Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Tripurabhairavi Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sritripurabhairavisahasranamastotram ॥

atha sritripurabhairavisahasranamastotram

mahakalabhairava uvaca

atha vaksye mahesani devya namasahasrakam ।
yatprasadanmahadevi caturvargaphalallabhet ॥ 1 ॥

sarvarogaprasamanam sarvamrtyuvinasanam ।
sarvasiddhikaram stotrannatah paratah stavah ॥ 2 ॥

natah paratara vidya tirtthannatah param smrtam ।
yasyam sarvam samutpannayyasyamadyapi tisthati ॥ 3 ॥

ksayamesyati tatsarvam layakale mahesvari ।
namami tripurandevimbhairavim bhayamocinim ।
sarvasiddhikarim saksanmahapatakanasinim ॥ 4 ॥

asya sritripurabhairavisahasranamastotrasya bhagavan rsih।
panktischandah। adya saktih। bhagavati tripurabhairavi devata ।
sarvakamartthasiddhyartthe jape viniyogah ॥

Om tripura paramesani yogasiddhinivasini ।
sarvamantramayi devi sarvasiddhipravarttini ॥

sarvadharamayi devi sarvasampatprada subha ।
yogini yogamata ca yogasiddhipravarttini ॥

yogidhyeya yogamayi yogayoganivasini ।
hela lila tatha krida kalarupapravarttini ॥

kalamata kalaratrih kali kamalavasini ।
kamala kantirupa ca kamarajesvari kriya ॥

katuh kapatakesa ca kapata kulatakrtih ।
kumuda carccika kantih kalaratripriya sada ॥

ghorakara ghoratara dharmadharmaprada matih ।
ghanta gharggharada ghanta ghantanadapriya sada ॥

suksma suksmatara sthula atisthula sada matih ।
atisatya satyavati satyasanketavasini ॥

ksama bhima tatha’bhima bhimanadapravarttini ।
bhramarupa bhayahara bhayada bhayanasini ॥

smasanavasini devi smasanalayavasini ।
savasana savahara savadeha sivasiva ॥

kanthadesasavahara savakankanadharini ।
dantura sudati satya satyasanketavasini ॥

satyadeha satyahara satyavadinivasini ।
satyalaya satyasanga satyasangarakarini ॥

asanga sangarahita susanga sangamohini ।
mayamatirmahamaya mahamakhavilasini ॥

galadrudhiradhara ca mukhadvayanivasini ।
satyayasa satyasanga satyasangatikarini ॥

asanga sanganirata susanga sangavasini ।
sadasatya mahasatya mamsapasa sumamsaka ॥

mamsahara mamsadhara mamsasi mamsabhaksaka ।
raktapana raktarucira rakta raktavallabha ॥

raktahara raktapriya raktanindakanasini ।
raktapanapriya bala raktadesa suraktika ॥

svayambhukusumastha ca svayambhukusumotsuka ।
svayambhukusumahara svayambhunindakasana ॥

svayambhupuspakaprita svayambhupuspasambhava ।
svayambhupuspaharadhya svayambhunindakantaka ॥

kundagolavilasi ca kundagolasadamatih ।
kundagolapriyakari kundagolasamudbhava ॥

sukratmika sukrakara susukra ca susuktika ।
sukrapujakapujya ca sukranindakanindaka ॥

raktamalya raktapuspa raktapuspakapuspaka ।
raktacandanasiktangi raktacandananindaka ॥

matsya matsyapriya manya matsyabhaksa mahodaya ।
matsyahara matsyakama matsyanindakanasini ॥

kekaraksi tatha krura krurasainyavinasini ।
krurangi kulisangi ca cakrangi cakrasambhava ॥

cakradeha cakrahara cakrakankalavasini ।
nimnanabhi bhitihara bhayada bhayaharika ॥

bhayaprada bhayabhita abhima bhimanadini ।
sundari sobhana satya ksemya ksemakari tatha ॥

sindurañcitasindura sindurasadrsakrtih ।
raktarañjitanasa ca sunasa nimnanasika ॥

kharva lambodari dirggha dirgghaghona mahakuca ।
kutila cañcala candi candanadapracandika ॥

aticanda mahacanda sricandacandavegini ।
candali candika candasabdarupa ca cañcala ॥

campa campavati costa tiksna tiksnapriya ksatih ।
jalada jayada yoga jagadanandakarini ॥

jagadvandya jaganmata jagati jagataksama ।
janya jayajanetri ca jayini jayada tatha ॥

janani ca jagaddhatri jayakhya jayarupini ।
jaganmata jaganmanya jayasrirjjayakarini ॥

jayini jayamata ca jaya ca vijaya tatha ।
khadgini khadgarupa ca sukhadga khadgadharini ॥

khadgarupa khadgakara khadgini khadgavallabha ।
khadgada khadgabhava ca khadgadehasamudbhava ॥

khadga khadgadhara khela khadgini khadgamandini ।
sankhini capini devi vajrini sulini matih ॥

balini bhindipali ca pasi ca ankusi sari ।
dhanusi cataki carma danti ca karnanaliki ॥

musali halarupa ca tuniraganavasini ।
tunalaya tunahara tunasambhavarupini ॥

sutuni tunakheda ca tunangi tunavallabha ।
nanastradharini devi nanasastrasamudbhava ॥

laksa laksahara labha sulabha labhanasini ।
labhahara labhakara labhini labharupini ॥

dharitri dhanada dhanya dhanyarupa dhara dhanuh ।
dhurasabda dhuramanya dharangi dhananasini ॥

dhanaha dhanalabha ca dhanalabhya mahadhanuh ।
asanta santirupa ca svasamarganivasini ॥

gagana ganasevya ca ganangavagavallabha ।
ganada ganaha gamya gamanagamasundari ॥

gamyada gananasi ca gadaha gadavarddhini ।
sthairya ca sthairyanasa ca sthairyantakarani kula ॥

datri kartri priya prema priyada priyavarddhini ।
priyaha priyabhavya ca priyapremanghripatanuh ॥

priyaja priyabhavya ca priyastha bhavanasthita ।
susthira sthirarupa ca sthirada sthairyabarhini ॥

cañcala capala cola capalanganivasini ।
gauri kali tatha chinna maya manya harapriya ॥

sundari tripura bhavya tripuresvaravasini ।
tripuranasini devi tripurapranaharini ॥

bhairavi bhairavastha ca bhairavasya priya tanuh ।
bhavangi bhairavakara bhairavapriyavallabha ॥

kalada kalaratrisca kama katyayani kriya ।
kriyada kriyaha klaibya priyapranakriya tatha ॥

krinkari kamala laksmih saktih svaha vibhuh prabhuh ।
prakrtih purusascaiva purusapurusakrtih ॥

paramah purusascaiva maya narayani matih ।
brahmi mahesvari caiva kaumari vaisnavi tatha ॥

varahi caiva camunda indrani haravallabha ।
bharggi mahesvari krsna katyayanyapi putana ॥

raksasi dakini citra vicitra vibhrama tatha ।
hakini rakini bhita gamdharva gamdhavahini ॥

kekari kotaraksi ca nirmamsalukamamsika ।
lalajjihva sujihva ca balada baladayini ॥

candra candraprabha candri candrakamtisu tatpara ।
amrta manada pusa tustih pusti ratirdhrtih ॥

sasini candrika kamtirjjyotsna srih pritirangada ।
purna purnamrta kalpalatika kalpadanada ॥

sukalpa kalpahasta ca kalpavrksakari hanuh ।
kalpakhya kalpabhavya ca kalpanandakavandita ॥

sucimukhi pretamukhi ulkamukhi mahasukhi ।
ugramukhi ca sumukhi kakasya vikatanana ॥

krkalasya ca sandhyasya mukulisa ramakrtih ।
nanamukhi ca nanasya nanarupapradharini ॥

visvarcya visvamata ca visvakhya visvabhavini ।
surya suryaprabha sobha suryamandalasamsthita ॥

suryakamtih suryakara suryakhya suryabhavana ।
tapini tapini dhumra maricirjjvalini rucih ॥

surada bhogada visva bodhini dharini ksama ।
yugada yogaha yogya yogyaha yogavarddhini ॥

vahnimandalasamstha ca vahnimandalamadhyaga ।
vahnimandalarupa ca vahnimandalasañjñaka ॥

vahniteja vahniraga vahnida vahninasini ।
vahnikriya vahnibhuja kala vahnau sthita sada ॥

dhumrarcita cojjvalini tatha ca visphulingini ।
sulini ca surupa ca kapila havyavahini ॥

nanatejasvini devi parabrahmakutumbini ।
jyotirbrahmamayi devi prabrahmasvarupini ॥

paramatma para punya punyada punyavarddhini ।
punyada punyanamni ca punyagamdha priyatanuh ॥

punyadeha punyakara punyanindakanindaka ।
punyakalakara punya supunya punyamalika ॥

punyakhela punyakeli punyanamasama pura ।
punyasevya punyakhelya puranapunyavallabha ॥

purusa purusaprana purusatmasvarupini ।
purusangi ca purusi purusasya kala sada ॥

supuspa puspakaprana puspaha puspavallabha ।
puspapriya puspahara puspavandakavandaka ॥

puspaha puspamala ca puspanindakanasini ।
naksatrapranahantri ca naksatralaksavandaka ॥

laksyamalya laksahara laksa laksasvarupini ।
naksatrani sunaksatra naksatraha mahodaya ॥

mahamalya mahamanya mahati matrpujita ।
mahamahakaniya ca mahakalesvari maha ॥

mahasya vandaniya ca mahasabdanivasini ।
mahasankhesvari mina matsyagamdha mahodari ॥

lambodari ca lambosthi lambanimnatanudari ।
lambosthi lambanasa ca lambaghona lalatsuka ॥

atilamba mahalamba sulamba lambavahini ।
lambarha lambasaktisca lambastha lambapurvika ॥

caturghanta mahaghanta ghantanadapriya sada ।
vadyapriya vadyarata suvadya vadyanasini ॥

rama rama subala ca ramaniyasvabhavini ।
suramya ramyada rambha rambhoru ramavallabha ॥

kamapriya kamakara kamangi ramani ratih ।
ratipriya rati rati ratisevya ratipriya ॥

surabhih surabhi sobha diksobha’subhanasini ।
susobha ca mahasobha’tisobha pretatapini ॥

lobhini ca mahalobha sulobha lobhavarddhini ।
lobhangi lobhavandya ca lobhahi lobhabhasaka ॥

lobhapriya mahalobha lobhanindakanindaka ।
lobhangavasini gamdhavigamdha gamdhanasini ॥

gamdhangi gamdhapusta ca sugamdha premagamdhika ।
durgamdha putigamdha ca vigamdha atigamdhika ॥

padmantika padmavaha padmapriyapriyankari ।
padmanindakaninda ca padmasantosavahana ॥

raktotpalavara devi raktotpalapriya sada ।
raktotpalasugamdha ca raktotpalanivasini ॥

raktotpalagrahamala raktotpalamanohara ।
raktotpalasunetra ca raktotpalasvarupadhrk ॥

vaisnavi visnupujya ca vaisnavanganivasini ।
visnupujakapujya ca vaisnave samsthita tanuh ॥

narayanasya dehastha narayanamanohara ।
narayanasvarupa ca narayanamanahsthita ॥

narayanangasambhuta narayanapriyatanuh ।
nari narayaniganya narayanagrhapriya ॥

harapujya harasrestha harasya vallabha ksama ।
samhari haradehastha harapujanatatpara ॥

haradehasamudbhuta harangavasinikuhuh ।
harapujakapujya ca haravandakatatpara ॥

haradehasamutpanna harakridasadagatih ।
suganasangarahita asangasanganasini ॥

nirjana vijana durga durgaklesanivarini ।
durgadehantaka durgarupini durgatasthika ॥

pretakara pretapriya pretadehasamudbhava ।
pretangavasini preta pretadehavimarddaka ॥

dakini yogini kalaratrih kalapriya sada ।
kalaratrihara kala krsnadeha mahatanuh ॥

krsnangi kutilangi ca vajrangi vajrarupadhrk ।
nanadehadhara dhanya satcakrakramavasini ॥

muladharanivasi ca muladharasthita sada ।
vayurupa maharupa vayumarganivasini ॥

vayuyukta vayukara vayupurakapuraka ।
vayurupadhara devi susumnamargagamini ॥

dehastha deharupa ca dehadhyeya sudehika ।
nadirupa mahirupa nadisthananivasini ॥

ingala pingala caiva susumnamadhyavasini ।
sadasivapriyakari mulaprakrtirupadhrk ॥

amrtesi mahasali srngaranganivasini ।
upattisthitisamhantri pralayapadavasini ॥

mahapralayayukta ca srstisamharakarini ।
svadha svaha havyavaha havya havyapriya sada ॥

havyastha havyabhaksa ca havyadehasamudbhava ।
havyakrida kamadhenusvarupa rupasambhava ॥

surabhi nandani punya yajñangi yajñasambhava ।
yajñastha yajñadeha ca yonija yonivasini ॥

ayonija sati satya asati kutilatanuh ।
ahalya gautami gamya videha dehanasini ॥

gamdhari draupadi duti sivapriya trayodasi ।
pañcadasi paurnamasi caturddasi ca pañcami ॥

sasthi ca navami caiva astami dasami tatha ।
ekadasi dvadasi ca dvararupibhayaprada ॥

sankrantya samarupa ca kulina kulanasini ।
kulakanta krsa kumbha kumbhadehavivarddhini ॥

vinita kulavatyartthi antari canugapyusa ।
nadisagarada santih santirupa susantika ॥

asa trsna ksudha ksobhya ksobharupanivasini ।
gangasagaraga kantih srutih smrtirddhrtirmahi ॥

divaratrih pañcabhutadeha caiva sudehaka ।
tandula cchinnamasta ca nagayajñopavitini ॥

varnini dakini saktih kurukulla sukullaka ।
pratyangira’para devi ajita jayadayini ॥

jaya ca vijaya caiva mahisasuraghatini ।
madhukaitabhahantri ca candamundavinasini ॥

nisumbhasumbhahanani raktabijaksayankari ।
kasi kasinivasi ca madhura parvati para ॥

aparna candika devi mrdani cambika kala ।
sukla krsna varnavarna saradindukalakrtih ॥

rukmini radhika caiva bhairavyah parikirttitam ।
astadhikasahasrantu devya namanukirttanat ॥

mahapatakayukto’pi mucyate natra samsayah ।
brahmahatya surapanam steyangurvanganagamah ॥

mahapatakakotyastu tatha caivopapatakah ।
stotrena bhairavoktena sarvannasyati tatksanat ॥

sarvavva slokamekavva pathanatsmaranadapi ।
pathedva pathayedvapi sadyo mucyeta bandhanat ॥

rajadvare rane durge sankate giridurggame ।
prantare parvate vapi naukayavva mahesvari ॥

vahnidurgabhaye prapte simhavyaghrabhyakule ।
pathanatsmarananmarttyo mucyate sarvasankatat ॥

aputro labhate putrandaridro dhanavanbhavet ।
sarvasastraparo viprah sarvayajñaphalallabhet ॥

agnivayujalastambhangatistambhavivasvatah ।
marane dvesane caiva tathoccate mahesvari ॥

gorocanakunkumena likhetstotramananyadhih ।
guruna vaisnavairvapi sarvayajñaphalallabhet ॥

vasikaranamatraiva jayante sarvasiddhayah ।
pratahkale sucirbbhutva madhyahne ca nisamukhe ॥

pathedva pathayedvapi sarvayajñaphalallabhet ।
vadi muko bhaveddusto raja ca sevako yatha ॥

adityamangaladine gurau vapi mahesvari ।
gorocanakunkumena likhetstotramananyadhih ॥

guruna vaisnavairvapi sarvayajñaphalallabhet ।
dhrtva suvarnamadhyastham sarvankamanavapnuyat ॥

strinavvamakare dharyampumandaksakare tatha ।
adityamangaladine gurau vapi mahesvari ॥

sanaiscare likhedvapi sarvasiddhim labheddhruvam ।
prantare va smasane va nisayamarddharatrake ॥

sunyagare ca devesi likhedyatnena sadhakah ।
simharasau gurugate karkkatasthe divakare ॥

minarasau gurugate likhedyatnena sadhakah ।
rajasvalabhagandrstva tatrastho vilikhetsada ॥

sugamdhikusumaih sukraih sugamdhigamdhacandanaih ।
mrganabhimrgamadairvilikhedyatnapurvakam ॥

likhitva ca pathitva ca dharayeccapyananyadhih ।
kumarimpujayitva ca nariscapi prapujayet ॥

pujayitva ca kusumairggandhacandanavastrakaih ।
sinduraraktakusumaih pujayedbhaktiyogatah ॥

athava pujayeddevi kumarirddasamavadhih ।
sarvabhistaphalantatra labhate tatksanadapi ॥

natra siddhadyapeksasti na va mitraridusanam ।
na vicaryañca devesi japamatrena siddhidam ॥

sarvada sarvakaryesu satsahasrapramanatah ।
balindattva vidhanena pratyahampujayecchivam ॥

svayambhukusumaih puspairbbalidanandivanisam ।
pujayetparvatindevimbhairavintripuratmikam ॥

brahmananbhojayennityandasakandvadasantatha ।
anena vidhina devi balannityamprapujayet ॥

masamekampathedyastu trisandhyavvidhinamuna ।
aputro labhate putrannirddhano dhanavanbhavet ॥

sada canena vidhina tatha masatrayena ca ।
krtakaryam bhaveddevi tatha masacatustaye ॥

dirggharogatpramucyeta pañcame kaviradbhavet ।
sarvaisvaryam labheddevi masasatke tathaiva ca ॥

saptame khecaratvañca astame ca vrhaddyutih ।
navame sarvasiddhih syaddasame lokapujitah ॥

ekadase rajavasyo dvadase tu purandarah ।
varamekampathedyastu prapnoti pujane phalam ॥

samagram slokamekavva yah pathetprayatah sucih ।
sa pujaphalamapnoti bhairavena ca bhasitam ॥

ayusmatpritiyoge ca brahmaindre ca visesatah ।
pañcamyañca tatha sasthyayyatra kutrapi tisthati ॥

sanka na vidyate tatra na ca mayadidusanam ।
varamekam pathenmarttyo mucyate sarvasankatat ।
kimanyadbahuna devi sarvabhistaphalallabhet ॥

॥ iti srivisvasare mahabhairavaviracitam
srimattripurabhairavisahasranamastotram samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Tripura Bhairavi:

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top