1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Tripurabhairavi Sahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀତ୍ରିପୁରଭୈରଵୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀତ୍ରିପୁରଭୈରଵୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ମହାକାଲଭୈରଵ ଉଵାଚ

ଅଥ ଵକ୍ଷ୍ୟେ ମହେଶାନି ଦେଵ୍ୟା ନାମସହସ୍ରକମ୍ ।
ୟତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ମହାଦେଵି ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲଲ୍ଲଭେତ୍ ॥ ୧ ॥

ସର୍ଵରୋଗପ୍ରଶମନଂ ସର୍ଵମୃତ୍ୟୁଵିନାଶନମ୍ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ସ୍ତୋତ୍ରନ୍ନାତଃ ପରତଃ ସ୍ତଵଃ ॥ ୨ ॥

ନାତଃ ପରତରା ଵିଦ୍ୟା ତୀର୍ତ୍ଥନ୍ନାତଃ ପରଂ ସ୍ମୃତମ୍ ।
ୟସ୍ୟାଂ ସର୍ଵଂ ସମୁତ୍ପନ୍ନୟ୍ୟସ୍ୟାମଦ୍ୟାପି ତିଷ୍ଠତି ॥ ୩ ॥

କ୍ଷୟମେଷ୍ୟତି ତତ୍ସର୍ଵଂ ଲୟକାଲେ ମହେଶ୍ଵରି ।
ନମାମି ତ୍ରିପୁରାନ୍ଦେଵୀମ୍ଭୈରଵୀଂ ଭୟମୋଚିନୀମ୍ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରୀଂ ସାକ୍ଷାନ୍ମହାପାତକନାଶିନୀମ୍ ॥ ୪ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀତ୍ରିପୁରଭୈରଵୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ଭଗଵାନ୍ ଋଷିଃ।
ପଙ୍କ୍ତିଶ୍ଛନ୍ଦଃ। ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଃ। ଭଗଵତୀ ତ୍ରିପୁରଭୈରଵୀ ଦେଵତା ।
ସର୍ଵକାମାର୍ତ୍ଥସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ତ୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଓଂ ତ୍ରିପୁରା ପରମେଶାନୀ ୟୋଗସିଦ୍ଧିନିଵାସିନୀ ।
ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଵର୍ତ୍ତିନୀ ॥

ସର୍ଵାଧାରମୟୀ ଦେଵୀ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦା ଶୁଭା ।
ୟୋଗିନୀ ୟୋଗମାତା ଚ ୟୋଗସିଦ୍ଧିପ୍ରଵର୍ତ୍ତିନୀ ॥

ୟୋଗିଧ୍ୟେୟା ୟୋଗମୟୀ ୟୋଗୟୋଗନିଵାସିନୀ ।
ହେଲା ଲୀଲା ତଥା କ୍ରୀଡା କାଲରୂପପ୍ରଵର୍ତ୍ତିନୀ ॥

କାଲମାତା କାଲରାତ୍ରିଃ କାଲୀ କାମଲଵାସିନୀ ।
କମଲା କାନ୍ତିରୂପା ଚ କାମରାଜେଶ୍ଵରୀ କ୍ରିୟା ॥

କଟୁଃ କପଟକେଶା ଚ କପଟା କୁଲଟାକୃତିଃ ।
କୁମୁଦା ଚର୍ଚ୍ଚିକା କାନ୍ତିଃ କାଲରାତ୍ରିପ୍ରିୟା ସଦା ॥

ଘୋରାକାରା ଘୋରତରା ଧର୍ମାଧର୍ମପ୍ରଦା ମତିଃ ।
ଘଣ୍ଟା ଘର୍ଗ୍ଘରଦା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାନାଦପ୍ରିୟା ସଦା ॥

ସୂକ୍ଷ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମତରା ସ୍ଥୂଲା ଅତିସ୍ଥୂଲା ସଦା ମତିଃ ।
ଅତିସତ୍ୟା ସତ୍ୟଵତୀ ସତ୍ୟସଙ୍କେତଵାସିନୀ ॥

କ୍ଷମା ଭୀମା ତଥାଽଭୀମା ଭୀମନାଦପ୍ରଵର୍ତ୍ତିନୀ ।
ଭ୍ରମରୂପା ଭୟହରା ଭୟଦା ଭୟନାଶିନୀ ॥

ଶ୍ମଶାନଵାସିନୀ ଦେଵୀ ଶ୍ମଶାନାଲୟଵାସିନୀ ।
ଶଵାସନା ଶଵାହାରା ଶଵଦେହା ଶିଵାଶିଵା ॥

କଣ୍ଠଦେଶଶଵାହାରା ଶଵକଙ୍କଣଧାରିଣୀ ।
ଦନ୍ତୁରା ସୁଦତୀ ସତ୍ୟା ସତ୍ୟସଙ୍କେତଵାସିନୀ ॥

ସତ୍ୟଦେହା ସତ୍ୟହାରା ସତ୍ୟଵାଦିନିଵାସିନୀ ।
ସତ୍ୟାଲୟା ସତ୍ୟସଙ୍ଗା ସତ୍ୟସଙ୍ଗରକାରିଣୀ ॥

ଅସଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରହିତା ସୁସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗମୋହିନୀ ।
ମାୟାମତିର୍ମହାମାୟା ମହାମଖଵିଲାସିନୀ ॥

ଗଲଦ୍ରୁଧିରଧାରା ଚ ମୁଖଦ୍ଵୟନିଵାସିନୀ ।
ସତ୍ୟାୟାସା ସତ୍ୟସଙ୍ଗା ସତ୍ୟସଙ୍ଗତିକାରିଣୀ ॥

ଅସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗନିରତା ସୁସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗଵାସିନୀ ।
ସଦାସତ୍ୟା ମହାସତ୍ୟା ମାଂସପାଶା ସୁମାଂସକା ॥

ମାଂସାହାରା ମାଂସଧରା ମାଂସାଶୀ ମାଂସଭକ୍ଷକା ।
ରକ୍ତପାନା ରକ୍ତରୁଚିରା ରକ୍ତା ରକ୍ତଵଲ୍ଲଭା ॥

ରକ୍ତାହାରା ରକ୍ତପ୍ରିୟା ରକ୍ତନିନ୍ଦକନାଶିନୀ ।
ରକ୍ତପାନପ୍ରିୟା ବାଲା ରକ୍ତଦେଶା ସୁରକ୍ତିକା ॥

ସ୍ଵୟଂଭୂକୁସୁମସ୍ଥା ଚ ସ୍ଵୟଂଭୂକୁସୁମୋତ୍ସୁକା ।
ସ୍ଵୟଂଭୂକୁସୁମାହାରା ସ୍ଵୟଂଭୂନିନ୍ଦକାସନା ॥

ସ୍ଵୟଂଭୂପୁଷ୍ପକପ୍ରୀତା ସ୍ଵୟଂଭୂପୁଷ୍ପସମ୍ଭଵା ।
ସ୍ଵୟଂଭୂପୁଷ୍ପହାରାଢ୍ୟା ସ୍ଵୟଂଭୂନିନ୍ଦକାନ୍ତକା ॥

କୁଣ୍ଡଗୋଲଵିଲାସୀ ଚ କୁଣ୍ଡଗୋଲସଦାମତିଃ ।
କୁଣ୍ଡଗୋଲପ୍ରିୟକରୀ କୁଣ୍ଡଗୋଲସମୁଦ୍ଭଵା ॥

ଶୁକ୍ରାତ୍ମିକା ଶୁକ୍ରକରା ସୁଶୁକ୍ରା ଚ ସୁଶୁକ୍ତିକା ।
ଶୁକ୍ରପୂଜକପୂଜ୍ୟା ଚ ଶୁକ୍ରନିନ୍ଦକନିନ୍ଦକା ॥

ରକ୍ତମାଲ୍ୟା ରକ୍ତପୁଷ୍ପା ରକ୍ତପୁଷ୍ପକପୁଷ୍ପକା ।
ରକ୍ତଚନ୍ଦନସିକ୍ତାଙ୍ଗୀ ରକ୍ତଚନ୍ଦନନିନ୍ଦକା ॥

ମତ୍ସ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟପ୍ରିୟା ମାନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଭକ୍ଷା ମହୋଦୟା ।
ମତ୍ସ୍ୟାହାରା ମତ୍ସ୍ୟକାମା ମତ୍ସ୍ୟନିନ୍ଦକନାଶିନୀ ॥

କେକରାକ୍ଷୀ ତଥା କ୍ରୂରା କ୍ରୂରସୈନ୍ୟଵିନାଶିନୀ ।
କ୍ରୂରାଙ୍ଗୀ କୁଲିଶାଙ୍ଗୀ ଚ ଚକ୍ରାଙ୍ଗୀ ଚକ୍ରସମ୍ଭଵା ॥

ଚକ୍ରଦେହା ଚକ୍ରହାରା ଚକ୍ରକଙ୍କାଲଵାସିନୀ ।
ନିମ୍ନନାଭୀ ଭୀତିହରା ଭୟଦା ଭୟହାରିକା ॥

ଭୟପ୍ରଦା ଭୟଭୀତା ଅଭୀମା ଭୀମନାଦିନୀ ।
ସୁନ୍ଦରୀ ଶୋଭନା ସତ୍ୟା କ୍ଷେମ୍ୟା କ୍ଷେମକରୀ ତଥା ॥

ସିନ୍ଦୂରାଞ୍ଚିତସିନ୍ଦୂରା ସିନ୍ଦୂରସଦୃଶାକୃତିଃ ।
ରକ୍ତାରଞ୍ଜିତନାସା ଚ ସୁନାସା ନିମ୍ନନାସିକା ॥

ଖର୍ଵା ଲମ୍ବୋଦରୀ ଦୀର୍ଗ୍ଘା ଦୀର୍ଗ୍ଘଘୋଣା ମହାକୁଚା ।
କୁଟିଲା ଚଞ୍ଚଲା ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡନାଦପ୍ରଚଣ୍ଡିକା ॥

ଅତିଚଣ୍ଡା ମହାଚଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡାଚଣ୍ଡଵେଗିନୀ ।
ଚାଣ୍ଡାଲୀ ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡଶବ୍ଦରୂପା ଚ ଚଞ୍ଚଲା ॥

ଚମ୍ପା ଚମ୍ପାଵତୀ ଚୋସ୍ତା ତୀକ୍ଷ୍ଣା ତୀକ୍ଷ୍ଣପ୍ରିୟା କ୍ଷତିଃ ।
ଜଲଦା ଜୟଦା ୟୋଗା ଜଗଦାନନ୍ଦକାରିଣୀ ॥

ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ଜଗନ୍ମାତା ଜଗତୀ ଜଗତକ୍ଷମା ।
ଜନ୍ୟା ଜୟଜନେତ୍ରୀ ଚ ଜୟିନୀ ଜୟଦା ତଥା ॥

ଜନନୀ ଚ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଜୟାଖ୍ୟା ଜୟରୂପିଣୀ ।
ଜଗନ୍ମାତା ଜଗନ୍ମାନ୍ୟା ଜୟଶ୍ରୀର୍ଜ୍ଜୟକାରିଣୀ ॥

ଜୟିନୀ ଜୟମାତା ଚ ଜୟା ଚ ଵିଜୟା ତଥା ।
ଖଡ୍ଗିନୀ ଖଡ୍ଗରୂପା ଚ ସୁଖଡ୍ଗା ଖଡ୍ଗଧାରିଣୀ ॥

ଖଡ୍ଗରୂପା ଖଡ୍ଗକରା ଖଡ୍ଗିନୀ ଖଡ୍ଗଵଲ୍ଲଭା ।
ଖଡ୍ଗଦା ଖଡ୍ଗଭାଵା ଚ ଖଡ୍ଗଦେହସମୁଦ୍ଭଵା ॥

ଖଡ୍ଗା ଖଡ୍ଗଧରା ଖେଲା ଖଡ୍ଗିନୀ ଖଡ୍ଗମଣ୍ଡିନୀ ।
ଶଙ୍ଖିନୀ ଚାପିନୀ ଦେଵୀ ଵଜ୍ରିଣୀ ଶୁଲିନୀ ମତିଃ ॥

ବଲିନୀ ଭିନ୍ଦିପାଲୀ ଚ ପାଶୀ ଚ ଅଙ୍କୁଶୀ ଶରୀ ।
ଧନୁଷୀ ଚଟକୀ ଚର୍ମା ଦନ୍ତୀ ଚ କର୍ଣନାଲିକୀ ॥

ମୁସଲୀ ହଲରୂପା ଚ ତୂଣୀରଗଣଵାସିନୀ ।
ତୂଣାଲୟା ତୂଣହରା ତୂଣସମ୍ଭଵରୂପିଣୀ ॥

ସୁତୂଣୀ ତୂଣଖେଦା ଚ ତୂଣାଙ୍ଗୀ ତୂଣଵଲ୍ଲଭା ।
ନାନାସ୍ତ୍ରଧାରିଣୀ ଦେଵୀ ନାନାଶସ୍ତ୍ରସମୁଦ୍ଭଵା ॥

ଲାକ୍ଷା ଲକ୍ଷହରା ଲାଭା ସୁଲାଭା ଲାଭନାଶିନୀ ।
ଲାଭହାରା ଲାଭକରା ଲାଭିନୀ ଲାଭରୂପିଣୀ ॥

ଧରିତ୍ରୀ ଧନଦା ଧାନ୍ୟା ଧନ୍ୟରୂପା ଧରା ଧନୁଃ ।
ଧୁରଶବ୍ଦା ଧୁରାମାନ୍ୟା ଧରାଙ୍ଗୀ ଧନନାଶିନୀ ॥

ଧନହା ଧନଲାଭା ଚ ଧନଲଭ୍ୟା ମହାଧନୁଃ ।
ଅଶାନ୍ତା ଶାନ୍ତିରୂପା ଚ ଶ୍ଵାସମାର୍ଗନିଵାସିନୀ ॥

ଗଗଣା ଗଣସେଵ୍ୟା ଚ ଗଣାଙ୍ଗାଵାଗଵଲ୍ଲଭା ।
ଗଣଦା ଗଣହା ଗମ୍ୟା ଗମନାଗମସୁନ୍ଦରୀ ॥

ଗମ୍ୟଦା ଗଣନାଶୀ ଚ ଗଦହା ଗଦଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ସ୍ଥୈର୍ୟା ଚ ସ୍ଥୈର୍ୟନାଶା ଚ ସ୍ଥୈର୍ୟାନ୍ତକରଣୀ କୁଲା ॥

ଦାତ୍ରୀ କର୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ପ୍ରେମା ପ୍ରିୟଦା ପ୍ରିୟଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ପ୍ରିୟହା ପ୍ରିୟଭଵ୍ୟା ଚ ପ୍ରିୟପ୍ରେମାଙ୍ଘ୍ରିପାତନୁଃ ॥

ପ୍ରିୟଜା ପ୍ରିୟଭଵ୍ୟା ଚ ପ୍ରିୟସ୍ଥା ଭଵନସ୍ଥିତା ।
ସୁସ୍ଥିରା ସ୍ଥିରରୂପା ଚ ସ୍ଥିରଦା ସ୍ଥୈର୍ୟବର୍ହିଣୀ ॥

ଚଞ୍ଚଲା ଚପଲା ଚୋଲା ଚପଲାଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ।
ଗୌରୀ କାଲୀ ତଥା ଛିନ୍ନା ମାୟା ମାନ୍ୟା ହରପ୍ରିୟା ॥

ସୁନ୍ଦରୀ ତ୍ରିପୁରା ଭଵ୍ୟା ତ୍ରିପୁରେଶ୍ଵରଵାସିନୀ ।
ତ୍ରିପୁରନାଶିନୀ ଦେଵୀ ତ୍ରିପୁରପ୍ରାଣହାରିଣୀ ॥

ଭୈରଵୀ ଭୈରଵସ୍ଥା ଚ ଭୈରଵସ୍ୟ ପ୍ରିୟା ତନୁଃ ।
ଭଵାଙ୍ଗୀ ଭୈରଵାକାରା ଭୈରଵପ୍ରିୟଵଲ୍ଲଭା ॥

କାଲଦା କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ କାମା କାତ୍ୟାୟନୀ କ୍ରିୟା ।
କ୍ରିୟଦା କ୍ରିୟହା କ୍ଲୈବ୍ୟା ପ୍ରିୟପ୍ରାଣକ୍ରିୟା ତଥା ॥

କ୍ରୀଙ୍କାରୀ କମଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଶକ୍ତିଃ ସ୍ଵାହା ଵିଭୁଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ପ୍ରକୃତିଃ ପୁରୁଷଶ୍ଚୈଵ ପୁରୁଷାପୁରୁଷାକୃତିଃ ॥

ପରମଃ ପୁରୁଷଶ୍ଚୈଵ ମାୟା ନାରାୟଣୀ ମତିଃ ।
ବ୍ରାହ୍ମୀ ମାହେଶ୍ଵରୀ ଚୈଵ କୌମାରୀ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ତଥା ॥

ଵାରାହୀ ଚୈଵ ଚାମୁଣ୍ଡା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହରଵଲ୍ଲଭା ।
ଭର୍ଗ୍ଗୀ ମାହେଶ୍ଵରୀ କୃଷ୍ଣା କାତ୍ୟାୟନ୍ୟପି ପୂତନା ॥

ରାକ୍ଷସୀ ଡାକିନୀ ଚିତ୍ରା ଵିଚିତ୍ରା ଵିଭ୍ରମା ତଥା ।
ହାକିନୀ ରାକିନୀ ଭୀତା ଗଂଧର୍ଵା ଗଂଧଵାହିନୀ ॥

କେକରୀ କୋଟରାକ୍ଷୀ ଚ ନିର୍ମାଂସାଲୂକମାଂସିକା ।
ଲଲଜ୍ଜିହ୍ଵା ସୁଜିହ୍ଵା ଚ ବାଲଦା ବାଲଦାୟିନୀ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଚାନ୍ଦ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାଂତିଷୁ ତତ୍ପରା ।
ଅମୃତା ମାନଦା ପୂଷା ତୁଷ୍ଟିଃ ପୁଷ୍ଟୀ ରତିର୍ଧୃତିଃ ॥

ଶଶିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାଂତିର୍ଜ୍ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶ୍ରୀଃ ପ୍ରୀତିରଙ୍ଗଦା ।
ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଣାମୃତା କଲ୍ପଲତିକା କଲ୍ପଦାନଦା ॥

ସୁକଲ୍ପା କଲ୍ପହସ୍ତା ଚ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷକରୀ ହନୁଃ ।
କଲ୍ପାଖ୍ୟା କଲ୍ପଭଵ୍ୟା ଚ କଲ୍ପାନନ୍ଦକଵନ୍ଦିତା ॥

ସୂଚୀମୁଖୀ ପ୍ରେତମୁଖୀ ଉଲ୍କାମୁଖୀ ମହାସୁଖୀ ।
ଉଗ୍ରମୁଖୀ ଚ ସୁମୁଖୀ କାକାସ୍ୟା ଵିକଟାନନା ॥

କୃକଲାସ୍ୟା ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାସ୍ୟା ମୁକୁଲୀଶା ରମାକୃତିଃ ।
ନାନାମୁଖୀ ଚ ନାନାସ୍ୟା ନାନାରୂପପ୍ରଧାରିଣୀ ॥

ଵିଶ୍ଵାର୍ଚ୍ୟା ଵିଶ୍ଵମାତା ଚ ଵିଶ୍ଵାଖ୍ୟା ଵିଶ୍ଵଭାଵିନୀ ।
ସୂର୍ୟା ସୁର୍ୟପ୍ରଭା ଶୋଭା ସୂର୍ୟମଣ୍ଡଲସଂସ୍ଥିତା ॥

ସୂର୍ୟକାଂତିଃ ସୂର୍ୟକରା ସୂର୍ୟାଖ୍ୟା ସୂର୍ୟଭାଵନା ।
ତପିନୀ ତାପିନୀ ଧୂମ୍ରା ମରୀଚିର୍ଜ୍ଜ୍ଵାଲିନୀ ରୁଚିଃ ॥

ସୁରଦା ଭୋଗଦା ଵିଶ୍ଵା ବୋଧିନୀ ଧାରିଣୀ କ୍ଷମା ।
ୟୁଗଦା ୟୋଗହା ୟୋଗ୍ୟା ୟୋଗ୍ୟହା ୟୋଗଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥

ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲସଂସ୍ଥା ଚ ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗା ।
ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲରୂପା ଚ ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲସଞ୍ଜ୍ଞକା ॥

ଵହ୍ନିତେଜା ଵହ୍ନିରାଗା ଵହ୍ନିଦା ଵହ୍ନିନାଶିନୀ ।
ଵହ୍ନିକ୍ରିୟା ଵହ୍ନିଭୁଜା କଲା ଵହ୍ନୌ ସ୍ଥିତା ସଦା ॥

ଧୂମ୍ରାର୍ଚିତା ଚୋଜ୍ଜ୍ଵଲିନୀ ତଥା ଚ ଵିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗିନୀ ।
ଶୂଲିନୀ ଚ ସୁରୂପା ଚ କପିଲା ହଵ୍ୟଵାହିନୀ ॥

ନାନାତେଜସ୍ଵିନୀ ଦେଵୀ ପରବ୍ରହ୍ମକୁଟୁମ୍ବିନୀ ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଦେଵୀ ପ୍ରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥

ପରମାତ୍ମା ପରା ପୁଣ୍ୟା ପୁଣ୍ୟଦା ପୁଣ୍ୟଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ପୁଣ୍ୟଦା ପୁଣ୍ୟନାମ୍ନୀ ଚ ପୁଣ୍ୟଗଂଧା ପ୍ରିୟାତନୁଃ ॥

ପୁଣ୍ୟଦେହା ପୁଣ୍ୟକରା ପୁଣ୍ୟନିନ୍ଦକନିନ୍ଦକା ।
ପୁଣ୍ୟକାଲକରା ପୁଣ୍ୟା ସୁପୁଣ୍ୟା ପୁଣ୍ୟମାଲିକା ॥

ପୁଣ୍ୟଖେଲା ପୁଣ୍ୟକେଲୀ ପୁଣ୍ୟନାମସମା ପୁରା ।
ପୁଣ୍ୟସେଵ୍ୟା ପୁଣ୍ୟଖେଲ୍ୟା ପୁରାଣପୁଣ୍ୟଵଲ୍ଲଭା ॥

ପୁରୁଷା ପୁରୁଷପ୍ରାଣା ପୁରୁଷାତ୍ମସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ପୁରୁଷାଙ୍ଗୀ ଚ ପୁରୁଷୀ ପୁରୁଷସ୍ୟ କଲା ସଦା ॥

ସୁପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପକପ୍ରାଣା ପୁଷ୍ପହା ପୁଷ୍ପଵଲ୍ଲଭା ।
ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ପୁଷ୍ପହାରା ପୁଷ୍ପଵନ୍ଦକଵନ୍ଦକା ॥

ପୁଷ୍ପହା ପୁଷ୍ପମାଲା ଚ ପୁଷ୍ପନିନ୍ଦକନାଶିନୀ ।
ନକ୍ଷତ୍ରପ୍ରାଣହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ନକ୍ଷତ୍ରାଲକ୍ଷଵନ୍ଦକା ॥

ଲକ୍ଷ୍ୟମାଲ୍ୟା ଲକ୍ଷହାରା ଲକ୍ଷା ଲକ୍ଷସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ନକ୍ଷତ୍ରାଣୀ ସୁନକ୍ଷତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରାହା ମହୋଦୟା ॥

ମହାମାଲ୍ୟା ମହାମାନ୍ୟା ମହତୀ ମାତୃପୂଜିତା ।
ମହାମହାକନୀୟା ଚ ମହାକାଲେଶ୍ଵରୀ ମହା ॥

ମହାସ୍ୟା ଵନ୍ଦନୀୟା ଚ ମହାଶବ୍ଦନିଵାସିନୀ ।
ମହାଶଙ୍ଖେଶ୍ଵରୀ ମୀନା ମତ୍ସ୍ୟଗଂଧା ମହୋଦରୀ ॥

ଲମ୍ବୋଦରୀ ଚ ଲମ୍ବୋଷ୍ଠୀ ଲମ୍ବନିମ୍ନତନୂଦରୀ ।
ଲମ୍ବୋଷ୍ଠୀ ଲମ୍ବନାସା ଚ ଲମ୍ବଘୋଣା ଲଲତ୍ସୁକା ॥

ଅତିଲମ୍ବା ମହାଲମ୍ବା ସୁଲମ୍ବା ଲମ୍ବଵାହିନୀ ।
ଲମ୍ବାର୍ହା ଲମ୍ବଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଲମ୍ବସ୍ଥା ଲମ୍ବପୂର୍ଵିକା ॥

ଚତୁର୍ଘଣ୍ଟା ମହାଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାନାଦପ୍ରିୟା ସଦା ।
ଵାଦ୍ୟପ୍ରିୟା ଵାଦ୍ୟରତା ସୁଵାଦ୍ୟା ଵାଦ୍ୟନାଶିନୀ ॥

ରମା ରାମା ସୁବାଲା ଚ ରମଣୀୟସ୍ଵଭାଵିନୀ ।
ସୁରମ୍ୟା ରମ୍ୟଦା ରମ୍ଭା ରମ୍ଭୋରୂ ରାମଵଲ୍ଲଭା ॥

କାମପ୍ରିୟା କାମକରା କାମାଙ୍ଗୀ ରମଣୀ ରତିଃ ।
ରତିପ୍ରିୟା ରତି ରତୀ ରତିସେଵ୍ୟା ରତିପ୍ରିୟା ॥

ସୁରଭିଃ ସୁରଭୀ ଶୋଭା ଦିକ୍ଷୋଭାଽଶୁଭନାଶିନୀ ।
ସୁଶୋଭା ଚ ମହାଶୋଭାଽତିଶୋଭା ପ୍ରେତତାପିନୀ ॥

ଲୋଭିନୀ ଚ ମହାଲୋଭା ସୁଲୋଭା ଲୋଭଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ।
ଲୋଭାଙ୍ଗୀ ଲୋଭଵନ୍ଦ୍ୟା ଚ ଲୋଭାହୀ ଲୋଭଭାସକା ॥

ଲୋଭପ୍ରିୟା ମହାଲୋଭା ଲୋଭନିନ୍ଦକନିନ୍ଦକା ।
ଲୋଭାଙ୍ଗଵାସିନୀ ଗଂଧଵିଗଂଧା ଗଂଧନାଶିନୀ ॥

ଗଂଧାଙ୍ଗୀ ଗଂଧପୁଷ୍ଟା ଚ ସୁଗଂଧା ପ୍ରେମଗଂଧିକା ।
ଦୁର୍ଗଂଧା ପୂତିଗଂଧା ଚ ଵିଗଂଧା ଅତିଗଂଧିକା ॥

ପଦ୍ମାନ୍ତିକା ପଦ୍ମଵହା ପଦ୍ମପ୍ରିୟପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ।
ପଦ୍ମନିନ୍ଦକନିନ୍ଦା ଚ ପଦ୍ମସନ୍ତୋଷଵାହନା ॥

ରକ୍ତୋତ୍ପଲଵରା ଦେଵୀ ରକ୍ତୋତ୍ପଲପ୍ରିୟା ସଦା ।
ରକ୍ତୋତ୍ପଲସୁଗଂଧା ଚ ରକ୍ତୋତ୍ପଲନିଵାସିନୀ ॥

ରକ୍ତୋତ୍ପଲଗ୍ରହାମାଲା ରକ୍ତୋତ୍ପଲମନୋହରା ।
ରକ୍ତୋତ୍ପଲସୁନେତ୍ରା ଚ ରକ୍ତୋତ୍ପଲସ୍ଵରୂପଧୃକ୍ ॥

ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵିଷ୍ଣୁପୂଜ୍ୟା ଚ ଵୈଷ୍ଣଵାଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ।
ଵିଷ୍ଣୁପୂଜକପୂଜ୍ୟା ଚ ଵୈଷ୍ଣଵେ ସଂସ୍ଥିତା ତନୁଃ ॥

ନାରାୟଣସ୍ୟ ଦେହସ୍ଥା ନାରାୟଣମନୋହରା ।
ନାରାୟଣସ୍ଵରୂପା ଚ ନାରାୟଣମନଃସ୍ଥିତା ॥

ନାରାୟଣାଙ୍ଗସମ୍ଭୂତା ନାରାୟଣପ୍ରିୟାତନୁଃ ।
ନାରୀ ନାରାୟଣୀଗଣ୍ୟା ନାରାୟଣଗୃହପ୍ରିୟା ॥

ହରପୂଜ୍ୟା ହରଶ୍ରେଷ୍ଠା ହରସ୍ୟ ଵଲ୍ଲଭା କ୍ଷମା ।
ସଂହାରୀ ହରଦେହସ୍ଥା ହରପୂଜନତତ୍ପରା ॥

ହରଦେହସମୁଦ୍ଭୂତା ହରାଙ୍ଗଵାସିନୀକୁହୂଃ ।
ହରପୂଜକପୂଜ୍ୟା ଚ ହରଵନ୍ଦକତତ୍ପରା ॥

ହରଦେହସମୁତ୍ପନ୍ନା ହରକ୍ରୀଡାସଦାଗତିଃ ।
ସୁଗଣାସଙ୍ଗରହିତା ଅସଙ୍ଗାସଙ୍ଗନାଶିନୀ ॥

ନିର୍ଜନା ଵିଜନା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗକ୍ଲେଶନିଵାରିଣୀ ।
ଦୁର୍ଗଦେହାନ୍ତକା ଦୁର୍ଗାରୂପିଣୀ ଦୁର୍ଗତସ୍ଥିକା ॥

ପ୍ରେତକରା ପ୍ରେତପ୍ରିୟା ପ୍ରେତଦେହସମୁଦ୍ଭଵା ।
ପ୍ରେତାଙ୍ଗଵାସିନୀ ପ୍ରେତା ପ୍ରେତଦେହଵିମର୍ଦ୍ଦକା ॥

ଡାକିନୀ ୟୋଗିନୀ କାଲରାତ୍ରିଃ କାଲପ୍ରିୟା ସଦା ।
କାଲରାତ୍ରିହରା କାଲା କୃଷ୍ଣଦେହା ମହାତନୁଃ ॥

କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗୀ କୁଟିଲାଙ୍ଗୀ ଚ ଵଜ୍ରାଙ୍ଗୀ ଵଜ୍ରରୂପଧୃକ୍ ।
ନାନାଦେହଧରା ଧନ୍ୟା ଷଟ୍ଚକ୍ରକ୍ରମଵାସିନୀ ॥

ମୂଲାଧାରନିଵାସୀ ଚ ମୂଲାଧାରସ୍ଥିତା ସଦା ।
ଵାୟୁରୂପା ମହାରୂପା ଵାୟୁମାର୍ଗନିଵାସିନୀ ॥

ଵାୟୁୟୁକ୍ତା ଵାୟୁକରା ଵାୟୁପୂରକପୂରକା ।
ଵାୟୁରୂପଧରା ଦେଵୀ ସୁଷୁମ୍ନାମାର୍ଗଗାମିନୀ ॥

ଦେହସ୍ଥା ଦେହରୂପା ଚ ଦେହଧ୍ୟେୟା ସୁଦେହିକା ।
ନାଡୀରୂପା ମହୀରୂପା ନାଡୀସ୍ଥାନନିଵାସିନୀ ॥

ଇଙ୍ଗଲା ପିଙ୍ଗଲା ଚୈଵ ସୁଷୁମ୍ନାମଧ୍ୟଵାସିନୀ ।
ସଦାଶିଵପ୍ରିୟକରୀ ମୂଲପ୍ରକୃତିରୂପଧୃକ୍ ॥

ଅମୃତେଶୀ ମହାଶାଲୀ ଶୃଙ୍ଗାରାଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ।
ଉପତ୍ତିସ୍ଥିତିସଂହନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଲୟାପଦଵାସିନୀ ॥

ମହାପ୍ରଲୟୟୁକ୍ତା ଚ ସୃଷ୍ଟିସଂହାରକାରିଣୀ ।
ସ୍ଵଧା ସ୍ଵାହା ହଵ୍ୟଵାହା ହଵ୍ୟା ହଵ୍ୟପ୍ରିୟା ସଦା ॥

ହଵ୍ୟସ୍ଥା ହଵ୍ୟଭକ୍ଷା ଚ ହଵ୍ୟଦେହସମୁଦ୍ଭଵା ।
ହଵ୍ୟକ୍ରୀଡା କାମଧେନୁସ୍ଵରୂପା ରୂପସମ୍ଭଵା ॥

ସୁରଭୀ ନନ୍ଦନୀ ପୁଣ୍ୟା ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗୀ ୟଜ୍ଞସମ୍ଭଵା ।
ୟଜ୍ଞସ୍ଥା ୟଜ୍ଞଦେହା ଚ ୟୋନିଜା ୟୋନିଵାସିନୀ ॥

ଅୟୋନିଜା ସତୀ ସତ୍ୟା ଅସତୀ କୁଟିଲାତନୁଃ ।
ଅହଲ୍ୟା ଗୌତମୀ ଗମ୍ୟା ଵିଦେହା ଦେହନାଶିନୀ ॥

ଗାଂଧାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୂତୀ ଶିଵପ୍ରିୟା ତ୍ରୟୋଦଶୀ ।
ପଞ୍ଚଦଶୀ ପୌର୍ଣମାସୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଚ ପଞ୍ଚମୀ ॥

ଷଷ୍ଠୀ ଚ ନଵମୀ ଚୈଵ ଅଷ୍ଟମୀ ଦଶମୀ ତଥା ।
ଏକାଦଶୀ ଦ୍ଵାଦଶୀ ଚ ଦ୍ଵାରରୂପୀଭୟପ୍ରଦା ॥

ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ସାମରୂପା ଚ କୁଲୀନା କୁଲନାଶିନୀ ।
କୁଲକାନ୍ତା କୃଶା କୁମ୍ଭା କୁମ୍ଭଦେହଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥

ଵିନୀତା କୁଲଵତ୍ୟର୍ତ୍ଥୀ ଅନ୍ତରୀ ଚାନୁଗାପ୍ୟୁଷା ।
ନଦୀସାଗରଦା ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିରୂପା ସୁଶାନ୍ତିକା ॥

ଆଶା ତୃଷ୍ଣା କ୍ଷୁଧା କ୍ଷୋଭ୍ୟା କ୍ଷୋଭରୂପନିଵାସିନୀ ।
ଗଙ୍ଗାସାଗରଗା କାନ୍ତିଃ ଶ୍ରୁତିଃ ସ୍ମୃତିର୍ଦ୍ଧୃତିର୍ମହୀ ॥

ଦିଵାରାତ୍ରିଃ ପଞ୍ଚଭୂତଦେହା ଚୈଵ ସୁଦେହକା ।
ତଣ୍ଡୁଲା ଚ୍ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଚ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନୀ ॥

ଵର୍ଣିନୀ ଡାକିନୀ ଶକ୍ତିଃ କୁରୁକୁଲ୍ଲା ସୁକୁଲ୍ଲକା ।
ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରାଽପରା ଦେଵୀ ଅଜିତା ଜୟଦାୟିନୀ ॥

ଜୟା ଚ ଵିଜୟା ଚୈଵ ମହିଷାସୁରଘାତିନୀ ।
ମଧୁକୈଟଭହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ॥

ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭହନନୀ ରକ୍ତବୀଜକ୍ଷୟଙ୍କରୀ ।
କାଶୀ କାଶୀନିଵାସୀ ଚ ମଧୁରା ପାର୍ଵତୀ ପରା ॥

ଅପର୍ଣା ଚଣ୍ଡିକା ଦେଵୀ ମୃଡାନୀ ଚାମ୍ବିକା କଲା ।
ଶୁକ୍ଲା କୃଷ୍ଣା ଵର୍ଣଵର୍ଣା ଶରଦିନ୍ଦୁକଲାକୃତିଃ ॥

ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଧିକା ଚୈଵ ଭୈରଵ୍ୟାଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ।
ଅଷ୍ଟାଧିକସହସ୍ରନ୍ତୁ ଦେଵ୍ୟା ନାମାନୁକୀର୍ତ୍ତନାତ୍ ॥

ମହାପାତକୟୁକ୍ତୋଽପି ମୁଚ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସୁରାପାନଂ ସ୍ତେୟଙ୍ଗୁର୍ଵଙ୍ଗନାଗମଃ ॥

ମହାପାତକକୋଟ୍ୟସ୍ତୁ ତଥା ଚୈଵୋପପାତକାଃ ।
ସ୍ତୋତ୍ରେଣ ଭୈରଵୋକ୍ତେନ ସର୍ଵନ୍ନଶ୍ୟତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ॥

ସର୍ଵଵ୍ଵା ଶ୍ଲୋକମେକଵ୍ଵା ପଠନାତ୍ସ୍ମରଣାଦପି ।
ପଠେଦ୍ଵା ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ସଦ୍ୟୋ ମୁଚ୍ୟେତ ବନ୍ଧନାତ୍ ॥

ରାଜଦ୍ଵାରେ ରଣେ ଦୁର୍ଗେ ସଙ୍କଟେ ଗିରିଦୁର୍ଗ୍ଗମେ ।
ପ୍ରାନ୍ତରେ ପର୍ଵତେ ଵାପି ନୌକାୟାଵ୍ଵା ମହେଶ୍ଵରି ॥

ଵହ୍ନିଦୁର୍ଗଭୟେ ପ୍ରାପ୍ତେ ସିଂହଵ୍ୟାଘ୍ରଭ୍ୟାକୁଲେ ।
ପଠନାତ୍ସ୍ମରଣାନ୍ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋ ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ଵସଙ୍କଟାତ୍ ॥

ଅପୁତ୍ରୋ ଲଭତେ ପୁତ୍ରନ୍ଦରିଦ୍ରୋ ଧନଵାନ୍ଭଵେତ୍ ।
ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରପରୋ ଵିପ୍ରଃ ସର୍ଵୟଜ୍ଞଫଲଲ୍ଲଭେତ୍ ॥

ଅଗ୍ନିଵାୟୁଜଲସ୍ତମ୍ଭଙ୍ଗତିସ୍ତମ୍ଭଵିଵସ୍ଵତଃ ।
ମାରଣେ ଦ୍ଵେଷଣେ ଚୈଵ ତଥୋଚ୍ଚାଟେ ମହେଶ୍ଵରି ॥

ଗୋରୋଚନାକୁଙ୍କୁମେନ ଲିଖେତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମନନ୍ୟଧୀଃ ।
ଗୁରୁଣା ଵୈଷ୍ଣଵୈର୍ଵାପି ସର୍ଵୟଜ୍ଞଫଲଲ୍ଲଭେତ୍ ॥

ଵଶୀକରଣମତ୍ରୈଵ ଜାୟନ୍ତେ ସର୍ଵସିଦ୍ଧୟଃ ।
ପ୍ରାତଃକାଲେ ଶୁଚିର୍ବ୍ଭୂତ୍ଵା ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଚ ନିଶାମୁଖେ ॥

ପଠେଦ୍ଵା ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ସର୍ଵୟଜ୍ଞଫଲଲ୍ଲଭେତ୍ ।
ଵାଦୀ ମୂକୋ ଭଵେଦ୍ଦୁଷ୍ଟୋ ରାଜା ଚ ସେଵକୋ ୟଥା ॥

ଆଦିତ୍ୟମଙ୍ଗଲଦିନେ ଗୁରୌ ଵାପି ମହେଶ୍ଵରି ।
ଗୋରୋଚନାକୁଙ୍କୁମେନ ଲିଖେତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମନନ୍ୟଧୀଃ ॥

ଗୁରୁଣା ଵୈଷ୍ଣଵୈର୍ଵାପି ସର୍ଵୟଜ୍ଞଫଲଲ୍ଲଭେତ୍ ।
ଧୃତ୍ଵା ସୁଵର୍ଣମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥

ସ୍ତ୍ରୀଣାଵ୍ଵାମକରେ ଧାର୍ୟମ୍ପୁମାନ୍ଦକ୍ଷକରେ ତଥା ।
ଆଦିତ୍ୟମଙ୍ଗଲଦିନେ ଗୁରୌ ଵାପି ମହେଶ୍ଵରି ॥

ଶନୈଶ୍ଚରେ ଲିଖେଦ୍ଵାପି ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଂ ଲଭେଦ୍ଧ୍ରୁଵମ୍ ।
ପ୍ରାନ୍ତରେ ଵା ଶ୍ମଶାନେ ଵା ନିଶାୟାମର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରକେ ॥

ଶୂନ୍ୟାଗାରେ ଚ ଦେଵେଶି ଲିଖେଦ୍ୟତ୍ନେନ ସାଧକଃ ।
ସିଂହରାଶୌ ଗୁରୁଗତେ କର୍କ୍କଟସ୍ଥେ ଦିଵାକରେ ॥

ମୀନରାଶୌ ଗୁରୁଗତେ ଲିଖେଦ୍ୟତ୍ନେନ ସାଧକଃ ।
ରଜସ୍ଵଲାଭଗନ୍ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତତ୍ରସ୍ଥୋ ଵିଲିଖେତ୍ସଦା ॥

ସୁଗଂଧିକୁସୁମୈଃ ଶୁକ୍ରୈଃ ସୁଗଂଧିଗଂଧଚନ୍ଦନୈଃ ।
ମୃଗନାଭିମୃଗମଦୈର୍ଵିଲିଖେଦ୍ୟତ୍ନପୂର୍ଵକମ୍ ॥

ଲିଖିତ୍ଵା ଚ ପଠିତ୍ଵା ଚ ଧାରୟେଚ୍ଚାପ୍ୟନନ୍ୟଧୀଃ ।
କୁମାରୀମ୍ପୂଜୟିତ୍ଵା ଚ ନାରୀଶ୍ଚାପି ପ୍ରପୂଜୟେତ୍ ॥

ପୂଜୟିତ୍ଵା ଚ କୁସୁମୈର୍ଗ୍ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନଵସ୍ତ୍ରକୈଃ ।
ସିନ୍ଦୂରରକ୍ତକୁସୁମୈଃ ପୂଜୟେଦ୍ଭକ୍ତିୟୋଗତଃ ॥

ଅଥଵା ପୂଜୟେଦ୍ଦେଵି କୁମାରୀର୍ଦ୍ଦଶମାଵଧୀଃ ।
ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲନ୍ତତ୍ର ଲଭତେ ତତ୍କ୍ଷଣାଦପି ॥

ନାତ୍ର ସିଦ୍ଧାଦ୍ୟପେକ୍ଷାସ୍ତି ନ ଵା ମିତ୍ରାରିଦୂଷଣମ୍ ।
ନ ଵିଚାର୍ୟଞ୍ଚ ଦେଵେଶି ଜପମାତ୍ରେଣ ସିଦ୍ଧିଦମ୍ ॥

ସର୍ଵଦା ସର୍ଵକାର୍ୟେଷୁ ଷଟ୍ସାହସ୍ରପ୍ରମାଣତଃ ।
ବଲିନ୍ଦତ୍ତ୍ଵା ଵିଧାନେନ ପ୍ରତ୍ୟହମ୍ପୂଜୟେଚ୍ଛିଵାମ୍ ॥

ସ୍ଵୟଂଭୂକୁସୁମୈଃ ପୁଷ୍ପୈର୍ବ୍ବଲିଦାନନ୍ଦିଵାନିଶମ୍ ।
ପୂଜୟେତ୍ପାର୍ଵତୀନ୍ଦେଵୀମ୍ଭୈରଵୀନ୍ତ୍ରିପୁରାତ୍ମିକାମ୍ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ଭୋଜୟେନ୍ନିତ୍ୟନ୍ଦଶକନ୍ଦ୍ଵାଦଶନ୍ତଥା ।
ଅନେନ ଵିଧିନା ଦେଵି ବାଲାନ୍ନିତ୍ୟମ୍ପ୍ରପୂଜୟେତ୍ ॥

ମାସମେକମ୍ପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଵ୍ଵିଧିନାମୁନା ।
ଅପୁତ୍ରୋ ଲଭତେ ପୁତ୍ରନ୍ନିର୍ଦ୍ଧନୋ ଧନଵାନ୍ଭଵେତ୍ ॥

ସଦା ଚାନେନ ଵିଧିନା ତଥା ମାସତ୍ରୟେଣ ଚ ।
କୃତକାର୍ୟଂ ଭଵେଦ୍ଦେଵି ତଥା ମାସଚତୁଷ୍ଟୟେ ॥

ଦୀର୍ଗ୍ଘରୋଗାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟେତ ପଞ୍ଚମେ କଵିରାଡ୍ଭଵେତ୍ ।
ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟଂ ଲଭେଦ୍ଦେଵି ମାସଷଟ୍କେ ତଥୈଵ ଚ ॥

ସପ୍ତମେ ଖେଚରତ୍ଵଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟମେ ଚ ଵୃହଦ୍ଦ୍ୟୁତିଃ ।
ନଵମେ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଃ ସ୍ୟାଦ୍ଦଶମେ ଲୋକପୂଜିତଃ ॥

ଏକାଦଶେ ରାଜଵଶ୍ୟୋ ଦ୍ଵାଦଶେ ତୁ ପୁରନ୍ଦରଃ ।
ଵାରମେକମ୍ପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୂଜନେ ଫଲମ୍ ॥

ସମଗ୍ରଂ ଶ୍ଲୋକମେକଵ୍ଵା ୟଃ ପଠେତ୍ପ୍ରୟତଃ ଶୁଚିଃ ।
ସ ପୂଜାଫଲମାପ୍ନୋତି ଭୈରଵେଣ ଚ ଭାଷିତମ୍ ॥

ଆୟୁଷ୍ମତ୍ପ୍ରୀତିୟୋଗେ ଚ ବ୍ରାହ୍ମୈନ୍ଦ୍ରେ ଚ ଵିଶେଷତଃ ।
ପଞ୍ଚମ୍ୟାଞ୍ଚ ତଥା ଷଷ୍ଠ୍ୟାୟ୍ୟତ୍ର କୁତ୍ରାପି ତିଷ୍ଠତି ॥

ଶଙ୍କା ନ ଵିଦ୍ୟତେ ତତ୍ର ନ ଚ ମାୟାଦିଦୂଷଣମ୍ ।
ଵାରମେକଂ ପଠେନ୍ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋ ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ଵସଙ୍କଟାତ୍ ।
କିମନ୍ୟଦ୍ବହୁନା ଦେଵି ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲଲ୍ଲଭେତ୍ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵସାରେ ମହାଭୈରଵଵିରଚିତଂ
ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରଭୈରଵୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Tripura Bhairavi:

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment