1008 - Sahasranamavali SaiBaba Slokam

1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Sri Shirdi Sainath Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿರ್ಡೀ ಸಾಯಿನಾಥಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅಕರ್ಮಣೇಕಸುಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಅಕುಲಾಯ । ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮಹಾರಾಜಾಯ ।
ಅಖಿಲಜೀವನವತ್ಸಲಾಯ । ಅಖಿಲವಸ್ತುವಿಸ್ತಾರಾಯ । ಅಖಿಲಚೇತನಾವಿಷ್ಟಾಯ ।
ಅಖಿಲವೇದಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಭೂಮ್ನೇ । ಅಗಣಿತ ಗುಣಾಯ ।
ಅಘೌಘಸನ್ನಿವರ್ತಿನೇ । ಅಚಲಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಅಜಾಯ
ಅಜಾತಶತ್ರವೇ । ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾನ್ಧಾನಾಂ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲನಕ್ಷಮಾಯ ।
ಆಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿನಾಶಾಯ । ಅಣಿಮಾದಿಭೂಷಿತಾಯ । ಅನ್ತರ್ಷದಯಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅನ್ತಕಾಲೇಽಪಿ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿನೇ । ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ
ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ । ಅತಿತೀವ್ರತಪಸ್ತಪ್ತಾಯ । ಅತಿನಮ್ರಸ್ವಭಾವಾಯ ।
ಅತಿಥಿಭುಕ್ತಶೇಷಭುಜೇ । ಆತ್ಮಾವಾಸಿನೇ । ಅದೃಶ್ಯಲೋಕಸಂಚಾರಿಣೇ ।
ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವದರ್ಶಿತ್ರೇ । ಆದ್ವೈತವಪುತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಆದ್ವೈತಾನನ್ದವಾರ್ಷುಕಾಯ ।
ಅದ್ಭುತಾನನ್ತಶಕ್ತಯೇ । ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ಅಧರ್ಮೋರುತರುಚ್ಛೇತ್ರೇ
ಅಧ್ಯಯಾಯ । ಅಧಿಭೂತಾಯ । ಆಧಿದೈವಾಯ । ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅನನ್ತಕಲ್ಯಾಣನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । ಅನನ್ತಗುಣಭೂಷಣಾಯ । ಅನನ್ತನಾಮ್ನೇ ।
ಆಸನ್ತಮೂರ್ತಯೇ । ಆಸನ್ತಶಕ್ತಿಸಂಯುತಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಅನನ್ತಾಶ್ಚರ್ಯವೀರ್ಯಾಯ
ಅನ್ನದಾನಸದಾಽಽವಿಷ್ಟಾಯ । ಅನ್ನವಸ್ತ್ರೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾಯ । ಅನಘಾಯ ।
ಅನಲ್ಪಗತಿಮಾನಿತಾಯ । ಅನವರತಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಯ । ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಅನಾಥಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ । ಅನಾದೀಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಅನಾದೃತಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ
ಅನಾಹತದಿವಾಕರಾಯ । ಅನಿಮೇಷೇಕ್ಷಿತಪ್ರಜಾಯ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ ।
ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅನುವರ್ತಿತಗುರುಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಬನ್ಧವಿದಾರಣಾಯ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವತೇ । ಅನೇಕದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅನೇಕಾದ್ಭುತದರ್ಶನಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಶಕ್ತಯೇ । ಅಪರಿಗ್ರಹಭೂಷಿತಾಯ
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಅಪವರ್ಗಮಯಾಯ । ಅಪಾಮ್ಪುಷ್ಪಬೋಧಕಾಯ ।
ಅಪಾರಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಮತೇ । ಅಪಾರ್ಥಿವದೇಹಸ್ಥಾಯ । ಅಪಾವೃತಕೃಪಾಪರಾಯ ।
ಅಪ್ರಪಂಚಾಯ । ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಕರಾಯ । ಅಪ್ರಾಕೃತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಅಪ್ರಾಕೃತವಪುಷೇ । ಅಪ್ರಾಪ್ತಚಿನ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾದಿಪಾಲನಾಯ ನಮಃ । ಅಭಂಗಾಯ । ಅಭಿಮಾನಾತಿದೂರಾಯ ।
ಅಭಿಷೇಕಚಮತ್ಕೃತಯೇ । ಅಭೀಷ್ಟವರವರ್ಷಿಣೇ । ಅಭೀಷ್ಟದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಅಭೇದಾನನ್ದಸನ್ಧಾತ್ರೇ । ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ । ಅಮೃತವಾಙ್ಮಯಾಯ । ಅಮಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಅರವಿನ್ದದಲಾಕ್ಷಾಯ । ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶಿನೇ । ಅರಿಷ್ಟಾಮ್ನಾಯ । ಅರ್ಘಸತ್ತಮಾಯ
ಅಲಭ್ಯಲಾಭಸನ್ಧಾತ್ರೇ । ಅಲ್ಪದಾನಸುತೋಷಿತಾಯ । ಅಲ್ಲಾನಾಮಸದಾವಕ್ತ್ರೇ ।
ಅಲಮ್ಬುಧ್ಯಾ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ । ಅವತಾರಿತಪರ್ವೇಶಾಯ ।
ಅವಧೀರಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅವಲಮ್ಬ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ । ಅವಾರ್ತಲೀಲಾವಿಶ್ರುತಾಯ ।
ಅವಧೂತಾಖಿಲೋಪಾಧಯೇ । ಅವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದೋರವೇ । ಅವಾಙ್ಮಾನಸಗೋಚರಾಯ ।
ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಯ । ಆವಿಚ್ಛಿನ್ನಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ
ಅವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ । ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಮಾಶ್ರಯಾಯ । ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ।
ಅವ್ಯಾಹತೇಷ್ಟದೇಶಗಾಯ । ಅವ್ಯಾಪಹೃತೋಪದೇಶಾಯ । ಅವ್ಯಾಹೃತಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಅಶಕ್ಯಶಕ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ಅಶುಭಾಶಯಶುದ್ಧಿಕೃತೇ । ಅಶೇಷಭೂತಹೃತ್ಸ್ಥಾಣವೇ
ಅಶೋಕಮೋಹಶೃಂಖಲಾಯ । ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಯುತತ್ಯಾಗಿನೇ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಅಪಂಗಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಅಸಂಗಧ್ವಜಶಸ್ತ್ರಭೃತೇ ।
ಅಹಂಕಾರವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ । ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ಅಹಮ್ಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ
ಅಹೇತುಕಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ । ಅಹಿಂಸಾನಿರತಾಯ । ಅಕ್ಷಯಸ್ವರೂಪಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ
ಅಕ್ಷಯಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಅಕ್ಷೀಣಸೌಹೃದಾಯ । ಆಖುವಾಹನಮೂರ್ತಯೇ ।
ಆಗಮಾದ್ಯನ್ತಸನ್ನುತಾಯ । ಆಗಮಾತೀತಸದ್ಭಾವಾಯ । ಆಚಾರ್ಯಪರಮಾಯ
ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ಆತ್ಮವತೇ । ಆತ್ಮಾನುಭವಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ಆತ್ಮಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಆತ್ಮೈವಪರಮಾತ್ಮದೃಶೇ ನಮಃ । ಆತ್ಮೈಕಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ।
ಆದಿತ್ಯಮಧ್ಯವರ್ತಿನೇ । ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಾಯ । ಆನನ್ದಪರಮಾನನ್ದಾಯ ।
ಆನನ್ದಪ್ರದಾಯ । ಆನನ್ದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಬೋಧಕಾಯ । ಆನತಾನನನಿರ್ವರ್ತಯೇ ।
ಆನಾಕಮಾದೃತಾಜ್ಞಾಯ । ಆಪದಾಮಪಹರ್ತ್ರೇ । ಆಪದೋದ್ಧಾರಕಾಯ । ಆಪದ್ಬಾನ್ಧವಾಯ
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದಾಯ । ಆರೋಗ್ಯಸುಖದಾಯ । ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ । ಆರ್ದ್ರಚಿತ್ತೇನ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸದಾನುಗ್ರಹವರ್ಷಕಾಯ । ಆಶಾಪಾಶವಿಮುಕ್ತಾಯ । ಆಶಾಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ
ಇಚ್ಛಾಧೀನಜಗತ್ಸರ್ವಾಯ । ಇಚ್ಛಾಧೀನವಪುಷೇ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಇಷೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಇಚ್ಛಾಮೋಹವೀವರ್ತಕಾಯ ।
ಇಚ್ಛೋತ್ಥದುಃಖಸಂಛೇತ್ರೇ । ಇನ್ದ್ರಿಯಾರಾತಿದರ್ಪಘ್ನೇ । ಇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಇನ್ದಿರಾರಮಣಾಯ । ಇನ್ದುಶೀತಲಭಾಷಿಣೇ । ಇನ್ದುವತ್ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಇಷ್ಟಾಪೂರಶತೈರ್ಲಭ್ಯಾಯ । ಇಷ್ಟದೈವಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಇಷಿಕಾದಾಸಸುಪ್ರೀತಾಯ
ಇಷ್ಟಿಕಾಲಯರಕ್ಷಿತೇ । ಈಶಾಸಕ್ತಮನೋಬುದ್ಧಯೇ । ಈಶಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ
ಈಶಿತಾಖಿಲದೇವಾಯ । ಈಶಾವಾಸ್ಯಾರ್ಥಸೂಚಕಾಯ । ಉಪದ್ರವನಿವಾರಣಾಯ ।
ಉತ್ತಮ್ಪ್ರೇಮಮಾರ್ಗಿಣೇ । ಉತ್ತಮೋದಾತ್ಕರ್ಮಕೃತೇ । ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಉದ್ಧರಾಮೀತ್ಯುದೀರಕಾಯ ನಮಃ । ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ । ಉನ್ಮತ್ತಶ್ವಾಭಿಗೋಪ್ತ್ರೇ
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಧೃತೇ । ಉಪದ್ರವನಿವಾರಿಣೇ । ಉಪಾಂಶುಜಪಬೋಧಕಾಯ ।
ಉಮೇಶರಮೇಶಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ । ಊರ್ಧ್ವಗತವಿಧಾತ್ರೇ । ಊರ್ಧ್ವಬದ್ಧನಿಕೇತನಾಯ
ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ । ಊರ್ಜಿತಭಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ । ಉರ್ಜಿತಭಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಉರ್ಜಿತವಾಕ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಋತಮ್ಭರಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ಋಣಕ್ಲಿಷ್ಟಧನಪ್ರದಾಯ
ಋಣಬಾಧಿತಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಕಾಯ । ಏಕಾಕಿನೇ । ಏಕಭುಕ್ತಯೇ ।
ಏಕವಾಕ್ಕಾಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಏಕಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । ಏಕಾಕ್ಷರಪರಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ಏಕಾತ್ಮಾಸರ್ವದೇವದಶಾಯ । ಏಕೇಶ್ವರ ಪ್ರತೀತಯೇ । ಏಕರೀತ್ಯಾ ಧೃತಾಖಿಲಾಯ
ಐಕ್ಯಾನನ್ದಗತದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ಐಕ್ಯಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ । ಐಕ್ಯಕೃತೇ ।
ಐಕ್ಯಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯ । ಓಂಕಾರಾದರಾಯ । ಓಜಸ್ವಿನೇ ।
ಔಷಧೀಕೃತಭಸ್ಮದಾಯ । ಕಥಾಕೀರ್ತನಪದ್ಧತ್ಯಾಂ ನಾರದಾನುಷ್ಠಿತಂ ಸ್ತುವನ್ತೇ
ಕಪರ್ದಿಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ । ಕಬೀರ್ದಾಸಾವತಾರಕಾಯ । ಕಪರ್ದೇರ್ವರಪ್ರದಾಯ ।
ಕಮಲಾಲಯಾಯ । ಕಮಲಾಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ಕಮಲಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ । ಕಮನೀಯಗುಣಾಲಯಾಯ ।
ಕರ್ತಾಕರ್ತಾನ್ಯಥಾಕರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ಮಯುಕ್ತಾಪಕರ್ಮಕೃತೇ । ಕರ್ಮಠಾಯ ।
ಕರ್ಮನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಕರ್ಮಾಕರ್ಮವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ಕರ್ಮಬೀಜಕ್ಷಯಂಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯ । ಕರ್ಮವ್ಯಾಧಿವ್ಯಪೋಹಿನೇ । ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿನಾಶಶಾಯ
ಕಲಿಮಲಾಪಹಾರಿಣೇ । ಕಲೌ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೈವತಾಯ । ಕಲಿಯುಗಾವತಾರಾಯ ।
ಕಲ್ಯುತ್ಥಭಯಭಂಜನಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ತನಾಮ್ನೇ । ಕವಿದಾಸಗಣೂತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಷ್ಟನಾಶಕರೌಷಧಾಯ । ಕಾಕಾದೀಕ್ಷಿತರಕ್ಷಾಯಾನ್ಧುರೀಣೇ ।
ಹಮಿತೀರಕಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಕಾನನಾಭೀಲಾದಪಿ ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಕಾನನೇ ಪಾನದಾನಕೃತೇ ।
ಕಾಮಜಿತೇ । ಕಾಮರೂಪಿಣೇ । ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಯ । ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಕಾಮಾದಿಶತ್ರುನಾಶನಾಯ । ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಾನುಪನ್ಯಸ್ತಾಯ । ಕಾಮನಾಸಕ್ತಿನಾಶಕಾಯ
ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಾತೀತಾಯ । ಕಾಲಕೃತೇ । ಕಾಲದರ್ಪವಿನಾಶಿನೇ
ಕಾಲಾನ್ತರಾರ್ಧಕ್ಷಮಾಯ । ಕಾಂಚನಲೋಷ್ಟಸಮಭಾವಾಯ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿಸದೃಶಕ್ರೋಧಾಯ । ಕಾಶೀರಾಮಸುರಕ್ಷಕಾಯ । ಕೀರ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತದಿಗನ್ತಾಯ ।
ಕುಫ್ನಿನೀತಕಲೇಬರಾಯ । ಕುಮ್ಭಾರಾಗ್ನಿಶಿಶತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಕುಷ್ಠರೋಗನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯ । ಕೃತಜ್ಞಾಯ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ಕೃತ್ಸ್ನಜ್ಞಾಯ । ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯ । ಕೃಪಯಾ
ಪಾಲಿತಾರ್ಚಕಾಯ । ಕೃಷ್ಣರಾಮಶಿವಾತ್ರೇಯಮಾರುತ್ಯಾದಿಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ।
ಕೇವಲಾತ್ಮಾನುಭೂತಯೇ । ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಕಾಯ । ಕೋವಿದಾಯ । ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ।
ಕೋಪವ್ಯಾಜುಶುಭಪ್ರದಾಯ । ಕೋಽಹಮಿತಿ ದಿವಾನಕ್ತಂ ವಿಚಾರಮನುಶಾಸಕಾಯ
ಕ್ಲಿಷ್ಟರಕ್ಷಾಧುರೀಣಾಯ । ಕ್ರೋಧಜಿತೇ । ಕ್ಲೇಶನಾಶಕಾಯ ।
ಗಗನಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಸ್ತಾರಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಿಮಧುರಸ್ವನಾಯ ।
ಗಂಗಾತೀರನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈಃ ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಗತಿವಿದೇ । ಗತಿಸೂಚಕಾಯ ।
ಗಹ್ವರೇಷ್ಟಪುರಾಣಾಯ । ಗರ್ವಮಾತ್ಸರ್ಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಗಾನನೃತ್ಯವಿನೋದಾಯ ।
ಗಾಲವಣರ ವರಪ್ರದಾಯ । ಗಿರೀಶಸದೃಶತ್ಯಾಗಿನೇ । ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ।
ಗೀತಾದ್ಭುತಾರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ । ಗೀತಾರಹಸ್ಯಸಮ್ಪ್ರದಾಯ । ಗೀತಾಜ್ಞಾನಮಯಾಯ ।
ಗೀತಾಪೂರ್ಣೋಪದೇಶಕಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಗುಣಾತ್ಮನೇ । ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಗುಣಭಾವನಾಯ । ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಗುಹಾಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢಾಯ । ಗುಪ್ತಸರ್ವನಿಬೋಧಕಾಯ
ಗುರುದತ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ । ಗುರವೇ । ಗುರುತಮಾಯ । ಗುಹ್ಯಾಯ
ಗುರುಪಾದಪರಾಯಣಾಯ । ಗುರ್ವೀಶಾಂಘ್ರಿಸದಾಧ್ಯಾತ್ರೇ ।
ಗುರುಸನ್ತೋಷವರ್ಧನಾಯ । ಗುರುಪ್ರೇಮಸಮಾಲಬ್ದಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವತೇ
ಗುರೂಪಾಸನಾಸಂಸಿದ್ಧಾಯ । ಗುರುಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಗುಹ್ಯೇಶಾಯ ।
ಗೃಹಹೀನಮಹಾರಾಜಾಯ । ಗುರುಪರಮ್ಪರಾಽಽದಿಷ್ಠಸರ್ವತ್ಯಾಗಪರಾಯಣಾಯ ।
ಗುರುಪರಮ್ಪರಾಪ್ರಾಪ್ತಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಗೃಹಮೇಧೀಪರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಗೋಪಾಲಕಾಯ । ಗೋಭಾವಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತಕಷ್ಟಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಗೋದಾವರೀತಟಗತಾಯ
ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ಚತುರ್ಬಾಹುನಿವಾರಿತನೃಸಂಕಟಾಯ । ಚಕ್ರಿಣೇ ।
ಚನ್ದನಾಲೇಪರುಷ್ಟಾನಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಧರ್ಷಣಕ್ಷಮಾಯ । ಚನ್ದೋರ್ಕರಾದಿಭಕ್ತಾನಾಂ
ಸದಾ ಪಾಲನನಿಷ್ಟಿತಾಯ । ಚರಾಚರಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಾಯ । ಚರ್ಮದಾ ಹೇಪ್ಯವಿಕ್ರಿಯಾಯ
ಚನ್ದನಾರ್ಚಿತಾಯ । ಚರಾಚರಾಯ । ಚಿತ್ರಾತಿಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರಾಯ ।
ಚಿನ್ಮಯಾನನ್ದಾಯ । ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಯ । ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ ।
ಛಿನ್ನಪಮ್ಪಾರಬನ್ಧನಾಯ । ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ । ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ । ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮಃ । ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ।
ಜಗದ್ಗುರವೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗದೇಕದಿವಾಕರಾಯ ।
ಜಗನ್ಮೋಹನಚಮತ್ಕಾರಾಯ । ಜಗನ್ನಾಟಕಸೂತ್ರಧೃತೇ । ಜಗನ್ಮಂಗಲಕರ್ತ್ರೇ ।
ಜಗನ್ಮಾಯೇತಿ ಬೋಧಕಾಯ । ಜಾತಿಮತಭೇದವಿದಾರಕಾಯ । ಜನ್ಮಬನ್ಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮನ್ತ್ರದಾಯ । ಜನ್ಮಜನ್ಮಾನ್ತರಜ್ಞಾಯ । ಜನ್ಮನಾಶರಹಸ್ಯವಿದೇ ।
ಜನ್ಮನಾಮಸ್ತು ಸನ್ತುಷ್ಟಹರಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಭಾವಿತಾಯ । ಜನಜಲ್ಪಮನಾದೃತ್ಯಾಯ ।
ಜಪಸಿದ್ಧಮಹದ್ಯುತಯೇ । ಜನಪ್ರೇರಿತಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಜಪ್ಯನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । ಜನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜಲಹೀನಸ್ಥಲೇಖಿನ್ನಭಕ್ತಾರ್ಥಂ ಜಲಸೃಷ್ಟಿಕೃತೇ ।
ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಸಂಶೋಭಿತಪದಯುಗಾಯ । ಜಾತಿಭೇದೋ ಮತೇಽರ್ಚೇದಿತಿ
ಭೇದತಿರಸ್ಕೃತಾಯ । ಜಾಮ್ಬೂನದಪರಿತ್ಯಾಗಿನೇ । ಜಾಗರೂಕಾನ್ವಿತಪ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಜಾಯಾಪತ್ಯಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವಜನಸ್ವಾರ್ಥವರ್ಜಿತಾಯ । ಜಿತದ್ವೈತಮಹಾಮೋಹಾಯ
ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಜಿತಮನ್ಯವೇ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಜೀತಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಾಯ ।
ಜಿತಾತ್ಮನೇ । ಜಿತಷಡ್ರಿಪವೇ । ಜೀರ್ಣಹೂಣಾಲಯಸ್ಥಾನೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕೃತಂ
ಸ್ಮರತೇ । ಜೀರ್ಣಯವನಾಲಯಸ್ಥಿತಾಯ । ಜೀರ್ಣಯವನಾಲಯೇ ಚಮತ್ಕಾರಕೃತೇ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಜೀವಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಜೀವಾನಾಂ ಸದ್ಗತಿದಾಯಕಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯೇತಿ
ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಜ್ಞಾತಪರ್ವರಹಸ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾತಬ್ರಹ್ಮಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ । ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಿಶ್ಚಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಾಯ
ಜ್ಞಾನಯೋಗವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿದಗ್ಧಕರ್ಮಣೇ ।
ಜ್ಞಾನನಿರ್ಧೂತಕಲ್ಮಷಾಯ । ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸನ್ಧಾತ್ರೇ ।
ಜ್ಞಾನಸಂಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಾಪಾಸ್ತಮಹಾಮೋಹಾಯ । ಜ್ಞಾನೀತ್ಯಾತ್ಮೈವ ನಿಶ್ಚಯಾಯ । ಜ್ಞೇಯಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ತಸ್ಸರ್ವಂ ಪರಂಕಾಮಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಯೋತಿಷಾಮ್ಪ್ರಥಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಹೀನದ್ಯುತಿಪ್ರದಾಯ । ತಪಸ್ಸನ್ದೀಪ್ತತೇಜಸ್ವಿನೇ । ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾಯ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥದರ್ಶಿನೇ । ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಲಕ್ಷಿತಾಯ । ತತ್ತ್ವವಿದೇ
ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ತನ್ದ್ರಾಲಸ್ಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಧರಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಸಾರವಿಶಾರದಾಯ । ತರ್ಜಿತಾನ್ತರದೂತಾಯ । ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ । ತಾತ್ಯಾಗಣಪತಿ
ಪೇಷ್ಯಾಯ । ತಾತ್ಯಾನೂಲಕರ ಗತಿಪ್ರದಾಯ । ತಾರಕ್ಬ್ರಹ್ಮನಾಮ್ನೇ । ತಮೋವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ
ತಾಮರದಲಾಕ್ಷಾಯ । ತಾರಾಬಾಈ ಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ತಿಲಕಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ । ತಿರ್ಯಗ್ದನ್ತುಗತಿಪ್ರದಾಯ
ಓಂ ತೀರ್ಥೀಕೃತನಿವಾಸಾಯ । ತೀರ್ಥಪಾದಾಯ । ತೀರ್ಣಾಯ । ತುರೀಯಾಯ ।
ತುಲ್ಯಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಲ್ಯವನಿನ್ದಾತ್ಮಸಂಸ್ತುತಯೇ । ತುಲ್ಯಾಧಿಕವಿಹೀನಾಯ
ತುಷ್ಟಸಜ್ಜನಸಂವೃತಾಯ । ತೃಪ್ತಾತ್ಮನೇ । ತೃಷಾಹೀನಾಯ ।
ತೃಣೀಕೃತಜಗದ್ವ್ಯಸನಾಯ । ತೈಲೀಕೃತಜಲಾಪೂರ್ಣದೀಪಸಂಜ್ವಾಲಿತಾಲಯಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ತ್ರಿಸನ್ಧಾತ್ರೇ
ತ್ರಿಪುಟೀರಹಿತಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ತ್ರಿಲೋಕ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಕರ್ಮಫಲಸಂಗಾಯ
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಭೋಗಸದಾಸುಖಿನೇ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷದೇಹಾತ್ಮಬುದ್ಧಯೇ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಸರ್ವಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ತ್ಯಕ್ತಮೋಹಾಯ । ದಂಡಧೃತೇ ।
ದಂಡನಾಣಾಂ ದುಷ್ಟವೃತ್ಯೈ ವಿನಿವರ್ತಕಾಯ । ದಮ್ಭದರ್ಪಾದಿದೂರಾಯ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ದಕ್ಷಿಣಾದಾನಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ದಶಧಾಪ್ರತಿದಾಯಕಾಯ ।
ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ । ದತ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ । ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ । ದರಿದ್ರೋಽಯಂ ಧನೀವೇತಿ
ಭೇದಾಚಾರವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ದಹರಾಕಾಶಭಾನವೇ । ದಗ್ಧಹಸ್ತಾರ್ಭಕಾವನಾಯ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭೀತಿಘ್ನಾಯ । ದಾಮೋದರಾಯ । ದಾಮೋದರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ದಾನಶೌಂಡಾಯ ನಮಃ । ದಾನ್ತಾಯ । ದಾನೈಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ವಶಂ ನಯತೇ
ದಾನಮಾರ್ಗಸ್ಖಲತ್ಪಾದ ನಾನಾಚನ್ದೋರ್ಕರಾವನಾಯ । ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ
ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ । ದಿತೇ ದಯಾಪರಾಯ । ದೀರ್ಘದೃಶೇ ।
ದೀನವತ್ಸಲಾಯ । ದುಷ್ಟಾನಾಂ ದಮವೇಶಕಾಯ । ದುರಾಧರ್ಷತಪೋಬಲಾಯ ।
ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇಪ್ಯನ್ನದಾತ್ರೇ । ದುರದೃಷ್ಟವಿನಾಶಕೃತೇ । ದುಃಖಶೋಕಭಯದ್ವೇಷ
ಮೋಹಾದ್ಯಶುಭನಾಶಕಾಯ । ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹರೂಪಮಹಾವ್ರತಾಯ ।
ದುಷ್ಟಮೂರ್ಖಜಡಾದೀನಾಮಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವತೇ । ದುಷ್ಟಜನ್ತುಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ
ದೂರವರ್ತಿತಸಮಸ್ತದೃಶೇ । ದೃಶ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಹಿ
ಚೈತನ್ಯಮಿತ್ಯಾನನ್ದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ದೇಹೇವಿಗಲಿತಾಶಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ದೇಹಾಯಾತ್ರಾರ್ಥಮನ್ನಮ್ಭುಜೇ ನಮಃ । ದೇವದೇವಾಯ ।
ದೇಹಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಹೀನಾಯ । ದೇಹಮೋಹಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ದೇವತಾಸನ್ನುತಾಯ ।
ದೈವೀಸಮ್ಪತ್ಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯ । ದೇಶೋದ್ಧಾರಸಹಾಯಕೃತೇ । ದ್ವನ್ದ್ವಮೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ
ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿವಾಸಿನೇ । ದ್ವೇಷದ್ರೋಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿಶಿಷ್ಟಾದೀನ್
ಕಾಲೇ ಸ್ಥಾನೇಽಪಿ ಬೋಧಕಾಯ । ದೇವಾನಾಂ ಪರಮಾಂ ಗತಯೇ । ದೇಹತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಧನದೇವಸಮತ್ಯಾಗಾಯ । ಧರಣೀಧರಸನ್ನಿಭಾಯ । ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಧರ್ಮಸೇತವೇ
ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಸಮ್ಭವಾಯ । ಧ್ಯಾನಯೋಗಪರಾಯಣಾಯ ।
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತಚೇತಸೇ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹಾಸಮನ್ವಿತಾಯ
ನತಜನಾವನಾಯ । ನರಲೋಕಮನೋರಮಾಯ । ನಷ್ಟದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ನರಲೋಕವೀಡಮ್ಬನಾಯ । ನಾಗಸರ್ಪಮಯೂರೇಚ ಸಮಾರೂಢಷಡಾನನಾಯ ।
ನಾನಾಚನ್ದೋರ್ಕರ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ । ನಾನಾದೇಶಾಭಿದಾಕಾರಾಯ
ನಾನಾವಿಧಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ನಾರಾಯಣಮಹಾರಾಜ ಸಂಶ್ಲಾಘಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ
ನಾರಾಯಣಪರಾಯ । ನಾಮವರ್ಜಿತಾಯ । ನಿಗೃಹೀತೇನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಾಯ ।
ನಿಗಮಾಗಮಗೋಚರಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾನಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪ್ರವಾಹಕಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಮಂಗಲಧಾಮ್ನೇ ।
ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವರ್ಧನಾಯ । ನಿತ್ಯಕರ್ಮನಿಯೋಕ್ತ್ರೇ । ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಿತಾಯ ।
ನಿಮ್ಬಪಾದಪಮೂಲಸ್ಥಾಯ । ನಿರನ್ತರಾಗ್ನಿರಕ್ಷಿತ್ರೇ । ನಿಸ್ಸಹಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ।
ನಿರಂಕುಶಗತಾಗತಯೇ । ನಿರ್ಜಿತಕಾಮನಾದೋಷಾಯ । ನಿರಾಶಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಷ್ಠಾಯ । ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ।
ನೀತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಕಾರಾಯ ।
ನಿವೃತ್ತಗುಣದೋಷಕಾಯ । ನೂಲ್ಕರ್ವಿಜಯಾನನ್ದಮಹೀಷಾಂ ದತ್ತಸದ್ಗತಯೇ ।
ನರಸಿಂಹಗಣದಾಸದತ್ತಪ್ರಚಾರಸಾಧನಾಯ । ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಯ
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಪರಿನಿಷ್ಟಿತಾಯ । ಪಂಢರೀಪಾಂಡುರಂಗಾಖ್ಯಾಯ
ಪಟೇಲ ತಾತ್ಯಾಜೀಮಾತುಲಾಯ । ಪತಿತಪಾವನಾಯ । ಪತಿತಾವನಾಯ ।
ಪದವೀಸೃಷ್ಟಗಂಗಾಮ್ಭಸೇ । ಪದಾಮ್ಬುಜನತಾವನಾಯ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ
ಪರಮಕರುಣಾಲಯಾಯ । ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರದೀಪಾಯ । ಪರಮಾರ್ಥನಿವೇದಕಾಯ ।
ಪರಮಾನನ್ದನೀಷ್ಯನ್ದಾಯ । ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ । ಪರನ್ಧಾಮ್ನೇ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪರಮಸದ್ಗುರವೇ । ಪರಮಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಪರಮಪುರುಷಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪರಾಂಗತಯೇ । ಪಾಪತಾಪೌಘಸಂಹಾರಿಣೇ । ಪಾಮರವ್ಯಾಜಪಂಡಿತಾಯ
ಪಾಂಡುರಂಗವಿಠ್ಠಲನಾಮಿನೇ । ಪಿಪೀಲಿಕಾಮುಖಾನ್ನದಾಯ
ಪಿಶಾಚೇಷ್ವವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ । ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗಾದೇರಿವ ಋತೇ
ಸನ್ತಾನವರ್ಧನಾಯ । ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತಪ್ರೇತಾಯ । ಪುನರಾವೃತ್ತಿನಾಶಕಾಯ ।
ಪುನಃಪುನರಿಹಾಗಮ್ಯ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಾಯ ।
ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನೇ । ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಪುರನ್ದರಾದಿಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯಪರಿತ್ರಾಣಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಪುರೀಶಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಪೂಜಾಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ
ಪೂರ್ಣವೈರಾಗ್ಯಶೋಭಿತಾಯ । ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಪ್ವರೂಪಿಣೇ । ಪೂರ್ಣಕೃಪಾನಿಧಯೇ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಸಮಾಹ್ಲಾದಿನೇ । ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ । ಪೂರ್ವಜಾಯ । ಪ್ರಣತಪಾಲನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ । ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿದರ್ಶಕಾಯ ।
ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ । ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಪರಾಂಗತಯೇ । ಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಮಾಣಾತೀತ
ಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಪ್ರಮಾದಾಭಿಮುಖದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ।
ಪ್ರಶಸ್ತವಾಚೇ । ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಿಯಸತ್ಯಮುದಾಹರತೇ । ಪ್ರೇಮದಾಯ
ಪ್ರೇಮವಶ್ಯಾಯ । ಪ್ರೇಮಮಾತ್ರೈಕಸಾಧನಾಯ । ಬಹರೂಪನಿಗೂಢಾತ್ಮನೇ ।
ಬಲದೃಪ್ತ ದಮಕ್ಷಮಾಯ । ಬಲಾತಿದರ್ಪಭಯ್ಯಾಜೀಮಹಾಗರ್ವವಿಭಂಜನಾಯ ।
ಬುಧಸನ್ತೋಷದಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ । ಬುಧಜನಾವಾಸಾಯ । ಬೃಹದ್ಬನ್ಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ
ಬೃಹದ್ಭಾರವಹಕ್ಷಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಸಮುದ್ಭೂತಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವ್ರತಸ್ಥಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಮೃತೇ ಮಗ್ನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಲಸದ್ದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇ । ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ । ಭಕ್ತದಾಸಗಣೂ ಪ್ರಾಣಮಾನವೃತ್ತ್ಯಾದಿರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಭಕ್ತ್ಯನ್ತಹಿತೈಷಿಣೇ । ಭಕ್ತಾಶ್ರಿತದಯಾಪರಾಯ । ಭಕ್ತಾರ್ಥಂ ಧೃತದೇಹಾಯ
ಭಕ್ತಾರ್ಥಂ ದಗ್ಧಹಸ್ತಕಾಯ । ಭಕ್ತಪರಾಗತಯೇ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಭಕ್ತಮಾನಸವಾಸಿನೇ । ಭಕ್ತಸುಲಭಾಯ । ಭಕ್ತಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಾಯ । ಭಗವತೇ ।
ಭಜತಾಂ ಸುಹೃದೇ । ಭಕ್ತಭೀ ಸರ್ವಸ್ವಹಾರಣೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾತರಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತರೂಪಾಯ ।
ಭಕ್ತಾವನಸಮರ್ಥಾಯ । ಭಕ್ತಾವನಧುರನ್ಧರಾಯ । ಭಕ್ತಿಭಾವಪರಾಧೀನಾಯ ।
ಭಕ್ತಾದ್ಯನ್ತಹಿತೌಷಧಾಯ । ಭಕ್ತಾವನಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ । ಭಜತಾಮಿಷ್ಟಕಾಮದುಹೇ ।
ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ । ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ಭಕ್ತಾಶಯವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಭಕ್ತಸರ್ವಮಲಾಪಹಾಯ । ಭಕ್ತಬೋಧೈಕನಿಷ್ಣಾಯ । ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯ
ಭದ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೇ । ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಮಿತಿ ಬ್ರುವತೇ । ಭದ್ರಶ್ರವಸೇ ।
ಭನ್ನೂಮಾಈ ಸಾಧ್ವೀ ಮಹಿಲಾಶಾಸನಾಯ । ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತತರಣಾಯ ।
ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಭಯಕೃತೇ ।
ಭಯನಾಶನಾಯ । ಭವವಾರ್ಧಿಪೋತಾಯ । ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದಾಯ ।
ಭಸ್ಮದಾನನಿರಸ್ತಾಧಿವ್ಯಾಧಿದುಃಖಸುಖಾಖಿಲಾಯ । ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕೃತಮನ್ಮಥಾಯ
ಭಸ್ಮಪೂತಮಶೀದಿಸ್ಥಾಯ । ಭಸ್ಮದಗ್ಧಾಖಿಲಾಧಿಮಯಾಯ ।
ಭಾಗೋಜೀಕುಷ್ಠರೋಗಘ್ನಾಯ । ಭಾಷಾಖಿಲಸುವೇದಿತಾಯ । ಭಾಷ್ಯಕೃತೇ ।
ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ । ಭಾರಸರ್ವಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ಭಾಗವತಸಹಾಯಾಯ । ಭಾವನಾಶೂನ್ಯತಃ
ಸುಖಿನೇ । ಭಾಗವತಪ್ರದಾನಾಯ । ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾಯ । ಭಾವಾತ್ಮನೇ । ಭಿಲ್ಲರೂಪೇಣ
ದತ್ತಾಮ್ಭಸೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನದಾನಶೇಷಭುಜೇ ನಮಃ । ಭಿಕ್ಷಾಧರ್ಮಮಹಾರಾಜಾಯ
ಭಿಕ್ಷಾಘದತ್ತಭೋಜನಾಯ । ಭೀಮಾಜೀಕ್ಷಯಪಾಪಘ್ನೇ ।
ಭೀಮಬಲಾನ್ವಿತಾಯ । ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತನಾಶಿನೇ । ಭೀಷಣಭೀಷಣಾಯ ।
ಭೀಷಾಚಾಲಿತಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಘವನ್ಮೃತ್ಯುಮಾರುತಾಯ । ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಭುಜಂಗದ್ರಕ್ಷಿತಪ್ರಜಾಯ । ಭುಜಂಗಾರೂಪಮಾವಿಶ್ಯ ಸಹಸ್ರಜನಪೂಜಿತಾಯ
ಭೂಜನಪೂಜಿತಾಯ । ಭೂತಕಾರಣಾಯ । ಭೂತನಾಥಾಯ । ಭೂತಸಂಸೇವಿತಾಯ ।
ಭೂಲಯಾಯ । ಭೂತಶರಣ್ಯಾಯ । ಭೂತಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದೀನ್ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೇ ನಿಯೋಜಯತೇ ನಮಃ ।
ಭೃತ್ಯಸತ್ಯಸೇವಾಕೃತೇ । ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಷಣ್ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ । ಭೇಷಜೇ
ಭಿಷಜಾಂ ವರಾಯ । ಮರ್ತ್ಯರೂಪೇಣ ಭಕ್ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣೇ ತೇನ ತಾಡಿತಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಘೋಷಶುದ್ಧಿಸ್ಥಾಯ । ಮದಾಭಿಮಾನವರ್ಜಿತಾಯ । ಮಧುಸೂದನಾಯ ।
ಮಶೂಚೀಮನ್ತ್ರಘೋಷಣ ಪ್ರೋದ್ದಿತಾಯ । ಮಹಾವಾಕ್ಯಸುಧಾಮಗ್ನಾಯ । ಮಹಾಭಾಗವತಾಯ
ಮಹಾನುಭಾವತೇಜಸ್ವಿನೇ । ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಭಯಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಾಧವರಾಯದೇಶಪಾಂಡೇ ಸಖ್ಯಸಾಹಾಯ್ಯಕೃತೇ ।
ಮಾನಾವಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಾಯ । ಮಾರ್ಗಬನ್ಧಮೇ । ಮಾರುತಯೇ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಮಾಯಾಮಾನುಷರೂಪೇಣ ಗೂಢೈಶ್ವರ್ಯಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । ಮಾನವಾಕಾರಾಯ
ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಾರ್ಜಾಲೋಚ್ಛಿಷ್ಟಭೋಜನಾಯ । ಮಾರುತೀರೂಪಾಯ । ಮಿತವಾಚೇ ।
ಮಿತಭುಜೇ । ಮಿತ್ರೇತ್ರಾ ಸದಾಸಮಾಯ । ಮುಕ್ತಹೇತವೇ । ಮುಕ್ತಸಂಗಾನಹಂವಾದಿನೇ ।
ಮುಕ್ತಸಂಸೃತಿಬನ್ಧನಾಯ । ಮುನಿವನ್ದಿತಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮಾಸವ್ಯನ್ಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ಮೂಲೇಶಾಸ್ತ್ರೀಗುರುರ್ಘೋಲಪ ಮಹಾರಾಜಸ್ಯರೂಪಧೃತೇ । ಮೂಲೇಶಾಸ್ತ್ರೀಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ
ಮೃದಾಲಯನಿವಾಸಿನೇ । ಮೃತ್ಯುಭೀತಿವ್ಯಪೋಹಕಾಯ । ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ ಪೂಜಾರ್ಥಂ
ಶಿವಲಿಂಗಮುಪಾಹರತೇ । ಮೋಹಕಲಿಲತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಮೋಹಸಂಶಯನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । ಮೋದಕರಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗ್ಸಹಾಯಾಯ । ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಯಜ್ಞಧ್ಯಾನತಪೋನಿಷ್ಣಾಯ ।
ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾನ್ನಭೋಜನಾಯ । ಯತೀನ್ದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಯೇ । ಯತಿಧರ್ಮಸುಪಾಲಕಾಯ
ಯವಸಂಸೇವಿತಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಯಥೇಚ್ಚಛಾಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಚಾರಿಣೇ ।
ಯಥೇಷ್ಟದಾನಧರ್ಮಕೃತೇ । ಯಮಭೀತಿವಿನಾಶಿನೇ । ಯವನಾಲಯಭೂಷಣಾಯ ।
ಯಶಸಾಪಿ ಮಹಾರಾಜಾಯ । ಯಶಃಪೂರಿತಭಾರತಾಯ । ಯಕ್ಷರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಾನಾಂ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾದೇವ ನಾಶಕಾಯ । ಯುಕ್ತಭೋಜನನಿದ್ರಾಯ । ಯುಗಾನ್ತರರಚರಿತ್ರವಿದೇ ।
ಯೋಗಶಕ್ತಿಜಿತಸ್ವಪ್ನಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಯೋಗವೀಕ್ಷಣಸನ್ದತ್ತಪರಮಾನನ್ದಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾಗನಮ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾಯ । ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗರೂಪಾಯ । ರಮಾವಾಣೀಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ರಸಾಯ । ರಸಸರ್ವಸ್ವಾಯ । ರಸನಾರಜಿತೇ । ರಂಜಿತವಿಮಲೋದ್ಯೋಗಾಯ ।
ರಕ್ಷಣಪೋಷಣಾತ್ಸರ್ವಪಿತೃಮಾತೃಗುರುಪ್ರಭವೇ । ರಾಗದ್ವೇಷನಿಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಾನನಾಯ । ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ । ರಾಜಭಿಶ್ಚಾಭಿವನ್ದಿತಾಯ ।
ರಾಮಭಕ್ತಿಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯ । ರಾಮರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ರಾಮಸಾರೂಪ್ಯಲಬ್ಧಾಯ ।
ರಾಮಸಾಯಿತಿವಿಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ರಾಮದೂತಮಯಾಯ ನಮಃ । ರಾಮಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ।
ರಾಮಮೂರ್ತ್ಯಾದಿಶಂಕರ್ತ್ರೇ । ರಾಸನೇಕುಲವರ್ಣನಾಯ । ರಾಘವೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ರುದ್ರತುಲ್ಯಪ್ರಕೋಪಾಯ । ರುದ್ರಕೋಪದಮಕ್ಷಮಾಯ । ರುದ್ರವಿಷ್ಣುಕೃತಾಭದಾಯ ।
ರುದ್ರರೂಪಾಯ । ರೂಪಿಣೀರೂಪ್ಯಮೋಹಜೀತೇ । ರೂಪಾತ್ಮನೇ । ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಾದೀನ್
ಭಸ್ಮದಾನೇನ ವಾರಯತೇ । ರೋಚನಾದ್ದ್ರವಚಿತ್ತಾಯ । ರೋಮಹರ್ಷಿತವಾಕ್ಪತಯೇ
ಲಘ್ವಾಶಿನೇ । ಲಘುನಿದ್ರಾಯ । ಲಜ್ಞಾಶ್ವ ಗ್ರಾಮಣೀಸಸಾಯ । ಲಲಿತಾಯ ।
ಲಲಿತಾದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಲೀಲಾಮಾನುಷಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ । ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಾಯ । ಲೋಕೇಶಾಯ । ಲೋಲುಪತ್ವವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಲೋಕನಾಥಾಯ ।
ಲೋಕಬನ್ಧವೇ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ವಾಸುದೇವೈಕ್ಸನ್ತುಷ್ಟಯೇ । ವಾದದ್ವೇಷಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ । ವೀರ್ಯವತೇ । ವಿವಿಕ್ತದೇಶಸೇವಿನೇ
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಿಶ್ವಭಾವನಭಾವಿತಾಯ
ವಿಶ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ । ವಿಷಯಾತ್ಸಂಹೃತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ವೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ವೃದ್ಧಾನ್ಧೇಕ್ಷಣಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾನ್ತಾಮ್ಬುಜಸೂರ್ಯಾಯ
ವೇದಿಸ್ಥಾಗ್ನಿವಿವರ್ಧನಾಯ । ವೈರಾಗ್ಯಪೂರ್ಣಚಾರಿತ್ರಾಯ
ವೈಕುಂಠಪ್ರಿಯಕರ್ಮಕೃತೇ । ವೈಹಾಯಸಗತಯೇ ।
ವ್ಯಾಮೋಹಪ್ರಶಮನೌಷಧಾಯ । ಶತ್ರುಚ್ಛೇದೇಕಮನ್ತ್ರಾಯ ।
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ । ಶರಣಾಗತಭೀಮಾಜಿಸ್ಯಾನ್ಧಭೇಕಾದಿರಕ್ಷಕಾಯ
ಶಮ್ಭವೇ । ಶರೀರಾನೇಕಸಮ್ಭೃತಾಯ । ಶಶಿಕಲಾಭೂಷಣಾಯ ।
ಶಾರೀರಕರ್ಮಕೇವಲಾಯ । ಶಾಶ್ವತಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಶಾನ್ತಿದಾನ್ತಿವಿಭೂಷಿತಾಯ
ಶಿರಸ್ಥಮ್ಬಿತಗಂಗಾಮ್ಭಸೇ । ಶಾನ್ತಾಕಾರಾಯ । ಶಿಷ್ಟಧರ್ಮಮಮಪ್ರಾಪ್ಯ
ಮೌಲಾನಾಪಾದಸೇವಿತಾಯ । ಶಿವದಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಶಕ್ತಿಯುತಾಯ । ಶರೀರಯಾವಸುತೋದ್ವಾಹಾಂ
ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರಿಪೂರಯತೇ । ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಷು ಸಮಾಯ । ಶೀತಲವಾಕ್ಸುಧಾಯ
ಶಿರ್ಡಿನ್ಯಸ್ತಗುರೋರ್ದೇಹಾಯ । ಶಿರ್ಡಿತ್ಯಕ್ತಕಲೇಬರಾಯ । ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರದೇಹಾಯ ।
ಶುದ್ಧಸತ್ವಗುಣಸ್ಥಿತಾಯ । ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ । ಶುಭಾಶುಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ
ಶುಭಾಯ । ಶೇಲೂಗುರುಕುಲವಾಸಿನೇ । ಶೇಷಶಾಯಿನೇ । ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥಯ ।
ಶ್ರೀಸಾಯೀಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಶ್ರೀಸಾಯಿಪ್ರಣವಾಕಾರಾಯ । ಶ್ರೀಸಾಯಿಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಶ್ರೀಸಾಯಿಸಮರ್ಧನೇ । ಶ್ರೀಸಾಯಿಪರಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಶ್ರೀಸಾಯಿರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಓಂಬೀಜನಿಲಯಾಯ ।
ಶ್ರೀಸಾಧುವೇಷಸಾಯಿನಾಥನಾಮ್ನೇ । ಶ್ರೀಸಮರ್ಥಸದ್ಗುರವೇ ।
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯ । ಶ್ರೀಶಿರ್ಡೀವಿಲಯಸಾಯಿನಾಥಾಯ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ । ಶ್ರೀಕರಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಶ್ರೇಯೋವಿಧಾಯಕಾಯ । ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಶಿರೋರತ್ನವಿಭೂಷಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಸಭಾರಾಮಸಶಿಷ್ಯಾಯ । ಸಕಲಾಶ್ರಯಕಾಮದುಹೇ । ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮಣೇ
ಸಜ್ಜನಮಾನಸವ್ಯೋಮರಾಜಮಾಸಸುಧಾಕರಾಯ । ಸತ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ।
ಸತ್ಸನ್ತಾನವರಪ್ರದಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸುಲಭನ್ಯದುರ್ಲಭಾಯ । ಸತ್ಯವಾಚೇ ।
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಸತ್ಯದ್ರಷ್ಟ್ರೇ
ಸನಾತನಾಯ । ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ । ಸತ್ಯತತ್ತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ।
ಸದಾಚಾರಾಯ । ಸದಾಚಾರಹಿತೇ ರತಾಯ । ಸದಾಶಾಯ । ಸದಾಕ್ಷಿಪ್ತನಿಜಾನನ್ದಾಯ ।
ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಸದ್ಗುರವೇ । ಸದಾ ಜನಹಿತೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ । ಸದಾತ್ಮನೇ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಸದಾಽಽರ್ದ್ರಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ । ಸದ್ರೂಪಿಣೇ । ಸದಾಶ್ರಯಾಯ
ಸದಾ ಜಿತಾಯ । ಸನ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಪನವ್ರತಾಯ ।
ಸಬೀಜಂ ಫಲಮಾದಾಯನಿರ್ಬೀಜಂ ಪರಿಣಾಮಕಾಯ । ಸಮದುಃಖಸುಖಸ್ವಸ್ಥಾಯ ।
ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಾಯ । ಸಮರ್ಥಸದ್ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಸಮರಾಯ ।
ಸಮಾಶ್ರಿತಜನತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ಸಮುದ್ರಸಮಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಾಯ । ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತಾಯ
ಸಂಸಾರತಾಪಹಾರ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ । ಸಂಸಾರವರ್ಜಿತಾಯ । ಸಂಸಾರೋರ್ತಾರಣಯ ।
ಸರೋಜದಲಕೋಮಲಾಯ । ಸರ್ಪಾದಿಭಯಹಾರಿಣೇ । ಸರ್ಪರೂಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವಂಸಹಾಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ । ಸರ್ವತ್ರಾ ಸಮವಸ್ಥಿತಾಯ । ಸರ್ವತಃಪಾಣಿಪಾದಾಯ
ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಾಯ । ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮತ್ರಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಧರ್ಮಸುಪೂಜಿತಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಾಯ
ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಭೂತಸುಹೃದೇ ।
ಸರ್ವಭೂತನಿಶೋನ್ನಿದ್ರಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಸಮಾದೃತಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಸರ್ವವಿದೇ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಮತಸುಸಮ್ಮತಾಯ । ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ
ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯುಪಬೃಂಹಿತಾಯ । ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಸನ್ಯಾಸಿನೇ ।
ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಸರ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸರ್ವಶುತ್ರುನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾಯ
ಸರ್ವೋಪಕಾರಕಾರಿಣೇ । ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ । ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮೂರ್ತಯೇ
ಸಹಜಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಪಾದೇ । ಸಹಸ್ರನಾಮವಿಶ್ವಾಸಿನೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಸಾಕಾರೋಽಪಿ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಧುಸೇವಿತಾಯ । ಸಾಧುಜನಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಸಾಧುಪೋಷಕಾಯ ।
ಸಾಲೋಕ್ಯ-ಸಾಮೀಪ್ಯ-ಸಾರೂಪ್ಯ-ಸಾಯುಜ್ಯಪದದಾಯಕಾಯ । ಸಾಯಿರಾಮಾಯ । ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ।
ಸಾಯೀಶಾಯ । ಸಾಯಿಸತ್ತಮಾಯ । ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಹರಿಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುತಾಯ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮನ್ಮಥಮರ್ದನಾಯ । ಸಾಯಿನೇ । ಸಾಯಿದೇವಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ । ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಸುಕವಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತಾತಿತಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ । ಸುಖದುಃಖಸಮಾಯ । ಸುಗುಣಾಯ ।
ಸುರಸೇವಿತಾಯ । ಸುಲೋಚನಾಯ । ಸುಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಜಗದ್ಗೇಹಾಯ
ಹರ್ಷಾಮರ್ಷಭಯೋದ್ವೇಗೈರ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ವಿಮಲಾಶಯಾಯ ।
ಹಿನ್ದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮ ಸಮೂಹಾಂಶ್ಚ ಮೈತ್ರೀಕರಣತತ್ಪರಾಯ । ಹುಂಕಾರೇಣೈವ
ಸುಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸ್ತಬ್ಧಪ್ರಚಂಡಮಾರುತಾಯ । ಹೃದಯಗ್ರನ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಹೃದಯಗ್ರನ್ಧಿಭೇದಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಸ್ತ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಿತೀಶಾಯ ।
ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಾದಿಸೇವಿತಾಯ । ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದದಾತ್ರೇ । ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವವಾಸಾಯ ।
ಶ್ರೀಸಮರ್ಥಸದ್ಗುರವೇ । ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿರ್ಡೀಸಾಯಿನಾಥಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Sri Shirdi Saibaba:

Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment