Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਅਰੁਨ੍ਧਤ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਮੁਨੇ ਵਦ ਮਹਾਭਾਗ ਨਾਰਦੇਨ ਯਥਾ ਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਭਿਃ ਪੁਣ੍ਯੈਃ ਪਾਪਘ੍ਨੈਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦੈਃ ॥ ੧ ॥

ਯਾਨਿ ਯਾਨਿ ਚ ਨਾਮਾਨਿ ਨਾਰਦੋਕ੍ਤਾਨਿ ਵੈ ਮੁਨੇ ।
ਰਾਗੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਂ ਵਿਸ੍ਤਰੇਣ ਨਾਮਾਨਿ ਚ ਵਦ ਪ੍ਰਿਯ ॥ ੨ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠ ਉਵਾਚ ।
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮਹਾਭਾਗੇ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਰ੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ।
ਤਪਃਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਨਾਰਦੋऽਸੌ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦ੍ਵੈ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਮੁਨਿਪੁਙ੍ਗਵਃ ।
ਸਸ੍ਮਾਰ ਪ੍ਰਿਯਨਾਮਾਨਿ ਸ਼ਿਵੋਕ੍ਤਾਨਿ ਪ੍ਰਿਯਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੪ ॥

ਨਾਰਦੋऽਸ੍ਯ ऋਸ਼ਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਚ੍ਛਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਵੈ ਦੇਵਤਾ ਸਮੁਦਾਹਤਾ ॥ ੫ ॥

ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੁ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਰਮ੍ਭਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਮਾਧਿਵ੍ਯਾਧਿਨਿਵਤ੍ਤਯੇ ॥ ੬ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਰਦ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵੋ ਦੇਵਤਾ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਸਿਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸਰ੍ਵ ਕਰ੍ਮ(ਕਾਮਨਾ)
ਸਿਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸਰ੍ਵ ਆਧਿ ਵ੍ਯਾਧਿ ਨਿਵਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ਿਵਦੋ ਭਵ੍ਯੋ ਭਾਵਗਮ੍ਯੋ ਵਸ਼ਾਕਪਿਃ ।
ਵਸ਼ਧ੍ਵਜੋ ਵਸ਼ਾਰੂਢੋ ਵਸ਼ਕ ਵਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਿਵਾਧਿਪਃ ਸ਼ਿਤਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰਾਤ੍ਮਵਿਦ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋਬਹੁਹਨ੍ਤਾਚਭਵਾਨੀਪਤਿਰਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੮ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮੋਦੀ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਗ੍ਮਯੋਤਨ੍ਤ੍ਰੋਵਾਨਨ੍ਤਤਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੯ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਨਾਦਪ੍ਰਿਯੋਦੇਵੋਭਕ੍ਤਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਮੋਹਿਤਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾਤਨ੍ਤ੍ਰਨਿਲਯਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ੀਸੁਤਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਮਹਾਦੇਵ ਉਮਾਕਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਧੂਰ੍ਜ੍ਜਟਿਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕੋ ਧੂਰ੍ਤੋ ਧੂਰ੍ਤਸ਼ਤ੍ਰੁਰਮਾਵਸੁਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵਾਮਦੇਵੋ ਮਡਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸੁਰੇਸ਼ੋ ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਅਨ੍ਧਕਾਰਹਰੋ ਦਣ੍ਡੋ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਹਰਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੨ ॥

ਗਙ੍ਗਾਧਰੋ ਰਮਾਕਾਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਨਾਥਃ ਸੁਰਾਰਿਹਾ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਦੈਤ੍ਯਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਜਮ੍ਭਾਰਾਤਿਰਰਿਨ੍ਦਮਃ ॥ ੧੩ ॥

ਦਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਦਾਨਦੋ ਦਾਨਤਪ੍ਤੋ ਦਾਨਵਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਕਰਿਦਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਦਾਨੀ ਦਾਨਾਤ੍ਮਾ ਦਾਨਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਦਾਨਗਮ੍ਯੋ ਯਯਾਤਿਸ਼੍ਚ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਦਯਾਵਹਃ ।
ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਸੇਵ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੧੫ ॥

ਭਕ੍ਤਾਭਯਪ੍ਰਦੋ ਭਕ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਭਾਨੁਮਾਨ੍ ਭਾਨੁਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਭਾਨੁਵਨ੍ਦਸਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਹਸ੍ਰਭਾਨੁਃ ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਰਾਤ੍ਮਭਾਨੁਰ੍ਜਯਾਵਹਃ ।
ਜਯਨ੍ਤੋ ਜਯਦੋ ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਾਤ੍ਮਾ ਯਜ੍ਞਵਿਜ੍ਜਯਃ ॥ ੧੭ ॥

ਜਯਸੇਨੋ ਜਯਤ੍ਸੇਨੋ ਵਿਜਯੋ ਵਿਜਯਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਜਾਜ੍ਵਲ੍ਯਮਾਨੋ ਜ੍ਯਾਯਾਂਸ਼੍ਚ ਜਲਾਤ੍ਮਾ ਜਲਜੋ ਜਵਃ ॥ ੧੮ ॥

ਪੁਰਾਤਨਃ ਪੁਰਾਰਾਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਘ੍ਨੋ ਰਿਪੁਘ੍ਨਕਃ ।
ਪੁਰਾਣਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਗਮ੍ਯੋऽਤਿਪੁਣ੍ਯਦਃ ॥ ੧੯ ॥

ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੂਰ੍ਣਦੇਵਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਬਲੋऽਤਿਬਲੋ ਦੇਵੋ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯੋ ਜਨਾਧਿਪਃ ॥ ੨੦ ॥

ਨਰੇਸ਼ੋ ਨਾਰਦੋ ਮਾਨੀ ਦੈਤ੍ਯਮਾਨਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਅਮਾਨੋ ਨਿਰ੍ਮਮੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਾਨਵੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥ ੨੧ ॥

ਮਨੁਪੁਤ੍ਰੋ ਮਯਾਰਾਤਿਰ੍ਮਙ੍ਗਲੋ ਮਙ੍ਗਲਾਸ੍ਪਦਃ ।
ਮਾਲਵੋ ਮਲਯਾਵਾਸੋ ਮਹੋਭਿਃ ਸਂਯੁਤੋਨਲਃ ॥ ੨੨ ॥

ਨਲਾਰਾਧ੍ਯੋ ਨੀਲਵਾਸਾ ਨਲਾਤ੍ਮਾ ਨਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਨਲਾਧੀਸ਼ੋ ਨੈਗਮਿਕੋ ਨਿਗਮੇਨ ਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੩ ॥

ਨਿਗਮਾਵੇਦ੍ਯਰੂਪੋ ਹਿ ਧਨ੍ਯੋ ਧੇਨੁਰਮਿਤ੍ਰਹਾ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕਾਮਧੇਨੁਰ੍ਧਨੁਰ੍ਧਾਰੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੪ ॥

ਦਾਮਨੋ ਦਾਮਿਨੀਕਾਨ੍ਤੋ ਦਾਮੋਦਰ ਹਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦਮੋ ਦਾਨ੍ਤਾ ਦਯਾਵਾਨ੍ਸ਼੍ਚ ਦਾਨਵੇਸ਼ੋ ਦਨੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੫ ॥

ਦਨ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੋ ਦਮੀ ਦਨ੍ਤੀ ਦਨ੍ਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਜਨੁਪ੍ਰਦਃ ।
ਆਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦੋ ਮਨ੍ਦਾਰਿਰ੍ਮਨ੍ਦਾਰਸੁਮਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਰਮਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਨਿਰ੍ਜਰੋ ਨਿਰ੍ਜਰਪ੍ਰੀਤੋ ਨਿਰ੍ਜਰੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਸਹੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਮਹੀਧਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਕੇਦਾਰਨਿਲਯੋ ਭਰ੍ਤਾ ਧਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਹਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸੇਵ੍ਯੋ ਜਿਸ਼੍ਣੁਨਾਥੋ ਜਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਧਰਾਪਤਿਃ ॥ ੨੯ ॥

ਬਦਰੀਨਾਯਕੋ ਨੇਤਾ ਰਾਮਭਕ੍ਤੋ ਰਮਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਮਾਨਾਥੋ ਰਾਮਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼ੈਬ੍ਯਾਪਤਿਰਕਲ੍ਮਸ਼ਃ ॥ ੩੦ ॥

ਧਰਾਧੀਸ਼ੋ ਮਹਾਨੇਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਸ਼੍ਚਾਰੁਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮੋ ਵਿਕ੍ਰਮੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਯੀਮਯਃ ॥ ੩੧ ॥

ਵੇਦਗਮ੍ਯੋ ਵੇਦਵਾਦੀ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਵੇਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵਪੂਜ੍ਯੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਚਾਰਕਃ ॥ ੩੨ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਵੈਸ਼੍ਣਵਸ਼੍ਚ ਕਵਿਃ ਕਾਵ੍ਯਕਲਾਧਰਃ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਕਾਲਹਤ੍ਕਾਲਃ ਕਲਾਤ੍ਮਾ ਕਾਲਸੂਦਨਃ ॥ ੩੩ ॥

ਕੇਲੀਪ੍ਰਿਯਃ ਸੁਕੇਲਿਸ਼੍ਚ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਃ ਕ੍ਰਮਃ ।
ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਸੁਕਰ੍ਮਾ ਚ ਕਰ੍ਮੇਸ਼ਃ ਕਰ੍ਮਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੪ ॥

ਮੀਮਾਂਸਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵੇਤ੍ਤਾ ਯਃ ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਮੀਮਾਂਸਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪਞ੍ਚਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਨਿਨਾਂ ਵਰਃ ॥ ੩੫ ॥

ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮੋਦੀ ਚ ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਵਾਨ੍ਪਣ੍ਡਿਤਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਅਸਙ੍ਖ੍ਯਾਤਗੁਣਗ੍ਰਾਮੋ ਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰੋ ਰਸਾਧੀਸ਼ੋ ਰਸਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਸਾਸ੍ਵਾਦੀ ਰਸਾਵੇਦ੍ਯੋ ਨੀਰਸੋ ਨੀਰਜਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੭ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਰਨੁਕ੍ਰੋਸ਼ੀ ਨਿਰ੍ਦਨ੍ਤੋ ਨਿਰ੍ਭਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਖ੍ਯੋਤੋਯਂ ਚ ਮੀਨਧ੍ਵਜਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੩੮ ॥

ਅਨ੍ਧਕਾਰਿਬਹਦ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਬਹਦਸ਼੍ਵੋ ਬਹਤ੍ਤਨੁਃ ।
ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਪੂਜਿਤਃ ॥ ੩੯ ॥

ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਰੂਪਕਃ ।
ਪੂਸ਼੍ਣੋ ਦਨ੍ਤਵਿਨਾਸ਼ੀ ਚ ਮੁਰਾਰਿਰ੍ਭਗਨੇਤ੍ਰਹਾ ॥ ੪੦ ॥

ਵੇਦਵ੍ਯਾਸੋ ਨਾਗਹਾਰਾ ਵਿਸ਼ਹਾ ਵਿਸ਼ਨਾਯਕਃ ।
ਵਿਰਜਾਃ ਸਜਲੋऽਨਨ੍ਤੋ ਵਾਸੁਕਿਸ਼੍ਚਾਪਰਾਜਿਤਃ ॥ ੪੧ ॥

ਬਾਲੋ ਵਦ੍ਧੋ ਯੁਵਾ ਮਤ੍ਯੁਰ੍ਮੁਤ੍ਯੁਹਾ ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਕਃ ।
ਬਲਭਦ੍ਰੋ ਬਲਾਰਾਤਿਰ੍ਦਢਧਨ੍ਵਾਵਸ਼ਧ੍ਵਜਃ ॥ ੪੨ ॥

ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼ੋ ਗਣਪਤਿਃ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੋ ਵਕੋਦਰਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭੋऽਗ੍ਨਿਨਾਭਸ਼੍ਚ ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ ॥ ੪੩ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਲੋਕੇਸ਼ੋ ਵੇਣੁਨਾਦਃ ਪ੍ਰਤਰ੍ਦਨਃ ।
ਵਾਯੁਰ੍ਭਗੋ ਵਸੁਰ੍ਭਰ੍ਗੋ ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਚੇਤਸੋ ਮੁਨਿਃ ॥ ੪੪ ॥

ਨਾਦਬ੍ਰਹ੍ਮਰਤੋ ਨਾਦੀ ਨਨ੍ਦਨਾਵਾਸ ਅਮ੍ਬਰਃ ।
ਅਮ੍ਬਰੀਸ਼ੋਮ੍ਬੁਨਿਲਯੋ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੪੫ ॥

ਕਤਵੀਰ੍ਯਸੁਤੋ ਰਾਜਾ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਜਮਦਗ੍ਨਿਰ੍ਜਾਤਰੂਪੋ ਜਾਤਰੂਪਪਰਿਚ੍ਛਦਃ ॥ ੪੬ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਗੌਰੋ ਗੌਰੀਸ਼ੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪਨਾਯਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਣੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੋ ਪ੍ਰਮੇਯੋऽਜ੍ਞਾਨਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੭ ॥

ਹਂਸੋ ਹਂਸਗਤਿਰ੍ਮੀਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਲੋਕਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਯਮੁਨਾਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਮ੍ਯੋ ਯਮਭੀਤਿਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੪੮ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਾਰਪੂਜ੍ਯੋ ਵਸੁਵਰ੍ਣੋ ਵਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਾਸਵੋ ਬਲਹਾ ਵਤ੍ਰਹਨ੍ਤਾ ਯਨ੍ਤਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ॥ ੪੯ ॥

ਬਹਦੀਸ਼ੋ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਰ੍ਵਰ੍ਦ੍ਧਨੋ ਬਾਲਵਃ ਪਰਃ ।
ਸ਼ਰਭੋ ਨਰਸਂਹਾਰੀ ਕੋਲਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਵਿਭਾਕਰਃ ॥ ੫੦ ॥

ਰਥਚਕ੍ਰੋ ਦਸ਼ਰਥੋ ਰਾਮਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਭਤਾਂ ਵਰਃ ।
ਨਾਰਦੀਯੋ ਨਰਾਨਨ੍ਦੋ ਨਾਯਕਃ ਪ੍ਰਮਥਾਰਿਹਾ ॥ ੫੧ ॥

ਰੁਦ੍ਰੋ ਰੌਦ੍ਰੌ ਰੁਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯੋ ਰੌਦ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਰੋਮਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਜਲਨ੍ਧਰਹਰੋ ਹਵ੍ਯੋ ਹਵਿਰ੍ਦ੍ਧਾਮਾ ਬਹਦ੍ਧਵਿਃ ॥ ੫੨ ॥

ਰਵਿਃ ਸਪ੍ਤਾਰ੍ਚਿਰਨਘੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਦਿਵਾਕਰਃ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਨੋ ਦਿਨਪਤਿਃ ਸਪ੍ਤਸਪ੍ਤਿਰ੍ਮਰੀਚਿਮਾਨ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਸੋਮੋਬ੍ਜੋ ਗ੍ਲੌਸ਼੍ਚ ਰਾਤ੍ਰੀਸ਼ਃ ਕੁਜੋ ਜੈਵਾਤ੍ਰਿਕੋ ਬੁਧਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰੋ ਦੈਤ੍ਯਗੁਰੁਰ੍ਭੌਮੋ ਭੀਮੋ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼ਨਿਃ ਪਙ੍ਗੁਰ੍ਮਦਾਨ੍ਧੋ ਵੈ ਭਙ੍ਗਾਭਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਰਾਹੁਃ ਕੇਤੁਃ ਸੈਂਹਿਕੇਯੋ ਗ੍ਰਹਾਤ੍ਮਾਗ੍ਰਹਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫੫ ॥

ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੇਸ਼ੋऽਸ਼੍ਵਿਨੀਨਾਥੋ ਮੈਨਾਕਨਿਲਯਃ ਸ਼ੁਭਃ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਟਵੀਸਮਾਚ੍ਛਨ੍ਨਃ ਸੇਤੁਬਨ੍ਧਨਿਕੇਤਨਃ ॥ ੫੬ ॥

ਕੂਰ੍ਮਪਰ੍ਵਤਵਾਸੀ ਚ ਵਾਗੀਸ਼ੋ ਵਾਗ੍ਵਿਦਾਮ੍ਵਰਃ ।
ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਹੀਨਾਥਃ ਪਾਤਾਲਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੭ ॥

ਕਾਸ਼ਿਨਾਥੋ ਨੀਲਕੇਸ਼ੋ ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਮਨੋਹਰਃ ।
ਉਮਾਕਾਨ੍ਤੋ ਯਮਾਰਾਤਿਰ੍ਬੌਦ੍ਧਪਰ੍ਵਤਨਾਯਕਃ ॥ ੫੮ ॥

ਤਟਾਸੁਰਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਦ੍ਵਾਰਨਿਵਾਸੋ ਵੈ ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਭਯਾਨਕਃ ॥ ੫੯ ॥

ਭਾਨੁਦਤ੍ਤੋ ਭਾਨੁਨਾਥੋ ਜਰਾਸਨ੍ਧਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਯਵਮਾਲੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਰੋ ਗਣ੍ਡਕੀਨਿਲਯੋ ਹਰਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਸ਼ਿਲਾਵਾਸੀ ਨਰ੍ਮਦਾਤਟਪੂਜਿਤਃ ।
ਬਾਣਲਿਙ੍ਗੋ ਬਾਣਪਿਤਾ ਬਾਣਧਿਰ੍ਬਾਣਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬੧ ॥

ਬਾਣਾਸੁਰਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਰਾਮਬਾਣੋ ਭਯਾਪਹਃ ।
ਰਾਮਦੂਤੋ ਰਾਮਨਾਥੋ ਰਾਮਨਾਰਾਯਣੋऽਵ੍ਯਯਃ ॥ ੬੨ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਃ ਪਰਾਮਸ਼੍ਟੋ ਨਾਰਦੋ ਨਾਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਪਰ੍ਵਤੇਸ਼ਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਯਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਮਤਿਃ ।
ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਹਠਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਨਨਾਥੋ ਵਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸੀ ਦਮਨੋ ਮਦਨਾਰਿਰ੍ਮਦਾਲਯਃ ।
ਭੂਤਵੇਤਾਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਜਨਿਰ੍ਜਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਵੇਤਾਲਸ਼ਤਨਾਥੋ ਵੈ ਵੇਤਾਲਸ਼ਤਪੂਜਿਤਃ ।
ਵੇਤਾਲੋ ਭੈਰਵਾਕਾਰੋ ਵੇਤਾਲਨਿਲਯੋ ਬਲਃ ॥ ੬੬ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਰ੍ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਭੂਤਭਵ੍ਯਵਿਭੁਰ੍ਮਹਃ ।
ਜਨੋ ਮਹਸ੍ਤਪਃ ਸਤ੍ਯਂ ਪਾਤਾਲਨਿਲਯੋ ਲਯਃ ॥ ੬੭ ॥

ਪਤ੍ਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪੀ ਫਲੀ ਤੋਯੀ ਮਹੀਰੂਪਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਨਮਸ੍ਕਾਰੋ ਭਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਪਤਿਰ੍ਭਵਃ ॥ ੬੮ ॥

ਉਮਾਪਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਭੀਮਧਨ੍ਵਾ ਭਯਾਨਕਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋਧਰਾਧਾਰੋ ਬਲਿਦੋ ਬਲਿਭਦ੍ਬਲੀ ॥ ੬੯ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰੋ ਨਮਯੋ ਮਾਯੀ ਵਿਘ੍ਨਹਰ੍ਤਾ ਗਣਾਧਿਪਃ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੌਂ ਗਮ੍ਯੋ ਹੌਂ ਜੂਁ ਸਃ ਹੌਂ ਸ਼ਿਵਾਯਨਮੋ ਜ੍ਵਰਃ ॥ ੭੦ ॥

ਦ੍ਰਾਁ ਦ੍ਰਾਁ ਰੂਪੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਨਾਦਬਿਨ੍ਦ੍ਵਾਤ੍ਮਕੋऽਨਿਲਃ ।
ਰਸ੍ਤਾਰੋ ਨੇਤ੍ਰਨਾਦਸ਼੍ਚ ਚਣ੍ਡੀਸ਼ੋ ਮਲਯਾਚਲਃ ॥ ੭੧ ॥

ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਭਚ੍ਛਸ੍ਤ੍ਰਨਾਯਕਃ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵੇਤ੍ਤਾ ਤੁ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੨ ॥

ਨਿਰ੍ਵਪੁਃ ਸੁਵਪੁਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਾਜਨਮਨੋਹਰਃ ।
ਭਗਮਾਲੀ ਭਗੋ ਭਾਗ੍ਯੋ ਭਗਹਾ ਭਗਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਭਗਪੂਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਮਹਾਭਾਗ੍ਯਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਪੂਜਾਰਤੋ ਵਿਪਾਪ੍ਮਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਬੀਜੋ ਧਰੋਪ੍ਤਿਕਤ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਮਣ੍ਡਲੋ ਮਣ੍ਡਲਾਭਾਸੋ ਮਣ੍ਡਲਾਰ੍ਦ੍ਧੋ ਵਿਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਪੂਜ੍ਯੋ ਵੈ ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਨ੍ਦਿਰਃ ॥ ੭੫ ॥

ਸਰ੍ਵਮਣ੍ਡਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵਃ ਪੂਜਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਪਥ੍ਵੀਮਣ੍ਡਲਵਾਸਸ਼੍ਚ ਭਕ੍ਤਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੬ ॥

ਮਣ੍ਡਲਾਤ੍ਪਰਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਮਹਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਮੁਖਮਣ੍ਡਲਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯੋ ਰਾਜਮਣ੍ਡਲਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਭਃ ਪ੍ਰਭੁਰੀਸ਼ਾਨੋ ਮਗਵ੍ਯਾਧੋ ਮਗਾਰਿਹਾ ।
ਮਗਾਙ੍ਕਸ਼ੋਭੋ ਹੇਮਾਢ੍ਯੋ ਹਿਮਾਤ੍ਮਾ ਹਿਮਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੭੮ ॥

ਹੇਮਹੇਮਨਿਧਿਰ੍ਹੇਮੋ ਹਿਮਾਨੀਸ਼ੋ ਹਿਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ੀਤਵਾਤਸਹਃ ਸ਼ੀਤੋ ਹ੍ਯਸ਼ੀਤਿਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੭੯ ॥

ਆਸ਼ਾਸ਼੍ਰਯੋ ਦਿਗਾਤ੍ਮਾ ਚ ਜੀਵੋ ਜੀਵਾਸ਼੍ਰਯਃ ਪਤਿਃ ।
ਪਤਿਤਾਸ਼ੀ ਪਤਿਃ ਪਾਨ੍ਥੋ ਨਿਃਪਾਨ੍ਥੋਨਰ੍ਥਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਬੁਦ੍ਧਿਦੋ ਬੁਦ੍ਧਿਨਿਲਯੋ ਬੁਦ੍ਧੋ ਬੁਦ੍ਧਪਤਿਰ੍ਧਵਃ ।
ਮੇਧਾਕਰੋ ਮੇਧਮਾਨੋ ਮਧ੍ਯੋ ਮਧ੍ਯੋ ਮਧੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੧ ॥

ਮਧੁਵ੍ਯੋ ਮਧੁਮਾਨ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਧਨ੍ਧੁਮਾਰੋ ਧਵਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਧਰ੍ਮੀ ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯੋ ਧਨ੍ਯੋ ਧਾਨ੍ਯਰਾਸ਼ਿਰ੍ਧਨਾਵਹਃ ॥ ੮੨ ॥

ਧਰਾਤ੍ਮਜੋ ਧਨੋ ਧਾਨ੍ਯੋ ਮਾਨ੍ਯਨਾਥੋ ਮਦਾਲਸਃ ।
ਲਮ੍ਬੋਦਰੋ ਲਙ੍ਕਰਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਲਙ੍ਕਾਨਾਥਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਲਙ੍ਕਾਭਸ੍ਮਪ੍ਰਿਯੋ ਲਙ੍ਕੋ ਲਙ੍ਕੇਸ਼ਰਿਪੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਸਮੁਦ੍ਰੋ ਮਕਰਾਵਾਸੋ ਮਕਰਨ੍ਦੋ ਮਦਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੮੪ ॥

ਮਥੁਰਾਨਾਥਕੋ ਤਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਥੁਰਾਵਾਸਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਮਨਃ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਵਨ੍ਦਾਪੂਜਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੫ ॥

ਯਮੁਨਾਪੁਲਿਨਾਵਾਸਃ ਕਂਸਚਾਣੂਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਅਰਿਸ਼੍ਟਹਾ ਸ਼ੁਭਤਨੁਰ੍ਮਾਧਵੋ ਮਾਧਵਾਗ੍ਰਜਃ ॥ ੮੬ ॥

ਵਸੁਦੇਵਸੁਤਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਸ਼੍ਣਾਪ੍ਰਿਯਤਮਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਦ੍ਵੈਪਾਯਨੋ ਵੇਧਾਃ ਸਸ਼੍ਟਿਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ॥ ੮੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਿਧੋ ਵਿਸ਼੍ਵਹਰ੍ਤਾ ਧਾਤਾ ਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਯਾਤੁਧਾਨੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਰਕ੍ਸ਼ਃਕੁਲਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੮੮ ॥

ਘਣ੍ਟਾਨਾਦੋ ਮਹਾਨਾਦੋ ਭੇਰੀਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ।
ਪਰਮੇਸ਼ਃ ਪਰਾਵਿਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੮੯ ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਮੌਲਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਰ੍ਧਰ੍ਮਮੌਲਿਃ ਸੁਰਾਰਿਹਾ ।
ਜਙ੍ਘਾਪ੍ਰਤਰ੍ਦਨੋ ਜਮ੍ਭੋ ਜਮ੍ਭਾਰਾਤਿਰਿਨ੍ਦਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਗਮ੍ਯੋ ਨਾਦੇਸ਼ਃ ਸੋਮੇਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਿਕਾਰਣਮ੍ ।
ਅਕਾਰੋऽਮਤਕਲ੍ਪਸ਼੍ਚ ਆਨਨ੍ਦੋ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਃ ॥ ੯੧ ॥

ਆਤ੍ਮਾ ਰਤਿਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਗਮ੍ਯੋ ਯਥਾਰ੍ਥਾਤ੍ਮਾ ਨਰਾਰਿਹਾ ।
ਇਕਾਰਸ਼੍ਚੇਤਿਕਾਲਸ਼੍ਚ ਇਤਿ ਹੋਤਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੯੨ ॥

ਈਸ਼ਿਤਾਰਿਭਵੋ ऋਕ੍ਸ਼ ऋਕਾਰਵਰਪੂਜਿਤਃ ।
ऌਵਰ੍ਣਰੂਪੋ ऌਕਾਰੋ ऌਵਰ੍ਣਸ੍ਥੋ ऌਰਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ ॥ ੯੩ ॥ (ਲਰਾਤ੍ਮਵਾਨ੍)
ਐਰੂਪੋ ਮਹਾਨੇਤ੍ਰੋ ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਓਤੁਰੌਤੁਰਨ੍ਡਜਸ੍ਥੋ ਹਨ੍ਤਹਨ੍ਤਾ ਕਲਾਕਰਃ ॥ ੯੪ ॥

ਕਾਲੀਨਾਥਃ ਖਞ੍ਜਨਾਕ੍ਸ਼ੋ ਖਣ੍ਡੋਖਣ੍ਡਿਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਗਣਾਰਾਤਿਰ੍ਘਣ੍ਟਾਭਰਣਪੂਜਿਤਃ ॥ ੯੫ ॥

ਙਕਾਰੋ ਙੀਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ਼੍ਚ ਚਾਮਰਸ਼੍ਚਾਮਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਚੀਰਾਮ੍ਬਰਧਰਸ਼੍ਚਾਰੁਸ਼੍ਚਾਰੁਚਞ੍ਚੁਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੬ ॥

ਛਤ੍ਰੀ ਛਤ੍ਰਪਤਿਸ਼੍ਛਾਤ੍ਰਸ਼੍ਛਤ੍ਰੇਸ਼ਸ਼੍ਛਾਤ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਝਰ੍ਝਰੋ ਝਙ੍ਕਤਿਰ੍ਝਞ੍ਜਾ ਝਞ੍ਝੇਸ਼ੋ ਝਮ੍ਪਰੋ ਝਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਝਙ੍ਕੇਸ਼ਾਣ੍ਡਧਰੋ ਝਾਰਿਸ਼੍ਟਂ ਕਸ਼੍ਟਂ ਕਾਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਰੋਮਹਾਰਿਰ੍ਵਸ਼ਾਰਿਸ਼੍ਚ ਢੁਣ੍ਢਿਰਾਜੋ ਝਲਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੯੮ ॥

ਢੋਲਸ਼ਬ੍ਦਰਤੋ ਢਕ੍ਕਾ ਢਕਾਰੇਣ ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਤਾਰਾਪਤਿਸ੍ਤਤਸ੍ਤਨ੍ਤੁਸ੍ਤਾਰੇਸ਼ਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭਸਂਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੯੯ ॥

ਥਵਰ੍ਣਸ੍ਥੂਤ੍ਕਰਃਸ੍ਥੂਲੋ ਦਨੁਜੋ ਦਨੁਜਾਨ੍ਤਕਤ੍ ।
ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯੋ ਦਾਨ੍ਤਾਰਿਰ੍ਦਰ੍ਦਰਾਤਿਗਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਰੋ ਦਨ੍ਤਜਿਹ੍ਵਾ ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਧਵੋ ਧਵਾਗ੍ਰਜੋ ਧੁਨ੍ਧੁਧੌਨ੍ਧੁਮਾਰਿਰ੍ਧਰਾਧਰਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਿਨੀਜਨਾਨਨ੍ਦੋ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨਾਗੇਸ਼ੋ ਨਾਗਨਿਲਿਯੋ ਨਾਰਦਾਦਿਭਿਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਨਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦੀਪਤਿਰ੍ਨਨ੍ਦੀ ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਸਹਾਯਵਾਨ੍ ।
ਪਣਃ ਪ੍ਰਣੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਨ੍ਥਃ ਪਾਥੇਯਃ ਪਥਿਕਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਪਾਨੀਯਾਧਿਪਤਿਃ ਪਾਥਃ ਫਲਵਾਨ੍ ਫਲਸਂਸ੍ਕਤਃ ।
ਫਣੀਸ਼ਤਵਿਭੂਸ਼ਾ ਚ ਫਣੀਫੂਤ੍ਕਾਰਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਫਾਲਃ ਫਲ੍ਗੁਰਥਃ ਫਾਨ੍ਤੋ ਵੇਣੁਨਾਥੋ ਵਨੇਚਰਃ ।
ਵਨ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਵਨਾਨਨ੍ਦੋ ਵਨਸ੍ਪਤਿਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਵਾਲੀਨਿਹਨ੍ਤਾ ਵਾਲ੍ਮੀਕੋ ਵਨ੍ਦਾਵਨਕੁਤੂਹਲੀ ।
ਵੇਣੁਨਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਭਗਣੋ ਭਗਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਭੇਰੂਣ੍ਡੋ ਭਾਸਕੋ ਭਾਸੀ ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਭਾਨੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਭਦ੍ਰੋ ਭਾਦ੍ਰਪਦੋ ਭਾਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਦੋ ਭਾਦ੍ਰਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਮੇਨਕਾਪਤਿਮਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਵੋ ਮਹਾਮੈਨਾਕਪਰ੍ਵਤਃ ।
ਮਾਨਵੋ ਮਨੁਨਾਥਸ਼੍ਚ ਮਦਹਾ ਮਦਲੋਚਨਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਯਜ੍ਞਾਸ਼ੀ ਯਾਜ੍ਞਿਕੋ ਯਾਮੀ ਯਮਭੀਤਿਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਯਮਕੋ ਯਮੁਨਾਵਾਸੋ ਯਮਸਂਯਮਦਾਯਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਰਾਜਸੋ ਰਾਜਸਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਨ੍ਤਿਦੇਵੋ ਰਤ੍ਨਮਤੀਰਾਮਨਾਥੋ ਰਮਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਰੋ ਲਾਕ੍ਸ਼ਣਿਕੋ ਲਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼ਪੂਜਿਤਃ ।
ਲਮ੍ਬੋਦਰੋ ਲਾਙ੍ਗਲਿਕੋ ਲਕ੍ਸ਼ਲਾਭਪਿਤਾਮਹਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਬਾਲਕੋ ਬਾਲਕਪ੍ਰੀਤੋ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਬਾਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸ਼ਰ੍ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਗਣਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀਪੀਠਸਂਸ੍ਥਃ ਸ਼ਾਕਦ੍ਵੀਪਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਸ਼ੋਢਾਸਮਾਸਨਿਲਯਃ ਸ਼ਣ੍ਢਃ ਸ਼ਾਢਵਮਨ੍ਦਿਰਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਸ਼ਾਣ੍ਡਵਾਡਮ੍ਬਰਃ ਸ਼ਾਣ੍ਡ੍ਯਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਪੂਜਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵਃ ਸਾਮਗਮ੍ਯੋਸਮਾਨਕਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸੇਤੁਃ ਸਂਸਾਰਸਂਹਰ੍ਤਾ ਸਾਰਃ ਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਹਰ੍ਮ੍ਯਨਾਥੋ ਹਰ੍ਮ੍ਯਕਰ੍ਤਾ ਹੇਤੁਹਾ ਨਿਹਨੋ ਹਰਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਹਾਲਾਪ੍ਰਿਯੋ ਹਲਾਪਾਙ੍ਗੋ ਹਨੁਮਾਨ੍ਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਧਰੋਭੀਸ਼੍ਟੋ ਭਯੋ ਭਾਸ੍ਵਾਨ੍ ਭਯਾਨ੍ਤਕਤ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਕੁਬ੍ਜਾਮ੍ਰਕਨਿਵਾਸਸ਼੍ਚ ਝਿਣ੍ਟੀਸ਼ੋ ਵਾਗ੍ਵਿਦਾਂਵਰਃ ।
ਰੇਣੁਕਾਦੁਃਖਹਨ੍ਤਾ ਚ ਵਿਰਾਟਨਗਰਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਜਮਦਗ੍ਨਿਰ੍ਭਾਰ੍ਗਵੋ ਵੈ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਃ ਪੁਲਹਃ ਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਾਜੋ ਦ੍ਰੋਣਪੁਤ੍ਰੋऽਸ਼੍ਵਤ੍ਥਾਮਾ ਸੁਰਥੀ ਕਪਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕਾਮਾਖ੍ਯਨਿਲਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਿਲਯੋ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਰਘੂਦ੍ਵਹੋ ਰਾਜ੍ਯਦਾਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਰੋਵ੍ਰਣਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀਕਾਨ੍ਤੋ ਰਾਜਰਾਜਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਜਟਾਮਣ੍ਡਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵੋ ਗਙ੍ਗਾਧਾਰਾਸੁਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਜੀਵਦਾਤਾਸ਼ਯੋ ਧੇਨੁਰ੍ਯਾਦਵੋ ਯਦੁਪੁਙ੍ਗਵਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਮੂਰ੍ਖਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੋ ਭਰ੍ਗੋ ਮੂਰ੍ਖਵਿਦ੍ਯਾ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ।
ਦੀਨਦੁਃਖਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਦੀਨਦਾਤਾ ਦਯਾਰ੍ਣਵਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਗਙ੍ਗਾਤਰਙ੍ਗਭੂਸ਼ਾ ਚ ਗਙ੍ਗਾਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਃ ।
ਭਗੀਰਥਪ੍ਰਾਣਦਾਤਾ ਕਕੁਤ੍ਸ੍ਥਨਪਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਮਾਨ੍ਧਾਤਜਯਦੋ ਵੇਣੁਃ ਪਥੁਃ ਪਥੁਯਸ਼ਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ।
ਜਾਲ੍ਮਪਾਦੋ ਜਾਲ੍ਮਨਾਥੋ ਜਾਲ੍ਮਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਭਰ੍ਤਾ ਰੌਦ੍ਰਵਪੁਰ੍ਮਹਾਨੀਲਸ਼ਿਲਾਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭਲਗ੍ਰਾਮਵਾਸਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਯਾਨੂਪਮਪਤ੍ਤਨਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ੌਣ੍ਡਾਖ੍ਯਃ ਸ਼ਾਰਦੋ ਵੈਦ੍ਯਜੀਵਨਃ ।
ਰਾਜਵਕ੍ਸ਼ੋ ਜ੍ਵਰਘ੍ਨਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਗੁਣ੍ਡੀਮੂਲਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਅਤਿਸਾਰਹਰੋ ਜਾਤੀਵਲ੍ਕਬੀਜੋ ਜਲਂ ਨਭਃ ।
ਜਾਹ੍ਨਵੀਦੇਸ਼ਨਿਲਯੋ ਭਕ੍ਤਗ੍ਰਾਮਨਿਕੇਤਨਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਪੁਰਾਣਗਮ੍ਯੋ ਗਮ੍ਯੇਸ਼ਃ ਸ੍ਕਾਨ੍ਦਾਦਿਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਪੁਰਾਣਾਨਾਂ ਕਰ੍ਤਾ ਕਾਵ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਜਲਯਨ੍ਤ੍ਰੋ ਜਲਾਵਾਸੋ ਜਲਧੇਨੁਰ੍ਜਲੋਦਰਃ ।
ਚਿਕਿਤ੍ਸਕੋ ਭਿਸ਼ਗ੍ਵੈਦ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਲੋਭੋ ਲੋਭਤਸ੍ਕਰਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਿਦਾਭਾਸਚਿਦਾਤ੍ਮਾ ਚਿਤ੍ਤਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਚਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚਿਰਾਯੁਸ਼੍ਚ ਚਿਰਾਯੁਰਭਿਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਚੀਤ੍ਕਾਰਗੁਣਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋऽਚਲੋऽਨਨ੍ਤਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਮਾਸਃ ਪਕ੍ਸ਼ੋ ਹ੍ਯਹੋਰਾਤ੍ਰਮਤੁਸ੍ਤ੍ਵਯਨਰੂਪਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸਂਵਤ੍ਸਰਃ ਪਰਃ ਕਾਲਃ ਕਲਾਕਾਸ਼੍ਠਾਤ੍ਮਕਃ ਕਲਿਃ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦ੍ਵਾਪਰਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਸ੍ਵਾਯਮ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਸ੍ਵਾਰੋਚਿਸ਼ਸ੍ਤਾਮਸਸ਼੍ਚ ਔਤ੍ਤਮੀ ਰੈਵਤਸ੍ਤਥਾ ।
ਚਾਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੋ ਵੈਵਸ੍ਵਤਸ਼੍ਚ ਸਾਵਰ੍ਣਿਃ ਸੂਰ੍ਯਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਸਾਵਰ੍ਣਿਕੋ ਮੇਰੁਸਾਵਰ੍ਣਿਕ ਇਤਿਪ੍ਰਭਃ ।
ਰੌਚ੍ਯੋ ਭੌਤ੍ਯਸ੍ਤਥਾ ਗਵ੍ਯੋ ਭੂਤਿਦਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਦਰਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਰਾਗਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੋ ਰਾਗੀ ਰਾਗੀ ਰਾਗਪਰਾਯਣਃ ।
ਨਾਰਦਃ ਪ੍ਰਾਣਨਿਲਯੋ ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਧਰੋऽਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਅਨੇਕਨਾਮਾ ਗਙ੍ਗੇਸ਼ੋ ਗਙ੍ਗਾਤੀਰਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਜਲਨਿਵਾਸਸ਼੍ਚ ਗਙ੍ਗਾਜਲਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠ ਉਵਾਚ ।
ਨਾਮ੍ਨੋਮੇਤਤ੍ਸਹਸ੍ਰਂ ਵੈ ਨਾਰਦੇਨੋਦਿਤਂ ਤੁ ਯਤ੍ ।
ਤਤ੍ਤੇਦ੍ਯ ਕਥਿਤਂ ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਤਿਨਿਵਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੩੭ ॥

ਪਠਤਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਦ੍ਵੈ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਾਹਸ੍ਰਮੀਸ਼ਿਤੁਃ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰਯਂ ਨਸ਼੍ਯਤੇ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਸ਼ਡ੍ਭਿਰ੍ਮਾਸੈਰ੍ਵਰਾਨਨੇ ॥ ੧੩੮ ॥

ਯਸ੍ਯੇਦਂ ਲਿਖਿਤਂ ਗੇਹੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵੈ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਨ੍ਨਿਹਤਸ੍ਤਤ੍ਰ ਮਹਾਦੇਵਃ ਸ਼ਿਵਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸ ਏਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਧਨ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਚ੍ਛਿਵਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਸ਼ਿਵ ਏਵ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼ਿਵਾਨ੍ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਪਰਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪੇਣ ਸਜਤਿ ਪਾਲ੍ਯਤੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣਾ ।
ਰੁਦ੍ਰਰੂਪੇਣ ਨਯਤਿ ਭਸ੍ਮਸਾਤ੍ ਸ ਚਰਾਚਰਮ੍ ॥ ੧੪੧ ॥ (ਨਸ਼੍ਯਤਿ)
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼ਿਵਮਭ੍ਯਸੇਤ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਯਂ ਯਂ ਚਿਨ੍ਤਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਮ੍ ।
ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨਮ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਰਾਜ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਰਾਜ੍ਯਂ ਯਸ੍ਤ੍ਵਿਦਂ ਨਿਯਤਃ ਪਠੇਤ੍ ।
ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਨਾਸ੍ਮਾਤ੍ਕਿਞ੍ਚਿਨ੍ਮਹਾਭਾਗੇ ਹ੍ਯਨ੍ਯਦਸ੍ਤਿ ਮਹੀਤਲੇ ।
ਤਾਵਦ੍ਗਰ੍ਜਨ੍ਤਿ ਪਾਪਾਨਿ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਥਾਨ੍ਯਰੁਨ੍ਧਤਿ ॥ ੧੪੫ ॥

ਯਾਵਨ੍ਨਪਠਤੇ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਪਰਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਸਿਂਹਚੌਰਗ੍ਰਹਗ੍ਰਸ੍ਤੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਪਠਨਾਤ੍ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੪੬ ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਲਭਤੇ ਪਰਮਂ ਸੁਖਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਯਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠੇਤ ਭਕ੍ਤਿਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਤਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਧਨਧਾਨ੍ਯਸੁਤਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਜਾਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਨ੍ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਵਚਨਂ ਯਥਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼ਨ੍ਦਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read 1000 Names of Shiva:

1000 Names of Shri Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top