Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Tripurabhairavi Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਮਹਾਕਾਲਭੈਰਵ ਉਵਾਚ

ਅਥ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਯਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ੍ਮਹਾਦੇਵਿ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਲ੍ਲਭੇਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਮਤ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨ੍ਨਾਤਃ ਪਰਤਃ ਸ੍ਤਵਃ ॥ ੨ ॥

ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤੀਰ੍ਤ੍ਥਨ੍ਨਾਤਃ ਪਰਂ ਸ੍ਮਤਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ਵਂ ਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਯ੍ਯਸ੍ਯਾਮਦ੍ਯਾਪਿ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥ ੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਮੇਸ਼੍ਯਤਿ ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਲਯਕਾਲੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਨਮਾਮਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਦੇਵੀਮ੍ਭੈਰਵੀਂ ਭਯਮੋਚਿਨੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰੀਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਵਾਨ੍ ऋਸ਼ਿਃ।
ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਛਨ੍ਦਃ। ਆਦ੍ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ। ਭਗਵਤੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀ ਦੇਵਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਤ੍ਥਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਤ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨੀ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਿਨੀ ॥

ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਮਯੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਮਾਤਾ ਚ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਿਨੀ ॥

ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯਾ ਯੋਗਮਯੀ ਯੋਗਯੋਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਹੇਲਾ ਲੀਲਾ ਤਥਾ ਕ੍ਰੀਡਾ ਕਾਲਰੂਪਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਿਨੀ ॥

ਕਾਲਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਃ ਕਾਲੀ ਕਾਮਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਮਲਾ ਕਾਨ੍ਤਿਰੂਪਾ ਚ ਕਾਮਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ॥

ਕਟੁਃ ਕਪਟਕੇਸ਼ਾ ਚ ਕਪਟਾ ਕੁਲਟਾਕਤਿਃ ।
ਕੁਮੁਦਾ ਚਰ੍ਚ੍ਚਿਕਾ ਕਾਨ੍ਤਿਃ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ॥

ਘੋਰਾਕਾਰਾ ਘੋਰਤਰਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਪ੍ਰਦਾ ਮਤਿਃ ।
ਘਣ੍ਟਾ ਘਰ੍ਗ੍ਘਰਦਾ ਘਣ੍ਟਾ ਘਣ੍ਟਾਨਾਦਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਾ ਸ੍ਥੂਲਾ ਅਤਿਸ੍ਥੂਲਾ ਸਦਾ ਮਤਿਃ ।
ਅਤਿਸਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕੇਤਵਾਸਿਨੀ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਭੀਮਾ ਤਥਾऽਭੀਮਾ ਭੀਮਨਾਦਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਿਨੀ ।
ਭ੍ਰਮਰੂਪਾ ਭਯਹਰਾ ਭਯਦਾ ਭਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨੀ ਦੇਵੀ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਲਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼ਵਾਸਨਾ ਸ਼ਵਾਹਾਰਾ ਸ਼ਵਦੇਹਾ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ਿਵਾ ॥

ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ਸ਼ਵਾਹਾਰਾ ਸ਼ਵਕਙ੍ਕਣਧਾਰਿਣੀ ।
ਦਨ੍ਤੁਰਾ ਸੁਦਤੀ ਸਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕੇਤਵਾਸਿਨੀ ॥

ਸਤ੍ਯਦੇਹਾ ਸਤ੍ਯਹਾਰਾ ਸਤ੍ਯਵਾਦਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਤ੍ਯਾਲਯਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਗਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਗਰਕਾਰਿਣੀ ॥

ਅਸਙ੍ਗਾ ਸਾਙ੍ਗਰਹਿਤਾ ਸੁਸਙ੍ਗਾ ਸਙ੍ਗਮੋਹਿਨੀ ।
ਮਾਯਾਮਤਿਰ੍ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਮਖਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥

ਗਲਦ੍ਰੁਧਿਰਧਾਰਾ ਚ ਮੁਖਦ੍ਵਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਤ੍ਯਾਯਾਸਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਗਾ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਗਤਿਕਾਰਿਣੀ ॥

ਅਸਙ੍ਗਾ ਸਙ੍ਗਨਿਰਤਾ ਸੁਸਙ੍ਗਾ ਸਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਦਾਸਤ੍ਯਾ ਮਹਾਸਤ੍ਯਾ ਮਾਂਸਪਾਸ਼ਾ ਸੁਮਾਂਸਕਾ ॥

ਮਾਂਸਾਹਾਰਾ ਮਾਂਸਧਰਾ ਮਾਂਸਾਸ਼ੀ ਮਾਂਸਭਕ੍ਸ਼ਕਾ ।
ਰਕ੍ਤਪਾਨਾ ਰਕ੍ਤਰੁਚਿਰਾ ਰਕ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਵਲ੍ਲਭਾ ॥

ਰਕ੍ਤਾਹਾਰਾ ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾ ਰਕ੍ਤਨਿਨ੍ਦਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਰਕ੍ਤਪਾਨਪ੍ਰਿਯਾ ਬਾਲਾ ਰਕ੍ਤਦੇਸ਼ਾ ਸੁਰਕ੍ਤਿਕਾ ॥

ਸ੍ਵਯਂਭੂਕੁਸੁਮਸ੍ਥਾ ਚ ਸ੍ਵਯਂਭੂਕੁਸੁਮੋਤ੍ਸੁਕਾ ।
ਸ੍ਵਯਂਭੂਕੁਸੁਮਾਹਾਰਾ ਸ੍ਵਯਂਭੂਨਿਨ੍ਦਕਾਸਨਾ ॥

ਸ੍ਵਯਂਭੂਪੁਸ਼੍ਪਕਪ੍ਰੀਤਾ ਸ੍ਵਯਂਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਸ੍ਵਯਂਭੂਪੁਸ਼੍ਪਹਾਰਾਢ੍ਯਾ ਸ੍ਵਯਂਭੂਨਿਨ੍ਦਕਾਨ੍ਤਕਾ ॥

ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਵਿਲਾਸੀ ਚ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਸਦਾਮਤਿਃ ।
ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਕਰਾ ਸੁਸ਼ੁਕ੍ਰਾ ਚ ਸੁਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਕਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਨਿਨ੍ਦਕਨਿਨ੍ਦਕਾ ॥

ਰਕ੍ਤਮਾਲ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤਪੁਸ਼੍ਪਾ ਰਕ੍ਤਪੁਸ਼੍ਪਕਪੁਸ਼੍ਪਕਾ ।
ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਸਿਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਨਿਨ੍ਦਕਾ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯਭਕ੍ਸ਼ਾ ਮਹੋਦਯਾ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਹਾਰਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯਕਾਮਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯਨਿਨ੍ਦਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਕੇਕਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤਥਾ ਕ੍ਰੂਰਾ ਕ੍ਰੂਰਸੈਨ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕ੍ਰੂਰਾਙ੍ਗੀ ਕੁਲਿਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਚ ਚਕ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਚਕ੍ਰਸਮ੍ਭਵਾ ॥

ਚਕ੍ਰਦੇਹਾ ਚਕ੍ਰਹਾਰਾ ਚਕ੍ਰਕਙ੍ਕਾਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਿਮ੍ਨਨਾਭੀ ਭੀਤਿਹਰਾ ਭਯਦਾ ਭਯਹਾਰਿਕਾ ॥

ਭਯਪ੍ਰਦਾ ਭਯਭੀਤਾ ਅਭੀਮਾ ਭੀਮਨਾਦਿਨੀ ।
ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸ਼ੋਭਨਾ ਸਤ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰੀ ਤਥਾ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਞ੍ਚਿਤਸਿਨ੍ਦੂਰਾ ਸਿਨ੍ਦੂਰਸਦਸ਼ਾਕਤਿਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਰਞ੍ਜਿਤਨਾਸਾ ਚ ਸੁਨਾਸਾ ਨਿਮ੍ਨਨਾਸਿਕਾ ॥

ਖਰ੍ਵਾ ਲਮ੍ਬੋਦਰੀ ਦੀਰ੍ਗ੍ਘਾ ਦੀਰ੍ਗ੍ਘਘੋਣਾ ਮਹਾਕੁਚਾ ।
ਕੁਟਿਲਾ ਚਞ੍ਚਲਾ ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਨਾਦਪ੍ਰਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥

ਅਤਿਚਣ੍ਡਾ ਮਹਾਚਣ੍ਡਾ ਸ਼੍ਰੀਚਣ੍ਡਾਚਣ੍ਡਵੇਗਿਨੀ ।
ਚਾਣ੍ਡਾਲੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਸ਼ਬ੍ਦਰੂਪਾ ਚ ਚਞ੍ਚਲਾ ॥

ਚਮ੍ਪਾ ਚਮ੍ਪਾਵਤੀ ਚੋਸ੍ਤਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਪ੍ਰਿਯਾ ਕ੍ਸ਼ਤਿਃ ।
ਜਲਦਾ ਜਯਦਾ ਯੋਗਾ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥

ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਤੀ ਜਗਤਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਜਨ੍ਯਾ ਜਯਜਨੇਤ੍ਰੀ ਚ ਜਯਿਨੀ ਜਯਦਾ ਤਥਾ ॥

ਜਨਨੀ ਚ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਯਾਖ੍ਯਾ ਜਯਰੂਪਿਣੀ ।
ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਨ੍ਮਾਨ੍ਯਾ ਜਯਸ਼੍ਰੀਰ੍ਜ੍ਜਯਕਾਰਿਣੀ ॥

ਜਯਿਨੀ ਜਯਮਾਤਾ ਚ ਜਯਾ ਚ ਵਿਜਯਾ ਤਥਾ ।
ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਡ੍ਗਰੂਪਾ ਚ ਸੁਖਡ੍ਗਾ ਖਡ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ॥

ਖਡ੍ਗਰੂਪਾ ਖਡ੍ਗਕਰਾ ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਡ੍ਗਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਖਡ੍ਗਦਾ ਖਡ੍ਗਭਾਵਾ ਚ ਖਡ੍ਗਦੇਹਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥

ਖਡ੍ਗਾ ਖਡ੍ਗਧਰਾ ਖੇਲਾ ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਡ੍ਗਮਣ੍ਡਿਨੀ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਚਾਪਿਨੀ ਦੇਵੀ ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਸ਼ੁਲਿਨੀ ਮਤਿਃ ॥

ਬਲਿਨੀ ਭਿਨ੍ਦਿਪਾਲੀ ਚ ਪਾਸ਼ੀ ਚ ਅਙ੍ਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀ ।
ਧਨੁਸ਼ੀ ਚਟਕੀ ਚਰ੍ਮਾ ਦਨ੍ਤੀ ਚ ਕਰ੍ਣਨਾਲਿਕੀ ॥

ਮੁਸਲੀ ਹਲਰੂਪਾ ਚ ਤੂਣੀਰਗਣਵਾਸਿਨੀ ।
ਤੂਣਾਲਯਾ ਤੂਣਹਰਾ ਤੂਣਸਮ੍ਭਵਰੂਪਿਣੀ ॥

ਸੁਤੂਣੀ ਤੂਣਖੇਦਾ ਚ ਤੂਣਾਙ੍ਗੀ ਤੂਣਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਨਾਨਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ਦੇਵੀ ਨਾਨਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥

ਲਾਕ੍ਸ਼ਾ ਲਕ੍ਸ਼ਹਰਾ ਲਾਭਾ ਸੁਲਾਭਾ ਲਾਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਲਾਭਹਾਰਾ ਲਾਭਕਰਾ ਲਾਭਿਨੀ ਲਾਭਰੂਪਿਣੀ ॥

ਧਰਿਤ੍ਰੀ ਧਨਦਾ ਧਾਨ੍ਯਾ ਧਨ੍ਯਰੂਪਾ ਧਰਾ ਧਨੁਃ ।
ਧੁਰਸ਼ਬ੍ਦਾ ਧੁਰਾਮਾਨ੍ਯਾ ਧਰਾਙ੍ਗੀ ਧਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਧਨਹਾ ਧਨਲਾਭਾ ਚ ਧਨਲਭ੍ਯਾ ਮਹਾਧਨੁਃ ।
ਅਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰੂਪਾ ਚ ਸ਼੍ਵਾਸਮਾਰ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥

ਗਗਣਾ ਗਣਸੇਵ੍ਯਾ ਚ ਗਣਾਙ੍ਗਾਵਾਗਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਗਣਦਾ ਗਣਹਾ ਗਮ੍ਯਾ ਗਮਨਾਗਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥

ਗਮ੍ਯਦਾ ਗਣਨਾਸ਼ੀ ਚ ਗਦਹਾ ਗਦਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਾ ਚ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਨਾਸ਼ਾ ਚ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਾਨ੍ਤਕਰਣੀ ਕੁਲਾ ॥

ਦਾਤ੍ਰੀ ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਪ੍ਰਿਯਦਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਿਯਹਾ ਪ੍ਰਿਯਭਵ੍ਯਾ ਚ ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰੇਮਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਾਤਨੁਃ ॥

ਪ੍ਰਿਯਜਾ ਪ੍ਰਿਯਭਵ੍ਯਾ ਚ ਪ੍ਰਿਯਸ੍ਥਾ ਭਵਨਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਸ੍ਥਿਰਰੂਪਾ ਚ ਸ੍ਥਿਰਦਾ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਬਰ੍ਹਿਣੀ ॥

ਚਞ੍ਚਲਾ ਚਪਲਾ ਚੋਲਾ ਚਪਲਾਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਗੌਰੀ ਕਾਲੀ ਤਥਾ ਛਿਨ੍ਨਾ ਮਾਯਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਹਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭਵ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ਦੇਵੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਪ੍ਰਾਣਹਾਰਿਣੀ ॥

ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵਸ੍ਥਾ ਚ ਭੈਰਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾ ਤਨੁਃ ।
ਭਵਾਙ੍ਗੀ ਭੈਰਵਾਕਾਰਾ ਭੈਰਵਪ੍ਰਿਯਵਲ੍ਲਭਾ ॥

ਕਾਲਦਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਕਾਮਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
ਕ੍ਰਿਯਦਾ ਕ੍ਰਿਯਹਾ ਕ੍ਲੈਬ੍ਯਾ ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਾਣਕ੍ਰਿਯਾ ਤਥਾ ॥

ਕ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ ਕਮਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਿਭੁਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪੁਰੁਸ਼ਸ਼੍ਚੈਵ ਪੁਰੁਸ਼ਾਪੁਰੁਸ਼ਾਕਤਿਃ ॥

ਪਰਮਃ ਪੁਰੁਸ਼ਸ਼੍ਚੈਵ ਮਾਯਾ ਨਾਰਾਯਣੀ ਮਤਿਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚੈਵ ਕੌਮਾਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਤਥਾ ॥

ਵਾਰਾਹੀ ਚੈਵ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਹਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਭਰ੍ਗ੍ਗੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨ੍ਯਪਿ ਪੂਤਨਾ ॥

ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਡਾਕਿਨੀ ਚਿਤ੍ਰਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਵਿਭ੍ਰਮਾ ਤਥਾ ।
ਹਾਕਿਨੀ ਰਾਕਿਨੀ ਭੀਤਾ ਗਂਧਰ੍ਵਾ ਗਂਧਵਾਹਿਨੀ ॥

ਕੇਕਰੀ ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਨਿਰ੍ਮਾਂਸਾਲੂਕਮਾਂਸਿਕਾ ।
ਲਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਸੁਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਬਾਲਦਾ ਬਾਲਦਾਯਿਨੀ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਭਾ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਂਤਿਸ਼ੁ ਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਅਮਤਾ ਮਾਨਦਾ ਪੂਸ਼ਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟੀ ਰਤਿਰ੍ਧਤਿਃ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਨੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਕਾਂਤਿਰ੍ਜ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਪ੍ਰੀਤਿਰਙ੍ਗਦਾ ।
ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਾਮਤਾ ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ ਕਲ੍ਪਦਾਨਦਾ ॥

ਸੁਕਲ੍ਪਾ ਕਲ੍ਪਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਕਰੀ ਹਨੁਃ ।
ਕਲ੍ਪਾਖ੍ਯਾ ਕਲ੍ਪਭਵ੍ਯਾ ਚ ਕਲ੍ਪਾਨਨ੍ਦਕਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥

ਸੂਚੀਮੁਖੀ ਪ੍ਰੇਤਮੁਖੀ ਉਲ੍ਕਾਮੁਖੀ ਮਹਾਸੁਖੀ ।
ਉਗ੍ਰਮੁਖੀ ਚ ਸੁਮੁਖੀ ਕਾਕਾਸ੍ਯਾ ਵਿਕਟਾਨਨਾ ॥

ਕਕਲਾਸ੍ਯਾ ਚ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਸ੍ਯਾ ਮੁਕੁਲੀਸ਼ਾ ਰਮਾਕਤਿਃ ।
ਨਾਨਾਮੁਖੀ ਚ ਨਾਨਾਸ੍ਯਾ ਨਾਨਾਰੂਪਪ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਖ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਿਨੀ ।
ਸੂਰ੍ਯਾ ਸੁਰ੍ਯਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥

ਸੂਰ੍ਯਕਾਂਤਿਃ ਸੂਰ੍ਯਕਰਾ ਸੂਰ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਸੂਰ੍ਯਭਾਵਨਾ ।
ਤਪਿਨੀ ਤਾਪਿਨੀ ਧੂਮ੍ਰਾ ਮਰੀਚਿਰ੍ਜ੍ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਰੁਚਿਃ ॥

ਸੁਰਦਾ ਭੋਗਦਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਬੋਧਿਨੀ ਧਾਰਿਣੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਯੁਗਦਾ ਯੋਗਹਾ ਯੋਗ੍ਯਾ ਯੋਗ੍ਯਹਾ ਯੋਗਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥

ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਰੂਪਾ ਚ ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਸਞ੍ਜ੍ਞਕਾ ॥

ਵਹ੍ਨਿਤੇਜਾ ਵਹ੍ਨਿਰਾਗਾ ਵਹ੍ਨਿਦਾ ਵਹ੍ਨਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਵਹ੍ਨਿਕ੍ਰਿਯਾ ਵਹ੍ਨਿਭੁਜਾ ਕਲਾ ਵਹ੍ਨੌ ਸ੍ਥਿਤਾ ਸਦਾ ॥

ਧੂਮ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ਚੋਜ੍ਜ੍ਵਲਿਨੀ ਤਥਾ ਚ ਵਿਸ੍ਫੁਲਿਙ੍ਗਿਨੀ ।
ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਚ ਸੁਰੂਪਾ ਚ ਕਪਿਲਾ ਹਵ੍ਯਵਾਹਿਨੀ ॥

ਨਾਨਾਤੇਜਸ੍ਵਿਨੀ ਦੇਵੀ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥

ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੁਣ੍ਯਨਾਮ੍ਨੀ ਚ ਪੁਣ੍ਯਗਂਧਾ ਪ੍ਰਿਯਾਤਨੁਃ ॥

ਪੁਣ੍ਯਦੇਹਾ ਪੁਣ੍ਯਕਰਾ ਪੁਣ੍ਯਨਿਨ੍ਦਕਨਿਨ੍ਦਕਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਕਾਲਕਰਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਸੁਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਮਾਲਿਕਾ ॥

ਪੁਣ੍ਯਖੇਲਾ ਪੁਣ੍ਯਕੇਲੀ ਪੁਣ੍ਯਨਾਮਸਮਾ ਪੁਰਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਸੇਵ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਖੇਲ੍ਯਾ ਪੁਰਾਣਪੁਣ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਪੁਰੁਸ਼ਪ੍ਰਾਣਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਚ ਪੁਰੁਸ਼ੀ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਕਲਾ ਸਦਾ ॥

ਸੁਪੁਸ਼੍ਪਾ ਪੁਸ਼੍ਪਕਪ੍ਰਾਣਾ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾ ਪੁਸ਼੍ਪਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਰਾ ਪੁਸ਼੍ਪਵਨ੍ਦਕਵਨ੍ਦਕਾ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਹਾ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾ ਚ ਪੁਸ਼੍ਪਨਿਨ੍ਦਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਪ੍ਰਾਣਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਲਕ੍ਸ਼ਵਨ੍ਦਕਾ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਲ੍ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼ਹਾਰਾ ਲਕ੍ਸ਼ਾ ਲਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣੀ ਸੁਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਹਾ ਮਹੋਦਯਾ ॥

ਮਹਾਮਾਲ੍ਯਾ ਮਹਾਮਾਨ੍ਯਾ ਮਹਤੀ ਮਾਤਪੂਜਿਤਾ ।
ਮਹਾਮਹਾਕਨੀਯਾ ਚ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾ ॥

ਮਹਾਸ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦਨੀਯਾ ਚ ਮਹਾਸ਼ਬ੍ਦਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਸ਼ਙ੍ਖੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮੀਨਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯਗਂਧਾ ਮਹੋਦਰੀ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰੀ ਚ ਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੀ ਲਮ੍ਬਨਿਮ੍ਨਤਨੂਦਰੀ ।
ਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੀ ਲਮ੍ਬਨਾਸਾ ਚ ਲਮ੍ਬਘੋਣਾ ਲਲਤ੍ਸੁਕਾ ॥

ਅਤਿਲਮ੍ਬਾ ਮਹਾਲਮ੍ਬਾ ਸੁਲਮ੍ਬਾ ਲਮ੍ਬਵਾਹਿਨੀ ।
ਲਮ੍ਬਾਰ੍ਹਾ ਲਮ੍ਬਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਲਮ੍ਬਸ੍ਥਾ ਲਮ੍ਬਪੂਰ੍ਵਿਕਾ ॥

ਚਤੁਰ੍ਘਣ੍ਟਾ ਮਹਾਘਣ੍ਟਾ ਘਣ੍ਟਾਨਾਦਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ।
ਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਵਾਦ੍ਯਰਤਾ ਸੁਵਾਦ੍ਯਾ ਵਾਦ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਸੁਬਾਲਾ ਚ ਰਮਣੀਯਸ੍ਵਭਾਵਿਨੀ ।
ਸੁਰਮ੍ਯਾ ਰਮ੍ਯਦਾ ਰਮ੍ਭਾ ਰਮ੍ਭੋਰੂ ਰਾਮਵਲ੍ਲਭਾ ॥

ਕਾਮਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਮਕਰਾ ਕਾਮਾਙ੍ਗੀ ਰਮਣੀ ਰਤਿਃ ।
ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ਰਤਿ ਰਤੀ ਰਤਿਸੇਵ੍ਯਾ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥

ਸੁਰਭਿਃ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਕ੍ਸ਼ੋਭਾऽਸ਼ੁਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸੁਸ਼ੋਭਾ ਚ ਮਹਾਸ਼ੋਭਾऽਤਿਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰੇਤਤਾਪਿਨੀ ॥

ਲੋਭਿਨੀ ਚ ਮਹਾਲੋਭਾ ਸੁਲੋਭਾ ਲੋਭਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਲੋਭਾਙ੍ਗੀ ਲੋਭਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਲੋਭਾਹੀ ਲੋਭਭਾਸਕਾ ॥

ਲੋਭਪ੍ਰਿਯਾ ਮਹਾਲੋਭਾ ਲੋਭਨਿਨ੍ਦਕਨਿਨ੍ਦਕਾ ।
ਲੋਭਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ਗਂਧਵਿਗਂਧਾ ਗਂਧਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਗਂਧਾਙ੍ਗੀ ਗਂਧਪੁਸ਼੍ਟਾ ਚ ਸੁਗਂਧਾ ਪ੍ਰੇਮਗਂਧਿਕਾ ।
ਦੁਰ੍ਗਂਧਾ ਪੂਤਿਗਂਧਾ ਚ ਵਿਗਂਧਾ ਅਤਿਗਂਧਿਕਾ ॥

ਪਦ੍ਮਾਨ੍ਤਿਕਾ ਪਦ੍ਮਵਹਾ ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਪਦ੍ਮਨਿਨ੍ਦਕਨਿਨ੍ਦਾ ਚ ਪਦ੍ਮਸਨ੍ਤੋਸ਼ਵਾਹਨਾ ॥

ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਵਰਾ ਦੇਵੀ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ।
ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਸੁਗਂਧਾ ਚ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥

ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਗ੍ਰਹਾਮਾਲਾ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਮਨੋਹਰਾ ।
ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਸੁਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜਕਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ਤਨੁਃ ॥

ਨਾਰਾਯਣਸ੍ਯ ਦੇਹਸ੍ਥਾ ਨਾਰਾਯਣਮਨੋਹਰਾ ।
ਨਾਰਾਯਣਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਨਾਰਾਯਣਮਨਃਸ੍ਥਿਤਾ ॥

ਨਾਰਾਯਣਾਙ੍ਗਸਮ੍ਭੂਤਾ ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਾਤਨੁਃ ।
ਨਾਰੀ ਨਾਰਾਯਣੀਗਣ੍ਯਾ ਨਾਰਾਯਣਗਹਪ੍ਰਿਯਾ ॥

ਹਰਪੂਜ੍ਯਾ ਹਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਹਰਸ੍ਯ ਵਲ੍ਲਭਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਸਂਹਾਰੀ ਹਰਦੇਹਸ੍ਥਾ ਹਰਪੂਜਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥

ਹਰਦੇਹਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਹਰਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀਕੁਹੂਃ ।
ਹਰਪੂਜਕਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਹਰਵਨ੍ਦਕਤਤ੍ਪਰਾ ॥

ਹਰਦੇਹਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਹਰਕ੍ਰੀਡਾਸਦਾਗਤਿਃ ।
ਸੁਗਣਾਸਙ੍ਗਰਹਿਤਾ ਅਸਙ੍ਗਾਸਙ੍ਗਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਨਿਰ੍ਜਨਾ ਵਿਜਨਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਕ੍ਲੇਸ਼ਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਦੁਰ੍ਗਦੇਹਾਨ੍ਤਕਾ ਦੁਰ੍ਗਾਰੂਪਿਣੀ ਦੁਰ੍ਗਤਸ੍ਥਿਕਾ ॥

ਪ੍ਰੇਤਕਰਾ ਪ੍ਰੇਤਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੇਤਦੇਹਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਪ੍ਰੇਤਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ਪ੍ਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਤਦੇਹਵਿਮਰ੍ਦ੍ਦਕਾ ॥

ਡਾਕਿਨੀ ਯੋਗਿਨੀ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਃ ਕਾਲਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਕਸ਼੍ਣਦੇਹਾ ਮਹਾਤਨੁਃ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗੀ ਕੁਟਿਲਾਙ੍ਗੀ ਚ ਵਜ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਵਜ੍ਰਰੂਪਧਕ੍ ।
ਨਾਨਾਦੇਹਧਰਾ ਧਨ੍ਯਾ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਕ੍ਰਮਵਾਸਿਨੀ ॥

ਮੂਲਾਧਾਰਨਿਵਾਸੀ ਚ ਮੂਲਾਧਾਰਸ੍ਥਿਤਾ ਸਦਾ ।
ਵਾਯੁਰੂਪਾ ਮਹਾਰੂਪਾ ਵਾਯੁਮਾਰ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥

ਵਾਯੁਯੁਕ੍ਤਾ ਵਾਯੁਕਰਾ ਵਾਯੁਪੂਰਕਪੂਰਕਾ ।
ਵਾਯੁਰੂਪਧਰਾ ਦੇਵੀ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਮਾਰ੍ਗਗਾਮਿਨੀ ॥

ਦੇਹਸ੍ਥਾ ਦੇਹਰੂਪਾ ਚ ਦੇਹਧ੍ਯੇਯਾ ਸੁਦੇਹਿਕਾ ।
ਨਾਡੀਰੂਪਾ ਮਹੀਰੂਪਾ ਨਾਡੀਸ੍ਥਾਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥

ਇਙ੍ਗਲਾ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਚੈਵ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਮਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਰੂਪਧਕ੍ ॥

ਅਮਤੇਸ਼ੀ ਮਹਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਉਪਤ੍ਤਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਲਯਾਪਦਵਾਸਿਨੀ ॥

ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਯੁਕ੍ਤਾ ਚ ਸਸ਼੍ਟਿਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਹਵ੍ਯਵਾਹਾ ਹਵ੍ਯਾ ਹਵ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾ ॥

ਹਵ੍ਯਸ੍ਥਾ ਹਵ੍ਯਭਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਹਵ੍ਯਦੇਹਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਹਵ੍ਯਕ੍ਰੀਡਾ ਕਾਮਧੇਨੁਸ੍ਵਰੂਪਾ ਰੂਪਸਮ੍ਭਵਾ ॥

ਸੁਰਭੀ ਨਨ੍ਦਨੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੀ ਯਜ੍ਞਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਯਜ੍ਞਸ੍ਥਾ ਯਜ੍ਞਦੇਹਾ ਚ ਯੋਨਿਜਾ ਯੋਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥

ਅਯੋਨਿਜਾ ਸਤੀ ਸਤ੍ਯਾ ਅਸਤੀ ਕੁਟਿਲਾਤਨੁਃ ।
ਅਹਲ੍ਯਾ ਗੌਤਮੀ ਗਮ੍ਯਾ ਵਿਦੇਹਾ ਦੇਹਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਗਾਂਧਾਰੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਦੂਤੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ।
ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੀ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸੀ ਚਤੁਰ੍ਦ੍ਦਸ਼ੀ ਚ ਪਞ੍ਚਮੀ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਚ ਨਵਮੀ ਚੈਵ ਅਸ਼੍ਟਮੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਥਾ ।
ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਚ ਦ੍ਵਾਰਰੂਪੀਭਯਪ੍ਰਦਾ ॥

ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਮਰੂਪਾ ਚ ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਲਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕੁਲਕਾਨ੍ਤਾ ਕਸ਼ਾ ਕੁਮ੍ਭਾ ਕੁਮ੍ਭਦੇਹਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥

ਵਿਨੀਤਾ ਕੁਲਵਤ੍ਯਰ੍ਤ੍ਥੀ ਅਨ੍ਤਰੀ ਚਾਨੁਗਾਪ੍ਯੁਸ਼ਾ ।
ਨਦੀਸਾਗਰਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰੂਪਾ ਸੁਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਾ ॥

ਆਸ਼ਾ ਤਸ਼੍ਣਾ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੋਭਰੂਪਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਗਙ੍ਗਾਸਾਗਰਗਾ ਕਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਦ੍ਧਤਿਰ੍ਮਹੀ ॥

ਦਿਵਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਪਞ੍ਚਭੂਤਦੇਹਾ ਚੈਵ ਸੁਦੇਹਕਾ ।
ਤਣ੍ਡੁਲਾ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ ਚ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੀ ॥

ਵਰ੍ਣਿਨੀ ਡਾਕਿਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ ਸੁਕੁਲ੍ਲਕਾ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਿਰਾऽਪਰਾ ਦੇਵੀ ਅਜਿਤਾ ਜਯਦਾਯਿਨੀ ॥

ਜਯਾ ਚ ਵਿਜਯਾ ਚੈਵ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ ।
ਮਧੁਕੈਟਭਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥

ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਸ਼ੁਮ੍ਭਹਨਨੀ ਰਕ੍ਤਬੀਜਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਸ਼ੀਨਿਵਾਸੀ ਚ ਮਧੁਰਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਰਾ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਦੇਵੀ ਮਡਾਨੀ ਚਾਮ੍ਬਿਕਾ ਕਲਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾ ਸ਼ਰਦਿਨ੍ਦੁਕਲਾਕਤਿਃ ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਰਾਧਿਕਾ ਚੈਵ ਭੈਰਵ੍ਯਾਃ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਧਿਕਸਹਸ੍ਰਨ੍ਤੁ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮਾਨੁਕੀਰ੍ਤ੍ਤਨਾਤ੍ ॥

ਮਹਾਪਾਤਕਯੁਕ੍ਤੋऽਪਿ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾ ਸੁਰਾਪਾਨਂ ਸ੍ਤੇਯਙ੍ਗੁਰ੍ਵਙ੍ਗਨਾਗਮਃ ॥

ਮਹਾਪਾਤਕਕੋਟ੍ਯਸ੍ਤੁ ਤਥਾ ਚੈਵੋਪਪਾਤਕਾਃ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣ ਭੈਰਵੋਕ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ਵਨ੍ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥

ਸਰ੍ਵਵ੍ਵਾ ਸ਼੍ਲੋਕਮੇਕਵ੍ਵਾ ਪਠਨਾਤ੍ਸ੍ਮਰਣਾਦਪਿ ।
ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸਦ੍ਯੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ॥

ਰਾਜਦ੍ਵਾਰੇ ਰਣੇ ਦੁਰ੍ਗੇ ਸਙ੍ਕਟੇ ਗਿਰਿਦੁਰ੍ਗ੍ਗਮੇ ।
ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਪਰ੍ਵਤੇ ਵਾਪਿ ਨੌਕਾਯਾਵ੍ਵਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥

ਵਹ੍ਨਿਦੁਰ੍ਗਭਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਸਿਂਹਵ੍ਯਾਘ੍ਰਭ੍ਯਾਕੁਲੇ ।
ਪਠਨਾਤ੍ਸ੍ਮਰਣਾਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਤ੍ਯੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕਟਾਤ੍ ॥

ਅਪੁਤ੍ਰੋ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਨ੍ਦਰਿਦ੍ਰੋ ਧਨਵਾਨ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਰੋ ਵਿਪ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲਲ੍ਲਭੇਤ੍ ॥

ਅਗ੍ਨਿਵਾਯੁਜਲਸ੍ਤਮ੍ਭਙ੍ਗਤਿਸ੍ਤਮ੍ਭਵਿਵਸ੍ਵਤਃ ।
ਮਾਰਣੇ ਦ੍ਵੇਸ਼ਣੇ ਚੈਵ ਤਥੋਚ੍ਚਾਟੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥

ਗੋਰੋਚਨਾਕੁਙ੍ਕੁਮੇਨ ਲਿਖੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨਨ੍ਯਧੀਃ ।
ਗੁਰੁਣਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੈਰ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲਲ੍ਲਭੇਤ੍ ॥

ਵਸ਼ੀਕਰਣਮਤ੍ਰੈਵ ਜਾਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯਃ ।
ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲੇ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਬ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਮੁਖੇ ॥

ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲਲ੍ਲਭੇਤ੍ ।
ਵਾਦੀ ਮੂਕੋ ਭਵੇਦ੍ਦੁਸ਼੍ਟੋ ਰਾਜਾ ਚ ਸੇਵਕੋ ਯਥਾ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਦਿਨੇ ਗੁਰੌ ਵਾਪਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਗੋਰੋਚਨਾਕੁਙ੍ਕੁਮੇਨ ਲਿਖੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨਨ੍ਯਧੀਃ ॥

ਗੁਰੁਣਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੈਰ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਫਲਲ੍ਲਭੇਤ੍ ।
ਧਤ੍ਵਾ ਸੁਵਰ੍ਣਮਧ੍ਯਸ੍ਥਂ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਵ੍ਵਾਮਕਰੇ ਧਾਰ੍ਯਮ੍ਪੁਮਾਨ੍ਦਕ੍ਸ਼ਕਰੇ ਤਥਾ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਦਿਨੇ ਗੁਰੌ ਵਾਪਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥

ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰੇ ਲਿਖੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਂ ਲਭੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਵਾ ਨਿਸ਼ਾਯਾਮਰ੍ਦ੍ਧਰਾਤ੍ਰਕੇ ॥

ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਗਾਰੇ ਚ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਲਿਖੇਦ੍ਯਤ੍ਨੇਨ ਸਾਧਕਃ ।
ਸਿਂਹਰਾਸ਼ੌ ਗੁਰੁਗਤੇ ਕਰ੍ਕ੍ਕਟਸ੍ਥੇ ਦਿਵਾਕਰੇ ॥

ਮੀਨਰਾਸ਼ੌ ਗੁਰੁਗਤੇ ਲਿਖੇਦ੍ਯਤ੍ਨੇਨ ਸਾਧਕਃ ।
ਰਜਸ੍ਵਲਾਭਗਨ੍ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰਸ੍ਥੋ ਵਿਲਿਖੇਤ੍ਸਦਾ ॥

ਸੁਗਂਧਿਕੁਸੁਮੈਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰੈਃ ਸੁਗਂਧਿਗਂਧਚਨ੍ਦਨੈਃ ।
ਮਗਨਾਭਿਮਗਮਦੈਰ੍ਵਿਲਿਖੇਦ੍ਯਤ੍ਨਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥

ਲਿਖਿਤ੍ਵਾ ਚ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਚ ਧਾਰਯੇਚ੍ਚਾਪ੍ਯਨਨ੍ਯਧੀਃ ।
ਕੁਮਾਰੀਮ੍ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਚ ਨਾਰੀਸ਼੍ਚਾਪਿ ਪ੍ਰਪੂਜਯੇਤ੍ ॥

ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਚ ਕੁਸੁਮੈਰ੍ਗ੍ਗਨ੍ਧਚਨ੍ਦਨਵਸ੍ਤ੍ਰਕੈਃ ।
ਸਿਨ੍ਦੂਰਰਕ੍ਤਕੁਸੁਮੈਃ ਪੂਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਯੋਗਤਃ ॥

ਅਥਵਾ ਪੂਜਯੇਦ੍ਦੇਵਿ ਕੁਮਾਰੀਰ੍ਦ੍ਦਸ਼ਮਾਵਧੀਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਨ੍ਤਤ੍ਰ ਲਭਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦਪਿ ॥

ਨਾਤ੍ਰ ਸਿਦ੍ਧਾਦ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤਿ ਨ ਵਾ ਮਿਤ੍ਰਾਰਿਦੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਨ ਵਿਚਾਰ੍ਯਞ੍ਚ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਜਪਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥

ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸ਼ਟ੍ਸਾਹਸ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣਤਃ ।
ਬਲਿਨ੍ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਵਿਧਾਨੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਮ੍ਪੂਜਯੇਚ੍ਛਿਵਾਮ੍ ॥

ਸ੍ਵਯਂਭੂਕੁਸੁਮੈਃ ਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਬ੍ਬਲਿਦਾਨਨ੍ਦਿਵਾਨਿਸ਼ਮ੍ ।
ਪੂਜਯੇਤ੍ਪਾਰ੍ਵਤੀਨ੍ਦੇਵੀਮ੍ਭੈਰਵੀਨ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਤ੍ਮਿਕਾਮ੍ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ਭੋਜਯੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਨ੍ਦਸ਼ਕਨ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਨ੍ਤਥਾ ।
ਅਨੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਦੇਵਿ ਬਾਲਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਮ੍ਪ੍ਰਪੂਜਯੇਤ੍ ॥

ਮਾਸਮੇਕਮ੍ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਵ੍ਵਿਧਿਨਾਮੁਨਾ ।
ਅਪੁਤ੍ਰੋ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਨ੍ਨਿਰ੍ਦ੍ਧਨੋ ਧਨਵਾਨ੍ਭਵੇਤ੍ ॥

ਸਦਾ ਚਾਨੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਤਥਾ ਮਾਸਤ੍ਰਯੇਣ ਚ ।
ਕਤਕਾਰ੍ਯਂ ਭਵੇਦ੍ਦੇਵਿ ਤਥਾ ਮਾਸਚਤੁਸ਼੍ਟਯੇ ॥

ਦੀਰ੍ਗ੍ਘਰੋਗਾਤ੍ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯੇਤ ਪਞ੍ਚਮੇ ਕਵਿਰਾਡ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਲਭੇਦ੍ਦੇਵਿ ਮਾਸਸ਼ਟ੍ਕੇ ਤਥੈਵ ਚ ॥

ਸਪ੍ਤਮੇ ਖੇਚਰਤ੍ਵਞ੍ਚ ਅਸ਼੍ਟਮੇ ਚ ਵਹਦ੍ਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਨਵਮੇ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਦਸ਼ਮੇ ਲੋਕਪੂਜਿਤਃ ॥

ਏਕਾਦਸ਼ੇ ਰਾਜਵਸ਼੍ਯੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੇ ਤੁ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ।
ਵਾਰਮੇਕਮ੍ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪੂਜਨੇ ਫਲਮ੍ ॥

ਸਮਗ੍ਰਂ ਸ਼੍ਲੋਕਮੇਕਵ੍ਵਾ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰਯਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਸ ਪੂਜਾਫਲਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਭੈਰਵੇਣ ਚ ਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥

ਆਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਯੋਗੇ ਚ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੈਨ੍ਦ੍ਰੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਮ੍ਯਾਞ੍ਚ ਤਥਾ ਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਾਯ੍ਯਤ੍ਰ ਕੁਤ੍ਰਾਪਿ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ ਨ ਚ ਮਾਯਾਦਿਦੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਵਾਰਮੇਕਂ ਪਠੇਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਤ੍ਯੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕਟਾਤ੍ ।
ਕਿਮਨ੍ਯਦ੍ਬਹੁਨਾ ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਲ੍ਲਭੇਤ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਸਾਰੇ ਮਹਾਭੈਰਵਵਿਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Tripura Bhairavi:

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top