Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Punjabi

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ (੩) ॥
ॐ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਰ੍ਣਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਗੁਰੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੁਰੁਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

ਆਯੁਰ੍ਦੇਹਿ ਧਨਂ ਦੇਹਿ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਦੇਹਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਮਸ੍ਤਮਖਿਲਾਂ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਮੇ ਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਮਾਤਰਂ ਅਮ੍ਬਿਕਾਂ ਭਗਵਤੀਂ ਵਾਰੀਰਮਾ ਸੇਵਿਤਾਂ
ਕਲ੍ਯਾਣੀਂ ਕਮਨੀਯ ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਂ ਕੈਲਾਸਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦ੍ਯਮਾਨਵਿਭਵਾਂ ਵਿਦ੍ਵਨ੍ ਮਨੋਰਞ੍ਜਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤ ਪਦ੍ਮਪੀਠਨਿਲਯਾਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

ॐ ਵਾਸਵ੍ਯੈ ਚ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਕੁਸੁਮਪੁਤ੍ਰ੍ਯੈ ਚ ਧੀਮਹਿ ਤਨ੍ਨੋ ਕਨ੍ਯਕਾ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਜਨਨੀ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਵਂਸ਼ਿਕੁਲੋਦ੍ਭਵਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਤੁਲਾਸ਼੍ਰਿਤਕੁਲੇਦੇਵਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕਨ੍ਯਾਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਪਨੁਕੋਣ੍ਡਾਪੁਰਵਾਸਿਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਨਿਤ੍ਯਮਹੋਤ੍ਸਵਵਿਲਾਸਿਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਦਾਯਿਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਪ੍ਰਪਾਲਿਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਨ੍ਯਕਾਮ੍ਬਾ ਚ ਸ਼੍ਰੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕਨ੍ਯਕਾ ਵਾਸਵੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਵਾਸਵਕਨ੍ਯਕਾ ॥ ੧ ॥

ਮਣਿਦ੍ਵਿਭਾਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰੀ ਮਙ੍ਗਲਾ ਮਙ੍ਗਲਾਯਿਨੀ ।
ਗੌਤਮਿਤੀਰਭੂਮਿਸ੍ਥਾ ਮਹਾਗਿਰਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤਿਨਾਯਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਭਦ੍ਰਾ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ਸਰ੍ਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਨਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਚ ਸੇਵ੍ਯਾ ਚ ਭਵ੍ਯਾ ਸਵ੍ਯਾ ਸ੍ਤਵ੍ਯਯਾ ॥ ੪ ॥

ਚਿਤ੍ਰਕਣ੍ਠਮਦਚ੍ਛੇਤ੍ਰੀ ਚਿਤ੍ਰਲੀਲਾਮਹੀਸ਼ੁਭਾ ।
ਵੇਦਾਤੀਤਾ ਵਰਾਸ਼੍ਰੀਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੀ ਸੁਧਾਭੂਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਸ਼੍ਵਾਮ੍ਭਰਾਵਨੀ ।
ਕਨ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਯੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਅਗਣ੍ਯਾਰੂਪਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੬ ॥

ਸਗੁਣਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਚੈਵ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾਨਘਾ ।
ਸਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸਤ੍ਯਾਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭ ॥

ਚਰਾਚਰਮਯੀ ਚੈਵ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਸਯੋਗਿਨੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾ ਚ ਨਿਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾ ॥ ੮ ॥

ਕੁਸੁਮਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਿਪੁਤ੍ਰੀ ਚ ਕੁਸੁਮਾਲਯਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕੁਸੁਮਾਮ੍ਬਾਕੁਮਾਰੀ ਚ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰੀ ॥ ੯ ॥

ਕਰ੍ਮਮਯੀ ਕਰ੍ਮਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਰ੍ਮਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਸਰ੍ਮਦਾ ਸਰ੍ਮਵਰ੍ਮਾਙ੍ਗੀ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਨਿਸ੍ਤੁਲਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੦ ॥

ਇਨ੍ਦੀਵਰਸਮਾਨਾਚੀ(ਕ੍ਸ਼ੀ?) ਇਨ੍ਦੀਮ੍ਪ੍ਰਥਮਾਲਕਾ ।
ਕਪਲਿਨ੍ਤਾ ਕਪਾਵਰ੍ਤਿਨਿਰ੍ਮਣਿਨੂਪੁਰਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਪਦਵੀਦਾਤ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਜਗਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ਣਕਾਦਰਾ ।
ਸਰ੍ਵਭਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸਰ੍ਵਭਦ੍ਰਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨ ॥

ਮਣਿਕਾਞ੍ਚਨਮਞ੍ਜੀਰਾ ਅਰੁਣਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਰੁਹਾ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯਮਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਮਾਨ੍ਯਾ ਧਨ੍ਯਾऽਨਨ੍ਯਾ ਸਮਾਦ੍ਭੁਤਾ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਸਮ੍ਮੋਹਕਾਰਿਣੀ ਪਾਪਵਾਰਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀ ਸਰ੍ਵਰੋਗਸ਼ੋਕਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪ ॥

ਆਤ੍ਮਗੌਰਵਸੌਜਨ੍ਯਬੋਧਿਨੀ ਮਾਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਮਾਨੁਸ਼ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੫ ॥

ਨਿਸ੍ਸਮਾ ਨਿਰਾਧਿਕਾ ਚੈਵ ਯੋਗਮਾਯਾ ਹ੍ਯਨੁਤ੍ਤਮਾ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਹਰਿਵਰ੍ਗਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬ ॥

ਭਾਨੁਕੋਟਿਸਹਸ੍ਰਾਭਾ ਮਲ੍ਲਿਚਮ੍ਪਕਗਨ੍ਧਿਕਾ ।
ਰਤ੍ਨਕਾਞ੍ਚਨਕੋਟੀਰਚਨ੍ਦ੍ਰਕਣ੍ਠਯੁਦਾਲਕਾ ॥ ੧੭ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਬਿਮ੍ਬਸਮਾਸ੍ਯਾਙ੍ਗਾ ਮਗਨਾਪਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾ ।
ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪਾ ਪਾਸ਼ਾਦ੍ਯਾ ਅਗ੍ਨਿਪੂਜ੍ਯਾ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ॥ ੧੮ ॥

ਨਾਸਚਾਮ੍ਪੇਯਪੁਸ਼੍ਪਾ ਚ ਨਾਸਾਮੌਕ੍ਤਿਕਸੂਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਗੁਰੁਵਿਨ੍ਦਕਪੋਲਾ ਚ ਇਨ੍ਦੁਰੋਚਿਸ੍ਮਿਤਾਞ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਵੀਣਾ ਨਿਸ਼੍ਵਨਸਲ੍ਲਾਭਾ ਅਗ੍ਨਿਸੁਤ੍ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਗੂਢਕੁਲ੍ਪਾ ਜਗਨ੍ਮਾਯਾ ਮਣਿਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯਾ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜਿਤਾ ।
ਚਿਤ੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਚੇਤਨਾਕਾਰਾ ਮਨੋਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾ ॥ ੨੧ ॥

ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਰੂਪਾ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਕਲਾਮਯੀ ।
ਮਹਾਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕੋਟਿਯੋਗਿਨੀ ਗਣਸੇਵਿਤਾ ॥ ੨੨ ॥

ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਗਣਰੂਪਿਣੀ ।
ਧ੍ਯਾਨਰੂਪਾ ਧ੍ਯੇਯਾਕਾਰਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਚਾਰੁਰੂਪਾ ਚਾਰੁਹਾਸਾ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ ।
ਚਰਾਚਰਜਗਨ੍ਨੇਤ੍ਰੀ ਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਕੇਤਨਾ ॥ ੨੪ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਤੇਜਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਾਨੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਭਗਵਤੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨੫ ॥

ਆਬ੍ਰਹ੍ਮਕੋਟਿਜਨਨੀ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਮ੍ਬਿਕਾ ।
ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਾ ਹਰਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੨੬ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਾਦਰੂਪਾ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਾ ਰਮ੍ਯਾ ਰਞ੍ਚਨੀ ਮੁਨਿਰਞ੍ਚਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਲੋਕਵਰਦਾ ਕਰੁਣਾਰਸਮਞ੍ਜੁਲਾ ।
ਵਰਦਾ ਵਾਮਨਯਨਾ ਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੮ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੀ ਤੁਸ਼੍ਟਰਾਜਾਮਦਾਪਹਾ ।
ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਵੇਦਜਨਨੀ ਰਾਗਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਨਨਾ ॥ ੨੯ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵੇਦ੍ਯਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਿਕਾ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੦ ॥

ਰਾਗਭਾਸ਼ਾ ਮਨਸ਼੍ਚਾਭਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਮਯੀ ਤਥਾ ।
ਪਞ੍ਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸਾਯਕਾ ਕ੍ਰੋਧਾਕਾਰਾ ਕੁਸ਼ਾਞ੍ਚਿਤਾ ॥ ੩੧ ॥

ਨਿਜਕਾਨ੍ਤਿਪਰਾਚਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ ਅਖਣ੍ਡਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਦਮ੍ਬਮਯਤਾਟਙ੍ਕਾ ਪਦ੍ਮਚਾਮ੍ਪੇਯਕਨ੍ਦਿਲਾ ॥ ੩੨ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਾਸ਼ਙ੍ਕ੍ਯਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤੀਤ੍ਵਯਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਸਰਸਲ੍ਲਾਭਮਾਧੁਰ੍ਯਜਿਤਵਾਣੀਵਿਪਞ੍ਚਿਕਾ ॥ ੩੩ ॥

ਕ੍ਰੈਵੇਯਮਣਿਚਿਨ੍ਤਾਕਕੂਰ੍ਮਪਸ਼੍ਠਪਦਤ੍ਵਯਾ ।
ਨਖਕਾਨ੍ਤਿਪਰਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਸਮਤ੍ਰਾਵਾਤਤਮੋਗੁਣਾ ॥ ੩੪ ॥

ਮਣਿਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾ ਦਿਵ੍ਯਤਸ਼੍ਣਾ ਦਾਮਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਰਮ੍ਭਾਸ੍ਤਮ੍ਭਮਨੋਜ੍ਞਾਤੀ ਮਨੋਜ੍ਞਾਰੁਤ੍ਯਾਞ੍ਚਿਤਾ ॥ ੩੫ ॥

ਪਦਸ਼ੋਭਾ ਜਿਤਾਮ੍ਭੋਜਾ ਮਹਾਗਿਰਿਪੁਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਦੇਵਰਤ੍ਨਗਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸਮਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩੬ ॥

ਮਹਾਪਦ੍ਮਵਨਸ੍ਥਾਨਾ ਕਦਮ੍ਬਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਿਜਾਂਸ਼ਭਾਗਸਰੋਲ੍ਲਸੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਗੌਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੩੭ ॥

ਮਞ੍ਜੁਕੁਞ੍ਜਨਮਣਿਮਞ੍ਜਿਰਾ ਅਲਙ੍ਕਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ।
ਹਂਸਿਕਾ ਮਨ੍ਦਗਮਨਾ ਮਹਾਸੌਦਰ੍ਯਵਾਰਧੀ ॥ ੩੮ ॥

ਅਨਵਦ੍ਯਾਰੁਣਕਨ੍ਯਾ ਚ ਅਕਨ੍ਯਾ ਗੁਣਤੂਰਗਾ ।
ਸਮ੍ਪਦ੍ਦਾਤ੍ਰਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਯੌਕਦੇਵਵ੍ਰਾਤਾਸੁਸੇਵਿਤਾ ॥ ੩੯ ॥

ਗੇਯਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾ ਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਾਮਦਾ ਅਨਵਤ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ ॥ ੪੦ ॥

ਵਿਘ੍ਨ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਸਮੂਭੇਤ੍ਰੀ ਕਰੋਤ੍ਯਨੈਕਮਾਦਵਾ ।
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਮਾਤ੍ਰਨਿਰ੍ਧੂਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਵੈਭਵਾ ॥ ੪੧ ॥

ਮੂਰ੍ਤਿਤ੍ਰਯਾ ਸਦਾਸੇਵ੍ਯਾ ਸਮਯਸ੍ਥਾ ਨਿਰਾਮਯਾ ।
ਮੂਲਾਧਾਰਭਵਾਬ੍ਰਹ੍ਮਗ੍ਰਨ੍ਥਿਸਮ੍ਭੇਦਿਨੀ ਪਰਾ ॥ ੪੨ ॥

ਮਣਿਪੂਰਾਨ੍ਤਰਾਵਾਸਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਅਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਗਤਾਮਾਯਾ ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੪੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਰਸਮਾਰੂਢਾ ਸੁਧਾਸਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਦਸ਼ਤ੍ਰੇਕਾਸਮਾਭਾਸਾ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰੋਪਰਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਭਕ੍ਤਿਵਸ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਣਕਾਦਰਾ ।
ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤੀ ਭਕ੍ਤਸਨ੍ਤੋਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ॥ ੪੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦਾਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾ ਸਾਰਦੇਵ੍ਯਾ ਚ ਸ਼ਰ੍ਮਦਾ ।
ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀਯੁਤਾਰਾ ਚ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮੋਦਿਤਾ ॥ ੪੬ ॥

ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖੀ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਨਿਰਾਕਾਰਾ ਨਿਰਾਕੁਲਾ ।
ਨਿਰ੍ਲੇਪਾ ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ ਚੈਵ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ ॥ ੪੭ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧਾ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਨੀਰਾਗਾ ਰਾਗਮਦਨਾ ਨਿਰ੍ਮਦਾ ਮਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੮ ॥

ਨਿਰ੍ਮਮਾ ਸਮਯਾ ਚਾਨ੍ਯ ਅਨਨ੍ਯਾ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਨੀਰੋਗਾ ਨਿਰੂਪਾਧਿਸ਼੍ਚ ਨਿਰਾਨਨ੍ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੪੯ ॥

ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ ਨਿਗਮਮਾ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨਿਰੁਤ੍ਤਮਾ ।
ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਧੀ ਚ ਵ੍ਯਾਧਿਮਦਨਾ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੀਯਾ ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾ ॥ ੫੦ ॥

ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾ ਚ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ ਨਿਰ੍ਮੋਹਾ ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਰ੍ਪਾਦਾ ਮਮਤਾਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾ ਪਾਪਾਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੧ ॥

ਅਭੇਦਾ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਰੂਪਾ ਨਿਰ੍ਭੇਦਾ ਭੇਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਰ੍ਨਾਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ਮਥਨੀ ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾਪਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫੨ ॥

ਨੀਲਵੇਣੀ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾ ਨਿਰਪਾਯਾ ਭਵਾਪਹਾ ।
ਨਿਃਸਨ੍ਦੇਹਾ ਸਂਸ਼ਯਜ੍ਞੀ ਨਿਰ੍ਲੋਪਾ ਲੋਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼ੁਕਪ੍ਰਦਾ ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ ਨਿਰਦ੍ਯਯਾ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੫੪ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ਸਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਮਯੀ ਸਰ੍ਵਤ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੫ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਮਹਾਸਤ੍ਵਾ ਮਹਾਬਲਾ ।
ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਹਾਗਤਿਃ ॥ ੫੬ ॥

ਮਨੋਨ੍ਮਣਿਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਃ ਮਹਾਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੭ ॥

ਮਹਾਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਸਨਾ ।
ਮਹਾਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਮਹਾਯੋਗਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੫੮ ॥

ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਵਿਕਤਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਿਤਪ੍ਰਦਾ ।
ਸੁਚਿਸ੍ਵਾਹਾ ਚ ਧਨ੍ਯਾ ਚ ਸ੍ਵਧਾ ਸੁਧਾ ਹਿਰਣ੍ਮਯੀ ॥ ੫੯ ॥

ਮਾਨ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਵਿਭੂਤਿਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਦੀਪ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਚ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾ ਵਿਭਾਵਰੀ ॥ ੬੦ ॥

ਅਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਦਾ ਰਾਮਾ ਅਨਕਾ ਲੋਕਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਅਮਤਾ ਚ ਸ਼ੋਕਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਲੋਕਦੁਃਖਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਕਰੁਣਾਧਰ੍ਮਨਿਲਯਾ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਕਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਹ੍ਲਾਦਜਨਨੀ ਪੁਸ਼੍ਟਾ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾਧਰਾਦ੍ਭੁਤਾ ॥ ੬੨ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਦ੍ਮਮੁਖੀ ਚ ਲੋਕਮਾਤੇਨ੍ਦੁਸ਼ੀਤਲਾ ।
ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਪੁਣ੍ਯਕਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾਪਿ ਮੁਖਿਪ੍ਰਭਾ ॥ ੬੩ ॥

ਅਰ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਡਾਲਾ ਚ ਚਾਰਾ ਵੈਸ਼੍ਯਸਹੋਦਰੀ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੪ ॥

ਸ਼ਿਵਾਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਵਿਮਲਾ ਸ੍ਵਾਮਿਨੀ ਪ੍ਰੀਤਿਪੁਸ਼੍ਕਲਾ ।
ਆਰ੍ਯਾਵ੍ਯਾਮਾਸਤੀ ਸੌਮ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਦਾ ਮਙ੍ਗਲਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਭਕ੍ਤਕੇਹਪਰਾਨਨ੍ਦਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰੂਪਾ ਵਸੁਪ੍ਰਦਾ ।
ਭਾਸ੍ਕਰੀ ਜ੍ਞਾਨਨਿਲਯਾ ਲਲਿਤਾਙ੍ਗੀ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੬੬ ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞੋऽਰੁਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਕਾਨ੍ਤੀ ਸਰ੍ਵੋऽਭਦ੍ਰਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੬੭ ॥

ਅਨ੍ਨਦਾ ਅਨ੍ਨਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਅਚ੍ਯੁਤਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਅਨਨ੍ਤਾਚ੍ਯੁਤਾ ਵ੍ਯੁਪ੍ਤਾ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾਮ੍ਭੋਜ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੁਚਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਜਯਾ ਜਯਾਪਕਾਸ਼ਾ ਅਵਕਾਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੯ ॥

ਆਕਾਸ਼ਮਯਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ ਅਨਾਦ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯੋ ਨਿਜਾ ।
ਅਪਲਾਂ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਅਗਾਧਾ ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾ ਚ ਆਤ੍ਮਗੋਚਰਾ ॥ ੭੦ ॥

ਆਦ੍ਯਾਨਦ੍ਯਾਦਿਦੇਵੀ ਚ ਆਦਿਤ੍ਯਾਚਯਭਾਸ੍ਵਰਾ ।
ਕਰ੍ਤਸ੍ਵਰਮਨੋਜ੍ਞਾਙ੍ਗੀ ਕਾਲਕਣ੍ਠਨਿਭਾਸ੍ਵਰਾ ॥ ੭੧ ॥

ਆਤ੍ਮਨੋ ਆਤ੍ਮਦਯਿਤਾ ਆਧਾਰਾਚਾਤ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਆਨੀਸ਼ਾਕਾਸ਼੍ਯਭੈਸ਼ਾਨੀ ਈਸ਼੍ਵਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੨ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰਿਨ੍ਦੁਮਾਤਾ ਚ ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ਇਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਇਨ੍ਦੁਬਿਮ੍ਬਸਮਾਸ਼੍ਰਿਯਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ॥ ੭੩ ॥

ਏਕਾ ਚੈਕ ਵੀਰਾ ਚ ਏਕਾਕਾਰੈਕਵੈਭਵਾ ।
ਏਕਤ੍ਰਯਸੁਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਏਕਨੂਰੇਕਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੪ ॥

ਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਾ ਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਨ੍ਯਾ ਕਤ੍ਵਾ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰੀਰ੍ਮੋਹਰਾਤ੍ਰੀ ਸੁਲੋਚਨਾ ॥ ੭੫ ॥

ਕਮਨੀਯਾ ਕਲਾਧਾਰਾ ਕਾਮਧੂ ਵਰ੍ਣਮਾਲਿਨੀ ।
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਤ੍ਰਵਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਕਾਮ੍ਯਾ ਚ ਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੭੬ ॥

ਮਾਣਿਕ੍ਯਭਾਸ੍ਵਲਙ੍ਕਾਰਾ ਕਣਗਾ ਕਣਗਪ੍ਰਦਾ ।
ਕਮ੍ਬੂਗ੍ਰੀਵਾ ਕਪਾਯੁਕ੍ਤਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਚ ਲਲਾਟਿਨੀ ॥ ੭੭ ॥

ਕਾਲਸ੍ਥਾ ਚ ਨਿਮੇਸ਼ਾ ਚ ਕਾਲਦਾਤ੍ਰੀ ਕਲਾਵਤੀ ।
ਕਾਲਜ੍ਞਾ ਕਾਲਮਾਤਾ ਚ ਕਾਲਵੇਤ੍ਰੀ ਕਲਾਵਨੀ ॥ ੭੮ ॥

ਕਾਲਦਾ ਕਾਲਹਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਥਾ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਜ੍ਞਾ ਕੀਰ੍ਤਿਤਗੁਣਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੭੯ ॥

ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਮੁਦਾਭਾ ਚ ਕਰ੍ਮਦਾ ਕਰ੍ਮਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਕੌਮੁਦੀ ਕੁਮੁਦਾਨਨ੍ਦਾ ਕਾਲਾਙ੍ਗੀ ਕਾਲਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੮੦ ॥

ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਪਾਮਯੀ ।
ਕਞ੍ਜਸ੍ਥਾ ਕਞ੍ਜਵਦਨਾ ਕੂਟਸ੍ਥੋਰੁਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮੧ ॥

ਕੁਣ੍ਡਚੁਸ੍ਥਾ ਚ ਕੌਵੇਰੀ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਾਮਰੂਪਾ ਚ ਕਞ੍ਜਕਞ੍ਜਲ੍ਕਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੮੨ ॥

ਕਞ੍ਹਨਧ੍ਵਨ੍ਤ੍ਵ ਨੇਤ੍ਰੀ ਚ ਖੇਸਰੀ ਕਟ੍ਕਯੁਕ੍ਕਰੀ ।
ਸਿਦ੍ਧਜ੍ਞਾ ਸਿਦ੍ਧਿਤਪਦਾ ਚਿਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਚਿਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮੩ ॥

ਚਞ੍ਚਕਾਭਮਨੋਯਾਙ੍ਗੀ ਚਾਰੁਚਮ੍ਪਕਮਾਲਿਨੀ ।
ਚਣ੍ਡੀ ਚ ਚਣ੍ਡਰੂਪਾ ਚ ਚੈਤਨ੍ਯਕਣਗੇਹਿਨੀ ॥ ੮੪ ॥

ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਚਿਦਾਹਾਤਾਰਾ ਚਿਦਾਕਾਰਾ ਚਿਦਾਲਯਾ ।
ਚਪਲਾਮ੍ਬਾਙ੍ਗਲਤਿਕਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸ਼ੁਭਾਕਰਾ ॥ ੮੫ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗੁਣਾਧਾਰਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਲਤਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਸੁਮਨ੍ਤਿਰਾ ॥ ੮੬ ॥

ਚਾਰੁਚਨ੍ਦਨਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਚਤੁਰਾ ਚਤੁਰਾਨਨਾ ।
ਚਕ੍ਰਦਾ ਚਕ੍ਰਧਾਰੀ ਚ ਚਾਰੁਚਾਮਰਵਿਜਿਤਾ ॥ ੮੭ ॥

ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਛਤ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਛਤ੍ਰਚ੍ਛਾਯਾਕਤਾਲਯਾ ।
ਜਗਜੀਵਾ ਜਗਦ੍ਦਾਤ੍ਰੀ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੮੮ ॥

ਜਨਨੀ ਚ ਯਜ੍ਞਰਤਾ ਜਯਨ੍ਤੀ ਜਪਯਜ੍ਞਪਰਾਯਣਾ ।
ਯਜ੍ਞਦਾ ਯਜ੍ਞਫਲਦਾ ਯਜ੍ਞਸ੍ਥਾਪਕਤਾਲਯਾ ॥ ੮੯ ॥

ਯਜ੍ਞਭੋਤ੍ਰੀ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ ਯਜ੍ਞਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਰ੍ਮਯੋਗਾ ਕਰ੍ਮਰੁਪਾ ਕਰ੍ਮਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੯੦ ॥

ਕਰ੍ਮਦਾ ਕਰ੍ਮਫਲਦਾ ਕਰ੍ਮਸ੍ਥਾਨਕਤਾਲਯਾ ।
ਕਾਲੁਸ਼੍ਯਾ ਭੇਦਸਾਰਿਦ੍ਰਾ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਸਮਞ੍ਚਿਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਜਯਸ੍ਥਾ ਜਯਦਾ ਜੈਤ੍ਰੀ ਜੀਵਿਤਾ ਜਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਯਕਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੯੨ ॥

ਜ੍ਵਲਿਨੀ ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਜ੍ਵਾਲਾ ਜ੍ਵਲਤ੍ਭਾਵਗਸਨ੍ਨਿਭਾ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਨਾਨਨ੍ਦਾ ਜਮ੍ਬੂਦ੍ਵੀਪਕਤਾਲਯਾ ॥ ੯੩ ॥

ਜਨ੍ਮਦਾ ਜਨ੍ਮਹਾ ਜਨ੍ਮਾ ਜਨ੍ਮਪੂਰ੍ਜਨ੍ਮਰਞ੍ਜਿਨੀ ।
ਜਮ੍ਬੂਨਾਥਸਮਾਨਙ੍ਗੀ ਜਮ੍ਬੂਨਾਥਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੪ ॥

ਜ੍ਞਾਤਿਤਾ ਜਾਤਿਤਾ ਜਾਤੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾ ਜ੍ਞਾਲ਼੍ਨਗੋਚਰਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਹਾ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾ ਚ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਨੋਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਜਪਾਕੁਸੁਮਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਜਿਨਜੈਤ੍ਰੀ ਜਿਨਾਤਾਰਾ ਜਿਨ੍ਮਾਤਾ ਜਿਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੬ ॥

ਤੀਰ੍ਥਙ੍ਕਰੀ ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਅਮਲਾਮ੍ਬਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਕੋਟਿਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੯੭ ॥

ਸਮੁਦ੍ਰਕੋਟਿਗਮ੍ਭੀਰਾ ਵਾਯੁਕੋਟਿਮਹਾਬਲਾ ।
ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸਾ ਯਮਕੋਟਿਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ॥ ੯੮ ॥

ਕਾਮਧੁਕ੍ਕੋਟਿਫਲਦਾ ਚਕ੍ਰਕੋਟਿਸੁਰਾਜ੍ਯੁਤਾ ।
ਰਤਿਕੋਟਿਸੁਲਾਵਣ੍ਯਾ ਪਦ੍ਮਕੋਟਿਨਿਭਾਨਨਾ ॥ ੯੯ ॥

ਪਥ੍ਵੀਕੋਟਿਜਨਾਧਾਰਾ ਅਗ੍ਨਿਕੋਟਿਭਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਈਸ਼ਨਾਦੀ ਸਤ੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਧਨਦੌਘਧਨਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਣਿਮਾਮਹਿਮਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਰ੍ਗਰਿਮਾਲਕਿਮਾ ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਕਾਮ੍ਯਾਤਾਵਸ਼ਕਰੀ ਈਸ਼ਿਕਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਤਥਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਮਹਿਮਾਦਿਗੁਣੈਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਅਣਿਮਾਤ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਯਵਨਙ੍ਕਨ੍ ਜਨਾਦੀਨਾ ਅਜਰਾ ਚ ਜਰਾਪਹਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਧਾਰਿਣੀ ਧਾਰਕਾਕਾਰਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਤੁਲਸੀਨਦਾ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਰਯੀ ਤ੍ਰਿਗ੍ਮੀ ਤੁਰਿਯਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਦਸ਼ਾਰਾਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਜਨਨੀਤ੍ਵਰਾ ।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਾ ਚ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਰਿਤ੍ਵਾ ਚ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਜਨਨੀ ਤ੍ਰਿਪੂਸ੍ਤਾਰਾ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਤਰੁਣੀ ਚ ਤਪੋਨਿਸ਼੍ਟਾ ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਸਨ੍ਨ੍ਨਿਭਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਤਰੁਣਾ ਤ੍ਰਿਵੇਸ਼ਾਨੀ ਤਪਸੀ ਤਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਰੁਣਾਰ੍ਕਪ੍ਰਤਿਕਾਸ਼ ਤਾਪਘ੍ਨੀ ਚ ਤਮੋਪਹਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਤਾਰ੍ਤਿਕਾ ਤਰ੍ਕਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵ੍ਯਾਪਿਨੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਜ੍ਞਾ ਤਾਪਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਗੁਣਾਢ੍ਯਾ ਚ ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਤਪਸ੍ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਾਰਿਕਾ ਤੀਰ੍ਥਰੂਪਾ ਚ ਤੀਰ੍ਥ ਤੀਰ੍ਥਕਰੀ ਤਥਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦੁਃਖਨਾਸ਼ਿਨੀ ਅਦੀਨਾ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਦੀਨਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਦੀਰ੍ਘਾ ਦਯਾਪੂਰ੍ਣਾ ਦਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਦੇਵਦਾਨਵਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਦੇਵਾਨਾਂ ਮੋਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਦੇਵਸੂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰ੍ਗਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਆਨਨ੍ਦੋਧਤੀ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਅਘੋਰਾ ਅਟ੍ਟਹਾਸਿਨੀ ।
ਘੋਰਾਗ੍ਨਿਤਾਕਦਮਨੀ ਦੁਃਖਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਯੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਿਭਾਵਨੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਦਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਸ਼੍ਰੀਯੁਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤਿਕਤੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਧਨਦਾ ਦਾਮਿਨੀ ਦਾਨ੍ਤਾ ਧਰ੍ਮਦਾ ਧਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਦਾਡਿਮੀਬੀਜਰਦਨਾ ਧਨਕਾਰਾ ਧਨਞ੍ਜਯਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਧਰਿਣੀ ਧਾਰਿਣੀ ਧੈਰ੍ਯਾ ਧਰਾ ਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਧੈਰ੍ਯਤਾ ।
ਦਯਾ ਦੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਚ ਦਮਨੀ ਚ ਦੁਰਾਸਦਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਨਾਨਾਭਰਣਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਨੀਰਜਾਸ੍ਯਾ ਨਿਰਾਦਙ੍ਕਾ ਨਵਲਾਵਣ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਪ੍ਰਮਿਤਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਚ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪਾਵਨਪਾਵਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਸਰ੍ਵਵਰਦਾ ਪਾਵਨਾ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵਾਸਵ੍ਯਂਸ਼ਪਾਕਾ ਚ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਪਰੇਸ਼ੀ ਪਾਰਗਾਪਾਰਾ ਪਰਾਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਪਰਾਗਤਿਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਚ ਪਸ਼ੁਤਾ ਪਸ਼ੁਭਾਗਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਗਨ੍ਧਾ ਚ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਦ੍ਮਕੇਸ਼ਰਮਨ੍ਦਿਰਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਮੁਦਿਤਾ ਪੂਰ੍ਣਪੀਠਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਪਰਮੇਸ਼ੀ ਚ ਪਥ੍ਵੀ ਚ ਪਰਚਕ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪਰਾਪਰਾ ਪਰਾਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨੦ ॥

ਵਾਗ੍ਰੂਪਾ ਵਾਙ੍ਮਯੀ ਵਾਕ੍ਦਾ ਵਾਜ੍ਞੇਤ੍ਰੀ ਵਾਕ੍ਵਿਸ਼ਾਰਦਾਃ ।
ਧੀਰੂਪਾ ਧੀਮਯੀ ਧੀਰਾ ਧੀਧਾਤ੍ਰੀ ਧੀਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਵਨ੍ਦਾਰਕਾ ਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵੈਸ਼੍ਯਵਨ੍ਦਸਹੋਦਰੀ ।
ਪਰਮਸ਼੍ਰੀ ਵ੍ਰਾਤਵਿਨੁਤਾ ਪਿਨਾਕੀ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਫਣਿਭੂਸ਼ਾ ਫਾਲਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਾ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ।
ਭਵਾਰਾਦ੍ਯਾ ਭਵੇਸ਼ੀ ਚ ਭਵਾ ਚੈਵ ਭਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਭਵਮਾਤਾ ਭਵਾਗਮ੍ਯਾ ਭਵਖਣ੍ਡਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਭਵਾਨਨ੍ਦਾ ਭਾਵਨੀਯਾ ਭੂਤਪਞ੍ਚਕਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਭਗਵਤੀ ਭੂਤਦਾਤ੍ਰੀ ਭੂਤੇਸ਼ੀ ਭੂਤਰੂਪਿਣੀ ।
ਭੂਤਸ੍ਥਾ ਭੂਤਮਾਤਾ ਚ ਭੂਤਜ੍ਞੀ ਭਵਮੋਚਿਨੀ ॥ ੧੨੫ ॥

ਭਕ੍ਤਸ਼ੋਕਤਮੋਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਭਵਪਾਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ । ਭਵਭਾਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ
ਭੂਗੋਪਚਾਰਕੁਸ਼ਲਾ ਭਿਸਾਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭੂਚਰੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਭੀਤਿਹਾ ਚ ਭਕ੍ਤਿਰਮ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਿਸ਼੍ਟਦਾਯਿਨੀ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪਿਨੀ ਭੀਮਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਾਰ੍ਤ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਭਾਸ੍ਵਰਾ ਭਾਸ੍ਵਤੀ ਭੀਤਿਃ ਭਾਸ੍ਵਦੁਤ੍ਤਾਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਭੂਤਿਦਾ ਭੂਤਿਰੂਪਾ ਚ ਭੂਤਿਕਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਮਹਾਜਿਹ੍ਵਾ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਮਣਿਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਾਞਸਾ ਮਾਨਦਾਭੀਮਾਨ੍ਯਾ ਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੂਰਗੋਚਰਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਮਧੁਰਾ ਮਹਾਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਾਜ੍ਞੀ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੦ ॥

ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ ਮਹਾਸੁਰਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮੇਧਾ ਚ ਮਤਿਦਾ ਮਹਾਵੈਭਵਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਮਹਾਪਾਤਕਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਮੁਕ੍ਤਿਕਾਮ੍ਯਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਮਹਾਵ੍ਰਤਾ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤੀ ਮਹਾਭਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮਹਾਨੀਯਾ ਮਾਨਨੀਯਾ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਕਾਮਿਨੀ ।
ਮੁਕ੍ਤਹਾਰਲਤੋਪੇਤਾ ਮਹਾਚੋਰਭਯਾਪਹਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਮਹਾਘੋਰਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਾਤਾ ਮਕਰਾਕਤਿਕੁਣ੍ਟਲਾ ।
ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਧ੍ਵੀ ਮਹਾਸੁਸ਼੍ਮਾ ਮਹਾਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਮਹਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰ ਮਹੋਸਤੀ ।
ਮਣਿਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਣਿਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਮਨੋਰਮਾ ਰਮਾਮਾਤਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲਨਯਨੋਤ੍ਪਲਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚ ਵਰਦਾ ਵੀਰਸੂ ਵੀਰਨਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਭੂ ਵੀਰਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾਵਿਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਖ੍ਯਾਤਾ ਵਿਲਚਤ੍ਕਸ਼ਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ੀ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਵੀਰਾ ਚ ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਥਾ ਚੈਵ ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਗਵਿਮੋਚਿਨੀ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸ਼ਿਸ਼ੁਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਵੈਦ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼ੀਲਾਸ਼ੀਲਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਵੈਸ਼੍ਯਾ ਆਰ੍ਯਵੈਸ਼੍ਯਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕੁਸੁਮਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੀ ਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀ ਕੁਸੁਮਾਮ੍ਬਾ ਕੁਮਾਰਿਕਾ ।
ਭਾਲਨਗਰ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਹੋਦਰੀ ॥ ੧੪੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਆਰਾਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੨ ॥

ਵਿਭੁਦਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਿਣੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਯਾਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੩ ॥

ਵੈਸ਼੍ਯਧਾਤ੍ਰੀ ਵੈਸ਼੍ਯਗੋਤ੍ਰਾ ਵੈਸ਼੍ਯਗੋਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਭੋਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਰੂਪਿਣੀ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ।
ਵਿਹਾਰਰਹਿਤਾ ਵੇਦ੍ਯਾ ਵਿਜਯਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੪੫ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਚ ਤਤ੍ਕਾਰਾ ਚ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਪਸ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯਨਿਰਤਾ ਤਪਸ੍ਵੀਜਨਸਨ੍ਨੁਤਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨ੍ਯਰ੍ਚਿਤਾ ਚ ਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਮਾਨਿਤਾ ।
ਕਮਲਾਦੇਵਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਜਨਾਰ੍ਦਨਸੁਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਵਨ੍ਦਿਤਾ ਵਰਰੂਪਾ ਚ ਵਰਾ ਚ ਵਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵਾਰਿਤਾਕਾਰਸੁਕਸ਼ਾ ਵੈਸ਼੍ਯਲੋਕਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੪੮ ॥

ਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤੀਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਤਦ੍ਯਵਾਚਾ ਤਪੋਬਲਾ ।
ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਤਪੋਲੋਕਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੯ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਤਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦਾਨਜ੍ਞਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੫੦ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਜਨਨੀ ਸਤ੍ਪਦਾ ਸਕਲੇਸ਼੍ਟਦਾ ।
ਅਨੁਮਾਨਾ ਸਾਮਦੇਵੀ ਸਮਰ੍ਹਾ ਸਕਲਸ੍ਤੁਤਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਗੋਚਰਾ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸਮੁਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾ ਸਹਸ੍ਰਦਲਪਦ੍ਮਗਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਨਿਲਯਾ ਸਮਯਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ।
ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਾ ਸਮ੍ਭ੍ਰਮਾ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸਰ੍ਵੋਪਾਤਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼੍ਵਾਮ੍ਭਰਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਕਰਿਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ।
ਵਿਮਲਾ ਵਿਭਵਾ ਵੇਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਥਾ ਵਿਵਿਧੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਵੀਰਹਦ੍ਯਾਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਵਿਨਮ੍ਰਜਨਪਾਲਿਨੀ ।
ਵੀਰਮਧ੍ਯਾ ਵਿਰਾਟ੍ਰੂਪਾ ਵਿਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮ੍ਬਰਾਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਵਿਕ੍ਰਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਵਿਨਾਯਕੀ ਵਿਨੋਦਸ੍ਥਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਭ੍ਰਮਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫੭ ॥

ਵਿਵਾਹਰਹਿਤਾऽऽਵੇਲਾ ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠਿਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਤੁਮ੍ਬੁਰਾਤਿਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰੀਤਾ ਮਹਾਗਿਰਿਪੁਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੫੮ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਾ ਚ ਦੁਸ਼੍ਟੀ ਜਨਨੀ ਦੁਸ਼੍ਟਲੋਕਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਤੁਲਾਧਾਰਾ ਤੁਲਮਧ੍ਯਾ ਤੁਲਸ੍ਥਾ ਤੁਲ੍ਯਦੂਰਗਾ ॥ ੧੫੯ ॥

ਧੁਰੀਯਤ੍ਵਾ ਸੁਗਮ੍ਭੀਰਾ ਤੁਰਿਯਾਰਾਵਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਤੁਰਿਯਵਿਦ੍ਯਾ ਨਤ੍ਯਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤੁਰਿਯਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥਵਾਦਿਨੀ ॥ ੧੬੦ ॥

ਤੁਰਿਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਤੁਰਿਯਵਾਦਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਤੁਰਿਯਨਾਦਾਨ੍ਤਨਿਲਯਾ ਤੁਰਿਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਤੁਰਿਯਭਕ੍ਤਜਨਨੀ ਤੁਰਿਯਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਵਰੇਣ੍ਯਵਰਿਸ਼੍ਠਾ ਚੈਵ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬੨ ॥

ਵਿਕਲ੍ਪਸਮਨੀ ਵਾਣੀ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਨ੍ਦਿਨੀ ਵਾਦਿਨੀ ਵਸ਼੍ਯਾ ਵਯੋਵਸ੍ਥਾਤਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠਵਾਮਦੇਵਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਸੁਪ੍ਰਦਾ ਵਾਸੁਦੇਵੀ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੀ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ ॥ ੧੬੪ ॥

ਵਾਸਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਸ਼੍ਰੀਰ੍ਵਾਸਵਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਵਸ਼ਿਨੀ ਵਾਕ੍ਯਹਸ੍ਤਾ ਚ ਵਾਹੀਸ੍ਵਰਰ੍ਯਰ੍ਚਿਤਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੬੫ ॥

ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਰਮਣੀ ਰਵਿਲੋਚਨਾ ।
ਰਮ੍ਭਾਤਿਸ਼ਾਯਿਲਾਵਣ੍ਯਾ ਰਙ੍ਗਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੧੬੬ ॥

ਵਰ੍ਣਿਤਾ ਵੈਸ਼੍ਯਜਨਨੀ ਵਰ੍ਣ੍ਯਾਪਰ੍ਵੇਨ੍ਦੁਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਰਾਵਿਣੀ ਰਾਕਿਣੀ ਰਞ੍ਜ੍ਯਾ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੬੭ ॥

ਰਾਜਸ੍ਵਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀਰ੍ਵੈਸ਼੍ਯਨੀਤੀਰ੍ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਅਪਾਙ੍ਗਾ ਭਙ੍ਗਭਙ੍ਗਾ ਚ ਭਙ੍ਗਦੂਰਾਤ੍ਵਭਙ੍ਗੁਰਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਰਾਘਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਸ਼੍ਰੀ ਰਤ੍ਨਦ੍ਵੀਪਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਕਾਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਰਤ੍ਨਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੧੬੯ ॥

ਰਤ੍ਨਾਭਿਸ਼ੇਕਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗੀ ਰਤ੍ਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਨੀਵਾਰਸੁਖਵਦ੍ਧਨ੍ਵੀ ਪੀਤਾਪਾ ਸ੍ਵਤ੍ਵਨੂਪਮਾ ॥ ੧੭੦ ॥

ਨੀਲਤੋ ਯਤਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਤ੍ ਵਿਦ੍ਯੁਲ੍ਲੇਖੇਵਭਾਸ੍ਵਰਾ ।
ਕਵਯਿਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਿਰ੍ਜਰੀ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਰ੍ਚੀਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ ॥ ੧੭੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਨਵ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੈਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੧੭੨ ॥

ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾ ਨਿਤ੍ਯਪੂਜ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਸ੍ਥਾ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ ਚ ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੭੩ ॥

ਨਿਰੋਹਾ ਨਿਮਿਸ਼ੋ ਨਾਰੀ ਨਿਖਿਲਾਗਮਵੇਦਿਨੀ ।
ਨਿਸ੍ਸਂਸ਼ਯਾ ਨਿਰ੍ਲੋਪਾ ਚ ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੭੪ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਕਾ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਾਪਚ੍ਚਮੁਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਵੈਸ਼੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੭੫ ॥

ਮਹਾਸ਼ੈਲਪੁਰੀ ਗੇਹਾ ਸਰ੍ਵਵੈਸ਼੍ਯਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ।
ਤ੍ਵਯਤ੍ਤਸ਼ਤਗੋਤ੍ਰਾਰ੍ਯਾ ਵੈਸ਼੍ਯਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦ੍ਯਾਯਿਨੀ ॥ ੧੭੬ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕੇ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕੇ ਗੌਰਿ ਨਾਰਾਯਣਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ।

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 3:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top