Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Shri Uchchishtaganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഉച്ഛിഷ്ടഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।
ശൃണു ദേവി രഹസ്യം മേ യത്പുരാ സൂചിതം മയാ ।
തവ ഭക്ത്യാ ഗണേശസ്യ വക്ഷ്യേ നാമസഹസ്രകം ॥ 1 ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച ।
ഓം ഭഗവന്‍ഗണനാഥസ്യ ഉച്ഛിഷ്ടസ്യ മഹാത്മനഃ ।
ശ്രോതും നാമ സഹസ്രം മേ ഹൃദയം പ്രോത്സുകായതേ ॥ 2 ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।
പ്രാങ്മുഖേ ത്രിപുരാനാഥേ ജാതാ വിഘ്നകുലാഃ ശിവേ ।
മോഹനേ മുച്യതേ ചേതസ്തൈഃ സര്‍വൈര്‍ബലദര്‍പിതൈഃ ॥ 3 ॥

തദാ പ്രഭും ഗണാധ്യക്ഷം സ്തുത്വാ നാമസഹസ്രകൈഃ ।
വിഘ്നാ ദൂരാത്പലായന്തേ കാലരുദ്രാദിവ പ്രജാഃ ॥ 4 ॥

തസ്യാനുഗ്രഹതോ ദേവി ജാതോഽഹം ത്രിപുരാന്തകഃ ।
തമദ്യാപി ഗണേശാനം സ്തൌമി നാമസഹസ്രകൈഃ ॥ 5 ॥

തദദ്യ തവ ഭക്ത്യാഹം സാധകാനാം ഹിതായ ച ।
മഹാഗണപതേര്‍വക്ഷ്യേ ദിവ്യം നാമസഹസ്രകം ॥ 6 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീഉച്ഛിഷ്ടഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ശ്രീഭൈരവ ഋഷിഃ ।
ഗായത്രീ ഛന്ദഃ । ശ്രീമഹാഗണപതിര്‍ദേവതാ ।
ഗം ബീജം । ഹ്രീം ശക്തിഃ । കുരുകുരു കീലകം ।
മമ ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ക്ലീം ഗണാധ്യക്ഷോ ഗ്ലൌം ഗँ ഗണപതിര്‍ഗുണീ ।
ഗുണാഢ്യോ നിര്‍ഗുണോ ഗോപ്താ ഗജവക്ത്രോ വിഭാവസുഃ ॥ 7 ॥

വിശ്വേശ്വരോ വിഭാദീപ്തോ ദീപനോ ധീവരോ ധനീ ।
സദാ ശാന്തോ ജഗത്ത്രാതാ വിശ്വാവര്‍തോ വിഭാകരഃ ॥ 8 ॥

വിശ്രംഭീ വിജയോ വൈദ്യോ വാരാന്നിധിരനുത്തമഃ ।
അണിമാവിഭവഃ ശ്രേഷ്ഠോ ജ്യേഷ്ഠോ ഗാഥാപ്രിയോ ഗുരുഃ ॥ 9 ॥

സൃഷ്ടികര്‍താ ജഗദ്ധര്‍താ വിശ്വഭര്‍താ ജഗന്നിധിഃ ।
പതിഃ പീതവിഭൂഷാങ്കോ രക്താക്ഷോ ലോഹിതാംബരഃ ॥ 10 ॥

വിരൂപാക്ഷോ വിമാനസ്ഥോ വിനീതഃ സദസ്യഃ സുഖീ । സാത്വതഃ
സുരൂപഃ സാത്ത്വികഃ സത്യഃ ശുദ്ധഃ ശങ്കരനന്ദനഃ ॥ 11 ॥

നന്ദീശ്വരോ ജയാനന്ദീ വന്ദ്യഃ സ്തുത്യോ വിചക്ഷണഃ ।
ദൈത്യമര്‍ദ്ദീ സദാക്ഷീബോ മദിരാരുണലോചനഃ ॥ 12 ॥

സാരാത്മാ വിശ്വസാരശ്ച വിശ്വസാരോ(2) വിലേപനഃ ।
പരം ബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിഃ സാക്ഷീ ത്ര്യക്ഷോ വികത്ഥനഃ ॥ 13 ॥

വിശ്വേശ്വരോ വീരഹര്‍താ സൌഭാഗ്യോ ഭാഗ്യവര്‍ദ്ധനഃ ।
ഭൃങ്ഗിരിടീ ഭൃങ്ഗമാലീ ഭൃങ്ഗകൂജിതനാദിതഃ ॥ 14 ॥

വിനര്‍തകോ വിനീതോഽപി വിനതാനന്ദനാര്‍ചിതഃ ।
വൈനതേയോ വിനംരാങ്ഗോ വിശ്വനായകനായകഃ ॥ 15 ॥

വിരാടകോ വിരാടശ്ച വിദഗ്ധോ വിധുരാത്മഭൂഃ ।
പുഷ്പദന്തഃ പുഷ്പഹാരീ പുഷ്പമാലാവിഭൂഷണഃ ॥ 16 ॥

പുഷ്പേഷുമഥനഃ പുഷ്ടോ വിവര്‍തഃ കര്‍തരീകരഃ ।
അന്ത്യോഽന്തകശ്ചിത്തഗണാശ്ചിത്തചിന്താപഹാരകഃ ॥ 17 ॥

അചിന്ത്യോഽചിന്ത്യരൂപശ്ച ചന്ദനാകുലമുണ്ഡകഃ ।
ലോഹിതോ ലിപിതോ ലുപ്തോ ലോഹിതാക്ഷോ വിലോഭകഃ ॥ 18 ॥

ലബ്ധാശയോ ലോഭരതോ ലോഭദോഽലങ്ഘ്യഗര്‍ധകഃ ।
സുന്ദരഃ സുന്ദരീപുത്രഃ സമസ്താസുരഘാതകഃ ॥ 19 ॥

നൂപുരാഢ്യോ വിഭവേന്ദ്രോ നരനാരായണോ രവിഃ ।
വിചാരോ വാന്തദോ വാഗ്മീ വിതര്‍കീ വിജയീശ്വരഃ ॥ 20 ॥

സുജോ ബുദ്ധഃ സദാരൂപഃ സുഖദഃ സുഖസേവിതഃ ।
വികര്‍തനോ വിപച്ചാരീ വിനടോ നടനര്‍തകഃ ॥ 21 ॥

നടോ നാട്യപ്രിയോ നാദോഽനന്തോഽനന്തഗുണാത്മകഃ ।
ഗങ്ഗാജലപാനപ്രിയോ ഗങ്ഗാതീരവിഹാരകൃത് ॥ 22।
ഗങ്ഗാപ്രിയോ ഗങ്ഗജശ്ച വാഹനാദിപുരഃസരഃ ।
ഗന്ധമാദനസംവാസോ ഗന്ധമാദനകേലികൃത് ॥ 23 ॥

ഗന്ധാനുലിപ്തപൂര്‍വാങ്ഗഃ സര്‍വദേവസ്മരഃ സദാ ।
ഗണഗന്ധര്‍വരാജേശോ ഗണഗന്ധര്‍വസേവിതഃ ॥ 24 ॥

ഗന്ധര്‍വപൂജിതോ നിത്യം സര്‍വരോഗവിനാശകഃ ।
ഗന്ധര്‍വഗണസംസേവ്യോ ഗന്ധര്‍വവരദായകഃ ॥ 25 ॥

ഗന്ധര്‍വോ ഗന്ധമാതങ്ഗോ ഗന്ധര്‍വകുലദൈവതഃ ।
ഗന്ധര്‍വഗര്‍വസംവേഗോ ഗന്ധര്‍വവരദായകഃ ॥ 26 ॥

ഗന്ധര്‍വപ്രബലാര്‍തിഘ്നോ ഗന്ധര്‍വഗണസംയുതഃ ।
ഗന്ധര്‍വാദിഗുണാനന്ദോ നന്ദോഽനന്തഗുണാത്മകഃ ॥ 27 ॥

വിശ്വമൂര്‍തിര്‍വിശ്വധാതാ വിനതാസ്യോ വിനര്‍തകഃ ।
കരാലഃ കാമദഃ കാന്തഃ കമനീയഃ കലാനിധിഃ ॥ 28 ॥

കാരുണ്യരൂപഃ കുടിലഃ കുലാചാരീ കുലേശ്വരഃ ।
വികരാലോ രണശ്രേഷ്ഠഃ സംഹാരോ ഹാരഭൂഷണഃ ॥ 29 ॥

ഉരുരഭ്യമുഖോ രക്തോ ദേവതാദയിതൌരസഃ ।
മഹാകാലോ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹോരഗഭയാനകഃ ॥ 30 ॥

ഉന്‍മത്തരൂപഃ കാലാഗ്നിരഗ്നിസൂര്യേന്ദുലോചനഃ ।
സിതാസ്യഃ സിതമാല്യശ്ച സിതദന്തഃ സിതാംശുമാന്‍ ॥ 31 ॥

അസിതാത്മാ ഭൈരവേശോ ഭാഗ്യവാന്‍ഭഗവാന്‍ഭവഃ ।
ഗര്‍ഭാത്മജോ ഭഗാവാസോ ഭഗദോ ഭഗവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 32 ॥

ശുഭങ്കരഃ ശുചിഃ ശാന്തഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ശ്രവ്യഃ ശചീപതിഃ ।
വേദാദ്യോ വേദകര്‍താ ച വേദവേദ്യഃ സനാതനഃ ॥ 33 ॥

വിദ്യാപ്രദോ വേദരസോ വൈദികോ വേദപാരഗഃ ।
വേദധ്വനിരതോ വീരോ വേദവിദ്യാഗമോഽര്‍ഥവിത് ॥ 34 ॥

തത്ത്വജ്ഞഃ സര്‍വഗഃ സാധുഃ സദയഃ സദസന്‍മയഃ ।
ശിവശങ്കരഃ ശിവസുതഃ ശിവാനന്ദവിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 35 ॥

ശൈത്യഃ ശ്വേതഃ ശതമുഖോ മുഗ്ധോ മോദകഭൂഷണഃ ।
ദേവോ ദിനകരോ ധീരോ ധൃതിമാന്ദ്യുതിമാന്ധവഃ ॥ 36 ॥

ശുദ്ധാത്മാ ശുദ്ധമതിമാഞ്ഛുദ്ധദീപ്തിഃ ശുചിവ്രതഃ ।
ശരണ്യഃ ശൌനകഃ ശൂരഃ ശരദംഭോജധാരകഃ ॥ 37 ॥ ന്‍
ദാരകഃ ശിഖിവാഹേഷ്ടഃ സിതഃ ശങ്കരവല്ലഭഃ ।
ശങ്കരോ നിര്‍ഭയോ നിത്യോ ലയകൃല്ലാസ്യതത്പരഃ ॥ 38 ॥

ലൂതോ ലീലാരസോല്ലാസീ വിലാസീ വിഭ്രമോ ഭ്രമഃ ।
ഭ്രമണഃ ശശിഭൃത്സുര്യഃ ശനിര്‍ധരണിനന്ദനഃ ॥ 39 ॥

ബുധോ വിബുധസേവ്യശ്ച ബുധരാജോ ബലംധരഃ ।
ജീവോ ജീവപ്രദോ ജേതാ സ്തുത്യോ നിത്യോ രതിപ്രിയഃ ॥ 40 ॥

ജനകോ ജനമാര്‍ഗജ്ഞോ ജനരക്ഷണതത്പരഃ ।
ജനാനന്ദപ്രദാതാ ച ജനകാഹ്ലാദകാരകഃ ॥ 41।
വിബുധോ ബുധമാന്യശ്ച ജൈനമാര്‍ഗനിവര്‍തകഃ ।
ഗച്ഛോ ഗണപതിര്‍ഗച്ഛനായകോ ഗച്ഛഗര്‍വഹാ ॥ 42 ॥

ഗച്ഛരാജോഥ ഗച്ഛേഥോ ഗച്ഛരാജനമസ്കൃതഃ ।
ഗച്ഛപ്രിയോ ഗച്ഛഗുരുര്‍ഗച്ഛത്രാകൃദ്യമാതുരഃ ॥ 43 ॥

ഗച്ഛപ്രഭുര്‍ഗച്ഛചരോ ഗച്ഛപ്രിയകൃതാദ്യമഃ ।
ഗച്ഛഗീതഗുണോഗര്‍തോ മര്യാദാപ്രതിപാലകഃ ॥ 44 ॥

ഗീര്‍വാണാഗമസാരസ്യ ഗര്‍ഭോ ഗീര്‍വാണദേവതാ ।
ഗൌരീസുതോ ഗുരുവരോ ഗൌരാങ്ഗോ ഗണപൂജിതഃ ॥ 45 ॥

പരമ്പദം പരന്ധാമ പരമാത്മാ കവിഃ കുജഃ ।
രാഹുര്‍ദൈത്യശിരശ്ഛേദീ കേതുഃ കനകകുണ്ഡലഃ ॥ 46 ॥

ഗ്രഹേന്ദ്രോ ഗ്രഹിതോ ഗ്രാഹ്യോഽഗ്രണീര്‍ഘുര്‍ഘുരനാദിതഃ ।
പര്‍ജന്യഃ പീവരഃ പത്രീ പീനവക്ഷാഃ പരാക്രമീ ॥ 47 ॥

വനേചരോ വനസ്പതിര്‍വനവാസീ സ്മരോപമഃ ।
പുണ്യഃ പൂതഃ പവിത്രശ്ച പരാത്മാ പൂര്‍ണാവിഗ്രഹഃ ॥ 48 ॥

പൂര്‍ണേന്ദുസുകലാകാരോ മന്ത്രപൂര്‍ണമനോരഥഃ ।
യുഗാത്മാ യുഗകൃദ്യജ്വാ യാജ്ഞികോ യജ്ഞവത്സലഃ ॥ 49 ॥

യശസ്യോ യജമാനേഷ്ടോ വജ്രഭൃദ്വജ്രപഞ്ജരഃ ।
മണിഭദ്രോ മണിമയോ മാന്യോ മീനധ്വജാശ്രിതഃ ॥ 50 ॥

മീനധ്വജോ മനോഹാരീ യോഗിനാം യോഗവര്‍ധനഃ ।
ദ്രഷ്ടാ സ്രഷ്ടാ തപസ്വീ ച വിഗ്രഹീ താപസപ്രിയഃ ॥ 51 ॥

തപോമയസ്തപോമൂര്‍തിസ്തപനശ്ച തപോധനഃ ।
സമ്പത്തിസദനാകാരഃ സമ്പത്തിസുഖദായകഃ ॥ 52 ॥

സമ്പത്തിസുഖകര്‍താ ച സമ്പത്തിസുഭഗാനനഃ ।
സമ്പത്തിശുഭദോ നിത്യസമ്പത്തിശ്ച യശോധനഃ ॥ 53 ॥

രുചകോ മേചകസ്തുഷ്ടഃ പ്രഭുസ്തോമരഘാതകഃ ।
ദണ്ഡീ ചണ്ഡാംശുരവ്യക്തഃ കമണ്ഡലുധരോഽനഘഃ ॥ 54 ॥

കാമീ കര്‍മരതഃ കാലഃ കോലഃ ക്രന്ദിതദിക്തടഃ ।
ഭ്രാമകോ ജാതിപൂജ്യശ്ച ജാഡ്യഹാ ജഡസൂദനഃ ॥ 55 ॥

ജാലന്ധരോ ജഗദ്വാസീ ഹാസ്യകൃദ്ഗഹനോ ഗുഹഃ ।
ഹവിഷ്മാന്‍ഹവ്യവാഹാക്ഷോ ഹാടകോ ഹാടകാങ്ഗദഃ ॥ 56 ॥

സുമേരുര്‍ഹിമവാന്‍ഹോതാ ഹരപുത്രോ ഹലങ്കഷഃ ।
ഹാലാപ്രിയോ ഹൃദാ ശാന്തഃ കാന്താഹൃദയപോഷണഃ ॥ 57 ॥

ശോഷണഃ ക്ലേശഹാ ക്രൂരഃ കഠോരഃ കഠിനാകൃതിഃ ।
കുബേരോ ധീമയോ ധ്യാതാ ധ്യേയോ ധീമാന്ദയാനിധിഃ ॥ 58 ॥

ദവിഷ്ഠോ ദമനോ ഹൃഷ്ടോ ദാതാ ത്രാതാ പിതാസമഃ ।
നിര്‍ഗതോ നൈഗമോഽഗംയോ നിര്‍ജയോ ജടിലോഽജരഃ ॥ 59 ॥

ജനജീവോ ജിതാരാതിര്‍ജഗദ്വ്യാപീ ജഗന്‍മയഃ ।
ചാമീകരനിഭോ നാഭ്യോ നലിനായതലോചനഃ ॥ 60 ॥

രോചനോ മോചകോ മന്ത്രീ മന്ത്രകോടിസമാശ്രിതഃ ।
പഞ്ചഭൂതാത്മകഃ പഞ്ചസായകഃ പഞ്ചവക്ത്രകഃ ॥ 61 ॥

പഞ്ചമഃ പശ്ചിമഃ പൂര്‍വഃ പൂര്‍ണഃ കീര്‍ണാലകഃ കുണിഃ ।
കഠോരഹൃദയോ ഗ്രീവാലങ്കൃതോ ലലിതാശയഃ ॥ 62 ॥

ലോലചിത്തോ ബൃഹന്നാസോ മാസപക്ഷര്‍തുരൂപവാന്‍ ।
ധ്രുവോ ദ്രുതഗതിര്‍ബന്ധോ ധര്‍മീ നാകിപ്രിയോഽനലഃ ॥ 63 ॥

അങ്ഗുല്യഗ്രസ്ഥഭുവനോ ഭുവനൈകമലാപഹഃ ।
സാഗരഃ സ്വര്‍ഗതിഃ സ്വക്ഷഃ സാനന്ദഃ സാധുപൂജിതഃ ॥ 64 ॥

സതീപതിഃ സമരസഃ സനകഃ സരലഃ സരഃ ।
സുരപ്രിയോ വസുമതിര്‍വാസവോ വസുപൂജിതഃ ॥ 65 ॥

വിത്തദോ വിത്തനാഥശ്ച ധനിനാം ധനദായകഃ ।
രാജീവനയനഃ സ്മാര്‍തഃ സ്മൃതിദഃ കൃത്തികാംബരഃ ॥ 66 ॥

അശ്വിനോഽശ്വമുഖഃ ശുഭ്രോ ഭരണോ ഭരണീപ്രിയഃ ।
കൃത്തികാസനകഃ കോലോ രോഹിണീരമണോപമഃ ॥ 67 ॥

രൌഹിണേയപ്രേമകരോ രോഹിണീമോഹനോ മൃഗഃ ।
മൃഗരാജോ മൃഗശിരാ മാധവോ മധുരധ്വനിഃ ॥ 68 ॥

ആര്‍ദ്രാനനോ മഹാബുദ്ധിര്‍മഹോരഗവിഭൂഷണഃ ।
ഭ്രൂക്ഷേപദത്തവിഭവോ ഭ്രൂകരാലഃ പുനര്‍മയഃ ॥ 69 ॥

പുനര്‍ദേവ: പുനര്‍ജേതാ പുനര്‍ജീവഃ പുനര്‍വസുഃ ।
തിമിരാസ്തിമികേതുശ്ച തിമിഷാസുരഘാതനഃ ॥ 70 ॥

തിഷ്യസ്തുലാധരോ ജൃംഭോ വിശ്ലേഷാശ്ലേഷദാനരാട് ।
മാനദോ മാധവോ മാധോ വാചാലോ മഘവോപമഃ ॥ 71 ॥

മധ്യോ മഘാപ്രിയോ മേഘോ മഹാശുണ്ഡോ മഹാഭുജഃ ।
പൂര്‍വഫാല്‍ഗുനികഃ സ്ഫീത ഫല്‍ഗുരുത്തരഫാല്‍ഗുനഃ ॥ 72 ॥

ഫേനിലോ ബ്രഹ്മദോ ബ്രഹ്മാ സപ്തതന്തുസമാശ്രയഃ ।
ഘോണാഹസ്തശ്ചതുര്‍ഹസ്തോ ഹസ്തിവന്ധ്യോ ഹലായുധഃ ॥ 73 ॥

ചിത്രാംബരാര്‍ചിതപദഃ സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തിനിഗ്രഹഃ ।
വിശാഖഃ ശിഖിസേവ്യശ്ച ശിഖിധ്വജസഹോദരഃ ॥ 74 ॥

അണുരേണൂത്കരഃ സ്ഫാരോ രുരുരേണുസുതോ നരഃ ।
അനുരാധാപ്രിയോ രാധഃ ശ്രീമാഞ്ഛുക്ലഃ ശുചിസ്മിതഃ ॥ 75 ॥

ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠാര്‍ചിതപദോ മൂലം ച ത്രിജഗദ്ഗുരുഃ ।
ശുചിശ്ചൈവ പൂര്‍വാഷാഢശ്ചോത്തരാഷാഢ ഈശ്വരഃ ॥ 76 ॥

ശ്രവ്യോഽഭിജിദനന്താത്മാ ശ്രവോ വേപിതദാനവഃ ।
ശ്രാവണഃ ശ്രവണഃ ശ്രോതാ ധനീ ധന്യോ ധനിഷ്ഠകഃ ॥ 77 ॥

ശാതാതപഃ ശാതകുംഭഃ ശരജ്ജ്യോതിഃ ശതാഭിഷക് ।
പൂര്‍വാഭാദ്രപദോ ഭദ്രശ്ചോത്തരാഭാദ്രപാദിതഃ ॥ 78 ॥

രേണുകാതനയോ രാമോ രേവതീരമണോ രമീ ।
ആശ്വയുക്കാര്‍തികേയേഷ്ടോ മാര്‍ഗശീര്‍ഷോ മൃഗോത്തമഃ ॥ । 79 ॥

പോഷേശ്വരഃ ഫാല്‍ഗുനാത്മാ വസന്തശ്ചൈത്രകോ മധുഃ ।
രാജ്യദോഽഭിജിദാത്മേയസ്താരേശസ്താരകദ്യുതിഃ ॥ 80 ॥

പ്രതീതഃ പ്രോര്‍ജിതഃ പ്രീതഃ പരമഃ പരമോ ഹിതഃ ।
പരഹാ പഞ്ചഭൂഃ പഞ്ചവായുപൂജ്യപരിഗ്രഹഃ ॥ 81 ॥

പുരാണാഗമവിദ്യോഗീ മഹിഷോ രാസഭോഽഗ്രജഃ ।
ഗ്രഹോ മേഷോ മൃഷോ മന്ദോ മന്‍മഥോ മിഥുനാകൃതിഃ ॥ 82 ॥

കല്‍പഭൃത്കടകോ ദീപോ മര്‍കടഃ കര്‍കടോ ധൃണിഃ ।
കുക്കുടോ വനജോ ഹംസഃ പരമഹംസഃ സൃഗാലകഃ ॥ 83 ॥

സിംഹാ സിംഹാസനാഭൂഷ്യോ മദ്ഗുര്‍മൂഷകവാഹനഃ ।
പുത്രദോ നരകത്രാതാ കന്യാപ്രീതഃ കുലോദ്വഹഃ ॥ 84 ॥

അതുല്യരൂപോ ബലദസ്തുല്യഭൃത്തുല്യസാക്ഷികഃ ।
അലിശ്ചാപധരോ ധന്വീ കച്ഛപോ മകരോ മണിഃ ॥ 85 ॥

കുംഭഭൃത്കലശഃ കുബ്ജോ മീനമാംസസുതര്‍പിതഃ ।
രാശിതാരാഗ്രഹമയസ്തിഥിരൂപോ ജഗദ്വിഭുഃ ॥ 86 ॥

പ്രതാപീ പ്രതിപത്പ്രേയോഽദ്വിതീയോഽദ്വൈതനിശ്ചിതഃ ।
ത്രിരൂപശ്ച തൃതീയാഗ്നിസ്ത്രയീരൂപസ്ത്രയീതനുഃ ॥ 87 ॥

ചതുര്‍ഥീവല്ലഭോ ദേവോ പരാഗഃ പഞ്ചമീശ്വരഃ ।
ഷഡ്രസാസ്വാദവിജ്ഞാനഃ ഷഷ്ഠീഷഷ്ടികവത്സലഃ ॥ 88 ॥

സപ്താര്‍ണവഗതിഃ സാരഃ സപ്തമീശ്വരരോഹിതഃ ।
അഷ്ടമീനന്ദനോത്തംസോ നവമീഭക്തിഭാവിതഃ ॥ 89 ॥

ദശദിക്പതിപൂജ്യശ്ച ദശമീ ദ്രുഹിണോ ദ്രുതഃ ।
ഏകാദശാത്മഗണയോ ദ്വാദശീയുഗചര്‍ചിതഃ ॥ 90 ॥

ത്രയോദശമണിസ്തുത്യശ്ചതുര്‍ദശസ്വരപ്രിയഃ ।
ചതുര്‍ദശേന്ദ്രസംസ്തുത്യഃ പൂര്‍ണിമാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 91 ॥

ദര്‍ശദര്‍ശോ ദര്‍ശനശ്ച വാനപ്രസ്ഥോ മഹേശ്വരഃ ।
മൌര്‍വീ മധുരവാങ്മൂലമൂര്‍തിമാന്‍മേഘവാഹനഃ ॥ 92 ॥

മഹാഗജോ ജിതക്രോധോ ജിതശത്രുര്‍ജയാശ്രയഃ ।
രൌദ്രോ രുദ്രപ്രിയോ രുദ്രോ രുദ്രപുത്രോഽഘനാശനഃ ॥ 93 ॥

ഭവപ്രിയോ ഭവാനീഷ്ടോ ഭാരഭൃദ്ഭൂതഭാവനഃ ।
ഗാന്ധര്‍വകുശലോഽകുണ്ഠോ വൈകുണ്ഠോ വിഷ്ടരശ്രവാഃ ॥ 94 ॥

വൃത്രഹാ വിഘ്നഹാ സീരഃ സമസ്തദുഃഖതാപഹാ ।
മഞ്ജുലോ മാര്‍ജരോ മത്തോ ദുര്‍ഗാപുത്രോ ദുരാലസഃ ॥ 95 ॥

അനന്തചിത്സുധാധോരോ വീരോ വീര്യൈകസാധകഃ ।
ഭാസ്വന്‍മുകുടമാണിക്യഃ കൂജത്കിങ്കിംണിജാലകഃ ॥ 96 ॥

ശുണ്ഡാധാരീ തുണ്ഡചലഃ കുണ്ഡലീ മുണ്ഡമാലകഃ ।
പദ്മാക്ഷഃ പദ്മഹസ്തശ്ച പദ്മനാഭസമര്‍ചിതഃ ॥ 97 ॥

ഉദ്ധൃതാധരദന്താഢ്യോ മാലാഭൂഷണഭൂഷിതഃ ।
മാരദോ വാരണോ ലോലശ്രവണഃ ശൂര്‍പകര്‍ണകഃ ॥ 98 ॥

ബൃഹദുല്ലാസനാസാഢ്യോ വ്യാപ്തത്രൈലോക്യമണ്ഡലഃ ।
രത്നമണ്ഡലമധ്യസ്ഥഃ കൃശാനുരൂപശീലകഃ ॥ 99 ॥

ബൃഹത്കര്‍ണാഞ്ചലോദ്ഭൂതവായുവീജിതദിക്തടഃ ।
ബൃഹദാസ്യരവാക്രാന്തഭീതബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡകഃ ॥ 100 ॥

ബൃഹത്പാദസമാക്രാന്തസപ്തപാതാലദീപിതഃ ।
ബൃഹദ്ദന്തകൃതാത്യുഗ്രരണാനന്ദരസാലസഃ ॥ 101 ॥

ബൃഹദ്ധസ്തധൃതാശേഷായുധനിര്‍ജിതദാനവഃ ।
സ്ഫൂരത്സിന്ദൂരവദനഃ സ്ഫൂരത്തേജോഽഗ്നിലോചനഃ ॥ 102 ॥

ഉദ്ദീപിതമണിഃ സ്ഫൂര്‍ജന്നൂപുരധ്വനിനാദിതഃ ।
ചലത്തോയപ്രവാഹാഢ്യോ നദീജലകണാകരഃ ॥ 103 ॥

ഭ്രമത്കുഞ്ജരസങ്ഘാതവന്ദിതാങ്ഘ്രിസരോരുഹഃ ।
ബ്രഹ്മാച്യുതമഹാരുദ്രപുരസ്സരസുരാര്‍ചിതഃ ॥ 104 ॥

അശേഷശേഷപ്രഭൃതിവ്യാലജാലോപസേവിതഃ ।
ഗര്‍ജത്പഞ്ചാനനാരാവവ്യാപ്താകാശധരാതലഃ ॥ 105 ॥

ഹാഹാഹൂഹൂഗതാത്യുഗ്രസ്വരവിഭ്രാന്തമാനസഃ ।
പഞ്ചാശദ്വര്‍ണബീജാഖ്യമന്ത്രമന്ത്രിതവിഗ്രഹഃ ॥ 106 ॥

വേദാന്തശാസ്ത്രപീയൂഷധാരാഽഽപ്ലാവിതഭൂതലഃ ।
ശങ്ഖധ്വനിസമാക്രാന്തപാതാലാദിനഭസ്തലഃ ॥ 107 ॥

ചിന്താമണിര്‍മഹാമല്ലോ ബല്ലഹസ്തോ ബലിഃ കവിഃ ।
കൃതത്രേതായുഗോല്ലാസഭാസമാനജഗത്ത്രയഃ ॥ 108 ॥

ദ്വാപരഃ പരലോകൈകഃ കര്‍മധ്വാന്തസുധാകരഃ ।
സുധാഽഽസിക്തവപുര്‍വ്യാസോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാദികബാഹുകഃ ॥ 109 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവര്‍ണപങ്ക്തിസമുജ്ജ്വലഃ ।
അകാരാകാരപ്രോദ്ഗീതതാനനാദനിനാദിതഃ ॥ 110 ॥

ഇകാരേകാരമത്രാഢ്യമാലാഭ്രമണലാലസഃ ।
ഉകാരോകാരപ്രോദ്ഗാരിഘോരനാഗോപവീതകഃ ॥ 111 ॥

ഋവര്‍ണാങ്കിതൠകാരിപദ്മദ്വയസമുജ്ജ്വലഃ ।
ലൃകാരയുതലൄകാരശങ്ഖപൂര്‍ണദിഗന്തരഃ ॥ 112 ॥

ഏകാരൈകകാരഗിരിജാസ്തനപാനവിചക്ഷണഃ ।
ഓകാരൌകാരവിശ്വാദികൃതസൃഷ്ടിക്രമാലസഃ ॥ 113 ॥

അംഅഃവര്‍ണാവലീവ്യാപ്തപാദാദിശീര്‍ഷമണ്ഡലഃ ।
കര്‍ണതാലകൃതാത്യുച്ചൈര്‍വായുവീജിതനിര്‍ഝരഃ ॥ 114 ॥

ഖഗേശധ്വജരത്നാങ്കകിരീടാരുണപാദകഃ ।
ഗര്‍വിതാശേഷഗന്ധര്‍വഗീതതത്പരശ്രോത്രകഃ ॥ 115 ॥

ഘനവാഹനവാഗീശപുരസ്സരസുരാര്‍ചിതഃ ।
ങവര്‍ണാമൃതധാരാഢ്യശോഭമാനൈകദന്തകഃ ॥ 116 ॥

ചന്ദ്രകുങ്കുമജംബാലലിപ്തസിന്ദൂരവിഗ്രഹഃ ।
ഛത്രചാമരരത്നാഢ്യഭ്രുകുടാലങ്കൃതാനനഃ ॥ 117 ॥

ജടാബദ്ധമഹാനര്‍ഘമണിപങ്ക്തിവിരാജിതഃ ।
ഝങ്കാരിമധുപവ്രാതഗാനനാദവിനാദിതഃ ॥ 118 ॥

ഞവര്‍ണകൃതസംഹാരദൈത്യാസൃക്പര്‍ണമുദ്ഗരഃ ।
ടകാരാഖ്യാഫലാസ്വാദവേപിതാശേഷമൂര്‍ധജഃ ॥ 119 ॥

ഠകാരാദ്യഡകാരാങ്കഢകാരാനന്ദതോഷിതഃ ।
ണവര്‍ണാമൃതപീയൂഷധാരാധാരസുധാകരഃ ॥ 120 ॥

താംരസിന്ദൂരപൂജാഢ്യലലാടഫലകച്ഛവിഃ ।
ഥകാരഘനപങ്ക്ത്യാതിസന്തോഷിതാദ്വിജവ്രജഃ ॥ 121 ॥

ദയാമൃതഹൃദംഭോജധൃതത്രൈലോക്യമണ്ഡലഃ ।
ധനദാദിമഹായക്ഷസംസേവിതപദാംബുജഃ ॥ 122 ॥

നമിതാശേഷദേവൌഘകിരീടമണിരഞ്ജിതഃ ।
പരവര്‍ഗാപവര്‍ഗാദിഭോഗേച്ഛേദനദക്ഷകഃ ॥ 123 ॥

ഫണിചക്രസമാക്രാന്തഗലമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ബദ്ധഭ്രൂയുഗഭീമോഗ്രസന്തര്‍ജിതസുരസുരഃ ॥ 124 ॥

ഭവാനീഹൃദയാനന്ദവര്‍ദ്ധനൈകനിശാകരഃ ।
മദിരാകലശസ്ഫീതകരാലൈകകരാംബുജഃ ॥ 125 ॥

യജ്ഞാന്തരായസങ്ഘാതസജ്ജീകൃതവരായുധഃ ।
രത്നാകരസുതാകാന്തിക്രാന്തികീര്‍തിവിവര്‍ധനഃ ॥ 126 ॥

ലംബോദരമഹാഭീമവപുര്‍ദീപ്തകൃതാസുരഃ ।
വരുണാദിദിഗീശാനസ്വര്‍ചിതാര്‍ചനചര്‍ചിതഃ ॥ 127 ॥

ശങ്കരൈകപ്രിയപ്രേമനയനാന്ദവര്‍ദ്ധനഃ ।
ഷോഡശസ്വരിതാലാപഗീതഗാനവിചക്ഷണഃ ॥ 128 ॥

സമസ്തദുര്‍ഗതിസരിന്നാഥോത്താരണകോഡുപഃ ।
ഹരാദിബ്രഹ്മവൈകുണ്ഠബ്രഹ്മഗീതാദിപാഠകഃ ॥ 129 ॥

ക്ഷമാപൂരിതഹൃത്പദ്മസംരക്ഷിതചരാചരഃ ।
താരാങ്കമന്ത്രവര്‍ണൈകാവിഗ്രഹോജ്ജ്വലവിഗ്രഹഃ ॥ 130 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവിദ്യാഭൂഷിതവിഗ്രഹഃ ।
ഓം ശ്രീവിനായകോ ഓം ഹ്രീം വിഘ്നാധ്യക്ഷോ ഗണാധിപഃ ॥ 131 ॥

ഹേരംബോ മോദകാഹാരോ വക്രതുണ്ഡോ വിധിഃ സ്മൃതഃ ।
വേദാന്തഗീതോ വിദ്യാര്‍ഥിസിദ്ധമന്ത്രഃ ഷഡക്ഷരഃ ॥ 132 ॥

ഗണേശോ വരദോ ദേവോ ദ്വാദശാക്ഷരമന്ത്രിതഃ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രമന്ത്രിതാശേഷവിഗ്രഹഃ ॥ 133 ॥

ഗാങ്ഗേയോ ഗണസേവ്യശ്ച ഓം ശ്രീദ്വൈമാതുരഃ ശിവഃ ।
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൌം ഗँ ദേവോ മഹാഗണപതിഃ പ്രഭുഃ ॥ 134 ॥

ഇദം നാമസഹസ്രം തു മഹാഗണപതേഃ സ്മൃതം ।
ഗുഹ്യം ഗോപ്യതമം സിദ്ധം സര്‍വതന്ത്രേഷു ഗോപിതം ॥ 135 ॥

സര്‍വമന്ത്രമയം ദിവ്യം സര്‍വവിഘ്നവിനാശനം ।
ഗ്രഹതാരാമയം രാശിവര്‍ണപങ്ക്തിസമന്വിതം ॥ 136 ॥

സര്‍വാവിദ്യാമയം ബ്രഹ്മസാധനം സാധകപ്രിയം ।
ഗണേശസ്യ ച സര്‍വസ്വം രഹസ്യം ത്രിദിവൌകസാം ॥ 137 ॥

യഥേഷ്ടഫലദം ലോകേ മനോരഥപ്രപൂരണം ।
അഷ്ടസിദ്ധിമയം ശ്രേഷ്ഠം സാധകാനാം ജയപ്രദം ॥ 138 ॥

വിനാര്‍ചനം വിനാ ഹോമം വിനാന്യാസം വിനാ ജപം ।
അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധീനാം സാധനം സ്മൃതിമാത്രതഃ ॥ 139 ॥

ചതുര്‍ഥ്യാമര്‍ധരാത്രേ തു പഠേന്‍മന്ത്രീ ചതുഷ്പഥേ ।
ലിഖേദ്ഭൂര്‍ജേ മഹാദേവി ! പുണ്യം നാമസഹസ്രകം ॥ 140 ॥

ധാരയേത്തം ചതുര്‍ദശ്യാം മധ്യാഹ്നേ മൂര്‍ധ്നി വാ ഭുജേ ।
യോഷിദ്വാമകരേ ചൈവ പുരുഷോ ദക്ഷിണേ ഭുജേ ॥ 141 ॥

സ്തംഭയേദപി ബ്രഹ്യാണം മോഹയേദപി ശങ്കരം ।
വശയേദപി ത്രൈലോക്യം മാരയേദഖിലാന്‍ രിപൂന്‍ ॥ 142 ॥

ഉച്ചാടയേച്ച ഗീര്‍വാണം ശമയേച്ച ധനഞ്ജയം ।
വന്ധ്യാ പുത്രം ലഭേച്ഛീഘ്രം നിര്‍ധനോ ധനമാപ്നുയാത് ॥ 143 ॥

ത്രിവാരം യഃ പഠേദ്രാത്രൌ ഗണേശസ്യ പുരഃ ശിവേ ।
നഗ്നഃ ശക്തിയുതോ ദേവി ഭുക്ത്വാ ഭോഗാന്യഥേപ്സിതാന്‍ ॥ 144 ॥

പ്രത്യക്ഷവരദം പശ്യേദ്ഗണേശം സാധകോത്തമഃ ।
യ ഇദം പഠതേ നാംനാം സഹസ്രം ഭക്തിപൂര്‍വകം ॥ 145 ॥

തസ്യ വിത്താദിവിഭവോദാരായുഃ സമ്പദഃ സദാ ।
രണേ രാജമയേ ദ്യൂതേ പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 146 ॥

സര്‍വത്ര ജയമാപ്നോതി ഗണേശസ്യ പ്രസാദതഃ ॥ 147 ॥

ഇതീദം പുണ്യസര്‍വസ്വം മന്ത്രനാമസഹസ്രകം ।
മഹാഗണപതേഃ പുണ്യം ഗോപനീയം സ്വയോനിവത് ॥ 147 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലതന്ത്രേ
ശ്രീമദുച്ഛിഷ്ടഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Uchchishtaganapati:

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top