Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Shri Uchchishtaganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીઉચ્છિષ્ટગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
શૃણુ દેવિ રહસ્યં મે યત્પુરા સૂચિતં મયા ।
તવ ભક્ત્યા ગણેશસ્ય વક્ષ્યે નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ ।
ૐ ભગવન્ગણનાથસ્ય ઉચ્છિષ્ટસ્ય મહાત્મનઃ ।
શ્રોતું નામ સહસ્રં મે હૃદયં પ્રોત્સુકાયતે ॥ ૨ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
પ્રાઙ્મુખે ત્રિપુરાનાથે જાતા વિઘ્નકુલાઃ શિવે ।
મોહને મુચ્યતે ચેતસ્તૈઃ સર્વૈર્બલદર્પિતૈઃ ॥ ૩ ॥

તદા પ્રભું ગણાધ્યક્ષં સ્તુત્વા નામસહસ્રકૈઃ ।
વિઘ્ના દૂરાત્પલાયન્તે કાલરુદ્રાદિવ પ્રજાઃ ॥ ૪ ॥

તસ્યાનુગ્રહતો દેવિ જાતોઽહં ત્રિપુરાન્તકઃ ।
તમદ્યાપિ ગણેશાનં સ્તૌમિ નામસહસ્રકૈઃ ॥ ૫ ॥

તદદ્ય તવ ભક્ત્યાહં સાધકાનાં હિતાય ચ ।
મહાગણપતેર્વક્ષ્યે દિવ્યં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૬ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીઉચ્છિષ્ટગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય શ્રીભૈરવ ઋષિઃ ।
ગાયત્રી છન્દઃ । શ્રીમહાગણપતિર્દેવતા ।
ગં બીજમ્ । હ્રીં શક્તિઃ । કુરુકુરુ કીલકમ્ ।
મમ ધર્માર્થકામમોક્ષાર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ૐ હ્રીં શ્રીં ક્લીં ગણાધ્યક્ષો ગ્લૌં ગઁ ગણપતિર્ગુણી ।
ગુણાઢ્યો નિર્ગુણો ગોપ્તા ગજવક્ત્રો વિભાવસુઃ ॥ ૭ ॥

વિશ્વેશ્વરો વિભાદીપ્તો દીપનો ધીવરો ધની ।
સદા શાન્તો જગત્ત્રાતા વિશ્વાવર્તો વિભાકરઃ ॥ ૮ ॥

વિશ્રમ્ભી વિજયો વૈદ્યો વારાન્નિધિરનુત્તમઃ ।
અણિમાવિભવઃ શ્રેષ્ઠો જ્યેષ્ઠો ગાથાપ્રિયો ગુરુઃ ॥ ૯ ॥

સૃષ્ટિકર્તા જગદ્ધર્તા વિશ્વભર્તા જગન્નિધિઃ ।
પતિઃ પીતવિભૂષાઙ્કો રક્તાક્ષો લોહિતામ્બરઃ ॥ ૧૦ ॥

વિરૂપાક્ષો વિમાનસ્થો વિનીતઃ સદસ્યઃ સુખી । સાત્વતઃ
સુરૂપઃ સાત્ત્વિકઃ સત્યઃ શુદ્ધઃ શઙ્કરનન્દનઃ ॥ ૧૧ ॥

નન્દીશ્વરો જયાનન્દી વન્દ્યઃ સ્તુત્યો વિચક્ષણઃ ।
દૈત્યમર્દ્દી સદાક્ષીબો મદિરારુણલોચનઃ ॥ ૧૨ ॥

સારાત્મા વિશ્વસારશ્ચ વિશ્વસારો(૨) વિલેપનઃ ।
પરં બ્રહ્મ પરં જ્યોતિઃ સાક્ષી ત્ર્યક્ષો વિકત્થનઃ ॥ ૧૩ ॥

વિશ્વેશ્વરો વીરહર્તા સૌભાગ્યો ભાગ્યવર્દ્ધનઃ ।
ભૃઙ્ગિરિટી ભૃઙ્ગમાલી ભૃઙ્ગકૂજિતનાદિતઃ ॥ ૧૪ ॥

વિનર્તકો વિનીતોઽપિ વિનતાનન્દનાર્ચિતઃ ।
વૈનતેયો વિનમ્રાઙ્ગો વિશ્વનાયકનાયકઃ ॥ ૧૫ ॥

વિરાટકો વિરાટશ્ચ વિદગ્ધો વિધુરાત્મભૂઃ ।
પુષ્પદન્તઃ પુષ્પહારી પુષ્પમાલાવિભૂષણઃ ॥ ૧૬ ॥

પુષ્પેષુમથનઃ પુષ્ટો વિવર્તઃ કર્તરીકરઃ ।
અન્ત્યોઽન્તકશ્ચિત્તગણાશ્ચિત્તચિન્તાપહારકઃ ॥ ૧૭ ॥

અચિન્ત્યોઽચિન્ત્યરૂપશ્ચ ચન્દનાકુલમુણ્ડકઃ ।
લોહિતો લિપિતો લુપ્તો લોહિતાક્ષો વિલોભકઃ ॥ ૧૮ ॥

લબ્ધાશયો લોભરતો લોભદોઽલઙ્ઘ્યગર્ધકઃ ।
સુન્દરઃ સુન્દરીપુત્રઃ સમસ્તાસુરઘાતકઃ ॥ ૧૯ ॥

નૂપુરાઢ્યો વિભવેન્દ્રો નરનારાયણો રવિઃ ।
વિચારો વાન્તદો વાગ્મી વિતર્કી વિજયીશ્વરઃ ॥ ૨૦ ॥

સુજો બુદ્ધઃ સદારૂપઃ સુખદઃ સુખસેવિતઃ ।
વિકર્તનો વિપચ્ચારી વિનટો નટનર્તકઃ ॥ ૨૧ ॥

નટો નાટ્યપ્રિયો નાદોઽનન્તોઽનન્તગુણાત્મકઃ ।
ગઙ્ગાજલપાનપ્રિયો ગઙ્ગાતીરવિહારકૃત્ ॥ ૨૨।
ગઙ્ગાપ્રિયો ગઙ્ગજશ્ચ વાહનાદિપુરઃસરઃ ।
ગન્ધમાદનસંવાસો ગન્ધમાદનકેલિકૃત્ ॥ ૨૩ ॥

ગન્ધાનુલિપ્તપૂર્વાઙ્ગઃ સર્વદેવસ્મરઃ સદા ।
ગણગન્ધર્વરાજેશો ગણગન્ધર્વસેવિતઃ ॥ ૨૪ ॥

ગન્ધર્વપૂજિતો નિત્યં સર્વરોગવિનાશકઃ ।
ગન્ધર્વગણસંસેવ્યો ગન્ધર્વવરદાયકઃ ॥ ૨૫ ॥

ગન્ધર્વો ગન્ધમાતઙ્ગો ગન્ધર્વકુલદૈવતઃ ।
ગન્ધર્વગર્વસંવેગો ગન્ધર્વવરદાયકઃ ॥ ૨૬ ॥

ગન્ધર્વપ્રબલાર્તિઘ્નો ગન્ધર્વગણસંયુતઃ ।
ગન્ધર્વાદિગુણાનન્દો નન્દોઽનન્તગુણાત્મકઃ ॥ ૨૭ ॥

વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વધાતા વિનતાસ્યો વિનર્તકઃ ।
કરાલઃ કામદઃ કાન્તઃ કમનીયઃ કલાનિધિઃ ॥ ૨૮ ॥

કારુણ્યરૂપઃ કુટિલઃ કુલાચારી કુલેશ્વરઃ ।
વિકરાલો રણશ્રેષ્ઠઃ સંહારો હારભૂષણઃ ॥ ૨૯ ॥

ઉરુરભ્યમુખો રક્તો દેવતાદયિતૌરસઃ ।
મહાકાલો મહાદંષ્ટ્રો મહોરગભયાનકઃ ॥ ૩૦ ॥

ઉન્મત્તરૂપઃ કાલાગ્નિરગ્નિસૂર્યેન્દુલોચનઃ ।
સિતાસ્યઃ સિતમાલ્યશ્ચ સિતદન્તઃ સિતાંશુમાન્ ॥ ૩૧ ॥

અસિતાત્મા ભૈરવેશો ભાગ્યવાન્ભગવાન્ભવઃ ।
ગર્ભાત્મજો ભગાવાસો ભગદો ભગવર્દ્ધનઃ ॥ ૩૨ ॥

શુભઙ્કરઃ શુચિઃ શાન્તઃ શ્રેષ્ઠઃ શ્રવ્યઃ શચીપતિઃ ।
વેદાદ્યો વેદકર્તા ચ વેદવેદ્યઃ સનાતનઃ ॥ ૩૩ ॥

વિદ્યાપ્રદો વેદરસો વૈદિકો વેદપારગઃ ।
વેદધ્વનિરતો વીરો વેદવિદ્યાગમોઽર્થવિત્ ॥ ૩૪ ॥

તત્ત્વજ્ઞઃ સર્વગઃ સાધુઃ સદયઃ સદસન્મયઃ ।
શિવશઙ્કરઃ શિવસુતઃ શિવાનન્દવિવર્દ્ધનઃ ॥ ૩૫ ॥

શૈત્યઃ શ્વેતઃ શતમુખો મુગ્ધો મોદકભૂષણઃ ।
દેવો દિનકરો ધીરો ધૃતિમાન્દ્યુતિમાન્ધવઃ ॥ ૩૬ ॥

શુદ્ધાત્મા શુદ્ધમતિમાઞ્છુદ્ધદીપ્તિઃ શુચિવ્રતઃ ।
શરણ્યઃ શૌનકઃ શૂરઃ શરદમ્ભોજધારકઃ ॥ ૩૭ ॥ ન્
દારકઃ શિખિવાહેષ્ટઃ સિતઃ શઙ્કરવલ્લભઃ ।
શઙ્કરો નિર્ભયો નિત્યો લયકૃલ્લાસ્યતત્પરઃ ॥ ૩૮ ॥

લૂતો લીલારસોલ્લાસી વિલાસી વિભ્રમો ભ્રમઃ ।
ભ્રમણઃ શશિભૃત્સુર્યઃ શનિર્ધરણિનન્દનઃ ॥ ૩૯ ॥

બુધો વિબુધસેવ્યશ્ચ બુધરાજો બલંધરઃ ।
જીવો જીવપ્રદો જેતા સ્તુત્યો નિત્યો રતિપ્રિયઃ ॥ ૪૦ ॥

જનકો જનમાર્ગજ્ઞો જનરક્ષણતત્પરઃ ।
જનાનન્દપ્રદાતા ચ જનકાહ્લાદકારકઃ ॥ ૪૧।
વિબુધો બુધમાન્યશ્ચ જૈનમાર્ગનિવર્તકઃ ।
ગચ્છો ગણપતિર્ગચ્છનાયકો ગચ્છગર્વહા ॥ ૪૨ ॥

ગચ્છરાજોથ ગચ્છેથો ગચ્છરાજનમસ્કૃતઃ ।
ગચ્છપ્રિયો ગચ્છગુરુર્ગચ્છત્રાકૃદ્યમાતુરઃ ॥ ૪૩ ॥

ગચ્છપ્રભુર્ગચ્છચરો ગચ્છપ્રિયકૃતાદ્યમઃ ।
ગચ્છગીતગુણોગર્તો મર્યાદાપ્રતિપાલકઃ ॥ ૪૪ ॥

ગીર્વાણાગમસારસ્ય ગર્ભો ગીર્વાણદેવતા ।
ગૌરીસુતો ગુરુવરો ગૌરાઙ્ગો ગણપૂજિતઃ ॥ ૪૫ ॥

પરમ્પદં પરન્ધામ પરમાત્મા કવિઃ કુજઃ ।
રાહુર્દૈત્યશિરશ્છેદી કેતુઃ કનકકુણ્ડલઃ ॥ ૪૬ ॥

ગ્રહેન્દ્રો ગ્રહિતો ગ્રાહ્યોઽગ્રણીર્ઘુર્ઘુરનાદિતઃ ।
પર્જન્યઃ પીવરઃ પત્રી પીનવક્ષાઃ પરાક્રમી ॥ ૪૭ ॥

વનેચરો વનસ્પતિર્વનવાસી સ્મરોપમઃ ।
પુણ્યઃ પૂતઃ પવિત્રશ્ચ પરાત્મા પૂર્ણાવિગ્રહઃ ॥ ૪૮ ॥

પૂર્ણેન્દુસુકલાકારો મન્ત્રપૂર્ણમનોરથઃ ।
યુગાત્મા યુગકૃદ્યજ્વા યાજ્ઞિકો યજ્ઞવત્સલઃ ॥ ૪૯ ॥

યશસ્યો યજમાનેષ્ટો વજ્રભૃદ્વજ્રપઞ્જરઃ ।
મણિભદ્રો મણિમયો માન્યો મીનધ્વજાશ્રિતઃ ॥ ૫૦ ॥

મીનધ્વજો મનોહારી યોગિનાં યોગવર્ધનઃ ।
દ્રષ્ટા સ્રષ્ટા તપસ્વી ચ વિગ્રહી તાપસપ્રિયઃ ॥ ૫૧ ॥

તપોમયસ્તપોમૂર્તિસ્તપનશ્ચ તપોધનઃ ।
સમ્પત્તિસદનાકારઃ સમ્પત્તિસુખદાયકઃ ॥ ૫૨ ॥

સમ્પત્તિસુખકર્તા ચ સમ્પત્તિસુભગાનનઃ ।
સમ્પત્તિશુભદો નિત્યસમ્પત્તિશ્ચ યશોધનઃ ॥ ૫૩ ॥

રુચકો મેચકસ્તુષ્ટઃ પ્રભુસ્તોમરઘાતકઃ ।
દણ્ડી ચણ્ડાંશુરવ્યક્તઃ કમણ્ડલુધરોઽનઘઃ ॥ ૫૪ ॥

કામી કર્મરતઃ કાલઃ કોલઃ ક્રન્દિતદિક્તટઃ ।
ભ્રામકો જાતિપૂજ્યશ્ચ જાડ્યહા જડસૂદનઃ ॥ ૫૫ ॥

જાલન્ધરો જગદ્વાસી હાસ્યકૃદ્ગહનો ગુહઃ ।
હવિષ્માન્હવ્યવાહાક્ષો હાટકો હાટકાઙ્ગદઃ ॥ ૫૬ ॥

સુમેરુર્હિમવાન્હોતા હરપુત્રો હલઙ્કષઃ ।
હાલાપ્રિયો હૃદા શાન્તઃ કાન્તાહૃદયપોષણઃ ॥ ૫૭ ॥

શોષણઃ ક્લેશહા ક્રૂરઃ કઠોરઃ કઠિનાકૃતિઃ ।
કુબેરો ધીમયો ધ્યાતા ધ્યેયો ધીમાન્દયાનિધિઃ ॥ ૫૮ ॥

દવિષ્ઠો દમનો હૃષ્ટો દાતા ત્રાતા પિતાસમઃ ।
નિર્ગતો નૈગમોઽગમ્યો નિર્જયો જટિલોઽજરઃ ॥ ૫૯ ॥

જનજીવો જિતારાતિર્જગદ્વ્યાપી જગન્મયઃ ।
ચામીકરનિભો નાભ્યો નલિનાયતલોચનઃ ॥ ૬૦ ॥

રોચનો મોચકો મન્ત્રી મન્ત્રકોટિસમાશ્રિતઃ ।
પઞ્ચભૂતાત્મકઃ પઞ્ચસાયકઃ પઞ્ચવક્ત્રકઃ ॥ ૬૧ ॥

પઞ્ચમઃ પશ્ચિમઃ પૂર્વઃ પૂર્ણઃ કીર્ણાલકઃ કુણિઃ ।
કઠોરહૃદયો ગ્રીવાલઙ્કૃતો લલિતાશયઃ ॥ ૬૨ ॥

લોલચિત્તો બૃહન્નાસો માસપક્ષર્તુરૂપવાન્ ।
ધ્રુવો દ્રુતગતિર્બન્ધો ધર્મી નાકિપ્રિયોઽનલઃ ॥ ૬૩ ॥

અઙ્ગુલ્યગ્રસ્થભુવનો ભુવનૈકમલાપહઃ ।
સાગરઃ સ્વર્ગતિઃ સ્વક્ષઃ સાનન્દઃ સાધુપૂજિતઃ ॥ ૬૪ ॥

સતીપતિઃ સમરસઃ સનકઃ સરલઃ સરઃ ।
સુરપ્રિયો વસુમતિર્વાસવો વસુપૂજિતઃ ॥ ૬૫ ॥

વિત્તદો વિત્તનાથશ્ચ ધનિનાં ધનદાયકઃ ।
રાજીવનયનઃ સ્માર્તઃ સ્મૃતિદઃ કૃત્તિકામ્બરઃ ॥ ૬૬ ॥

અશ્વિનોઽશ્વમુખઃ શુભ્રો ભરણો ભરણીપ્રિયઃ ।
કૃત્તિકાસનકઃ કોલો રોહિણીરમણોપમઃ ॥ ૬૭ ॥

રૌહિણેયપ્રેમકરો રોહિણીમોહનો મૃગઃ ।
મૃગરાજો મૃગશિરા માધવો મધુરધ્વનિઃ ॥ ૬૮ ॥

આર્દ્રાનનો મહાબુદ્ધિર્મહોરગવિભૂષણઃ ।
ભ્રૂક્ષેપદત્તવિભવો ભ્રૂકરાલઃ પુનર્મયઃ ॥ ૬૯ ॥

પુનર્દેવ: પુનર્જેતા પુનર્જીવઃ પુનર્વસુઃ ।
તિમિરાસ્તિમિકેતુશ્ચ તિમિષાસુરઘાતનઃ ॥ ૭૦ ॥

તિષ્યસ્તુલાધરો જૃમ્ભો વિશ્લેષાશ્લેષદાનરાટ્ ।
માનદો માધવો માધો વાચાલો મઘવોપમઃ ॥ ૭૧ ॥

મધ્યો મઘાપ્રિયો મેઘો મહાશુણ્ડો મહાભુજઃ ।
પૂર્વફાલ્ગુનિકઃ સ્ફીત ફલ્ગુરુત્તરફાલ્ગુનઃ ॥ ૭૨ ॥

ફેનિલો બ્રહ્મદો બ્રહ્મા સપ્તતન્તુસમાશ્રયઃ ।
ઘોણાહસ્તશ્ચતુર્હસ્તો હસ્તિવન્ધ્યો હલાયુધઃ ॥ ૭૩ ॥

ચિત્રામ્બરાર્ચિતપદઃ સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિનિગ્રહઃ ।
વિશાખઃ શિખિસેવ્યશ્ચ શિખિધ્વજસહોદરઃ ॥ ૭૪ ॥

અણુરેણૂત્કરઃ સ્ફારો રુરુરેણુસુતો નરઃ ।
અનુરાધાપ્રિયો રાધઃ શ્રીમાઞ્છુક્લઃ શુચિસ્મિતઃ ॥ ૭૫ ॥

જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠાર્ચિતપદો મૂલં ચ ત્રિજગદ્ગુરુઃ ।
શુચિશ્ચૈવ પૂર્વાષાઢશ્ચોત્તરાષાઢ ઈશ્વરઃ ॥ ૭૬ ॥

શ્રવ્યોઽભિજિદનન્તાત્મા શ્રવો વેપિતદાનવઃ ।
શ્રાવણઃ શ્રવણઃ શ્રોતા ધની ધન્યો ધનિષ્ઠકઃ ॥ ૭૭ ॥

શાતાતપઃ શાતકુમ્ભઃ શરજ્જ્યોતિઃ શતાભિષક્ ।
પૂર્વાભાદ્રપદો ભદ્રશ્ચોત્તરાભાદ્રપાદિતઃ ॥ ૭૮ ॥

રેણુકાતનયો રામો રેવતીરમણો રમી ।
આશ્વયુક્કાર્તિકેયેષ્ટો માર્ગશીર્ષો મૃગોત્તમઃ ॥ । ૭૯ ॥

પોષેશ્વરઃ ફાલ્ગુનાત્મા વસન્તશ્ચૈત્રકો મધુઃ ।
રાજ્યદોઽભિજિદાત્મેયસ્તારેશસ્તારકદ્યુતિઃ ॥ ૮૦ ॥

પ્રતીતઃ પ્રોર્જિતઃ પ્રીતઃ પરમઃ પરમો હિતઃ ।
પરહા પઞ્ચભૂઃ પઞ્ચવાયુપૂજ્યપરિગ્રહઃ ॥ ૮૧ ॥

પુરાણાગમવિદ્યોગી મહિષો રાસભોઽગ્રજઃ ।
ગ્રહો મેષો મૃષો મન્દો મન્મથો મિથુનાકૃતિઃ ॥ ૮૨ ॥

કલ્પભૃત્કટકો દીપો મર્કટઃ કર્કટો ધૃણિઃ ।
કુક્કુટો વનજો હંસઃ પરમહંસઃ સૃગાલકઃ ॥ ૮૩ ॥

સિંહા સિંહાસનાભૂષ્યો મદ્ગુર્મૂષકવાહનઃ ।
પુત્રદો નરકત્રાતા કન્યાપ્રીતઃ કુલોદ્વહઃ ॥ ૮૪ ॥

અતુલ્યરૂપો બલદસ્તુલ્યભૃત્તુલ્યસાક્ષિકઃ ।
અલિશ્ચાપધરો ધન્વી કચ્છપો મકરો મણિઃ ॥ ૮૫ ॥

કુમ્ભભૃત્કલશઃ કુબ્જો મીનમાંસસુતર્પિતઃ ।
રાશિતારાગ્રહમયસ્તિથિરૂપો જગદ્વિભુઃ ॥ ૮૬ ॥

પ્રતાપી પ્રતિપત્પ્રેયોઽદ્વિતીયોઽદ્વૈતનિશ્ચિતઃ ।
ત્રિરૂપશ્ચ તૃતીયાગ્નિસ્ત્રયીરૂપસ્ત્રયીતનુઃ ॥ ૮૭ ॥

ચતુર્થીવલ્લભો દેવો પરાગઃ પઞ્ચમીશ્વરઃ ।
ષડ્રસાસ્વાદવિજ્ઞાનઃ ષષ્ઠીષષ્ટિકવત્સલઃ ॥ ૮૮ ॥

સપ્તાર્ણવગતિઃ સારઃ સપ્તમીશ્વરરોહિતઃ ।
અષ્ટમીનન્દનોત્તંસો નવમીભક્તિભાવિતઃ ॥ ૮૯ ॥

દશદિક્પતિપૂજ્યશ્ચ દશમી દ્રુહિણો દ્રુતઃ ।
એકાદશાત્મગણયો દ્વાદશીયુગચર્ચિતઃ ॥ ૯૦ ॥

ત્રયોદશમણિસ્તુત્યશ્ચતુર્દશસ્વરપ્રિયઃ ।
ચતુર્દશેન્દ્રસંસ્તુત્યઃ પૂર્ણિમાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૯૧ ॥

દર્શદર્શો દર્શનશ્ચ વાનપ્રસ્થો મહેશ્વરઃ ।
મૌર્વી મધુરવાઙ્મૂલમૂર્તિમાન્મેઘવાહનઃ ॥ ૯૨ ॥

મહાગજો જિતક્રોધો જિતશત્રુર્જયાશ્રયઃ ।
રૌદ્રો રુદ્રપ્રિયો રુદ્રો રુદ્રપુત્રોઽઘનાશનઃ ॥ ૯૩ ॥

ભવપ્રિયો ભવાનીષ્ટો ભારભૃદ્ભૂતભાવનઃ ।
ગાન્ધર્વકુશલોઽકુણ્ઠો વૈકુણ્ઠો વિષ્ટરશ્રવાઃ ॥ ૯૪ ॥

વૃત્રહા વિઘ્નહા સીરઃ સમસ્તદુઃખતાપહા ।
મઞ્જુલો માર્જરો મત્તો દુર્ગાપુત્રો દુરાલસઃ ॥ ૯૫ ॥

અનન્તચિત્સુધાધોરો વીરો વીર્યૈકસાધકઃ ।
ભાસ્વન્મુકુટમાણિક્યઃ કૂજત્કિઙ્કિંણિજાલકઃ ॥ ૯૬ ॥

શુણ્ડાધારી તુણ્ડચલઃ કુણ્ડલી મુણ્ડમાલકઃ ।
પદ્માક્ષઃ પદ્મહસ્તશ્ચ પદ્મનાભસમર્ચિતઃ ॥ ૯૭ ॥

ઉદ્ધૃતાધરદન્તાઢ્યો માલાભૂષણભૂષિતઃ ।
મારદો વારણો લોલશ્રવણઃ શૂર્પકર્ણકઃ ॥ ૯૮ ॥

બૃહદુલ્લાસનાસાઢ્યો વ્યાપ્તત્રૈલોક્યમણ્ડલઃ ।
રત્નમણ્ડલમધ્યસ્થઃ કૃશાનુરૂપશીલકઃ ॥ ૯૯ ॥

બૃહત્કર્ણાઞ્ચલોદ્ભૂતવાયુવીજિતદિક્તટઃ ।
બૃહદાસ્યરવાક્રાન્તભીતબ્રહ્માણ્ડભાણ્ડકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

બૃહત્પાદસમાક્રાન્તસપ્તપાતાલદીપિતઃ ।
બૃહદ્દન્તકૃતાત્યુગ્રરણાનન્દરસાલસઃ ॥ ૧૦૧ ॥

બૃહદ્ધસ્તધૃતાશેષાયુધનિર્જિતદાનવઃ ।
સ્ફૂરત્સિન્દૂરવદનઃ સ્ફૂરત્તેજોઽગ્નિલોચનઃ ॥ ૧૦૨ ॥

ઉદ્દીપિતમણિઃ સ્ફૂર્જન્નૂપુરધ્વનિનાદિતઃ ।
ચલત્તોયપ્રવાહાઢ્યો નદીજલકણાકરઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ભ્રમત્કુઞ્જરસઙ્ઘાતવન્દિતાઙ્ઘ્રિસરોરુહઃ ।
બ્રહ્માચ્યુતમહારુદ્રપુરસ્સરસુરાર્ચિતઃ ॥ ૧૦૪ ॥

અશેષશેષપ્રભૃતિવ્યાલજાલોપસેવિતઃ ।
ગર્જત્પઞ્ચાનનારાવવ્યાપ્તાકાશધરાતલઃ ॥ ૧૦૫ ॥

હાહાહૂહૂગતાત્યુગ્રસ્વરવિભ્રાન્તમાનસઃ ।
પઞ્ચાશદ્વર્ણબીજાખ્યમન્ત્રમન્ત્રિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૬ ॥

વેદાન્તશાસ્ત્રપીયૂષધારાઽઽપ્લાવિતભૂતલઃ ।
શઙ્ખધ્વનિસમાક્રાન્તપાતાલાદિનભસ્તલઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ચિન્તામણિર્મહામલ્લો બલ્લહસ્તો બલિઃ કવિઃ ।
કૃતત્રેતાયુગોલ્લાસભાસમાનજગત્ત્રયઃ ॥ ૧૦૮ ॥

દ્વાપરઃ પરલોકૈકઃ કર્મધ્વાન્તસુધાકરઃ ।
સુધાઽઽસિક્તવપુર્વ્યાસો બ્રહ્માણ્ડાદિકબાહુકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણપઙ્ક્તિસમુજ્જ્વલઃ ।
અકારાકારપ્રોદ્ગીતતાનનાદનિનાદિતઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ઇકારેકારમત્રાઢ્યમાલાભ્રમણલાલસઃ ।
ઉકારોકારપ્રોદ્ગારિઘોરનાગોપવીતકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

ઋવર્ણાઙ્કિતૠકારિપદ્મદ્વયસમુજ્જ્વલઃ ।
લૃકારયુતલૄકારશઙ્ખપૂર્ણદિગન્તરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

એકારૈકકારગિરિજાસ્તનપાનવિચક્ષણઃ ।
ઓકારૌકારવિશ્વાદિકૃતસૃષ્ટિક્રમાલસઃ ॥ ૧૧૩ ॥

અંઅઃવર્ણાવલીવ્યાપ્તપાદાદિશીર્ષમણ્ડલઃ ।
કર્ણતાલકૃતાત્યુચ્ચૈર્વાયુવીજિતનિર્ઝરઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ખગેશધ્વજરત્નાઙ્કકિરીટારુણપાદકઃ ।
ગર્વિતાશેષગન્ધર્વગીતતત્પરશ્રોત્રકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ઘનવાહનવાગીશપુરસ્સરસુરાર્ચિતઃ ।
ઙવર્ણામૃતધારાઢ્યશોભમાનૈકદન્તકઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ચન્દ્રકુઙ્કુમજમ્બાલલિપ્તસિન્દૂરવિગ્રહઃ ।
છત્રચામરરત્નાઢ્યભ્રુકુટાલઙ્કૃતાનનઃ ॥ ૧૧૭ ॥

જટાબદ્ધમહાનર્ઘમણિપઙ્ક્તિવિરાજિતઃ ।
ઝઙ્કારિમધુપવ્રાતગાનનાદવિનાદિતઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ઞવર્ણકૃતસંહારદૈત્યાસૃક્પર્ણમુદ્ગરઃ ।
ટકારાખ્યાફલાસ્વાદવેપિતાશેષમૂર્ધજઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ઠકારાદ્યડકારાઙ્કઢકારાનન્દતોષિતઃ ।
ણવર્ણામૃતપીયૂષધારાધારસુધાકરઃ ॥ ૧૨૦ ॥

તામ્રસિન્દૂરપૂજાઢ્યલલાટફલકચ્છવિઃ ।
થકારઘનપઙ્ક્ત્યાતિસન્તોષિતાદ્વિજવ્રજઃ ॥ ૧૨૧ ॥

દયામૃતહૃદમ્ભોજધૃતત્રૈલોક્યમણ્ડલઃ ।
ધનદાદિમહાયક્ષસંસેવિતપદામ્બુજઃ ॥ ૧૨૨ ॥

નમિતાશેષદેવૌઘકિરીટમણિરઞ્જિતઃ ।
પરવર્ગાપવર્ગાદિભોગેચ્છેદનદક્ષકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ફણિચક્રસમાક્રાન્તગલમણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
બદ્ધભ્રૂયુગભીમોગ્રસન્તર્જિતસુરસુરઃ ॥ ૧૨૪ ॥

ભવાનીહૃદયાનન્દવર્દ્ધનૈકનિશાકરઃ ।
મદિરાકલશસ્ફીતકરાલૈકકરામ્બુજઃ ॥ ૧૨૫ ॥

યજ્ઞાન્તરાયસઙ્ઘાતસજ્જીકૃતવરાયુધઃ ।
રત્નાકરસુતાકાન્તિક્રાન્તિકીર્તિવિવર્ધનઃ ॥ ૧૨૬ ॥

લમ્બોદરમહાભીમવપુર્દીપ્તકૃતાસુરઃ ।
વરુણાદિદિગીશાનસ્વર્ચિતાર્ચનચર્ચિતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

શઙ્કરૈકપ્રિયપ્રેમનયનાન્દવર્દ્ધનઃ ।
ષોડશસ્વરિતાલાપગીતગાનવિચક્ષણઃ ॥ ૧૨૮ ॥

સમસ્તદુર્ગતિસરિન્નાથોત્તારણકોડુપઃ ।
હરાદિબ્રહ્મવૈકુણ્ઠબ્રહ્મગીતાદિપાઠકઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ક્ષમાપૂરિતહૃત્પદ્મસંરક્ષિતચરાચરઃ ।
તારાઙ્કમન્ત્રવર્ણૈકાવિગ્રહોજ્જ્વલવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૦ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તવિદ્યાભૂષિતવિગ્રહઃ ।
ૐ શ્રીવિનાયકો ૐ હ્રીં વિઘ્નાધ્યક્ષો ગણાધિપઃ ॥ ૧૩૧ ॥

હેરમ્બો મોદકાહારો વક્રતુણ્ડો વિધિઃ સ્મૃતઃ ।
વેદાન્તગીતો વિદ્યાર્થિસિદ્ધમન્ત્રઃ ષડક્ષરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ગણેશો વરદો દેવો દ્વાદશાક્ષરમન્ત્રિતઃ ।
સપ્તકોટિમહામન્ત્રમન્ત્રિતાશેષવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ગાઙ્ગેયો ગણસેવ્યશ્ચ ૐ શ્રીદ્વૈમાતુરઃ શિવઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ક્લીં ગ્લૌં ગઁ દેવો મહાગણપતિઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૩૪ ॥

ઇદં નામસહસ્રં તુ મહાગણપતેઃ સ્મૃતમ્ ।
ગુહ્યં ગોપ્યતમં સિદ્ધં સર્વતન્ત્રેષુ ગોપિતમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

સર્વમન્ત્રમયં દિવ્યં સર્વવિઘ્નવિનાશનમ્ ।
ગ્રહતારામયં રાશિવર્ણપઙ્ક્તિસમન્વિતમ્ ॥ ૧૩૬ ॥

સર્વાવિદ્યામયં બ્રહ્મસાધનં સાધકપ્રિયમ્ ।
ગણેશસ્ય ચ સર્વસ્વં રહસ્યં ત્રિદિવૌકસામ્ ॥ ૧૩૭ ॥

યથેષ્ટફલદં લોકે મનોરથપ્રપૂરણમ્ ।
અષ્ટસિદ્ધિમયં શ્રેષ્ઠં સાધકાનાં જયપ્રદમ્ ॥ ૧૩૮ ॥

વિનાર્ચનં વિના હોમં વિનાન્યાસં વિના જપમ્ ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધીનાં સાધનં સ્મૃતિમાત્રતઃ ॥ ૧૩૯ ॥

ચતુર્થ્યામર્ધરાત્રે તુ પઠેન્મન્ત્રી ચતુષ્પથે ।
લિખેદ્ભૂર્જે મહાદેવિ ! પુણ્યં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

ધારયેત્તં ચતુર્દશ્યાં મધ્યાહ્ને મૂર્ધ્નિ વા ભુજે ।
યોષિદ્વામકરે ચૈવ પુરુષો દક્ષિણે ભુજે ॥ ૧૪૧ ॥

સ્તમ્ભયેદપિ બ્રહ્યાણં મોહયેદપિ શઙ્કરમ્ ।
વશયેદપિ ત્રૈલોક્યં મારયેદખિલાન્ રિપૂન્ ॥ ૧૪૨ ॥

ઉચ્ચાટયેચ્ચ ગીર્વાણં શમયેચ્ચ ધનઞ્જયમ્ ।
વન્ધ્યા પુત્રં લભેચ્છીઘ્રં નિર્ધનો ધનમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૪૩ ॥

ત્રિવારં યઃ પઠેદ્રાત્રૌ ગણેશસ્ય પુરઃ શિવે ।
નગ્નઃ શક્તિયુતો દેવિ ભુક્ત્વા ભોગાન્યથેપ્સિતાન્ ॥ ૧૪૪ ॥

પ્રત્યક્ષવરદં પશ્યેદ્ગણેશં સાધકોત્તમઃ ।
ય ઇદં પઠતે નામ્નાં સહસ્રં ભક્તિપૂર્વકમ્ ॥ ૧૪૫ ॥

તસ્ય વિત્તાદિવિભવોદારાયુઃ સમ્પદઃ સદા ।
રણે રાજમયે દ્યૂતે પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૪૬ ॥

સર્વત્ર જયમાપ્નોતિ ગણેશસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૧૪૭ ॥

ઇતીદં પુણ્યસર્વસ્વં મન્ત્રનામસહસ્રકમ્ ।
મહાગણપતેઃ પુણ્યં ગોપનીયં સ્વયોનિવત્ ॥ ૧૪૭ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલતન્ત્રે
શ્રીમદુચ્છિષ્ટગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Uchchishtaganapati:

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top