Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam

 Shiva Sahasranama Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സ്കന്ദപുരാണാന്തര്‍ഗതം ॥
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീഭൈരവായ നമഃ ।
ശ്രീഉമാമഹേശ്വരാഭ്യാം നമഃ ॥

അരുന്ധത്യുവാച ।
മുനേ വദ മഹാഭാഗ നാരദേന യഥാ സ്തുതഃ ।
സഹസ്രനാമഭിഃ പുണ്യൈഃ പാപഘ്നൈഃ സര്‍വകാമദൈഃ ॥ 1 ॥

യാനി യാനി ച നാമാനി നാരദോക്താനി വൈ മുനേ ।
രാഗോത്പത്തിം വിസ്തരേണ നാമാനി ച വദ പ്രിയ ॥ 2 ॥

വസിഷ്ഠ ഉവാച ।
സാധു സാധു മഹാഭാഗേ ശിവഭക്തിര്യതസ്ത്വയി ।
തപഃശുദ്ധോ നാരദോഽസൌ ദദര്‍ശ പരമേശ്വരം ॥ 3 ॥

ദൃഷ്ട്വാ തദ്വൈ പരം ബ്രഹ്മ സര്‍വജ്ഞോ മുനിപുങ്ഗവഃ ।
സസ്മാര പ്രിയനാമാനി ശിവോക്താനി പ്രിയാം പ്രതി ॥ 4 ॥

നാരദോഽസ്യ ഋഷിഃ പ്രോക്തോഽനുഷ്ടുപ്ച്ഛന്ദഃ പ്രകീര്‍തിതഃ ।
ശ്രീശിവഃ പരമാത്മാ വൈ ദേവതാ സമുദാഹൃതാ ॥ 5 ॥

ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷേഷു വിനിയോഗഃ പ്രകീര്‍തിതഃ ।
സര്‍വാരംഭപ്രസിദ്ധ്യര്‍ഥമാധിവ്യാധിനിവൃത്തയേ ॥ 6 ॥

അസ്യ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ നാരദ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । പരമാത്മാ ശ്രീശിവോ ദേവതാ ।
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷ ചതുര്‍വിധപുരുഷാര്‍ഥസിധ്യര്‍ഥേ സര്‍വ കര്‍മ(കാമനാ)
സിധ്യര്‍ഥേ സര്‍വ ആധി വ്യാധി നിവൃത്യര്‍ഥേ സഹസ്രനാമജപേ വിനിയോഗഃ ।

നാരദ ഉവാച ।
ശ്രീശിവഃ ശിവദോ ഭവ്യോ ഭാവഗംയോ വൃഷാകപിഃ ।
വൃഷധ്വജോ വൃഷാരൂഢോ വൃഷക വൃഷേശ്വരഃ ॥ 7 ॥

ശിവാധിപഃ ശിതഃ ശംഭുഃ സ്വയംഭൂരാത്മവിദ്വിഭുഃ ।
സര്‍വജ്ഞോബഹുഹന്താചഭവാനീപതിരച്യുതഃ ॥ 8 ॥

തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രമോദീ ച തന്ത്രശാസ്ത്രപ്രദര്‍ശകഃ ।
തന്ത്രപ്രിയസ്തന്ത്രഗ്മയോതന്ത്രോവാനന്തതന്ത്രകഃ ॥ 9 ॥

തന്ത്രീനാദപ്രിയോദേവോഭക്തതന്ത്രവിമോഹിതഃ ।
തന്ത്രാത്മാതന്ത്രനിലയസ്തന്ത്രദര്‍ശീസുതന്ത്രകഃ ॥ 10 ॥

മഹാദേവ ഉമാകാന്തശ്ചന്ദ്രശേഖര ഈശ്വരഃ ।
ധൂര്‍ജ്ജടിസ്ത്ര്യംബകോ ധൂര്‍തോ ധൂര്‍തശത്രുരമാവസുഃ ॥ 11 ॥

വാമദേവോ മൃഡഃ ശംഭുഃ സുരേശോ ദൈത്യമര്‍ദനഃ ।
അന്ധകാരഹരോ ദണ്ഡോ ജ്യോതിഷ്മാന്‍ ഹരിവല്ലഭഃ ॥ 12 ॥

ഗങ്ഗാധരോ രമാകാന്തഃ സര്‍വനാഥഃ സുരാരിഹാ ।
പ്രചണ്ഡദൈത്യവിധ്വംസീ ജംഭാരാതിരരിന്ദമഃ ॥ 13 ॥

ദാനപ്രിയോ ദാനദോ ദാനതൃപ്തോ ദാനവാന്തകഃ ।
കരിദാനപ്രിയോ ദാനീ ദാനാത്മാ ദാനപൂജിതഃ ॥ 14 ॥

ദാനഗംയോ യയാതിശ്ച ദയാസിന്ധുര്‍ദയാവഹഃ ।
ഭക്തിഗംയോ ഭക്തസേവ്യോ ഭക്തിസന്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 15 ॥

ഭക്താഭയപ്രദോ ഭക്തോ ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായകഃ ।
ഭാനുമാന്‍ ഭാനുനേത്രശ്ച ഭാനുവൃന്ദസമപ്രഭഃ ॥ 16 ॥

സഹസ്രഭാനുഃ സ്വര്‍ഭാനുരാത്മഭാനുര്‍ജയാവഹഃ ।
ജയന്തോ ജയദോ യജ്ഞോ യജ്ഞാത്മാ യജ്ഞവിജ്ജയഃ ॥ 17 ॥

ജയസേനോ ജയത്സേനോ വിജയോ വിജയപ്രിയഃ ।
ജാജ്വല്യമാനോ ജ്യായാംശ്ച ജലാത്മാ ജലജോ ജവഃ ॥ 18 ॥

പുരാതനഃ പുരാരാതിസ്ത്രിപുരഘ്നോ രിപുഘ്നകഃ ।
പുരാണഃ പുരുഷഃ പുണ്യഃ പുണ്യഗംയോഽതിപുണ്യദഃ ॥ 19 ॥

പ്രഭഞ്ജനഃ പ്രഭു പൂര്‍ണഃ പൂര്‍ണദേവഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
പ്രബലോഽതിബലോ ദേവോ വേദവേദ്യോ ജനാധിപഃ ॥ 20 ॥

നരേശോ നാരദോ മാനീ ദൈത്യമാനവിമര്‍ദനഃ ।
അമാനോ നിര്‍മമോ മാന്യോ മാനവോ മധുസൂദനഃ ॥ 21 ॥

മനുപുത്രോ മയാരാതിര്‍മങ്ഗലോ മങ്ഗലാസ്പദഃ ।
മാലവോ മലയാവാസോ മഹോഭിഃ സംയുതോനലഃ ॥ 22 ॥

നലാരാധ്യോ നീലവാസാ നലാത്മാ നലപൂജിതഃ ।
നലാധീശോ നൈഗമികോ നിഗമേന സുപൂജിതഃ ॥ 23 ॥

നിഗമാവേദ്യരൂപോ ഹി ധന്യോ ധേനുരമിത്രഹാ ।
കല്‍പവൃക്ഷഃ കാമധേനുര്‍ധനുര്‍ധാരീ മഹേശ്വരഃ ॥ 24 ॥

ദാമനോ ദാമിനീകാന്തോ ദാമോദര ഹരേശ്വരഃ ।
ദമോ ദാന്താ ദയാവാന്‍ശ്ച ദാനവേശോ ദനുപ്രിയഃ ॥ 25 ॥

ദന്വീശ്വരോ ദമീ ദന്തീ ദന്വാരാധ്യോ ജനുപ്രദഃ ।
ആനന്ദകന്ദോ മന്ദാരിര്‍മന്ദാരസുമപൂജിതഃ ॥ 26 ॥

നിത്യാനന്ദോ മഹാനന്ദോ രമാനന്ദോ നിരാശ്രയഃ ।
നിര്‍ജരോ നിര്‍ജരപ്രീതോ നിര്‍ജരേശ്വരപൂജിതഃ ॥ 27 ॥

കൈലാസവാസീ വിശ്വാത്മാ വിശ്വേശോ വിശ്വതത്പരഃ ।
വിശ്വംഭരോ വിശ്വസഹോ വിശ്വരൂപോ മഹീധരഃ ॥ 28 ॥

കേദാരനിലയോ ഭര്‍താ ധര്‍താ ഹര്‍താ ഹരീശ്വരഃ ।
വിഷ്ണുസേവ്യോ ജിഷ്ണുനാഥോ ജിഷ്ണുഃ കൃഷ്ണോ ധരാപതിഃ ॥ 29 ॥

ബദരീനായകോ നേതാ രാമഭക്തോ രമാപ്രിയഃ ।
രമാനാഥോ രാമസേവ്യഃ ശൈബ്യാപതിരകല്‍മഷഃ ॥ 30 ॥

ധരാധീശോ മഹാനേത്രസ്ത്രിനേത്രശ്ചാരുവിക്രമഃ ।
ത്രിവിക്രമോ വിക്രമേശസ്ത്രിലോകേശസ്ത്രയീമയഃ ॥ 31 ॥

വേദഗംയോ വേദവാദീ വേദാത്മാ വേദവര്‍ദ്ധനഃ ।
ദേവേശ്വരോ ദേവപൂജ്യോ വേദാന്താര്‍ഥപ്രചാരകഃ ॥ 32 ॥

വേദാന്തവേദ്യോ വൈഷ്ണവശ്ച കവിഃ കാവ്യകലാധരഃ ।
കാലാത്മാ കാലഹൃത്കാലഃ കലാത്മാ കാലസൂദനഃ ॥ 33 ॥

കേലീപ്രിയഃ സുകേലിശ്ച കലങ്കരഹിതഃ ക്രമഃ ।
കര്‍മകര്‍താ സുകര്‍മാ ച കര്‍മേശഃ കര്‍മവര്‍ജിതഃ ॥ 34 ॥

മീമാംസാശാസ്ത്രവേത്താ യഃ ശര്‍വോ മീമാംസകപ്രിയഃ ।
പ്രകൃതിഃ പുരുഷഃ പഞ്ചതത്ത്വജ്ഞോ ജ്ഞാനിനാം വരഃ ॥ 35 ॥

സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രപ്രമോദീ ച സങ്ഖ്യാവാന്‍പണ്ഡിതഃ പ്രഭുഃ ।
അസങ്ഖ്യാതഗുണഗ്രാമോ ഗുണാത്മാ ഗുണവര്‍ജിതഃ ॥ 36 ॥

നിര്‍ഗുണോ നിരഹങ്കാരോ രസാധീശോ രസപ്രിയഃ ।
രസാസ്വാദീ രസാവേദ്യോ നീരസോ നീരജപ്രിയഃ ॥ 37 ॥

നിര്‍മലോ നിരനുക്രോശീ നിര്‍ദന്തോ നിര്‍ഭയപ്രദഃ ।
ഗങ്ഗാഖ്യോതോയം ച മീനധ്വജവിമര്‍ദനഃ ॥ 38 ॥

അന്ധകാരിബൃഹദ്ദംഷ്ട്രോ ബൃഹദശ്വോ ബൃഹത്തനുഃ ।
ബൃഹസ്പതിഃ സുരാചാര്യോ ഗീര്‍വാണഗണപൂജിതഃ ॥ 39 ॥

വാസുദേവോ മഹാബാഹുര്‍വിരൂപാക്ഷോ വിരൂപകഃ ।
പൂഷ്ണോ ദന്തവിനാശീ ച മുരാരിര്‍ഭഗനേത്രഹാ ॥ 40 ॥

വേദവ്യാസോ നാഗഹാരാ വിഷഹാ വിഷനായകഃ ।
വിരജാഃ സജലോഽനന്തോ വാസുകിശ്ചാപരാജിതഃ ॥ 41 ॥

ബാലോ വൃദ്ധോ യുവാ മൃത്യുര്‍മുത്യുഹാ ഭാലചന്ദ്രകഃ ।
ബലഭദ്രോ ബലാരാതിര്‍ദൃഢധന്വാവൃഷധ്വജഃ ॥ 42 ॥

പ്രമഥേശോ ഗണപതിഃ കാര്‍തികേയോ വൃകോദരഃ ।
അഗ്നിഗര്‍ഭോഽഗ്നിനാഭശ്ച പദ്മനാഭഃ പ്രഭാകരഃ ॥ 43 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ലോകേശോ വേണുനാദഃ പ്രതര്‍ദനഃ ।
വായുര്‍ഭഗോ വസുര്‍ഭര്‍ഗോ ദക്ഷഃ പ്രാചേതസോ മുനിഃ ॥ 44 ॥

നാദബ്രഹ്മരതോ നാദീ നന്ദനാവാസ അംബരഃ ।
അംബരീഷോംബുനിലയോ ജാമദഗ്ന്യഃ പരാത്പരഃ ॥ 45 ॥

കൃതവീര്യസുതോ രാജാ കാര്‍തവീര്യപ്രമര്‍ദനഃ ।
ജമദഗ്നിര്‍ജാതരൂപോ ജാതരൂപപരിച്ഛദഃ ॥ 46 ॥

കര്‍പൂരഗൌരോ ഗൌരീശോ ഗോപതിര്‍ഗോപനായകഃ ।
പ്രാണീശ്വരഃ പ്രമാണജ്ഞോ പ്രമേയോഽജ്ഞാനനാശനഃ ॥ 47 ॥

ഹംസോ ഹംസഗതിര്‍മീനോ ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ ।
യമുനാധീശ്വരോ യാംയോ യമഭീതിവിമര്‍ദനഃ ॥ 48 ॥

നാരായണോ നാരപൂജ്യോ വസുവര്‍ണോ വസുപ്രിയഃ ।
വാസവോ ബലഹാ വൃത്രഹന്താ യന്താ പരാക്രമീ ॥ 49 ॥

ബൃഹദീശോ ബൃഹദ്ഭാനുര്‍വര്‍ദ്ധനോ ബാലവഃ പരഃ ।
ശരഭോ നരസംഹാരീ കോലശത്രുര്‍വിഭാകരഃ ॥ 50 ॥

രഥചക്രോ ദശരഥോ രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ ।
നാരദീയോ നരാനന്ദോ നായകഃ പ്രമഥാരിഹാ ॥ 51 ॥

രുദ്രോ രൌദ്രൌ രുദ്രമുഖ്യോ രൌദ്രാത്മാ രോമവര്‍ജിതഃ ।
ജലന്ധരഹരോ ഹവ്യോ ഹവിര്‍ദ്ധാമാ ബൃഹദ്ധവിഃ ॥ 52 ॥

രവിഃ സപ്താര്‍ചിരനഘോ ദ്വാദശാത്മാ ദിവാകരഃ ।
പ്രദ്യോതനോ ദിനപതിഃ സപ്തസപ്തിര്‍മരീചിമാന്‍ ॥ 53 ॥

സോമോബ്ജോ ഗ്ലൌശ്ച രാത്രീശഃ കുജോ ജൈവാത്രികോ ബുധഃ ।
ശുക്രോ ദൈത്യഗുരുര്‍ഭൌമോ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 54 ॥

ശനിഃ പങ്ഗുര്‍മദാന്ധോ വൈ ഭങ്ഗാഭക്ഷണതത്പരഃ ।
രാഹുഃ കേതുഃ സൈംഹികേയോ ഗ്രഹാത്മാഗ്രഹപൂജിതഃ ॥ 55 ॥

നക്ഷത്രേശോഽശ്വിനീനാഥോ മൈനാകനിലയഃ ശുഭഃ ।
വിന്ധ്യാടവീസമാച്ഛന്നഃ സേതുബന്ധനികേതനഃ ॥ 56 ॥

കൂര്‍മപര്‍വതവാസീ ച വാഗീശോ വാഗ്വിദാംവരഃ ।
യോഗേശ്വരോ മഹീനാഥഃ പാതാലഭുവനേശ്വരഃ ॥ 57 ॥

കാശിനാഥോ നീലകേശോ ഹരികേശോ മനോഹരഃ ।
ഉമാകാന്തോ യമാരാതിര്‍ബൌദ്ധപര്‍വതനായകഃ ॥ 58 ॥

തടാസുരനിഹന്താ ച സര്‍വയജ്ഞസുപൂജിതഃ ।
ഗങ്ഗാദ്വാരനിവാസോ വൈ വീരഭദ്രോ ഭയാനകഃ ॥ 59 ॥

ഭാനുദത്തോ ഭാനുനാഥോ ജരാസന്ധവിമര്‍ദനഃ ।
യവമാലീശ്വരഃ പാരോ ഗണ്ഡകീനിലയോ ഹരഃ ॥ 60 ॥

ശാലഗ്രാമശിലാവാസീ നര്‍മദാതടപൂജിതഃ ।
ബാണലിങ്ഗോ ബാണപിതാ ബാണധിര്‍ബാണപൂജിതഃ ॥ 61 ॥

ബാണാസുരനിഹന്താ ച രാമബാണോ ഭയാപഹഃ ।
രാമദൂതോ രാമനാഥോ രാമനാരായണോഽവ്യയഃ ॥ 62 ॥

പാര്‍വതീശഃ പരാമൃഷ്ടോ നാരദോ നാരപൂജിതഃ ।
പര്‍വതേശഃ പാര്‍വതീയഃ പാര്‍വതീപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 63 ॥

സര്‍വേശ്വരഃ സര്‍വകര്‍താ ലോകാധ്യക്ഷോ മഹാമതിഃ ।
നിരാലംബോ ഹഠാധ്യക്ഷോ വനനാഥോ വനാശ്രയഃ ॥ 64 ॥

ശ്മശാനവാസീ ദമനോ മദനാരിര്‍മദാലയഃ ।
ഭൂതവേതാലസര്‍വസ്വഃ സ്കന്ദഃ സ്കന്ദജനിര്‍ജനഃ ॥ 65 ॥

വേതാലശതനാഥോ വൈ വേതാലശതപൂജിതഃ ।
വേതാലോ ഭൈരവാകാരോ വേതാലനിലയോ ബലഃ ॥ 66 ॥

ഭൂര്‍ഭുവഃ സ്വര്‍വഷട്കാരോ ഭൂതഭവ്യവിഭുര്‍മഹഃ ।
ജനോ മഹസ്തപഃ സത്യം പാതാലനിലയോ ലയഃ ॥ 67 ॥

പത്രീ പുഷ്പീ ഫലീ തോയീ മഹീരൂപസമാശ്രിതഃ ।
സ്വധാ സ്വാഹാ നമസ്കാരോ ഭദ്രോ ഭദ്രപതിര്‍ഭവഃ ॥ 68 ॥

ഉമാപതിര്‍വ്യോമകേശോ ഭീമധന്വാ ഭയാനകഃ ।
പുഷ്ടസ്തുഷ്ടോധരാധാരോ ബലിദോ ബലിഭൃദ്ബലീ ॥ 69 ॥

ഓങ്കാരോ നൃമയോ മായീ വിഘ്നഹര്‍താ ഗണാധിപഃ ।
ഹ്രീം ഹ്രൌം ഗംയോ ഹൌം ജൂँ സഃ ഹൌം ശിവായനമോ ജ്വരഃ ॥ 70 ॥

ദ്രാँ ദ്രാँ രൂപോ ദുരാധര്‍ഷോ നാദബിന്ദ്വാത്മകോഽനിലഃ ।
രസ്താരോ നേത്രനാദശ്ച ചണ്ഡീശോ മലയാചലഃ ॥ 71 ॥

ഷഡക്ഷരമഹാമന്ത്രഃ ശസ്ത്രഭൃച്ഛസ്ത്രനായകഃ ।
ശാസ്ത്രവേത്താ തു ശാസ്ത്രീശഃ ശസ്ത്രമന്ത്രപ്രപൂജിതഃ ॥ 72 ॥

നിര്‍വപുഃ സുവപുഃ കാന്തഃ കാന്താജനമനോഹരഃ ।
ഭഗമാലീ ഭഗോ ഭാഗ്യോ ഭഗഹാ ഭഗപൂജിതഃ ॥ 73 ॥

ഭഗപൂജനസന്തുഷ്ടോ മഹാഭാഗ്യസുപൂജിതഃ ।
പൂജാരതോ വിപാപ്മാ ച ക്ഷിതിബീജോ ധരോപ്തികൃത് ॥ 74 ॥

മണ്ഡലോ മണ്ഡലാഭാസോ മണ്ഡലാര്‍ദ്ധോ വിമണ്ഡലഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലപൂജ്യോ വൈ രവിമണ്ഡലമന്ദിരഃ ॥ 75 ॥

സര്‍വമണ്ഡലസര്‍വസ്വഃ പൂജാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
പൃഥ്വീമണ്ഡലവാസശ്ച ഭക്തമണ്ഡലപൂജിതഃ ॥ 76 ॥

മണ്ഡലാത്പരസിദ്ധിശ്ച മഹാമണ്ഡലമണ്ഡലഃ ।
മുഖമണ്ഡലശോഭാഢ്യോ രാജമണ്ഡലവര്‍ജിതഃ ॥ 77 ॥

നിഷ്പ്രഭഃ പ്രഭുരീശാനോ മൃഗവ്യാധോ മൃഗാരിഹാ ।
മൃഗാങ്കശോഭോ ഹേമാഢ്യോ ഹിമാത്മാ ഹിമസുന്ദരഃ ॥ 78 ॥

ഹേമഹേമനിധിര്‍ഹേമോ ഹിമാനീശോ ഹിമപ്രിയഃ ।
ശീതവാതസഹഃ ശീതോ ഹ്യശീതിഗണസേവിതഃ ॥ 79 ॥

ആശാശ്രയോ ദിഗാത്മാ ച ജീവോ ജീവാശ്രയഃ പതിഃ ।
പതിതാശീ പതിഃ പാന്ഥോ നിഃപാന്ഥോനര്‍ഥനാശകഃ ॥ 80 ॥

ബുദ്ധിദോ ബുദ്ധിനിലയോ ബുദ്ധോ ബുദ്ധപതിര്‍ധവഃ ।
മേധാകരോ മേധമാനോ മധ്യോ മധ്യോ മധുപ്രിയഃ ॥ 81 ॥

മധുവ്യോ മധുമാന്‍ബന്ധുര്‍ധന്ധുമാരോ ധവാശ്രയഃ ।
ധര്‍മീ ധര്‍മപ്രിയോ ധന്യോ ധാന്യരാശിര്‍ധനാവഹഃ ॥ 82 ॥

ധരാത്മജോ ധനോ ധാന്യോ മാന്യനാഥോ മദാലസഃ ।
ലംബോദരോ ലങ്കരിഷ്ണുര്ലങ്കാനാഥസുപൂജിതഃ ॥ 83 ॥

ലങ്കാഭസ്മപ്രിയോ ലങ്കോ ലങ്കേശരിപുപൂജിതഃ ।
സമുദ്രോ മകരാവാസോ മകരന്ദോ മദാന്വിതഃ ॥ 84 ॥

മഥുരാനാഥകോ തന്ദ്രോ മഥുരാവാസതത്പരഃ ।
വൃന്ദാവനമനഃ പ്രീതിര്‍വൃന്ദാപൂജിതവിഗ്രഹഃ ॥ 85 ॥

യമുനാപുലിനാവാസഃ കംസചാണൂരമര്‍ദനഃ ।
അരിഷ്ടഹാ ശുഭതനുര്‍മാധവോ മാധവാഗ്രജഃ ॥ 86 ॥

വസുദേവസുതഃ കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണാപ്രിയതമഃ ശുചിഃ ।
കൃഷ്ണദ്വൈപായനോ വേധാഃ സൃഷ്ടിസംഹാരകാരകഃ ॥ 87 ॥

ചതുര്‍വിധോ വിശ്വഹര്‍താ ധാതാ ധര്‍മപരായണഃ ।
യാതുധാനോ മഹാകായോ രക്ഷഃകുലവിനാശനഃ ॥ 88 ॥

ഘണ്ടാനാദോ മഹാനാദോ ഭേരീശബ്ദപരായണഃ ।
പരമേശഃ പരാവിജ്ഞോ ജ്ഞാനഗംയോ ഗണേശ്വരഃ ॥ 89 ॥

പാര്‍ശ്വമൌലിശ്ചന്ദ്രമൌലിര്‍ധര്‍മമൌലിഃ സുരാരിഹാ ।
ജങ്ഘാപ്രതര്‍ദനോ ജംഭോ ജംഭാരാതിരിന്ദമഃ ॥ 90 ॥

ഓങ്കാരഗംയോ നാദേശഃ സോമേശഃ സിദ്ധികാരണം ।
അകാരോഽമൃതകല്‍പശ്ച ആനന്ദോ വൃഷഭധ്വജഃ ॥ 91 ॥

ആത്മാ രതിശ്ചാത്മഗംയോ യഥാര്‍ഥാത്മാ നരാരിഹാ ।
ഇകാരശ്ചേതികാലശ്ച ഇതി ഹോതിപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 92 ॥

ഈശിതാരിഭവോ ഋക്ഷ ഋകാരവരപൂജിതഃ ।
ഌവര്‍ണരൂപോ ഌകാരോ ഌവര്‍ണസ്ഥോ ഌരാത്മവാന്‍ ॥ 93 ॥ (ലരാത്മവാന്‍)
ഐരൂപോ മഹാനേത്രോ ജന്‍മമൃത്യുവിവര്‍ജിതഃ ।
ഓതുരൌതുരന്‍ഡജസ്ഥോ ഹന്തഹന്താ കലാകരഃ ॥ 94 ॥

കാലീനാഥഃ ഖഞ്ജനാക്ഷോ ഖണ്ഡോഖണ്ഡിതവിക്രമഃ ।
ഗന്ധര്‍വേശോ ഗണാരാതിര്‍ഘണ്ടാഭരണപൂജിതഃ ॥ 95 ॥

ങകാരോ ങീപ്രത്യയശ്ച ചാമരശ്ചാമരാശ്രയഃ ।
ചീരാംബരധരശ്ചാരുശ്ചാരുചഞ്ചുശ്വരേശ്വരഃ ॥ 96 ॥

ഛത്രീ ഛത്രപതിശ്ഛാത്രശ്ഛത്രേശശ്ഛാത്രപൂജിതഃ ।
ഝര്‍ഝരോ ഝങ്കൃതിര്‍ഝഞ്ജാ ഝഞ്ഝേശോ ഝമ്പരോ ഝരഃ ॥ 97 ॥

ഝങ്കേശാണ്ഡധരോ ഝാരിഷ്ടം കഷ്ടം കാരപൂജിതഃ ।
രോമഹാരിര്‍വൃഷാരിശ്ച ഢുണ്ഢിരാജോ ഝലാത്മജഃ ॥ 98 ॥

ഢോലശബ്ദരതോ ഢക്കാ ഢകാരേണ പ്രപൂജിതഃ ।
താരാപതിസ്തതസ്തന്തുസ്താരേശഃ സ്തംഭസംശ്രിതഃ ॥ 99 ॥

ഥവര്‍ണസ്ഥൂത്കരഃസ്ഥൂലോ ദനുജോ ദനുജാന്തകൃത് ।
ദാഡിമീകുസുമപ്രഖ്യോ ദാന്താരിര്‍ദര്‍ദരാതിഗഃ ॥ 100 ॥

ദന്തവക്രോ ദന്തജിഹ്വാ ദന്തവക്രവിനാശനഃ ।
ധവോ ധവാഗ്രജോ ധുന്ധുധൌന്ധുമാരിര്‍ധരാധരഃ ॥ 101 ॥

ധമ്മില്ലിനീജനാനന്ദോ ധര്‍മാധര്‍മവിവര്‍ജിതഃ ।
നാഗേശോ നാഗനിലിയോ നാരദാദിഭിരാര്‍ചിതഃ ॥ 102 ॥

നന്ദോ നന്ദീപതിര്‍നന്ദീ നന്ദീശ്വരസഹായവാന്‍ ।
പണഃ പ്രണീശ്വരഃ പാന്ഥഃ പാഥേയഃ പഥികാര്‍ചിതഃ ॥ 103 ॥

പാനീയാധിപതിഃ പാഥഃ ഫലവാന്‍ ഫലസംസ്കൃതഃ ।
ഫണീശതവിഭൂഷാ ച ഫണീഫൂത്കാരമണ്ഡിതഃ ॥ 104 ॥

ഫാലഃ ഫല്‍ഗുരഥഃ ഫാന്തോ വേണുനാഥോ വനേചരഃ ।
വന്യപ്രിയോ വനാനന്ദോ വനസ്പതിഗണേശ്വരഃ ॥ 105 ॥

വാലീനിഹന്താ വാല്‍മീകോ വൃന്ദാവനകുതൂഹലീ ।
വേണുനാദപ്രിയോ വൈദ്യോ ഭഗണോ ഭഗണാര്‍ചിതഃ ॥ 106 ॥

ഭേരൂണ്ഡോ ഭാസകോ ഭാസീ ഭാസ്കരോ ഭാനുപൂജിതഃ ।
ഭദ്രോ ഭാദ്രപദോ ഭാദ്രോ ഭദ്രദോ ഭാദ്രതത്പരഃ ॥ 107 ॥

മേനകാപതിമന്ദ്രാശ്വോ മഹാമൈനാകപര്‍വതഃ ।
മാനവോ മനുനാഥശ്ച മദഹാ മദലോചനഃ ॥ 108 ॥

യജ്ഞാശീ യാജ്ഞികോ യാമീ യമഭീതിവിമര്‍ദനഃ ।
യമകോ യമുനാവാസോ യമസംയമദായകഃ ॥ 109 ॥

രക്താക്ഷോ രക്തദന്തശ്ച രാജസോ രാജസപ്രിയഃ ।
രന്തിദേവോ രത്നമതീരാമനാഥോ രമാപ്രിയഃ ॥ 110 ॥

ലക്ഷ്മീകരോ ലാക്ഷണികോ ലക്ഷേശോ ലക്ഷപൂജിതഃ ।
ലംബോദരോ ലാങ്ഗലികോ ലക്ഷലാഭപിതാമഹഃ ॥ 111 ॥

ബാലകോ ബാലകപ്രീതോ വരേണ്യോ ബാലപൂജിതഃ ।
ശര്‍വഃ ശര്‍വീ ശരീ ശാസ്ത്രീ ശര്‍വരീഗണസുന്ദരഃ ॥ 112 ॥

ശാകംഭരീപീഠസംസ്ഥഃ ശാകദ്വീപനിവാസകഃ ।
ഷോഢാസമാസനിലയഃ ഷണ്ഢഃ ഷാഢവമന്ദിരഃ ॥ 113 ॥

ഷാണ്ഡവാഡംബരഃ ഷാണ്ഡ്യഃ ഷഷ്ഠീപൂജനതത്പരഃ ।
സര്‍വേശ്വരഃ സര്‍വതത്ത്വഃ സാമഗംയോസമാനകഃ ॥ 114 ॥

സേതുഃ സംസാരസംഹര്‍താ സാരഃ സാരസ്വതപ്രിയഃ ।
ഹര്‍ംയനാഥോ ഹര്‍ംയകര്‍താ ഹേതുഹാ നിഹനോ ഹരഃ ॥ 115 ॥

ഹാലാപ്രിയോ ഹലാപാങ്ഗോ ഹനുമാന്‍പതിരവ്യയഃ ।
സര്‍വായുധധരോഭീഷ്ടോ ഭയോ ഭാസ്വാന്‍ ഭയാന്തകൃത് ॥ 116 ॥

കുബ്ജാംരകനിവാസശ്ച ഝിണ്ടീശോ വാഗ്വിദാംവരഃ ।
രേണുകാദുഃഖഹന്താ ച വിരാടനഗരസ്ഥിതഃ ॥ 117 ॥

ജമദഗ്നിര്‍ഭാര്‍ഗവോ വൈ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ ക്രതുഃ ।
ക്രാന്തിരാജോ ദ്രോണപുത്രോഽശ്വത്ഥാമാ സുരഥീ കൃപഃ ॥ 118 ॥

കാമാഖ്യനിലയോ വിശ്വനിലയോ ഭുവനേശ്വരഃ ।
രഘൂദ്വഹോ രാജ്യദാതാ രാജനീതികരോവ്രണഃ ॥ 119 ॥

രാജരാജേശ്വരീകാന്തോ രാജരാജസുപൂജിതഃ ।
സര്‍വബന്ധവിനിര്‍മുക്തഃ സര്‍വദാരിദ്ര്യനാശനഃ ॥ 120 ॥

ജടാമണ്ഡലസര്‍വസ്വോ ഗങ്ഗാധാരാസുമണ്ഡിതഃ ।
ജീവദാതാശയോ ധേനുര്യാദവോ യദുപുങ്ഗവഃ ॥ 121 ॥

മൂര്‍ഖവാഗീശ്വരോ ഭര്‍ഗോ മൂര്‍ഖവിദ്യാ ദയാനിധിഃ ।
ദീനദുഃഖനിഹന്താ ച ദീനദാതാ ദയാര്‍ണവഃ ॥ 122 ॥

ഗങ്ഗാതരങ്ഗഭൂഷാ ച ഗങ്ഗാഭക്തിപരായണഃ ।
ഭഗീരഥപ്രാണദാതാ കകുത്സ്ഥനൃപപൂജിതഃ ॥ 123 ॥

മാന്ധാതൃജയദോ വേണുഃ പൃഥുഃ പൃഥുയശഃ സ്ഥിരഃ ।
ജാല്‍മപാദോ ജാല്‍മനാഥോ ജാല്‍മപ്രീതിവിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 124 ॥

സന്ധ്യാഭര്‍താ രൌദ്രവപുര്‍മഹാനീലശിലാസ്ഥിതഃ ।
ശംഭലഗ്രാമവാസശ്ച പ്രിയാനൂപമപത്തനഃ ॥ 125 ॥

ശാണ്ഡില്യോ ബ്രഹ്മശൌണ്ഡാഖ്യഃ ശാരദോ വൈദ്യജീവനഃ ।
രാജവൃക്ഷോ ജ്വരഘ്നശ്ച നിര്‍ഗുണ്ഡീമൂലസംസ്ഥിതഃ ॥ 126 ॥

അതിസാരഹരോ ജാതീവല്‍കബീജോ ജലം നഭഃ ।
ജാഹ്നവീദേശനിലയോ ഭക്തഗ്രാമനികേതനഃ ॥ 127 ॥

പുരാണഗംയോ ഗംയേശഃ സ്കാന്ദാദിപ്രതിപാദകഃ ।
അഷ്ടാദശപുരാണാനാം കര്‍താ കാവ്യേശ്വരഃ പ്രഭുഃ ॥ 128 ॥

ജലയന്ത്രോ ജലാവാസോ ജലധേനുര്‍ജലോദരഃ ।
ചികിത്സകോ ഭിഷഗ്വൈദ്യോ നിര്ലോഭോ ലോഭതസ്കരഃ ॥ 129 ॥

ചിദാനന്ദശ്ചിദാഭാസചിദാത്മാ ചിത്തവര്‍ജിതഃ ।
ചിത്സ്വരൂപശ്ചിരായുശ്ച ചിരായുരഭിദായകഃ ॥ 130 ॥

ചീത്കാരഗുണസന്തുഷ്ടോഽചലോഽനന്തപ്രദായകഃ ।
മാസഃ പക്ഷോ ഹ്യഹോരാത്രമൃതുസ്ത്വയനരൂപകഃ ॥ 131 ॥

സംവത്സരഃ പരഃ കാലഃ കലാകാഷ്ഠാത്മകഃ കലിഃ ।
സത്യം ത്രേതാ ദ്വാപരശ്ച തഥാ സ്വായംഭുവഃ സ്മൃതഃ ॥ 132 ॥

സ്വാരോചിഷസ്താമസശ്ച ഔത്തമീ രൈവതസ്തഥാ ।
ചാക്ഷുഷോ വൈവസ്വതശ്ച സാവര്‍ണിഃ സൂര്യസംഭവഃ ॥ 133 ॥

ദക്ഷസാവര്‍ണികോ മേരുസാവര്‍ണിക ഇതിപ്രഭഃ ।
രൌച്യോ ഭൌത്യസ്തഥാ ഗവ്യോ ഭൂതിദശ്ച തഥാ ദരഃ ॥ 134 ॥

രാഗജ്ഞാനപ്രദോ രാഗീ രാഗീ രാഗപരായണഃ ।
നാരദഃ പ്രാണനിലയോ നീലാംബരധരോഽവ്യയഃ ॥ 135 ॥

അനേകനാമാ ഗങ്ഗേശോ ഗങ്ഗാതീരനികേതനഃ ।
ഗങ്ഗാജലനിവാസശ്ച ഗങ്ഗാജലപരായണഃ ॥ 136 ॥

വസിഷ്ഠ ഉവാച ।
നാംനോമേതത്സഹസ്രം വൈ നാരദേനോദിതം തു യത് ।
തത്തേദ്യ കഥിതം ദേവി സര്‍വാപത്തിനിവാരണം ॥ 137 ॥

പഠതഃ സ്തോത്രമേതദ്വൈ നാംനാം സാഹസ്രമീശിതുഃ ।
ദാരിദ്രയം നശ്യതേ ക്ഷിപ്രം ഷഡ്ഭിര്‍മാസൈര്‍വരാനനേ ॥ 138 ॥

യസ്യേദം ലിഖിതം ഗേഹേ സ്തോത്രം വൈ പരമാത്മനഃ ।
നിത്യം സന്നിഹതസ്തത്ര മഹാദേവഃ ശിവാന്വിതഃ ॥ 139 ॥

സ ഏവ ത്രിഷു ലോകേഷു ധന്യഃ സ്യാച്ഛിവഭക്തിതഃ ।
ശിവ ഏവ പരം ബ്രഹ്മ ശിവാന്നാസ്ത്യപരഃ ക്വചിത് ॥ 140 ॥

ബ്രഹ്മരൂപേണ സൃജതി പാല്യതേ വിഷ്ണുരൂപിണാ ।
രുദ്രരൂപേണ നയതി ഭസ്മസാത് സ ചരാചരം ॥ 141 ॥ (നശ്യതി)
തസ്മാത്സര്‍വപ്രയത്നേന മുമുക്ഷുഃ ശിവമഭ്യസേത് ।
സ്തോത്രം സഹസ്രനാമാഖ്യം പഠിത്വാ ശ്രീശിവോ ഭവേത് ॥ 142 ॥

യം യം ചിന്തയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോത്യസംശയം ।
പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രാന്ധനാര്‍ഥീ ലഭതേ ധനം ॥ 143 ॥

രാജ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ രാജ്യം യസ്ത്വിദം നിയതഃ പഠേത് ।
ദുഃസ്വപ്നനാശനം പുണ്യം സര്‍വപാപപ്രണാശനം ॥ 144 ॥

നാസ്മാത്കിഞ്ചിന്‍മഹാഭാഗേ ഹ്യന്യദസ്തി മഹീതലേ ।
താവദ്ഗര്‍ജന്തി പാപാനി ശരീരസ്ഥാന്യരുന്ധതി ॥ 145 ॥

യാവന്നപഠതേ സ്തോത്രം ശ്രീശിവസ്യ പരാത്മനഃ ।
സിംഹചൌരഗ്രഹഗ്രസ്തോ മുച്യതേ പഠനാത്പ്രിയേ ॥ 146 ॥

സര്‍വവ്യാധിവിനിര്‍മുക്തോ ലഭതേ പരമം സുഖം ।
പ്രാതരുത്ഥായ യഃ സ്തോത്രം പഠേത ഭക്തിതത്പരഃ ॥ 147 ॥

സര്‍വാപത്തിവിനിര്‍മുക്തോ ധനധാന്യസുതാന്വിതഃ ।
ജായതേ നാത്ര സന്ദേഹ ശിവസ്യ വചനം യഥാ ॥ 148 ॥

ഇതി ശന്ദപുരാണാന്തര്‍ഗതം ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read 1000 Names of Shiva:

1000 Names of Shri Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top