Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Kannada

Shri Uchchishtaganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಯತ್ಪುರಾ ಸೂಚಿತಂ ಮಯಾ ।
ತವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಓಂ ಭಗವನ್ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಶ್ರೋತುಂ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋತ್ಸುಕಾಯತೇ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೇ ತ್ರಿಪುರಾನಾಥೇ ಜಾತಾ ವಿಘ್ನಕುಲಾಃ ಶಿವೇ ।
ಮೋಹನೇ ಮುಚ್ಯತೇ ಚೇತಸ್ತೈಃ ಸರ್ವೈರ್ಬಲದರ್ಪಿತೈಃ ॥ 3 ॥

ತದಾ ಪ್ರಭುಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ।
ವಿಘ್ನಾ ದೂರಾತ್ಪಲಾಯನ್ತೇ ಕಾಲರುದ್ರಾದಿವ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 4 ॥

ತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹತೋ ದೇವಿ ಜಾತೋಽಹಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ।
ತಮದ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶಾನಂ ಸ್ತೌಮಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ॥ 5 ॥

ತದದ್ಯ ತವ ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಮಹಾಗಣಪತೇರ್ವಕ್ಷ್ಯೇ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಭೈರವ ಋಷಿಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ।
ಗಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಕುರುಕುರು ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ಲೌಂ ಗँ ಗಣಪತಿರ್ಗುಣೀ ।
ಗುಣಾಢ್ಯೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 7 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭಾದೀಪ್ತೋ ದೀಪನೋ ಧೀವರೋ ಧನೀ ।
ಸದಾ ಶಾನ್ತೋ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ವಿಶ್ವಾವರ್ತೋ ವಿಭಾಕರಃ ॥ 8 ॥

ವಿಶ್ರಮ್ಭೀ ವಿಜಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಾರಾನ್ನಿಧಿರನುತ್ತಮಃ ।
ಅಣಿಮಾವಿಭವಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಾಥಾಪ್ರಿಯೋ ಗುರುಃ ॥ 9 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ ।
ಪತಿಃ ಪೀತವಿಭೂಷಾಂಕೋ ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ಲೋಹಿತಾಮ್ಬರಃ ॥ 10 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಮಾನಸ್ಥೋ ವಿನೀತಃ ಸದಸ್ಯಃ ಸುಖೀ । ಸಾತ್ವತಃ
ಸುರೂಪಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಂಕರನನ್ದನಃ ॥ 11 ॥

ನನ್ದೀಶ್ವರೋ ಜಯಾನನ್ದೀ ವನ್ದ್ಯಃ ಸ್ತುತ್ಯೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ದೈತ್ಯಮರ್ದ್ದೀ ಸದಾಕ್ಷೀಬೋ ಮದಿರಾರುಣಲೋಚನಃ ॥ 12 ॥

ಸಾರಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸಾರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಸಾರೋ(2) ವಿಲೇಪನಃ ।
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಕತ್ಥನಃ ॥ 13 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಹರ್ತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯೋ ಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಭೃಂಗಿರಿಟೀ ಭೃಂಗಮಾಲೀ ಭೃಂಗಕೂಜಿತನಾದಿತಃ ॥ 14 ॥

ವಿನರ್ತಕೋ ವಿನೀತೋಽಪಿ ವಿನತಾನನ್ದನಾರ್ಚಿತಃ ।
ವೈನತೇಯೋ ವಿನಮ್ರಾಂಗೋ ವಿಶ್ವನಾಯಕನಾಯಕಃ ॥ 15 ॥

ವಿರಾಟಕೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ವಿದಗ್ಧೋ ವಿಧುರಾತ್ಮಭೂಃ ।
ಪುಷ್ಪದನ್ತಃ ಪುಷ್ಪಹಾರೀ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ॥ 16 ॥

ಪುಷ್ಪೇಷುಮಥನಃ ಪುಷ್ಟೋ ವಿವರ್ತಃ ಕರ್ತರೀಕರಃ ।
ಅನ್ತ್ಯೋಽನ್ತಕಶ್ಚಿತ್ತಗಣಾಶ್ಚಿತ್ತಚಿನ್ತಾಪಹಾರಕಃ ॥ 17 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಶ್ಚ ಚನ್ದನಾಕುಲಮುಂಡಕಃ ।
ಲೋಹಿತೋ ಲಿಪಿತೋ ಲುಪ್ತೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ವಿಲೋಭಕಃ ॥ 18 ॥

ಲಬ್ಧಾಶಯೋ ಲೋಭರತೋ ಲೋಭದೋಽಲಂಘ್ಯಗರ್ಧಕಃ ।
ಸುನ್ದರಃ ಸುನ್ದರೀಪುತ್ರಃ ಸಮಸ್ತಾಸುರಘಾತಕಃ ॥ 19 ॥

ನೂಪುರಾಢ್ಯೋ ವಿಭವೇನ್ದ್ರೋ ನರನಾರಾಯಣೋ ರವಿಃ ।
ವಿಚಾರೋ ವಾನ್ತದೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಿತರ್ಕೀ ವಿಜಯೀಶ್ವರಃ ॥ 20 ॥

ಸುಜೋ ಬುದ್ಧಃ ಸದಾರೂಪಃ ಸುಖದಃ ಸುಖಸೇವಿತಃ ।
ವಿಕರ್ತನೋ ವಿಪಚ್ಚಾರೀ ವಿನಟೋ ನಟನರ್ತಕಃ ॥ 21 ॥

ನಟೋ ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋಽನನ್ತೋಽನನ್ತಗುಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಗಂಗಾಜಲಪಾನಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಾತೀರವಿಹಾರಕೃತ್ ॥ 22।
ಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಜಶ್ಚ ವಾಹನಾದಿಪುರಃಸರಃ ।
ಗನ್ಧಮಾದನಸಂವಾಸೋ ಗನ್ಧಮಾದನಕೇಲಿಕೃತ್ ॥ 23 ॥

ಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತಪೂರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವದೇವಸ್ಮರಃ ಸದಾ ।
ಗಣಗನ್ಧರ್ವರಾಜೇಶೋ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಃ ॥ 24 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಪೂಜಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶಕಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವವರದಾಯಕಃ ॥ 25 ॥

ಗನ್ಧರ್ವೋ ಗನ್ಧಮಾತಂಗೋ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲದೈವತಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗರ್ವಸಂವೇಗೋ ಗನ್ಧರ್ವವರದಾಯಕಃ ॥ 26 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಪ್ರಬಲಾರ್ತಿಘ್ನೋ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸಂಯುತಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾದಿಗುಣಾನನ್ದೋ ನನ್ದೋಽನನ್ತಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 27 ॥

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಧಾತಾ ವಿನತಾಸ್ಯೋ ವಿನರ್ತಕಃ ।
ಕರಾಲಃ ಕಾಮದಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 28 ॥

ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಃ ಕುಟಿಲಃ ಕುಲಾಚಾರೀ ಕುಲೇಶ್ವರಃ ।
ವಿಕರಾಲೋ ರಣಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಂಹಾರೋ ಹಾರಭೂಷಣಃ ॥ 29 ॥

ಉರುರಭ್ಯಮುಖೋ ರಕ್ತೋ ದೇವತಾದಯಿತೌರಸಃ ।
ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೋರಗಭಯಾನಕಃ ॥ 30 ॥

ಉನ್ಮತ್ತರೂಪಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರಗ್ನಿಸೂರ್ಯೇನ್ದುಲೋಚನಃ ।
ಸಿತಾಸ್ಯಃ ಸಿತಮಾಲ್ಯಶ್ಚ ಸಿತದನ್ತಃ ಸಿತಾಂಶುಮಾನ್ ॥ 31 ॥

ಅಸಿತಾತ್ಮಾ ಭೈರವೇಶೋ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ಭಗವಾನ್ಭವಃ ।
ಗರ್ಭಾತ್ಮಜೋ ಭಗಾವಾಸೋ ಭಗದೋ ಭಗವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 32 ॥

ಶುಭಂಕರಃ ಶುಚಿಃ ಶಾನ್ತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶ್ರವ್ಯಃ ಶಚೀಪತಿಃ ।
ವೇದಾದ್ಯೋ ವೇದಕರ್ತಾ ಚ ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ॥ 33 ॥

ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವೇದರಸೋ ವೈದಿಕೋ ವೇದಪಾರಗಃ ।
ವೇದಧ್ವನಿರತೋ ವೀರೋ ವೇದವಿದ್ಯಾಗಮೋಽರ್ಥವಿತ್ ॥ 34 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಗಃ ಸಾಧುಃ ಸದಯಃ ಸದಸನ್ಮಯಃ ।
ಶಿವಶಂಕರಃ ಶಿವಸುತಃ ಶಿವಾನನ್ದವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 35 ॥

ಶೈತ್ಯಃ ಶ್ವೇತಃ ಶತಮುಖೋ ಮುಗ್ಧೋ ಮೋದಕಭೂಷಣಃ ।
ದೇವೋ ದಿನಕರೋ ಧೀರೋ ಧೃತಿಮಾನ್ದ್ಯುತಿಮಾನ್ಧವಃ ॥ 36 ॥

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶುದ್ಧಮತಿಮಾಂಛುದ್ಧದೀಪ್ತಿಃ ಶುಚಿವ್ರತಃ ।
ಶರಣ್ಯಃ ಶೌನಕಃ ಶೂರಃ ಶರದಮ್ಭೋಜಧಾರಕಃ ॥ 37 ॥ ನ್
ದಾರಕಃ ಶಿಖಿವಾಹೇಷ್ಟಃ ಸಿತಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ ।
ಶಂಕರೋ ನಿರ್ಭಯೋ ನಿತ್ಯೋ ಲಯಕೃಲ್ಲಾಸ್ಯತತ್ಪರಃ ॥ 38 ॥

ಲೂತೋ ಲೀಲಾರಸೋಲ್ಲಾಸೀ ವಿಲಾಸೀ ವಿಭ್ರಮೋ ಭ್ರಮಃ ।
ಭ್ರಮಣಃ ಶಶಿಭೃತ್ಸುರ್ಯಃ ಶನಿರ್ಧರಣಿನನ್ದನಃ ॥ 39 ॥

ಬುಧೋ ವಿಬುಧಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಬುಧರಾಜೋ ಬಲಂಧರಃ ।
ಜೀವೋ ಜೀವಪ್ರದೋ ಜೇತಾ ಸ್ತುತ್ಯೋ ನಿತ್ಯೋ ರತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 40 ॥

ಜನಕೋ ಜನಮಾರ್ಗಜ್ಞೋ ಜನರಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ।
ಜನಾನನ್ದಪ್ರದಾತಾ ಚ ಜನಕಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ ॥ 41।
ವಿಬುಧೋ ಬುಧಮಾನ್ಯಶ್ಚ ಜೈನಮಾರ್ಗನಿವರ್ತಕಃ ।
ಗಚ್ಛೋ ಗಣಪತಿರ್ಗಚ್ಛನಾಯಕೋ ಗಚ್ಛಗರ್ವಹಾ ॥ 42 ॥

ಗಚ್ಛರಾಜೋಥ ಗಚ್ಛೇಥೋ ಗಚ್ಛರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯೋ ಗಚ್ಛಗುರುರ್ಗಚ್ಛತ್ರಾಕೃದ್ಯಮಾತುರಃ ॥ 43 ॥

ಗಚ್ಛಪ್ರಭುರ್ಗಚ್ಛಚರೋ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಕೃತಾದ್ಯಮಃ ।
ಗಚ್ಛಗೀತಗುಣೋಗರ್ತೋ ಮರ್ಯಾದಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 44 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಾರಸ್ಯ ಗರ್ಭೋ ಗೀರ್ವಾಣದೇವತಾ ।
ಗೌರೀಸುತೋ ಗುರುವರೋ ಗೌರಾಂಗೋ ಗಣಪೂಜಿತಃ ॥ 45 ॥

ಪರಮ್ಪದಂ ಪರನ್ಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕವಿಃ ಕುಜಃ ।
ರಾಹುರ್ದೈತ್ಯಶಿರಶ್ಛೇದೀ ಕೇತುಃ ಕನಕಕುಂಡಲಃ ॥ 46 ॥

ಗ್ರಹೇನ್ದ್ರೋ ಗ್ರಹಿತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯೋಽಗ್ರಣೀರ್ಘುರ್ಘುರನಾದಿತಃ ।
ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೀವರಃ ಪತ್ರೀ ಪೀನವಕ್ಷಾಃ ಪರಾಕ್ರಮೀ ॥ 47 ॥

ವನೇಚರೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ವನವಾಸೀ ಸ್ಮರೋಪಮಃ ।
ಪುಣ್ಯಃ ಪೂತಃ ಪವಿತ್ರಶ್ಚ ಪರಾತ್ಮಾ ಪೂರ್ಣಾವಿಗ್ರಹಃ ॥ 48 ॥

ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಸುಕಲಾಕಾರೋ ಮನ್ತ್ರಪೂರ್ಣಮನೋರಥಃ ।
ಯುಗಾತ್ಮಾ ಯುಗಕೃದ್ಯಜ್ವಾ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಜ್ಞವತ್ಸಲಃ ॥ 49 ॥

ಯಶಸ್ಯೋ ಯಜಮಾನೇಷ್ಟೋ ವಜ್ರಭೃದ್ವಜ್ರಪಂಜರಃ ।
ಮಣಿಭದ್ರೋ ಮಣಿಮಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮೀನಧ್ವಜಾಶ್ರಿತಃ ॥ 50 ॥

ಮೀನಧ್ವಜೋ ಮನೋಹಾರೀ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗವರ್ಧನಃ ।
ದ್ರಷ್ಟಾ ಸ್ರಷ್ಟಾ ತಪಸ್ವೀ ಚ ವಿಗ್ರಹೀ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಃ ॥ 51 ॥

ತಪೋಮಯಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಸ್ತಪನಶ್ಚ ತಪೋಧನಃ ।
ಸಮ್ಪತ್ತಿಸದನಾಕಾರಃ ಸಮ್ಪತ್ತಿಸುಖದಾಯಕಃ ॥ 52 ॥

ಸಮ್ಪತ್ತಿಸುಖಕರ್ತಾ ಚ ಸಮ್ಪತ್ತಿಸುಭಗಾನನಃ ।
ಸಮ್ಪತ್ತಿಶುಭದೋ ನಿತ್ಯಸಮ್ಪತ್ತಿಶ್ಚ ಯಶೋಧನಃ ॥ 53 ॥

ರುಚಕೋ ಮೇಚಕಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಭುಸ್ತೋಮರಘಾತಕಃ ।
ದಂಡೀ ಚಂಡಾಂಶುರವ್ಯಕ್ತಃ ಕಮಂಡಲುಧರೋಽನಘಃ ॥ 54 ॥

ಕಾಮೀ ಕರ್ಮರತಃ ಕಾಲಃ ಕೋಲಃ ಕ್ರನ್ದಿತದಿಕ್ತಟಃ ।
ಭ್ರಾಮಕೋ ಜಾತಿಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಜಾಡ್ಯಹಾ ಜಡಸೂದನಃ ॥ 55 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೋ ಜಗದ್ವಾಸೀ ಹಾಸ್ಯಕೃದ್ಗಹನೋ ಗುಹಃ ।
ಹವಿಷ್ಮಾನ್ಹವ್ಯವಾಹಾಕ್ಷೋ ಹಾಟಕೋ ಹಾಟಕಾಂಗದಃ ॥ 56 ॥

ಸುಮೇರುರ್ಹಿಮವಾನ್ಹೋತಾ ಹರಪುತ್ರೋ ಹಲಂಕಷಃ ।
ಹಾಲಾಪ್ರಿಯೋ ಹೃದಾ ಶಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾಹೃದಯಪೋಷಣಃ ॥ 57 ॥

ಶೋಷಣಃ ಕ್ಲೇಶಹಾ ಕ್ರೂರಃ ಕಠೋರಃ ಕಠಿನಾಕೃತಿಃ ।
ಕುಬೇರೋ ಧೀಮಯೋ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ಧೀಮಾನ್ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 58 ॥

ದವಿಷ್ಠೋ ದಮನೋ ಹೃಷ್ಟೋ ದಾತಾ ತ್ರಾತಾ ಪಿತಾಸಮಃ ।
ನಿರ್ಗತೋ ನೈಗಮೋಽಗಮ್ಯೋ ನಿರ್ಜಯೋ ಜಟಿಲೋಽಜರಃ ॥ 59 ॥

ಜನಜೀವೋ ಜಿತಾರಾತಿರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಚಾಮೀಕರನಿಭೋ ನಾಭ್ಯೋ ನಲಿನಾಯತಲೋಚನಃ ॥ 60 ॥

ರೋಚನೋ ಮೋಚಕೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಕೋಟಿಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಃ ಪಂಚಸಾಯಕಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಕಃ ॥ 61 ॥

ಪಂಚಮಃ ಪಶ್ಚಿಮಃ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕೀರ್ಣಾಲಕಃ ಕುಣಿಃ ।
ಕಠೋರಹೃದಯೋ ಗ್ರೀವಾಲಂಕೃತೋ ಲಲಿತಾಶಯಃ ॥ 62 ॥

ಲೋಲಚಿತ್ತೋ ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಮಾಸಪಕ್ಷರ್ತುರೂಪವಾನ್ ।
ಧ್ರುವೋ ದ್ರುತಗತಿರ್ಬನ್ಧೋ ಧರ್ಮೀ ನಾಕಿಪ್ರಿಯೋಽನಲಃ ॥ 63 ॥

ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರಸ್ಥಭುವನೋ ಭುವನೈಕಮಲಾಪಹಃ ।
ಸಾಗರಃ ಸ್ವರ್ಗತಿಃ ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸಾನನ್ದಃ ಸಾಧುಪೂಜಿತಃ ॥ 64 ॥

ಸತೀಪತಿಃ ಸಮರಸಃ ಸನಕಃ ಸರಲಃ ಸರಃ ।
ಸುರಪ್ರಿಯೋ ವಸುಮತಿರ್ವಾಸವೋ ವಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 65 ॥

ವಿತ್ತದೋ ವಿತ್ತನಾಥಶ್ಚ ಧನಿನಾಂ ಧನದಾಯಕಃ ।
ರಾಜೀವನಯನಃ ಸ್ಮಾರ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿದಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಮ್ಬರಃ ॥ 66 ॥

ಅಶ್ವಿನೋಽಶ್ವಮುಖಃ ಶುಭ್ರೋ ಭರಣೋ ಭರಣೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾಸನಕಃ ಕೋಲೋ ರೋಹಿಣೀರಮಣೋಪಮಃ ॥ 67 ॥

ರೌಹಿಣೇಯಪ್ರೇಮಕರೋ ರೋಹಿಣೀಮೋಹನೋ ಮೃಗಃ ।
ಮೃಗರಾಜೋ ಮೃಗಶಿರಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುರಧ್ವನಿಃ ॥ 68 ॥

ಆರ್ದ್ರಾನನೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹೋರಗವಿಭೂಷಣಃ ।
ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತವಿಭವೋ ಭ್ರೂಕರಾಲಃ ಪುನರ್ಮಯಃ ॥ 69 ॥

ಪುನರ್ದೇವ: ಪುನರ್ಜೇತಾ ಪುನರ್ಜೀವಃ ಪುನರ್ವಸುಃ ।
ತಿಮಿರಾಸ್ತಿಮಿಕೇತುಶ್ಚ ತಿಮಿಷಾಸುರಘಾತನಃ ॥ 70 ॥

ತಿಷ್ಯಸ್ತುಲಾಧರೋ ಜೃಮ್ಭೋ ವಿಶ್ಲೇಷಾಶ್ಲೇಷದಾನರಾಟ್ ।
ಮಾನದೋ ಮಾಧವೋ ಮಾಧೋ ವಾಚಾಲೋ ಮಘವೋಪಮಃ ॥ 71 ॥

ಮಧ್ಯೋ ಮಘಾಪ್ರಿಯೋ ಮೇಘೋ ಮಹಾಶುಂಡೋ ಮಹಾಭುಜಃ ।
ಪೂರ್ವಫಾಲ್ಗುನಿಕಃ ಸ್ಫೀತ ಫಲ್ಗುರುತ್ತರಫಾಲ್ಗುನಃ ॥ 72 ॥

ಫೇನಿಲೋ ಬ್ರಹ್ಮದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಪ್ತತನ್ತುಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಘೋಣಾಹಸ್ತಶ್ಚತುರ್ಹಸ್ತೋ ಹಸ್ತಿವನ್ಧ್ಯೋ ಹಲಾಯುಧಃ ॥ 73 ॥

ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾರ್ಚಿತಪದಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿನಿಗ್ರಹಃ ।
ವಿಶಾಖಃ ಶಿಖಿಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಶಿಖಿಧ್ವಜಸಹೋದರಃ ॥ 74 ॥

ಅಣುರೇಣೂತ್ಕರಃ ಸ್ಫಾರೋ ರುರುರೇಣುಸುತೋ ನರಃ ।
ಅನುರಾಧಾಪ್ರಿಯೋ ರಾಧಃ ಶ್ರೀಮಾಂಛುಕ್ಲಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ॥ 75 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಚಿತಪದೋ ಮೂಲಂ ಚ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಶುಚಿಶ್ಚೈವ ಪೂರ್ವಾಷಾಢಶ್ಚೋತ್ತರಾಷಾಢ ಈಶ್ವರಃ ॥ 76 ॥

ಶ್ರವ್ಯೋಽಭಿಜಿದನನ್ತಾತ್ಮಾ ಶ್ರವೋ ವೇಪಿತದಾನವಃ ।
ಶ್ರಾವಣಃ ಶ್ರವಣಃ ಶ್ರೋತಾ ಧನೀ ಧನ್ಯೋ ಧನಿಷ್ಠಕಃ ॥ 77 ॥

ಶಾತಾತಪಃ ಶಾತಕುಮ್ಭಃ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಶತಾಭಿಷಕ್ ।
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದೋ ಭದ್ರಶ್ಚೋತ್ತರಾಭಾದ್ರಪಾದಿತಃ ॥ 78 ॥

ರೇಣುಕಾತನಯೋ ರಾಮೋ ರೇವತೀರಮಣೋ ರಮೀ ।
ಆಶ್ವಯುಕ್ಕಾರ್ತಿಕೇಯೇಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋ ಮೃಗೋತ್ತಮಃ ॥ । 79 ॥

ಪೋಷೇಶ್ವರಃ ಫಾಲ್ಗುನಾತ್ಮಾ ವಸನ್ತಶ್ಚೈತ್ರಕೋ ಮಧುಃ ।
ರಾಜ್ಯದೋಽಭಿಜಿದಾತ್ಮೇಯಸ್ತಾರೇಶಸ್ತಾರಕದ್ಯುತಿಃ ॥ 80 ॥

ಪ್ರತೀತಃ ಪ್ರೋರ್ಜಿತಃ ಪ್ರೀತಃ ಪರಮಃ ಪರಮೋ ಹಿತಃ ।
ಪರಹಾ ಪಂಚಭೂಃ ಪಂಚವಾಯುಪೂಜ್ಯಪರಿಗ್ರಹಃ ॥ 81 ॥

ಪುರಾಣಾಗಮವಿದ್ಯೋಗೀ ಮಹಿಷೋ ರಾಸಭೋಽಗ್ರಜಃ ।
ಗ್ರಹೋ ಮೇಷೋ ಮೃಷೋ ಮನ್ದೋ ಮನ್ಮಥೋ ಮಿಥುನಾಕೃತಿಃ ॥ 82 ॥

ಕಲ್ಪಭೃತ್ಕಟಕೋ ದೀಪೋ ಮರ್ಕಟಃ ಕರ್ಕಟೋ ಧೃಣಿಃ ।
ಕುಕ್ಕುಟೋ ವನಜೋ ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಃ ಸೃಗಾಲಕಃ ॥ 83 ॥

ಸಿಂಹಾ ಸಿಂಹಾಸನಾಭೂಷ್ಯೋ ಮದ್ಗುರ್ಮೂಷಕವಾಹನಃ ।
ಪುತ್ರದೋ ನರಕತ್ರಾತಾ ಕನ್ಯಾಪ್ರೀತಃ ಕುಲೋದ್ವಹಃ ॥ 84 ॥

ಅತುಲ್ಯರೂಪೋ ಬಲದಸ್ತುಲ್ಯಭೃತ್ತುಲ್ಯಸಾಕ್ಷಿಕಃ ।
ಅಲಿಶ್ಚಾಪಧರೋ ಧನ್ವೀ ಕಚ್ಛಪೋ ಮಕರೋ ಮಣಿಃ ॥ 85 ॥

ಕುಮ್ಭಭೃತ್ಕಲಶಃ ಕುಬ್ಜೋ ಮೀನಮಾಂಸಸುತರ್ಪಿತಃ ।
ರಾಶಿತಾರಾಗ್ರಹಮಯಸ್ತಿಥಿರೂಪೋ ಜಗದ್ವಿಭುಃ ॥ 86 ॥

ಪ್ರತಾಪೀ ಪ್ರತಿಪತ್ಪ್ರೇಯೋಽದ್ವಿತೀಯೋಽದ್ವೈತನಿಶ್ಚಿತಃ ।
ತ್ರಿರೂಪಶ್ಚ ತೃತೀಯಾಗ್ನಿಸ್ತ್ರಯೀರೂಪಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 87 ॥

ಚತುರ್ಥೀವಲ್ಲಭೋ ದೇವೋ ಪರಾಗಃ ಪಂಚಮೀಶ್ವರಃ ।
ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದವಿಜ್ಞಾನಃ ಷಷ್ಠೀಷಷ್ಟಿಕವತ್ಸಲಃ ॥ 88 ॥

ಸಪ್ತಾರ್ಣವಗತಿಃ ಸಾರಃ ಸಪ್ತಮೀಶ್ವರರೋಹಿತಃ ।
ಅಷ್ಟಮೀನನ್ದನೋತ್ತಂಸೋ ನವಮೀಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ ॥ 89 ॥

ದಶದಿಕ್ಪತಿಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ದಶಮೀ ದ್ರುಹಿಣೋ ದ್ರುತಃ ।
ಏಕಾದಶಾತ್ಮಗಣಯೋ ದ್ವಾದಶೀಯುಗಚರ್ಚಿತಃ ॥ 90 ॥

ತ್ರಯೋದಶಮಣಿಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಸ್ವರಪ್ರಿಯಃ ।
ಚತುರ್ದಶೇನ್ದ್ರಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಿಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 91 ॥

ದರ್ಶದರ್ಶೋ ದರ್ಶನಶ್ಚ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮೌರ್ವೀ ಮಧುರವಾಙ್ಮೂಲಮೂರ್ತಿಮಾನ್ಮೇಘವಾಹನಃ ॥ 92 ॥

ಮಹಾಗಜೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಶತ್ರುರ್ಜಯಾಶ್ರಯಃ ।
ರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಪುತ್ರೋಽಘನಾಶನಃ ॥ 93 ॥

ಭವಪ್ರಿಯೋ ಭವಾನೀಷ್ಟೋ ಭಾರಭೃದ್ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವಕುಶಲೋಽಕುಂಠೋ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 94 ॥

ವೃತ್ರಹಾ ವಿಘ್ನಹಾ ಸೀರಃ ಸಮಸ್ತದುಃಖತಾಪಹಾ ।
ಮಂಜುಲೋ ಮಾರ್ಜರೋ ಮತ್ತೋ ದುರ್ಗಾಪುತ್ರೋ ದುರಾಲಸಃ ॥ 95 ॥

ಅನನ್ತಚಿತ್ಸುಧಾಧೋರೋ ವೀರೋ ವೀರ್ಯೈಕಸಾಧಕಃ ।
ಭಾಸ್ವನ್ಮುಕುಟಮಾಣಿಕ್ಯಃ ಕೂಜತ್ಕಿಂಕಿಂಣಿಜಾಲಕಃ ॥ 96 ॥

ಶುಂಡಾಧಾರೀ ತುಂಡಚಲಃ ಕುಂಡಲೀ ಮುಂಡಮಾಲಕಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಶ್ಚ ಪದ್ಮನಾಭಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 97 ॥

ಉದ್ಧೃತಾಧರದನ್ತಾಢ್ಯೋ ಮಾಲಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ಮಾರದೋ ವಾರಣೋ ಲೋಲಶ್ರವಣಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಃ ॥ 98 ॥

ಬೃಹದುಲ್ಲಾಸನಾಸಾಢ್ಯೋ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಡಲಃ ।
ರತ್ನಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕೃಶಾನುರೂಪಶೀಲಕಃ ॥ 99 ॥

ಬೃಹತ್ಕರ್ಣಾಂಚಲೋದ್ಭೂತವಾಯುವೀಜಿತದಿಕ್ತಟಃ ।
ಬೃಹದಾಸ್ಯರವಾಕ್ರಾನ್ತಭೀತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡಕಃ ॥ 100 ॥

ಬೃಹತ್ಪಾದಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಸಪ್ತಪಾತಾಲದೀಪಿತಃ ।
ಬೃಹದ್ದನ್ತಕೃತಾತ್ಯುಗ್ರರಣಾನನ್ದರಸಾಲಸಃ ॥ 101 ॥

ಬೃಹದ್ಧಸ್ತಧೃತಾಶೇಷಾಯುಧನಿರ್ಜಿತದಾನವಃ ।
ಸ್ಫೂರತ್ಸಿನ್ದೂರವದನಃ ಸ್ಫೂರತ್ತೇಜೋಽಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 102 ॥

ಉದ್ದೀಪಿತಮಣಿಃ ಸ್ಫೂರ್ಜನ್ನೂಪುರಧ್ವನಿನಾದಿತಃ ।
ಚಲತ್ತೋಯಪ್ರವಾಹಾಢ್ಯೋ ನದೀಜಲಕಣಾಕರಃ ॥ 103 ॥

ಭ್ರಮತ್ಕುಂಜರಸಂಘಾತವನ್ದಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಮಹಾರುದ್ರಪುರಸ್ಸರಸುರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 104 ॥

ಅಶೇಷಶೇಷಪ್ರಭೃತಿವ್ಯಾಲಜಾಲೋಪಸೇವಿತಃ ।
ಗರ್ಜತ್ಪಂಚಾನನಾರಾವವ್ಯಾಪ್ತಾಕಾಶಧರಾತಲಃ ॥ 105 ॥

ಹಾಹಾಹೂಹೂಗತಾತ್ಯುಗ್ರಸ್ವರವಿಭ್ರಾನ್ತಮಾನಸಃ ।
ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಬೀಜಾಖ್ಯಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 106 ॥

ವೇದಾನ್ತಶಾಸ್ತ್ರಪೀಯೂಷಧಾರಾಽಽಪ್ಲಾವಿತಭೂತಲಃ ।
ಶಂಖಧ್ವನಿಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಪಾತಾಲಾದಿನಭಸ್ತಲಃ ॥ 107 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ಮಹಾಮಲ್ಲೋ ಬಲ್ಲಹಸ್ತೋ ಬಲಿಃ ಕವಿಃ ।
ಕೃತತ್ರೇತಾಯುಗೋಲ್ಲಾಸಭಾಸಮಾನಜಗತ್ತ್ರಯಃ ॥ 108 ॥

ದ್ವಾಪರಃ ಪರಲೋಕೈಕಃ ಕರ್ಮಧ್ವಾನ್ತಸುಧಾಕರಃ ।
ಸುಧಾಽಽಸಿಕ್ತವಪುರ್ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾದಿಕಬಾಹುಕಃ ॥ 109 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಅಕಾರಾಕಾರಪ್ರೋದ್ಗೀತತಾನನಾದನಿನಾದಿತಃ ॥ 110 ॥

ಇಕಾರೇಕಾರಮತ್ರಾಢ್ಯಮಾಲಾಭ್ರಮಣಲಾಲಸಃ ।
ಉಕಾರೋಕಾರಪ್ರೋದ್ಗಾರಿಘೋರನಾಗೋಪವೀತಕಃ ॥ 111 ॥

ಋವರ್ಣಾಂಕಿತೠಕಾರಿಪದ್ಮದ್ವಯಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಲೃಕಾರಯುತಲೄಕಾರಶಂಖಪೂರ್ಣದಿಗನ್ತರಃ ॥ 112 ॥

ಏಕಾರೈಕಕಾರಗಿರಿಜಾಸ್ತನಪಾನವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಓಕಾರೌಕಾರವಿಶ್ವಾದಿಕೃತಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮಾಲಸಃ ॥ 113 ॥

ಅಂಅಃವರ್ಣಾವಲೀವ್ಯಾಪ್ತಪಾದಾದಿಶೀರ್ಷಮಂಡಲಃ ।
ಕರ್ಣತಾಲಕೃತಾತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ವಾಯುವೀಜಿತನಿರ್ಝರಃ ॥ 114 ॥

ಖಗೇಶಧ್ವಜರತ್ನಾಂಕಕಿರೀಟಾರುಣಪಾದಕಃ ।
ಗರ್ವಿತಾಶೇಷಗನ್ಧರ್ವಗೀತತತ್ಪರಶ್ರೋತ್ರಕಃ ॥ 115 ॥

ಘನವಾಹನವಾಗೀಶಪುರಸ್ಸರಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಙವರ್ಣಾಮೃತಧಾರಾಢ್ಯಶೋಭಮಾನೈಕದನ್ತಕಃ ॥ 116 ॥

ಚನ್ದ್ರಕುಂಕುಮಜಮ್ಬಾಲಲಿಪ್ತಸಿನ್ದೂರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಛತ್ರಚಾಮರರತ್ನಾಢ್ಯಭ್ರುಕುಟಾಲಂಕೃತಾನನಃ ॥ 117 ॥

ಜಟಾಬದ್ಧಮಹಾನರ್ಘಮಣಿಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಃ ।
ಝಂಕಾರಿಮಧುಪವ್ರಾತಗಾನನಾದವಿನಾದಿತಃ ॥ 118 ॥

ಞವರ್ಣಕೃತಸಂಹಾರದೈತ್ಯಾಸೃಕ್ಪರ್ಣಮುದ್ಗರಃ ।
ಟಕಾರಾಖ್ಯಾಫಲಾಸ್ವಾದವೇಪಿತಾಶೇಷಮೂರ್ಧಜಃ ॥ 119 ॥

ಠಕಾರಾದ್ಯಡಕಾರಾಂಕಢಕಾರಾನನ್ದತೋಷಿತಃ ।
ಣವರ್ಣಾಮೃತಪೀಯೂಷಧಾರಾಧಾರಸುಧಾಕರಃ ॥ 120 ॥

ತಾಮ್ರಸಿನ್ದೂರಪೂಜಾಢ್ಯಲಲಾಟಫಲಕಚ್ಛವಿಃ ।
ಥಕಾರಘನಪಂಕ್ತ್ಯಾತಿಸನ್ತೋಷಿತಾದ್ವಿಜವ್ರಜಃ ॥ 121 ॥

ದಯಾಮೃತಹೃದಮ್ಭೋಜಧೃತತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಡಲಃ ।
ಧನದಾದಿಮಹಾಯಕ್ಷಸಂಸೇವಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 122 ॥

ನಮಿತಾಶೇಷದೇವೌಘಕಿರೀಟಮಣಿರಂಜಿತಃ ।
ಪರವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾದಿಭೋಗೇಚ್ಛೇದನದಕ್ಷಕಃ ॥ 123 ॥

ಫಣಿಚಕ್ರಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಗಲಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಬದ್ಧಭ್ರೂಯುಗಭೀಮೋಗ್ರಸನ್ತರ್ಜಿತಸುರಸುರಃ ॥ 124 ॥

ಭವಾನೀಹೃದಯಾನನ್ದವರ್ದ್ಧನೈಕನಿಶಾಕರಃ ।
ಮದಿರಾಕಲಶಸ್ಫೀತಕರಾಲೈಕಕರಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 125 ॥

ಯಜ್ಞಾನ್ತರಾಯಸಂಘಾತಸಜ್ಜೀಕೃತವರಾಯುಧಃ ।
ರತ್ನಾಕರಸುತಾಕಾನ್ತಿಕ್ರಾನ್ತಿಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 126 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಮಹಾಭೀಮವಪುರ್ದೀಪ್ತಕೃತಾಸುರಃ ।
ವರುಣಾದಿದಿಗೀಶಾನಸ್ವರ್ಚಿತಾರ್ಚನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 127 ॥

ಶಂಕರೈಕಪ್ರಿಯಪ್ರೇಮನಯನಾನ್ದವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಷೋಡಶಸ್ವರಿತಾಲಾಪಗೀತಗಾನವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 128 ॥

ಸಮಸ್ತದುರ್ಗತಿಸರಿನ್ನಾಥೋತ್ತಾರಣಕೋಡುಪಃ ।
ಹರಾದಿಬ್ರಹ್ಮವೈಕುಂಠಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾದಿಪಾಠಕಃ ॥ 129 ॥

ಕ್ಷಮಾಪೂರಿತಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂರಕ್ಷಿತಚರಾಚರಃ ।
ತಾರಾಂಕಮನ್ತ್ರವರ್ಣೈಕಾವಿಗ್ರಹೋಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 130 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವಿದ್ಯಾಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕೋ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಘ್ನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 131 ॥

ಹೇರಮ್ಬೋ ಮೋದಕಾಹಾರೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ವೇದಾನ್ತಗೀತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಿದ್ಧಮನ್ತ್ರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ ॥ 132 ॥

ಗಣೇಶೋ ವರದೋ ದೇವೋ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಿತಃ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತಾಶೇಷವಿಗ್ರಹಃ ॥ 133 ॥

ಗಾಂಗೇಯೋ ಗಣಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಓಂ ಶ್ರೀದ್ವೈಮಾತುರಃ ಶಿವಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗँ ದೇವೋ ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 134 ॥

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ಮೃತಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಪ್ಯತಮಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಮ್ ॥ 135 ॥

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ ।
ಗ್ರಹತಾರಾಮಯಂ ರಾಶಿವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ 136 ॥

ಸರ್ವಾವಿದ್ಯಾಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧನಂ ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಗಣೇಶಸ್ಯ ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ರಿದಿವೌಕಸಾಮ್ ॥ 137 ॥

ಯಥೇಷ್ಟಫಲದಂ ಲೋಕೇ ಮನೋರಥಪ್ರಪೂರಣಮ್ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಜಯಪ್ರದಮ್ ॥ 138 ॥

ವಿನಾರ್ಚನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾನ್ಯಾಸಂ ವಿನಾ ಜಪಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧೀನಾಂ ಸಾಧನಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಃ ॥ 139 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮರ್ಧರಾತ್ರೇ ತು ಪಠೇನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಚತುಷ್ಪಥೇ ।
ಲಿಖೇದ್ಭೂರ್ಜೇ ಮಹಾದೇವಿ ! ಪುಣ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 140 ॥

ಧಾರಯೇತ್ತಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಭುಜೇ ।
ಯೋಷಿದ್ವಾಮಕರೇ ಚೈವ ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಭುಜೇ ॥ 141 ॥

ಸ್ತಮ್ಭಯೇದಪಿ ಬ್ರಹ್ಯಾಣಂ ಮೋಹಯೇದಪಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ವಶಯೇದಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಾರಯೇದಖಿಲಾನ್ ರಿಪೂನ್ ॥ 142 ॥

ಉಚ್ಚಾಟಯೇಚ್ಚ ಗೀರ್ವಾಣಂ ಶಮಯೇಚ್ಚ ಧನಂಜಯಮ್ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರಂ ಲಭೇಚ್ಛೀಘ್ರಂ ನಿರ್ಧನೋ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 143 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪುರಃ ಶಿವೇ ।
ನಗ್ನಃ ಶಕ್ತಿಯುತೋ ದೇವಿ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ॥ 144 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವರದಂ ಪಶ್ಯೇದ್ಗಣೇಶಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 145 ॥

ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಾದಿವಿಭವೋದಾರಾಯುಃ ಸಮ್ಪದಃ ಸದಾ ।
ರಣೇ ರಾಜಮಯೇ ದ್ಯೂತೇ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 146 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 147 ॥

ಇತೀದಂ ಪುಣ್ಯಸರ್ವಸ್ವಂ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಪುಣ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ ॥ 147 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತನ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀಮದುಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Uchchishtaganapati:

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top