1008 - Sahasranamavali SaiBaba Slokam

1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Shirdi Sainath Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീ ശിര്‍ഡീ സായിനാഥസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥
ഓം ശ്രീ സാഈ അകര്‍മണേകസുകര്‍മണേ നമഃ । അകുലായ । അക്കലകോട മഹാരാജായ ।
അഖിലജീവനവത്സലായ । അഖിലവസ്തുവിസ്താരായ । അഖിലചേതനാവിഷ്ടായ ।
അഖിലവേദസമ്പത്പ്രദായ । അഗ്രഗണ്യായ । അഗ്രഭൂംനേ । അഗണിത ഗുണായ ।
അഘൌഘസന്നിവര്‍തിനേ । അചലായ । അചിന്ത്യമഹിംനേ । അച്യുതായ । അജായ
അജാതശത്രവേ । അജ്ഞാനതിമിരാന്ധാനാം ചക്ഷുരുന്‍മീലനക്ഷമായ ।
ആജന്‍മസ്ഥിതിനാശായ । അണിമാദിഭൂഷിതായ । അന്തര്‍ഷദയാകാശായ നമഃ । 20 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ അന്തകാലേഽപി രക്ഷകായ നമഃ । അന്തര്യാമിനേ । അന്തരാത്മനേ
അത്രിപുത്രായ । അതിതീവ്രതപസ്തപ്തായ । അതിനംരസ്വഭാവായ ।
അതിഥിഭുക്തശേഷഭുജേ । ആത്മാവാസിനേ । അദൃശ്യലോകസഞ്ചാരിണേ ।
അദൃഷ്ടപൂര്‍വദര്‍ശിത്രേ । ആദ്വൈതവപുത്വജ്ഞായ । ആദ്വൈതാനന്ദവാര്‍ഷുകായ ।
അദ്ഭുതാനന്തശക്തയേ । അധിഷ്ഠാനായ । അധോക്ഷജായ । അധര്‍മോരുതരുച്ഛേത്രേ
അധ്യയായ । അധിഭൂതായ । ആധിദൈവായ । അധ്യക്ഷായ നമഃ । 40 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ അനന്തകല്യാണനാംനേ നമഃ । അനന്തഗുണഭൂഷണായ । അനന്തനാംനേ ।
ആസന്തമൂര്‍തയേ । ആസന്തശക്തിസംയുതായ । അനന്തായ । അനന്താശ്ചര്യവീര്യായ
അന്നദാനസദാഽഽവിഷ്ടായ । അന്നവസ്ത്രേപ്സിതപ്രദായ । അനഘായ ।
അനല്‍പഗതിമാനിതായ । അനവരതസമാധിസ്ഥായ । അനസൂയാത്മജായ ।
അനാഥപരിരക്ഷകായ । അനാദീമത്പരബ്രഹ്മണേ । അനാദൃതാഷ്ടസിദ്ധയേ
അനാഹതദിവാകരായ । അനിമേഷേക്ഷിതപ്രജായ । അനിര്‍ദേശ്യവപുഷേ ।
അനുഗ്രഹാര്‍ഥമൂര്‍തയേ നമഃ । 60 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ അനുവര്‍തിതഗുരുപാദായ നമഃ ।
അനേകജന്‍മസമ്പ്രാപ്തകര്‍മബന്ധവിദാരണായ ।
അനേകജന്‍മസംസിദ്ധശക്തിജ്ഞാനസ്വരൂപവതേ । അനേകദിവ്യമൂര്‍തയേ ।
അനേകാദ്ഭുതദര്‍ശനായ । അപരാജിതശക്തയേ । അപരിഗ്രഹഭൂഷിതായ
അപവര്‍ഗപ്രദാത്രേ । അപവര്‍ഗമയായ । അപാമ്പുഷ്പബോധകായ ।
അപാരജ്ഞാനശക്തിമതേ । അപാര്‍ഥിവദേഹസ്ഥായ । അപാവൃതകൃപാപരായ ।
അപ്രപഞ്ചായ । അപ്രമത്തായ । അപ്രമേയഗുണാകരായ । അപ്രാകൃതപരാക്രമായ ।
അപ്രാകൃതവപുഷേ । അപ്രാപ്തചിന്താവിവര്‍ജിതായ । അപ്രാര്‍ഥിതേഷ്ടദാത്രേ നമഃ । 80 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ അബ്ദുല്ലാദിപാലനായ നമഃ । അഭങ്ഗായ । അഭിമാനാതിദൂരായ ।
അഭിഷേകചമത്കൃതയേ । അഭീഷ്ടവരവര്‍ഷിണേ । അഭീഷ്ടദിവ്യശക്തിഭൃതേ
അഭേദാനന്ദസന്ധാത്രേ । അമര്‍ത്യായ । അമൃതവാങ്മയായ । അമിതപരാക്രമായ ।
അരവിന്ദദലാക്ഷായ । അരിഷഡ്വര്‍ഗനാശിനേ । അരിഷ്ടാംനായ । അര്‍ഘസത്തമായ
അലഭ്യലാഭസന്ധാത്രേ । അല്‍പദാനസുതോഷിതായ । അല്ലാനാമസദാവക്ത്രേ ।
അലംബുധ്യാ സ്വലങ്കൃതായ । അവതാരിതപര്‍വേശായ ।
അവധീരിതവൈഭവായ നമഃ । 100 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ അവലംബ്യപദാബ്ജായ നമഃ । അവാര്‍തലീലാവിശ്രുതായ ।
അവധൂതാഖിലോപാധയേ । അവാക്പാണിപാദോരവേ । അവാങ്മാനസഗോചരായ ।
അവിച്ഛിന്നാഗ്നിഹോത്രായ । ആവിച്ഛിന്നസുഖപ്രദായ । അവ്യക്തസ്വരൂപായ
അവ്യയാത്മനേ । അവ്യക്ത സമാശ്രയായ । അവ്യാജകരുണാസിന്ധവേ ।
അവ്യാഹതേഷ്ടദേശഗായ । അവ്യാപഹൃതോപദേശായ । അവ്യാഹൃതസുഖപ്രദായ ।
അശക്യശക്യകര്‍ത്രേ । അശുഭാശയശുദ്ധികൃതേ । അശേഷഭൂതഹൃത്സ്ഥാണവേ
അശോകമോഹശൃങ്ഖലായ । അഷ്ടൈശ്വര്യയുതത്യാഗിനേ ।
അഷ്ടസിദ്ധിപരാങ്മുഖായ നമഃ । 120 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ അപങ്ഗയോഗയുക്താത്മനേ നമഃ । അസങ്ഗധ്വജശസ്ത്രഭൃതേ ।
അഹങ്കാരവിധ്വംസകായ । അഹം ബ്രഹ്മസ്ഥിതപ്രജ്ഞായ । അഹംഭാവവിവര്‍ജിതായ
അഹേതുകകൃപാസിന്ധവേ । അഹിംസാനിരതായ । അക്ഷയസ്വരൂപായ । അക്ഷയായ
അക്ഷയസുഖപ്രദായ । അക്ഷീണസൌഹൃദായ । ആഖുവാഹനമൂര്‍തയേ ।
ആഗമാദ്യന്തസന്നുതായ । ആഗമാതീതസദ്ഭാവായ । ആചാര്യപരമായ
ആത്മവിദ്യാവിശാരദായ । ആത്മവതേ । ആത്മാനുഭവസന്തുഷ്ടായ ।
ആത്മാനന്ദപ്രകാശായ । ആത്മാരാമായ നമഃ । 140 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ആത്മൈവപരമാത്മദൃശേ നമഃ । ആത്മൈകസര്‍വഭൂതാത്മനേ ।
ആദിത്യമധ്യവര്‍തിനേ । ആദിമധ്യാന്തവര്‍ജിതായ । ആനന്ദപരമാനന്ദായ ।
ആനന്ദപ്രദായ । ആനന്ദോ ബ്രഹ്മേതി ബോധകായ । ആനതാനനനിര്‍വര്‍തയേ ।
ആനാകമാദൃതാജ്ഞായ । ആപദാമപഹര്‍ത്രേ । ആപദോദ്ധാരകായ । ആപദ്ബാന്ധവായ
ആയുരാരോഗ്യദായ । ആരോഗ്യസുഖദായ । ആര്‍തത്രാണപരായണായ । ആര്‍ദ്രചിത്തേന
ഭക്താനാം സദാനുഗ്രഹവര്‍ഷകായ । ആശാപാശവിമുക്തായ । ആശാപാശവിമോചകായ
ഇച്ഛാധീനജഗത്സര്‍വായ । ഇച്ഛാധീനവപുഷേ നമഃ । 160 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഇഷേപ്സിതാര്‍ഥദാത്രേ നമഃ । ഇച്ഛാമോഹവീവര്‍തകായ ।
ഇച്ഛോത്ഥദുഃഖസഞ്ഛേത്രേ । ഇന്ദ്രിയാരാതിദര്‍പഘ്നേ । ഇന്ദ്രായ ।
ഇന്ദിരാരമണായ । ഇന്ദുശീതലഭാഷിണേ । ഇന്ദുവത്പ്രിയദര്‍ശനായ ।
ഇഷ്ടാപൂരശതൈര്ലഭ്യായ । ഇഷ്ടദൈവസ്വരൂപധൃതേ । ഇഷികാദാസസുപ്രീതായ
ഇഷ്ടികാലയരക്ഷിതേ । ഈശാസക്തമനോബുദ്ധയേ । ഈശാരാധനതത്പരായ
ഈശിതാഖിലദേവായ । ഈശാവാസ്യാര്‍ഥസൂചകായ । ഉപദ്രവനിവാരണായ ।
ഉത്തമ്പ്രേമമാര്‍ഗിണേ । ഉത്തമോദാത്കര്‍മകൃതേ । ഉദാസീനവദാസീനായ നമഃ । 180 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഉദ്ധരാമീത്യുദീരകായ നമഃ । ഉപേന്ദ്രായ । ഉന്‍മത്തശ്വാഭിഗോപ്ത്രേ
ഉന്‍മത്തവേഷധൃതേ । ഉപദ്രവനിവാരിണേ । ഉപാംശുജപബോധകായ ।
ഉമേശരമേശയുക്താത്മനേ । ഊര്‍ധ്വഗതവിധാത്രേ । ഊര്‍ധ്വബദ്ധനികേതനായ
ഊര്‍ധ്വരേതസേ । ഊര്‍ജിതഭക്തലക്ഷണായ । ഉര്‍ജിതഭക്തിപ്രദാത്രേ ।
ഉര്‍ജിതവാക്പ്രദാത്രേ । ഋതംഭരായ । പ്രജ്ഞായ । ഋണക്ലിഷ്ടധനപ്രദായ
ഋണബാധിതഭക്തസംരക്ഷകായ । ഏകാകിനേ । ഏകഭുക്തയേ ।
ഏകവാക്കായമാനസായ നമഃ । 200 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഏകാക്ഷരായ നമഃ । ഏകാക്ഷരപരജ്ഞാനിനേ ।
ഏകാത്മാസര്‍വദേവദശായ । ഏകേശ്വര പ്രതീതയേ । ഏകരീത്യാ ധൃതാഖിലായ
ഐക്യാനന്ദഗതദ്വന്ദ്വായ । ഐക്യാനന്ദദായകായ । ഐക്യകൃതേ ।
ഐക്യഭൂതാത്മനേ । ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദായ । ഓങ്കാരാദരായ । ഓജസ്വിനേ ।
ഔഷധീകൃതഭസ്മദായ । കഥാകീര്‍തനപദ്ധത്യാം നാരദാനുഷ്ഠിതം സ്തുവന്തേ
കപര്‍ദിക്ലേശനാശായ । കബീര്‍ദാസാവതാരകായ । കപര്‍ദേര്‍വരപ്രദായ ।
കമലാലയായ । കമലാശ്ലിഷ്ടപാദാബ്ജായ । കമലായതലോചനായ നമഃ । 220 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ കന്ദര്‍പദര്‍പവിധ്വംസിനേ നമഃ । കമനീയഗുണാലയായ ।
കര്‍താകര്‍താന്യഥാകര്‍ത്രേ । കര്‍മയുക്താപകര്‍മകൃതേ । കര്‍മഠായ ।
കര്‍മനിര്‍മുക്തായ । കര്‍മാകര്‍മവിചക്ഷണായ । കര്‍മബീജക്ഷയങ്കര്‍ത്രേ ।
കര്‍മനിര്‍മൂലനക്ഷമായ । കര്‍മവ്യാധിവ്യപോഹിനേ । കര്‍മബന്ധവിനാശശായ
കലിമലാപഹാരിണേ । കലൌ പ്രത്യക്ഷദൈവതായ । കലിയുഗാവതാരായ ।
കല്യുത്ഥഭയഭഞ്ജനായ । കല്യാണാനന്തനാംനേ । കവിദാസഗണൂത്രാത്രേ ।
കഷ്ടനാശകരൌഷധായ । കാകാദീക്ഷിതരക്ഷായാന്ധുരീണേ ।
ഹമിതീരകായ നമഃ । 240 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ കാനനാഭീലാദപി ത്രാത്രേ നമഃ । കാനനേ പാനദാനകൃതേ ।
കാമജിതേ । കാമരൂപിണേ । കാമസങ്കല്‍പവര്‍ജിതായ । കാമിതാര്‍ഥപ്രദാത്രേ ।
കാമാദിശത്രുനാശനായ । കാംയകര്‍മാനുപന്യസ്തായ । കാമനാസക്തിനാശകായ
കാലകാലായ । കാലാതീതായ । കാലകൃതേ । കാലദര്‍പവിനാശിനേ
കാലാന്തരാര്‍ധക്ഷമായ । കാഞ്ചനലോഷ്ടസമഭാവായ ।
കാലാഗ്നിസദൃശക്രോധായ । കാശീരാമസുരക്ഷകായ । കീര്‍തിവ്യാപ്തദിഗന്തായ ।
കുഫ്നിനീതകലേബരായ । കുംഭാരാഗ്നിശിശത്രാത്രേ നമഃ । 260 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ കുഷ്ഠരോഗനിവാരകായ നമഃ । കൂടസ്ഥായ । കൃതജ്ഞായ ।
കൃത്സ്നക്ഷേത്രപ്രകാശകായ । കൃത്സ്നജ്ഞായ । കൃപാപൂര്‍ണായ । കൃപയാ
പാലിതാര്‍ചകായ । കൃഷ്ണരാമശിവാത്രേയമാരുത്യാദിസ്വരൂപധൃതേ ।
കേവലാത്മാനുഭൂതയേ । കൈവല്യപദദായകായ । കോവിദായ । കോമലാങ്ഗായ ।
കോപവ്യാജുശുഭപ്രദായ । കോഽഹമിതി ദിവാനക്തം വിചാരമനുശാസകായ
ക്ലിഷ്ടരക്ഷാധുരീണായ । ക്രോധജിതേ । ക്ലേശനാശകായ ।
ഗഗനസാക്ഷ്യവിസ്താരായ । ഗംഭീരിമധുരസ്വനായ ।
ഗങ്ഗാതീരനിവാസിനേ നമഃ । 280 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഗങ്ഗോത്പത്തിപദാംബുജായ നമഃ । ഗംഭീരായ ।
ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതൈഃ പൂജ്യായ । ഗതിവിദേ । ഗതിസൂചകായ ।
ഗഹ്വരേഷ്ടപുരാണായ । ഗര്‍വമാത്സര്യവര്‍ജിതായ । ഗാനനൃത്യവിനോദായ ।
ഗാലവണര വരപ്രദായ । ഗിരീശസദൃശത്യാഗിനേ । ഗീതാചാര്യായ ।
ഗീതാദ്ഭുതാര്‍ഥവക്ത്രേ । ഗീതാരഹസ്യസമ്പ്രദായ । ഗീതാജ്ഞാനമയായ ।
ഗീതാപൂര്‍ണോപദേശകായ । ഗുണാതീതായ । ഗുണാത്മനേ । ഗുണദോഷവിവര്‍ജിതായ ।
ഗുണഭാവനായ । ഗുപ്തായ നമഃ । 300 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഗുഹാഹിതായ നമഃ । ഗൂഢായ । ഗുപ്തസര്‍വനിബോധകായ
ഗുരുദത്തസ്വരൂപായ । ഗുരവേ । ഗുരുതമായ । ഗുഹ്യായ
ഗുരുപാദപരായണായ । ഗുര്‍വീശാങ്ഘ്രിസദാധ്യാത്രേ ।
ഗുരുസന്തോഷവര്‍ധനായ । ഗുരുപ്രേമസമാലബ്ദപരിപൂര്‍ണ സ്വരൂപവതേ
ഗുരൂപാസനാസംസിദ്ധായ । ഗുരുമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ । ഗുഹ്യേശായ ।
ഗൃഹഹീനമഹാരാജായ । ഗുരുപരമ്പരാഽഽദിഷ്ഠസര്‍വത്യാഗപരായണായ ।
ഗുരുപരമ്പരാപ്രാപ്തസച്ചിദാനന്ദമൂര്‍തിമതേ । ഗൃഹമേധീപരാശ്രയായ ।
ഗോപാലകായ । ഗോഭാവായ നമഃ । 320 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഗോഷ്പദീകൃതകഷ്ടാബ്ധയേ നമഃ । ഗോദാവരീതടഗതായ
ചതുര്‍ഭുജായ । ചതുര്‍ബാഹുനിവാരിതനൃസങ്കടായ । ചക്രിണേ ।
ചന്ദനാലേപരുഷ്ടാനം ദുഷ്ടാനാം ധര്‍ഷണക്ഷമായ । ചന്ദോര്‍കരാദിഭക്താനാം
സദാ പാലനനിഷ്ടിതായ । ചരാചരപരിവ്യാപ്തായ । ചര്‍മദാ ഹേപ്യവിക്രിയായ
ചന്ദനാര്‍ചിതായ । ചരാചരായ । ചിത്രാതിചിത്രചാരിത്രായ ।
ചിന്‍മയാനന്ദായ । ചിത്രാംബരായ । ചിദാനന്ദായ । ഛിന്നസംശയായ ।
ഛിന്നപമ്പാരബന്ധനായ । ജഗത്പിത്രേ । ജഗന്‍മാത്രേ । ജഗത്ത്രാത്രേ നമഃ । 340 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ജഗദ്ധിതായ നമഃ । ജഗത്സാക്ഷിണേ । ജഗദ്വ്യാപിനേ ।
ജഗദ്ഗുരവേ । ജഗത്പ്രഭവേ । ജഗന്നാഥായ । ജഗദേകദിവാകരായ ।
ജഗന്‍മോഹനചമത്കാരായ । ജഗന്നാടകസൂത്രധൃതേ । ജഗന്‍മങ്ഗലകര്‍ത്രേ ।
ജഗന്‍മായേതി ബോധകായ । ജാതിമതഭേദവിദാരകായ । ജന്‍മബന്ധവിനിര്‍മുക്തായ ।
ജന്‍മസാഫല്യമന്ത്രദായ । ജന്‍മജന്‍മാന്തരജ്ഞായ । ജന്‍മനാശരഹസ്യവിദേ ।
ജന്‍മനാമസ്തു സന്തുഷ്ടഹരിപ്രത്യക്ഷഭാവിതായ । ജനജല്‍പമനാദൃത്യായ ।
ജപസിദ്ധമഹദ്യുതയേ । ജനപ്രേരിതഭക്തായ നമഃ । 360 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ജപ്യനാംനേ നമഃ । ജനേശ്വരായ ।
ജലഹീനസ്ഥലേഖിന്നഭക്താര്‍ഥം ജലസൃഷ്ടികൃതേ ।
ജാഹ്നവീതോയസംശോഭിതപദയുഗായ । ജാതിഭേദോ മതേഽര്‍ചേദിതി
ഭേദതിരസ്കൃതായ । ജാംബൂനദപരിത്യാഗിനേ । ജാഗരൂകാന്വിതപ്രജ്ഞായ ।
ജായാപത്യഗൃഹക്ഷേത്രസ്വജനസ്വാര്‍ഥവര്‍ജിതായ । ജിതദ്വൈതമഹാമോഹായ
ജിതക്രോധായ । ജിതമന്യവേ । ജിതേന്ദ്രിയായ । ജീതകന്ദര്‍പദര്‍പായ ।
ജിതാത്മനേ । ജിതഷഡ്രിപവേ । ജീര്‍ണഹൂണാലയസ്ഥാനേ പൂര്‍വജന്‍മകൃതം
സ്മരതേ । ജീര്‍ണയവനാലയസ്ഥിതായ । ജീര്‍ണയവനാലയേ ചമത്കാരകൃതേ ।
ജീവന്‍മുക്തായ । ജീവാത്മനേ നമഃ । 380 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ജീവാനാം മുക്തിദായകായ നമഃ । ജീവാനാം സദ്ഗതിദായകായ ।
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രരഹസ്യജ്ഞായ । ജ്യോതിര്‍ജ്ഞാനപ്രദായ । ജ്യോതിര്‍ഗമയേതി
ജ്ഞാനഭാസ്കരമൂര്‍തിമതേ । ജ്ഞാതപര്‍വരഹസ്യായ । ജ്ഞാതബ്രഹ്മപരാത്പരായ ।
ജ്ഞാനഭക്തി പ്രദായ । ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനിശ്ചയായ । ജ്ഞാനശക്തിസമാരൂഢായ
ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതായ । ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകര്‍മണേ ।
ജ്ഞാനനിര്‍ധൂതകല്‍മഷായ । ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസന്ധാത്രേ ।
ജ്ഞാനസഞ്ച്ഛിന്നസംശയായ । ജ്ഞാനശക്തിസമാരൂഢായ ।
ജ്ഞാനാപാസ്തമഹാമോഹായ । ജ്ഞാനീത്യാത്മൈവ നിശ്ചയായ । ജ്ഞേയായ ।
ജ്ഞാനഗംയായ നമഃ । 400 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ തസ്സര്‍വം പരങ്കാമായ നമഃ । ജ്യോതിഷാമ്പ്രഥമജ്യോതിഷേ ।
ജ്യോതിര്‍ഹീനദ്യുതിപ്രദായ । തപസ്സന്ദീപ്തതേജസ്വിനേ । തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭായ
തത്ത്വജ്ഞാനാര്‍ഥദര്‍ശിനേ । തത്ത്വമസ്യാദലക്ഷിതായ । തത്ത്വവിദേ
തത്ത്വമൂര്‍തയേ । തന്ദ്രാലസ്യവിവര്‍ജിതായ । തത്ത്വമാലാധരായ ।
തത്ത്വസാരവിശാരദായ । തര്‍ജിതാന്തരദൂതായ । തത്ത്വാത്മകായ । താത്യാഗണപതി
പേഷ്യായ । താത്യാനൂലകര ഗതിപ്രദായ । താരക്ബ്രഹ്മനാംനേ । തമോവിധ്വംസകായ
താമരദലാക്ഷായ । താരാബാഈ സുരക്ഷകായ നമഃ । 420 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ തിലകപൂജിതാങ്ഘ്രയേ നമഃ । തിര്യഗ്ദന്തുഗതിപ്രദായ
ഓം തീര്‍ഥീകൃതനിവാസായ । തീര്‍ഥപാദായ । തീര്‍ണായ । തുരീയായ ।
തുല്യപ്രിയാപ്രിയായ । തുല്യവനിന്ദാത്മസംസ്തുതയേ । തുല്യാധികവിഹീനായ
തുഷ്ടസജ്ജനസംവൃതായ । തൃപ്താത്മനേ । തൃഷാഹീനായ ।
തൃണീകൃതജഗദ്വ്യസനായ । തൈലീകൃതജലാപൂര്‍ണദീപസഞ്ജ്വാലിതാലയായ ।
ത്രികാലജ്ഞായ । ത്രിമൂര്‍തയേ । ത്രിഗുണാതീതായ । ത്രിമൂര്‍ത്യാത്മനേ । ത്രിസന്ധാത്രേ
ത്രിപുടീരഹിതസ്ഥിതായ നമഃ । 440 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ത്രിലോക സ്വേച്ഛാസഞ്ചാരിണേ നമഃ । ത്ര്യക്ഷകര്‍മഫലസങ്ഗായ
ത്ര്യക്ഷഭോഗസദാസുഖിനേ । ത്ര്യക്ഷദേഹാത്മബുദ്ധയേ ।
ത്ര്യക്ഷസര്‍വപരിഗ്രഹായ । ത്യക്തമോഹായ । ദണ്ഡധൃതേ ।
ദണ്ഡനാണാം ദുഷ്ടവൃത്യൈ വിനിവര്‍തകായ । ദംഭദര്‍പാദിദൂരായ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ । ദക്ഷിണാദാനകര്‍തൃഭ്യോ ദശധാപ്രതിദായകായ ।
ദയാസിന്ധവേ । ദത്തസ്വരൂപായ । ദത്താത്രേയായ । ദരിദ്രോഽയം ധനീവേതി
ഭേദാചാരവിവര്‍ജിതായ । ദഹരാകാശഭാനവേ । ദഗ്ധഹസ്താര്‍ഭകാവനായ ।
ദാരിദ്ര്യദുഃഖഭീതിഘ്നായ । ദാമോദരായ । ദാമോദരവരപ്രദായ നമഃ । 460 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ദാനശൌണ്ഡായ നമഃ । ദാന്തായ । ദാനൈശ്ചാന്യാന്‍ വശം നയതേ
ദാനമാര്‍ഗസ്ഖലത്പാദ നാനാചന്ദോര്‍കരാവനായ । ദിവ്യജ്ഞാനപ്രദായ
ദിവ്യമങ്ഗലവിഗ്രഹായ । ദിതേ ദയാപരായ । ദീര്‍ഘദൃശേ ।
ദീനവത്സലായ । ദുഷ്ടാനാം ദമവേശകായ । ദുരാധര്‍ഷതപോബലായ ।
ദുര്‍ഭിക്ഷേപ്യന്നദാത്രേ । ദുരദൃഷ്ടവിനാശകൃതേ । ദുഃഖശോകഭയദ്വേഷ
മോഹാദ്യശുഭനാശകായ । ദുഷ്ടനിഗ്രഹശിഷ്ടാനുഗ്രഹരൂപമഹാവ്രതായ ।
ദുഷ്ടമൂര്‍ഖജഡാദീനാമപ്രകാശസ്വരൂപവതേ । ദുഷ്ടജന്തുപരിത്രാത്രേ
ദൂരവര്‍തിതസമസ്തദൃശേ । ദൃശ്യം സര്‍വം ഹി
ചൈതന്യമിത്യാനന്ദപ്രതിഷ്ഠിതായ । ദേഹേവിഗലിതാശായ നമഃ । 480 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ദേഹായാത്രാര്‍ഥമന്നംഭുജേ നമഃ । ദേവദേവായ ।
ദേഹാത്മബുദ്ധിഹീനായ । ദേഹമോഹപ്രഭഞ്ജനായ । ദേവതാസന്നുതായ ।
ദൈവീസമ്പത്പ്രപൂര്‍ണായ । ദേശോദ്ധാരസഹായകൃതേ । ദ്വന്ദ്വമോഹവിനിര്‍മുക്തായ
ദ്വാരകാമായിവാസിനേ । ദ്വേഷദ്രോഹവിവര്‍ജിതായ । ദ്വൈതാദ്വൈതവിശിഷ്ടാദീന്‍
കാലേ സ്ഥാനേഽപി ബോധകായ । ദേവാനാം പരമാം ഗതയേ । ദേഹത്രയവിവര്‍ജിതായ ।
ധനദേവസമത്യാഗായ । ധരണീധരസന്നിഭായ । ധര്‍മജ്ഞായ । ധര്‍മസേതവേ
ധര്‍മസ്ഥാപനസംഭവായ । ധ്യാനയോഗപരായണായ ।
ധ്യാനഗംയായ നമഃ । 500 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ധ്യാനാവസ്ഥിതചേതസേ നമഃ । ധൃത്യുത്സാഹാസമന്വിതായ
നതജനാവനായ । നരലോകമനോരമായ । നഷ്ടദൃഷ്ടിപ്രദാത്രേ ।
നരലോകവീഡംബനായ । നാഗസര്‍പമയൂരേച സമാരൂഢഷഡാനനായ ।
നാനാചന്ദോര്‍കര സമാരാധ്യായ । നാനാരൂപധരായ । നാനാദേശാഭിദാകാരായ
നാനാവിധസമര്‍ചിതായ । നാരായണമഹാരാജ സംശ്ലാഘിതപദാംബുജായ
നാരായണപരായ । നാമവര്‍ജിതായ । നിഗൃഹീതേന്ദ്രിയഗ്രാമായ ।
നിഗമാഗമഗോചരായ । നിത്യതൃപ്തായ । നിരാശ്രയായ । നിത്യാനന്ദായ ।
നിത്യാനന്ദാനധര്‍മിഷ്ഠായ നമഃ । 520 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ നിത്യാനന്ദപ്രവാഹകായ നമഃ । നിത്യമങ്ഗലധാംനേ ।
നിത്യാഗ്നിഹോത്രവര്‍ധനായ । നിത്യകര്‍മനിയോക്ത്രേ । നിത്യസത്ത്വസ്ഥിതായ ।
നിംബപാദപമൂലസ്ഥായ । നിരന്തരാഗ്നിരക്ഷിത്രേ । നിസ്സഹായ । നിര്‍വികല്‍പായ ।
നിരങ്കുശഗതാഗതയേ । നിര്‍ജിതകാമനാദോഷായ । നിരാശായ । നിരഞ്ജനായ
നിര്‍വികല്‍പസമാധിഷ്ഠായ । നിരപേക്ഷായ । നിര്‍ഗുണായ । നിര്‍ദ്വന്ദ്വായ ।
നീത്യസത്ത്വസ്ഥായ । നിര്‍വികാരായ । നിര്‍മലായ നമഃ । 540 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ നിരാലംബായ നമഃ । നിരാകാരായ ।
നിവൃത്തഗുണദോഷകായ । നൂല്‍കര്‍വിജയാനന്ദമഹീഷാം ദത്തസദ്ഗതയേ ।
നരസിംഹഗണദാസദത്തപ്രചാരസാധനായ । നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചര്യായ
നൈഷ്കര്‍ംയപരിനിഷ്ടിതായ । പണ്ഢരീപാണ്ഡുരങ്ഗാഖ്യായ
പടേല താത്യാജീമാതുലായ । പതിതപാവനായ । പതിതാവനായ ।
പദവീസൃഷ്ടഗങ്ഗാംഭസേ । പദാംബുജനതാവനായ । പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണേ
പരമകരുണാലയായ । പരതത്ത്വപ്രദീപായ । പരമാര്‍ഥനിവേദകായ ।
പരമാനന്ദനീഷ്യന്ദായ । പരഞ്ജ്യോതിഷേ । പരാത്പരായ നമഃ । 560 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ । പരന്ധാംനേ । പരമേശ്വരായ ।
പരമസദ്ഗുരവേ । പരമാചാര്യായ । പരമപുരുഷായ । പരമാത്മനേ
പരാങ്ഗതയേ । പാപതാപൌഘസംഹാരിണേ । പാമരവ്യാജപണ്ഡിതായ
പാണ്ഡുരങ്ഗവിഠ്ഠലനാമിനേ । പിപീലികാമുഖാന്നദായ
പിശാചേഷ്വവ്യവസ്ഥിതായ । പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗാദേരിവ ഋതേ
സന്താനവര്‍ധനായ । പുനരുജ്ജീവിതപ്രേതായ । പുനരാവൃത്തിനാശകായ ।
പുനഃപുനരിഹാഗംയ ഭക്തേഭ്യഃ സദ്ഗതിപ്രദായ । പുണ്ഡരീകായതാക്ഷായ ।
പുണ്യവര്‍ധിനേ । പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനായ നമഃ । 580 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ പുരന്ദരാദിഭക്താഗ്രഗണ്യപരിത്രാണധുരന്ധരായ നമഃ ।
പുരാണപുരുഷായ । പുരീശായ । പുരുഷോത്തമായ । പൂജാപരാങ്മുഖായ । പൂര്‍ണായ
പൂര്‍ണവൈരാഗ്യശോഭിതായ । പൂര്‍ണാനന്ദപ്വരൂപിണേ । പൂര്‍ണകൃപാനിധയേ ।
പൂര്‍ണചന്ദ്രസമാഹ്ലാദിനേ । പൂര്‍ണകാമായ । പൂര്‍വജായ । പ്രണതപാലനോദ്യുക്തായ
പ്രണതാര്‍തിഹരായ । പ്രത്യക്ഷദേവതാമൂര്‍തയേ । പ്രത്യഗാത്മനിദര്‍ശകായ ।
പ്രപന്നപാരിജാതായ । പ്രപന്നാനാം പരാങ്ഗതയേ । പ്രഭവേ । പ്രമാണാതീത
ചിന്‍മൂര്‍തയേ നമഃ । 600 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ പ്രമാദാഭിമുഖദ്യുതയേ നമഃ । പ്രസന്നവദനായ ।
പ്രശസ്തവാചേ । പ്രശാന്താത്മനേ । പ്രിയസത്യമുദാഹരതേ । പ്രേമദായ
പ്രേമവശ്യായ । പ്രേമമാത്രൈകസാധനായ । ബഹരൂപനിഗൂഢാത്മനേ ।
ബലദൃപ്ത ദമക്ഷമായ । ബലാതിദര്‍പഭയ്യാജീമഹാഗര്‍വവിഭഞ്ജനായ ।
ബുധസന്തോഷദായ । ബുദ്ധായ । ബുധജനാവാസായ । ബൃഹദ്ബന്ധവിമോക്ത്രേ
ബൃഹദ്ഭാരവഹക്ഷമായ । ബ്രഹ്മകുലസമുദ്ഭൂതായ ।
ബ്രഹ്മചാരിവ്രതസ്ഥിതായ । ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതേ മഗ്നായ ।
ബ്രഹ്മാനന്ദായ നമഃ । 620 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ബ്രഹ്മാനന്ദലസദ്ദൃഷ്ടയേ നമഃ । ബ്രഹ്മവാദിനേ ।
ബ്രഹ്മവര്‍ചസേ । ബ്രഹ്മഭാവനായ । ബ്രഹ്മര്‍ഷയേ । ബ്രഹ്മണ്യായ ।
ബ്രഹ്മവിത്തമായ । ഭക്തദാസഗണൂ പ്രാണമാനവൃത്ത്യാദിരക്ഷകായ ।
ഭക്ത്യന്തഹിതൈഷിണേ । ഭക്താശ്രിതദയാപരായ । ഭക്താര്‍ഥം ധൃതദേഹായ
ഭക്താര്‍ഥം ദഗ്ധഹസ്തകായ । ഭക്തപരാഗതയേ । ഭക്തവത്സലായ ।
ഭക്തമാനസവാസിനേ । ഭക്തസുലഭായ । ഭക്തഭവാബ്ധിപോതായ । ഭഗവതേ ।
ഭജതാം സുഹൃദേ । ഭക്തഭീ സര്‍വസ്വഹാരണേ നമഃ । 640 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഭക്താനുഗ്രഹകാതരായ നമഃ । ഭക്തരൂപായ ।
ഭക്താവനസമര്‍ഥായ । ഭക്താവനധുരന്ധരായ । ഭക്തിഭാവപരാധീനായ ।
ഭക്താദ്യന്തഹിതൌഷധായ । ഭക്താവനപ്രതിജ്ഞായ । ഭജതാമിഷ്ടകാമദുഹേ ।
ഭക്തഹൃത്പദ്മവാസിനേ । ഭക്തിമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകായ । ഭക്താശയവിഹാരിണേ ।
ഭക്തസര്‍വമലാപഹായ । ഭക്തബോധൈകനിഷ്ണായ । ഭക്താനാം സദ്ഗതിപ്രദായ
ഭദ്രമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശിനേ । ഭദ്രം ഭദ്രമിതി ബ്രുവതേ । ഭദ്രശ്രവസേ ।
ഭന്നൂമാഈ സാധ്വീ മഹിലാശാസനായ । ഭവാബ്ധിപോതതരണായ ।
ഭയനാശനായ നമഃ । 660 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഭയത്രാത്രേ നമഃ । ഭയകൃതേ ।
ഭയനാശനായ । ഭവവാര്‍ധിപോതായ । ഭവലുണ്ഠനകോവിദായ ।
ഭസ്മദാനനിരസ്താധിവ്യാധിദുഃഖസുഖാഖിലായ । ഭസ്മസാത്കൃതമന്‍മഥായ
ഭസ്മപൂതമശീദിസ്ഥായ । ഭസ്മദഗ്ധാഖിലാധിമയായ ।
ഭാഗോജീകുഷ്ഠരോഗഘ്നായ । ഭാഷാഖിലസുവേദിതായ । ഭാഷ്യകൃതേ ।
ഭാവഗംയായ । ഭാരസര്‍വപരിഗ്രഹായ । ഭാഗവതസഹായായ । ഭാവനാശൂന്യതഃ
സുഖിനേ । ഭാഗവതപ്രദാനായ । ഭാഗവതോത്തമായ । ഭാവാത്മനേ । ഭില്ലരൂപേണ
ദത്താംഭസേ നമഃ । 680 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഭിക്ഷാന്നദാനശേഷഭുജേ നമഃ । ഭിക്ഷാധര്‍മമഹാരാജായ
ഭിക്ഷാഘദത്തഭോജനായ । ഭീമാജീക്ഷയപാപഘ്നേ ।
ഭീമബലാന്വിതായ । ഭീതാനാം ഭീതനാശിനേ । ഭീഷണഭീഷണായ ।
ഭീഷാചാലിതസൂര്യാഗ്നിമഘവന്‍മൃത്യുമാരുതായ । ഭുക്തിമുക്തി പ്രദാത്രേ ।
ഭുജങ്ഗദ്രക്ഷിതപ്രജായ । ഭുജങ്ഗാരൂപമാവിശ്യ സഹസ്രജനപൂജിതായ
ഭൂജനപൂജിതായ । ഭൂതകാരണായ । ഭൂതനാഥായ । ഭൂതസംസേവിതായ ।
ഭൂലയായ । ഭൂതശരണ്യായ । ഭൂതായ । ഭൂതാത്മനേ । ഭൂതഭാവനായ നമഃ । 700 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ഭൂതപ്രേതപിശാചാദീന്‍ ധര്‍മമാര്‍ഗേ നിയോജയതേ നമഃ ।
ഭൃത്യസത്യസേവാകൃതേ । ഭോഗൈശ്വര്യഷണ്‍മുക്താത്മനേ । ഭേഷജേ
ഭിഷജാം വരായ । മര്‍ത്യരൂപേണ ഭക്തസ്യ രക്ഷണേ തേന താഡിതായ ।
മന്ത്രഘോഷശുദ്ധിസ്ഥായ । മദാഭിമാനവര്‍ജിതായ । മധുസൂദനായ ।
മശൂചീമന്ത്രഘോഷണ പ്രോദ്ദിതായ । മഹാവാക്യസുധാമഗ്നായ । മഹാഭാഗവതായ
മഹാനുഭാവതേജസ്വിനേ । മഹായോഗേശ്വരായ । മഹാഭയപരിത്രാത്രേ ।
മഹാത്മനേ । മഹാബലായ । മാധവരായദേശപാണ്ഡേ സഖ്യസാഹായ്യകൃതേ ।
മാനാവമാനയോസ്തുല്യായ । മാര്‍ഗബന്ധമേ । മാരുതയേ നമഃ । 720 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ മായാമാനുഷരൂപേണ ഗൂഢൈശ്വര്യപരാത്പരായ നമഃ । മാനവാകാരായ
മാന്യായ । മാര്‍ജാലോച്ഛിഷ്ടഭോജനായ । മാരുതീരൂപായ । മിതവാചേ ।
മിതഭുജേ । മിത്രേത്രാ സദാസമായ । മുക്തഹേതവേ । മുക്തസങ്ഗാനഹംവാദിനേ ।
മുക്തസംസൃതിബന്ധനായ । മുനിവന്ദിതായ । മൂര്‍തിമാസവ്യന്യായ । മൂര്‍തിമതേ ।
മൂലേശാസ്ത്രീഗുരുര്‍ഘോലപ മഹാരാജസ്യരൂപധൃതേ । മൂലേശാസ്ത്രീജ്ഞാനപ്രദായ
മൃദാലയനിവാസിനേ । മൃത്യുഭീതിവ്യപോഹകായ । മേഘശ്യാമായ പൂജാര്‍ഥം
ശിവലിങ്ഗമുപാഹരതേ । മോഹകലിലതീര്‍ഥായ നമഃ । 740 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ മോഹസംശയനാശകായ നമഃ । മോദകരായ ।
മോക്ഷമാര്‍ഗ്സഹായായ । മൌനവ്യാഖ്യാപ്രബോധകായ । യജ്ഞധ്യാനതപോനിഷ്ണായ ।
യജ്ഞശിഷ്ടാന്നഭോജനായ । യതീന്ദ്രിയമനോബുദ്ധയേ । യതിധര്‍മസുപാലകായ
യവസംസേവിതായ । യജ്ഞായ । യഥേച്ചഛാസൂക്ഷ്മസഞ്ചാരിണേ ।
യഥേഷ്ടദാനധര്‍മകൃതേ । യമഭീതിവിനാശിനേ । യവനാലയഭൂഷണായ ।
യശസാപി മഹാരാജായ । യശഃപൂരിതഭാരതായ । യക്ഷരക്ഷഃപിശാചാനാം
സാന്നിധ്യാദേവ നാശകായ । യുക്തഭോജനനിദ്രായ । യുഗാന്തരരചരിത്രവിദേ ।
യോഗശക്തിജിതസ്വപ്നായ നമഃ । 760 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ യോഗമായാസമാവൃതായ നമഃ ।
യോഗവീക്ഷണസന്ദത്തപരമാനന്ദമൂര്‍തിമതേ । യോഗിഹൃദ്ധ്യാഗനംയായ ।
യോഗക്ഷേമവഹായ । യോഗീശ്വരായ । യോഗരൂപായ । രമാവാണീസ്വരൂപായ ।
രസായ । രസസര്‍വസ്വായ । രസനാരജിതേ । രഞ്ജിതവിമലോദ്യോഗായ ।
രക്ഷണപോഷണാത്സര്‍വപിതൃമാതൃഗുരുപ്രഭവേ । രാഗദ്വേഷനിയുക്താത്മനേ ।
രാകാചന്ദ്രസമാനനായ । രാജീവലോചനായ । രാജഭിശ്ചാഭിവന്ദിതായ ।
രാമഭക്തിപ്രപൂര്‍ണായ । രാമരൂപപ്രദര്‍ശകായ । രാമസാരൂപ്യലബ്ധായ ।
രാമസായിതിവിശ്രുതായ നമഃ । 780 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ രാമദൂതമയായ നമഃ । രാമമന്ത്രോപദേശകായ ।
രാമമൂര്‍ത്യാദിശങ്കര്‍ത്രേ । രാസനേകുലവര്‍ണനായ । രാഘവേന്ദ്രായ ।
രുദ്രതുല്യപ്രകോപായ । രുദ്രകോപദമക്ഷമായ । രുദ്രവിഷ്ണുകൃതാഭദായ ।
രുദ്രരൂപായ । രൂപിണീരൂപ്യമോഹജീതേ । രൂപാത്മനേ । രോഗദാരിദ്ര്യദുഃഖാദീന്‍
ഭസ്മദാനേന വാരയതേ । രോചനാദ്ദ്രവചിത്തായ । രോമഹര്‍ഷിതവാക്പതയേ
ലഘ്വാശിനേ । ലഘുനിദ്രായ । ലജ്ഞാശ്വ ഗ്രാമണീസസായ । ലലിതായ ।
ലലിതാദ്ഭുതചാരിത്രായ । ലക്ഷ്മീനാരായണായ നമഃ । 800 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ലീലാമാനുഷകര്‍മകൃതേ നമഃ । ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹായ ।
ലോകാഭിരാമായ । ലോകേശായ । ലോലുപത്വവിവര്‍ജിതായ । ലോകനാഥായ ।
ലോകബന്ധവേ । വാസുദേവായ । വാസുദേവൈക്സന്തുഷ്ടയേ । വാദദ്വേഷാമപ്രിയായ ।
വിദ്യാവിനയസമ്പന്നായ । വിധേയാത്മനേ । വീര്യവതേ । വിവിക്തദേശസേവിനേ
വിശ്വംഭരായ । വിഷ്ണുസ്വരൂപായ । വിശ്വഭാവനഭാവിതായ
വിശ്വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യായ । വിഷയാത്സംഹൃതേന്ദ്രിയായ ।
വീതരാഗഭയക്രോധായ നമഃ । 820 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ വൃദ്ധാന്ധേക്ഷണസമ്പ്രദായ നമഃ । വേദാന്താംബുജസൂര്യായ
വേദിസ്ഥാഗ്നിവിവര്‍ധനായ । വൈരാഗ്യപൂര്‍ണചാരിത്രായ
വൈകുണ്ഠപ്രിയകര്‍മകൃതേ । വൈഹായസഗതയേ ।
വ്യാമോഹപ്രശമനൌഷധായ । ശത്രുച്ഛേദേകമന്ത്രായ ।
ശരണാഗതവത്സലായ । ശരണാഗതഭീമാജിസ്യാന്ധഭേകാദിരക്ഷകായ
ശംഭവേ । ശരീരാനേകസംഭൃതായ । ശശികലാഭൂഷണായ ।
ശാരീരകര്‍മകേവലായ । ശാശ്വതധര്‍മഗോപ്ത്രേ । ശാന്തിദാന്തിവിഭൂഷിതായ
ശിരസ്ഥംബിതഗങ്ഗാംഭസേ । ശാന്താകാരായ । ശിഷ്ടധര്‍മമമപ്രാപ്യ
മൌലാനാപാദസേവിതായ । ശിവദായ നമഃ । 840 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ശിവരൂപായ നമഃ । ശിവശക്തിയുതായ । ശരീരയാവസുതോദ്വാഹാം
യഥോക്തം പരിപൂരയതേ । ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു സമായ । ശീതലവാക്സുധായ
ശിര്‍ഡിന്യസ്തഗുരോര്‍ദേഹായ । ശിര്‍ഡിത്യക്തകലേബരായ । ശുക്ലാംബരദേഹായ ।
ശുദ്ധസത്വഗുണസ്ഥിതായ । ശുദ്ധജ്ഞാനസ്വരൂപായ । ശുഭാശുഭവിവര്‍ജിതായ
ശുഭായ । ശേലൂഗുരുകുലവാസിനേ । ശേഷശായിനേ । ശ്രീസായിനാഥയ ।
ശ്രീസായീപരമാത്മനേ । ശ്രീസായിപ്രണവാകാരായ । ശ്രീസായിപരബ്രഹ്മണേ ।
ശ്രീസായിസമര്‍ധനേ । ശ്രീസായിപരാശക്തയേ നമഃ । 860 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ ശ്രീസായിരൂപധാരിണേ നമഃ । ഓംബീജനിലയായ ।
ശ്രീസാധുവേഷസായിനാഥനാംനേ । ശ്രീസമര്‍ഥസദ്ഗുരവേ ।
ശ്രീസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപായ । ശ്രീശിര്‍ഡീവിലയസായിനാഥായ ।
ശ്രീകണ്ഠായ । ശ്രീകരായ । ശ്രീമതേ । ശ്രീനിവാസായ । ശ്രേഷ്ഠായ ।
ശ്രേയോവിധായകായ । ശ്രുതിസ്മൃതിശിരോരത്നവിഭൂഷിതപദാംബുജായ ।
സഭാരാമസശിഷ്യായ । സകലാശ്രയകാമദുഹേ । സഗുണനിര്‍ഗുണബ്രഹ്മണേ
സജ്ജനമാനസവ്യോമരാജമാസസുധാകരായ । സത്കര്‍മനിരതായ ।
സത്സന്താനവരപ്രദായ । സത്യവ്രതായ നമഃ । 880 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ സത്യായ നമഃ । സുലഭന്യദുര്ലഭായ । സത്യവാചേ ।
സത്യസങ്കല്‍പായ । സത്യധര്‍മപരായണായ । സത്യപരാക്രമായ । സത്യദ്രഷ്ട്രേ
സനാതനായ । സത്യനാരായണായ । സത്യതത്ത്വപ്രബോധകായ । സത്പുരുഷായ ।
സദാചാരായ । സദാചാരഹിതേ രതായ । സദാശായ । സദാക്ഷിപ്തനിജാനന്ദായ ।
സദാനന്ദായ । സദ്ഗുരവേ । സദാ ജനഹിതോദ്യുക്തായ । സദാത്മനേ ।
സദാശിവായ നമഃ । 900 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ സദാഽഽര്‍ദ്രചിത്തായ നമഃ । സദ്രൂപിണേ । സദാശ്രയായ
സദാ ജിതായ । സന്യാസയോഗയുക്താത്മനേ । സന്‍മാര്‍ഗസ്ഥാപനവ്രതായ ।
സബീജം ഫലമാദായനിര്‍ബീജം പരിണാമകായ । സമദുഃഖസുഖസ്വസ്ഥായ ।
സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനായ । സമര്‍ഥസദ്ഗുരുശ്രേഷ്ഠായ । സമരായ ।
സമാശ്രിതജനത്രാണതത്പരായ । സമുദ്രസമഗാംഭീര്യായ । സങ്കല്‍പരഹിതായ
സംസാരതാപഹാര്യാങ്ഘ്രയേ । സംസാരവര്‍ജിതായ । സംസാരോര്‍താരണയ ।
സരോജദലകോമലായ । സര്‍പാദിഭയഹാരിണേ । സര്‍പരൂപേ വ്യവസ്ഥിതായ നമഃ । 920 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ സര്‍വകര്‍മഫലത്യാഗിനേ നമഃ । സര്‍വകര്‍മഫലപ്രദായ ।
സര്‍വംസഹാചക്രവര്‍തിനേ । സര്‍വത്രാ സമവസ്ഥിതായ । സര്‍വതഃപാണിപാദായ
സര്‍വതോഽക്ഷിശിരോമുഖായ । സര്‍വമാവൃത്യ സംസ്ഥിതായ ।
സര്‍വധര്‍മസമത്രാത്രേ । സര്‍വധര്‍മസുപൂജിതായ । സര്‍വഭൂതസ്ഥിതായ ।
സര്‍വഭൂതാന്തരാത്മനേ । സര്‍വഭൂതാശയസ്ഥിതായ । സര്‍വഭൂതാധിവാസായ
സര്‍വഭൂതഹിതേ രതായ । സര്‍വഭൂതാത്മനേ । സര്‍വഭൂതസുഹൃദേ ।
സര്‍വഭൂതനിശോന്നിദ്രായ । സര്‍വഭൂതസമാദൃതായ । സര്‍വജ്ഞായ ।
സര്‍വവിദേ നമഃ । 940 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ സര്‍വസ്മൈ നമഃ । സര്‍വമതസുസമ്മതായ । സര്‍വബ്രഹ്മമയം
ദ്രഷ്ട്രേ । സര്‍വശക്ത്യുപബൃംഹിതായ । സര്‍വസങ്കല്‍പസന്യാസിനേ ।
സങ്ഗവിവര്‍ജിതായ । സര്‍വലോകശരണ്യായ । സര്‍വലോകമഹേശ്വരായ ।
സര്‍വേശായ । സര്‍വരൂപിണേ । സര്‍വശുത്രുനിബര്‍ഹണായ । സര്‍വേപ്സിതഫലപ്രദായ
സര്‍വോപകാരകാരിണേ । സര്‍വോപാസ്യപദാംബുജായ । സഹസ്രശീര്‍ഷമൂര്‍തയേ
സഹജായ । സഹസ്രാക്ഷായ । സഹസ്രപാദേ । സഹസ്രനാമവിശ്വാസിനേ ।
സഹസ്രനാമതത്പരായ നമഃ । 960 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ സാകാരോഽപി നിരാകാരായ നമഃ ।
സാധുസേവിതായ । സാധുജനപരിത്രാത്രേ । സാധുപോഷകായ ।
സാലോക്യ-സാമീപ്യ-സാരൂപ്യ-സായുജ്യപദദായകായ । സായിരാമായ । സായിനാഥായ ।
സായീശായ । സായിസത്തമായ । സാക്ഷാത്കൃതഹരിപ്രീത്യാ സര്‍വശക്തിയുതായ ।
സാക്ഷാത്കാരപ്രദാത്രേ । സാക്ഷാന്‍മന്‍മഥമര്‍ദനായ । സായിനേ । സായിദേവായ ।
സിദ്ധായ । സിദ്ധേശായ । സിദ്ധസങ്കല്‍പായ । സിദ്ധിദായ । സുകവിപൂജിതായ ।
സുകൃതദുഷ്കൃതാതിതായ നമഃ । 980 ।

ഓം ശ്രീ സാഈ സുഖദായ നമഃ । സുഖദുഃഖസമായ । സുഗുണായ ।
സുരസേവിതായ । സുലോചനായ । സുസ്വരൂപായ । സ്വേച്ഛാമാത്രജഗദ്ഗേഹായ
ഹര്‍ഷാമര്‍ഷഭയോദ്വേഗൈര്‍വിനിര്‍മുക്തായ । വിമലാശയായ ।
ഹിന്ദൂ-മുസ്ലിമ സമൂഹാംശ്ച മൈത്രീകരണതത്പരായ । ഹുങ്കാരേണൈവ
സുക്ഷിപ്രം സ്തബ്ധപ്രചണ്ഡമാരുതായ । ഹൃദയഗ്രന്ധിവിവര്‍ജിതായ ।
ഹൃദയഗ്രന്ധിഭേദകായ । ജ്ഞാനാസ്ത ദൌര്‍ജന്യായ । ക്ഷിതീശായ ।
ക്ഷിതിപാലാദിസേവിതായ । ക്ഷിപ്രപ്രസാദദാത്രേ । ക്ഷീരാര്‍ണവവാസായ ।
ശ്രീസമര്‍ഥസദ്ഗുരവേ । സായിനാഥായ നമഃ । 1000 ।

ഇതി ശ്രീശിര്‍ഡീസായിനാഥസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Sri Shirdi Saibaba:

Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment