Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Shri Uchchishtaganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣਪਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਰਹਸ੍ਯਂ ਮੇ ਯਤ੍ਪੁਰਾ ਸੂਚਿਤਂ ਮਯਾ ।
ਤਵ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।
ॐ ਭਗਵਨ੍ਗਣਨਾਥਸ੍ਯ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਸ੍ਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੋਤੁਂ ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਹਦਯਂ ਪ੍ਰੋਤ੍ਸੁਕਾਯਤੇ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।
ਪ੍ਰਾਙ੍ਮੁਖੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨਾਥੇ ਜਾਤਾ ਵਿਘ੍ਨਕੁਲਾਃ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਮੋਹਨੇ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਚੇਤਸ੍ਤੈਃ ਸਰ੍ਵੈਰ੍ਬਲਦਰ੍ਪਿਤੈਃ ॥ ੩ ॥

ਤਦਾ ਪ੍ਰਭੁਂ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਾ ਦੂਰਾਤ੍ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ ਕਾਲਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵ ਪ੍ਰਜਾਃ ॥ ੪ ॥

ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਤੋ ਦੇਵਿ ਜਾਤੋऽਹਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਤਮਦ੍ਯਾਪਿ ਗਣੇਸ਼ਾਨਂ ਸ੍ਤੌਮਿ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ॥ ੫ ॥

ਤਦਦ੍ਯ ਤਵ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਹਂ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਹਿਤਾਯ ਚ ।
ਮਹਾਗਣਪਤੇਰ੍ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਦਿਵ੍ਯਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੬ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ।
ਗਂ ਬੀਜਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਕੁਰੁਕੁਰੁ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਮਮ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗ੍ਲੌਂ ਗਁ ਗਣਪਤਿਰ੍ਗੁਣੀ ।
ਗੁਣਾਢ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਭਾਦੀਪ੍ਤੋ ਦੀਪਨੋ ਧੀਵਰੋ ਧਨੀ ।
ਸਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਰ੍ਤੋ ਵਿਭਾਕਰਃ ॥ ੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਭੀ ਵਿਜਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵਾਰਾਨ੍ਨਿਧਿਰਨੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਣਿਮਾਵਿਭਵਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਗਾਥਾਪ੍ਰਿਯੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੯ ॥

ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਜਗਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤਾ ਜਗਨ੍ਨਿਧਿਃ ।
ਪਤਿਃ ਪੀਤਵਿਭੂਸ਼ਾਙ੍ਕੋ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਲੋਹਿਤਾਮ੍ਬਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥੋ ਵਿਨੀਤਃ ਸਦਸ੍ਯਃ ਸੁਖੀ । ਸਾਤ੍ਵਤਃ
ਸੁਰੂਪਃ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰੋ ਜਯਾਨਨ੍ਦੀ ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦ੍ਦੀ ਸਦਾਕ੍ਸ਼ੀਬੋ ਮਦਿਰਾਰੁਣਲੋਚਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸਾਰਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਰਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਰੋ(੨) ਵਿਲੇਪਨਃ ।
ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਕਤ੍ਥਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੀਰਹਰ੍ਤਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯੋ ਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਭਙ੍ਗਿਰਿਟੀ ਭਙ੍ਗਮਾਲੀ ਭਙ੍ਗਕੂਜਿਤਨਾਦਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵਿਨਰ੍ਤਕੋ ਵਿਨੀਤੋऽਪਿ ਵਿਨਤਾਨਨ੍ਦਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਵੈਨਤੇਯੋ ਵਿਨਮ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਕਨਾਯਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਿਰਾਟਕੋ ਵਿਰਾਟਸ਼੍ਚ ਵਿਦਗ੍ਧੋ ਵਿਧੁਰਾਤ੍ਮਭੂਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਃ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੬ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪੇਸ਼ੁਮਥਨਃ ਪੁਸ਼੍ਟੋ ਵਿਵਰ੍ਤਃ ਕਰ੍ਤਰੀਕਰਃ ।
ਅਨ੍ਤ੍ਯੋऽਨ੍ਤਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਗਣਾਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਸ਼੍ਚ ਚਨ੍ਦਨਾਕੁਲਮੁਣ੍ਡਕਃ ।
ਲੋਹਿਤੋ ਲਿਪਿਤੋ ਲੁਪ੍ਤੋ ਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਲੋਭਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਲਬ੍ਧਾਸ਼ਯੋ ਲੋਭਰਤੋ ਲੋਭਦੋऽਲਙ੍ਘ੍ਯਗਰ੍ਧਕਃ ।
ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਸੁਨ੍ਦਰੀਪੁਤ੍ਰਃ ਸਮਸ੍ਤਾਸੁਰਘਾਤਕਃ ॥ ੧੯ ॥

ਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯੋ ਵਿਭਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਨਰਨਾਰਾਯਣੋ ਰਵਿਃ ।
ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਨ੍ਤਦੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਿਤਰ੍ਕੀ ਵਿਜਯੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸੁਜੋ ਬੁਦ੍ਧਃ ਸਦਾਰੂਪਃ ਸੁਖਦਃ ਸੁਖਸੇਵਿਤਃ ।
ਵਿਕਰ੍ਤਨੋ ਵਿਪਚ੍ਚਾਰੀ ਵਿਨਟੋ ਨਟਨਰ੍ਤਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਨਟੋ ਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਦੋऽਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਜਲਪਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗਙ੍ਗਾਤੀਰਵਿਹਾਰਕਤ੍ ॥ ੨੨।
ਗਙ੍ਗਾਪ੍ਰਿਯੋ ਗਙ੍ਗਜਸ਼੍ਚ ਵਾਹਨਾਦਿਪੁਰਃਸਰਃ ।
ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਸਂਵਾਸੋ ਗਨ੍ਧਮਾਦਨਕੇਲਿਕਤ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਗਨ੍ਧਾਨੁਲਿਪ੍ਤਪੂਰ੍ਵਾਙ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਮਰਃ ਸਦਾ ।
ਗਣਗਨ੍ਧਰ੍ਵਰਾਜੇਸ਼ੋ ਗਣਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੪ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪੂਜਿਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਰਦਾਯਕਃ ॥ ੨੫ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੋ ਗਨ੍ਧਮਾਤਙ੍ਗੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਦੈਵਤਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਰ੍ਵਸਂਵੇਗੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਰਦਾਯਕਃ ॥ ੨੬ ॥

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਪ੍ਰਬਲਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸਂਯੁਤਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਦਿਗੁਣਾਨਨ੍ਦੋ ਨਨ੍ਦੋऽਨਨ੍ਤਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਤਾ ਵਿਨਤਾਸ੍ਯੋ ਵਿਨਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਰਾਲਃ ਕਾਮਦਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਮਨੀਯਃ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ॥ ੨੮ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਃ ਕੁਟਿਲਃ ਕੁਲਾਚਾਰੀ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਿਕਰਾਲੋ ਰਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਂਹਾਰੋ ਹਾਰਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੨੯ ॥

ਉਰੁਰਭ੍ਯਮੁਖੋ ਰਕ੍ਤੋ ਦੇਵਤਾਦਯਿਤੌਰਸਃ ।
ਮਹਾਕਾਲੋ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹੋਰਗਭਯਾਨਕਃ ॥ ੩੦ ॥

ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਰੂਪਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰਗ੍ਨਿਸੂਰ੍ਯੇਨ੍ਦੁਲੋਚਨਃ ।
ਸਿਤਾਸ੍ਯਃ ਸਿਤਮਾਲ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਿਤਦਨ੍ਤਃ ਸਿਤਾਂਸ਼ੁਮਾਨ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਅਸਿਤਾਤ੍ਮਾ ਭੈਰਵੇਸ਼ੋ ਭਾਗ੍ਯਵਾਨ੍ਭਗਵਾਨ੍ਭਵਃ ।
ਗਰ੍ਭਾਤ੍ਮਜੋ ਭਗਾਵਾਸੋ ਭਗਦੋ ਭਗਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੩੨ ॥

ਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰਵ੍ਯਃ ਸ਼ਚੀਪਤਿਃ ।
ਵੇਦਾਦ੍ਯੋ ਵੇਦਕਰ੍ਤਾ ਚ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੩੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਵੇਦਰਸੋ ਵੈਦਿਕੋ ਵੇਦਪਾਰਗਃ ।
ਵੇਦਧ੍ਵਨਿਰਤੋ ਵੀਰੋ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਗਮੋऽਰ੍ਥਵਿਤ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਾਧੁਃ ਸਦਯਃ ਸਦਸਨ੍ਮਯਃ ।
ਸ਼ਿਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਿਵਸੁਤਃ ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ੈਤ੍ਯਃ ਸ਼੍ਵੇਤਃ ਸ਼ਤਮੁਖੋ ਮੁਗ੍ਧੋ ਮੋਦਕਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਦੇਵੋ ਦਿਨਕਰੋ ਧੀਰੋ ਧਤਿਮਾਨ੍ਦ੍ਯੁਤਿਮਾਨ੍ਧਵਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਤਿਮਾਞ੍ਛੁਦ੍ਧਦੀਪ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤਃ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸ਼ੌਨਕਃ ਸ਼ੂਰਃ ਸ਼ਰਦਮ੍ਭੋਜਧਾਰਕਃ ॥ ੩੭ ॥ ਨ੍
ਦਾਰਕਃ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹੇਸ਼੍ਟਃ ਸਿਤਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਲਯਕਲ੍ਲਾਸ੍ਯਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੩੮ ॥

ਲੂਤੋ ਲੀਲਾਰਸੋਲ੍ਲਾਸੀ ਵਿਲਾਸੀ ਵਿਭ੍ਰਮੋ ਭ੍ਰਮਃ ।
ਭ੍ਰਮਣਃ ਸ਼ਸ਼ਿਭਤ੍ਸੁਰ੍ਯਃ ਸ਼ਨਿਰ੍ਧਰਣਿਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੩੯ ॥

ਬੁਧੋ ਵਿਬੁਧਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬੁਧਰਾਜੋ ਬਲਂਧਰਃ ।
ਜੀਵੋ ਜੀਵਪ੍ਰਦੋ ਜੇਤਾ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੦ ॥

ਜਨਕੋ ਜਨਮਾਰ੍ਗਜ੍ਞੋ ਜਨਰਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਜਨਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਜਨਕਾਹ੍ਲਾਦਕਾਰਕਃ ॥ ੪੧।
ਵਿਬੁਧੋ ਬੁਧਮਾਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਜੈਨਮਾਰ੍ਗਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਗਚ੍ਛੋ ਗਣਪਤਿਰ੍ਗਚ੍ਛਨਾਯਕੋ ਗਚ੍ਛਗਰ੍ਵਹਾ ॥ ੪੨ ॥

ਗਚ੍ਛਰਾਜੋਥ ਗਚ੍ਛੇਥੋ ਗਚ੍ਛਰਾਜਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਗਚ੍ਛਪ੍ਰਿਯੋ ਗਚ੍ਛਗੁਰੁਰ੍ਗਚ੍ਛਤ੍ਰਾਕਦ੍ਯਮਾਤੁਰਃ ॥ ੪੩ ॥

ਗਚ੍ਛਪ੍ਰਭੁਰ੍ਗਚ੍ਛਚਰੋ ਗਚ੍ਛਪ੍ਰਿਯਕਤਾਦ੍ਯਮਃ ।
ਗਚ੍ਛਗੀਤਗੁਣੋਗਰ੍ਤੋ ਮਰ੍ਯਾਦਾਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਾਗਮਸਾਰਸ੍ਯ ਗਰ੍ਭੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਦੇਵਤਾ ।
ਗੌਰੀਸੁਤੋ ਗੁਰੁਵਰੋ ਗੌਰਾਙ੍ਗੋ ਗਣਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪੫ ॥

ਪਰਮ੍ਪਦਂ ਪਰਨ੍ਧਾਮ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਕਵਿਃ ਕੁਜਃ ।
ਰਾਹੁਰ੍ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਦੀ ਕੇਤੁਃ ਕਨਕਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੪੬ ॥

ਗ੍ਰਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਗ੍ਰਹਿਤੋ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋऽਗ੍ਰਣੀਰ੍ਘੁਰ੍ਘੁਰਨਾਦਿਤਃ ।
ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਃ ਪੀਵਰਃ ਪਤ੍ਰੀ ਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ॥ ੪੭ ॥

ਵਨੇਚਰੋ ਵਨਸ੍ਪਤਿਰ੍ਵਨਵਾਸੀ ਸ੍ਮਰੋਪਮਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੂਤਃ ਪਵਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਪੂਰ੍ਣਾਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੪੮ ॥

ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਸੁਕਲਾਕਾਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੂਰ੍ਣਮਨੋਰਥਃ ।
ਯੁਗਾਤ੍ਮਾ ਯੁਗਕਦ੍ਯਜ੍ਵਾ ਯਾਜ੍ਞਿਕੋ ਯਜ੍ਞਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੪੯ ॥

ਯਸ਼ਸ੍ਯੋ ਯਜਮਾਨੇਸ਼੍ਟੋ ਵਜ੍ਰਭਦ੍ਵਜ੍ਰਪਞ੍ਜਰਃ ।
ਮਣਿਭਦ੍ਰੋ ਮਣਿਮਯੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮੀਨਧ੍ਵਜਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਮੀਨਧ੍ਵਜੋ ਮਨੋਹਾਰੀ ਯੋਗਿਨਾਂ ਯੋਗਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਤਪਸ੍ਵੀ ਚ ਵਿਗ੍ਰਹੀ ਤਾਪਸਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਤਪੋਮਯਸ੍ਤਪੋਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤਪਨਸ਼੍ਚ ਤਪੋਧਨਃ ।
ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸਦਨਾਕਾਰਃ ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸੁਖਦਾਯਕਃ ॥ ੫੨ ॥

ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸੁਖਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸੁਭਗਾਨਨਃ ।
ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸ਼ੁਭਦੋ ਨਿਤ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਯਸ਼ੋਧਨਃ ॥ ੫੩ ॥

ਰੁਚਕੋ ਮੇਚਕਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤੋਮਰਘਾਤਕਃ ।
ਦਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਰਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰੋऽਨਘਃ ॥ ੫੪ ॥

ਕਾਮੀ ਕਰ੍ਮਰਤਃ ਕਾਲਃ ਕੋਲਃ ਕ੍ਰਨ੍ਦਿਤਦਿਕ੍ਤਟਃ ।
ਭ੍ਰਾਮਕੋ ਜਾਤਿਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਜਾਡ੍ਯਹਾ ਜਡਸੂਦਨਃ ॥ ੫੫ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰੋ ਜਗਦ੍ਵਾਸੀ ਹਾਸ੍ਯਕਦ੍ਗਹਨੋ ਗੁਹਃ ।
ਹਵਿਸ਼੍ਮਾਨ੍ਹਵ੍ਯਵਾਹਾਕ੍ਸ਼ੋ ਹਾਟਕੋ ਹਾਟਕਾਙ੍ਗਦਃ ॥ ੫੬ ॥

ਸੁਮੇਰੁਰ੍ਹਿਮਵਾਨ੍ਹੋਤਾ ਹਰਪੁਤ੍ਰੋ ਹਲਙ੍ਕਸ਼ਃ ।
ਹਾਲਾਪ੍ਰਿਯੋ ਹਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਾਹਦਯਪੋਸ਼ਣਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼ੋਸ਼ਣਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਹਾ ਕ੍ਰੂਰਃ ਕਠੋਰਃ ਕਠਿਨਾਕਤਿਃ ।
ਕੁਬੇਰੋ ਧੀਮਯੋ ਧ੍ਯਾਤਾ ਧ੍ਯੇਯੋ ਧੀਮਾਨ੍ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੫੮ ॥

ਦਵਿਸ਼੍ਠੋ ਦਮਨੋ ਹਸ਼੍ਟੋ ਦਾਤਾ ਤ੍ਰਾਤਾ ਪਿਤਾਸਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਗਤੋ ਨੈਗਮੋऽਗਮ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਜਯੋ ਜਟਿਲੋऽਜਰਃ ॥ ੫੯ ॥

ਜਨਜੀਵੋ ਜਿਤਾਰਾਤਿਰ੍ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ।
ਚਾਮੀਕਰਨਿਭੋ ਨਾਭ੍ਯੋ ਨਲਿਨਾਯਤਲੋਚਨਃ ॥ ੬੦ ॥

ਰੋਚਨੋ ਮੋਚਕੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕੋਟਿਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਕਃ ਪਞ੍ਚਸਾਯਕਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੬੧ ॥

ਪਞ੍ਚਮਃ ਪਸ਼੍ਚਿਮਃ ਪੂਰ੍ਵਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਕੀਰ੍ਣਾਲਕਃ ਕੁਣਿਃ ।
ਕਠੋਰਹਦਯੋ ਗ੍ਰੀਵਾਲਙ੍ਕਤੋ ਲਲਿਤਾਸ਼ਯਃ ॥ ੬੨ ॥

ਲੋਲਚਿਤ੍ਤੋ ਬਹਨ੍ਨਾਸੋ ਮਾਸਪਕ੍ਸ਼ਰ੍ਤੁਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਧ੍ਰੁਵੋ ਦ੍ਰੁਤਗਤਿਰ੍ਬਨ੍ਧੋ ਧਰ੍ਮੀ ਨਾਕਿਪ੍ਰਿਯੋऽਨਲਃ ॥ ੬੩ ॥

ਅਙ੍ਗੁਲ੍ਯਗ੍ਰਸ੍ਥਭੁਵਨੋ ਭੁਵਨੈਕਮਲਾਪਹਃ ।
ਸਾਗਰਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਿਃ ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਸਾਨਨ੍ਦਃ ਸਾਧੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸਤੀਪਤਿਃ ਸਮਰਸਃ ਸਨਕਃ ਸਰਲਃ ਸਰਃ ।
ਸੁਰਪ੍ਰਿਯੋ ਵਸੁਮਤਿਰ੍ਵਾਸਵੋ ਵਸੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬੫ ॥

ਵਿਤ੍ਤਦੋ ਵਿਤ੍ਤਨਾਥਸ਼੍ਚ ਧਨਿਨਾਂ ਧਨਦਾਯਕਃ ।
ਰਾਜੀਵਨਯਨਃ ਸ੍ਮਾਰ੍ਤਃ ਸ੍ਮਤਿਦਃ ਕਤ੍ਤਿਕਾਮ੍ਬਰਃ ॥ ੬੬ ॥

ਅਸ਼੍ਵਿਨੋऽਸ਼੍ਵਮੁਖਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰੋ ਭਰਣੋ ਭਰਣੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਾਸਨਕਃ ਕੋਲੋ ਰੋਹਿਣੀਰਮਣੋਪਮਃ ॥ ੬੭ ॥

ਰੌਹਿਣੇਯਪ੍ਰੇਮਕਰੋ ਰੋਹਿਣੀਮੋਹਨੋ ਮਗਃ ।
ਮਗਰਾਜੋ ਮਗਸ਼ਿਰਾ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਰਧ੍ਵਨਿਃ ॥ ੬੮ ॥

ਆਰ੍ਦ੍ਰਾਨਨੋ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹੋਰਗਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਭ੍ਰੂਕ੍ਸ਼ੇਪਦਤ੍ਤਵਿਭਵੋ ਭ੍ਰੂਕਰਾਲਃ ਪੁਨਰ੍ਮਯਃ ॥ ੬੯ ॥

ਪੁਨਰ੍ਦੇਵ: ਪੁਨਰ੍ਜੇਤਾ ਪੁਨਰ੍ਜੀਵਃ ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਃ ।
ਤਿਮਿਰਾਸ੍ਤਿਮਿਕੇਤੁਸ਼੍ਚ ਤਿਮਿਸ਼ਾਸੁਰਘਾਤਨਃ ॥ ੭੦ ॥

ਤਿਸ਼੍ਯਸ੍ਤੁਲਾਧਰੋ ਜਮ੍ਭੋ ਵਿਸ਼੍ਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਦਾਨਰਾਟ੍ ।
ਮਾਨਦੋ ਮਾਧਵੋ ਮਾਧੋ ਵਾਚਾਲੋ ਮਘਵੋਪਮਃ ॥ ੭੧ ॥

ਮਧ੍ਯੋ ਮਘਾਪ੍ਰਿਯੋ ਮੇਘੋ ਮਹਾਸ਼ੁਣ੍ਡੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ।
ਪੂਰ੍ਵਫਾਲ੍ਗੁਨਿਕਃ ਸ੍ਫੀਤ ਫਲ੍ਗੁਰੁਤ੍ਤਰਫਾਲ੍ਗੁਨਃ ॥ ੭੨ ॥

ਫੇਨਿਲੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸਪ੍ਤਤਨ੍ਤੁਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਘੋਣਾਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਹਸ੍ਤੋ ਹਸ੍ਤਿਵਨ੍ਧ੍ਯੋ ਹਲਾਯੁਧਃ ॥ ੭੩ ॥

ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾਰ੍ਚਿਤਪਦਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਨਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਃ ਸ਼ਿਖਿਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ਿਖਿਧ੍ਵਜਸਹੋਦਰਃ ॥ ੭੪ ॥

ਅਣੁਰੇਣੂਤ੍ਕਰਃ ਸ੍ਫਾਰੋ ਰੁਰੁਰੇਣੁਸੁਤੋ ਨਰਃ ।
ਅਨੁਰਾਧਾਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਧਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਞ੍ਛੁਕ੍ਲਃ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਃ ॥ ੭੫ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਮੂਲਂ ਚ ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਚੈਵ ਪੂਰ੍ਵਾਸ਼ਾਢਸ਼੍ਚੋਤ੍ਤਰਾਸ਼ਾਢ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭੬ ॥

ਸ਼੍ਰਵ੍ਯੋऽਭਿਜਿਦਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰਵੋ ਵੇਪਿਤਦਾਨਵਃ ।
ਸ਼੍ਰਾਵਣਃ ਸ਼੍ਰਵਣਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਧਨੀ ਧਨ੍ਯੋ ਧਨਿਸ਼੍ਠਕਃ ॥ ੭੭ ॥

ਸ਼ਾਤਾਤਪਃ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਃ ਸ਼ਰਜ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ਼ਤਾਭਿਸ਼ਕ੍ ।
ਪੂਰ੍ਵਾਭਾਦ੍ਰਪਦੋ ਭਦ੍ਰਸ਼੍ਚੋਤ੍ਤਰਾਭਾਦ੍ਰਪਾਦਿਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਰੇਣੁਕਾਤਨਯੋ ਰਾਮੋ ਰੇਵਤੀਰਮਣੋ ਰਮੀ ।
ਆਸ਼੍ਵਯੁਕ੍ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੇਸ਼੍ਟੋ ਮਾਰ੍ਗਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋ ਮਗੋਤ੍ਤਮਃ ॥ । ੭੯ ॥

ਪੋਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਃ ਫਾਲ੍ਗੁਨਾਤ੍ਮਾ ਵਸਨ੍ਤਸ਼੍ਚੈਤ੍ਰਕੋ ਮਧੁਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਦੋऽਭਿਜਿਦਾਤ੍ਮੇਯਸ੍ਤਾਰੇਸ਼ਸ੍ਤਾਰਕਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੮੦ ॥

ਪ੍ਰਤੀਤਃ ਪ੍ਰੋਰ੍ਜਿਤਃ ਪ੍ਰੀਤਃ ਪਰਮਃ ਪਰਮੋ ਹਿਤਃ ।
ਪਰਹਾ ਪਞ੍ਚਭੂਃ ਪਞ੍ਚਵਾਯੁਪੂਜ੍ਯਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੧ ॥

ਪੁਰਾਣਾਗਮਵਿਦ੍ਯੋਗੀ ਮਹਿਸ਼ੋ ਰਾਸਭੋऽਗ੍ਰਜਃ ।
ਗ੍ਰਹੋ ਮੇਸ਼ੋ ਮਸ਼ੋ ਮਨ੍ਦੋ ਮਨ੍ਮਥੋ ਮਿਥੁਨਾਕਤਿਃ ॥ ੮੨ ॥

ਕਲ੍ਪਭਤ੍ਕਟਕੋ ਦੀਪੋ ਮਰ੍ਕਟਃ ਕਰ੍ਕਟੋ ਧਣਿਃ ।
ਕੁਕ੍ਕੁਟੋ ਵਨਜੋ ਹਂਸਃ ਪਰਮਹਂਸਃ ਸਗਾਲਕਃ ॥ ੮੩ ॥

ਸਿਂਹਾ ਸਿਂਹਾਸਨਾਭੂਸ਼੍ਯੋ ਮਦ੍ਗੁਰ੍ਮੂਸ਼ਕਵਾਹਨਃ ।
ਪੁਤ੍ਰਦੋ ਨਰਕਤ੍ਰਾਤਾ ਕਨ੍ਯਾਪ੍ਰੀਤਃ ਕੁਲੋਦ੍ਵਹਃ ॥ ੮੪ ॥

ਅਤੁਲ੍ਯਰੂਪੋ ਬਲਦਸ੍ਤੁਲ੍ਯਭਤ੍ਤੁਲ੍ਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਕਃ ।
ਅਲਿਸ਼੍ਚਾਪਧਰੋ ਧਨ੍ਵੀ ਕਚ੍ਛਪੋ ਮਕਰੋ ਮਣਿਃ ॥ ੮੫ ॥

ਕੁਮ੍ਭਭਤ੍ਕਲਸ਼ਃ ਕੁਬ੍ਜੋ ਮੀਨਮਾਂਸਸੁਤਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਰਾਸ਼ਿਤਾਰਾਗ੍ਰਹਮਯਸ੍ਤਿਥਿਰੂਪੋ ਜਗਦ੍ਵਿਭੁਃ ॥ ੮੬ ॥

ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਪ੍ਰੇਯੋऽਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਦ੍ਵੈਤਨਿਸ਼੍ਚਿਤਃ ।
ਤ੍ਰਿਰੂਪਸ਼੍ਚ ਤਤੀਯਾਗ੍ਨਿਸ੍ਤ੍ਰਯੀਰੂਪਸ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ॥ ੮੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥੀਵਲ੍ਲਭੋ ਦੇਵੋ ਪਰਾਗਃ ਪਞ੍ਚਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਰਸਾਸ੍ਵਾਦਵਿਜ੍ਞਾਨਃ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੮੮ ॥

ਸਪ੍ਤਾਰ੍ਣਵਗਤਿਃ ਸਾਰਃ ਸਪ੍ਤਮੀਸ਼੍ਵਰਰੋਹਿਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੀਨਨ੍ਦਨੋਤ੍ਤਂਸੋ ਨਵਮੀਭਕ੍ਤਿਭਾਵਿਤਃ ॥ ੮੯ ॥

ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਪਤਿਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਦਸ਼ਮੀ ਦ੍ਰੁਹਿਣੋ ਦ੍ਰੁਤਃ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਗਣਯੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀਯੁਗਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੯੦ ॥

ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਮਣਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸ੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੯੧ ॥

ਦਰ੍ਸ਼ਦਰ੍ਸ਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਵਾਨਪ੍ਰਸ੍ਥੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮੌਰ੍ਵੀ ਮਧੁਰਵਾਙ੍ਮੂਲਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ਮੇਘਵਾਹਨਃ ॥ ੯੨ ॥

ਮਹਾਗਜੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਜਯਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਰੌਦ੍ਰੋ ਰੁਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਰੁਦ੍ਰਪੁਤ੍ਰੋऽਘਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੯੩ ॥

ਭਵਪ੍ਰਿਯੋ ਭਵਾਨੀਸ਼੍ਟੋ ਭਾਰਭਦ੍ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਸ਼ਲੋऽਕੁਣ੍ਠੋ ਵੈਕੁਣ੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੯੪ ॥

ਵਤ੍ਰਹਾ ਵਿਘ੍ਨਹਾ ਸੀਰਃ ਸਮਸ੍ਤਦੁਃਖਤਾਪਹਾ ।
ਮਞ੍ਜੁਲੋ ਮਾਰ੍ਜਰੋ ਮਤ੍ਤੋ ਦੁਰ੍ਗਾਪੁਤ੍ਰੋ ਦੁਰਾਲਸਃ ॥ ੯੫ ॥

ਅਨਨ੍ਤਚਿਤ੍ਸੁਧਾਧੋਰੋ ਵੀਰੋ ਵੀਰ੍ਯੈਕਸਾਧਕਃ ।
ਭਾਸ੍ਵਨ੍ਮੁਕੁਟਮਾਣਿਕ੍ਯਃ ਕੂਜਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਂਣਿਜਾਲਕਃ ॥ ੯੬ ॥

ਸ਼ੁਣ੍ਡਾਧਾਰੀ ਤੁਣ੍ਡਚਲਃ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਕਃ ।
ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੯੭ ॥

ਉਦ੍ਧਤਾਧਰਦਨ੍ਤਾਢ੍ਯੋ ਮਾਲਾਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਮਾਰਦੋ ਵਾਰਣੋ ਲੋਲਸ਼੍ਰਵਣਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਬਹਦੁਲ੍ਲਾਸਨਾਸਾਢ੍ਯੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਰਤ੍ਨਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਕਸ਼ਾਨੁਰੂਪਸ਼ੀਲਕਃ ॥ ੯੯ ॥

ਬਹਤ੍ਕਰ੍ਣਾਞ੍ਚਲੋਦ੍ਭੂਤਵਾਯੁਵੀਜਿਤਦਿਕ੍ਤਟਃ ।
ਬਹਦਾਸ੍ਯਰਵਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਭੀਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਭਾਣ੍ਡਕਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਬਹਤ੍ਪਾਦਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਸਪ੍ਤਪਾਤਾਲਦੀਪਿਤਃ ।
ਬਹਦ੍ਦਨ੍ਤਕਤਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਰਣਾਨਨ੍ਦਰਸਾਲਸਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਬਹਦ੍ਧਸ੍ਤਧਤਾਸ਼ੇਸ਼ਾਯੁਧਨਿਰ੍ਜਿਤਦਾਨਵਃ ।
ਸ੍ਫੂਰਤ੍ਸਿਨ੍ਦੂਰਵਦਨਃ ਸ੍ਫੂਰਤ੍ਤੇਜੋऽਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਉਦ੍ਦੀਪਿਤਮਣਿਃ ਸ੍ਫੂਰ੍ਜਨ੍ਨੂਪੁਰਧ੍ਵਨਿਨਾਦਿਤਃ ।
ਚਲਤ੍ਤੋਯਪ੍ਰਵਾਹਾਢ੍ਯੋ ਨਦੀਜਲਕਣਾਕਰਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਭ੍ਰਮਤ੍ਕੁਞ੍ਜਰਸਙ੍ਘਾਤਵਨ੍ਦਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਚ੍ਯੁਤਮਹਾਰੁਦ੍ਰਪੁਰਸ੍ਸਰਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਭਤਿਵ੍ਯਾਲਜਾਲੋਪਸੇਵਿਤਃ ।
ਗਰ੍ਜਤ੍ਪਞ੍ਚਾਨਨਾਰਾਵਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਕਾਸ਼ਧਰਾਤਲਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਹਾਹਾਹੂਹੂਗਤਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਸ੍ਵਰਵਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਮਾਨਸਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਬੀਜਾਖ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾऽऽਪ੍ਲਾਵਿਤਭੂਤਲਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਧ੍ਵਨਿਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਪਾਤਾਲਾਦਿਨਭਸ੍ਤਲਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰ੍ਮਹਾਮਲ੍ਲੋ ਬਲ੍ਲਹਸ੍ਤੋ ਬਲਿਃ ਕਵਿਃ ।
ਕਤਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗੋਲ੍ਲਾਸਭਾਸਮਾਨਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਦ੍ਵਾਪਰਃ ਪਰਲੋਕੈਕਃ ਕਰ੍ਮਧ੍ਵਾਨ੍ਤਸੁਧਾਕਰਃ ।
ਸੁਧਾऽऽਸਿਕ੍ਤਵਪੁਰ੍ਵ੍ਯਾਸੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਦਿਕਬਾਹੁਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਅਕਾਰਾਕਾਰਪ੍ਰੋਦ੍ਗੀਤਤਾਨਨਾਦਨਿਨਾਦਿਤਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਇਕਾਰੇਕਾਰਮਤ੍ਰਾਢ੍ਯਮਾਲਾਭ੍ਰਮਣਲਾਲਸਃ ।
ਉਕਾਰੋਕਾਰਪ੍ਰੋਦ੍ਗਾਰਿਘੋਰਨਾਗੋਪਵੀਤਕਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ऋਵਰ੍ਣਾਙ੍ਕਿਤॠਕਾਰਿਪਦ੍ਮਦ੍ਵਯਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਲਕਾਰਯੁਤਲਕਾਰਸ਼ਙ੍ਖਪੂਰ੍ਣਦਿਗਨ੍ਤਰਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਏਕਾਰੈਕਕਾਰਗਿਰਿਜਾਸ੍ਤਨਪਾਨਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਓਕਾਰੌਕਾਰਵਿਸ਼੍ਵਾਦਿਕਤਸਸ਼੍ਟਿਕ੍ਰਮਾਲਸਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਅਂਅਃਵਰ੍ਣਾਵਲੀਵ੍ਯਾਪ੍ਤਪਾਦਾਦਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਕਰ੍ਣਤਾਲਕਤਾਤ੍ਯੁਚ੍ਚੈਰ੍ਵਾਯੁਵੀਜਿਤਨਿਰ੍ਝਰਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਖਗੇਸ਼ਧ੍ਵਜਰਤ੍ਨਾਙ੍ਕਕਿਰੀਟਾਰੁਣਪਾਦਕਃ ।
ਗਰ੍ਵਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗੀਤਤਤ੍ਪਰਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਕਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਘਨਵਾਹਨਵਾਗੀਸ਼ਪੁਰਸ੍ਸਰਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਙਵਰ੍ਣਾਮਤਧਾਰਾਢ੍ਯਸ਼ੋਭਮਾਨੈਕਦਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੁਙ੍ਕੁਮਜਮ੍ਬਾਲਲਿਪ੍ਤਸਿਨ੍ਦੂਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਛਤ੍ਰਚਾਮਰਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਭ੍ਰੁਕੁਟਾਲਙ੍ਕਤਾਨਨਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਜਟਾਬਦ੍ਧਮਹਾਨਰ੍ਘਮਣਿਪਙ੍ਕ੍ਤਿਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਝਙ੍ਕਾਰਿਮਧੁਪਵ੍ਰਾਤਗਾਨਨਾਦਵਿਨਾਦਿਤਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਞਵਰ੍ਣਕਤਸਂਹਾਰਦੈਤ੍ਯਾਸਕ੍ਪਰ੍ਣਮੁਦ੍ਗਰਃ ।
ਟਕਾਰਾਖ੍ਯਾਫਲਾਸ੍ਵਾਦਵੇਪਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਮੂਰ੍ਧਜਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਠਕਾਰਾਦ੍ਯਡਕਾਰਾਙ੍ਕਢਕਾਰਾਨਨ੍ਦਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਣਵਰ੍ਣਾਮਤਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾਧਾਰਸੁਧਾਕਰਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਤਾਮ੍ਰਸਿਨ੍ਦੂਰਪੂਜਾਢ੍ਯਲਲਾਟਫਲਕਚ੍ਛਵਿਃ ।
ਥਕਾਰਘਨਪਙ੍ਕ੍ਤ੍ਯਾਤਿਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਤਾਦ੍ਵਿਜਵ੍ਰਜਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਦਯਾਮਤਹਦਮ੍ਭੋਜਧਤਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਧਨਦਾਦਿਮਹਾਯਕ੍ਸ਼ਸਂਸੇਵਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਨਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵੌਘਕਿਰੀਟਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤਃ ।
ਪਰਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਾਦਿਭੋਗੇਚ੍ਛੇਦਨਦਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਫਣਿਚਕ੍ਰਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਗਲਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਬਦ੍ਧਭ੍ਰੂਯੁਗਭੀਮੋਗ੍ਰਸਨ੍ਤਰ੍ਜਿਤਸੁਰਸੁਰਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਭਵਾਨੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨੈਕਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ।
ਮਦਿਰਾਕਲਸ਼ਸ੍ਫੀਤਕਰਾਲੈਕਕਰਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤਰਾਯਸਙ੍ਘਾਤਸਜ੍ਜੀਕਤਵਰਾਯੁਧਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਕਰਸੁਤਾਕਾਨ੍ਤਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਕੀਰ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਮਹਾਭੀਮਵਪੁਰ੍ਦੀਪ੍ਤਕਤਾਸੁਰਃ ।
ਵਰੁਣਾਦਿਦਿਗੀਸ਼ਾਨਸ੍ਵਰ੍ਚਿਤਾਰ੍ਚਨਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰੈਕਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰੇਮਨਯਨਾਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਨਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਿਤਾਲਾਪਗੀਤਗਾਨਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਮਸ੍ਤਦੁਰ੍ਗਤਿਸਰਿਨ੍ਨਾਥੋਤ੍ਤਾਰਣਕੋਡੁਪਃ ।
ਹਰਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਕੁਣ੍ਠਬ੍ਰਹ੍ਮਗੀਤਾਦਿਪਾਠਕਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾਪੂਰਿਤਹਤ੍ਪਦ੍ਮਸਂਰਕ੍ਸ਼ਿਤਚਰਾਚਰਃ ।
ਤਾਰਾਙ੍ਕਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣੈਕਾਵਿਗ੍ਰਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਭੂਸ਼ਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਿਨਾਯਕੋ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਵਿਘ੍ਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਹੇਰਮ੍ਬੋ ਮੋਦਕਾਹਾਰੋ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡੋ ਵਿਧਿਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਗੀਤੋ ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥਿਸਿਦ੍ਧਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਗਣੇਸ਼ੋ ਵਰਦੋ ਦੇਵੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਃ ।
ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਗਾਙ੍ਗੇਯੋ ਗਣਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ॐ ਸ਼੍ਰੀਦ੍ਵੈਮਾਤੁਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਁ ਦੇਵੋ ਮਹਾਗਣਪਤਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਇਦਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਮਹਾਗਣਪਤੇਃ ਸ੍ਮਤਮ੍ ।
ਗੁਹ੍ਯਂ ਗੋਪ੍ਯਤਮਂ ਸਿਦ੍ਧਂ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਗੋਪਿਤਮ੍ ॥ ੧੩੫ ॥

ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਗ੍ਰਹਤਾਰਾਮਯਂ ਰਾਸ਼ਿਵਰ੍ਣਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ ੧੩੬ ॥

ਸਰ੍ਵਾਵਿਦ੍ਯਾਮਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਧਨਂ ਸਾਧਕਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਦਿਵੌਕਸਾਮ੍ ॥ ੧੩੭ ॥

ਯਥੇਸ਼੍ਟਫਲਦਂ ਲੋਕੇ ਮਨੋਰਥਪ੍ਰਪੂਰਣਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਮਯਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਜਯਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੩੮ ॥

ਵਿਨਾਰ੍ਚਨਂ ਵਿਨਾ ਹੋਮਂ ਵਿਨਾਨ੍ਯਾਸਂ ਵਿਨਾ ਜਪਮ੍ ।
ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧੀਨਾਂ ਸਾਧਨਂ ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਤਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਾਮਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਤੁ ਪਠੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ।
ਲਿਖੇਦ੍ਭੂਰ੍ਜੇ ਮਹਾਦੇਵਿ ! ਪੁਣ੍ਯਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੪੦ ॥

ਧਾਰਯੇਤ੍ਤਂ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਵਾ ਭੁਜੇ ।
ਯੋਸ਼ਿਦ੍ਵਾਮਕਰੇ ਚੈਵ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਭੁਜੇ ॥ ੧੪੧ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਦਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਯਾਣਂ ਮੋਹਯੇਦਪਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਵਸ਼ਯੇਦਪਿ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਮਾਰਯੇਦਖਿਲਾਨ੍ ਰਿਪੂਨ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਉਚ੍ਚਾਟਯੇਚ੍ਚ ਗੀਰ੍ਵਾਣਂ ਸ਼ਮਯੇਚ੍ਚ ਧਨਞ੍ਜਯਮ੍ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਪੁਤ੍ਰਂ ਲਭੇਚ੍ਛੀਘ੍ਰਂ ਨਿਰ੍ਧਨੋ ਧਨਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪੁਰਃ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਨਗ੍ਨਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਯੁਤੋ ਦੇਵਿ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭੋਗਾਨ੍ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਰਦਂ ਪਸ਼੍ਯੇਦ੍ਗਣੇਸ਼ਂ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਯ ਇਦਂ ਪਠਤੇ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਤਸ੍ਯ ਵਿਤ੍ਤਾਦਿਵਿਭਵੋਦਾਰਾਯੁਃ ਸਮ੍ਪਦਃ ਸਦਾ ।
ਰਣੇ ਰਾਜਮਯੇ ਦ੍ਯੂਤੇ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੪੬ ॥

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਜਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਇਤੀਦਂ ਪੁਣ੍ਯਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਮਹਾਗਣਪਤੇਃ ਪੁਣ੍ਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸ੍ਵਯੋਨਿਵਤ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲਤਨ੍ਤ੍ਰੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਦੁਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Uchchishtaganapati:

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top