Home » Hindu Mantras » 1008 - Sahasranamavali » 1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati
1008 - Sahasranamavali SaiBaba Slokam

1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Shirdi Sainath Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રી શિર્ડી સાયિનાથસહસ્રનામાવલિઃ ॥
ૐ શ્રી સાઈ અકર્મણેકસુકર્મણે નમઃ । અકુલાય । અક્કલકોટ મહારાજાય ।
અખિલજીવનવત્સલાય । અખિલવસ્તુવિસ્તારાય । અખિલચેતનાવિષ્ટાય ।
અખિલવેદસમ્પત્પ્રદાય । અગ્રગણ્યાય । અગ્રભૂમ્ને । અગણિત ગુણાય ।
અઘૌઘસન્નિવર્તિને । અચલાય । અચિન્ત્યમહિમ્ને । અચ્યુતાય । અજાય
અજાતશત્રવે । અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં ચક્ષુરુન્મીલનક્ષમાય ।
આજન્મસ્થિતિનાશાય । અણિમાદિભૂષિતાય । અન્તર્ષદયાકાશાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ અન્તકાલેઽપિ રક્ષકાય નમઃ । અન્તર્યામિને । અન્તરાત્મને
અત્રિપુત્રાય । અતિતીવ્રતપસ્તપ્તાય । અતિનમ્રસ્વભાવાય ।
અતિથિભુક્તશેષભુજે । આત્માવાસિને । અદૃશ્યલોકસઞ્ચારિણે ।
અદૃષ્ટપૂર્વદર્શિત્રે । આદ્વૈતવપુત્વજ્ઞાય । આદ્વૈતાનન્દવાર્ષુકાય ।
અદ્ભુતાનન્તશક્તયે । અધિષ્ઠાનાય । અધોક્ષજાય । અધર્મોરુતરુચ્છેત્રે
અધ્યયાય । અધિભૂતાય । આધિદૈવાય । અધ્યક્ષાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ અનન્તકલ્યાણનામ્ને નમઃ । અનન્તગુણભૂષણાય । અનન્તનામ્ને ।
આસન્તમૂર્તયે । આસન્તશક્તિસંયુતાય । અનન્તાય । અનન્તાશ્ચર્યવીર્યાય
અન્નદાનસદાઽઽવિષ્ટાય । અન્નવસ્ત્રેપ્સિતપ્રદાય । અનઘાય ।
અનલ્પગતિમાનિતાય । અનવરતસમાધિસ્થાય । અનસૂયાત્મજાય ।
અનાથપરિરક્ષકાય । અનાદીમત્પરબ્રહ્મણે । અનાદૃતાષ્ટસિદ્ધયે
અનાહતદિવાકરાય । અનિમેષેક્ષિતપ્રજાય । અનિર્દેશ્યવપુષે ।
અનુગ્રહાર્થમૂર્તયે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ અનુવર્તિતગુરુપાદાય નમઃ ।
અનેકજન્મસમ્પ્રાપ્તકર્મબન્ધવિદારણાય ।
અનેકજન્મસંસિદ્ધશક્તિજ્ઞાનસ્વરૂપવતે । અનેકદિવ્યમૂર્તયે ।
અનેકાદ્ભુતદર્શનાય । અપરાજિતશક્તયે । અપરિગ્રહભૂષિતાય
અપવર્ગપ્રદાત્રે । અપવર્ગમયાય । અપામ્પુષ્પબોધકાય ।
અપારજ્ઞાનશક્તિમતે । અપાર્થિવદેહસ્થાય । અપાવૃતકૃપાપરાય ।
અપ્રપઞ્ચાય । અપ્રમત્તાય । અપ્રમેયગુણાકરાય । અપ્રાકૃતપરાક્રમાય ।
અપ્રાકૃતવપુષે । અપ્રાપ્તચિન્તાવિવર્જિતાય । અપ્રાર્થિતેષ્ટદાત્રે નમઃ । ૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ અબ્દુલ્લાદિપાલનાય નમઃ । અભઙ્ગાય । અભિમાનાતિદૂરાય ।
અભિષેકચમત્કૃતયે । અભીષ્ટવરવર્ષિણે । અભીષ્ટદિવ્યશક્તિભૃતે
અભેદાનન્દસન્ધાત્રે । અમર્ત્યાય । અમૃતવાઙ્મયાય । અમિતપરાક્રમાય ।
અરવિન્દદલાક્ષાય । અરિષડ્વર્ગનાશિને । અરિષ્ટામ્નાય । અર્ઘસત્તમાય
અલભ્યલાભસન્ધાત્રે । અલ્પદાનસુતોષિતાય । અલ્લાનામસદાવક્ત્રે ।
અલમ્બુધ્યા સ્વલઙ્કૃતાય । અવતારિતપર્વેશાય ।
અવધીરિતવૈભવાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ અવલમ્બ્યપદાબ્જાય નમઃ । અવાર્તલીલાવિશ્રુતાય ।
અવધૂતાખિલોપાધયે । અવાક્પાણિપાદોરવે । અવાઙ્માનસગોચરાય ।
અવિચ્છિન્નાગ્નિહોત્રાય । આવિચ્છિન્નસુખપ્રદાય । અવ્યક્તસ્વરૂપાય
અવ્યયાત્મને । અવ્યક્ત સમાશ્રયાય । અવ્યાજકરુણાસિન્ધવે ।
અવ્યાહતેષ્ટદેશગાય । અવ્યાપહૃતોપદેશાય । અવ્યાહૃતસુખપ્રદાય ।
અશક્યશક્યકર્ત્રે । અશુભાશયશુદ્ધિકૃતે । અશેષભૂતહૃત્સ્થાણવે
અશોકમોહશૃઙ્ખલાય । અષ્ટૈશ્વર્યયુતત્યાગિને ।
અષ્ટસિદ્ધિપરાઙ્મુખાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ અપઙ્ગયોગયુક્તાત્મને નમઃ । અસઙ્ગધ્વજશસ્ત્રભૃતે ।
અહઙ્કારવિધ્વંસકાય । અહં બ્રહ્મસ્થિતપ્રજ્ઞાય । અહમ્ભાવવિવર્જિતાય
અહેતુકકૃપાસિન્ધવે । અહિંસાનિરતાય । અક્ષયસ્વરૂપાય । અક્ષયાય
અક્ષયસુખપ્રદાય । અક્ષીણસૌહૃદાય । આખુવાહનમૂર્તયે ।
આગમાદ્યન્તસન્નુતાય । આગમાતીતસદ્ભાવાય । આચાર્યપરમાય
આત્મવિદ્યાવિશારદાય । આત્મવતે । આત્માનુભવસન્તુષ્ટાય ।
આત્માનન્દપ્રકાશાય । આત્મારામાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ આત્મૈવપરમાત્મદૃશે નમઃ । આત્મૈકસર્વભૂતાત્મને ।
આદિત્યમધ્યવર્તિને । આદિમધ્યાન્તવર્જિતાય । આનન્દપરમાનન્દાય ।
આનન્દપ્રદાય । આનન્દો બ્રહ્મેતિ બોધકાય । આનતાનનનિર્વર્તયે ।
આનાકમાદૃતાજ્ઞાય । આપદામપહર્ત્રે । આપદોદ્ધારકાય । આપદ્બાન્ધવાય
આયુરારોગ્યદાય । આરોગ્યસુખદાય । આર્તત્રાણપરાયણાય । આર્દ્રચિત્તેન
ભક્તાનાં સદાનુગ્રહવર્ષકાય । આશાપાશવિમુક્તાય । આશાપાશવિમોચકાય
ઇચ્છાધીનજગત્સર્વાય । ઇચ્છાધીનવપુષે નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ઇષેપ્સિતાર્થદાત્રે નમઃ । ઇચ્છામોહવીવર્તકાય ।
ઇચ્છોત્થદુઃખસઞ્છેત્રે । ઇન્દ્રિયારાતિદર્પઘ્ને । ઇન્દ્રાય ।
ઇન્દિરારમણાય । ઇન્દુશીતલભાષિણે । ઇન્દુવત્પ્રિયદર્શનાય ।
ઇષ્ટાપૂરશતૈર્લભ્યાય । ઇષ્ટદૈવસ્વરૂપધૃતે । ઇષિકાદાસસુપ્રીતાય
ઇષ્ટિકાલયરક્ષિતે । ઈશાસક્તમનોબુદ્ધયે । ઈશારાધનતત્પરાય
ઈશિતાખિલદેવાય । ઈશાવાસ્યાર્થસૂચકાય । ઉપદ્રવનિવારણાય ।
ઉત્તમ્પ્રેમમાર્ગિણે । ઉત્તમોદાત્કર્મકૃતે । ઉદાસીનવદાસીનાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ઉદ્ધરામીત્યુદીરકાય નમઃ । ઉપેન્દ્રાય । ઉન્મત્તશ્વાભિગોપ્ત્રે
ઉન્મત્તવેષધૃતે । ઉપદ્રવનિવારિણે । ઉપાંશુજપબોધકાય ।
ઉમેશરમેશયુક્તાત્મને । ઊર્ધ્વગતવિધાત્રે । ઊર્ધ્વબદ્ધનિકેતનાય
ઊર્ધ્વરેતસે । ઊર્જિતભક્તલક્ષણાય । ઉર્જિતભક્તિપ્રદાત્રે ।
ઉર્જિતવાક્પ્રદાત્રે । ઋતમ્ભરાય । પ્રજ્ઞાય । ઋણક્લિષ્ટધનપ્રદાય
ઋણબાધિતભક્તસંરક્ષકાય । એકાકિને । એકભુક્તયે ।
એકવાક્કાયમાનસાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ એકાક્ષરાય નમઃ । એકાક્ષરપરજ્ઞાનિને ।
એકાત્માસર્વદેવદશાય । એકેશ્વર પ્રતીતયે । એકરીત્યા ધૃતાખિલાય
ઐક્યાનન્દગતદ્વન્દ્વાય । ઐક્યાનન્દદાયકાય । ઐક્યકૃતે ।
ઐક્યભૂતાત્મને । ઐહિકામુષ્મિકપ્રદાય । ઓઙ્કારાદરાય । ઓજસ્વિને ।
ઔષધીકૃતભસ્મદાય । કથાકીર્તનપદ્ધત્યાં નારદાનુષ્ઠિતં સ્તુવન્તે
કપર્દિક્લેશનાશાય । કબીર્દાસાવતારકાય । કપર્દેર્વરપ્રદાય ।
કમલાલયાય । કમલાશ્લિષ્ટપાદાબ્જાય । કમલાયતલોચનાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ કન્દર્પદર્પવિધ્વંસિને નમઃ । કમનીયગુણાલયાય ।
કર્તાકર્તાન્યથાકર્ત્રે । કર્મયુક્તાપકર્મકૃતે । કર્મઠાય ।
કર્મનિર્મુક્તાય । કર્માકર્મવિચક્ષણાય । કર્મબીજક્ષયઙ્કર્ત્રે ।
કર્મનિર્મૂલનક્ષમાય । કર્મવ્યાધિવ્યપોહિને । કર્મબન્ધવિનાશશાય
કલિમલાપહારિણે । કલૌ પ્રત્યક્ષદૈવતાય । કલિયુગાવતારાય ।
કલ્યુત્થભયભઞ્જનાય । કલ્યાણાનન્તનામ્ને । કવિદાસગણૂત્રાત્રે ।
કષ્ટનાશકરૌષધાય । કાકાદીક્ષિતરક્ષાયાન્ધુરીણે ।
હમિતીરકાય નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ કાનનાભીલાદપિ ત્રાત્રે નમઃ । કાનને પાનદાનકૃતે ।
કામજિતે । કામરૂપિણે । કામસઙ્કલ્પવર્જિતાય । કામિતાર્થપ્રદાત્રે ।
કામાદિશત્રુનાશનાય । કામ્યકર્માનુપન્યસ્તાય । કામનાસક્તિનાશકાય
કાલકાલાય । કાલાતીતાય । કાલકૃતે । કાલદર્પવિનાશિને
કાલાન્તરાર્ધક્ષમાય । કાઞ્ચનલોષ્ટસમભાવાય ।
કાલાગ્નિસદૃશક્રોધાય । કાશીરામસુરક્ષકાય । કીર્તિવ્યાપ્તદિગન્તાય ।
કુફ્નિનીતકલેબરાય । કુમ્ભારાગ્નિશિશત્રાત્રે નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ કુષ્ઠરોગનિવારકાય નમઃ । કૂટસ્થાય । કૃતજ્ઞાય ।
કૃત્સ્નક્ષેત્રપ્રકાશકાય । કૃત્સ્નજ્ઞાય । કૃપાપૂર્ણાય । કૃપયા
પાલિતાર્ચકાય । કૃષ્ણરામશિવાત્રેયમારુત્યાદિસ્વરૂપધૃતે ।
કેવલાત્માનુભૂતયે । કૈવલ્યપદદાયકાય । કોવિદાય । કોમલાઙ્ગાય ।
કોપવ્યાજુશુભપ્રદાય । કોઽહમિતિ દિવાનક્તં વિચારમનુશાસકાય
ક્લિષ્ટરક્ષાધુરીણાય । ક્રોધજિતે । ક્લેશનાશકાય ।
ગગનસાક્ષ્યવિસ્તારાય । ગમ્ભીરિમધુરસ્વનાય ।
ગઙ્ગાતીરનિવાસિને નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ગઙ્ગોત્પત્તિપદામ્બુજાય નમઃ । ગમ્ભીરાય ।
ગન્ધપુષ્પાક્ષતૈઃ પૂજ્યાય । ગતિવિદે । ગતિસૂચકાય ।
ગહ્વરેષ્ટપુરાણાય । ગર્વમાત્સર્યવર્જિતાય । ગાનનૃત્યવિનોદાય ।
ગાલવણર વરપ્રદાય । ગિરીશસદૃશત્યાગિને । ગીતાચાર્યાય ।
ગીતાદ્ભુતાર્થવક્ત્રે । ગીતારહસ્યસમ્પ્રદાય । ગીતાજ્ઞાનમયાય ।
ગીતાપૂર્ણોપદેશકાય । ગુણાતીતાય । ગુણાત્મને । ગુણદોષવિવર્જિતાય ।
ગુણભાવનાય । ગુપ્તાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ગુહાહિતાય નમઃ । ગૂઢાય । ગુપ્તસર્વનિબોધકાય
ગુરુદત્તસ્વરૂપાય । ગુરવે । ગુરુતમાય । ગુહ્યાય
ગુરુપાદપરાયણાય । ગુર્વીશાઙ્ઘ્રિસદાધ્યાત્રે ।
ગુરુસન્તોષવર્ધનાય । ગુરુપ્રેમસમાલબ્દપરિપૂર્ણ સ્વરૂપવતે
ગુરૂપાસનાસંસિદ્ધાય । ગુરુમાર્ગપ્રવર્તકાય । ગુહ્યેશાય ।
ગૃહહીનમહારાજાય । ગુરુપરમ્પરાઽઽદિષ્ઠસર્વત્યાગપરાયણાય ।
ગુરુપરમ્પરાપ્રાપ્તસચ્ચિદાનન્દમૂર્તિમતે । ગૃહમેધીપરાશ્રયાય ।
ગોપાલકાય । ગોભાવાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ગોષ્પદીકૃતકષ્ટાબ્ધયે નમઃ । ગોદાવરીતટગતાય
ચતુર્ભુજાય । ચતુર્બાહુનિવારિતનૃસઙ્કટાય । ચક્રિણે ।
ચન્દનાલેપરુષ્ટાનં દુષ્ટાનાં ધર્ષણક્ષમાય । ચન્દોર્કરાદિભક્તાનાં
સદા પાલનનિષ્ટિતાય । ચરાચરપરિવ્યાપ્તાય । ચર્મદા હેપ્યવિક્રિયાય
ચન્દનાર્ચિતાય । ચરાચરાય । ચિત્રાતિચિત્રચારિત્રાય ।
ચિન્મયાનન્દાય । ચિત્રામ્બરાય । ચિદાનન્દાય । છિન્નસંશયાય ।
છિન્નપમ્પારબન્ધનાય । જગત્પિત્રે । જગન્માત્રે । જગત્ત્રાત્રે નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ જગદ્ધિતાય નમઃ । જગત્સાક્ષિણે । જગદ્વ્યાપિને ।
જગદ્ગુરવે । જગત્પ્રભવે । જગન્નાથાય । જગદેકદિવાકરાય ।
જગન્મોહનચમત્કારાય । જગન્નાટકસૂત્રધૃતે । જગન્મઙ્ગલકર્ત્રે ।
જગન્માયેતિ બોધકાય । જાતિમતભેદવિદારકાય । જન્મબન્ધવિનિર્મુક્તાય ।
જન્મસાફલ્યમન્ત્રદાય । જન્મજન્માન્તરજ્ઞાય । જન્મનાશરહસ્યવિદે ।
જન્મનામસ્તુ સન્તુષ્ટહરિપ્રત્યક્ષભાવિતાય । જનજલ્પમનાદૃત્યાય ।
જપસિદ્ધમહદ્યુતયે । જનપ્રેરિતભક્તાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ જપ્યનામ્ને નમઃ । જનેશ્વરાય ।
જલહીનસ્થલેખિન્નભક્તાર્થં જલસૃષ્ટિકૃતે ।
જાહ્નવીતોયસંશોભિતપદયુગાય । જાતિભેદો મતેઽર્ચેદિતિ
ભેદતિરસ્કૃતાય । જામ્બૂનદપરિત્યાગિને । જાગરૂકાન્વિતપ્રજ્ઞાય ।
જાયાપત્યગૃહક્ષેત્રસ્વજનસ્વાર્થવર્જિતાય । જિતદ્વૈતમહામોહાય
જિતક્રોધાય । જિતમન્યવે । જિતેન્દ્રિયાય । જીતકન્દર્પદર્પાય ।
જિતાત્મને । જિતષડ્રિપવે । જીર્ણહૂણાલયસ્થાને પૂર્વજન્મકૃતં
સ્મરતે । જીર્ણયવનાલયસ્થિતાય । જીર્ણયવનાલયે ચમત્કારકૃતે ।
જીવન્મુક્તાય । જીવાત્મને નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ જીવાનાં મુક્તિદાયકાય નમઃ । જીવાનાં સદ્ગતિદાયકાય ।
જ્યોતિશ્શાસ્ત્રરહસ્યજ્ઞાય । જ્યોતિર્જ્ઞાનપ્રદાય । જ્યોતિર્ગમયેતિ
જ્ઞાનભાસ્કરમૂર્તિમતે । જ્ઞાતપર્વરહસ્યાય । જ્ઞાતબ્રહ્મપરાત્પરાય ।
જ્ઞાનભક્તિ પ્રદાય । જ્ઞાનવિજ્ઞાનનિશ્ચયાય । જ્ઞાનશક્તિસમારૂઢાય
જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતાય । જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્મણે ।
જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાય । જ્ઞાનવૈરાગ્યસન્ધાત્રે ।
જ્ઞાનસઞ્ચ્છિન્નસંશયાય । જ્ઞાનશક્તિસમારૂઢાય ।
જ્ઞાનાપાસ્તમહામોહાય । જ્ઞાનીત્યાત્મૈવ નિશ્ચયાય । જ્ઞેયાય ।
જ્ઞાનગમ્યાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ તસ્સર્વં પરઙ્કામાય નમઃ । જ્યોતિષામ્પ્રથમજ્યોતિષે ।
જ્યોતિર્હીનદ્યુતિપ્રદાય । તપસ્સન્દીપ્તતેજસ્વિને । તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભાય
તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શિને । તત્ત્વમસ્યાદલક્ષિતાય । તત્ત્વવિદે
તત્ત્વમૂર્તયે । તન્દ્રાલસ્યવિવર્જિતાય । તત્ત્વમાલાધરાય ।
તત્ત્વસારવિશારદાય । તર્જિતાન્તરદૂતાય । તત્ત્વાત્મકાય । તાત્યાગણપતિ
પેષ્યાય । તાત્યાનૂલકર ગતિપ્રદાય । તારક્બ્રહ્મનામ્ને । તમોવિધ્વંસકાય
તામરદલાક્ષાય । તારાબાઈ સુરક્ષકાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ તિલકપૂજિતાઙ્ઘ્રયે નમઃ । તિર્યગ્દન્તુગતિપ્રદાય
ઓં તીર્થીકૃતનિવાસાય । તીર્થપાદાય । તીર્ણાય । તુરીયાય ।
તુલ્યપ્રિયાપ્રિયાય । તુલ્યવનિન્દાત્મસંસ્તુતયે । તુલ્યાધિકવિહીનાય
તુષ્ટસજ્જનસંવૃતાય । તૃપ્તાત્મને । તૃષાહીનાય ।
તૃણીકૃતજગદ્વ્યસનાય । તૈલીકૃતજલાપૂર્ણદીપસઞ્જ્વાલિતાલયાય ।
ત્રિકાલજ્ઞાય । ત્રિમૂર્તયે । ત્રિગુણાતીતાય । ત્રિમૂર્ત્યાત્મને । ત્રિસન્ધાત્રે
ત્રિપુટીરહિતસ્થિતાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ત્રિલોક સ્વેચ્છાસઞ્ચારિણે નમઃ । ત્ર્યક્ષકર્મફલસઙ્ગાય
ત્ર્યક્ષભોગસદાસુખિને । ત્ર્યક્ષદેહાત્મબુદ્ધયે ।
ત્ર્યક્ષસર્વપરિગ્રહાય । ત્યક્તમોહાય । દણ્ડધૃતે ।
દણ્ડનાણાં દુષ્ટવૃત્યૈ વિનિવર્તકાય । દમ્ભદર્પાદિદૂરાય ।
દક્ષિણામૂર્તયે । દક્ષિણાદાનકર્તૃભ્યો દશધાપ્રતિદાયકાય ।
દયાસિન્ધવે । દત્તસ્વરૂપાય । દત્તાત્રેયાય । દરિદ્રોઽયં ધનીવેતિ
ભેદાચારવિવર્જિતાય । દહરાકાશભાનવે । દગ્ધહસ્તાર્ભકાવનાય ।
દારિદ્ર્યદુઃખભીતિઘ્નાય । દામોદરાય । દામોદરવરપ્રદાય નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ દાનશૌણ્ડાય નમઃ । દાન્તાય । દાનૈશ્ચાન્યાન્ વશં નયતે
દાનમાર્ગસ્ખલત્પાદ નાનાચન્દોર્કરાવનાય । દિવ્યજ્ઞાનપ્રદાય
દિવ્યમઙ્ગલવિગ્રહાય । દિતે દયાપરાય । દીર્ઘદૃશે ।
દીનવત્સલાય । દુષ્ટાનાં દમવેશકાય । દુરાધર્ષતપોબલાય ।
દુર્ભિક્ષેપ્યન્નદાત્રે । દુરદૃષ્ટવિનાશકૃતે । દુઃખશોકભયદ્વેષ
મોહાદ્યશુભનાશકાય । દુષ્ટનિગ્રહશિષ્ટાનુગ્રહરૂપમહાવ્રતાય ।
દુષ્ટમૂર્ખજડાદીનામપ્રકાશસ્વરૂપવતે । દુષ્ટજન્તુપરિત્રાત્રે
દૂરવર્તિતસમસ્તદૃશે । દૃશ્યં સર્વં હિ
ચૈતન્યમિત્યાનન્દપ્રતિષ્ઠિતાય । દેહેવિગલિતાશાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ દેહાયાત્રાર્થમન્નમ્ભુજે નમઃ । દેવદેવાય ।
દેહાત્મબુદ્ધિહીનાય । દેહમોહપ્રભઞ્જનાય । દેવતાસન્નુતાય ।
દૈવીસમ્પત્પ્રપૂર્ણાય । દેશોદ્ધારસહાયકૃતે । દ્વન્દ્વમોહવિનિર્મુક્તાય
દ્વારકામાયિવાસિને । દ્વેષદ્રોહવિવર્જિતાય । દ્વૈતાદ્વૈતવિશિષ્ટાદીન્
કાલે સ્થાનેઽપિ બોધકાય । દેવાનાં પરમાં ગતયે । દેહત્રયવિવર્જિતાય ।
ધનદેવસમત્યાગાય । ધરણીધરસન્નિભાય । ધર્મજ્ઞાય । ધર્મસેતવે
ધર્મસ્થાપનસમ્ભવાય । ધ્યાનયોગપરાયણાય ।
ધ્યાનગમ્યાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ધ્યાનાવસ્થિતચેતસે નમઃ । ધૃત્યુત્સાહાસમન્વિતાય
નતજનાવનાય । નરલોકમનોરમાય । નષ્ટદૃષ્ટિપ્રદાત્રે ।
નરલોકવીડમ્બનાય । નાગસર્પમયૂરેચ સમારૂઢષડાનનાય ।
નાનાચન્દોર્કર સમારાધ્યાય । નાનારૂપધરાય । નાનાદેશાભિદાકારાય
નાનાવિધસમર્ચિતાય । નારાયણમહારાજ સંશ્લાઘિતપદામ્બુજાય
નારાયણપરાય । નામવર્જિતાય । નિગૃહીતેન્દ્રિયગ્રામાય ।
નિગમાગમગોચરાય । નિત્યતૃપ્તાય । નિરાશ્રયાય । નિત્યાનન્દાય ।
નિત્યાનન્દાનધર્મિષ્ઠાય નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ નિત્યાનન્દપ્રવાહકાય નમઃ । નિત્યમઙ્ગલધામ્ને ।
નિત્યાગ્નિહોત્રવર્ધનાય । નિત્યકર્મનિયોક્ત્રે । નિત્યસત્ત્વસ્થિતાય ।
નિમ્બપાદપમૂલસ્થાય । નિરન્તરાગ્નિરક્ષિત્રે । નિસ્સહાય । નિર્વિકલ્પાય ।
નિરઙ્કુશગતાગતયે । નિર્જિતકામનાદોષાય । નિરાશાય । નિરઞ્જનાય
નિર્વિકલ્પસમાધિષ્ઠાય । નિરપેક્ષાય । નિર્ગુણાય । નિર્દ્વન્દ્વાય ।
નીત્યસત્ત્વસ્થાય । નિર્વિકારાય । નિર્મલાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ નિરાલમ્બાય નમઃ । નિરાકારાય ।
નિવૃત્તગુણદોષકાય । નૂલ્કર્વિજયાનન્દમહીષાં દત્તસદ્ગતયે ।
નરસિંહગણદાસદત્તપ્રચારસાધનાય । નૈષ્ઠિકબ્રહ્મચર્યાય
નૈષ્કર્મ્યપરિનિષ્ટિતાય । પણ્ઢરીપાણ્ડુરઙ્ગાખ્યાય
પટેલ તાત્યાજીમાતુલાય । પતિતપાવનાય । પતિતાવનાય ।
પદવીસૃષ્ટગઙ્ગામ્ભસે । પદામ્બુજનતાવનાય । પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણે
પરમકરુણાલયાય । પરતત્ત્વપ્રદીપાય । પરમાર્થનિવેદકાય ।
પરમાનન્દનીષ્યન્દાય । પરઞ્જ્યોતિષે । પરાત્પરાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ પરમેષ્ઠિને નમઃ । પરન્ધામ્ને । પરમેશ્વરાય ।
પરમસદ્ગુરવે । પરમાચાર્યાય । પરમપુરુષાય । પરમાત્મને
પરાઙ્ગતયે । પાપતાપૌઘસંહારિણે । પામરવ્યાજપણ્ડિતાય
પાણ્ડુરઙ્ગવિઠ્ઠલનામિને । પિપીલિકામુખાન્નદાય
પિશાચેષ્વવ્યવસ્થિતાય । પુત્રકામેષ્ટિયાગાદેરિવ ઋતે
સન્તાનવર્ધનાય । પુનરુજ્જીવિતપ્રેતાય । પુનરાવૃત્તિનાશકાય ।
પુનઃપુનરિહાગમ્ય ભક્તેભ્યઃ સદ્ગતિપ્રદાય । પુણ્ડરીકાયતાક્ષાય ।
પુણ્યવર્ધિને । પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ પુરન્દરાદિભક્તાગ્રગણ્યપરિત્રાણધુરન્ધરાય નમઃ ।
પુરાણપુરુષાય । પુરીશાય । પુરુષોત્તમાય । પૂજાપરાઙ્મુખાય । પૂર્ણાય
પૂર્ણવૈરાગ્યશોભિતાય । પૂર્ણાનન્દપ્વરૂપિણે । પૂર્ણકૃપાનિધયે ।
પૂર્ણચન્દ્રસમાહ્લાદિને । પૂર્ણકામાય । પૂર્વજાય । પ્રણતપાલનોદ્યુક્તાય
પ્રણતાર્તિહરાય । પ્રત્યક્ષદેવતામૂર્તયે । પ્રત્યગાત્મનિદર્શકાય ।
પ્રપન્નપારિજાતાય । પ્રપન્નાનાં પરાઙ્ગતયે । પ્રભવે । પ્રમાણાતીત
ચિન્મૂર્તયે નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ પ્રમાદાભિમુખદ્યુતયે નમઃ । પ્રસન્નવદનાય ।
પ્રશસ્તવાચે । પ્રશાન્તાત્મને । પ્રિયસત્યમુદાહરતે । પ્રેમદાય
પ્રેમવશ્યાય । પ્રેમમાત્રૈકસાધનાય । બહરૂપનિગૂઢાત્મને ।
બલદૃપ્ત દમક્ષમાય । બલાતિદર્પભય્યાજીમહાગર્વવિભઞ્જનાય ।
બુધસન્તોષદાય । બુદ્ધાય । બુધજનાવાસાય । બૃહદ્બન્ધવિમોક્ત્રે
બૃહદ્ભારવહક્ષમાય । બ્રહ્મકુલસમુદ્ભૂતાય ।
બ્રહ્મચારિવ્રતસ્થિતાય । બ્રહ્માનન્દામૃતે મગ્નાય ।
બ્રહ્માનન્દાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ બ્રહ્માનન્દલસદ્દૃષ્ટયે નમઃ । બ્રહ્મવાદિને ।
બ્રહ્મવર્ચસે । બ્રહ્મભાવનાય । બ્રહ્મર્ષયે । બ્રહ્મણ્યાય ।
બ્રહ્મવિત્તમાય । ભક્તદાસગણૂ પ્રાણમાનવૃત્ત્યાદિરક્ષકાય ।
ભક્ત્યન્તહિતૈષિણે । ભક્તાશ્રિતદયાપરાય । ભક્તાર્થં ધૃતદેહાય
ભક્તાર્થં દગ્ધહસ્તકાય । ભક્તપરાગતયે । ભક્તવત્સલાય ।
ભક્તમાનસવાસિને । ભક્તસુલભાય । ભક્તભવાબ્ધિપોતાય । ભગવતે ।
ભજતાં સુહૃદે । ભક્તભી સર્વસ્વહારણે નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ભક્તાનુગ્રહકાતરાય નમઃ । ભક્તરૂપાય ।
ભક્તાવનસમર્થાય । ભક્તાવનધુરન્ધરાય । ભક્તિભાવપરાધીનાય ।
ભક્તાદ્યન્તહિતૌષધાય । ભક્તાવનપ્રતિજ્ઞાય । ભજતામિષ્ટકામદુહે ।
ભક્તહૃત્પદ્મવાસિને । ભક્તિમાર્ગપ્રદર્શકાય । ભક્તાશયવિહારિણે ।
ભક્તસર્વમલાપહાય । ભક્તબોધૈકનિષ્ણાય । ભક્તાનાં સદ્ગતિપ્રદાય
ભદ્રમાર્ગપ્રદર્શિને । ભદ્રં ભદ્રમિતિ બ્રુવતે । ભદ્રશ્રવસે ।
ભન્નૂમાઈ સાધ્વી મહિલાશાસનાય । ભવાબ્ધિપોતતરણાય ।
ભયનાશનાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ભયત્રાત્રે નમઃ । ભયકૃતે ।
ભયનાશનાય । ભવવાર્ધિપોતાય । ભવલુણ્ઠનકોવિદાય ।
ભસ્મદાનનિરસ્તાધિવ્યાધિદુઃખસુખાખિલાય । ભસ્મસાત્કૃતમન્મથાય
ભસ્મપૂતમશીદિસ્થાય । ભસ્મદગ્ધાખિલાધિમયાય ।
ભાગોજીકુષ્ઠરોગઘ્નાય । ભાષાખિલસુવેદિતાય । ભાષ્યકૃતે ।
ભાવગમ્યાય । ભારસર્વપરિગ્રહાય । ભાગવતસહાયાય । ભાવનાશૂન્યતઃ
સુખિને । ભાગવતપ્રદાનાય । ભાગવતોત્તમાય । ભાવાત્મને । ભિલ્લરૂપેણ
દત્તામ્ભસે નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ભિક્ષાન્નદાનશેષભુજે નમઃ । ભિક્ષાધર્મમહારાજાય
ભિક્ષાઘદત્તભોજનાય । ભીમાજીક્ષયપાપઘ્ને ।
ભીમબલાન્વિતાય । ભીતાનાં ભીતનાશિને । ભીષણભીષણાય ।
ભીષાચાલિતસૂર્યાગ્નિમઘવન્મૃત્યુમારુતાય । ભુક્તિમુક્તિ પ્રદાત્રે ।
ભુજઙ્ગદ્રક્ષિતપ્રજાય । ભુજઙ્ગારૂપમાવિશ્ય સહસ્રજનપૂજિતાય
ભૂજનપૂજિતાય । ભૂતકારણાય । ભૂતનાથાય । ભૂતસંસેવિતાય ।
ભૂલયાય । ભૂતશરણ્યાય । ભૂતાય । ભૂતાત્મને । ભૂતભાવનાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ ભૂતપ્રેતપિશાચાદીન્ ધર્મમાર્ગે નિયોજયતે નમઃ ।
ભૃત્યસત્યસેવાકૃતે । ભોગૈશ્વર્યષણ્મુક્તાત્મને । ભેષજે
ભિષજાં વરાય । મર્ત્યરૂપેણ ભક્તસ્ય રક્ષણે તેન તાડિતાય ।
મન્ત્રઘોષશુદ્ધિસ્થાય । મદાભિમાનવર્જિતાય । મધુસૂદનાય ।
મશૂચીમન્ત્રઘોષણ પ્રોદ્દિતાય । મહાવાક્યસુધામગ્નાય । મહાભાગવતાય
મહાનુભાવતેજસ્વિને । મહાયોગેશ્વરાય । મહાભયપરિત્રાત્રે ।
મહાત્મને । મહાબલાય । માધવરાયદેશપાણ્ડે સખ્યસાહાય્યકૃતે ।
માનાવમાનયોસ્તુલ્યાય । માર્ગબન્ધમે । મારુતયે નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ માયામાનુષરૂપેણ ગૂઢૈશ્વર્યપરાત્પરાય નમઃ । માનવાકારાય
માન્યાય । માર્જાલોચ્છિષ્ટભોજનાય । મારુતીરૂપાય । મિતવાચે ।
મિતભુજે । મિત્રેત્રા સદાસમાય । મુક્તહેતવે । મુક્તસઙ્ગાનહંવાદિને ।
મુક્તસંસૃતિબન્ધનાય । મુનિવન્દિતાય । મૂર્તિમાસવ્યન્યાય । મૂર્તિમતે ।
મૂલેશાસ્ત્રીગુરુર્ઘોલપ મહારાજસ્યરૂપધૃતે । મૂલેશાસ્ત્રીજ્ઞાનપ્રદાય
મૃદાલયનિવાસિને । મૃત્યુભીતિવ્યપોહકાય । મેઘશ્યામાય પૂજાર્થં
શિવલિઙ્ગમુપાહરતે । મોહકલિલતીર્થાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ મોહસંશયનાશકાય નમઃ । મોદકરાય ।
મોક્ષમાર્ગ્સહાયાય । મૌનવ્યાખ્યાપ્રબોધકાય । યજ્ઞધ્યાનતપોનિષ્ણાય ।
યજ્ઞશિષ્ટાન્નભોજનાય । યતીન્દ્રિયમનોબુદ્ધયે । યતિધર્મસુપાલકાય
યવસંસેવિતાય । યજ્ઞાય । યથેચ્ચછાસૂક્ષ્મસઞ્ચારિણે ।
યથેષ્ટદાનધર્મકૃતે । યમભીતિવિનાશિને । યવનાલયભૂષણાય ।
યશસાપિ મહારાજાય । યશઃપૂરિતભારતાય । યક્ષરક્ષઃપિશાચાનાં
સાન્નિધ્યાદેવ નાશકાય । યુક્તભોજનનિદ્રાય । યુગાન્તરરચરિત્રવિદે ।
યોગશક્તિજિતસ્વપ્નાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ યોગમાયાસમાવૃતાય નમઃ ।
યોગવીક્ષણસન્દત્તપરમાનન્દમૂર્તિમતે । યોગિહૃદ્ધ્યાગનમ્યાય ।
યોગક્ષેમવહાય । યોગીશ્વરાય । યોગરૂપાય । રમાવાણીસ્વરૂપાય ।
રસાય । રસસર્વસ્વાય । રસનારજિતે । રઞ્જિતવિમલોદ્યોગાય ।
રક્ષણપોષણાત્સર્વપિતૃમાતૃગુરુપ્રભવે । રાગદ્વેષનિયુક્તાત્મને ।
રાકાચન્દ્રસમાનનાય । રાજીવલોચનાય । રાજભિશ્ચાભિવન્દિતાય ।
રામભક્તિપ્રપૂર્ણાય । રામરૂપપ્રદર્શકાય । રામસારૂપ્યલબ્ધાય ।
રામસાયિતિવિશ્રુતાય નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ રામદૂતમયાય નમઃ । રામમન્ત્રોપદેશકાય ।
રામમૂર્ત્યાદિશઙ્કર્ત્રે । રાસનેકુલવર્ણનાય । રાઘવેન્દ્રાય ।
રુદ્રતુલ્યપ્રકોપાય । રુદ્રકોપદમક્ષમાય । રુદ્રવિષ્ણુકૃતાભદાય ।
રુદ્રરૂપાય । રૂપિણીરૂપ્યમોહજીતે । રૂપાત્મને । રોગદારિદ્ર્યદુઃખાદીન્
ભસ્મદાનેન વારયતે । રોચનાદ્દ્રવચિત્તાય । રોમહર્ષિતવાક્પતયે
લઘ્વાશિને । લઘુનિદ્રાય । લજ્ઞાશ્વ ગ્રામણીસસાય । લલિતાય ।
લલિતાદ્ભુતચારિત્રાય । લક્ષ્મીનારાયણાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ લીલામાનુષકર્મકૃતે નમઃ । લીલામાનુષવિગ્રહાય ।
લોકાભિરામાય । લોકેશાય । લોલુપત્વવિવર્જિતાય । લોકનાથાય ।
લોકબન્ધવે । વાસુદેવાય । વાસુદેવૈક્સન્તુષ્ટયે । વાદદ્વેષામપ્રિયાય ।
વિદ્યાવિનયસમ્પન્નાય । વિધેયાત્મને । વીર્યવતે । વિવિક્તદેશસેવિને
વિશ્વમ્ભરાય । વિષ્ણુસ્વરૂપાય । વિશ્વભાવનભાવિતાય
વિશ્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યાય । વિષયાત્સંહૃતેન્દ્રિયાય ।
વીતરાગભયક્રોધાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ વૃદ્ધાન્ધેક્ષણસમ્પ્રદાય નમઃ । વેદાન્તામ્બુજસૂર્યાય
વેદિસ્થાગ્નિવિવર્ધનાય । વૈરાગ્યપૂર્ણચારિત્રાય
વૈકુણ્ઠપ્રિયકર્મકૃતે । વૈહાયસગતયે ।
વ્યામોહપ્રશમનૌષધાય । શત્રુચ્છેદેકમન્ત્રાય ।
શરણાગતવત્સલાય । શરણાગતભીમાજિસ્યાન્ધભેકાદિરક્ષકાય
શમ્ભવે । શરીરાનેકસમ્ભૃતાય । શશિકલાભૂષણાય ।
શારીરકર્મકેવલાય । શાશ્વતધર્મગોપ્ત્રે । શાન્તિદાન્તિવિભૂષિતાય
શિરસ્થમ્બિતગઙ્ગામ્ભસે । શાન્તાકારાય । શિષ્ટધર્મમમપ્રાપ્ય
મૌલાનાપાદસેવિતાય । શિવદાય નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ શિવરૂપાય નમઃ । શિવશક્તિયુતાય । શરીરયાવસુતોદ્વાહાં
યથોક્તં પરિપૂરયતે । શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમાય । શીતલવાક્સુધાય
શિર્ડિન્યસ્તગુરોર્દેહાય । શિર્ડિત્યક્તકલેબરાય । શુક્લામ્બરદેહાય ।
શુદ્ધસત્વગુણસ્થિતાય । શુદ્ધજ્ઞાનસ્વરૂપાય । શુભાશુભવિવર્જિતાય
શુભાય । શેલૂગુરુકુલવાસિને । શેષશાયિને । શ્રીસાયિનાથય ।
શ્રીસાયીપરમાત્મને । શ્રીસાયિપ્રણવાકારાય । શ્રીસાયિપરબ્રહ્મણે ।
શ્રીસાયિસમર્ધને । શ્રીસાયિપરાશક્તયે નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ શ્રીસાયિરૂપધારિણે નમઃ । ૐબીજનિલયાય ।
શ્રીસાધુવેષસાયિનાથનામ્ને । શ્રીસમર્થસદ્ગુરવે ।
શ્રીસચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપાય । શ્રીશિર્ડીવિલયસાયિનાથાય ।
શ્રીકણ્ઠાય । શ્રીકરાય । શ્રીમતે । શ્રીનિવાસાય । શ્રેષ્ઠાય ।
શ્રેયોવિધાયકાય । શ્રુતિસ્મૃતિશિરોરત્નવિભૂષિતપદામ્બુજાય ।
સભારામસશિષ્યાય । સકલાશ્રયકામદુહે । સગુણનિર્ગુણબ્રહ્મણે
સજ્જનમાનસવ્યોમરાજમાસસુધાકરાય । સત્કર્મનિરતાય ।
સત્સન્તાનવરપ્રદાય । સત્યવ્રતાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ સત્યાય નમઃ । સુલભન્યદુર્લભાય । સત્યવાચે ।
સત્યસઙ્કલ્પાય । સત્યધર્મપરાયણાય । સત્યપરાક્રમાય । સત્યદ્રષ્ટ્રે
સનાતનાય । સત્યનારાયણાય । સત્યતત્ત્વપ્રબોધકાય । સત્પુરુષાય ।
સદાચારાય । સદાચારહિતે રતાય । સદાશાય । સદાક્ષિપ્તનિજાનન્દાય ।
સદાનન્દાય । સદ્ગુરવે । સદા જનહિતોદ્યુક્તાય । સદાત્મને ।
સદાશિવાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ સદાઽઽર્દ્રચિત્તાય નમઃ । સદ્રૂપિણે । સદાશ્રયાય
સદા જિતાય । સન્યાસયોગયુક્તાત્મને । સન્માર્ગસ્થાપનવ્રતાય ।
સબીજં ફલમાદાયનિર્બીજં પરિણામકાય । સમદુઃખસુખસ્વસ્થાય ।
સમલોષ્ટાશ્મકાઞ્ચનાય । સમર્થસદ્ગુરુશ્રેષ્ઠાય । સમરાય ।
સમાશ્રિતજનત્રાણતત્પરાય । સમુદ્રસમગામ્ભીર્યાય । સઙ્કલ્પરહિતાય
સંસારતાપહાર્યાઙ્ઘ્રયે । સંસારવર્જિતાય । સંસારોર્તારણય ।
સરોજદલકોમલાય । સર્પાદિભયહારિણે । સર્પરૂપે વ્યવસ્થિતાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ સર્વકર્મફલત્યાગિને નમઃ । સર્વકર્મફલપ્રદાય ।
સર્વંસહાચક્રવર્તિને । સર્વત્રા સમવસ્થિતાય । સર્વતઃપાણિપાદાય
સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખાય । સર્વમાવૃત્ય સંસ્થિતાય ।
સર્વધર્મસમત્રાત્રે । સર્વધર્મસુપૂજિતાય । સર્વભૂતસ્થિતાય ।
સર્વભૂતાન્તરાત્મને । સર્વભૂતાશયસ્થિતાય । સર્વભૂતાધિવાસાય
સર્વભૂતહિતે રતાય । સર્વભૂતાત્મને । સર્વભૂતસુહૃદે ।
સર્વભૂતનિશોન્નિદ્રાય । સર્વભૂતસમાદૃતાય । સર્વજ્ઞાય ।
સર્વવિદે નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ સર્વસ્મૈ નમઃ । સર્વમતસુસમ્મતાય । સર્વબ્રહ્મમયં
દ્રષ્ટ્રે । સર્વશક્ત્યુપબૃંહિતાય । સર્વસઙ્કલ્પસન્યાસિને ।
સઙ્ગવિવર્જિતાય । સર્વલોકશરણ્યાય । સર્વલોકમહેશ્વરાય ।
સર્વેશાય । સર્વરૂપિણે । સર્વશુત્રુનિબર્હણાય । સર્વેપ્સિતફલપ્રદાય
સર્વોપકારકારિણે । સર્વોપાસ્યપદામ્બુજાય । સહસ્રશીર્ષમૂર્તયે
સહજાય । સહસ્રાક્ષાય । સહસ્રપાદે । સહસ્રનામવિશ્વાસિને ।
સહસ્રનામતત્પરાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ સાકારોઽપિ નિરાકારાય નમઃ ।
સાધુસેવિતાય । સાધુજનપરિત્રાત્રે । સાધુપોષકાય ।
સાલોક્ય-સામીપ્ય-સારૂપ્ય-સાયુજ્યપદદાયકાય । સાયિરામાય । સાયિનાથાય ।
સાયીશાય । સાયિસત્તમાય । સાક્ષાત્કૃતહરિપ્રીત્યા સર્વશક્તિયુતાય ।
સાક્ષાત્કારપ્રદાત્રે । સાક્ષાન્મન્મથમર્દનાય । સાયિને । સાયિદેવાય ।
સિદ્ધાય । સિદ્ધેશાય । સિદ્ધસઙ્કલ્પાય । સિદ્ધિદાય । સુકવિપૂજિતાય ।
સુકૃતદુષ્કૃતાતિતાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ શ્રી સાઈ સુખદાય નમઃ । સુખદુઃખસમાય । સુગુણાય ।
સુરસેવિતાય । સુલોચનાય । સુસ્વરૂપાય । સ્વેચ્છામાત્રજગદ્ગેહાય
હર્ષામર્ષભયોદ્વેગૈર્વિનિર્મુક્તાય । વિમલાશયાય ।
હિન્દૂ-મુસ્લિમ સમૂહાંશ્ચ મૈત્રીકરણતત્પરાય । હુઙ્કારેણૈવ
સુક્ષિપ્રં સ્તબ્ધપ્રચણ્ડમારુતાય । હૃદયગ્રન્ધિવિવર્જિતાય ।
હૃદયગ્રન્ધિભેદકાય । જ્ઞાનાસ્ત દૌર્જન્યાય । ક્ષિતીશાય ।
ક્ષિતિપાલાદિસેવિતાય । ક્ષિપ્રપ્રસાદદાત્રે । ક્ષીરાર્ણવવાસાય ।
શ્રીસમર્થસદ્ગુરવે । સાયિનાથાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ઇતિ શ્રીશિર્ડીસાયિનાથસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Sri Shirdi Saibaba:

Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment