1008 - Sahasranamavali SaiBaba Slokam

1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Sri Shirdi Sainath Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీ శిర్డీ సాయినాథసహస్రనామావలిః ॥
ఓం శ్రీ సాఈ అకర్మణేకసుకర్మణే నమః । అకులాయ । అక్కలకోట మహారాజాయ ।
అఖిలజీవనవత్సలాయ । అఖిలవస్తువిస్తారాయ । అఖిలచేతనావిష్టాయ ।
అఖిలవేదసమ్పత్ప్రదాయ । అగ్రగణ్యాయ । అగ్రభూమ్నే । అగణిత గుణాయ ।
అఘౌఘసన్నివర్తినే । అచలాయ । అచిన్త్యమహిమ్నే । అచ్యుతాయ । అజాయ
అజాతశత్రవే । అజ్ఞానతిమిరాన్ధానాం చక్షురున్మీలనక్షమాయ ।
ఆజన్మస్థితినాశాయ । అణిమాదిభూషితాయ । అన్తర్షదయాకాశాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ అన్తకాలేఽపి రక్షకాయ నమః । అన్తర్యామినే । అన్తరాత్మనే
అత్రిపుత్రాయ । అతితీవ్రతపస్తప్తాయ । అతినమ్రస్వభావాయ ।
అతిథిభుక్తశేషభుజే । ఆత్మావాసినే । అదృశ్యలోకసఞ్చారిణే ।
అదృష్టపూర్వదర్శిత్రే । ఆద్వైతవపుత్వజ్ఞాయ । ఆద్వైతానన్దవార్షుకాయ ।
అద్భుతానన్తశక్తయే । అధిష్ఠానాయ । అధోక్షజాయ । అధర్మోరుతరుచ్ఛేత్రే
అధ్యయాయ । అధిభూతాయ । ఆధిదైవాయ । అధ్యక్షాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ అనన్తకల్యాణనామ్నే నమః । అనన్తగుణభూషణాయ । అనన్తనామ్నే ।
ఆసన్తమూర్తయే । ఆసన్తశక్తిసంయుతాయ । అనన్తాయ । అనన్తాశ్చర్యవీర్యాయ
అన్నదానసదాఽఽవిష్టాయ । అన్నవస్త్రేప్సితప్రదాయ । అనఘాయ ।
అనల్పగతిమానితాయ । అనవరతసమాధిస్థాయ । అనసూయాత్మజాయ ।
అనాథపరిరక్షకాయ । అనాదీమత్పరబ్రహ్మణే । అనాదృతాష్టసిద్ధయే
అనాహతదివాకరాయ । అనిమేషేక్షితప్రజాయ । అనిర్దేశ్యవపుషే ।
అనుగ్రహార్థమూర్తయే నమః । ౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ అనువర్తితగురుపాదాయ నమః ।
అనేకజన్మసమ్ప్రాప్తకర్మబన్ధవిదారణాయ ।
అనేకజన్మసంసిద్ధశక్తిజ్ఞానస్వరూపవతే । అనేకదివ్యమూర్తయే ।
అనేకాద్భుతదర్శనాయ । అపరాజితశక్తయే । అపరిగ్రహభూషితాయ
అపవర్గప్రదాత్రే । అపవర్గమయాయ । అపామ్పుష్పబోధకాయ ।
అపారజ్ఞానశక్తిమతే । అపార్థివదేహస్థాయ । అపావృతకృపాపరాయ ।
అప్రపఞ్చాయ । అప్రమత్తాయ । అప్రమేయగుణాకరాయ । అప్రాకృతపరాక్రమాయ ।
అప్రాకృతవపుషే । అప్రాప్తచిన్తావివర్జితాయ । అప్రార్థితేష్టదాత్రే నమః । ౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ అబ్దుల్లాదిపాలనాయ నమః । అభఙ్గాయ । అభిమానాతిదూరాయ ।
అభిషేకచమత్కృతయే । అభీష్టవరవర్షిణే । అభీష్టదివ్యశక్తిభృతే
అభేదానన్దసన్ధాత్రే । అమర్త్యాయ । అమృతవాఙ్మయాయ । అమితపరాక్రమాయ ।
అరవిన్దదలాక్షాయ । అరిషడ్వర్గనాశినే । అరిష్టామ్నాయ । అర్ఘసత్తమాయ
అలభ్యలాభసన్ధాత్రే । అల్పదానసుతోషితాయ । అల్లానామసదావక్త్రే ।
అలమ్బుధ్యా స్వలఙ్కృతాయ । అవతారితపర్వేశాయ ।
అవధీరితవైభవాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ అవలమ్బ్యపదాబ్జాయ నమః । అవార్తలీలావిశ్రుతాయ ।
అవధూతాఖిలోపాధయే । అవాక్పాణిపాదోరవే । అవాఙ్మానసగోచరాయ ।
అవిచ్ఛిన్నాగ్నిహోత్రాయ । ఆవిచ్ఛిన్నసుఖప్రదాయ । అవ్యక్తస్వరూపాయ
అవ్యయాత్మనే । అవ్యక్త సమాశ్రయాయ । అవ్యాజకరుణాసిన్ధవే ।
అవ్యాహతేష్టదేశగాయ । అవ్యాపహృతోపదేశాయ । అవ్యాహృతసుఖప్రదాయ ।
అశక్యశక్యకర్త్రే । అశుభాశయశుద్ధికృతే । అశేషభూతహృత్స్థాణవే
అశోకమోహశృఙ్ఖలాయ । అష్టైశ్వర్యయుతత్యాగినే ।
అష్టసిద్ధిపరాఙ్ముఖాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ అపఙ్గయోగయుక్తాత్మనే నమః । అసఙ్గధ్వజశస్త్రభృతే ।
అహఙ్కారవిధ్వంసకాయ । అహం బ్రహ్మస్థితప్రజ్ఞాయ । అహమ్భావవివర్జితాయ
అహేతుకకృపాసిన్ధవే । అహింసానిరతాయ । అక్షయస్వరూపాయ । అక్షయాయ
అక్షయసుఖప్రదాయ । అక్షీణసౌహృదాయ । ఆఖువాహనమూర్తయే ।
ఆగమాద్యన్తసన్నుతాయ । ఆగమాతీతసద్భావాయ । ఆచార్యపరమాయ
ఆత్మవిద్యావిశారదాయ । ఆత్మవతే । ఆత్మానుభవసన్తుష్టాయ ।
ఆత్మానన్దప్రకాశాయ । ఆత్మారామాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ ఆత్మైవపరమాత్మదృశే నమః । ఆత్మైకసర్వభూతాత్మనే ।
ఆదిత్యమధ్యవర్తినే । ఆదిమధ్యాన్తవర్జితాయ । ఆనన్దపరమానన్దాయ ।
ఆనన్దప్రదాయ । ఆనన్దో బ్రహ్మేతి బోధకాయ । ఆనతానననిర్వర్తయే ।
ఆనాకమాదృతాజ్ఞాయ । ఆపదామపహర్త్రే । ఆపదోద్ధారకాయ । ఆపద్బాన్ధవాయ
ఆయురారోగ్యదాయ । ఆరోగ్యసుఖదాయ । ఆర్తత్రాణపరాయణాయ । ఆర్ద్రచిత్తేన
భక్తానాం సదానుగ్రహవర్షకాయ । ఆశాపాశవిముక్తాయ । ఆశాపాశవిమోచకాయ
ఇచ్ఛాధీనజగత్సర్వాయ । ఇచ్ఛాధీనవపుషే నమః । ౧౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ ఇషేప్సితార్థదాత్రే నమః । ఇచ్ఛామోహవీవర్తకాయ ।
ఇచ్ఛోత్థదుఃఖసఞ్ఛేత్రే । ఇన్ద్రియారాతిదర్పఘ్నే । ఇన్ద్రాయ ।
ఇన్దిరారమణాయ । ఇన్దుశీతలభాషిణే । ఇన్దువత్ప్రియదర్శనాయ ।
ఇష్టాపూరశతైర్లభ్యాయ । ఇష్టదైవస్వరూపధృతే । ఇషికాదాససుప్రీతాయ
ఇష్టికాలయరక్షితే । ఈశాసక్తమనోబుద్ధయే । ఈశారాధనతత్పరాయ
ఈశితాఖిలదేవాయ । ఈశావాస్యార్థసూచకాయ । ఉపద్రవనివారణాయ ।
ఉత్తమ్ప్రేమమార్గిణే । ఉత్తమోదాత్కర్మకృతే । ఉదాసీనవదాసీనాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ ఉద్ధరామీత్యుదీరకాయ నమః । ఉపేన్ద్రాయ । ఉన్మత్తశ్వాభిగోప్త్రే
ఉన్మత్తవేషధృతే । ఉపద్రవనివారిణే । ఉపాంశుజపబోధకాయ ।
ఉమేశరమేశయుక్తాత్మనే । ఊర్ధ్వగతవిధాత్రే । ఊర్ధ్వబద్ధనికేతనాయ
ఊర్ధ్వరేతసే । ఊర్జితభక్తలక్షణాయ । ఉర్జితభక్తిప్రదాత్రే ।
ఉర్జితవాక్ప్రదాత్రే । ఋతమ్భరాయ । ప్రజ్ఞాయ । ఋణక్లిష్టధనప్రదాయ
ఋణబాధితభక్తసంరక్షకాయ । ఏకాకినే । ఏకభుక్తయే ।
ఏకవాక్కాయమానసాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ ఏకాక్షరాయ నమః । ఏకాక్షరపరజ్ఞానినే ।
ఏకాత్మాసర్వదేవదశాయ । ఏకేశ్వర ప్రతీతయే । ఏకరీత్యా ధృతాఖిలాయ
ఐక్యానన్దగతద్వన్ద్వాయ । ఐక్యానన్దదాయకాయ । ఐక్యకృతే ।
ఐక్యభూతాత్మనే । ఐహికాముష్మికప్రదాయ । ఓఙ్కారాదరాయ । ఓజస్వినే ।
ఔషధీకృతభస్మదాయ । కథాకీర్తనపద్ధత్యాం నారదానుష్ఠితం స్తువన్తే
కపర్దిక్లేశనాశాయ । కబీర్దాసావతారకాయ । కపర్దేర్వరప్రదాయ ।
కమలాలయాయ । కమలాశ్లిష్టపాదాబ్జాయ । కమలాయతలోచనాయ నమః । ౨౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ కన్దర్పదర్పవిధ్వంసినే నమః । కమనీయగుణాలయాయ ।
కర్తాకర్తాన్యథాకర్త్రే । కర్మయుక్తాపకర్మకృతే । కర్మఠాయ ।
కర్మనిర్ముక్తాయ । కర్మాకర్మవిచక్షణాయ । కర్మబీజక్షయఙ్కర్త్రే ।
కర్మనిర్మూలనక్షమాయ । కర్మవ్యాధివ్యపోహినే । కర్మబన్ధవినాశశాయ
కలిమలాపహారిణే । కలౌ ప్రత్యక్షదైవతాయ । కలియుగావతారాయ ।
కల్యుత్థభయభఞ్జనాయ । కల్యాణానన్తనామ్నే । కవిదాసగణూత్రాత్రే ।
కష్టనాశకరౌషధాయ । కాకాదీక్షితరక్షాయాన్ధురీణే ।
హమితీరకాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ కాననాభీలాదపి త్రాత్రే నమః । కాననే పానదానకృతే ।
కామజితే । కామరూపిణే । కామసఙ్కల్పవర్జితాయ । కామితార్థప్రదాత్రే ।
కామాదిశత్రునాశనాయ । కామ్యకర్మానుపన్యస్తాయ । కామనాసక్తినాశకాయ
కాలకాలాయ । కాలాతీతాయ । కాలకృతే । కాలదర్పవినాశినే
కాలాన్తరార్ధక్షమాయ । కాఞ్చనలోష్టసమభావాయ ।
కాలాగ్నిసదృశక్రోధాయ । కాశీరామసురక్షకాయ । కీర్తివ్యాప్తదిగన్తాయ ।
కుఫ్నినీతకలేబరాయ । కుమ్భారాగ్నిశిశత్రాత్రే నమః । ౨౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ కుష్ఠరోగనివారకాయ నమః । కూటస్థాయ । కృతజ్ఞాయ ।
కృత్స్నక్షేత్రప్రకాశకాయ । కృత్స్నజ్ఞాయ । కృపాపూర్ణాయ । కృపయా
పాలితార్చకాయ । కృష్ణరామశివాత్రేయమారుత్యాదిస్వరూపధృతే ।
కేవలాత్మానుభూతయే । కైవల్యపదదాయకాయ । కోవిదాయ । కోమలాఙ్గాయ ।
కోపవ్యాజుశుభప్రదాయ । కోఽహమితి దివానక్తం విచారమనుశాసకాయ
క్లిష్టరక్షాధురీణాయ । క్రోధజితే । క్లేశనాశకాయ ।
గగనసాక్ష్యవిస్తారాయ । గమ్భీరిమధురస్వనాయ ।
గఙ్గాతీరనివాసినే నమః । ౨౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ గఙ్గోత్పత్తిపదామ్బుజాయ నమః । గమ్భీరాయ ।
గన్ధపుష్పాక్షతైః పూజ్యాయ । గతివిదే । గతిసూచకాయ ।
గహ్వరేష్టపురాణాయ । గర్వమాత్సర్యవర్జితాయ । గాననృత్యవినోదాయ ।
గాలవణర వరప్రదాయ । గిరీశసదృశత్యాగినే । గీతాచార్యాయ ।
గీతాద్భుతార్థవక్త్రే । గీతారహస్యసమ్ప్రదాయ । గీతాజ్ఞానమయాయ ।
గీతాపూర్ణోపదేశకాయ । గుణాతీతాయ । గుణాత్మనే । గుణదోషవివర్జితాయ ।
గుణభావనాయ । గుప్తాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ గుహాహితాయ నమః । గూఢాయ । గుప్తసర్వనిబోధకాయ
గురుదత్తస్వరూపాయ । గురవే । గురుతమాయ । గుహ్యాయ
గురుపాదపరాయణాయ । గుర్వీశాఙ్ఘ్రిసదాధ్యాత్రే ।
గురుసన్తోషవర్ధనాయ । గురుప్రేమసమాలబ్దపరిపూర్ణ స్వరూపవతే
గురూపాసనాసంసిద్ధాయ । గురుమార్గప్రవర్తకాయ । గుహ్యేశాయ ।
గృహహీనమహారాజాయ । గురుపరమ్పరాఽఽదిష్ఠసర్వత్యాగపరాయణాయ ।
గురుపరమ్పరాప్రాప్తసచ్చిదానన్దమూర్తిమతే । గృహమేధీపరాశ్రయాయ ।
గోపాలకాయ । గోభావాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ గోష్పదీకృతకష్టాబ్ధయే నమః । గోదావరీతటగతాయ
చతుర్భుజాయ । చతుర్బాహునివారితనృసఙ్కటాయ । చక్రిణే ।
చన్దనాలేపరుష్టానం దుష్టానాం ధర్షణక్షమాయ । చన్దోర్కరాదిభక్తానాం
సదా పాలననిష్టితాయ । చరాచరపరివ్యాప్తాయ । చర్మదా హేప్యవిక్రియాయ
చన్దనార్చితాయ । చరాచరాయ । చిత్రాతిచిత్రచారిత్రాయ ।
చిన్మయానన్దాయ । చిత్రామ్బరాయ । చిదానన్దాయ । ఛిన్నసంశయాయ ।
ఛిన్నపమ్పారబన్ధనాయ । జగత్పిత్రే । జగన్మాత్రే । జగత్త్రాత్రే నమః । ౩౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ జగద్ధితాయ నమః । జగత్సాక్షిణే । జగద్వ్యాపినే ।
జగద్గురవే । జగత్ప్రభవే । జగన్నాథాయ । జగదేకదివాకరాయ ।
జగన్మోహనచమత్కారాయ । జగన్నాటకసూత్రధృతే । జగన్మఙ్గలకర్త్రే ।
జగన్మాయేతి బోధకాయ । జాతిమతభేదవిదారకాయ । జన్మబన్ధవినిర్ముక్తాయ ।
జన్మసాఫల్యమన్త్రదాయ । జన్మజన్మాన్తరజ్ఞాయ । జన్మనాశరహస్యవిదే ।
జన్మనామస్తు సన్తుష్టహరిప్రత్యక్షభావితాయ । జనజల్పమనాదృత్యాయ ।
జపసిద్ధమహద్యుతయే । జనప్రేరితభక్తాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ జప్యనామ్నే నమః । జనేశ్వరాయ ।
జలహీనస్థలేఖిన్నభక్తార్థం జలసృష్టికృతే ।
జాహ్నవీతోయసంశోభితపదయుగాయ । జాతిభేదో మతేఽర్చేదితి
భేదతిరస్కృతాయ । జామ్బూనదపరిత్యాగినే । జాగరూకాన్వితప్రజ్ఞాయ ।
జాయాపత్యగృహక్షేత్రస్వజనస్వార్థవర్జితాయ । జితద్వైతమహామోహాయ
జితక్రోధాయ । జితమన్యవే । జితేన్ద్రియాయ । జీతకన్దర్పదర్పాయ ।
జితాత్మనే । జితషడ్రిపవే । జీర్ణహూణాలయస్థానే పూర్వజన్మకృతం
స్మరతే । జీర్ణయవనాలయస్థితాయ । జీర్ణయవనాలయే చమత్కారకృతే ।
జీవన్ముక్తాయ । జీవాత్మనే నమః । ౩౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ జీవానాం ముక్తిదాయకాయ నమః । జీవానాం సద్గతిదాయకాయ ।
జ్యోతిశ్శాస్త్రరహస్యజ్ఞాయ । జ్యోతిర్జ్ఞానప్రదాయ । జ్యోతిర్గమయేతి
జ్ఞానభాస్కరమూర్తిమతే । జ్ఞాతపర్వరహస్యాయ । జ్ఞాతబ్రహ్మపరాత్పరాయ ।
జ్ఞానభక్తి ప్రదాయ । జ్ఞానవిజ్ఞాననిశ్చయాయ । జ్ఞానశక్తిసమారూఢాయ
జ్ఞానయోగవ్యవస్థితాయ । జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మణే ।
జ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాయ । జ్ఞానవైరాగ్యసన్ధాత్రే ।
జ్ఞానసఞ్చ్ఛిన్నసంశయాయ । జ్ఞానశక్తిసమారూఢాయ ।
జ్ఞానాపాస్తమహామోహాయ । జ్ఞానీత్యాత్మైవ నిశ్చయాయ । జ్ఞేయాయ ।
జ్ఞానగమ్యాయ నమః । ౪౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ తస్సర్వం పరఙ్కామాయ నమః । జ్యోతిషామ్ప్రథమజ్యోతిషే ।
జ్యోతిర్హీనద్యుతిప్రదాయ । తపస్సన్దీప్తతేజస్వినే । తప్తకాఞ్చనసన్నిభాయ
తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శినే । తత్త్వమస్యాదలక్షితాయ । తత్త్వవిదే
తత్త్వమూర్తయే । తన్ద్రాలస్యవివర్జితాయ । తత్త్వమాలాధరాయ ।
తత్త్వసారవిశారదాయ । తర్జితాన్తరదూతాయ । తత్త్వాత్మకాయ । తాత్యాగణపతి
పేష్యాయ । తాత్యానూలకర గతిప్రదాయ । తారక్బ్రహ్మనామ్నే । తమోవిధ్వంసకాయ
తామరదలాక్షాయ । తారాబాఈ సురక్షకాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ తిలకపూజితాఙ్ఘ్రయే నమః । తిర్యగ్దన్తుగతిప్రదాయ
ఓం తీర్థీకృతనివాసాయ । తీర్థపాదాయ । తీర్ణాయ । తురీయాయ ।
తుల్యప్రియాప్రియాయ । తుల్యవనిన్దాత్మసంస్తుతయే । తుల్యాధికవిహీనాయ
తుష్టసజ్జనసంవృతాయ । తృప్తాత్మనే । తృషాహీనాయ ।
తృణీకృతజగద్వ్యసనాయ । తైలీకృతజలాపూర్ణదీపసఞ్జ్వాలితాలయాయ ।
త్రికాలజ్ఞాయ । త్రిమూర్తయే । త్రిగుణాతీతాయ । త్రిమూర్త్యాత్మనే । త్రిసన్ధాత్రే
త్రిపుటీరహితస్థితాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ త్రిలోక స్వేచ్ఛాసఞ్చారిణే నమః । త్ర్యక్షకర్మఫలసఙ్గాయ
త్ర్యక్షభోగసదాసుఖినే । త్ర్యక్షదేహాత్మబుద్ధయే ।
త్ర్యక్షసర్వపరిగ్రహాయ । త్యక్తమోహాయ । దణ్డధృతే ।
దణ్డనాణాం దుష్టవృత్యై వినివర్తకాయ । దమ్భదర్పాదిదూరాయ ।
దక్షిణామూర్తయే । దక్షిణాదానకర్తృభ్యో దశధాప్రతిదాయకాయ ।
దయాసిన్ధవే । దత్తస్వరూపాయ । దత్తాత్రేయాయ । దరిద్రోఽయం ధనీవేతి
భేదాచారవివర్జితాయ । దహరాకాశభానవే । దగ్ధహస్తార్భకావనాయ ।
దారిద్ర్యదుఃఖభీతిఘ్నాయ । దామోదరాయ । దామోదరవరప్రదాయ నమః । ౪౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ దానశౌణ్డాయ నమః । దాన్తాయ । దానైశ్చాన్యాన్ వశం నయతే
దానమార్గస్ఖలత్పాద నానాచన్దోర్కరావనాయ । దివ్యజ్ఞానప్రదాయ
దివ్యమఙ్గలవిగ్రహాయ । దితే దయాపరాయ । దీర్ఘదృశే ।
దీనవత్సలాయ । దుష్టానాం దమవేశకాయ । దురాధర్షతపోబలాయ ।
దుర్భిక్షేప్యన్నదాత్రే । దురదృష్టవినాశకృతే । దుఃఖశోకభయద్వేష
మోహాద్యశుభనాశకాయ । దుష్టనిగ్రహశిష్టానుగ్రహరూపమహావ్రతాయ ।
దుష్టమూర్ఖజడాదీనామప్రకాశస్వరూపవతే । దుష్టజన్తుపరిత్రాత్రే
దూరవర్తితసమస్తదృశే । దృశ్యం సర్వం హి
చైతన్యమిత్యానన్దప్రతిష్ఠితాయ । దేహేవిగలితాశాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ దేహాయాత్రార్థమన్నమ్భుజే నమః । దేవదేవాయ ।
దేహాత్మబుద్ధిహీనాయ । దేహమోహప్రభఞ్జనాయ । దేవతాసన్నుతాయ ।
దైవీసమ్పత్ప్రపూర్ణాయ । దేశోద్ధారసహాయకృతే । ద్వన్ద్వమోహవినిర్ముక్తాయ
ద్వారకామాయివాసినే । ద్వేషద్రోహవివర్జితాయ । ద్వైతాద్వైతవిశిష్టాదీన్
కాలే స్థానేఽపి బోధకాయ । దేవానాం పరమాం గతయే । దేహత్రయవివర్జితాయ ।
ధనదేవసమత్యాగాయ । ధరణీధరసన్నిభాయ । ధర్మజ్ఞాయ । ధర్మసేతవే
ధర్మస్థాపనసమ్భవాయ । ధ్యానయోగపరాయణాయ ।
ధ్యానగమ్యాయ నమః । ౫౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ ధ్యానావస్థితచేతసే నమః । ధృత్యుత్సాహాసమన్వితాయ
నతజనావనాయ । నరలోకమనోరమాయ । నష్టదృష్టిప్రదాత్రే ।
నరలోకవీడమ్బనాయ । నాగసర్పమయూరేచ సమారూఢషడాననాయ ।
నానాచన్దోర్కర సమారాధ్యాయ । నానారూపధరాయ । నానాదేశాభిదాకారాయ
నానావిధసమర్చితాయ । నారాయణమహారాజ సంశ్లాఘితపదామ్బుజాయ
నారాయణపరాయ । నామవర్జితాయ । నిగృహీతేన్ద్రియగ్రామాయ ।
నిగమాగమగోచరాయ । నిత్యతృప్తాయ । నిరాశ్రయాయ । నిత్యానన్దాయ ।
నిత్యానన్దానధర్మిష్ఠాయ నమః । ౫౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ నిత్యానన్దప్రవాహకాయ నమః । నిత్యమఙ్గలధామ్నే ।
నిత్యాగ్నిహోత్రవర్ధనాయ । నిత్యకర్మనియోక్త్రే । నిత్యసత్త్వస్థితాయ ।
నిమ్బపాదపమూలస్థాయ । నిరన్తరాగ్నిరక్షిత్రే । నిస్సహాయ । నిర్వికల్పాయ ।
నిరఙ్కుశగతాగతయే । నిర్జితకామనాదోషాయ । నిరాశాయ । నిరఞ్జనాయ
నిర్వికల్పసమాధిష్ఠాయ । నిరపేక్షాయ । నిర్గుణాయ । నిర్ద్వన్ద్వాయ ।
నీత్యసత్త్వస్థాయ । నిర్వికారాయ । నిర్మలాయ నమః । ౫౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ నిరాలమ్బాయ నమః । నిరాకారాయ ।
నివృత్తగుణదోషకాయ । నూల్కర్విజయానన్దమహీషాం దత్తసద్గతయే ।
నరసింహగణదాసదత్తప్రచారసాధనాయ । నైష్ఠికబ్రహ్మచర్యాయ
నైష్కర్మ్యపరినిష్టితాయ । పణ్ఢరీపాణ్డురఙ్గాఖ్యాయ
పటేల తాత్యాజీమాతులాయ । పతితపావనాయ । పతితావనాయ ।
పదవీసృష్టగఙ్గామ్భసే । పదామ్బుజనతావనాయ । పరబ్రహ్మస్వరూపిణే
పరమకరుణాలయాయ । పరతత్త్వప్రదీపాయ । పరమార్థనివేదకాయ ।
పరమానన్దనీష్యన్దాయ । పరఞ్జ్యోతిషే । పరాత్పరాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ పరమేష్ఠినే నమః । పరన్ధామ్నే । పరమేశ్వరాయ ।
పరమసద్గురవే । పరమాచార్యాయ । పరమపురుషాయ । పరమాత్మనే
పరాఙ్గతయే । పాపతాపౌఘసంహారిణే । పామరవ్యాజపణ్డితాయ
పాణ్డురఙ్గవిఠ్ఠలనామినే । పిపీలికాముఖాన్నదాయ
పిశాచేష్వవ్యవస్థితాయ । పుత్రకామేష్టియాగాదేరివ ఋతే
సన్తానవర్ధనాయ । పునరుజ్జీవితప్రేతాయ । పునరావృత్తినాశకాయ ।
పునఃపునరిహాగమ్య భక్తేభ్యః సద్గతిప్రదాయ । పుణ్డరీకాయతాక్షాయ ।
పుణ్యవర్ధినే । పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ పురన్దరాదిభక్తాగ్రగణ్యపరిత్రాణధురన్ధరాయ నమః ।
పురాణపురుషాయ । పురీశాయ । పురుషోత్తమాయ । పూజాపరాఙ్ముఖాయ । పూర్ణాయ
పూర్ణవైరాగ్యశోభితాయ । పూర్ణానన్దప్వరూపిణే । పూర్ణకృపానిధయే ।
పూర్ణచన్ద్రసమాహ్లాదినే । పూర్ణకామాయ । పూర్వజాయ । ప్రణతపాలనోద్యుక్తాయ
ప్రణతార్తిహరాయ । ప్రత్యక్షదేవతామూర్తయే । ప్రత్యగాత్మనిదర్శకాయ ।
ప్రపన్నపారిజాతాయ । ప్రపన్నానాం పరాఙ్గతయే । ప్రభవే । ప్రమాణాతీత
చిన్మూర్తయే నమః । ౬౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ ప్రమాదాభిముఖద్యుతయే నమః । ప్రసన్నవదనాయ ।
ప్రశస్తవాచే । ప్రశాన్తాత్మనే । ప్రియసత్యముదాహరతే । ప్రేమదాయ
ప్రేమవశ్యాయ । ప్రేమమాత్రైకసాధనాయ । బహరూపనిగూఢాత్మనే ।
బలదృప్త దమక్షమాయ । బలాతిదర్పభయ్యాజీమహాగర్వవిభఞ్జనాయ ।
బుధసన్తోషదాయ । బుద్ధాయ । బుధజనావాసాయ । బృహద్బన్ధవిమోక్త్రే
బృహద్భారవహక్షమాయ । బ్రహ్మకులసముద్భూతాయ ।
బ్రహ్మచారివ్రతస్థితాయ । బ్రహ్మానన్దామృతే మగ్నాయ ।
బ్రహ్మానన్దాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ బ్రహ్మానన్దలసద్దృష్టయే నమః । బ్రహ్మవాదినే ।
బ్రహ్మవర్చసే । బ్రహ్మభావనాయ । బ్రహ్మర్షయే । బ్రహ్మణ్యాయ ।
బ్రహ్మవిత్తమాయ । భక్తదాసగణూ ప్రాణమానవృత్త్యాదిరక్షకాయ ।
భక్త్యన్తహితైషిణే । భక్తాశ్రితదయాపరాయ । భక్తార్థం ధృతదేహాయ
భక్తార్థం దగ్ధహస్తకాయ । భక్తపరాగతయే । భక్తవత్సలాయ ।
భక్తమానసవాసినే । భక్తసులభాయ । భక్తభవాబ్ధిపోతాయ । భగవతే ।
భజతాం సుహృదే । భక్తభీ సర్వస్వహారణే నమః । ౬౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ భక్తానుగ్రహకాతరాయ నమః । భక్తరూపాయ ।
భక్తావనసమర్థాయ । భక్తావనధురన్ధరాయ । భక్తిభావపరాధీనాయ ।
భక్తాద్యన్తహితౌషధాయ । భక్తావనప్రతిజ్ఞాయ । భజతామిష్టకామదుహే ।
భక్తహృత్పద్మవాసినే । భక్తిమార్గప్రదర్శకాయ । భక్తాశయవిహారిణే ।
భక్తసర్వమలాపహాయ । భక్తబోధైకనిష్ణాయ । భక్తానాం సద్గతిప్రదాయ
భద్రమార్గప్రదర్శినే । భద్రం భద్రమితి బ్రువతే । భద్రశ్రవసే ।
భన్నూమాఈ సాధ్వీ మహిలాశాసనాయ । భవాబ్ధిపోతతరణాయ ।
భయనాశనాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ భయత్రాత్రే నమః । భయకృతే ।
భయనాశనాయ । భవవార్ధిపోతాయ । భవలుణ్ఠనకోవిదాయ ।
భస్మదాననిరస్తాధివ్యాధిదుఃఖసుఖాఖిలాయ । భస్మసాత్కృతమన్మథాయ
భస్మపూతమశీదిస్థాయ । భస్మదగ్ధాఖిలాధిమయాయ ।
భాగోజీకుష్ఠరోగఘ్నాయ । భాషాఖిలసువేదితాయ । భాష్యకృతే ।
భావగమ్యాయ । భారసర్వపరిగ్రహాయ । భాగవతసహాయాయ । భావనాశూన్యతః
సుఖినే । భాగవతప్రదానాయ । భాగవతోత్తమాయ । భావాత్మనే । భిల్లరూపేణ
దత్తామ్భసే నమః । ౬౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ భిక్షాన్నదానశేషభుజే నమః । భిక్షాధర్మమహారాజాయ
భిక్షాఘదత్తభోజనాయ । భీమాజీక్షయపాపఘ్నే ।
భీమబలాన్వితాయ । భీతానాం భీతనాశినే । భీషణభీషణాయ ।
భీషాచాలితసూర్యాగ్నిమఘవన్మృత్యుమారుతాయ । భుక్తిముక్తి ప్రదాత్రే ।
భుజఙ్గద్రక్షితప్రజాయ । భుజఙ్గారూపమావిశ్య సహస్రజనపూజితాయ
భూజనపూజితాయ । భూతకారణాయ । భూతనాథాయ । భూతసంసేవితాయ ।
భూలయాయ । భూతశరణ్యాయ । భూతాయ । భూతాత్మనే । భూతభావనాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ భూతప్రేతపిశాచాదీన్ ధర్మమార్గే నియోజయతే నమః ।
భృత్యసత్యసేవాకృతే । భోగైశ్వర్యషణ్ముక్తాత్మనే । భేషజే
భిషజాం వరాయ । మర్త్యరూపేణ భక్తస్య రక్షణే తేన తాడితాయ ।
మన్త్రఘోషశుద్ధిస్థాయ । మదాభిమానవర్జితాయ । మధుసూదనాయ ।
మశూచీమన్త్రఘోషణ ప్రోద్దితాయ । మహావాక్యసుధామగ్నాయ । మహాభాగవతాయ
మహానుభావతేజస్వినే । మహాయోగేశ్వరాయ । మహాభయపరిత్రాత్రే ।
మహాత్మనే । మహాబలాయ । మాధవరాయదేశపాణ్డే సఖ్యసాహాయ్యకృతే ।
మానావమానయోస్తుల్యాయ । మార్గబన్ధమే । మారుతయే నమః । ౭౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ మాయామానుషరూపేణ గూఢైశ్వర్యపరాత్పరాయ నమః । మానవాకారాయ
మాన్యాయ । మార్జాలోచ్ఛిష్టభోజనాయ । మారుతీరూపాయ । మితవాచే ।
మితభుజే । మిత్రేత్రా సదాసమాయ । ముక్తహేతవే । ముక్తసఙ్గానహంవాదినే ।
ముక్తసంసృతిబన్ధనాయ । మునివన్దితాయ । మూర్తిమాసవ్యన్యాయ । మూర్తిమతే ।
మూలేశాస్త్రీగురుర్ఘోలప మహారాజస్యరూపధృతే । మూలేశాస్త్రీజ్ఞానప్రదాయ
మృదాలయనివాసినే । మృత్యుభీతివ్యపోహకాయ । మేఘశ్యామాయ పూజార్థం
శివలిఙ్గముపాహరతే । మోహకలిలతీర్థాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ మోహసంశయనాశకాయ నమః । మోదకరాయ ।
మోక్షమార్గ్సహాయాయ । మౌనవ్యాఖ్యాప్రబోధకాయ । యజ్ఞధ్యానతపోనిష్ణాయ ।
యజ్ఞశిష్టాన్నభోజనాయ । యతీన్ద్రియమనోబుద్ధయే । యతిధర్మసుపాలకాయ
యవసంసేవితాయ । యజ్ఞాయ । యథేచ్చఛాసూక్ష్మసఞ్చారిణే ।
యథేష్టదానధర్మకృతే । యమభీతివినాశినే । యవనాలయభూషణాయ ।
యశసాపి మహారాజాయ । యశఃపూరితభారతాయ । యక్షరక్షఃపిశాచానాం
సాన్నిధ్యాదేవ నాశకాయ । యుక్తభోజననిద్రాయ । యుగాన్తరరచరిత్రవిదే ।
యోగశక్తిజితస్వప్నాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ యోగమాయాసమావృతాయ నమః ।
యోగవీక్షణసన్దత్తపరమానన్దమూర్తిమతే । యోగిహృద్ధ్యాగనమ్యాయ ।
యోగక్షేమవహాయ । యోగీశ్వరాయ । యోగరూపాయ । రమావాణీస్వరూపాయ ।
రసాయ । రససర్వస్వాయ । రసనారజితే । రఞ్జితవిమలోద్యోగాయ ।
రక్షణపోషణాత్సర్వపితృమాతృగురుప్రభవే । రాగద్వేషనియుక్తాత్మనే ।
రాకాచన్ద్రసమాననాయ । రాజీవలోచనాయ । రాజభిశ్చాభివన్దితాయ ।
రామభక్తిప్రపూర్ణాయ । రామరూపప్రదర్శకాయ । రామసారూప్యలబ్ధాయ ।
రామసాయితివిశ్రుతాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ రామదూతమయాయ నమః । రామమన్త్రోపదేశకాయ ।
రామమూర్త్యాదిశఙ్కర్త్రే । రాసనేకులవర్ణనాయ । రాఘవేన్ద్రాయ ।
రుద్రతుల్యప్రకోపాయ । రుద్రకోపదమక్షమాయ । రుద్రవిష్ణుకృతాభదాయ ।
రుద్రరూపాయ । రూపిణీరూప్యమోహజీతే । రూపాత్మనే । రోగదారిద్ర్యదుఃఖాదీన్
భస్మదానేన వారయతే । రోచనాద్ద్రవచిత్తాయ । రోమహర్షితవాక్పతయే
లఘ్వాశినే । లఘునిద్రాయ । లజ్ఞాశ్వ గ్రామణీససాయ । లలితాయ ।
లలితాద్భుతచారిత్రాయ । లక్ష్మీనారాయణాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ లీలామానుషకర్మకృతే నమః । లీలామానుషవిగ్రహాయ ।
లోకాభిరామాయ । లోకేశాయ । లోలుపత్వవివర్జితాయ । లోకనాథాయ ।
లోకబన్ధవే । వాసుదేవాయ । వాసుదేవైక్సన్తుష్టయే । వాదద్వేషామప్రియాయ ।
విద్యావినయసమ్పన్నాయ । విధేయాత్మనే । వీర్యవతే । వివిక్తదేశసేవినే
విశ్వమ్భరాయ । విష్ణుస్వరూపాయ । విశ్వభావనభావితాయ
విశ్వమఙ్గలమాఙ్గల్యాయ । విషయాత్సంహృతేన్ద్రియాయ ।
వీతరాగభయక్రోధాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ వృద్ధాన్ధేక్షణసమ్ప్రదాయ నమః । వేదాన్తామ్బుజసూర్యాయ
వేదిస్థాగ్నివివర్ధనాయ । వైరాగ్యపూర్ణచారిత్రాయ
వైకుణ్ఠప్రియకర్మకృతే । వైహాయసగతయే ।
వ్యామోహప్రశమనౌషధాయ । శత్రుచ్ఛేదేకమన్త్రాయ ।
శరణాగతవత్సలాయ । శరణాగతభీమాజిస్యాన్ధభేకాదిరక్షకాయ
శమ్భవే । శరీరానేకసమ్భృతాయ । శశికలాభూషణాయ ।
శారీరకర్మకేవలాయ । శాశ్వతధర్మగోప్త్రే । శాన్తిదాన్తివిభూషితాయ
శిరస్థమ్బితగఙ్గామ్భసే । శాన్తాకారాయ । శిష్టధర్మమమప్రాప్య
మౌలానాపాదసేవితాయ । శివదాయ నమః । ౮౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ శివరూపాయ నమః । శివశక్తియుతాయ । శరీరయావసుతోద్వాహాం
యథోక్తం పరిపూరయతే । శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమాయ । శీతలవాక్సుధాయ
శిర్డిన్యస్తగురోర్దేహాయ । శిర్డిత్యక్తకలేబరాయ । శుక్లామ్బరదేహాయ ।
శుద్ధసత్వగుణస్థితాయ । శుద్ధజ్ఞానస్వరూపాయ । శుభాశుభవివర్జితాయ
శుభాయ । శేలూగురుకులవాసినే । శేషశాయినే । శ్రీసాయినాథయ ।
శ్రీసాయీపరమాత్మనే । శ్రీసాయిప్రణవాకారాయ । శ్రీసాయిపరబ్రహ్మణే ।
శ్రీసాయిసమర్ధనే । శ్రీసాయిపరాశక్తయే నమః । ౮౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ శ్రీసాయిరూపధారిణే నమః । ఓంబీజనిలయాయ ।
శ్రీసాధువేషసాయినాథనామ్నే । శ్రీసమర్థసద్గురవే ।
శ్రీసచ్చిదానన్దస్వరూపాయ । శ్రీశిర్డీవిలయసాయినాథాయ ।
శ్రీకణ్ఠాయ । శ్రీకరాయ । శ్రీమతే । శ్రీనివాసాయ । శ్రేష్ఠాయ ।
శ్రేయోవిధాయకాయ । శ్రుతిస్మృతిశిరోరత్నవిభూషితపదామ్బుజాయ ।
సభారామసశిష్యాయ । సకలాశ్రయకామదుహే । సగుణనిర్గుణబ్రహ్మణే
సజ్జనమానసవ్యోమరాజమాససుధాకరాయ । సత్కర్మనిరతాయ ।
సత్సన్తానవరప్రదాయ । సత్యవ్రతాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ సత్యాయ నమః । సులభన్యదుర్లభాయ । సత్యవాచే ।
సత్యసఙ్కల్పాయ । సత్యధర్మపరాయణాయ । సత్యపరాక్రమాయ । సత్యద్రష్ట్రే
సనాతనాయ । సత్యనారాయణాయ । సత్యతత్త్వప్రబోధకాయ । సత్పురుషాయ ।
సదాచారాయ । సదాచారహితే రతాయ । సదాశాయ । సదాక్షిప్తనిజానన్దాయ ।
సదానన్దాయ । సద్గురవే । సదా జనహితోద్యుక్తాయ । సదాత్మనే ।
సదాశివాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ సదాఽఽర్ద్రచిత్తాయ నమః । సద్రూపిణే । సదాశ్రయాయ
సదా జితాయ । సన్యాసయోగయుక్తాత్మనే । సన్మార్గస్థాపనవ్రతాయ ।
సబీజం ఫలమాదాయనిర్బీజం పరిణామకాయ । సమదుఃఖసుఖస్వస్థాయ ।
సమలోష్టాశ్మకాఞ్చనాయ । సమర్థసద్గురుశ్రేష్ఠాయ । సమరాయ ।
సమాశ్రితజనత్రాణతత్పరాయ । సముద్రసమగామ్భీర్యాయ । సఙ్కల్పరహితాయ
సంసారతాపహార్యాఙ్ఘ్రయే । సంసారవర్జితాయ । సంసారోర్తారణయ ।
సరోజదలకోమలాయ । సర్పాదిభయహారిణే । సర్పరూపే వ్యవస్థితాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ సర్వకర్మఫలత్యాగినే నమః । సర్వకర్మఫలప్రదాయ ।
సర్వంసహాచక్రవర్తినే । సర్వత్రా సమవస్థితాయ । సర్వతఃపాణిపాదాయ
సర్వతోఽక్షిశిరోముఖాయ । సర్వమావృత్య సంస్థితాయ ।
సర్వధర్మసమత్రాత్రే । సర్వధర్మసుపూజితాయ । సర్వభూతస్థితాయ ।
సర్వభూతాన్తరాత్మనే । సర్వభూతాశయస్థితాయ । సర్వభూతాధివాసాయ
సర్వభూతహితే రతాయ । సర్వభూతాత్మనే । సర్వభూతసుహృదే ।
సర్వభూతనిశోన్నిద్రాయ । సర్వభూతసమాదృతాయ । సర్వజ్ఞాయ ।
సర్వవిదే నమః । ౯౪౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ సర్వస్మై నమః । సర్వమతసుసమ్మతాయ । సర్వబ్రహ్మమయం
ద్రష్ట్రే । సర్వశక్త్యుపబృంహితాయ । సర్వసఙ్కల్పసన్యాసినే ।
సఙ్గవివర్జితాయ । సర్వలోకశరణ్యాయ । సర్వలోకమహేశ్వరాయ ।
సర్వేశాయ । సర్వరూపిణే । సర్వశుత్రునిబర్హణాయ । సర్వేప్సితఫలప్రదాయ
సర్వోపకారకారిణే । సర్వోపాస్యపదామ్బుజాయ । సహస్రశీర్షమూర్తయే
సహజాయ । సహస్రాక్షాయ । సహస్రపాదే । సహస్రనామవిశ్వాసినే ।
సహస్రనామతత్పరాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ సాకారోఽపి నిరాకారాయ నమః ।
సాధుసేవితాయ । సాధుజనపరిత్రాత్రే । సాధుపోషకాయ ।
సాలోక్య-సామీప్య-సారూప్య-సాయుజ్యపదదాయకాయ । సాయిరామాయ । సాయినాథాయ ।
సాయీశాయ । సాయిసత్తమాయ । సాక్షాత్కృతహరిప్రీత్యా సర్వశక్తియుతాయ ।
సాక్షాత్కారప్రదాత్రే । సాక్షాన్మన్మథమర్దనాయ । సాయినే । సాయిదేవాయ ।
సిద్ధాయ । సిద్ధేశాయ । సిద్ధసఙ్కల్పాయ । సిద్ధిదాయ । సుకవిపూజితాయ ।
సుకృతదుష్కృతాతితాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం శ్రీ సాఈ సుఖదాయ నమః । సుఖదుఃఖసమాయ । సుగుణాయ ।
సురసేవితాయ । సులోచనాయ । సుస్వరూపాయ । స్వేచ్ఛామాత్రజగద్గేహాయ
హర్షామర్షభయోద్వేగైర్వినిర్ముక్తాయ । విమలాశయాయ ।
హిన్దూ-ముస్లిమ సమూహాంశ్చ మైత్రీకరణతత్పరాయ । హుఙ్కారేణైవ
సుక్షిప్రం స్తబ్ధప్రచణ్డమారుతాయ । హృదయగ్రన్ధివివర్జితాయ ।
హృదయగ్రన్ధిభేదకాయ । జ్ఞానాస్త దౌర్జన్యాయ । క్షితీశాయ ।
క్షితిపాలాదిసేవితాయ । క్షిప్రప్రసాదదాత్రే । క్షీరార్ణవవాసాయ ।
శ్రీసమర్థసద్గురవే । సాయినాథాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

ఇతి శ్రీశిర్డీసాయినాథసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Sri Shirdi Saibaba:

Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment