॥

కృతాన్తకో బాలకృష్ణా కమనీయః సుకామనా ।
అనన్తో అనన్తగుణదా వాణీనాథో విలక్షణా ॥ ౨౯ ॥

గోపాలో గోపవనితా గోగోప కులాత్మజా ।
మౌనీ మౌనకరోల్లాసా మానవో మానవాత్మజా ॥ ౩౦ ॥

సర్వాచ్ఛిన్నో మోహినీ చ మాయీ మాయా శరీరజా ।
అక్షుణ్ణో వజ్రదేహస్థా గరుడస్థో హి గారుడీ ॥ ౩౧ ॥

సత్యప్రియా రుక్మిణీ చ సత్యప్రాణోఽమృతాపహా ।
సత్యకర్మా సత్యభామా సత్యరూపీ త్రిసత్యదా ॥ ౩౨ ॥

శశీశో విధువదనా కృష్ణవర్ణో విశాలధీః ।
త్రివిక్రమో విక్రమస్థా స్థితిమార్గః స్థితిప్రియా ॥ ౩౩ ॥

శ్రీమాధవో మాధవీ చ మధుహా మధుసూదనీ ।
వైకుణ్ఠనాథో వికలా వివేకస్థో వివేకినీ ॥ ౩౪ ॥

వివాదస్థో వివాదేశీ కుమ్భకః కుమ్భకారికా ।
సుధాపానః సుధారూపా సువేశో దేవమోహినీ ॥ ౩౫ ॥

ప్రక్రియాధారకో ధన్యా ధన్యార్థో ధన్యవిగ్రహా ।
ధరణీశో మహానన్తా సానన్తో నన్దనప్రియా ॥ ౩౬ ॥

ప్రియో విప్రియహరా చ విప్రపూజ్యో ద్విజప్రియా ।
కాన్తో విధుముఖీ వేద్యో విద్యా వాగీశ్వరోఽరుణా ॥ ౩౭ ॥

అకామీ కామరహితా కమ్రో విలచరప్రియా ।
పుణ్డరీకో వికుణ్డస్థా వైకుణ్ఠో బాలభావినీ ॥ ౩౮ ॥

పద్మనేత్ర పద్మమాలా పద్మహస్తోఽమ్బుజాననా ।
పద్మనాభిః పద్మనేత్రా పద్మస్థః పద్మవాహనా ॥ ౩౯ ॥

వాసుదేవో బృహద్గర్భా మహామానీ మహాఞ్జనా ।
కారుణ్యో బాలగర్భా చ ఆకాశస్థో విభాణ్డజా ॥ ౪౦ ॥

తేజోరాశిస్తైజసీ చ భయాచ్ఛన్నో భయప్రదా ।
ఉపేన్ద్రో వర్ణజాలస్థా స్వతన్త్రస్థో విమానగా ॥ ౪౧ ॥

నగేన్ద్రస్థో నాగినీ చ నగేశో నాగనన్దినీ ।
సార్వభౌమో మహాకాలీ నగేన్ద్రః నన్దినీసుతా ॥ ౪౨ ॥

కామదేవాశ్రయో మాయా మిత్రస్థో మిత్రవాసనా ।
మానభఙ్గకరో రావా వారణారిప్రియః ప్రియా ॥ ౪౩ ॥

రిపుహా రాకిణీ మాతా సుమిత్రో మిత్రరక్షికా ।
కాలాన్త కలహా దేవీ పీతవాసామ్బరప్రియా ॥ ౪౪ ॥

పాపహర్తా పాపహన్త్రీ నిష్పాపః పాపనాశినీ ।
పరానన్దప్రియో మీనా మీనరూపీ మలాపహా ॥ ౪౫ ॥

ఇన్ద్రనీలమణిశ్యామో మహేన్ద్రో నీలరూపిణీ ।
నీలకణ్ఠప్రియో దుర్గా దుర్గాదుర్గతినాశినీ ॥ ౪౬ ॥

త్రికోణమన్దిరశ్రీదో విమాయా మన్దిరస్థితా ।
మకరన్దరసోల్లాసో మకరన్దరసప్రియా ॥ ౪౭ ॥

దారుణారినిహన్తా చ దారుణారివినాశినీ ।
కలికాలకులాచారః కలికాలఫలావహా ॥ ౪౮ ॥

కాలక్షేత్రస్థితో రౌద్రీ వ్రతస్థో వ్రతధారిణీ ।
విశాలాక్షో విశాలాస్యా చమత్కారో కరోద్యమా ॥ ౪౯ ॥

లకారస్థో లాకినీ చ లాఙ్గలీ లోలయాన్వితా ।
నాకస్థో నాకపదకా నాకాక్షో నాకరక్షకా ॥ ౫౦ ॥

కామగో నామసమ్బన్ధా సామవేదవిశోధికా ।
సామవేదః సామసన్ధ్యా సామగో మాంసభక్షిణీ ॥ ౫౧ ॥

సర్వభక్షో రాత్రభక్షా రేతస్థో రేతపాలినీ ।
రాత్రికారీ మహారాత్రిః కాలరాత్రో మహానిశా ॥ ౫౨ ॥

నానాదోషహరో మాత్రా మారహన్తా సురాపహా ।
చన్దనాఙ్గీ నన్దపుత్రీ నన్దపాలః విలోపినీ ॥ ౫౩ ॥

ముద్రాకారీ మహాముద్రా ముద్రితో ముద్రితా రతిః ।
శాక్తో లాక్షా వేదలాక్షీ లోపాముద్రా నరోత్తమా ॥ ౫౪ ॥

మహాజ్ఞానధరోఽజ్ఞానీ నీరా మానహరోఽమరా ।
సత్కీర్తీస్థో మహాకీర్తీః కులాఖ్యో కులకీర్తీతా ॥ ౫౫ ॥

ఆశావాసీ వాసనా సా కులవేత్తా సుగోపితా ।
అశ్వత్థవృక్షనిలయో వృక్షసారనివాసినీ ॥ ౫౬ ॥

నిత్యవృక్షో నిత్యలతా క్లృప్తః క్లృప్తపదస్థితః ।
కల్పవృక్షో కల్పలతా సుకాలః కాలభక్షికా ॥ ౫౭ ॥

సర్వాలఙ్కారభూషాఢ్యో సర్వాలఙ్కారభూషితా ।
అకలఙ్కీ నిరాహారా దుర్నీరీక్ష్యో నిరాపదా ॥ ౫౮ ॥

కామకర్తా కామకాన్తా కామరూపీ మహాజవా ।
జయన్తో యాజయన్తీ చ జయాఖ్య జయదాయినీ ॥ ౫౯ ॥

త్రిజీవనో జీవమాతా కుశలాఖ్యో విసున్దరా ।
కేశధారీ కేశినీ చ కామజో కామజాడ్యదా ॥ ౬౦ ॥

కిఙ్కరస్థో వికారస్థా మానసంజ్ఞో మనీషిణీ ।
మిథ్యాహరో మహామిథ్యా మిథ్యాసర్గో నిరాకృతి ॥ ౬౧ ॥

నాగయజ్ఞోపవీతశ్చ నాగమాలావిభూషితా ।
నాగాఖ్యో నాగకులపా నాయకో నాయికా వధూః ॥ ౬౨ ॥

నాయకక్షేమదో నారీ నరో నారాయణప్రియా ।
కిరాతవర్ణో రాసజ్ఞీ తారకో గుణతారికా ॥ ౬౩ ॥

శఙ్కరాఖ్యోఽమ్బుజాకారా కృపణః కృపణావతీ ।
దేశగో దేశసన్తోషా దర్శో దర్శనివాసినీ ॥ ౬౪ ॥

దర్శనజ్ఞో దర్శనస్థా దృగ్ దృదిక్షా సురోఽసురాః ।
సురపాలో దేవరక్షా త్రిరక్షో రక్షదేవతా ॥ ౬౫ ॥

శ్రీరామసేవీ సుఖదా సుఖదో వ్యాసవాసినీ ।
వృన్దావనస్థో వృన్దా చ వృన్దావన్యో మహత్తనూ ॥ ౬౬ ॥

బ్రహ్మరూపీ త్రితారీ చ తారకాక్షో హి తారిణీ ।
తన్త్రర్థజ్ఞః తన్త్రవిద్యా సుతన్త్రజ్ఞః సుతన్త్రికా ॥ ౬౭ ॥

తృప్తః సుతృప్తా లోకానాం తర్పణస్థో విలాసినీ ।
మయూరా మన్దిరరతో మథురా మన్దిరేఽమలా ॥ ౬౮ ॥

మన్దిరో మన్దిరాదేవీ నిర్మాయీ మాయసంహరా ।
శ్రీవత్సహృదయో వత్సా వత్సలో భక్తవత్సలా ॥ ౬౯ ॥

భక్తప్రియో భక్తగమ్యా భక్తో భక్తిః ప్రభుః ప్రభా ।
జరో జరా వరో రావా హవిర్హేమా క్షమః క్షితి ॥ ౭౦ ॥

క్షోణీపో విజయోల్లాసా విజయోజయరూపిణీ ।
జయదాతా దాతృజాయా బలిపో బలిపాలికా ॥ ౭౧ ॥

కృష్ణమార్జారరూపీ చ కృష్ణమార్జారరూపిణీ ।
ఘోటకస్థో హయస్థా చ గజగో గజవాహనా ॥ ౭౨ ॥

గజేశ్వరో గజాధారా గజో గర్జనతత్పరా ।
గయాసురో గయాదేవీ గజదర్పో గజాపీతా ॥ ౭౩ ॥

కామనాఫలసిద్ధ్యర్థీ కామనాఫలసిద్ధిదా ।
ధర్మదాతా ధర్మవిద్యా మోక్షదో మోక్షదాయినీ ॥ ౭౪ ॥

మోక్షాశ్రయో మోక్షకర్త్రీ నన్దగోపాల ఈశ్వరీ ।
శ్రీపతిః శ్రీమహాకాలీ కిరణో వాయురూపిణీ ॥ ౭౫ ॥

వాయ్వాహారీ వాయునిష్ఠా వాయుబీజయశస్వినీ ।
జేతా జయన్తీ యాగస్థో యాగవిద్యా శివః శివా ॥ ౭౬ ॥

వాసవో వాసవస్థీ చ వాసాఖ్యో ధనవిగ్రహా ।
ఆఖణ్డలో విఖణ్డా చ ఖణ్డస్థో ఖణ్డఖఞ్జనీ ॥ ౭౭ ॥

ఖడ్గహస్తో బాణహస్తా బాణగో బాణవాహనా ।
సిద్ధాన్తజ్ఞో ధ్వాన్తహన్త్రీ ధనస్థో ధాన్యవర్ద్ధీనీ ॥ ౭౮ ॥

లోకానురాగో రాగస్థా స్థితః స్థాపకభావనా ।
స్థానభ్రష్టోఽపదస్థా చ శరచ్చన్ద్రనిభాననా ॥ ౭౯ ॥

చన్ద్రోదయశ్చన్ద్రవర్ణా చారుచన్ద్రో రుచిస్థితా ।
రుచికారీ రుచిప్రీతా రచనో రచనాసనా ॥ ౮౦ ॥

రాజరాజో రాజకన్యా భువనో భువనాశ్రయా ।
సర్వజ్ఞః సర్వతోభద్రా వాచాలో లయధాతినీ ॥ ౮౧ ॥

లిఙ్గరూపధరో లిఙ్గా కలిఙ్గః కాలకేశరీ ।
కేవలానన్దరూపాఖ్యో నిర్వాణమోక్షదాయినీ ॥ ౮౨ ॥

మహామేఘగాఢ మహానన్దరూపా మహామేఘజాలో మహాఘోరరూపా ।
మహామేఘమాలః సదాకారపాలా మహామేఘమాలామలాలోలకాలీ ॥ ౮౩ ॥

వియద్వ్యాపకో వ్యాపికా సర్వదేహే మహాశూరవీరో మహాధర్మవీరా ।
మహాకాలరూపీ మహాచణ్డరూపా వివేకీ మదైకీ కులేశః కులేశీ ॥ ౮౪ ॥

సుమార్గీ సుగీతా శుచిస్వో వినితా మహార్కో వితర్కా సుతర్కోఽవితర్కా ।
కృతీన్ద్రో మహేన్ద్రీ భగో భాగ్యచన్ద్రా చతుర్థో మహార్థా నగః కీర్తీచన్ద్రా ॥ ౮౫ ॥

విశిష్టో మహేష్టిర్మనస్వీ సుతుష్టిర్మహాషడ్దలస్థో మహాసుప్రకాశా ।
గలచ్చన్ద్రధారామృతస్నిగ్ధదేహో గలత్కోటిసూర్యప్రకాశాభిలాషా ॥ ౮౬ ॥

మహాచణ్డవేగో మహాకుణ్డవేగీ మహారుణ్డఖణ్డో మహాముణ్డఖణ్డా ।
కులాలభ్రమచ్చక్రసారః ప్రకారా కులాలో మలాకా రచక్రప్రసారీ ॥ ౮౭ ॥

కులాలక్రియావాన్ మహాఘోరఖణ్డః కులాలక్రమేణ భ్రమజ్ఞానఖణ్డా ।
ప్రతిష్ఠః ప్రతిష్ఠా ప్రతీక్షః ప్రతీక్షా మహాఖ్యో మహాఖ్యా సుకాలోఽతిదీక్షా ॥ ౮౮ ॥

మహాపఞ్చమాచారతుష్టః ప్రచేష్టా మహాపఞ్చమా ప్రేమహా కాన్తచేష్టా ।
మహామత్తవేశో మహామఙ్గలేశీ సురేశః క్షపేశీ వరో దీర్ఘవేశా ॥ ౮౯ ॥

చరో బాహ్యనిష్ఠా చరశ్చారువర్ణా కులాద్యోఽకులాద్యా యతిర్యాగవాద్యా ।
కులోకాపహన్తా మహామానహన్త్రీ మహావిష్ణుయోగీ మహావిష్ణుయోగా ॥ ౯౦ ॥

క్షితిక్షోభహన్తా క్షితిక్షుబ్ధబాధా మహార్ఘో మహార్ఘా ధనీ రాజ్యకార్యా ।
మహారాత్రి సాన్ద్రాన్ధకారప్రకాశో మహారాత్రి సాన్ద్రాన్ధకారప్రవేశా ॥ ౯౧ ॥

మహాభీమగమ్భీరశబ్దప్రశబ్దో మహాభీమగమ్భీరశబ్దాపశబ్దా ।
కులా జ్ఞానదాత్రీ యమో యామయాత్రా వశీ సూక్ష్మవేశాశ్వగో నామమాత్రా ॥ ౯౨ ॥

హిరణ్యాక్షహన్తా మహాశత్రుహన్త్రీ వినాశప్రియో బాణనాశప్రియా చ ।
మహాడాకినీశో మహారాకిణీశో మహాడాకినీ సా మహారాకిణీ సా ॥ ౯౩ ॥

ముకున్దో మహేన్ద్రో మహాభద్రచన్ద్రా క్షితిత్యాగకర్తా మహాయోగకర్త్రీ ।
హితో మారహన్త్రీ మహేశేశ ఇన్ద్రా గతిక్షోభభావో మహాభావపుఞ్జా ॥ ౯౪ ॥

శశీనాం సమూహో విధోః కోటిశక్తిః కదమ్బాశ్రితో వారముఖ్యా సతీనా ।
మహోల్లాసదాతా మహాకాలమాతా స్వయం సర్వపుత్రః స్వయం లోకపుత్రీ ॥ ౯౫ ॥

మహాపాపహన్తా మహాభావభర్త్రీ హరిః కార్తీకీ కార్తీకో దేవసేనా ।
జయాప్తో విలిప్తా కులాప్తో గణాప్తా సువీర్యో సభాషా క్షితీశోఽభియాతా ॥ ౯౬ ॥

భవాన్ భావలక్ష్మీః ప్రియః ప్రేమసూక్ష్మా జనేశో ధనేశీ కృపో మానభఙ్గా ।
కఠోరోత్కటానాం మహాబుద్ధిదాతా కృతిస్థా గుణజ్ఞో గుణానన్దవిజ్ఞా ॥ ౯౭ ॥

మహాకాలపూజ్యో మహాకాలపూజ్యా ఖగాఖ్యో నగాఖ్యా ఖరః ఖడ్గహస్తా ।
అథర్వోఽథర్వాన్దోలితస్థః మహార్థా ఖగక్షోభనాశా హవిః కూటహాలా ॥ ౯౮ ॥

మహాపద్మ మాలాధృతో గాణపత్యా గణస్థో గభీరా గురుః జ్ఞానగమ్యా ।
ఘటప్రాణదాతా ఘనాకారరూపా భయార్థోఙబీజాఙవారీఙకర్తా ॥ ౯౯ ॥

భవో భావమాతా నరో యామధ్యాతా చలాన్తోఽచలాఖ్యా చయోఽఞ్జాలికా చ ।
ఛలజ్ఞశ్ఛలాఢ్యా ఛకారశ్ఛకారా జయో జీవనస్థా జలేశో జలేశా ॥ ౧౦౦ ॥

జపఞ్జాపకారీ జగజ్జీవనీశా జగత్ప్రాణనాథో జగదాల్హాదకారీ ।
ఝరో ఝర్ఝరీశా ఝనత్కారశబ్దో ఝనఞ్ఝఞ్జనానాదఝఙ్కారరావా ॥ ౧౦౧ ॥

ఞచైతన్యకారీ ఞకైవల్యనారీ హనోల్లాసధారీ టనత్టఙ్కహస్తా ।
ఠరేశో పవిష్టశ్ఠకారాదికోటీ డరో డాకినీశో డరేశో డమారా ॥ ౧౦౨ ॥

ఢమేశో హి ఢక్కా వరస్థానబీజో ణవర్ణా తమాలతనుః స్థాననిష్ఠా ।
థకారార్ణమానస్థనిస్థోఽసంఖ్యా దయావాన్ దయార్ద్రా ధనేశో ధనాఢ్యా ॥ ౧౦౩ ॥

నవీనో నగేభాగతీర్ణాఙ్గహారో నగేశీ పరః పారణీ సాదిపాలా ।
ఫలాత్మా ఫలా ఫాల్గునీ ఫేణనాశః ఫలాభూషణాఢ్యా వశీ వాసరమ్యా ॥ ౧౦౪ ॥

భగాత్మా భవస్త్రీ మహాబీజమానో మహాబీజమాలా ముకున్దః సుసూక్ష్మా ।
యతిస్థా యశస్థా రతానన్దకర్తా రతిర్లాకినీశో లయార్థ ప్రచణ్డా ॥ ౧౦౫ ॥

ప్రవాలాఙ్గధారీ ప్రవాలాఙ్గమాలా హలోహాలహేలాపదః పాదతాలా ।
వశీన్ద్రః ప్రకాశో వరస్థానవాసా శివః శ్రీధరాఙ్గః శలాకా శిలా చ ॥ ౧౦౬ ॥

షడాధారవాసీ షడాధారవిద్యా షడామ్భోజసంస్థః షడబ్జోపవిష్టా ।
సదా సాధరోగ్రోపవిష్టాఽపరాగీ సుసూక్తాపయస్థా పలాశ్రయస్థితా ॥ ౧౦౭ ॥

హరస్థోగ్రకర్మా హరానన్దధారా లఘుస్థో లిపిస్థా క్షయీక్షుబ్ధక సంఖ్యా ।
అనన్తో నిర్వాణాహరాకారబీజా ఉరస్థోఽప్యురుస్థా ఉరా ఊర్ధ్వరూపా ॥ ౧౦౮ ॥

ఋచస్థో హి ౠగాలసో దీర్ఘలృస్థా త్వమేకో హి చైమ్బీజగుర్వీ గుణస్థా ।
సదౌఙ్కారవర్ణా హ్సౌంకారబీజా అసఙ్కారచన్ద్రో హ్యుసః కారవీరా ॥ ౧౦౯ ॥

హరీన్ద్రో హరీశా హరిః కృష్ణరూపా శివో వేదభాషా చ శౌరిః ప్రసఙ్గా ।
గణాధ్యక్షరూపీ పరానన్దభక్షా పరేశో గణేశీ రసో వాసపూజ్యా ॥ ౧౧౦ ॥

చకోరి కులప్రాణబుద్ధిస్థితిస్థా స్వయం కామధేనుస్వరూపీ విరూపా ।
శ్రీహిరణ్యప్రభః శ్రీ హిరణ్యప్రభాఙ్గీ ప్రభాతార్కవర్ణోఽరుణాకారణాఙ్గీ ॥ ౧౧౧ ॥

విభా కోటిధారా ధరాధార కోషా రణీశో ప్రత్యాదికూటోఽధరో ధారణా శౌరిరార్యా ।
మహాయజ్ఞసంస్థో మహాయజ్ఞనిష్ఠా సదాకర్మసఙ్గః సదామఙ్గరఙ్గా ॥ ౧౧౨ ॥

కిరాతీపతి రాకిణీ కాలపుత్రీ శిలాకోట నిర్మాణదోహా విశాలా ।
కలార్కకలస్థో కలాకిఙ్కిణీస్థా కిశోరః కిశోరీ కురుక్షేత్రకన్యా ॥ ౧౧౩ ॥

మహాలాఙ్గలిశ్రీ బలోద్ధామకృష్ణః కులాలాదివిద్యాఽభయో భావశూన్యా ।
మహాలాకినీ కాకినీ శాకినీశో మహాసుప్రకాశా పరో హాకినీశా ॥ ౧౧౪ ॥

కురుక్షేత్రవాసీ కురుప్రేమమూర్తీ ర్మహాభూతిభోగీ మహాయోగినీ చ ।
కులాఙ్గారకారో కులాఙ్గీశకన్యా తృతీయస్తృతీయాఽద్వితీయోఽద్వితీయా ॥ ౧౧౫ ॥

మహాకన్దవాసీ మహానన్దకాశీ పురగ్రామవాసీ మహాపీఠదేశా ।
జగన్నాథ వక్షః స్థలస్థో వరేణ్యా చ్యుతానన్దకర్తా రసానన్దకర్త్రీ ॥ ౧౧౬ ॥

జగద్దీపకలో జగద్దీపకాలీ మహాకామరూపీ మహాకామపీఠా ।
మహాకామపీఠస్థిరో భూతశుద్ధి ర్మహాభూతశుద్ధిః మహాభూతసిద్ధిః ॥ ౧౧౭ ॥

ప్రభాన్తః ప్రవీణా గురుస్థో గిరిస్థా గలద్ధారధారీ మహాభక్తవేషా ।
క్షణక్షున్నివృత్తినీవృత్తాన్తరాత్మా సదన్తర్గతస్థా లయస్థానగామీ ॥ ౧౧౮ ॥

లయానన్దకామ్యా విసర్గాప్తవర్గో విశాలాక్షమార్గా కులార్ణః కులార్ణా ।
మనస్థా మనఃశ్రీః భయానన్దదాతా సదా లాణగీతా గజజ్ఞానదాతా మహామేరుపాయా ॥ ౧౧౯ ॥

తరోర్మూలవాసీ తరజ్ఞోపదర్శా సురేశః సమేశః సురేశా సుఖీ ఖడ్గనిష్ఠా ।
భయత్రాణకర్తా భయజ్ఞానహన్త్రీ జనానాం మఖస్థో మఖానన్దభఙ్గా ॥ ౧౨౦ ॥

మహాసత్పథస్థో మహాసత్పథజ్ఞా మహాబిన్దుమానో మహాబిన్దుమానా ।
ఖగేన్ద్రోపవిష్టో విసర్గాన్తరస్థా విసర్గప్రవిష్టో మహాబిన్దునాదా ॥ ౧౨౧ ॥

సుధానన్దభక్తో విధానన్దముక్తిః శివానన్దసుస్థో వినానన్దధాత్రీ ।
మహావాహనాహ్లాదకారీ సువాహా సురానన్దకారా గిరానన్దకారీ ॥ ౧౨౨ ॥

హయానన్దకాన్తిః మతఙ్గస్థదేవో మతఙ్గాధిదేవీ మహామత్తరూపః ।
తదేకో మహాచక్రపాణిః ప్రచణ్డా ఖిలాపస్థలస్థోఽవిహమ్నీశపత్నీ ॥ ౧౨౩ ॥

శిఖానన్దకర్తా శిఖాసారవాసీ సుశాకమ్భరీ క్రోష్టరీ వేదవేదీసుగన్ధా ।
యుగో యోగకన్యా దవో దీర్ఘకన్యా శరణ్యః శరణ్యా మునిజ్ఞానగమ్యా సుధన్యః సుధన్యా ॥ ౧౨౪ ॥

శశీ వేదజన్యా యమీ యామవామా హ్యకామో హ్యకామా సదా గ్రామకామా ।
ధృతీశః ధృతీశా సదా హాటకస్థాఽ యనేశోఽయనేశీ భకారో భగీరా ॥ ౧౨౫ ॥

చలత్ఖఞ్జనస్థః ఖలత్ఖేలనస్థా వివాతీ కిరాతీ ఖిలాఙ్గోఽఖిలాఙ్గీ ।
బృహత్ఖేచరస్థో బృహత్ఖేచరీ చ మహానాగరాజో మహానాగమాలా ॥ ౧౨౬ ॥

హకారార్ద్ధసంజ్ఞా వృతోహారమాలా మహాకాలనేమిప్రహా పార్వతీ చ ।
తమిస్రా తమిస్రావృతో దుఃఖహత్యా విపన్నో విపన్నా గుణానన్దకన్యా ॥ ౧౨౭ ॥

సదా దుఃఖహన్తా మహాదుఃఖహన్త్రీ ప్రభాతార్క వర్ణః ప్రభాతారుణశ్రీః ।
మహాపర్వతప్రేమభావోపపన్నో మహాదేవపత్నీశభావోపపన్నా ॥ ౧౨౮ ॥

మహామోక్షనీలప్రియా భక్తిదాతా నయానన్ద భక్తిప్రదా దేవమాతా ॥ ౧౨౯ ॥

ఇత్యేతత్కథితం నాథ మహాస్తోత్రం మనోరమమ్ ।
సహస్రనామయోగాఽఙ్గమష్టోత్తరసమన్వితమమ్ ॥ ౧౩౦ ॥

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ శుచిర్వాశుచిమానసః ।
భక్త్యా శాన్తిమవాప్నోతి అనాయాసేన యోగిరాట్ ॥ ౧౩౧ ॥

ప్రత్యహం ధ్యానమాకృత్య త్రిసన్ధ్యం యః పఠేత్ శుచిః ।
షణ్మాసాత్ పరమో యోగీ సత్యం సత్యం సురేశ్వర ॥ ౧౩౨ ॥

అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ ।
అపమృత్య్వాదిహరణం వారమేకం పఠేద్యది ॥ ౧౩౩ ॥

పఠిత్త్వా యే న గచ్ఛన్తి విపత్కాలే మహానిశి ।
అనాయాసేన తే యాన్తి మహాఘోరే భయార్ణవే ॥ ౧౩౪ ॥

అకాలే యః పఠేన్నిత్యం సుకాలస్తత్క్షణాద్భవేత్ ।
రాజస్వహరణే చైవ సువృత్తిహరణాదికే ॥ ౧౩౫ ॥

మాసైకపఠనాదేవ రాజస్వం స లభేద్ ధ్రువమ్ ।
విచరన్తి మహావీరాః స్వర్గే మర్త్యే రసాతలే ॥ ౧౩౬ ॥

గణేశతుల్యవలినో మహాక్రోధశరీరిణః ।
ఏతత్స్తోత్రప్రసాదేన జీవన్ముక్తో మహీతలే ॥ ౧౩౭ ॥

మహానామస్తోత్రసారం ధర్మాధర్మనిరూపణమ్ ।
అకస్మాత్ సిద్ధిదం కామ్యం కామ్యం పరమసిద్ధిదమ్ ॥ ౧౩౮ ॥

మహాకులకుణ్డలిన్యాః భవాన్యాః సాధనే శుభే ।
అభేద్యభేదనే చైవ మహాపాతకనాశనే ॥ ౧౩౯ ॥

మహాఘోరతరే కాలే పఠిత్వా సిద్ధిమాప్నుయాత్ ।
షట్చక్రస్తమ్భనం నాథ ప్రత్యహం యః కరోతి హి ॥ ౧౪౦ ॥

మనోగతిస్తస్య హస్తే స శివో న తు మానుషః ।
యోగాభ్యాసం యః కరోతి న స్తవః పఠ్యతే యది ॥ ౧౪౧ ॥

యోగభ్రష్టో భవేత్ క్షిప్రం కులాచారవిలఙ్ఘనాత్ ।
కులీనాయ ప్రదాతవ్యం న ఖల్వకులేశ్వరమ్ ॥ ౧౪౨ ॥

కులాచారం సమాకృత్య బ్రాహ్మణాః క్షత్రియాదయః ।
యోగినః ప్రభవన్త్యేవ స్తోత్రపాఠాత్ సదామరాః ॥ ౧౪౩ ॥

ఆనన్దభైరవ ఉవాచ
వద కాన్తే రహస్యం మే మయా సర్వఞ్చ విస్మృతమ్ ।
మహావిషం కాలకూటం పీత్త్వా దేవాదిరక్షణాత్ ॥ ౧౪౪ ॥

కణ్ఠస్థాః దేవతాః సర్వా భస్మీభూతాః సుసమ్భృతాః ।
మహావిషజ్వాలయా చ మమ దేహస్థదేవతాః ॥ ౧౪౫ ॥

కైవల్యనిరతాః సర్వే ప్రార్థయన్తి నిరన్తరమ్ ।
షట్చక్రం కథయిత్వా తు సన్తోషం మే కురు ప్రభో ।
షట్చక్రభేదకథనమమృతశ్రవణాదికమ్ ॥ ౧౪౬ ॥

కథిత్వా మమ సన్తోషం కురు కల్యాణి వల్లభే ।
అమృతానన్దజలధౌ సుధాభిః సిక్తవిగ్రహమ్ ॥ ౧౪౭ ॥

కృత్త్వా కథయ శీఘ్రం మే చాయుషం పరివర్ధయ ।
ఆనన్దభైరవీ ఉవాచ
నిగూఢార్థ మహాకాల కాలేశ జగదీశ్వర ॥ ౧౪౮ ॥

భైరవానన్దనిలయ కాలకూటనిషేవణ ।
ఇదానీం శృణు యోగార్థ మయి సంయోగ ఏవ చ ॥ ౧౪౯ ॥

శ్రుత్వా చైతత్క్రియాకార్యం నరో యోగీశ్వరో భవేత్ ।
మమోద్భవః ఖేఽమలే చ సర్వాకారవివర్జీతే ॥ ౧౫౦ ॥

భ్రూమధ్యే సర్వదేహే చ స్థాపయిత్వా చ మాం నరః ।
భావ్యతే చాపరిచ్ఛన్నం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకమ్ ॥ ౧౫౧ ॥

మమ రూపం మహాకాల సత్త్వరజస్తమః ప్రియమ్ ।
కేవలం రజోయోగేన శరీరం నాపి తిష్ఠతి ॥ ౧౫౨ ॥

తథా కేవలయోగేన తమసా నాపి తిష్ఠతి ।
తథా కేవలసత్త్వేన కుతో దేహీ ప్రతిష్ఠతి ।
అతస్త్రిగుణయోగేన ధారయామి నవాఙ్గకమ్ ॥ ౧౫౩ ॥

శనైః శనైః విజేతవ్యాః సత్త్వరజస్తమోగుణాః ।
ఆదౌ జిత్వా రజోధర్మం పశ్చాత్తామసమేవ చ ॥ ౧౫౪ ॥

సర్వశేషే సత్త్వగుణం నరో యోగీశ్వరో భవేత్ ।
గుణవాన్ జ్ఞానవాన్ వాగ్మీ సుశ్రీర్ధర్మీ జితేన్ద్రియః ॥ ౧౫౫ ॥

శుద్ధనిర్మలసత్వం తు గుణమాశ్రిత్య మోక్షభాక్ ।
సదా సత్త్వగుణాచ్ఛన్నం పురుషం కాల ఏవ చ ॥ ౧౫౬ ॥

పశ్యతీహ న కదాచిజ్జరామృత్యువివర్జీతమ్ ।
తం జనం పరమం శాన్తం నిర్మలం ద్వైతవర్జీతమ్ ॥ ౧౫౭ ॥

సర్వత్యాగినమాత్మానం కాలః సర్వత్ర రక్షతి ।
జలే వా పర్వతే వాపి మహారణ్యే రణస్థలే ॥ ౧౫౮ ॥

భూగర్త్తనిలయే భీతే సంహారే దుష్టవిగ్రహే ।
సన్తిష్ఠతి మహాయోగీ సత్యం సత్యం కులేశ్వర ॥ ౧౫౯ ॥

మహాయోగం శృణు ప్రాణవల్లభ శ్రీనికేతన ।
యోగార్థం పరమం బ్రహ్మయోగార్థ పరన్తపః ॥ ౧౬౦ ॥

యే జానన్తి మహాయోగం మిరయన్తే న చ తే నరాః ।
కృత్వా కృత్వా షడ్దలస్య సాధనం కృత్స్నసాధనమ్ ॥ ౧౬౧ ॥

తతః కుర్యాన్మూలపద్మే కుణ్డలీపరిచాలనమ్ ।
ముహుర్ముహుశ్చాలనేన నరో యోగీశ్వరో భవేత్ ॥ ౧౬౨ ॥

ఏకాన్తనిర్మలే దేశే దుర్భీక్షాదివివర్జీతే ।
వర్షమేకాసనే యోగీ యోగమార్గపరో భవేత్ ॥ ౧౬౩ ॥

పద్మాసనం సదా కుర్యాద్ బద్ధపద్మాసనం తథా ।
మహాపద్మాసనం కృత్వా తథా చాసనమఞ్జనమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

తత్పశ్చాత్ స్వస్తికాఖ్యఞ్చ బద్ధస్వస్తికమేవ చ ।
యోగాభ్యాసే సదా కుర్యాత్ మన్త్రసిద్ధ్యాదికర్మణి ॥ ౧౬౫ ॥

చక్రాసనం సదా యోగీ యోగసాధనకర్మణి ।
బద్ధచక్రాసనం నామ మహాచక్రాసనం తథా ॥ ౧౬౬ ॥

కృత్వా పునః ప్రకర్తవ్యం బద్ధయోగేశ్వరాసనమ్ ।
యోగేశ్వరాసనం కృత్వా మహాయోగేశ్వరాసనమ్ ॥ ౧౬౭ ॥

వీరాసనం తతః కుర్యాత్ మహావీరాసనం తథా ।
బద్ధవీరాసనం కృత్వా నరో యోగేశ్వరో భవేత్ ॥ ౧౬౮ ॥

తతః కుర్యాన్మహాకాల బద్ధకుక్కుటాసనమ్ ।
మహాకుక్కుటమాకృత్య కేవలం కుక్కుటాసనమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

మయూరాసనమేవం హి మహామయూరమేవ చ ।
బద్ధమయూరమాకృత్య నరో యోగేశ్వరో భవేత్ ॥ ౧౭౦ ॥

ఏతత్ సర్వం ప్రవక్తవ్యం విచార్య సుమనఃప్రియ ।
అభిషేకప్రకరణే ఆసనాదిప్రకాశకమ్ ॥ ౧౭౧ ॥

కథితవ్యం విశేషేణ ఇదానీం శృణు షట్క్రమమ్ ।
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ఈశ్వరశ్చ సదాశివః ॥ ౧౭౨ ॥

తతః పరశివో దేవః షట్శివాః షట్ప్రకాశకాః ।
ఏతేషాం షడ్గుణానన్దాః శక్తయః పరదేవతాః ॥ ౧౭౩ ॥

షట్చక్రభేదనరతా మహావిద్యాధిదేవతాః ।
ఏతేషాం స్తవనం కుర్యాత్ పరదేవసమన్వితమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

ఏతత్ప్రకారకరణే యశ్చ ప్రత్యహమాదరాత్ ।
క్రియానివిష్టః సర్వత్ర భావనాగ్రహరూపధృక్ ॥ ౧౭౫ ॥

స పశ్యతి జగన్నాథం కమలోపగతం హరిమ్ ।
ఆదౌ హరేర్దర్శనఞ్చ కారయేద్యేన కుణ్డలీ ॥ ౧౭౬ ॥

తతో రుద్రస్య సఞ్జ్ఞాయాం లాకిన్యాః శుభదర్శనమ్ ।
సర్వశః క్రమశో నాథ దర్శనం ప్రాప్యతే నరః ॥ ౧౭౭ ॥

శనైః శనైర్మహాకాల కైలాసదర్శనం భవేత్ ।
క్రమేణ సర్వసిద్ధిః స్యాత్ అష్టాఙ్గయోగసాధనాత్ ॥ ౧౭౮ ॥

అష్టాఙ్గసాధనే కాలే యద్యత్ కర్మం కరోతి హి ।
తత్సర్వం పరియత్నేన శృణు సాదరపూర్వకమ్ ।
తత్క్రియాదికమాకృత్య శీధ్రం యోగీ భవిష్యతి ॥ ౧౭౯ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉత్తరతన్త్రే భైరవీభైరవసంవాదే
శ్రీరాకిణీకేశవసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Rakinikesava :

1000 Names of Sri Rakini Kesava | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top