Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Kannada

Shri Shiva Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅರುನ್ಧತ್ಯುವಾಚ ।
ಮುನೇ ವದ ಮಹಾಭಾಗ ನಾರದೇನ ಯಥಾ ಸ್ತುತಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಪುಣ್ಯೈಃ ಪಾಪಘ್ನೈಃ ಸರ್ವಕಾಮದೈಃ ॥ 1 ॥

ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ನಾಮಾನಿ ನಾರದೋಕ್ತಾನಿ ವೈ ಮುನೇ ।
ರಾಗೋತ್ಪತ್ತಿಂ ವಿಸ್ತರೇಣ ನಾಮಾನಿ ಚ ವದ ಪ್ರಿಯ ॥ 2 ॥

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ ।
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಭಾಗೇ ಶಿವಭಕ್ತಿರ್ಯತಸ್ತ್ವಯಿ ।
ತಪಃಶುದ್ಧೋ ನಾರದೋಽಸೌ ದದರ್ಶ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 3 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದ್ವೈ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮುನಿಪುಂಗವಃ ।
ಸಸ್ಮಾರ ಪ್ರಿಯನಾಮಾನಿ ಶಿವೋಕ್ತಾನಿ ಪ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರತಿ ॥ 4 ॥

ನಾರದೋಽಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋಽನುಷ್ಟುಪ್ಚ್ಛನ್ದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವೈ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಹೃತಾ ॥ 5 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಸರ್ವಾರಮ್ಭಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮಾಧಿವ್ಯಾಧಿನಿವೃತ್ತಯೇ ॥ 6 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಶಿವೋ ದೇವತಾ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ(ಕಾಮನಾ)
ಸಿಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವ ಆಧಿ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವೃತ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಶ್ರೀಶಿವಃ ಶಿವದೋ ಭವ್ಯೋ ಭಾವಗಮ್ಯೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ।
ವೃಷಧ್ವಜೋ ವೃಷಾರೂಢೋ ವೃಷಕ ವೃಷೇಶ್ವರಃ ॥ 7 ॥

ಶಿವಾಧಿಪಃ ಶಿತಃ ಶಮ್ಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರಾತ್ಮವಿದ್ವಿಭುಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞೋಬಹುಹನ್ತಾಚಭವಾನೀಪತಿರಚ್ಯುತಃ ॥ 8 ॥

ತನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದೀ ಚ ತನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ತನ್ತ್ರಪ್ರಿಯಸ್ತನ್ತ್ರಗ್ಮಯೋತನ್ತ್ರೋವಾನನ್ತತನ್ತ್ರಕಃ ॥ 9 ॥

ತನ್ತ್ರೀನಾದಪ್ರಿಯೋದೇವೋಭಕ್ತತನ್ತ್ರವಿಮೋಹಿತಃ ।
ತನ್ತ್ರಾತ್ಮಾತನ್ತ್ರನಿಲಯಸ್ತನ್ತ್ರದರ್ಶೀಸುತನ್ತ್ರಕಃ ॥ 10 ॥

ಮಹಾದೇವ ಉಮಾಕಾನ್ತಶ್ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಈಶ್ವರಃ ।
ಧೂರ್ಜ್ಜಟಿಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೋ ಧೂರ್ತೋ ಧೂರ್ತಶತ್ರುರಮಾವಸುಃ ॥ 11 ॥

ವಾಮದೇವೋ ಮೃಡಃ ಶಮ್ಭುಃ ಸುರೇಶೋ ದೈತ್ಯಮರ್ದನಃ ।
ಅನ್ಧಕಾರಹರೋ ದಂಡೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಹರಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 12 ॥

ಗಂಗಾಧರೋ ರಮಾಕಾನ್ತಃ ಸರ್ವನಾಥಃ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಪ್ರಚಂಡದೈತ್ಯವಿಧ್ವಂಸೀ ಜಮ್ಭಾರಾತಿರರಿನ್ದಮಃ ॥ 13 ॥

ದಾನಪ್ರಿಯೋ ದಾನದೋ ದಾನತೃಪ್ತೋ ದಾನವಾನ್ತಕಃ ।
ಕರಿದಾನಪ್ರಿಯೋ ದಾನೀ ದಾನಾತ್ಮಾ ದಾನಪೂಜಿತಃ ॥ 14 ॥

ದಾನಗಮ್ಯೋ ಯಯಾತಿಶ್ಚ ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದಯಾವಹಃ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತಸೇವ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 15 ॥

ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದೋ ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಭಾನುಮಾನ್ ಭಾನುನೇತ್ರಶ್ಚ ಭಾನುವೃನ್ದಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 16 ॥

ಸಹಸ್ರಭಾನುಃ ಸ್ವರ್ಭಾನುರಾತ್ಮಭಾನುರ್ಜಯಾವಹಃ ।
ಜಯನ್ತೋ ಜಯದೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞವಿಜ್ಜಯಃ ॥ 17 ॥

ಜಯಸೇನೋ ಜಯತ್ಸೇನೋ ವಿಜಯೋ ವಿಜಯಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನೋ ಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ ಜಲಾತ್ಮಾ ಜಲಜೋ ಜವಃ ॥ 18 ॥

ಪುರಾತನಃ ಪುರಾರಾತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಘ್ನೋ ರಿಪುಘ್ನಕಃ ।
ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಗಮ್ಯೋಽತಿಪುಣ್ಯದಃ ॥ 19 ॥

ಪ್ರಭಂಜನಃ ಪ್ರಭು ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣದೇವಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಪ್ರಬಲೋಽತಿಬಲೋ ದೇವೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ಜನಾಧಿಪಃ ॥ 20 ॥

ನರೇಶೋ ನಾರದೋ ಮಾನೀ ದೈತ್ಯಮಾನವಿಮರ್ದನಃ ।
ಅಮಾನೋ ನಿರ್ಮಮೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾನವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 21 ॥

ಮನುಪುತ್ರೋ ಮಯಾರಾತಿರ್ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಾಸ್ಪದಃ ।
ಮಾಲವೋ ಮಲಯಾವಾಸೋ ಮಹೋಭಿಃ ಸಂಯುತೋನಲಃ ॥ 22 ॥

ನಲಾರಾಧ್ಯೋ ನೀಲವಾಸಾ ನಲಾತ್ಮಾ ನಲಪೂಜಿತಃ ।
ನಲಾಧೀಶೋ ನೈಗಮಿಕೋ ನಿಗಮೇನ ಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 23 ॥

ನಿಗಮಾವೇದ್ಯರೂಪೋ ಹಿ ಧನ್ಯೋ ಧೇನುರಮಿತ್ರಹಾ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಾಮಧೇನುರ್ಧನುರ್ಧಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 24 ॥

ದಾಮನೋ ದಾಮಿನೀಕಾನ್ತೋ ದಾಮೋದರ ಹರೇಶ್ವರಃ ।
ದಮೋ ದಾನ್ತಾ ದಯಾವಾನ್ಶ್ಚ ದಾನವೇಶೋ ದನುಪ್ರಿಯಃ ॥ 25 ॥

ದನ್ವೀಶ್ವರೋ ದಮೀ ದನ್ತೀ ದನ್ವಾರಾಧ್ಯೋ ಜನುಪ್ರದಃ ।
ಆನನ್ದಕನ್ದೋ ಮನ್ದಾರಿರ್ಮನ್ದಾರಸುಮಪೂಜಿತಃ ॥ 26 ॥

ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ಮಹಾನನ್ದೋ ರಮಾನನ್ದೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ನಿರ್ಜರೋ ನಿರ್ಜರಪ್ರೀತೋ ನಿರ್ಜರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ॥ 27 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವತತ್ಪರಃ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವಸಹೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ಮಹೀಧರಃ ॥ 28 ॥

ಕೇದಾರನಿಲಯೋ ಭರ್ತಾ ಧರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಹರೀಶ್ವರಃ ।
ವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯೋ ಜಿಷ್ಣುನಾಥೋ ಜಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಧರಾಪತಿಃ ॥ 29 ॥

ಬದರೀನಾಯಕೋ ನೇತಾ ರಾಮಭಕ್ತೋ ರಮಾಪ್ರಿಯಃ ।
ರಮಾನಾಥೋ ರಾಮಸೇವ್ಯಃ ಶೈಬ್ಯಾಪತಿರಕಲ್ಮಷಃ ॥ 30 ॥

ಧರಾಧೀಶೋ ಮಹಾನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೋ ವಿಕ್ರಮೇಶಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಯೀಮಯಃ ॥ 31 ॥

ವೇದಗಮ್ಯೋ ವೇದವಾದೀ ವೇದಾತ್ಮಾ ವೇದವರ್ದ್ಧನಃ ।
ದೇವೇಶ್ವರೋ ದೇವಪೂಜ್ಯೋ ವೇದಾನ್ತಾರ್ಥಪ್ರಚಾರಕಃ ॥ 32 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವಶ್ಚ ಕವಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾಧರಃ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಹೃತ್ಕಾಲಃ ಕಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಸೂದನಃ ॥ 33 ॥

ಕೇಲೀಪ್ರಿಯಃ ಸುಕೇಲಿಶ್ಚ ಕಲಂಕರಹಿತಃ ಕ್ರಮಃ ।
ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಸುಕರ್ಮಾ ಚ ಕರ್ಮೇಶಃ ಕರ್ಮವರ್ಜಿತಃ ॥ 34 ॥

ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ಯಃ ಶರ್ವೋ ಮೀಮಾಂಸಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷಃ ಪಂಚತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ವರಃ ॥ 35 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದೀ ಚ ಸಂಖ್ಯಾವಾನ್ಪಂಡಿತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಅಸಂಖ್ಯಾತಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಗುಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 36 ॥

ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ರಸಾಧೀಶೋ ರಸಪ್ರಿಯಃ ।
ರಸಾಸ್ವಾದೀ ರಸಾವೇದ್ಯೋ ನೀರಸೋ ನೀರಜಪ್ರಿಯಃ ॥ 37 ॥

ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರನುಕ್ರೋಶೀ ನಿರ್ದನ್ತೋ ನಿರ್ಭಯಪ್ರದಃ ।
ಗಂಗಾಖ್ಯೋತೋಯಂ ಚ ಮೀನಧ್ವಜವಿಮರ್ದನಃ ॥ 38 ॥

ಅನ್ಧಕಾರಿಬೃಹದ್ದಂಷ್ಟ್ರೋ ಬೃಹದಶ್ವೋ ಬೃಹತ್ತನುಃ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಪೂಜಿತಃ ॥ 39 ॥

ವಾಸುದೇವೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿರೂಪಕಃ ।
ಪೂಷ್ಣೋ ದನ್ತವಿನಾಶೀ ಚ ಮುರಾರಿರ್ಭಗನೇತ್ರಹಾ ॥ 40 ॥

ವೇದವ್ಯಾಸೋ ನಾಗಹಾರಾ ವಿಷಹಾ ವಿಷನಾಯಕಃ ।
ವಿರಜಾಃ ಸಜಲೋಽನನ್ತೋ ವಾಸುಕಿಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ ॥ 41 ॥

ಬಾಲೋ ವೃದ್ಧೋ ಯುವಾ ಮೃತ್ಯುರ್ಮುತ್ಯುಹಾ ಭಾಲಚನ್ದ್ರಕಃ ।
ಬಲಭದ್ರೋ ಬಲಾರಾತಿರ್ದೃಢಧನ್ವಾವೃಷಧ್ವಜಃ ॥ 42 ॥

ಪ್ರಮಥೇಶೋ ಗಣಪತಿಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ವೃಕೋದರಃ ।
ಅಗ್ನಿಗರ್ಭೋಽಗ್ನಿನಾಭಶ್ಚ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 43 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಲೋಕೇಶೋ ವೇಣುನಾದಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ ।
ವಾಯುರ್ಭಗೋ ವಸುರ್ಭರ್ಗೋ ದಕ್ಷಃ ಪ್ರಾಚೇತಸೋ ಮುನಿಃ ॥ 44 ॥

ನಾದಬ್ರಹ್ಮರತೋ ನಾದೀ ನನ್ದನಾವಾಸ ಅಮ್ಬರಃ ।
ಅಮ್ಬರೀಷೋಮ್ಬುನಿಲಯೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 45 ॥

ಕೃತವೀರ್ಯಸುತೋ ರಾಜಾ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಪ್ರಮರ್ದನಃ ।
ಜಮದಗ್ನಿರ್ಜಾತರೂಪೋ ಜಾತರೂಪಪರಿಚ್ಛದಃ ॥ 46 ॥

ಕರ್ಪೂರಗೌರೋ ಗೌರೀಶೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪನಾಯಕಃ ।
ಪ್ರಾಣೀಶ್ವರಃ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಪ್ರಮೇಯೋಽಜ್ಞಾನನಾಶನಃ ॥ 47 ॥

ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಮೀನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ ।
ಯಮುನಾಧೀಶ್ವರೋ ಯಾಮ್ಯೋ ಯಮಭೀತಿವಿಮರ್ದನಃ ॥ 48 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನಾರಪೂಜ್ಯೋ ವಸುವರ್ಣೋ ವಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ವಾಸವೋ ಬಲಹಾ ವೃತ್ರಹನ್ತಾ ಯನ್ತಾ ಪರಾಕ್ರಮೀ ॥ 49 ॥

ಬೃಹದೀಶೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರ್ವರ್ದ್ಧನೋ ಬಾಲವಃ ಪರಃ ।
ಶರಭೋ ನರಸಂಹಾರೀ ಕೋಲಶತ್ರುರ್ವಿಭಾಕರಃ ॥ 50 ॥

ರಥಚಕ್ರೋ ದಶರಥೋ ರಾಮಃ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ ।
ನಾರದೀಯೋ ನರಾನನ್ದೋ ನಾಯಕಃ ಪ್ರಮಥಾರಿಹಾ ॥ 51 ॥

ರುದ್ರೋ ರೌದ್ರೌ ರುದ್ರಮುಖ್ಯೋ ರೌದ್ರಾತ್ಮಾ ರೋಮವರ್ಜಿತಃ ।
ಜಲನ್ಧರಹರೋ ಹವ್ಯೋ ಹವಿರ್ದ್ಧಾಮಾ ಬೃಹದ್ಧವಿಃ ॥ 52 ॥

ರವಿಃ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರನಘೋ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ದಿವಾಕರಃ ।
ಪ್ರದ್ಯೋತನೋ ದಿನಪತಿಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರ್ಮರೀಚಿಮಾನ್ ॥ 53 ॥

ಸೋಮೋಬ್ಜೋ ಗ್ಲೌಶ್ಚ ರಾತ್ರೀಶಃ ಕುಜೋ ಜೈವಾತ್ರಿಕೋ ಬುಧಃ ।
ಶುಕ್ರೋ ದೈತ್ಯಗುರುರ್ಭೌಮೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 54 ॥

ಶನಿಃ ಪಂಗುರ್ಮದಾನ್ಧೋ ವೈ ಭಂಗಾಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ।
ರಾಹುಃ ಕೇತುಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯೋ ಗ್ರಹಾತ್ಮಾಗ್ರಹಪೂಜಿತಃ ॥ 55 ॥

ನಕ್ಷತ್ರೇಶೋಽಶ್ವಿನೀನಾಥೋ ಮೈನಾಕನಿಲಯಃ ಶುಭಃ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಾಟವೀಸಮಾಚ್ಛನ್ನಃ ಸೇತುಬನ್ಧನಿಕೇತನಃ ॥ 56 ॥

ಕೂರ್ಮಪರ್ವತವಾಸೀ ಚ ವಾಗೀಶೋ ವಾಗ್ವಿದಾಮ್ವರಃ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಮಹೀನಾಥಃ ಪಾತಾಲಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 57 ॥

ಕಾಶಿನಾಥೋ ನೀಲಕೇಶೋ ಹರಿಕೇಶೋ ಮನೋಹರಃ ।
ಉಮಾಕಾನ್ತೋ ಯಮಾರಾತಿರ್ಬೌದ್ಧಪರ್ವತನಾಯಕಃ ॥ 58 ॥

ತಟಾಸುರನಿಹನ್ತಾ ಚ ಸರ್ವಯಜ್ಞಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಗಂಗಾದ್ವಾರನಿವಾಸೋ ವೈ ವೀರಭದ್ರೋ ಭಯಾನಕಃ ॥ 59 ॥

ಭಾನುದತ್ತೋ ಭಾನುನಾಥೋ ಜರಾಸನ್ಧವಿಮರ್ದನಃ ।
ಯವಮಾಲೀಶ್ವರಃ ಪಾರೋ ಗಂಡಕೀನಿಲಯೋ ಹರಃ ॥ 60 ॥

ಶಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾವಾಸೀ ನರ್ಮದಾತಟಪೂಜಿತಃ ।
ಬಾಣಲಿಂಗೋ ಬಾಣಪಿತಾ ಬಾಣಧಿರ್ಬಾಣಪೂಜಿತಃ ॥ 61 ॥

ಬಾಣಾಸುರನಿಹನ್ತಾ ಚ ರಾಮಬಾಣೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ರಾಮದೂತೋ ರಾಮನಾಥೋ ರಾಮನಾರಾಯಣೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 62 ॥

ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪರಾಮೃಷ್ಟೋ ನಾರದೋ ನಾರಪೂಜಿತಃ ।
ಪರ್ವತೇಶಃ ಪಾರ್ವತೀಯಃ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 63 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ಹಠಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವನನಾಥೋ ವನಾಶ್ರಯಃ ॥ 64 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ದಮನೋ ಮದನಾರಿರ್ಮದಾಲಯಃ ।
ಭೂತವೇತಾಲಸರ್ವಸ್ವಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಸ್ಕನ್ದಜನಿರ್ಜನಃ ॥ 65 ॥

ವೇತಾಲಶತನಾಥೋ ವೈ ವೇತಾಲಶತಪೂಜಿತಃ ।
ವೇತಾಲೋ ಭೈರವಾಕಾರೋ ವೇತಾಲನಿಲಯೋ ಬಲಃ ॥ 66 ॥

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯವಿಭುರ್ಮಹಃ ।
ಜನೋ ಮಹಸ್ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಪಾತಾಲನಿಲಯೋ ಲಯಃ ॥ 67 ॥

ಪತ್ರೀ ಪುಷ್ಪೀ ಫಲೀ ತೋಯೀ ಮಹೀರೂಪಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಸ್ಕಾರೋ ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಪತಿರ್ಭವಃ ॥ 68 ॥

ಉಮಾಪತಿರ್ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಭೀಮಧನ್ವಾ ಭಯಾನಕಃ ।
ಪುಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟೋಧರಾಧಾರೋ ಬಲಿದೋ ಬಲಿಭೃದ್ಬಲೀ ॥ 69 ॥

ಓಂಕಾರೋ ನೃಮಯೋ ಮಾಯೀ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಗಮ್ಯೋ ಹೌಂ ಜೂँ ಸಃ ಹೌಂ ಶಿವಾಯನಮೋ ಜ್ವರಃ ॥ 70 ॥

ದ್ರಾँ ದ್ರಾँ ರೂಪೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ನಾದಬಿನ್ದ್ವಾತ್ಮಕೋಽನಿಲಃ ।
ರಸ್ತಾರೋ ನೇತ್ರನಾದಶ್ಚ ಚಂಡೀಶೋ ಮಲಯಾಚಲಃ ॥ 71 ॥

ಷಡಕ್ಷರಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಶಸ್ತ್ರಭೃಚ್ಛಸ್ತ್ರನಾಯಕಃ ।
ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಶಃ ಶಸ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 72 ॥

ನಿರ್ವಪುಃ ಸುವಪುಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾಜನಮನೋಹರಃ ।
ಭಗಮಾಲೀ ಭಗೋ ಭಾಗ್ಯೋ ಭಗಹಾ ಭಗಪೂಜಿತಃ ॥ 73 ॥

ಭಗಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಪೂಜಾರತೋ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಚ ಕ್ಷಿತಿಬೀಜೋ ಧರೋಪ್ತಿಕೃತ್ ॥ 74 ॥

ಮಂಡಲೋ ಮಂಡಲಾಭಾಸೋ ಮಂಡಲಾರ್ದ್ಧೋ ವಿಮಂಡಲಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಪೂಜ್ಯೋ ವೈ ರವಿಮಂಡಲಮನ್ದಿರಃ ॥ 75 ॥

ಸರ್ವಮಂಡಲಸರ್ವಸ್ವಃ ಪೂಜಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲವಾಸಶ್ಚ ಭಕ್ತಮಂಡಲಪೂಜಿತಃ ॥ 76 ॥

ಮಂಡಲಾತ್ಪರಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಮಹಾಮಂಡಲಮಂಡಲಃ ।
ಮುಖಮಂಡಲಶೋಭಾಢ್ಯೋ ರಾಜಮಂಡಲವರ್ಜಿತಃ ॥ 77 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಭಃ ಪ್ರಭುರೀಶಾನೋ ಮೃಗವ್ಯಾಧೋ ಮೃಗಾರಿಹಾ ।
ಮೃಗಾಂಕಶೋಭೋ ಹೇಮಾಢ್ಯೋ ಹಿಮಾತ್ಮಾ ಹಿಮಸುನ್ದರಃ ॥ 78 ॥

ಹೇಮಹೇಮನಿಧಿರ್ಹೇಮೋ ಹಿಮಾನೀಶೋ ಹಿಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಶೀತವಾತಸಹಃ ಶೀತೋ ಹ್ಯಶೀತಿಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 79 ॥

ಆಶಾಶ್ರಯೋ ದಿಗಾತ್ಮಾ ಚ ಜೀವೋ ಜೀವಾಶ್ರಯಃ ಪತಿಃ ।
ಪತಿತಾಶೀ ಪತಿಃ ಪಾನ್ಥೋ ನಿಃಪಾನ್ಥೋನರ್ಥನಾಶಕಃ ॥ 80 ॥

ಬುದ್ಧಿದೋ ಬುದ್ಧಿನಿಲಯೋ ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಪತಿರ್ಧವಃ ।
ಮೇಧಾಕರೋ ಮೇಧಮಾನೋ ಮಧ್ಯೋ ಮಧ್ಯೋ ಮಧುಪ್ರಿಯಃ ॥ 81 ॥

ಮಧುವ್ಯೋ ಮಧುಮಾನ್ಬನ್ಧುರ್ಧನ್ಧುಮಾರೋ ಧವಾಶ್ರಯಃ ।
ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಧನ್ಯೋ ಧಾನ್ಯರಾಶಿರ್ಧನಾವಹಃ ॥ 82 ॥

ಧರಾತ್ಮಜೋ ಧನೋ ಧಾನ್ಯೋ ಮಾನ್ಯನಾಥೋ ಮದಾಲಸಃ ।
ಲಮ್ಬೋದರೋ ಲಂಕರಿಷ್ಣುರ್ಲಂಕಾನಾಥಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 83 ॥

ಲಂಕಾಭಸ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಲಂಕೋ ಲಂಕೇಶರಿಪುಪೂಜಿತಃ ।
ಸಮುದ್ರೋ ಮಕರಾವಾಸೋ ಮಕರನ್ದೋ ಮದಾನ್ವಿತಃ ॥ 84 ॥

ಮಥುರಾನಾಥಕೋ ತನ್ದ್ರೋ ಮಥುರಾವಾಸತತ್ಪರಃ ।
ವೃನ್ದಾವನಮನಃ ಪ್ರೀತಿರ್ವೃನ್ದಾಪೂಜಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 85 ॥

ಯಮುನಾಪುಲಿನಾವಾಸಃ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಃ ।
ಅರಿಷ್ಟಹಾ ಶುಭತನುರ್ಮಾಧವೋ ಮಾಧವಾಗ್ರಜಃ ॥ 86 ॥

ವಸುದೇವಸುತಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ರಿಯತಮಃ ಶುಚಿಃ ।
ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನೋ ವೇಧಾಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ॥ 87 ॥

ಚತುರ್ವಿಧೋ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ಧಾತಾ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಯಾತುಧಾನೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶನಃ ॥ 88 ॥

ಘಂಟಾನಾದೋ ಮಹಾನಾದೋ ಭೇರೀಶಬ್ದಪರಾಯಣಃ ।
ಪರಮೇಶಃ ಪರಾವಿಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 89 ॥

ಪಾರ್ಶ್ವಮೌಲಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ಧರ್ಮಮೌಲಿಃ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಜಂಘಾಪ್ರತರ್ದನೋ ಜಮ್ಭೋ ಜಮ್ಭಾರಾತಿರಿನ್ದಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂಕಾರಗಮ್ಯೋ ನಾದೇಶಃ ಸೋಮೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿಕಾರಣಮ್ ।
ಅಕಾರೋಽಮೃತಕಲ್ಪಶ್ಚ ಆನನ್ದೋ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ॥ 91 ॥

ಆತ್ಮಾ ರತಿಶ್ಚಾತ್ಮಗಮ್ಯೋ ಯಥಾರ್ಥಾತ್ಮಾ ನರಾರಿಹಾ ।
ಇಕಾರಶ್ಚೇತಿಕಾಲಶ್ಚ ಇತಿ ಹೋತಿಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 92 ॥

ಈಶಿತಾರಿಭವೋ ಋಕ್ಷ ಋಕಾರವರಪೂಜಿತಃ ।
ಌವರ್ಣರೂಪೋ ಌಕಾರೋ ಌವರ್ಣಸ್ಥೋ ಌರಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 93 ॥ (ಲರಾತ್ಮವಾನ್)
ಐರೂಪೋ ಮಹಾನೇತ್ರೋ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಓತುರೌತುರನ್ಡಜಸ್ಥೋ ಹನ್ತಹನ್ತಾ ಕಲಾಕರಃ ॥ 94 ॥

ಕಾಲೀನಾಥಃ ಖಂಜನಾಕ್ಷೋ ಖಂಡೋಖಂಡಿತವಿಕ್ರಮಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವೇಶೋ ಗಣಾರಾತಿರ್ಘಂಟಾಭರಣಪೂಜಿತಃ ॥ 95 ॥

ಙಕಾರೋ ಙೀಪ್ರತ್ಯಯಶ್ಚ ಚಾಮರಶ್ಚಾಮರಾಶ್ರಯಃ ।
ಚೀರಾಮ್ಬರಧರಶ್ಚಾರುಶ್ಚಾರುಚಂಚುಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 96 ॥

ಛತ್ರೀ ಛತ್ರಪತಿಶ್ಛಾತ್ರಶ್ಛತ್ರೇಶಶ್ಛಾತ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಝರ್ಝರೋ ಝಂಕೃತಿರ್ಝಂಜಾ ಝಂಝೇಶೋ ಝಮ್ಪರೋ ಝರಃ ॥ 97 ॥

ಝಂಕೇಶಾಂಡಧರೋ ಝಾರಿಷ್ಟಂ ಕಷ್ಟಂ ಕಾರಪೂಜಿತಃ ।
ರೋಮಹಾರಿರ್ವೃಷಾರಿಶ್ಚ ಢುಂಢಿರಾಜೋ ಝಲಾತ್ಮಜಃ ॥ 98 ॥

ಢೋಲಶಬ್ದರತೋ ಢಕ್ಕಾ ಢಕಾರೇಣ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ತಾರಾಪತಿಸ್ತತಸ್ತನ್ತುಸ್ತಾರೇಶಃ ಸ್ತಮ್ಭಸಂಶ್ರಿತಃ ॥ 99 ॥

ಥವರ್ಣಸ್ಥೂತ್ಕರಃಸ್ಥೂಲೋ ದನುಜೋ ದನುಜಾನ್ತಕೃತ್ ।
ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯೋ ದಾನ್ತಾರಿರ್ದರ್ದರಾತಿಗಃ ॥ 100 ॥

ದನ್ತವಕ್ರೋ ದನ್ತಜಿಹ್ವಾ ದನ್ತವಕ್ರವಿನಾಶನಃ ।
ಧವೋ ಧವಾಗ್ರಜೋ ಧುನ್ಧುಧೌನ್ಧುಮಾರಿರ್ಧರಾಧರಃ ॥ 101 ॥

ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಿನೀಜನಾನನ್ದೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ನಾಗೇಶೋ ನಾಗನಿಲಿಯೋ ನಾರದಾದಿಭಿರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 102 ॥

ನನ್ದೋ ನನ್ದೀಪತಿರ್ನನ್ದೀ ನನ್ದೀಶ್ವರಸಹಾಯವಾನ್ ।
ಪಣಃ ಪ್ರಣೀಶ್ವರಃ ಪಾನ್ಥಃ ಪಾಥೇಯಃ ಪಥಿಕಾರ್ಚಿತಃ ॥ 103 ॥

ಪಾನೀಯಾಧಿಪತಿಃ ಪಾಥಃ ಫಲವಾನ್ ಫಲಸಂಸ್ಕೃತಃ ।
ಫಣೀಶತವಿಭೂಷಾ ಚ ಫಣೀಫೂತ್ಕಾರಮಂಡಿತಃ ॥ 104 ॥

ಫಾಲಃ ಫಲ್ಗುರಥಃ ಫಾನ್ತೋ ವೇಣುನಾಥೋ ವನೇಚರಃ ।
ವನ್ಯಪ್ರಿಯೋ ವನಾನನ್ದೋ ವನಸ್ಪತಿಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 105 ॥

ವಾಲೀನಿಹನ್ತಾ ವಾಲ್ಮೀಕೋ ವೃನ್ದಾವನಕುತೂಹಲೀ ।
ವೇಣುನಾದಪ್ರಿಯೋ ವೈದ್ಯೋ ಭಗಣೋ ಭಗಣಾರ್ಚಿತಃ ॥ 106 ॥

ಭೇರೂಂಡೋ ಭಾಸಕೋ ಭಾಸೀ ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಾನುಪೂಜಿತಃ ।
ಭದ್ರೋ ಭಾದ್ರಪದೋ ಭಾದ್ರೋ ಭದ್ರದೋ ಭಾದ್ರತತ್ಪರಃ ॥ 107 ॥

ಮೇನಕಾಪತಿಮನ್ದ್ರಾಶ್ವೋ ಮಹಾಮೈನಾಕಪರ್ವತಃ ।
ಮಾನವೋ ಮನುನಾಥಶ್ಚ ಮದಹಾ ಮದಲೋಚನಃ ॥ 108 ॥

ಯಜ್ಞಾಶೀ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಮೀ ಯಮಭೀತಿವಿಮರ್ದನಃ ।
ಯಮಕೋ ಯಮುನಾವಾಸೋ ಯಮಸಂಯಮದಾಯಕಃ ॥ 109 ॥

ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ರಕ್ತದನ್ತಶ್ಚ ರಾಜಸೋ ರಾಜಸಪ್ರಿಯಃ ।
ರನ್ತಿದೇವೋ ರತ್ನಮತೀರಾಮನಾಥೋ ರಮಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 110 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರೋ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೋ ಲಕ್ಷೇಶೋ ಲಕ್ಷಪೂಜಿತಃ ।
ಲಮ್ಬೋದರೋ ಲಾಂಗಲಿಕೋ ಲಕ್ಷಲಾಭಪಿತಾಮಹಃ ॥ 111 ॥

ಬಾಲಕೋ ಬಾಲಕಪ್ರೀತೋ ವರೇಣ್ಯೋ ಬಾಲಪೂಜಿತಃ ।
ಶರ್ವಃ ಶರ್ವೀ ಶರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಶರ್ವರೀಗಣಸುನ್ದರಃ ॥ 112 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರೀಪೀಠಸಂಸ್ಥಃ ಶಾಕದ್ವೀಪನಿವಾಸಕಃ ।
ಷೋಢಾಸಮಾಸನಿಲಯಃ ಷಂಢಃ ಷಾಢವಮನ್ದಿರಃ ॥ 113 ॥

ಷಾಂಡವಾಡಮ್ಬರಃ ಷಾಂಡ್ಯಃ ಷಷ್ಠೀಪೂಜನತತ್ಪರಃ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಃ ಸಾಮಗಮ್ಯೋಸಮಾನಕಃ ॥ 114 ॥

ಸೇತುಃ ಸಂಸಾರಸಂಹರ್ತಾ ಸಾರಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರಿಯಃ ।
ಹರ್ಮ್ಯನಾಥೋ ಹರ್ಮ್ಯಕರ್ತಾ ಹೇತುಹಾ ನಿಹನೋ ಹರಃ ॥ 115 ॥

ಹಾಲಾಪ್ರಿಯೋ ಹಲಾಪಾಂಗೋ ಹನುಮಾನ್ಪತಿರವ್ಯಯಃ ।
ಸರ್ವಾಯುಧಧರೋಭೀಷ್ಟೋ ಭಯೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಭಯಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 116 ॥

ಕುಬ್ಜಾಮ್ರಕನಿವಾಸಶ್ಚ ಝಿಂಟೀಶೋ ವಾಗ್ವಿದಾಂವರಃ ।
ರೇಣುಕಾದುಃಖಹನ್ತಾ ಚ ವಿರಾಟನಗರಸ್ಥಿತಃ ॥ 117 ॥

ಜಮದಗ್ನಿರ್ಭಾರ್ಗವೋ ವೈ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹಃ ಕ್ರತುಃ ।
ಕ್ರಾನ್ತಿರಾಜೋ ದ್ರೋಣಪುತ್ರೋಽಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಸುರಥೀ ಕೃಪಃ ॥ 118 ॥

ಕಾಮಾಖ್ಯನಿಲಯೋ ವಿಶ್ವನಿಲಯೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ರಘೂದ್ವಹೋ ರಾಜ್ಯದಾತಾ ರಾಜನೀತಿಕರೋವ್ರಣಃ ॥ 119 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಕಾನ್ತೋ ರಾಜರಾಜಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಬನ್ಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಃ ॥ 120 ॥

ಜಟಾಮಂಡಲಸರ್ವಸ್ವೋ ಗಂಗಾಧಾರಾಸುಮಂಡಿತಃ ।
ಜೀವದಾತಾಶಯೋ ಧೇನುರ್ಯಾದವೋ ಯದುಪುಂಗವಃ ॥ 121 ॥

ಮೂರ್ಖವಾಗೀಶ್ವರೋ ಭರ್ಗೋ ಮೂರ್ಖವಿದ್ಯಾ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ದೀನದುಃಖನಿಹನ್ತಾ ಚ ದೀನದಾತಾ ದಯಾರ್ಣವಃ ॥ 122 ॥

ಗಂಗಾತರಂಗಭೂಷಾ ಚ ಗಂಗಾಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ಭಗೀರಥಪ್ರಾಣದಾತಾ ಕಕುತ್ಸ್ಥನೃಪಪೂಜಿತಃ ॥ 123 ॥

ಮಾನ್ಧಾತೃಜಯದೋ ವೇಣುಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಯಶಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ಜಾಲ್ಮಪಾದೋ ಜಾಲ್ಮನಾಥೋ ಜಾಲ್ಮಪ್ರೀತಿವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 124 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾಭರ್ತಾ ರೌದ್ರವಪುರ್ಮಹಾನೀಲಶಿಲಾಸ್ಥಿತಃ ।
ಶಮ್ಭಲಗ್ರಾಮವಾಸಶ್ಚ ಪ್ರಿಯಾನೂಪಮಪತ್ತನಃ ॥ 125 ॥

ಶಾಂಡಿಲ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಶೌಂಡಾಖ್ಯಃ ಶಾರದೋ ವೈದ್ಯಜೀವನಃ ।
ರಾಜವೃಕ್ಷೋ ಜ್ವರಘ್ನಶ್ಚ ನಿರ್ಗುಂಡೀಮೂಲಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 126 ॥

ಅತಿಸಾರಹರೋ ಜಾತೀವಲ್ಕಬೀಜೋ ಜಲಂ ನಭಃ ।
ಜಾಹ್ನವೀದೇಶನಿಲಯೋ ಭಕ್ತಗ್ರಾಮನಿಕೇತನಃ ॥ 127 ॥

ಪುರಾಣಗಮ್ಯೋ ಗಮ್ಯೇಶಃ ಸ್ಕಾನ್ದಾದಿಪ್ರತಿಪಾದಕಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಾನಾಂ ಕರ್ತಾ ಕಾವ್ಯೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 128 ॥

ಜಲಯನ್ತ್ರೋ ಜಲಾವಾಸೋ ಜಲಧೇನುರ್ಜಲೋದರಃ ।
ಚಿಕಿತ್ಸಕೋ ಭಿಷಗ್ವೈದ್ಯೋ ನಿರ್ಲೋಭೋ ಲೋಭತಸ್ಕರಃ ॥ 129 ॥

ಚಿದಾನನ್ದಶ್ಚಿದಾಭಾಸಚಿದಾತ್ಮಾ ಚಿತ್ತವರ್ಜಿತಃ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಶ್ಚಿರಾಯುಶ್ಚ ಚಿರಾಯುರಭಿದಾಯಕಃ ॥ 130 ॥

ಚೀತ್ಕಾರಗುಣಸನ್ತುಷ್ಟೋಽಚಲೋಽನನ್ತಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಮಾಸಃ ಪಕ್ಷೋ ಹ್ಯಹೋರಾತ್ರಮೃತುಸ್ತ್ವಯನರೂಪಕಃ ॥ 131 ॥

ಸಂವತ್ಸರಃ ಪರಃ ಕಾಲಃ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾತ್ಮಕಃ ಕಲಿಃ ।
ಸತ್ಯಂ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರಶ್ಚ ತಥಾ ಸ್ವಾಯಮ್ಭುವಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 132 ॥

ಸ್ವಾರೋಚಿಷಸ್ತಾಮಸಶ್ಚ ಔತ್ತಮೀ ರೈವತಸ್ತಥಾ ।
ಚಾಕ್ಷುಷೋ ವೈವಸ್ವತಶ್ಚ ಸಾವರ್ಣಿಃ ಸೂರ್ಯಸಮ್ಭವಃ ॥ 133 ॥

ದಕ್ಷಸಾವರ್ಣಿಕೋ ಮೇರುಸಾವರ್ಣಿಕ ಇತಿಪ್ರಭಃ ।
ರೌಚ್ಯೋ ಭೌತ್ಯಸ್ತಥಾ ಗವ್ಯೋ ಭೂತಿದಶ್ಚ ತಥಾ ದರಃ ॥ 134 ॥

ರಾಗಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ರಾಗೀ ರಾಗೀ ರಾಗಪರಾಯಣಃ ।
ನಾರದಃ ಪ್ರಾಣನಿಲಯೋ ನೀಲಾಮ್ಬರಧರೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 135 ॥

ಅನೇಕನಾಮಾ ಗಂಗೇಶೋ ಗಂಗಾತೀರನಿಕೇತನಃ ।
ಗಂಗಾಜಲನಿವಾಸಶ್ಚ ಗಂಗಾಜಲಪರಾಯಣಃ ॥ 136 ॥

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ ।
ನಾಮ್ನೋಮೇತತ್ಸಹಸ್ರಂ ವೈ ನಾರದೇನೋದಿತಂ ತು ಯತ್ ।
ತತ್ತೇದ್ಯ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಾಪತ್ತಿನಿವಾರಣಮ್ ॥ 137 ॥

ಪಠತಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದ್ವೈ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಮೀಶಿತುಃ ।
ದಾರಿದ್ರಯಂ ನಶ್ಯತೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸೈರ್ವರಾನನೇ ॥ 138 ॥

ಯಸ್ಯೇದಂ ಲಿಖಿತಂ ಗೇಹೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹತಸ್ತತ್ರ ಮಹಾದೇವಃ ಶಿವಾನ್ವಿತಃ ॥ 139 ॥

ಸ ಏವ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಧನ್ಯಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛಿವಭಕ್ತಿತಃ ।
ಶಿವ ಏವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಾನ್ನಾಸ್ತ್ಯಪರಃ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 140 ॥

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಸೃಜತಿ ಪಾಲ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಾ ।
ರುದ್ರರೂಪೇಣ ನಯತಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಸ ಚರಾಚರಮ್ ॥ 141 ॥ (ನಶ್ಯತಿ)
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮುಮುಕ್ಷುಃ ಶಿವಮಭ್ಯಸೇತ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಶ್ರೀಶಿವೋ ಭವೇತ್ ॥ 142 ॥

ಯಂ ಯಂ ಚಿನ್ತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ।
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 143 ॥

ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ರಾಜ್ಯಂ ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ 144 ॥

ನಾಸ್ಮಾತ್ಕಿಂಚಿನ್ಮಹಾಭಾಗೇ ಹ್ಯನ್ಯದಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ।
ತಾವದ್ಗರ್ಜನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶರೀರಸ್ಥಾನ್ಯರುನ್ಧತಿ ॥ 145 ॥

ಯಾವನ್ನಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮನಃ ।
ಸಿಂಹಚೌರಗ್ರಹಗ್ರಸ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಠನಾತ್ಪ್ರಿಯೇ ॥ 146 ॥

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಲಭತೇ ಪರಮಂ ಸುಖಮ್ ।
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ ಭಕ್ತಿತತ್ಪರಃ ॥ 147 ॥

ಸರ್ವಾಪತ್ತಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಸುತಾನ್ವಿತಃ ।
ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸನ್ದೇಹ ಶಿವಸ್ಯ ವಚನಂ ಯಥಾ ॥ 148 ॥

ಇತಿ ಶನ್ದಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Shiva:

1000 Names of Shri Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top