1008 - Sahasranamavali SaiBaba Slokam

1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Sri Shirdi Sainath Sahasranamavali Lyrics in English:

sri sirdi sayinathasahasranamavalih ॥
Om sri sai akarmanekasukarmane namah । akulaya । akkalakota maharajaya ।
akhilajivanavatsalaya । akhilavastuvistaraya । akhilacetanavistaya ।
akhilavedasampatpradaya । agraganyaya । agrabhumne । aganita gunaya ।
aghaughasannivartine । acalaya । acintyamahimne । acyutaya । ajaya
ajatasatrave । ajnanatimirandhanam caksurunmilanaksamaya ।
ajanmasthitinasaya । animadibhusitaya । antarsadayakasaya namah । 20 ।

Om sri sai antakale’pi raksakaya namah । antaryamine । antaratmane
atriputraya । atitivratapastaptaya । atinamrasvabhavaya ।
atithibhuktasesabhuje । atmavasine । adrsyalokasancarine ।
adrstapurvadarsitre । advaitavaputvajnaya । advaitanandavarsukaya ।
adbhutanantasaktaye । adhisthanaya । adhoksajaya । adharmorutarucchetre
adhyayaya । adhibhutaya । adhidaivaya । adhyaksaya namah । 40 ।

Om sri sai anantakalyananamne namah । anantagunabhusanaya । anantanamne ।
asantamurtaye । asantasaktisamyutaya । anantaya । anantascaryaviryaya
annadanasada”vistaya । annavastrepsitapradaya । anaghaya ।
analpagatimanitaya । anavaratasamadhisthaya । anasuyatmajaya ।
anathapariraksakaya । anadimatparabrahmane । anadrtastasiddhaye
anahatadivakaraya । animeseksitaprajaya । anirdesyavapuse ।
anugraharthamurtaye namah । 60 ।

Om sri sai anuvartitagurupadaya namah ।
anekajanmasampraptakarmabandhavidaranaya ।
anekajanmasamsiddhasaktijnanasvarupavate । anekadivyamurtaye ।
anekadbhutadarsanaya । aparajitasaktaye । aparigrahabhusitaya
apavargapradatre । apavargamayaya । apampuspabodhakaya ।
aparajnanasaktimate । aparthivadehasthaya । apavrtakrpaparaya ।
aprapancaya । apramattaya । aprameyagunakaraya । aprakrtaparakramaya ।
aprakrtavapuse । apraptacintavivarjitaya । aprarthitestadatre namah । 80 ।

Om sri sai abdulladipalanaya namah । abhangaya । abhimanatiduraya ।
abhisekacamatkrtaye । abhistavaravarsine । abhistadivyasaktibhrte
abhedanandasandhatre । amartyaya । amrtavanmayaya । amitaparakramaya ।
aravindadalaksaya । arisadvarganasine । aristamnaya । arghasattamaya
alabhyalabhasandhatre । alpadanasutositaya । allanamasadavaktre ।
alambudhya svalankrtaya । avataritaparvesaya ।
avadhiritavaibhavaya namah । 100 ।

Om sri sai avalambyapadabjaya namah । avartalilavisrutaya ।
avadhutakhilopadhaye । avakpanipadorave । avanmanasagocaraya ।
avicchinnagnihotraya । avicchinnasukhapradaya । avyaktasvarupaya
avyayatmane । avyakta samasrayaya । avyajakarunasindhave ।
avyahatestadesagaya । avyapahrtopadesaya । avyahrtasukhapradaya ।
asakyasakyakartre । asubhasayasuddhikrte । asesabhutahrtsthanave
asokamohasrnkhalaya । astaisvaryayutatyagine ।
astasiddhiparanmukhaya namah । 120 ।

Om sri sai apangayogayuktatmane namah । asangadhvajasastrabhrte ।
ahankaravidhvamsakaya । aham brahmasthitaprajnaya । ahambhavavivarjitaya
ahetukakrpasindhave । ahimsanirataya । aksayasvarupaya । aksayaya
aksayasukhapradaya । aksinasauhrdaya । akhuvahanamurtaye ।
agamadyantasannutaya । agamatitasadbhavaya । acaryaparamaya
atmavidyavisaradaya । atmavate । atmanubhavasantustaya ।
atmanandaprakasaya । atmaramaya namah । 140 ।

Om sri sai atmaivaparamatmadrse namah । atmaikasarvabhutatmane ।
adityamadhyavartine । adimadhyantavarjitaya । anandaparamanandaya ।
anandapradaya । anando brahmeti bodhakaya । anatanananirvartaye ।
anakamadrtajnaya । apadamapahartre । apadoddharakaya । apadbandhavaya
ayurarogyadaya । arogyasukhadaya । artatranaparayanaya । ardracittena
bhaktanam sadanugrahavarsakaya । asapasavimuktaya । asapasavimocakaya
icchadhinajagatsarvaya । icchadhinavapuse namah । 160 ।

Om sri sai isepsitarthadatre namah । icchamohavivartakaya ।
icchotthaduhkhasanchetre । indriyaratidarpaghne । indraya ।
indiraramanaya । indusitalabhasine । induvatpriyadarsanaya ।
istapurasatairlabhyaya । istadaivasvarupadhrte । isikadasasupritaya
istikalayaraksite । isasaktamanobuddhaye । isaradhanatatparaya
isitakhiladevaya । isavasyarthasucakaya । upadravanivaranaya ।
uttampremamargine । uttamodatkarmakrte । udasinavadasinaya namah । 180 ।

Om sri sai uddharamityudirakaya namah । upendraya । unmattasvabhigoptre
unmattavesadhrte । upadravanivarine । upamsujapabodhakaya ।
umesaramesayuktatmane । urdhvagatavidhatre । urdhvabaddhaniketanaya
urdhvaretase । urjitabhaktalaksanaya । urjitabhaktipradatre ।
urjitavakpradatre । rtambharaya । prajnaya । rnaklistadhanapradaya
rnabadhitabhaktasamraksakaya । ekakine । ekabhuktaye ।
ekavakkayamanasaya namah । 200 ।

Om sri sai ekaksaraya namah । ekaksaraparajnanine ।
ekatmasarvadevadasaya । ekesvara pratitaye । ekaritya dhrtakhilaya
aikyanandagatadvandvaya । aikyanandadayakaya । aikyakrte ।
aikyabhutatmane । aihikamusmikapradaya । onkaradaraya । ojasvine ।
ausadhikrtabhasmadaya । kathakirtanapaddhatyam naradanusthitam stuvante
kapardiklesanasaya । kabirdasavatarakaya । kapardervarapradaya ।
kamalalayaya । kamalaslistapadabjaya । kamalayatalocanaya namah । 220 ।

Om sri sai kandarpadarpavidhvamsine namah । kamaniyagunalayaya ।
kartakartanyathakartre । karmayuktapakarmakrte । karmathaya ।
karmanirmuktaya । karmakarmavicaksanaya । karmabijaksayankartre ।
karmanirmulanaksamaya । karmavyadhivyapohine । karmabandhavinasasaya
kalimalapaharine । kalau pratyaksadaivataya । kaliyugavataraya ।
kalyutthabhayabhanjanaya । kalyananantanamne । kavidasaganutratre ।
kastanasakarausadhaya । kakadiksitaraksayandhurine ।
hamitirakaya namah । 240 ।

Om sri sai kananabhiladapi tratre namah । kanane panadanakrte ।
kamajite । kamarupine । kamasankalpavarjitaya । kamitarthapradatre ।
kamadisatrunasanaya । kamyakarmanupanyastaya । kamanasaktinasakaya
kalakalaya । kalatitaya । kalakrte । kaladarpavinasine
kalantarardhaksamaya । kancanalostasamabhavaya ।
kalagnisadrsakrodhaya । kasiramasuraksakaya । kirtivyaptadigantaya ।
kuphninitakalebaraya । kumbharagnisisatratre namah । 260 ।

Om sri sai kustharoganivarakaya namah । kutasthaya । krtajnaya ।
krtsnaksetraprakasakaya । krtsnajnaya । krpapurnaya । krpaya
palitarcakaya । krsnaramasivatreyamarutyadisvarupadhrte ।
kevalatmanubhutaye । kaivalyapadadayakaya । kovidaya । komalangaya ।
kopavyajusubhapradaya । ko’hamiti divanaktam vicaramanusasakaya
klistaraksadhurinaya । krodhajite । klesanasakaya ।
gaganasaksyavistaraya । gambhirimadhurasvanaya ।
gangatiranivasine namah । 280 ।

Om sri sai gangotpattipadambujaya namah । gambhiraya ।
gandhapuspaksataih pujyaya । gativide । gatisucakaya ।
gahvarestapuranaya । garvamatsaryavarjitaya । gananrtyavinodaya ।
galavanara varapradaya । girisasadrsatyagine । gitacaryaya ।
gitadbhutarthavaktre । gitarahasyasampradaya । gitajnanamayaya ।
gitapurnopadesakaya । gunatitaya । gunatmane । gunadosavivarjitaya ।
gunabhavanaya । guptaya namah । 300 ।

Om sri sai guhahitaya namah । gudhaya । guptasarvanibodhakaya
gurudattasvarupaya । gurave । gurutamaya । guhyaya
gurupadaparayanaya । gurvisanghrisadadhyatre ।
gurusantosavardhanaya । gurupremasamalabdaparipurna svarupavate
gurupasanasamsiddhaya । gurumargapravartakaya । guhyesaya ।
grhahinamaharajaya । guruparampara”disthasarvatyagaparayanaya ।
guruparamparapraptasaccidanandamurtimate । grhamedhiparasrayaya ।
gopalakaya । gobhavaya namah । 320 ।

Om sri sai gospadikrtakastabdhaye namah । godavaritatagataya
caturbhujaya । caturbahunivaritanrsankataya । cakrine ।
candanaleparustanam dustanam dharsanaksamaya । candorkaradibhaktanam
sada palananistitaya । caracaraparivyaptaya । carmada hepyavikriyaya
candanarcitaya । caracaraya । citraticitracaritraya ।
cinmayanandaya । citrambaraya । cidanandaya । chinnasamsayaya ।
chinnapamparabandhanaya । jagatpitre । jaganmatre । jagattratre namah । 340 ।

Om sri sai jagaddhitaya namah । jagatsaksine । jagadvyapine ।
jagadgurave । jagatprabhave । jagannathaya । jagadekadivakaraya ।
jaganmohanacamatkaraya । jagannatakasutradhrte । jaganmangalakartre ।
jaganmayeti bodhakaya । jatimatabhedavidarakaya । janmabandhavinirmuktaya ।
janmasaphalyamantradaya । janmajanmantarajnaya । janmanasarahasyavide ।
janmanamastu santustaharipratyaksabhavitaya । janajalpamanadrtyaya ।
japasiddhamahadyutaye । janapreritabhaktaya namah । 360 ।

Om sri sai japyanamne namah । janesvaraya ।
jalahinasthalekhinnabhaktartham jalasrstikrte ।
jahnavitoyasamsobhitapadayugaya । jatibhedo mate’rcediti
bhedatiraskrtaya । jambunadaparityagine । jagarukanvitaprajnaya ।
jayapatyagrhaksetrasvajanasvarthavarjitaya । jitadvaitamahamohaya
jitakrodhaya । jitamanyave । jitendriyaya । jitakandarpadarpaya ।
jitatmane । jitasadripave । jirnahunalayasthane purvajanmakrtam
smarate । jirnayavanalayasthitaya । jirnayavanalaye camatkarakrte ।
jivanmuktaya । jivatmane namah । 380 ।

Om sri sai jivanam muktidayakaya namah । jivanam sadgatidayakaya ।
jyotissastrarahasyajnaya । jyotirjnanapradaya । jyotirgamayeti
jnanabhaskaramurtimate । jnataparvarahasyaya । jnatabrahmaparatparaya ।
jnanabhakti pradaya । jnanavijnananiscayaya । jnanasaktisamarudhaya
jnanayogavyavasthitaya । jnanagnidagdhakarmane ।
jnananirdhutakalmasaya । jnanavairagyasandhatre ।
jnanasancchinnasamsayaya । jnanasaktisamarudhaya ।
jnanapastamahamohaya । jnanityatmaiva niscayaya । jneyaya ।
jnanagamyaya namah । 400 ।

Om sri sai tassarvam parankamaya namah । jyotisamprathamajyotise ।
jyotirhinadyutipradaya । tapassandiptatejasvine । taptakancanasannibhaya
tattvajnanarthadarsine । tattvamasyadalaksitaya । tattvavide
tattvamurtaye । tandralasyavivarjitaya । tattvamaladharaya ।
tattvasaravisaradaya । tarjitantaradutaya । tattvatmakaya । tatyaganapati
pesyaya । tatyanulakara gatipradaya । tarakbrahmanamne । tamovidhvamsakaya
tamaradalaksaya । tarabai suraksakaya namah । 420 ।

Om sri sai tilakapujitanghraye namah । tiryagdantugatipradaya
om tirthikrtanivasaya । tirthapadaya । tirnaya । turiyaya ।
tulyapriyapriyaya । tulyavanindatmasamstutaye । tulyadhikavihinaya
tustasajjanasamvrtaya । trptatmane । trsahinaya ।
trnikrtajagadvyasanaya । tailikrtajalapurnadipasanjvalitalayaya ।
trikalajnaya । trimurtaye । trigunatitaya । trimurtyatmane । trisandhatre
triputirahitasthitaya namah । 440 ।

Om sri sai triloka svecchasancarine namah । tryaksakarmaphalasangaya
tryaksabhogasadasukhine । tryaksadehatmabuddhaye ।
tryaksasarvaparigrahaya । tyaktamohaya । dandadhrte ।
dandananam dustavrtyai vinivartakaya । dambhadarpadiduraya ।
daksinamurtaye । daksinadanakartrbhyo dasadhapratidayakaya ।
dayasindhave । dattasvarupaya । dattatreyaya । daridro’yam dhaniveti
bhedacaravivarjitaya । daharakasabhanave । dagdhahastarbhakavanaya ।
daridryaduhkhabhitighnaya । damodaraya । damodaravarapradaya namah । 460 ।

Om sri sai danasaundaya namah । dantaya । danaiscanyan vasam nayate
danamargaskhalatpada nanacandorkaravanaya । divyajnanapradaya
divyamangalavigrahaya । dite dayaparaya । dirghadrse ।
dinavatsalaya । dustanam damavesakaya । duradharsatapobalaya ।
durbhiksepyannadatre । duradrstavinasakrte । duhkhasokabhayadvesa
mohadyasubhanasakaya । dustanigrahasistanugraharupamahavrataya ।
dustamurkhajadadinamaprakasasvarupavate । dustajantuparitratre
duravartitasamastadrse । drsyam sarvam hi
caitanyamityanandapratisthitaya । dehevigalitasaya namah । 480 ।

Om sri sai dehayatrarthamannambhuje namah । devadevaya ।
dehatmabuddhihinaya । dehamohaprabhanjanaya । devatasannutaya ।
daivisampatprapurnaya । desoddharasahayakrte । dvandvamohavinirmuktaya
dvarakamayivasine । dvesadrohavivarjitaya । dvaitadvaitavisistadin
kale sthane’pi bodhakaya । devanam paramam gataye । dehatrayavivarjitaya ।
dhanadevasamatyagaya । dharanidharasannibhaya । dharmajnaya । dharmasetave
dharmasthapanasambhavaya । dhyanayogaparayanaya ।
dhyanagamyaya namah । 500 ।

Om sri sai dhyanavasthitacetase namah । dhrtyutsahasamanvitaya
natajanavanaya । naralokamanoramaya । nastadrstipradatre ।
naralokavidambanaya । nagasarpamayureca samarudhasadananaya ।
nanacandorkara samaradhyaya । nanarupadharaya । nanadesabhidakaraya
nanavidhasamarcitaya । narayanamaharaja samslaghitapadambujaya
narayanaparaya । namavarjitaya । nigrhitendriyagramaya ।
nigamagamagocaraya । nityatrptaya । nirasrayaya । nityanandaya ।
nityanandanadharmisthaya namah । 520 ।

Om sri sai nityanandapravahakaya namah । nityamangaladhamne ।
nityagnihotravardhanaya । nityakarmaniyoktre । nityasattvasthitaya ।
nimbapadapamulasthaya । nirantaragniraksitre । nissahaya । nirvikalpaya ।
nirankusagatagataye । nirjitakamanadosaya । nirasaya । niranjanaya
nirvikalpasamadhisthaya । nirapeksaya । nirgunaya । nirdvandvaya ।
nityasattvasthaya । nirvikaraya । nirmalaya namah । 540 ।

Om sri sai niralambaya namah । nirakaraya ।
nivrttagunadosakaya । nulkarvijayanandamahisam dattasadgataye ।
narasimhaganadasadattapracarasadhanaya । naisthikabrahmacaryaya
naiskarmyaparinistitaya । pandharipandurangakhyaya
patela tatyajimatulaya । patitapavanaya । patitavanaya ।
padavisrstagangambhase । padambujanatavanaya । parabrahmasvarupine
paramakarunalayaya । paratattvapradipaya । paramarthanivedakaya ।
paramanandanisyandaya । paranjyotise । paratparaya namah । 560 ।

Om sri sai paramesthine namah । parandhamne । paramesvaraya ।
paramasadgurave । paramacaryaya । paramapurusaya । paramatmane
parangataye । papatapaughasamharine । pamaravyajapanditaya
pandurangaviththalanamine । pipilikamukhannadaya
pisacesvavyavasthitaya । putrakamestiyagaderiva rte
santanavardhanaya । punarujjivitapretaya । punaravrttinasakaya ।
punahpunarihagamya bhaktebhyah sadgatipradaya । pundarikayataksaya ।
punyavardhine । punyasravanakirtanaya namah । 580 ।

Om sri sai purandaradibhaktagraganyaparitranadhurandharaya namah ।
puranapurusaya । purisaya । purusottamaya । pujaparanmukhaya । purnaya
purnavairagyasobhitaya । purnanandapvarupine । purnakrpanidhaye ।
purnacandrasamahladine । purnakamaya । purvajaya । pranatapalanodyuktaya
pranatartiharaya । pratyaksadevatamurtaye । pratyagatmanidarsakaya ।
prapannaparijataya । prapannanam parangataye । prabhave । pramanatita
cinmurtaye namah । 600 ।

Om sri sai pramadabhimukhadyutaye namah । prasannavadanaya ।
prasastavace । prasantatmane । priyasatyamudaharate । premadaya
premavasyaya । premamatraikasadhanaya । baharupanigudhatmane ।
baladrpta damaksamaya । balatidarpabhayyajimahagarvavibhanjanaya ।
budhasantosadaya । buddhaya । budhajanavasaya । brhadbandhavimoktre
brhadbharavahaksamaya । brahmakulasamudbhutaya ।
brahmacarivratasthitaya । brahmanandamrte magnaya ।
brahmanandaya namah । 620 ।

Om sri sai brahmanandalasaddrstaye namah । brahmavadine ।
brahmavarcase । brahmabhavanaya । brahmarsaye । brahmanyaya ।
brahmavittamaya । bhaktadasaganu pranamanavrttyadiraksakaya ।
bhaktyantahitaisine । bhaktasritadayaparaya । bhaktartham dhrtadehaya
bhaktartham dagdhahastakaya । bhaktaparagataye । bhaktavatsalaya ।
bhaktamanasavasine । bhaktasulabhaya । bhaktabhavabdhipotaya । bhagavate ।
bhajatam suhrde । bhaktabhi sarvasvaharane namah । 640 ।

Om sri sai bhaktanugrahakataraya namah । bhaktarupaya ।
bhaktavanasamarthaya । bhaktavanadhurandharaya । bhaktibhavaparadhinaya ।
bhaktadyantahitausadhaya । bhaktavanapratijnaya । bhajatamistakamaduhe ।
bhaktahrtpadmavasine । bhaktimargapradarsakaya । bhaktasayaviharine ।
bhaktasarvamalapahaya । bhaktabodhaikanisnaya । bhaktanam sadgatipradaya
bhadramargapradarsine । bhadram bhadramiti bruvate । bhadrasravase ।
bhannumai sadhvi mahilasasanaya । bhavabdhipotataranaya ।
bhayanasanaya namah । 660 ।

Om sri sai bhayatratre namah । bhayakrte ।
bhayanasanaya । bhavavardhipotaya । bhavalunthanakovidaya ।
bhasmadananirastadhivyadhiduhkhasukhakhilaya । bhasmasatkrtamanmathaya
bhasmaputamasidisthaya । bhasmadagdhakhiladhimayaya ।
bhagojikustharogaghnaya । bhasakhilasuveditaya । bhasyakrte ।
bhavagamyaya । bharasarvaparigrahaya । bhagavatasahayaya । bhavanasunyatah
sukhine । bhagavatapradanaya । bhagavatottamaya । bhavatmane । bhillarupena
dattambhase namah । 680 ।

Om sri sai bhiksannadanasesabhuje namah । bhiksadharmamaharajaya
bhiksaghadattabhojanaya । bhimajiksayapapaghne ।
bhimabalanvitaya । bhitanam bhitanasine । bhisanabhisanaya ।
bhisacalitasuryagnimaghavanmrtyumarutaya । bhuktimukti pradatre ।
bhujangadraksitaprajaya । bhujangarupamavisya sahasrajanapujitaya
bhujanapujitaya । bhutakaranaya । bhutanathaya । bhutasamsevitaya ।
bhulayaya । bhutasaranyaya । bhutaya । bhutatmane । bhutabhavanaya namah । 700 ।

Om sri sai bhutapretapisacadin dharmamarge niyojayate namah ।
bhrtyasatyasevakrte । bhogaisvaryasanmuktatmane । bhesaje
bhisajam varaya । martyarupena bhaktasya raksane tena taditaya ।
mantraghosasuddhisthaya । madabhimanavarjitaya । madhusudanaya ।
masucimantraghosana prodditaya । mahavakyasudhamagnaya । mahabhagavataya
mahanubhavatejasvine । mahayogesvaraya । mahabhayaparitratre ।
mahatmane । mahabalaya । madhavarayadesapande sakhyasahayyakrte ।
manavamanayostulyaya । margabandhame । marutaye namah । 720 ।

Om sri sai mayamanusarupena gudhaisvaryaparatparaya namah । manavakaraya
manyaya । marjalocchistabhojanaya । marutirupaya । mitavace ।
mitabhuje । mitretra sadasamaya । muktahetave । muktasanganahamvadine ।
muktasamsrtibandhanaya । munivanditaya । murtimasavyanyaya । murtimate ।
mulesastrigururgholapa maharajasyarupadhrte । mulesastrijnanapradaya
mrdalayanivasine । mrtyubhitivyapohakaya । meghasyamaya pujartham
sivalingamupaharate । mohakalilatirthaya namah । 740 ।

Om sri sai mohasamsayanasakaya namah । modakaraya ।
moksamargsahayaya । maunavyakhyaprabodhakaya । yajnadhyanataponisnaya ।
yajnasistannabhojanaya । yatindriyamanobuddhaye । yatidharmasupalakaya
yavasamsevitaya । yajnaya । yatheccachasuksmasancarine ।
yathestadanadharmakrte । yamabhitivinasine । yavanalayabhusanaya ।
yasasapi maharajaya । yasahpuritabharataya । yaksaraksahpisacanam
sannidhyadeva nasakaya । yuktabhojananidraya । yugantararacaritravide ।
yogasaktijitasvapnaya namah । 760 ।

Om sri sai yogamayasamavrtaya namah ।
yogaviksanasandattaparamanandamurtimate । yogihrddhyaganamyaya ।
yogaksemavahaya । yogisvaraya । yogarupaya । ramavanisvarupaya ।
rasaya । rasasarvasvaya । rasanarajite । ranjitavimalodyogaya ।
raksanaposanatsarvapitrmatrguruprabhave । ragadvesaniyuktatmane ।
rakacandrasamananaya । rajivalocanaya । rajabhiscabhivanditaya ।
ramabhaktiprapurnaya । ramarupapradarsakaya । ramasarupyalabdhaya ।
ramasayitivisrutaya namah । 780 ।

Om sri sai ramadutamayaya namah । ramamantropadesakaya ।
ramamurtyadisankartre । rasanekulavarnanaya । raghavendraya ।
rudratulyaprakopaya । rudrakopadamaksamaya । rudravisnukrtabhadaya ।
rudrarupaya । rupinirupyamohajite । rupatmane । rogadaridryaduhkhadin
bhasmadanena varayate । rocanaddravacittaya । romaharsitavakpataye
laghvasine । laghunidraya । lajnasva gramanisasaya । lalitaya ।
lalitadbhutacaritraya । laksminarayanaya namah । 800 ।

Om sri sai lilamanusakarmakrte namah । lilamanusavigrahaya ।
lokabhiramaya । lokesaya । lolupatvavivarjitaya । lokanathaya ।
lokabandhave । vasudevaya । vasudevaiksantustaye । vadadvesamapriyaya ।
vidyavinayasampannaya । vidheyatmane । viryavate । viviktadesasevine
visvambharaya । visnusvarupaya । visvabhavanabhavitaya
visvamangalamangalyaya । visayatsamhrtendriyaya ।
vitaragabhayakrodhaya namah । 820 ।

Om sri sai vrddhandheksanasampradaya namah । vedantambujasuryaya
vedisthagnivivardhanaya । vairagyapurnacaritraya
vaikunthapriyakarmakrte । vaihayasagataye ।
vyamohaprasamanausadhaya । satrucchedekamantraya ।
saranagatavatsalaya । saranagatabhimajisyandhabhekadiraksakaya
sambhave । sariranekasambhrtaya । sasikalabhusanaya ।
sarirakarmakevalaya । sasvatadharmagoptre । santidantivibhusitaya
sirasthambitagangambhase । santakaraya । sistadharmamamaprapya
maulanapadasevitaya । sivadaya namah । 840 ।

Om sri sai sivarupaya namah । sivasaktiyutaya । sarirayavasutodvaham
yathoktam paripurayate । sitosnasukhaduhkhesu samaya । sitalavaksudhaya
sirdinyastagurordehaya । sirdityaktakalebaraya । suklambaradehaya ।
suddhasatvagunasthitaya । suddhajnanasvarupaya । subhasubhavivarjitaya
subhaya । selugurukulavasine । sesasayine । srisayinathaya ।
srisayiparamatmane । srisayipranavakaraya । srisayiparabrahmane ।
srisayisamardhane । srisayiparasaktaye namah । 860 ।

Om sri sai srisayirupadharine namah । Ombijanilayaya ।
srisadhuvesasayinathanamne । srisamarthasadgurave ।
srisaccidanandasvarupaya । srisirdivilayasayinathaya ।
srikanthaya । srikaraya । srimate । srinivasaya । sresthaya ।
sreyovidhayakaya । srutismrtisiroratnavibhusitapadambujaya ।
sabharamasasisyaya । sakalasrayakamaduhe । sagunanirgunabrahmane
sajjanamanasavyomarajamasasudhakaraya । satkarmanirataya ।
satsantanavarapradaya । satyavrataya namah । 880 ।

Om sri sai satyaya namah । sulabhanyadurlabhaya । satyavace ।
satyasankalpaya । satyadharmaparayanaya । satyaparakramaya । satyadrastre
sanatanaya । satyanarayanaya । satyatattvaprabodhakaya । satpurusaya ।
sadacaraya । sadacarahite rataya । sadasaya । sadaksiptanijanandaya ।
sadanandaya । sadgurave । sada janahitodyuktaya । sadatmane ।
sadasivaya namah । 900 ।

Om sri sai sada”rdracittaya namah । sadrupine । sadasrayaya
sada jitaya । sanyasayogayuktatmane । sanmargasthapanavrataya ।
sabijam phalamadayanirbijam parinamakaya । samaduhkhasukhasvasthaya ।
samalostasmakancanaya । samarthasadgurusresthaya । samaraya ।
samasritajanatranatatparaya । samudrasamagambhiryaya । sankalparahitaya
samsaratapaharyanghraye । samsaravarjitaya । samsarortaranaya ।
sarojadalakomalaya । sarpadibhayaharine । sarparupe vyavasthitaya namah । 920 ।

Om sri sai sarvakarmaphalatyagine namah । sarvakarmaphalapradaya ।
sarvamsahacakravartine । sarvatra samavasthitaya । sarvatahpanipadaya
sarvato’ksisiromukhaya । sarvamavrtya samsthitaya ।
sarvadharmasamatratre । sarvadharmasupujitaya । sarvabhutasthitaya ।
sarvabhutantaratmane । sarvabhutasayasthitaya । sarvabhutadhivasaya
sarvabhutahite rataya । sarvabhutatmane । sarvabhutasuhrde ।
sarvabhutanisonnidraya । sarvabhutasamadrtaya । sarvajnaya ।
sarvavide namah । 940 ।

Om sri sai sarvasmai namah । sarvamatasusammataya । sarvabrahmamayam
drastre । sarvasaktyupabrmhitaya । sarvasankalpasanyasine ।
sangavivarjitaya । sarvalokasaranyaya । sarvalokamahesvaraya ।
sarvesaya । sarvarupine । sarvasutrunibarhanaya । sarvepsitaphalapradaya
sarvopakarakarine । sarvopasyapadambujaya । sahasrasirsamurtaye
sahajaya । sahasraksaya । sahasrapade । sahasranamavisvasine ।
sahasranamatatparaya namah । 960 ।

Om sri sai sakaro’pi nirakaraya namah ।
sadhusevitaya । sadhujanaparitratre । sadhuposakaya ।
salokya-samipya-sarupya-sayujyapadadayakaya । sayiramaya । sayinathaya ।
sayisaya । sayisattamaya । saksatkrtaharipritya sarvasaktiyutaya ।
saksatkarapradatre । saksanmanmathamardanaya । sayine । sayidevaya ।
siddhaya । siddhesaya । siddhasankalpaya । siddhidaya । sukavipujitaya ।
sukrtaduskrtatitaya namah । 980 ।

Om sri sai sukhadaya namah । sukhaduhkhasamaya । sugunaya ।
surasevitaya । sulocanaya । susvarupaya । svecchamatrajagadgehaya
harsamarsabhayodvegairvinirmuktaya । vimalasayaya ।
hindu-muslima samuhamsca maitrikaranatatparaya । hunkarenaiva
suksipram stabdhapracandamarutaya । hrdayagrandhivivarjitaya ।
hrdayagrandhibhedakaya । jnanasta daurjanyaya । ksitisaya ।
ksitipaladisevitaya । ksipraprasadadatre । ksirarnavavasaya ।
srisamarthasadgurave । sayinathaya namah । 1000 ।

iti srisirdisayinathasahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Sri Shirdi Saibaba:

Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment