Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Telugu

Shri Uchchishtaganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీఉచ్ఛిష్టగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
శ్రీగణేశాయ నమః ।

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
శృణు దేవి రహస్యం మే యత్పురా సూచితం మయా ।
తవ భక్త్యా గణేశస్య వక్ష్యే నామసహస్రకమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ ।
ఓం భగవన్గణనాథస్య ఉచ్ఛిష్టస్య మహాత్మనః ।
శ్రోతుం నామ సహస్రం మే హృదయం ప్రోత్సుకాయతే ॥ ౨ ॥

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
ప్రాఙ్ముఖే త్రిపురానాథే జాతా విఘ్నకులాః శివే ।
మోహనే ముచ్యతే చేతస్తైః సర్వైర్బలదర్పితైః ॥ ౩ ॥

తదా ప్రభుం గణాధ్యక్షం స్తుత్వా నామసహస్రకైః ।
విఘ్నా దూరాత్పలాయన్తే కాలరుద్రాదివ ప్రజాః ॥ ౪ ॥

తస్యానుగ్రహతో దేవి జాతోఽహం త్రిపురాన్తకః ।
తమద్యాపి గణేశానం స్తౌమి నామసహస్రకైః ॥ ౫ ॥

తదద్య తవ భక్త్యాహం సాధకానాం హితాయ చ ।
మహాగణపతేర్వక్ష్యే దివ్యం నామసహస్రకమ్ ॥ ౬ ॥

ఓం అస్య శ్రీఉచ్ఛిష్టగణేశసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీభైరవ ఋషిః ।
గాయత్రీ ఛన్దః । శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా ।
గం బీజమ్ । హ్రీం శక్తిః । కురుకురు కీలకమ్ ।
మమ ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః ॥

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గణాధ్యక్షో గ్లౌం గఁ గణపతిర్గుణీ ।
గుణాఢ్యో నిర్గుణో గోప్తా గజవక్త్రో విభావసుః ॥ ౭ ॥

విశ్వేశ్వరో విభాదీప్తో దీపనో ధీవరో ధనీ ।
సదా శాన్తో జగత్త్రాతా విశ్వావర్తో విభాకరః ॥ ౮ ॥

విశ్రమ్భీ విజయో వైద్యో వారాన్నిధిరనుత్తమః ।
అణిమావిభవః శ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో గాథాప్రియో గురుః ॥ ౯ ॥

సృష్టికర్తా జగద్ధర్తా విశ్వభర్తా జగన్నిధిః ।
పతిః పీతవిభూషాఙ్కో రక్తాక్షో లోహితామ్బరః ॥ ౧౦ ॥

విరూపాక్షో విమానస్థో వినీతః సదస్యః సుఖీ । సాత్వతః
సురూపః సాత్త్వికః సత్యః శుద్ధః శఙ్కరనన్దనః ॥ ౧౧ ॥

నన్దీశ్వరో జయానన్దీ వన్ద్యః స్తుత్యో విచక్షణః ।
దైత్యమర్ద్దీ సదాక్షీబో మదిరారుణలోచనః ॥ ౧౨ ॥

సారాత్మా విశ్వసారశ్చ విశ్వసారో(౨) విలేపనః ।
పరం బ్రహ్మ పరం జ్యోతిః సాక్షీ త్ర్యక్షో వికత్థనః ॥ ౧౩ ॥

విశ్వేశ్వరో వీరహర్తా సౌభాగ్యో భాగ్యవర్ద్ధనః ।
భృఙ్గిరిటీ భృఙ్గమాలీ భృఙ్గకూజితనాదితః ॥ ౧౪ ॥

వినర్తకో వినీతోఽపి వినతానన్దనార్చితః ।
వైనతేయో వినమ్రాఙ్గో విశ్వనాయకనాయకః ॥ ౧౫ ॥

విరాటకో విరాటశ్చ విదగ్ధో విధురాత్మభూః ।
పుష్పదన్తః పుష్పహారీ పుష్పమాలావిభూషణః ॥ ౧౬ ॥

పుష్పేషుమథనః పుష్టో వివర్తః కర్తరీకరః ।
అన్త్యోఽన్తకశ్చిత్తగణాశ్చిత్తచిన్తాపహారకః ॥ ౧౭ ॥

అచిన్త్యోఽచిన్త్యరూపశ్చ చన్దనాకులముణ్డకః ।
లోహితో లిపితో లుప్తో లోహితాక్షో విలోభకః ॥ ౧౮ ॥

లబ్ధాశయో లోభరతో లోభదోఽలఙ్ఘ్యగర్ధకః ।
సున్దరః సున్దరీపుత్రః సమస్తాసురఘాతకః ॥ ౧౯ ॥

నూపురాఢ్యో విభవేన్ద్రో నరనారాయణో రవిః ।
విచారో వాన్తదో వాగ్మీ వితర్కీ విజయీశ్వరః ॥ ౨౦ ॥

సుజో బుద్ధః సదారూపః సుఖదః సుఖసేవితః ।
వికర్తనో విపచ్చారీ వినటో నటనర్తకః ॥ ౨౧ ॥

నటో నాట్యప్రియో నాదోఽనన్తోఽనన్తగుణాత్మకః ।
గఙ్గాజలపానప్రియో గఙ్గాతీరవిహారకృత్ ॥ ౨౨।
గఙ్గాప్రియో గఙ్గజశ్చ వాహనాదిపురఃసరః ।
గన్ధమాదనసంవాసో గన్ధమాదనకేలికృత్ ॥ ౨౩ ॥

గన్ధానులిప్తపూర్వాఙ్గః సర్వదేవస్మరః సదా ।
గణగన్ధర్వరాజేశో గణగన్ధర్వసేవితః ॥ ౨౪ ॥

గన్ధర్వపూజితో నిత్యం సర్వరోగవినాశకః ।
గన్ధర్వగణసంసేవ్యో గన్ధర్వవరదాయకః ॥ ౨౫ ॥

గన్ధర్వో గన్ధమాతఙ్గో గన్ధర్వకులదైవతః ।
గన్ధర్వగర్వసంవేగో గన్ధర్వవరదాయకః ॥ ౨౬ ॥

గన్ధర్వప్రబలార్తిఘ్నో గన్ధర్వగణసంయుతః ।
గన్ధర్వాదిగుణానన్దో నన్దోఽనన్తగుణాత్మకః ॥ ౨౭ ॥

విశ్వమూర్తిర్విశ్వధాతా వినతాస్యో వినర్తకః ।
కరాలః కామదః కాన్తః కమనీయః కలానిధిః ॥ ౨౮ ॥

కారుణ్యరూపః కుటిలః కులాచారీ కులేశ్వరః ।
వికరాలో రణశ్రేష్ఠః సంహారో హారభూషణః ॥ ౨౯ ॥

ఉరురభ్యముఖో రక్తో దేవతాదయితౌరసః ।
మహాకాలో మహాదంష్ట్రో మహోరగభయానకః ॥ ౩౦ ॥

ఉన్మత్తరూపః కాలాగ్నిరగ్నిసూర్యేన్దులోచనః ।
సితాస్యః సితమాల్యశ్చ సితదన్తః సితాంశుమాన్ ॥ ౩౧ ॥

అసితాత్మా భైరవేశో భాగ్యవాన్భగవాన్భవః ।
గర్భాత్మజో భగావాసో భగదో భగవర్ద్ధనః ॥ ౩౨ ॥

శుభఙ్కరః శుచిః శాన్తః శ్రేష్ఠః శ్రవ్యః శచీపతిః ।
వేదాద్యో వేదకర్తా చ వేదవేద్యః సనాతనః ॥ ౩౩ ॥

విద్యాప్రదో వేదరసో వైదికో వేదపారగః ।
వేదధ్వనిరతో వీరో వేదవిద్యాగమోఽర్థవిత్ ॥ ౩౪ ॥

తత్త్వజ్ఞః సర్వగః సాధుః సదయః సదసన్మయః ।
శివశఙ్కరః శివసుతః శివానన్దవివర్ద్ధనః ॥ ౩౫ ॥

శైత్యః శ్వేతః శతముఖో ముగ్ధో మోదకభూషణః ।
దేవో దినకరో ధీరో ధృతిమాన్ద్యుతిమాన్ధవః ॥ ౩౬ ॥

శుద్ధాత్మా శుద్ధమతిమాఞ్ఛుద్ధదీప్తిః శుచివ్రతః ।
శరణ్యః శౌనకః శూరః శరదమ్భోజధారకః ॥ ౩౭ ॥ న్
దారకః శిఖివాహేష్టః సితః శఙ్కరవల్లభః ।
శఙ్కరో నిర్భయో నిత్యో లయకృల్లాస్యతత్పరః ॥ ౩౮ ॥

లూతో లీలారసోల్లాసీ విలాసీ విభ్రమో భ్రమః ।
భ్రమణః శశిభృత్సుర్యః శనిర్ధరణినన్దనః ॥ ౩౯ ॥

బుధో విబుధసేవ్యశ్చ బుధరాజో బలంధరః ।
జీవో జీవప్రదో జేతా స్తుత్యో నిత్యో రతిప్రియః ॥ ౪౦ ॥

జనకో జనమార్గజ్ఞో జనరక్షణతత్పరః ।
జనానన్దప్రదాతా చ జనకాహ్లాదకారకః ॥ ౪౧।
విబుధో బుధమాన్యశ్చ జైనమార్గనివర్తకః ।
గచ్ఛో గణపతిర్గచ్ఛనాయకో గచ్ఛగర్వహా ॥ ౪౨ ॥

గచ్ఛరాజోథ గచ్ఛేథో గచ్ఛరాజనమస్కృతః ।
గచ్ఛప్రియో గచ్ఛగురుర్గచ్ఛత్రాకృద్యమాతురః ॥ ౪౩ ॥

గచ్ఛప్రభుర్గచ్ఛచరో గచ్ఛప్రియకృతాద్యమః ।
గచ్ఛగీతగుణోగర్తో మర్యాదాప్రతిపాలకః ॥ ౪౪ ॥

గీర్వాణాగమసారస్య గర్భో గీర్వాణదేవతా ।
గౌరీసుతో గురువరో గౌరాఙ్గో గణపూజితః ॥ ౪౫ ॥

పరమ్పదం పరన్ధామ పరమాత్మా కవిః కుజః ।
రాహుర్దైత్యశిరశ్ఛేదీ కేతుః కనకకుణ్డలః ॥ ౪౬ ॥

గ్రహేన్ద్రో గ్రహితో గ్రాహ్యోఽగ్రణీర్ఘుర్ఘురనాదితః ।
పర్జన్యః పీవరః పత్రీ పీనవక్షాః పరాక్రమీ ॥ ౪౭ ॥

వనేచరో వనస్పతిర్వనవాసీ స్మరోపమః ।
పుణ్యః పూతః పవిత్రశ్చ పరాత్మా పూర్ణావిగ్రహః ॥ ౪౮ ॥

పూర్ణేన్దుసుకలాకారో మన్త్రపూర్ణమనోరథః ।
యుగాత్మా యుగకృద్యజ్వా యాజ్ఞికో యజ్ఞవత్సలః ॥ ౪౯ ॥

యశస్యో యజమానేష్టో వజ్రభృద్వజ్రపఞ్జరః ।
మణిభద్రో మణిమయో మాన్యో మీనధ్వజాశ్రితః ॥ ౫౦ ॥

మీనధ్వజో మనోహారీ యోగినాం యోగవర్ధనః ।
ద్రష్టా స్రష్టా తపస్వీ చ విగ్రహీ తాపసప్రియః ॥ ౫౧ ॥

తపోమయస్తపోమూర్తిస్తపనశ్చ తపోధనః ।
సమ్పత్తిసదనాకారః సమ్పత్తిసుఖదాయకః ॥ ౫౨ ॥

సమ్పత్తిసుఖకర్తా చ సమ్పత్తిసుభగాననః ।
సమ్పత్తిశుభదో నిత్యసమ్పత్తిశ్చ యశోధనః ॥ ౫౩ ॥

రుచకో మేచకస్తుష్టః ప్రభుస్తోమరఘాతకః ।
దణ్డీ చణ్డాంశురవ్యక్తః కమణ్డలుధరోఽనఘః ॥ ౫౪ ॥

కామీ కర్మరతః కాలః కోలః క్రన్దితదిక్తటః ।
భ్రామకో జాతిపూజ్యశ్చ జాడ్యహా జడసూదనః ॥ ౫౫ ॥

జాలన్ధరో జగద్వాసీ హాస్యకృద్గహనో గుహః ।
హవిష్మాన్హవ్యవాహాక్షో హాటకో హాటకాఙ్గదః ॥ ౫౬ ॥

సుమేరుర్హిమవాన్హోతా హరపుత్రో హలఙ్కషః ।
హాలాప్రియో హృదా శాన్తః కాన్తాహృదయపోషణః ॥ ౫౭ ॥

శోషణః క్లేశహా క్రూరః కఠోరః కఠినాకృతిః ।
కుబేరో ధీమయో ధ్యాతా ధ్యేయో ధీమాన్దయానిధిః ॥ ౫౮ ॥

దవిష్ఠో దమనో హృష్టో దాతా త్రాతా పితాసమః ।
నిర్గతో నైగమోఽగమ్యో నిర్జయో జటిలోఽజరః ॥ ౫౯ ॥

జనజీవో జితారాతిర్జగద్వ్యాపీ జగన్మయః ।
చామీకరనిభో నాభ్యో నలినాయతలోచనః ॥ ౬౦ ॥

రోచనో మోచకో మన్త్రీ మన్త్రకోటిసమాశ్రితః ।
పఞ్చభూతాత్మకః పఞ్చసాయకః పఞ్చవక్త్రకః ॥ ౬౧ ॥

పఞ్చమః పశ్చిమః పూర్వః పూర్ణః కీర్ణాలకః కుణిః ।
కఠోరహృదయో గ్రీవాలఙ్కృతో లలితాశయః ॥ ౬౨ ॥

లోలచిత్తో బృహన్నాసో మాసపక్షర్తురూపవాన్ ।
ధ్రువో ద్రుతగతిర్బన్ధో ధర్మీ నాకిప్రియోఽనలః ॥ ౬౩ ॥

అఙ్గుల్యగ్రస్థభువనో భువనైకమలాపహః ।
సాగరః స్వర్గతిః స్వక్షః సానన్దః సాధుపూజితః ॥ ౬౪ ॥

సతీపతిః సమరసః సనకః సరలః సరః ।
సురప్రియో వసుమతిర్వాసవో వసుపూజితః ॥ ౬౫ ॥

విత్తదో విత్తనాథశ్చ ధనినాం ధనదాయకః ।
రాజీవనయనః స్మార్తః స్మృతిదః కృత్తికామ్బరః ॥ ౬౬ ॥

అశ్వినోఽశ్వముఖః శుభ్రో భరణో భరణీప్రియః ।
కృత్తికాసనకః కోలో రోహిణీరమణోపమః ॥ ౬౭ ॥

రౌహిణేయప్రేమకరో రోహిణీమోహనో మృగః ।
మృగరాజో మృగశిరా మాధవో మధురధ్వనిః ॥ ౬౮ ॥

ఆర్ద్రాననో మహాబుద్ధిర్మహోరగవిభూషణః ।
భ్రూక్షేపదత్తవిభవో భ్రూకరాలః పునర్మయః ॥ ౬౯ ॥

పునర్దేవ: పునర్జేతా పునర్జీవః పునర్వసుః ।
తిమిరాస్తిమికేతుశ్చ తిమిషాసురఘాతనః ॥ ౭౦ ॥

తిష్యస్తులాధరో జృమ్భో విశ్లేషాశ్లేషదానరాట్ ।
మానదో మాధవో మాధో వాచాలో మఘవోపమః ॥ ౭౧ ॥

మధ్యో మఘాప్రియో మేఘో మహాశుణ్డో మహాభుజః ।
పూర్వఫాల్గునికః స్ఫీత ఫల్గురుత్తరఫాల్గునః ॥ ౭౨ ॥

ఫేనిలో బ్రహ్మదో బ్రహ్మా సప్తతన్తుసమాశ్రయః ।
ఘోణాహస్తశ్చతుర్హస్తో హస్తివన్ధ్యో హలాయుధః ॥ ౭౩ ॥

చిత్రామ్బరార్చితపదః స్వస్తిదః స్వస్తినిగ్రహః ।
విశాఖః శిఖిసేవ్యశ్చ శిఖిధ్వజసహోదరః ॥ ౭౪ ॥

అణురేణూత్కరః స్ఫారో రురురేణుసుతో నరః ।
అనురాధాప్రియో రాధః శ్రీమాఞ్ఛుక్లః శుచిస్మితః ॥ ౭౫ ॥

జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠార్చితపదో మూలం చ త్రిజగద్గురుః ।
శుచిశ్చైవ పూర్వాషాఢశ్చోత్తరాషాఢ ఈశ్వరః ॥ ౭౬ ॥

శ్రవ్యోఽభిజిదనన్తాత్మా శ్రవో వేపితదానవః ।
శ్రావణః శ్రవణః శ్రోతా ధనీ ధన్యో ధనిష్ఠకః ॥ ౭౭ ॥

శాతాతపః శాతకుమ్భః శరజ్జ్యోతిః శతాభిషక్ ।
పూర్వాభాద్రపదో భద్రశ్చోత్తరాభాద్రపాదితః ॥ ౭౮ ॥

రేణుకాతనయో రామో రేవతీరమణో రమీ ।
ఆశ్వయుక్కార్తికేయేష్టో మార్గశీర్షో మృగోత్తమః ॥ । ౭౯ ॥

పోషేశ్వరః ఫాల్గునాత్మా వసన్తశ్చైత్రకో మధుః ।
రాజ్యదోఽభిజిదాత్మేయస్తారేశస్తారకద్యుతిః ॥ ౮౦ ॥

ప్రతీతః ప్రోర్జితః ప్రీతః పరమః పరమో హితః ।
పరహా పఞ్చభూః పఞ్చవాయుపూజ్యపరిగ్రహః ॥ ౮౧ ॥

పురాణాగమవిద్యోగీ మహిషో రాసభోఽగ్రజః ।
గ్రహో మేషో మృషో మన్దో మన్మథో మిథునాకృతిః ॥ ౮౨ ॥

కల్పభృత్కటకో దీపో మర్కటః కర్కటో ధృణిః ।
కుక్కుటో వనజో హంసః పరమహంసః సృగాలకః ॥ ౮౩ ॥

సింహా సింహాసనాభూష్యో మద్గుర్మూషకవాహనః ।
పుత్రదో నరకత్రాతా కన్యాప్రీతః కులోద్వహః ॥ ౮౪ ॥

అతుల్యరూపో బలదస్తుల్యభృత్తుల్యసాక్షికః ।
అలిశ్చాపధరో ధన్వీ కచ్ఛపో మకరో మణిః ॥ ౮౫ ॥

కుమ్భభృత్కలశః కుబ్జో మీనమాంససుతర్పితః ।
రాశితారాగ్రహమయస్తిథిరూపో జగద్విభుః ॥ ౮౬ ॥

ప్రతాపీ ప్రతిపత్ప్రేయోఽద్వితీయోఽద్వైతనిశ్చితః ।
త్రిరూపశ్చ తృతీయాగ్నిస్త్రయీరూపస్త్రయీతనుః ॥ ౮౭ ॥

చతుర్థీవల్లభో దేవో పరాగః పఞ్చమీశ్వరః ।
షడ్రసాస్వాదవిజ్ఞానః షష్ఠీషష్టికవత్సలః ॥ ౮౮ ॥

సప్తార్ణవగతిః సారః సప్తమీశ్వరరోహితః ।
అష్టమీనన్దనోత్తంసో నవమీభక్తిభావితః ॥ ౮౯ ॥

దశదిక్పతిపూజ్యశ్చ దశమీ ద్రుహిణో ద్రుతః ।
ఏకాదశాత్మగణయో ద్వాదశీయుగచర్చితః ॥ ౯౦ ॥

త్రయోదశమణిస్తుత్యశ్చతుర్దశస్వరప్రియః ।
చతుర్దశేన్ద్రసంస్తుత్యః పూర్ణిమానన్దవిగ్రహః ॥ ౯౧ ॥

దర్శదర్శో దర్శనశ్చ వానప్రస్థో మహేశ్వరః ।
మౌర్వీ మధురవాఙ్మూలమూర్తిమాన్మేఘవాహనః ॥ ౯౨ ॥

మహాగజో జితక్రోధో జితశత్రుర్జయాశ్రయః ।
రౌద్రో రుద్రప్రియో రుద్రో రుద్రపుత్రోఽఘనాశనః ॥ ౯౩ ॥

భవప్రియో భవానీష్టో భారభృద్భూతభావనః ।
గాన్ధర్వకుశలోఽకుణ్ఠో వైకుణ్ఠో విష్టరశ్రవాః ॥ ౯౪ ॥

వృత్రహా విఘ్నహా సీరః సమస్తదుఃఖతాపహా ।
మఞ్జులో మార్జరో మత్తో దుర్గాపుత్రో దురాలసః ॥ ౯౫ ॥

అనన్తచిత్సుధాధోరో వీరో వీర్యైకసాధకః ।
భాస్వన్ముకుటమాణిక్యః కూజత్కిఙ్కింణిజాలకః ॥ ౯౬ ॥

శుణ్డాధారీ తుణ్డచలః కుణ్డలీ ముణ్డమాలకః ।
పద్మాక్షః పద్మహస్తశ్చ పద్మనాభసమర్చితః ॥ ౯౭ ॥

ఉద్ధృతాధరదన్తాఢ్యో మాలాభూషణభూషితః ।
మారదో వారణో లోలశ్రవణః శూర్పకర్ణకః ॥ ౯౮ ॥

బృహదుల్లాసనాసాఢ్యో వ్యాప్తత్రైలోక్యమణ్డలః ।
రత్నమణ్డలమధ్యస్థః కృశానురూపశీలకః ॥ ౯౯ ॥

బృహత్కర్ణాఞ్చలోద్భూతవాయువీజితదిక్తటః ।
బృహదాస్యరవాక్రాన్తభీతబ్రహ్మాణ్డభాణ్డకః ॥ ౧౦౦ ॥

బృహత్పాదసమాక్రాన్తసప్తపాతాలదీపితః ।
బృహద్దన్తకృతాత్యుగ్రరణానన్దరసాలసః ॥ ౧౦౧ ॥

బృహద్ధస్తధృతాశేషాయుధనిర్జితదానవః ।
స్ఫూరత్సిన్దూరవదనః స్ఫూరత్తేజోఽగ్నిలోచనః ॥ ౧౦౨ ॥

ఉద్దీపితమణిః స్ఫూర్జన్నూపురధ్వనినాదితః ।
చలత్తోయప్రవాహాఢ్యో నదీజలకణాకరః ॥ ౧౦౩ ॥

భ్రమత్కుఞ్జరసఙ్ఘాతవన్దితాఙ్ఘ్రిసరోరుహః ।
బ్రహ్మాచ్యుతమహారుద్రపురస్సరసురార్చితః ॥ ౧౦౪ ॥

అశేషశేషప్రభృతివ్యాలజాలోపసేవితః ।
గర్జత్పఞ్చాననారావవ్యాప్తాకాశధరాతలః ॥ ౧౦౫ ॥

హాహాహూహూగతాత్యుగ్రస్వరవిభ్రాన్తమానసః ।
పఞ్చాశద్వర్ణబీజాఖ్యమన్త్రమన్త్రితవిగ్రహః ॥ ౧౦౬ ॥

వేదాన్తశాస్త్రపీయూషధారాఽఽప్లావితభూతలః ।
శఙ్ఖధ్వనిసమాక్రాన్తపాతాలాదినభస్తలః ॥ ౧౦౭ ॥

చిన్తామణిర్మహామల్లో బల్లహస్తో బలిః కవిః ।
కృతత్రేతాయుగోల్లాసభాసమానజగత్త్రయః ॥ ౧౦౮ ॥

ద్వాపరః పరలోకైకః కర్మధ్వాన్తసుధాకరః ।
సుధాఽఽసిక్తవపుర్వ్యాసో బ్రహ్మాణ్డాదికబాహుకః ॥ ౧౦౯ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తవర్ణపఙ్క్తిసముజ్జ్వలః ।
అకారాకారప్రోద్గీతతాననాదనినాదితః ॥ ౧౧౦ ॥

ఇకారేకారమత్రాఢ్యమాలాభ్రమణలాలసః ।
ఉకారోకారప్రోద్గారిఘోరనాగోపవీతకః ॥ ౧౧౧ ॥

ఋవర్ణాఙ్కితౠకారిపద్మద్వయసముజ్జ్వలః ।
లృకారయుతలౄకారశఙ్ఖపూర్ణదిగన్తరః ॥ ౧౧౨ ॥

ఏకారైకకారగిరిజాస్తనపానవిచక్షణః ।
ఓకారౌకారవిశ్వాదికృతసృష్టిక్రమాలసః ॥ ౧౧౩ ॥

అంఅఃవర్ణావలీవ్యాప్తపాదాదిశీర్షమణ్డలః ।
కర్ణతాలకృతాత్యుచ్చైర్వాయువీజితనిర్ఝరః ॥ ౧౧౪ ॥

ఖగేశధ్వజరత్నాఙ్కకిరీటారుణపాదకః ।
గర్వితాశేషగన్ధర్వగీతతత్పరశ్రోత్రకః ॥ ౧౧౫ ॥

ఘనవాహనవాగీశపురస్సరసురార్చితః ।
ఙవర్ణామృతధారాఢ్యశోభమానైకదన్తకః ॥ ౧౧౬ ॥

చన్ద్రకుఙ్కుమజమ్బాలలిప్తసిన్దూరవిగ్రహః ।
ఛత్రచామరరత్నాఢ్యభ్రుకుటాలఙ్కృతాననః ॥ ౧౧౭ ॥

జటాబద్ధమహానర్ఘమణిపఙ్క్తివిరాజితః ।
ఝఙ్కారిమధుపవ్రాతగాననాదవినాదితః ॥ ౧౧౮ ॥

ఞవర్ణకృతసంహారదైత్యాసృక్పర్ణముద్గరః ।
టకారాఖ్యాఫలాస్వాదవేపితాశేషమూర్ధజః ॥ ౧౧౯ ॥

ఠకారాద్యడకారాఙ్కఢకారానన్దతోషితః ।
ణవర్ణామృతపీయూషధారాధారసుధాకరః ॥ ౧౨౦ ॥

తామ్రసిన్దూరపూజాఢ్యలలాటఫలకచ్ఛవిః ।
థకారఘనపఙ్క్త్యాతిసన్తోషితాద్విజవ్రజః ॥ ౧౨౧ ॥

దయామృతహృదమ్భోజధృతత్రైలోక్యమణ్డలః ।
ధనదాదిమహాయక్షసంసేవితపదామ్బుజః ॥ ౧౨౨ ॥

నమితాశేషదేవౌఘకిరీటమణిరఞ్జితః ।
పరవర్గాపవర్గాదిభోగేచ్ఛేదనదక్షకః ॥ ౧౨౩ ॥

ఫణిచక్రసమాక్రాన్తగలమణ్డలమణ్డితః ।
బద్ధభ్రూయుగభీమోగ్రసన్తర్జితసురసురః ॥ ౧౨౪ ॥

భవానీహృదయానన్దవర్ద్ధనైకనిశాకరః ।
మదిరాకలశస్ఫీతకరాలైకకరామ్బుజః ॥ ౧౨౫ ॥

యజ్ఞాన్తరాయసఙ్ఘాతసజ్జీకృతవరాయుధః ।
రత్నాకరసుతాకాన్తిక్రాన్తికీర్తివివర్ధనః ॥ ౧౨౬ ॥

లమ్బోదరమహాభీమవపుర్దీప్తకృతాసురః ।
వరుణాదిదిగీశానస్వర్చితార్చనచర్చితః ॥ ౧౨౭ ॥

శఙ్కరైకప్రియప్రేమనయనాన్దవర్ద్ధనః ।
షోడశస్వరితాలాపగీతగానవిచక్షణః ॥ ౧౨౮ ॥

సమస్తదుర్గతిసరిన్నాథోత్తారణకోడుపః ।
హరాదిబ్రహ్మవైకుణ్ఠబ్రహ్మగీతాదిపాఠకః ॥ ౧౨౯ ॥

క్షమాపూరితహృత్పద్మసంరక్షితచరాచరః ।
తారాఙ్కమన్త్రవర్ణైకావిగ్రహోజ్జ్వలవిగ్రహః ॥ ౧౩౦ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తవిద్యాభూషితవిగ్రహః ।
ఓం శ్రీవినాయకో ఓం హ్రీం విఘ్నాధ్యక్షో గణాధిపః ॥ ౧౩౧ ॥

హేరమ్బో మోదకాహారో వక్రతుణ్డో విధిః స్మృతః ।
వేదాన్తగీతో విద్యార్థిసిద్ధమన్త్రః షడక్షరః ॥ ౧౩౨ ॥

గణేశో వరదో దేవో ద్వాదశాక్షరమన్త్రితః ।
సప్తకోటిమహామన్త్రమన్త్రితాశేషవిగ్రహః ॥ ౧౩౩ ॥

గాఙ్గేయో గణసేవ్యశ్చ ఓం శ్రీద్వైమాతురః శివః ।
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గ్లౌం గఁ దేవో మహాగణపతిః ప్రభుః ॥ ౧౩౪ ॥

ఇదం నామసహస్రం తు మహాగణపతేః స్మృతమ్ ।
గుహ్యం గోప్యతమం సిద్ధం సర్వతన్త్రేషు గోపితమ్ ॥ ౧౩౫ ॥

సర్వమన్త్రమయం దివ్యం సర్వవిఘ్నవినాశనమ్ ।
గ్రహతారామయం రాశివర్ణపఙ్క్తిసమన్వితమ్ ॥ ౧౩౬ ॥

సర్వావిద్యామయం బ్రహ్మసాధనం సాధకప్రియమ్ ।
గణేశస్య చ సర్వస్వం రహస్యం త్రిదివౌకసామ్ ॥ ౧౩౭ ॥

యథేష్టఫలదం లోకే మనోరథప్రపూరణమ్ ।
అష్టసిద్ధిమయం శ్రేష్ఠం సాధకానాం జయప్రదమ్ ॥ ౧౩౮ ॥

వినార్చనం వినా హోమం వినాన్యాసం వినా జపమ్ ।
అణిమాద్యష్టసిద్ధీనాం సాధనం స్మృతిమాత్రతః ॥ ౧౩౯ ॥

చతుర్థ్యామర్ధరాత్రే తు పఠేన్మన్త్రీ చతుష్పథే ।
లిఖేద్భూర్జే మహాదేవి ! పుణ్యం నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

ధారయేత్తం చతుర్దశ్యాం మధ్యాహ్నే మూర్ధ్ని వా భుజే ।
యోషిద్వామకరే చైవ పురుషో దక్షిణే భుజే ॥ ౧౪౧ ॥

స్తమ్భయేదపి బ్రహ్యాణం మోహయేదపి శఙ్కరమ్ ।
వశయేదపి త్రైలోక్యం మారయేదఖిలాన్ రిపూన్ ॥ ౧౪౨ ॥

ఉచ్చాటయేచ్చ గీర్వాణం శమయేచ్చ ధనఞ్జయమ్ ।
వన్ధ్యా పుత్రం లభేచ్ఛీఘ్రం నిర్ధనో ధనమాప్నుయాత్ ॥ ౧౪౩ ॥

త్రివారం యః పఠేద్రాత్రౌ గణేశస్య పురః శివే ।
నగ్నః శక్తియుతో దేవి భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ ॥ ౧౪౪ ॥

ప్రత్యక్షవరదం పశ్యేద్గణేశం సాధకోత్తమః ।
య ఇదం పఠతే నామ్నాం సహస్రం భక్తిపూర్వకమ్ ॥ ౧౪౫ ॥

తస్య విత్తాదివిభవోదారాయుః సమ్పదః సదా ।
రణే రాజమయే ద్యూతే పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౪౬ ॥

సర్వత్ర జయమాప్నోతి గణేశస్య ప్రసాదతః ॥ ౧౪౭ ॥

ఇతీదం పుణ్యసర్వస్వం మన్త్రనామసహస్రకమ్ ।
మహాగణపతేః పుణ్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ ॥ ౧౪౭ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలతన్త్రే
శ్రీమదుచ్ఛిష్టగణేశసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Uchchishtaganapati:

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Uchchishta Ganapati | Sahasranama Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top