1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranama Stotram in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ સ્કન્દપુરાણાન્તર્ગતમ્ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીભૈરવાય નમઃ ।
શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ॥

અરુન્ધત્યુવાચ ।
મુને વદ મહાભાગ નારદેન યથા સ્તુતઃ ।
સહસ્રનામભિઃ પુણ્યૈઃ પાપઘ્નૈઃ સર્વકામદૈઃ ॥ ૧ ॥

યાનિ યાનિ ચ નામાનિ નારદોક્તાનિ વૈ મુને ।
રાગોત્પત્તિં વિસ્તરેણ નામાનિ ચ વદ પ્રિય ॥ ૨ ॥

વસિષ્ઠ ઉવાચ ।
સાધુ સાધુ મહાભાગે શિવભક્તિર્યતસ્ત્વયિ ।
તપઃશુદ્ધો નારદોઽસૌ દદર્શ પરમેશ્વરમ્ ॥ ૩ ॥

દૃષ્ટ્વા તદ્વૈ પરં બ્રહ્મ સર્વજ્ઞો મુનિપુઙ્ગવઃ ।
સસ્માર પ્રિયનામાનિ શિવોક્તાનિ પ્રિયાં પ્રતિ ॥ ૪ ॥

નારદોઽસ્ય ઋષિઃ પ્રોક્તોઽનુષ્ટુપ્ચ્છન્દઃ પ્રકીર્તિતઃ ।
શ્રીશિવઃ પરમાત્મા વૈ દેવતા સમુદાહૃતા ॥ ૫ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ।
સર્વારમ્ભપ્રસિદ્ધ્યર્થમાધિવ્યાધિનિવૃત્તયે ॥ ૬ ॥

અસ્ય શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય નારદ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । પરમાત્મા શ્રીશિવો દેવતા ।
ધર્માર્થકામમોક્ષ ચતુર્વિધપુરુષાર્થસિધ્યર્થે સર્વ કર્મ(કામના)
સિધ્યર્થે સર્વ આધિ વ્યાધિ નિવૃત્યર્થે સહસ્રનામજપે વિનિયોગઃ ।

નારદ ઉવાચ ।
શ્રીશિવઃ શિવદો ભવ્યો ભાવગમ્યો વૃષાકપિઃ ।
વૃષધ્વજો વૃષારૂઢો વૃષક વૃષેશ્વરઃ ॥ ૭ ॥

શિવાધિપઃ શિતઃ શમ્ભુઃ સ્વયમ્ભૂરાત્મવિદ્વિભુઃ ।
સર્વજ્ઞોબહુહન્તાચભવાનીપતિરચ્યુતઃ ॥ ૮ ॥

તન્ત્રશાસ્ત્રપ્રમોદી ચ તન્ત્રશાસ્ત્રપ્રદર્શકઃ ।
તન્ત્રપ્રિયસ્તન્ત્રગ્મયોતન્ત્રોવાનન્તતન્ત્રકઃ ॥ ૯ ॥

તન્ત્રીનાદપ્રિયોદેવોભક્તતન્ત્રવિમોહિતઃ ।
તન્ત્રાત્માતન્ત્રનિલયસ્તન્ત્રદર્શીસુતન્ત્રકઃ ॥ ૧૦ ॥

મહાદેવ ઉમાકાન્તશ્ચન્દ્રશેખર ઈશ્વરઃ ।
ધૂર્જ્જટિસ્ત્ર્યમ્બકો ધૂર્તો ધૂર્તશત્રુરમાવસુઃ ॥ ૧૧ ॥

વામદેવો મૃડઃ શમ્ભુઃ સુરેશો દૈત્યમર્દનઃ ।
અન્ધકારહરો દણ્ડો જ્યોતિષ્માન્ હરિવલ્લભઃ ॥ ૧૨ ॥

ગઙ્ગાધરો રમાકાન્તઃ સર્વનાથઃ સુરારિહા ।
પ્રચણ્ડદૈત્યવિધ્વંસી જમ્ભારાતિરરિન્દમઃ ॥ ૧૩ ॥

દાનપ્રિયો દાનદો દાનતૃપ્તો દાનવાન્તકઃ ।
કરિદાનપ્રિયો દાની દાનાત્મા દાનપૂજિતઃ ॥ ૧૪ ॥

દાનગમ્યો યયાતિશ્ચ દયાસિન્ધુર્દયાવહઃ ।
ભક્તિગમ્યો ભક્તસેવ્યો ભક્તિસન્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૧૫ ॥

ભક્તાભયપ્રદો ભક્તો ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ।
ભાનુમાન્ ભાનુનેત્રશ્ચ ભાનુવૃન્દસમપ્રભઃ ॥ ૧૬ ॥

સહસ્રભાનુઃ સ્વર્ભાનુરાત્મભાનુર્જયાવહઃ ।
જયન્તો જયદો યજ્ઞો યજ્ઞાત્મા યજ્ઞવિજ્જયઃ ॥ ૧૭ ॥

જયસેનો જયત્સેનો વિજયો વિજયપ્રિયઃ ।
જાજ્વલ્યમાનો જ્યાયાંશ્ચ જલાત્મા જલજો જવઃ ॥ ૧૮ ॥

પુરાતનઃ પુરારાતિસ્ત્રિપુરઘ્નો રિપુઘ્નકઃ ।
પુરાણઃ પુરુષઃ પુણ્યઃ પુણ્યગમ્યોઽતિપુણ્યદઃ ॥ ૧૯ ॥

પ્રભઞ્જનઃ પ્રભુ પૂર્ણઃ પૂર્ણદેવઃ પ્રતાપવાન્ ।
પ્રબલોઽતિબલો દેવો વેદવેદ્યો જનાધિપઃ ॥ ૨૦ ॥

નરેશો નારદો માની દૈત્યમાનવિમર્દનઃ ।
અમાનો નિર્મમો માન્યો માનવો મધુસૂદનઃ ॥ ૨૧ ॥

મનુપુત્રો મયારાતિર્મઙ્ગલો મઙ્ગલાસ્પદઃ ।
માલવો મલયાવાસો મહોભિઃ સંયુતોનલઃ ॥ ૨૨ ॥

નલારાધ્યો નીલવાસા નલાત્મા નલપૂજિતઃ ।
નલાધીશો નૈગમિકો નિગમેન સુપૂજિતઃ ॥ ૨૩ ॥

નિગમાવેદ્યરૂપો હિ ધન્યો ધેનુરમિત્રહા ।
કલ્પવૃક્ષઃ કામધેનુર્ધનુર્ધારી મહેશ્વરઃ ॥ ૨૪ ॥

દામનો દામિનીકાન્તો દામોદર હરેશ્વરઃ ।
દમો દાન્તા દયાવાન્શ્ચ દાનવેશો દનુપ્રિયઃ ॥ ૨૫ ॥

દન્વીશ્વરો દમી દન્તી દન્વારાધ્યો જનુપ્રદઃ ।
આનન્દકન્દો મન્દારિર્મન્દારસુમપૂજિતઃ ॥ ૨૬ ॥

નિત્યાનન્દો મહાનન્દો રમાનન્દો નિરાશ્રયઃ ।
નિર્જરો નિર્જરપ્રીતો નિર્જરેશ્વરપૂજિતઃ ॥ ૨૭ ॥

કૈલાસવાસી વિશ્વાત્મા વિશ્વેશો વિશ્વતત્પરઃ ।
વિશ્વમ્ભરો વિશ્વસહો વિશ્વરૂપો મહીધરઃ ॥ ૨૮ ॥

કેદારનિલયો ભર્તા ધર્તા હર્તા હરીશ્વરઃ ।
વિષ્ણુસેવ્યો જિષ્ણુનાથો જિષ્ણુઃ કૃષ્ણો ધરાપતિઃ ॥ ૨૯ ॥

બદરીનાયકો નેતા રામભક્તો રમાપ્રિયઃ ।
રમાનાથો રામસેવ્યઃ શૈબ્યાપતિરકલ્મષઃ ॥ ૩૦ ॥

ધરાધીશો મહાનેત્રસ્ત્રિનેત્રશ્ચારુવિક્રમઃ ।
ત્રિવિક્રમો વિક્રમેશસ્ત્રિલોકેશસ્ત્રયીમયઃ ॥ ૩૧ ॥

વેદગમ્યો વેદવાદી વેદાત્મા વેદવર્દ્ધનઃ ।
દેવેશ્વરો દેવપૂજ્યો વેદાન્તાર્થપ્રચારકઃ ॥ ૩૨ ॥

વેદાન્તવેદ્યો વૈષ્ણવશ્ચ કવિઃ કાવ્યકલાધરઃ ।
કાલાત્મા કાલહૃત્કાલઃ કલાત્મા કાલસૂદનઃ ॥ ૩૩ ॥

કેલીપ્રિયઃ સુકેલિશ્ચ કલઙ્કરહિતઃ ક્રમઃ ।
કર્મકર્તા સુકર્મા ચ કર્મેશઃ કર્મવર્જિતઃ ॥ ૩૪ ॥

મીમાંસાશાસ્ત્રવેત્તા યઃ શર્વો મીમાંસકપ્રિયઃ ।
પ્રકૃતિઃ પુરુષઃ પઞ્ચતત્ત્વજ્ઞો જ્ઞાનિનાં વરઃ ॥ ૩૫ ॥

સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રપ્રમોદી ચ સઙ્ખ્યાવાન્પણ્ડિતઃ પ્રભુઃ ।
અસઙ્ખ્યાતગુણગ્રામો ગુણાત્મા ગુણવર્જિતઃ ॥ ૩૬ ॥

નિર્ગુણો નિરહઙ્કારો રસાધીશો રસપ્રિયઃ ।
રસાસ્વાદી રસાવેદ્યો નીરસો નીરજપ્રિયઃ ॥ ૩૭ ॥

નિર્મલો નિરનુક્રોશી નિર્દન્તો નિર્ભયપ્રદઃ ।
ગઙ્ગાખ્યોતોયં ચ મીનધ્વજવિમર્દનઃ ॥ ૩૮ ॥

અન્ધકારિબૃહદ્દંષ્ટ્રો બૃહદશ્વો બૃહત્તનુઃ ।
બૃહસ્પતિઃ સુરાચાર્યો ગીર્વાણગણપૂજિતઃ ॥ ૩૯ ॥

વાસુદેવો મહાબાહુર્વિરૂપાક્ષો વિરૂપકઃ ।
પૂષ્ણો દન્તવિનાશી ચ મુરારિર્ભગનેત્રહા ॥ ૪૦ ॥

વેદવ્યાસો નાગહારા વિષહા વિષનાયકઃ ।
વિરજાઃ સજલોઽનન્તો વાસુકિશ્ચાપરાજિતઃ ॥ ૪૧ ॥

બાલો વૃદ્ધો યુવા મૃત્યુર્મુત્યુહા ભાલચન્દ્રકઃ ।
બલભદ્રો બલારાતિર્દૃઢધન્વાવૃષધ્વજઃ ॥ ૪૨ ॥

પ્રમથેશો ગણપતિઃ કાર્તિકેયો વૃકોદરઃ ।
અગ્નિગર્ભોઽગ્નિનાભશ્ચ પદ્મનાભઃ પ્રભાકરઃ ॥ ૪૩ ॥

હિરણ્યગર્ભો લોકેશો વેણુનાદઃ પ્રતર્દનઃ ।
વાયુર્ભગો વસુર્ભર્ગો દક્ષઃ પ્રાચેતસો મુનિઃ ॥ ૪૪ ॥

નાદબ્રહ્મરતો નાદી નન્દનાવાસ અમ્બરઃ ।
અમ્બરીષોમ્બુનિલયો જામદગ્ન્યઃ પરાત્પરઃ ॥ ૪૫ ॥

કૃતવીર્યસુતો રાજા કાર્તવીર્યપ્રમર્દનઃ ।
જમદગ્નિર્જાતરૂપો જાતરૂપપરિચ્છદઃ ॥ ૪૬ ॥

કર્પૂરગૌરો ગૌરીશો ગોપતિર્ગોપનાયકઃ ।
પ્રાણીશ્વરઃ પ્રમાણજ્ઞો પ્રમેયોઽજ્ઞાનનાશનઃ ॥ ૪૭ ॥

હંસો હંસગતિર્મીનો બ્રહ્મા લોકપિતામહઃ ।
યમુનાધીશ્વરો યામ્યો યમભીતિવિમર્દનઃ ॥ ૪૮ ॥

નારાયણો નારપૂજ્યો વસુવર્ણો વસુપ્રિયઃ ।
વાસવો બલહા વૃત્રહન્તા યન્તા પરાક્રમી ॥ ૪૯ ॥

બૃહદીશો બૃહદ્ભાનુર્વર્દ્ધનો બાલવઃ પરઃ ।
શરભો નરસંહારી કોલશત્રુર્વિભાકરઃ ॥ ૫૦ ॥

રથચક્રો દશરથો રામઃ શસ્ત્રભૃતાં વરઃ ।
નારદીયો નરાનન્દો નાયકઃ પ્રમથારિહા ॥ ૫૧ ॥

રુદ્રો રૌદ્રૌ રુદ્રમુખ્યો રૌદ્રાત્મા રોમવર્જિતઃ ।
જલન્ધરહરો હવ્યો હવિર્દ્ધામા બૃહદ્ધવિઃ ॥ ૫૨ ॥

રવિઃ સપ્તાર્ચિરનઘો દ્વાદશાત્મા દિવાકરઃ ।
પ્રદ્યોતનો દિનપતિઃ સપ્તસપ્તિર્મરીચિમાન્ ॥ ૫૩ ॥

સોમોબ્જો ગ્લૌશ્ચ રાત્રીશઃ કુજો જૈવાત્રિકો બુધઃ ।
શુક્રો દૈત્યગુરુર્ભૌમો ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ॥ ૫૪ ॥

શનિઃ પઙ્ગુર્મદાન્ધો વૈ ભઙ્ગાભક્ષણતત્પરઃ ।
રાહુઃ કેતુઃ સૈંહિકેયો ગ્રહાત્માગ્રહપૂજિતઃ ॥ ૫૫ ॥

નક્ષત્રેશોઽશ્વિનીનાથો મૈનાકનિલયઃ શુભઃ ।
વિન્ધ્યાટવીસમાચ્છન્નઃ સેતુબન્ધનિકેતનઃ ॥ ૫૬ ॥

કૂર્મપર્વતવાસી ચ વાગીશો વાગ્વિદામ્વરઃ ।
યોગેશ્વરો મહીનાથઃ પાતાલભુવનેશ્વરઃ ॥ ૫૭ ॥

કાશિનાથો નીલકેશો હરિકેશો મનોહરઃ ।
ઉમાકાન્તો યમારાતિર્બૌદ્ધપર્વતનાયકઃ ॥ ૫૮ ॥

તટાસુરનિહન્તા ચ સર્વયજ્ઞસુપૂજિતઃ ।
ગઙ્ગાદ્વારનિવાસો વૈ વીરભદ્રો ભયાનકઃ ॥ ૫૯ ॥

ભાનુદત્તો ભાનુનાથો જરાસન્ધવિમર્દનઃ ।
યવમાલીશ્વરઃ પારો ગણ્ડકીનિલયો હરઃ ॥ ૬૦ ॥

શાલગ્રામશિલાવાસી નર્મદાતટપૂજિતઃ ।
બાણલિઙ્ગો બાણપિતા બાણધિર્બાણપૂજિતઃ ॥ ૬૧ ॥

બાણાસુરનિહન્તા ચ રામબાણો ભયાપહઃ ।
રામદૂતો રામનાથો રામનારાયણોઽવ્યયઃ ॥ ૬૨ ॥

પાર્વતીશઃ પરામૃષ્ટો નારદો નારપૂજિતઃ ।
પર્વતેશઃ પાર્વતીયઃ પાર્વતીપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૬૩ ॥

સર્વેશ્વરઃ સર્વકર્તા લોકાધ્યક્ષો મહામતિઃ ।
નિરાલમ્બો હઠાધ્યક્ષો વનનાથો વનાશ્રયઃ ॥ ૬૪ ॥

શ્મશાનવાસી દમનો મદનારિર્મદાલયઃ ।
ભૂતવેતાલસર્વસ્વઃ સ્કન્દઃ સ્કન્દજનિર્જનઃ ॥ ૬૫ ॥

વેતાલશતનાથો વૈ વેતાલશતપૂજિતઃ ।
વેતાલો ભૈરવાકારો વેતાલનિલયો બલઃ ॥ ૬૬ ॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વર્વષટ્કારો ભૂતભવ્યવિભુર્મહઃ ।
જનો મહસ્તપઃ સત્યં પાતાલનિલયો લયઃ ॥ ૬૭ ॥

પત્રી પુષ્પી ફલી તોયી મહીરૂપસમાશ્રિતઃ ।
સ્વધા સ્વાહા નમસ્કારો ભદ્રો ભદ્રપતિર્ભવઃ ॥ ૬૮ ॥

ઉમાપતિર્વ્યોમકેશો ભીમધન્વા ભયાનકઃ ।
પુષ્ટસ્તુષ્ટોધરાધારો બલિદો બલિભૃદ્બલી ॥ ૬૯ ॥

ઓઙ્કારો નૃમયો માયી વિઘ્નહર્તા ગણાધિપઃ ।
હ્રીં હ્રૌં ગમ્યો હૌં જૂઁ સઃ હૌં શિવાયનમો જ્વરઃ ॥ ૭૦ ॥

દ્રાઁ દ્રાઁ રૂપો દુરાધર્ષો નાદબિન્દ્વાત્મકોઽનિલઃ ।
રસ્તારો નેત્રનાદશ્ચ ચણ્ડીશો મલયાચલઃ ॥ ૭૧ ॥

ષડક્ષરમહામન્ત્રઃ શસ્ત્રભૃચ્છસ્ત્રનાયકઃ ।
શાસ્ત્રવેત્તા તુ શાસ્ત્રીશઃ શસ્ત્રમન્ત્રપ્રપૂજિતઃ ॥ ૭૨ ॥

નિર્વપુઃ સુવપુઃ કાન્તઃ કાન્તાજનમનોહરઃ ।
ભગમાલી ભગો ભાગ્યો ભગહા ભગપૂજિતઃ ॥ ૭૩ ॥

ભગપૂજનસન્તુષ્ટો મહાભાગ્યસુપૂજિતઃ ।
પૂજારતો વિપાપ્મા ચ ક્ષિતિબીજો ધરોપ્તિકૃત્ ॥ ૭૪ ॥

મણ્ડલો મણ્ડલાભાસો મણ્ડલાર્દ્ધો વિમણ્ડલઃ ।
ચન્દ્રમણ્ડલપૂજ્યો વૈ રવિમણ્ડલમન્દિરઃ ॥ ૭૫ ॥

સર્વમણ્ડલસર્વસ્વઃ પૂજામણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
પૃથ્વીમણ્ડલવાસશ્ચ ભક્તમણ્ડલપૂજિતઃ ॥ ૭૬ ॥

મણ્ડલાત્પરસિદ્ધિશ્ચ મહામણ્ડલમણ્ડલઃ ।
મુખમણ્ડલશોભાઢ્યો રાજમણ્ડલવર્જિતઃ ॥ ૭૭ ॥

નિષ્પ્રભઃ પ્રભુરીશાનો મૃગવ્યાધો મૃગારિહા ।
મૃગાઙ્કશોભો હેમાઢ્યો હિમાત્મા હિમસુન્દરઃ ॥ ૭૮ ॥

હેમહેમનિધિર્હેમો હિમાનીશો હિમપ્રિયઃ ।
શીતવાતસહઃ શીતો હ્યશીતિગણસેવિતઃ ॥ ૭૯ ॥

આશાશ્રયો દિગાત્મા ચ જીવો જીવાશ્રયઃ પતિઃ ।
પતિતાશી પતિઃ પાન્થો નિઃપાન્થોનર્થનાશકઃ ॥ ૮૦ ॥

બુદ્ધિદો બુદ્ધિનિલયો બુદ્ધો બુદ્ધપતિર્ધવઃ ।
મેધાકરો મેધમાનો મધ્યો મધ્યો મધુપ્રિયઃ ॥ ૮૧ ॥

મધુવ્યો મધુમાન્બન્ધુર્ધન્ધુમારો ધવાશ્રયઃ ।
ધર્મી ધર્મપ્રિયો ધન્યો ધાન્યરાશિર્ધનાવહઃ ॥ ૮૨ ॥

ધરાત્મજો ધનો ધાન્યો માન્યનાથો મદાલસઃ ।
લમ્બોદરો લઙ્કરિષ્ણુર્લઙ્કાનાથસુપૂજિતઃ ॥ ૮૩ ॥

લઙ્કાભસ્મપ્રિયો લઙ્કો લઙ્કેશરિપુપૂજિતઃ ।
સમુદ્રો મકરાવાસો મકરન્દો મદાન્વિતઃ ॥ ૮૪ ॥

મથુરાનાથકો તન્દ્રો મથુરાવાસતત્પરઃ ।
વૃન્દાવનમનઃ પ્રીતિર્વૃન્દાપૂજિતવિગ્રહઃ ॥ ૮૫ ॥

યમુનાપુલિનાવાસઃ કંસચાણૂરમર્દનઃ ।
અરિષ્ટહા શુભતનુર્માધવો માધવાગ્રજઃ ॥ ૮૬ ॥

વસુદેવસુતઃ કૃષ્ણઃ કૃષ્ણાપ્રિયતમઃ શુચિઃ ।
કૃષ્ણદ્વૈપાયનો વેધાઃ સૃષ્ટિસંહારકારકઃ ॥ ૮૭ ॥

ચતુર્વિધો વિશ્વહર્તા ધાતા ધર્મપરાયણઃ ।
યાતુધાનો મહાકાયો રક્ષઃકુલવિનાશનઃ ॥ ૮૮ ॥

ઘણ્ટાનાદો મહાનાદો ભેરીશબ્દપરાયણઃ ।
પરમેશઃ પરાવિજ્ઞો જ્ઞાનગમ્યો ગણેશ્વરઃ ॥ ૮૯ ॥

પાર્શ્વમૌલિશ્ચન્દ્રમૌલિર્ધર્મમૌલિઃ સુરારિહા ।
જઙ્ઘાપ્રતર્દનો જમ્ભો જમ્ભારાતિરિન્દમઃ ॥ ૯૦ ॥

ઓઙ્કારગમ્યો નાદેશઃ સોમેશઃ સિદ્ધિકારણમ્ ।
અકારોઽમૃતકલ્પશ્ચ આનન્દો વૃષભધ્વજઃ ॥ ૯૧ ॥

આત્મા રતિશ્ચાત્મગમ્યો યથાર્થાત્મા નરારિહા ।
ઇકારશ્ચેતિકાલશ્ચ ઇતિ હોતિપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૯૨ ॥

ઈશિતારિભવો ઋક્ષ ઋકારવરપૂજિતઃ ।
ઌવર્ણરૂપો ઌકારો ઌવર્ણસ્થો ઌરાત્મવાન્ ॥ ૯૩ ॥ (લરાત્મવાન્)
ઐરૂપો મહાનેત્રો જન્મમૃત્યુવિવર્જિતઃ ।
ઓતુરૌતુરન્ડજસ્થો હન્તહન્તા કલાકરઃ ॥ ૯૪ ॥

કાલીનાથઃ ખઞ્જનાક્ષો ખણ્ડોખણ્ડિતવિક્રમઃ ।
ગન્ધર્વેશો ગણારાતિર્ઘણ્ટાભરણપૂજિતઃ ॥ ૯૫ ॥

ઙકારો ઙીપ્રત્યયશ્ચ ચામરશ્ચામરાશ્રયઃ ।
ચીરામ્બરધરશ્ચારુશ્ચારુચઞ્ચુશ્વરેશ્વરઃ ॥ ૯૬ ॥

છત્રી છત્રપતિશ્છાત્રશ્છત્રેશશ્છાત્રપૂજિતઃ ।
ઝર્ઝરો ઝઙ્કૃતિર્ઝઞ્જા ઝઞ્ઝેશો ઝમ્પરો ઝરઃ ॥ ૯૭ ॥

ઝઙ્કેશાણ્ડધરો ઝારિષ્ટં કષ્ટં કારપૂજિતઃ ।
રોમહારિર્વૃષારિશ્ચ ઢુણ્ઢિરાજો ઝલાત્મજઃ ॥ ૯૮ ॥

ઢોલશબ્દરતો ઢક્કા ઢકારેણ પ્રપૂજિતઃ ।
તારાપતિસ્તતસ્તન્તુસ્તારેશઃ સ્તમ્ભસંશ્રિતઃ ॥ ૯૯ ॥

થવર્ણસ્થૂત્કરઃસ્થૂલો દનુજો દનુજાન્તકૃત્ ।
દાડિમીકુસુમપ્રખ્યો દાન્તારિર્દર્દરાતિગઃ ॥ ૧૦૦ ॥

દન્તવક્રો દન્તજિહ્વા દન્તવક્રવિનાશનઃ ।
ધવો ધવાગ્રજો ધુન્ધુધૌન્ધુમારિર્ધરાધરઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ધમ્મિલ્લિનીજનાનન્દો ધર્માધર્મવિવર્જિતઃ ।
નાગેશો નાગનિલિયો નારદાદિભિરાર્ચિતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

નન્દો નન્દીપતિર્નન્દી નન્દીશ્વરસહાયવાન્ ।
પણઃ પ્રણીશ્વરઃ પાન્થઃ પાથેયઃ પથિકાર્ચિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

પાનીયાધિપતિઃ પાથઃ ફલવાન્ ફલસંસ્કૃતઃ ।
ફણીશતવિભૂષા ચ ફણીફૂત્કારમણ્ડિતઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ફાલઃ ફલ્ગુરથઃ ફાન્તો વેણુનાથો વનેચરઃ ।
વન્યપ્રિયો વનાનન્દો વનસ્પતિગણેશ્વરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

વાલીનિહન્તા વાલ્મીકો વૃન્દાવનકુતૂહલી ।
વેણુનાદપ્રિયો વૈદ્યો ભગણો ભગણાર્ચિતઃ ॥ ૧૦૬ ॥

ભેરૂણ્ડો ભાસકો ભાસી ભાસ્કરો ભાનુપૂજિતઃ ।
ભદ્રો ભાદ્રપદો ભાદ્રો ભદ્રદો ભાદ્રતત્પરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

મેનકાપતિમન્દ્રાશ્વો મહામૈનાકપર્વતઃ ।
માનવો મનુનાથશ્ચ મદહા મદલોચનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

યજ્ઞાશી યાજ્ઞિકો યામી યમભીતિવિમર્દનઃ ।
યમકો યમુનાવાસો યમસંયમદાયકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

રક્તાક્ષો રક્તદન્તશ્ચ રાજસો રાજસપ્રિયઃ ।
રન્તિદેવો રત્નમતીરામનાથો રમાપ્રિયઃ ॥ ૧૧૦ ॥

લક્ષ્મીકરો લાક્ષણિકો લક્ષેશો લક્ષપૂજિતઃ ।
લમ્બોદરો લાઙ્ગલિકો લક્ષલાભપિતામહઃ ॥ ૧૧૧ ॥

બાલકો બાલકપ્રીતો વરેણ્યો બાલપૂજિતઃ ।
શર્વઃ શર્વી શરી શાસ્ત્રી શર્વરીગણસુન્દરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

શાકમ્ભરીપીઠસંસ્થઃ શાકદ્વીપનિવાસકઃ ।
ષોઢાસમાસનિલયઃ ષણ્ઢઃ ષાઢવમન્દિરઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ષાણ્ડવાડમ્બરઃ ષાણ્ડ્યઃ ષષ્ઠીપૂજનતત્પરઃ ।
સર્વેશ્વરઃ સર્વતત્ત્વઃ સામગમ્યોસમાનકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

સેતુઃ સંસારસંહર્તા સારઃ સારસ્વતપ્રિયઃ ।
હર્મ્યનાથો હર્મ્યકર્તા હેતુહા નિહનો હરઃ ॥ ૧૧૫ ॥

હાલાપ્રિયો હલાપાઙ્ગો હનુમાન્પતિરવ્યયઃ ।
સર્વાયુધધરોભીષ્ટો ભયો ભાસ્વાન્ ભયાન્તકૃત્ ॥ ૧૧૬ ॥

કુબ્જામ્રકનિવાસશ્ચ ઝિણ્ટીશો વાગ્વિદાંવરઃ ।
રેણુકાદુઃખહન્તા ચ વિરાટનગરસ્થિતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

જમદગ્નિર્ભાર્ગવો વૈ પુલસ્ત્યઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।
ક્રાન્તિરાજો દ્રોણપુત્રોઽશ્વત્થામા સુરથી કૃપઃ ॥ ૧૧૮ ॥

કામાખ્યનિલયો વિશ્વનિલયો ભુવનેશ્વરઃ ।
રઘૂદ્વહો રાજ્યદાતા રાજનીતિકરોવ્રણઃ ॥ ૧૧૯ ॥

રાજરાજેશ્વરીકાન્તો રાજરાજસુપૂજિતઃ ।
સર્વબન્ધવિનિર્મુક્તઃ સર્વદારિદ્ર્યનાશનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

જટામણ્ડલસર્વસ્વો ગઙ્ગાધારાસુમણ્ડિતઃ ।
જીવદાતાશયો ધેનુર્યાદવો યદુપુઙ્ગવઃ ॥ ૧૨૧ ॥

મૂર્ખવાગીશ્વરો ભર્ગો મૂર્ખવિદ્યા દયાનિધિઃ ।
દીનદુઃખનિહન્તા ચ દીનદાતા દયાર્ણવઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ગઙ્ગાતરઙ્ગભૂષા ચ ગઙ્ગાભક્તિપરાયણઃ ।
ભગીરથપ્રાણદાતા કકુત્સ્થનૃપપૂજિતઃ ॥ ૧૨૩ ॥

માન્ધાતૃજયદો વેણુઃ પૃથુઃ પૃથુયશઃ સ્થિરઃ ।
જાલ્મપાદો જાલ્મનાથો જાલ્મપ્રીતિવિવર્દ્ધનઃ ॥ ૧૨૪ ॥

સન્ધ્યાભર્તા રૌદ્રવપુર્મહાનીલશિલાસ્થિતઃ ।
શમ્ભલગ્રામવાસશ્ચ પ્રિયાનૂપમપત્તનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

શાણ્ડિલ્યો બ્રહ્મશૌણ્ડાખ્યઃ શારદો વૈદ્યજીવનઃ ।
રાજવૃક્ષો જ્વરઘ્નશ્ચ નિર્ગુણ્ડીમૂલસંસ્થિતઃ ॥ ૧૨૬ ॥

અતિસારહરો જાતીવલ્કબીજો જલં નભઃ ।
જાહ્નવીદેશનિલયો ભક્તગ્રામનિકેતનઃ ॥ ૧૨૭ ॥

પુરાણગમ્યો ગમ્યેશઃ સ્કાન્દાદિપ્રતિપાદકઃ ।
અષ્ટાદશપુરાણાનાં કર્તા કાવ્યેશ્વરઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૨૮ ॥

જલયન્ત્રો જલાવાસો જલધેનુર્જલોદરઃ ।
ચિકિત્સકો ભિષગ્વૈદ્યો નિર્લોભો લોભતસ્કરઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ચિદાનન્દશ્ચિદાભાસચિદાત્મા ચિત્તવર્જિતઃ ।
ચિત્સ્વરૂપશ્ચિરાયુશ્ચ ચિરાયુરભિદાયકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ચીત્કારગુણસન્તુષ્ટોઽચલોઽનન્તપ્રદાયકઃ ।
માસઃ પક્ષો હ્યહોરાત્રમૃતુસ્ત્વયનરૂપકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

સંવત્સરઃ પરઃ કાલઃ કલાકાષ્ઠાત્મકઃ કલિઃ ।
સત્યં ત્રેતા દ્વાપરશ્ચ તથા સ્વાયમ્ભુવઃ સ્મૃતઃ ॥ ૧૩૨ ॥

સ્વારોચિષસ્તામસશ્ચ ઔત્તમી રૈવતસ્તથા ।
ચાક્ષુષો વૈવસ્વતશ્ચ સાવર્ણિઃ સૂર્યસમ્ભવઃ ॥ ૧૩૩ ॥

દક્ષસાવર્ણિકો મેરુસાવર્ણિક ઇતિપ્રભઃ ।
રૌચ્યો ભૌત્યસ્તથા ગવ્યો ભૂતિદશ્ચ તથા દરઃ ॥ ૧૩૪ ॥

રાગજ્ઞાનપ્રદો રાગી રાગી રાગપરાયણઃ ।
નારદઃ પ્રાણનિલયો નીલામ્બરધરોઽવ્યયઃ ॥ ૧૩૫ ॥

અનેકનામા ગઙ્ગેશો ગઙ્ગાતીરનિકેતનઃ ।
ગઙ્ગાજલનિવાસશ્ચ ગઙ્ગાજલપરાયણઃ ॥ ૧૩૬ ॥

વસિષ્ઠ ઉવાચ ।
નામ્નોમેતત્સહસ્રં વૈ નારદેનોદિતં તુ યત્ ।
તત્તેદ્ય કથિતં દેવિ સર્વાપત્તિનિવારણમ્ ॥ ૧૩૭ ॥

પઠતઃ સ્તોત્રમેતદ્વૈ નામ્નાં સાહસ્રમીશિતુઃ ।
દારિદ્રયં નશ્યતે ક્ષિપ્રં ષડ્ભિર્માસૈર્વરાનને ॥ ૧૩૮ ॥

યસ્યેદં લિખિતં ગેહે સ્તોત્રં વૈ પરમાત્મનઃ ।
નિત્યં સન્નિહતસ્તત્ર મહાદેવઃ શિવાન્વિતઃ ॥ ૧૩૯ ॥

સ એવ ત્રિષુ લોકેષુ ધન્યઃ સ્યાચ્છિવભક્તિતઃ ।
શિવ એવ પરં બ્રહ્મ શિવાન્નાસ્ત્યપરઃ ક્વચિત્ ॥ ૧૪૦ ॥

બ્રહ્મરૂપેણ સૃજતિ પાલ્યતે વિષ્ણુરૂપિણા ।
રુદ્રરૂપેણ નયતિ ભસ્મસાત્ સ ચરાચરમ્ ॥ ૧૪૧ ॥ (નશ્યતિ)
તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન મુમુક્ષુઃ શિવમભ્યસેત્ ।
સ્તોત્રં સહસ્રનામાખ્યં પઠિત્વા શ્રીશિવો ભવેત્ ॥ ૧૪૨ ॥

યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોત્યસંશયમ્ ।
પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ॥ ૧૪૩ ॥

રાજ્યાર્થી લભતે રાજ્યં યસ્ત્વિદં નિયતઃ પઠેત્ ।
દુઃસ્વપ્નનાશનં પુણ્યં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

નાસ્માત્કિઞ્ચિન્મહાભાગે હ્યન્યદસ્તિ મહીતલે ।
તાવદ્ગર્જન્તિ પાપાનિ શરીરસ્થાન્યરુન્ધતિ ॥ ૧૪૫ ॥

યાવન્નપઠતે સ્તોત્રં શ્રીશિવસ્ય પરાત્મનઃ ।
સિંહચૌરગ્રહગ્રસ્તો મુચ્યતે પઠનાત્પ્રિયે ॥ ૧૪૬ ॥

સર્વવ્યાધિવિનિર્મુક્તો લભતે પરમં સુખમ્ ।
પ્રાતરુત્થાય યઃ સ્તોત્રં પઠેત ભક્તિતત્પરઃ ॥ ૧૪૭ ॥

સર્વાપત્તિવિનિર્મુક્તો ધનધાન્યસુતાન્વિતઃ ।
જાયતે નાત્ર સન્દેહ શિવસ્ય વચનં યથા ॥ ૧૪૮ ॥

ઇતિ શન્દપુરાણાન્તર્ગતં શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Shiva:

1000 Names of Shri Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment