Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Oriya

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 3 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵାସଵୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ (୩) ॥
ଓଂ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧରଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ଶଶିଵର୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନଂ ଧ୍ୟାୟେଦ୍ସର୍ଵଵିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତୟେ ॥

ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ଵିଷ୍ଣୁଃ ଗୁରୁର୍ଦେଵୋ ମହେଶ୍ଵରଃ ।
ଗୁରୁସ୍ସାକ୍ଷାତ୍ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରଵେ ନମଃ ॥

ଆୟୁର୍ଦେହି ଧନଂ ଦେହି ଵିଦ୍ୟାଂ ଦେହି ମହେଶ୍ଵରୀ ।
ସମସ୍ତମଖିଲାଂ ଦେହି ଦେହି ମେ କନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀ ॥

ଵନ୍ଦେ ମାତରଂ ଅମ୍ବିକାଂ ଭଗଵତୀଂ ଵାରୀରମା ସେଵିତାଂ
କଲ୍ୟାଣୀଂ କମନୀୟ କଲ୍ପଲତିକାଂ କୈଲାସନାଥପ୍ରିୟାମ୍ ।
ଵେଦାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟମାନଵିଭଵାଂ ଵିଦ୍ଵନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନୀଂ
ଶ୍ରୀଚକ୍ରାଙ୍କିତ ପଦ୍ମପୀଠନିଲୟାଂ ଶ୍ରୀରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀ ॥

ଓଂ ଵାସଵ୍ୟୈ ଚ ଵିଦ୍ମହେ କୁସୁମପୁତ୍ର୍ୟୈ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ କନ୍ୟକା ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ –
ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଜନନୀ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ଵୈଶ୍ୟଵଂଶିକୁଲୋଦ୍ଭଵି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ତୁଲାଶ୍ରିତକୁଲେଦେଵି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ଶ୍ରୀମତ୍କନ୍ୟାଶିରୋମଣି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ପନୁକୋଣ୍ଡାପୁରଵାସିନି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ନିତ୍ୟମହୋତ୍ସଵଵିଲାସିନି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ସାମ୍ରାଜ୍ୟସୁଖଦାୟିନି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ସର୍ଵଭକ୍ତପ୍ରପାଲିନି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀଵାସଵୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକନ୍ୟକାମ୍ବା ଚ ଶ୍ରୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀ ।
କନ୍ୟକା ଵାସଵୀ ଦେଵୀ ମାତା ଵାସଵକନ୍ୟକା ॥ ୧ ॥

ମଣିଦ୍ଵିଭାତ୍ରିନେତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲା ମଙ୍ଗଲାୟିନୀ ।
ଗୌତମିତୀରଭୂମିସ୍ଥା ମହାଗିରିନିଵାସିନୀ ॥ ୨ ॥

ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକା ଚୈଵ ସର୍ଵୟନ୍ତ୍ରାତିନାୟିକା ।
ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରମୟୀ ଭଦ୍ରା ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରାର୍ଥରୂପିଣୀ ॥ ୩ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵଗା ସର୍ଵା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁସମର୍ଚିତା ।
ନଵ୍ୟା ଦିଵ୍ୟା ଚ ସେଵ୍ୟା ଚ ଭଵ୍ୟା ସଵ୍ୟା ସ୍ତଵ୍ୟୟା ॥ ୪ ॥

ଚିତ୍ରକଣ୍ଠମଦଚ୍ଛେତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଲୀଲାମହୀଶୁଭା ।
ଵେଦାତୀତା ଵରାଶ୍ରୀତା ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଶୁଭପ୍ରଦା ॥ ୫ ॥

ଶମ୍ଭୁଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସୁଧାଭୂତା ଵିଶ୍ଵଵିଶ୍ଵାମ୍ଭରାଵନୀ ।
କନ୍ୟା ଵିଶ୍ଵମୟୀ ପୁଣ୍ୟା ଅଗଣ୍ୟାରୂପସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୬ ॥

ସଗୁଣା ନିର୍ଗୁଣା ଚୈଵ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵା ନିର୍ମଲାନଘା ।
ସତ୍ୟା ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପା ଚ ସତ୍ୟାସତ୍ୟସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୭ ॥

ଚରାଚରମୟୀ ଚୈଵ ୟୋଗନିଦ୍ରା ସୟୋଗିନୀ ।
ନିତ୍ୟଧର୍ମା ନିଷ୍କଲା ଚ ନିତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣା ॥ ୮ ॥

କୁସୁମଶ୍ରେଷ୍ଠିପୁତ୍ରୀ ଚ କୁସୁମାଲୟଭୂଷଣା ।
କୁସୁମାମ୍ବାକୁମାରୀ ଚ ଵିରୂପାକ୍ଷସହୋଦରୀ ॥ ୯ ॥

କର୍ମମୟୀ କର୍ମହନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମବନ୍ଧଵିମୋଚନୀ ।
ସର୍ମଦା ସର୍ମଵର୍ମାଙ୍ଗୀ ନିର୍ମଲା ନିସ୍ତୁଲପ୍ରଭା ॥ ୧୦ ॥

ଇନ୍ଦୀଵରସମାନାଚୀ(କ୍ଷୀ?) ଇନ୍ଦୀମ୍ପ୍ରଥମାଲକା ।
କୃପଲିନ୍ତା କୃପାଵର୍ତିନିର୍ମଣିନୂପୁରମଣ୍ଡିତା ॥ ୧୧ ॥

ତ୍ରିମୂର୍ତିପଦଵୀଦାତ୍ରୀ ତ୍ରିଜଗତ୍ରକ୍ଷଣକାଦରା ।
ସର୍ଵଭଦ୍ରସ୍ଵରୂପା ଚ ସର୍ଵଭଦ୍ରପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୨ ॥

ମଣିକାଞ୍ଚନମଞ୍ଜୀରା ଅରୁଣାଙ୍ଘ୍ରିସରୋରୁହା ।
ଶୂନ୍ୟମଧ୍ୟା ସର୍ଵମାନ୍ୟା ଧନ୍ୟାଽନନ୍ୟା ସମାଦ୍ଭୁତା ॥ ୧୩ ॥

ଵିଷ୍ଣୁଵର୍ଧନସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ପାପଵାରିଣୀ ।
ସର୍ଵସମ୍ପତ୍କରୀ ସର୍ଵରୋଗଶୋକନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୪ ॥

ଆତ୍ମଗୌରଵସୌଜନ୍ୟବୋଧିନୀ ମାନଦାୟିନୀ ।
ମାନୁଷରକ୍ଷାକରୀ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ଶିଵପ୍ରଦା ॥ ୧୫ ॥

ନିସ୍ସମା ନିରାଧିକା ଚୈଵ ୟୋଗମାୟା ହ୍ୟନୁତ୍ତମା ।
ମହାମାୟା ମହାଶକ୍ତିର୍ହରିଵର୍ଗାପହାରିଣୀ ॥ ୧୬ ॥

ଭାନୁକୋଟିସହସ୍ରାଭା ମଲ୍ଲିଚମ୍ପକଗନ୍ଧିକା ।
ରତ୍ନକାଞ୍ଚନକୋଟୀରଚନ୍ଦ୍ରକଣ୍ଠୟୁଦାଲକା ॥ ୧୭ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବସମାସ୍ୟାଙ୍ଗା ମୃଗନାପି ଵିଶେଷକା ।
ରାଗସ୍ଵରୂପା ପାଷାଦ୍ୟା ଅଗ୍ନିପୂଜ୍ୟା ଚତୁର୍ଭୁଜା ॥ ୧୮ ॥

ନାସଚାମ୍ପେୟପୁଷ୍ପା ଚ ନାସାମୌକ୍ତିକସୂଜ୍ଜ୍ଵଲା ।
ଗୁରୁଵିନ୍ଦକପୋଲା ଚ ଇନ୍ଦୁରୋଚିସ୍ମିତାଞ୍ଚିତା ॥ ୧୯ ॥

ଵୀଣା ନିଶ୍ଵନସଲ୍ଲାଭା ଅଗ୍ନିସୁତ୍ତାଂ ଶୁକାଞ୍ଚିତା ।
ଗୂଢକୁଲ୍ପା ଜଗନ୍ମାୟା ମଣିସିଂହାସନସ୍ଥିତା ॥ ୨୦ ॥

ଅପ୍ରମେୟା ସ୍ଵପ୍ରକାଶା ଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟପୂଜିତା ।
ଚିତ୍ଶକ୍ତିଚେତନାକାରା ମନୋଵାଚାମଗୋଚରା ॥ ୨୧ ॥

ଚତୁର୍ଦଶଵିଦ୍ୟାରୂପା ଚତୁର୍ଦଶକଲାମୟୀ ।
ମହାଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟିକୋଟିୟୋଗିନୀ ଗଣସେଵିତା ॥ ୨୨ ॥

ଚିନ୍ମୟୀ ପରମାନନ୍ଦା ଵିଜ୍ଞାନଗଣରୂପିଣୀ ।
ଧ୍ୟାନରୂପା ଧ୍ୟେୟାକାରା ଧର୍ମାଧର୍ମଵିଦାୟିନୀ ॥ ୨୩ ॥

ଚାରୁରୂପା ଚାରୁହାସା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରକଲାଧରା ।
ଚରାଚରଜଗନ୍ନେତ୍ରୀ ଚକ୍ରରାଜନିକେତନା ॥ ୨୪ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦିକସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ ଗୋପ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଭାନୁମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ଭଗଵତୀ ସଦାଶିଵା ॥ ୨୫ ॥

ଆବ୍ରହ୍ମକୋଟିଜନନୀ ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାମ୍ବିକା ।
ଆଦିମଧ୍ୟାନ୍ତରହିତା ହରିର୍ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ଵରାର୍ଚିତା ॥ ୨୬ ॥

ନାରାୟଣୀ ନାଦରୂପା ସମ୍ପୂର୍ଣା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ରାଜରାଜାର୍ଚିତା ରମ୍ୟା ରଞ୍ଚନୀ ମୁନିରଞ୍ଚିନୀ ॥ ୨୭ ॥

କଲ୍ୟାଣୀ ଲୋକଵରଦା କରୁଣାରସମଞ୍ଜୁଲା ।
ଵରଦା ଵାମନୟନା ମହାରାଜ୍ଞୀ ନିରୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୨୮ ॥

ରକ୍ଷାକରୀ ରାକ୍ଷସଘ୍ନୀ ତୁଷ୍ଟରାଜାମଦାପହା ।
ଵିଧାତ୍ରୀ ଵେଦଜନନୀ ରାଗଚନ୍ଦ୍ରସମାନନା ॥ ୨୯ ॥

ତନ୍ତ୍ରରୂପା ତନ୍ତ୍ରିଣୀ ଚ ତନ୍ତ୍ରଵେଦ୍ୟା ତନ୍ତ୍ରିକା ।
ଶାସ୍ତ୍ରରୂପା ଶାସ୍ତ୍ରଧାରା ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୩୦ ॥

ରାଗଭାଷା ମନଶ୍ଚାଭା ପଞ୍ଚଭୂତମୟୀ ତଥା ।
ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରସାୟକା କ୍ରୋଧାକାରା କୁଶାଞ୍ଚିତା ॥ ୩୧ ॥

ନିଜକାନ୍ତିପରାଚାଣ୍ଡମଣ୍ଡଲା ଅଖଣ୍ଡଲାର୍ଚିତା ।
କଦମ୍ବମୟତାଟଙ୍କା ପଦ୍ମଚାମ୍ପେୟକନ୍ଦିଲା ॥ ୩୨ ॥

ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାଙ୍କୁରାଶଙ୍କ୍ୟଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତୀତ୍ଵୟାଞ୍ଚିତା ।
ସରସଲ୍ଲାଭମାଧୁର୍ୟଜିତଵାଣୀଵିପଞ୍ଚିକା ॥ ୩୩ ॥

କ୍ରୈଵେୟମଣିଚିନ୍ତାକକୂର୍ମପୃଷ୍ଠପଦତ୍ଵୟା ।
ନଖକାନ୍ତିପରିଚ୍ଛିନ୍ନା ସମତ୍ରାଵାତତମୋଗୁଣା ॥ ୩୪ ॥

ମଣିକିଙ୍କିଣିକା ଦିଵ୍ୟତୃଷ୍ଣା ଦାମଭୂଷିତା ।
ରମ୍ଭାସ୍ତମ୍ଭମନୋଜ୍ଞାତୀ ମନୋଜ୍ଞାରୁତ୍ୟାଞ୍ଚିତା ॥ ୩୫ ॥

ପଦଶୋଭା ଜିତାମ୍ଭୋଜା ମହାଗିରିପୁରୀଶ୍ଵରୀ ।
ଦେଵରତ୍ନଗୃହାନ୍ତସ୍ଥା ସର୍ଵବ୍ରହ୍ମାସମସ୍ଥିତା ॥ ୩୬ ॥

ମହାପଦ୍ମଵନସ୍ଥାନା କଦମ୍ବଵନଵାସିନୀ ।
ନିଜାଂଷଭାଗସରୋଲ୍ଲସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୌରୀ ସରସ୍ଵତୀ ॥ ୩୭ ॥

ମଞ୍ଜୁକୁଞ୍ଜନମଣିମଞ୍ଜିରା ଅଲଙ୍କୃତପଦାମ୍ବୁଜା ।
ହଂସିକା ମନ୍ଦଗମନା ମହାସୌଦର୍ୟଵାରଧୀ ॥ ୩୮ ॥

ଅନଵଦ୍ୟାରୁଣକନ୍ୟା ଚ ଅକନ୍ୟା ଗୁଣତୂରଗା ।
ସମ୍ପଦ୍ଦାତ୍ରା ଵିଶ୍ଵନେୟୌକଦେଵଵ୍ରାତାସୁସେଵିତା ॥ ୩୯ ॥

ଗେୟଚକ୍ରରଥାରୂଢା ମନ୍ତ୍ରିନ୍ୟମ୍ବା ସମର୍ଚିତା ।
କାମଦା ଅନଵତ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଦେଵର୍ଷିସ୍ତୁତଵୈଭଵା ॥ ୪୦ ॥

ଵିଘ୍ନ୍ୟନ୍ତ୍ରସମୂଭେତ୍ରୀ କରୋତ୍ୟନୈକମାଦଵା ।
ସଙ୍କଲ୍ପମାତ୍ରନିର୍ଧୂତା ଵିଷ୍ଣୁଵର୍ଧନଵୈଭଵା ॥ ୪୧ ॥

ମୂର୍ତିତ୍ରୟା ସଦାସେଵ୍ୟା ସମୟସ୍ଥା ନିରାମୟା ।
ମୂଲାଧାରଭଵାବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥିସମ୍ଭେଦିନୀ ପରା ॥ ୪୨ ॥

ମଣିପୂରାନ୍ତରାଵାସା ଵିଷ୍ଣୁଗ୍ରନ୍ଥିଵିଭେଦିନୀ ।
ଅଜ୍ଞାଚକ୍ରାଗତାମାୟା ରୁଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥିଵିମୋକ୍ଷଦା ॥ ୪୩ ॥

ସହସ୍ରାରସମାରୂଢା ସୁଧାସାରପ୍ରଵର୍ଷିଣୀ ।
ଦଶତ୍ରେକାସମାଭାସା ଷଟ୍ଚକ୍ରୋପରିଵାସିନୀ ॥ ୪୪ ॥

ଭକ୍ତିଵସ୍ୟା ଭକ୍ତିଗମ୍ୟା ଭକ୍ତରକ୍ଷଣକାଦରା ।
ଭକ୍ତିପ୍ରିୟା ଭଦ୍ରମୂର୍ତୀ ଭକ୍ତସନ୍ତୋଷଦାୟିନୀ ॥ ୪୫ ॥

ସର୍ଵଦାକୁଣ୍ଡଲିନ୍ୟମ୍ବା ସାରଦେଵ୍ୟା ଚ ଶର୍ମଦା ।
ସାଧ୍ଵୀ ଶ୍ରୀକରୀୟୁତାରା ଚ ଶ୍ରୀକରୀ ଶମ୍ଭୁମୋଦିତା ॥ ୪୬ ॥

ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଶିଷ୍ଟା ନିରାକାରା ନିରାକୁଲା ।
ନିର୍ଲେପା ନିସ୍ତୁଲା ଚୈଵ ନିରଵଦ୍ୟା ନିରନ୍ତରା ॥ ୪୭ ॥

ନିଷ୍କାରଣା ନିଷ୍କଲଙ୍କା ନିତ୍ୟବୁଦ୍ଧା ନିରୀଶ୍ଵରୀ ।
ନୀରାଗା ରାଗମଦନା ନିର୍ମଦା ମଦନାଶିନୀ ॥ ୪୮ ॥

ନିର୍ମମା ସମୟା ଚାନ୍ୟ ଅନନ୍ୟା ଜଗଦୀଶ୍ଵରୀ ।
ନୀରୋଗା ନିରୂପାଧିଶ୍ଚ ନିରାନନ୍ଦା ନିରାଷ୍ରୟା ॥ ୪୯ ॥

ନିତ୍ୟମୁକ୍ତା ନିଗମମା ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧା ନିରୁତ୍ତମା ।
ନିର୍ଵ୍ୟାଧୀ ଚ ଵ୍ୟାଧିମଦନା ନିଷ୍କ୍ରୀୟା ନିରୁପପ୍ଲଵା ॥ ୫୦ ॥

ନିରହଙ୍କାରା ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ନିର୍ମୋହା ମୋହନାଶିନୀ ।
ନିର୍ପାଦା ମମତାହନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପାପା ପାପାନାଶିନୀ ॥ ୫୧ ॥

ଅଭେଦା ଚ ସାକ୍ଷିରୂପା ନିର୍ଭେଦା ଭେଦନାଶିନୀ ।
ନିର୍ନାଶା ନାଶମଥନୀ ନିଷ୍ପାପାପାପହାରିଣୀ ॥ ୫୨ ॥

ନୀଲଵେଣୀ ନିରାଲମ୍ବା ନିରପାୟା ଭଵାପହା ।
ନିଃସନ୍ଦେହା ସଂଶୟଜ୍ଞୀ ନିର୍ଲୋପା ଲୋପହାରିଣୀ ॥ ୫୩ ॥

ଶୁକପ୍ରଦା ଦୁଷ୍ଟଦୂରା ନିର୍ଵିକଲ୍ପା ନିରଦ୍ୟୟା ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାନା ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରୀ ସମାନାଧିକଵର୍ଜିତା ॥ ୫୪ ॥

ସର୍ଵଶକ୍ତିମୟୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦା ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵମୟୀ ସର୍ଵତ୍ଵସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୫ ॥

ମହାମାୟା ମହାଶକ୍ତିଃ ମହାସତ୍ଵା ମହାବଲା ।
ମହାଵୀର୍ୟା ମହାବୁଦ୍ଧିର୍ମହେଶ୍ଵର୍ୟମହାଗତିଃ ॥ ୫୬ ॥

ମନୋନ୍ମଣିମହାଦେଵୀ ମହାପାତକନାଶିନୀ ।
ମହାପୂଜ୍ୟା ମହାସିଦ୍ଧିଃ ମହାୟୋଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୫୭ ॥

ମହାତନ୍ତ୍ରା ମହାମନ୍ତ୍ରା ମହାୟନ୍ତ୍ରା ମହାସନା ।
ମହାୟାଗକ୍ରମାରାଧ୍ୟା ମହାୟୋଗସମର୍ଚିତା ॥ ୫୮ ॥

ପ୍ରକୃତିର୍ଵିକୃତିର୍ଵିଦ୍ୟା ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦା ।
ସୁଚିସ୍ଵାହା ଚ ଧନ୍ୟା ଚ ସ୍ଵଧା ସୁଧା ହିରଣ୍ମୟୀ ॥ ୫୯ ॥

ମାନ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଵିଭୂତିଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକା ।
ଦୀପ୍ତା କାନ୍ତା ଚ କାମାକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟା ଵିଭାଵରୀ ॥ ୬୦ ॥

ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରଦା ରାମା ଅନକା ଲୋକଵଲ୍ଲଭା ।
ଅମୃତା ଚ ଶୋକମୂର୍ତିର୍ଲୋକଦୁଃଖଵିନାଶିନୀ ॥ ୬୧ ॥

କରୁଣାଧର୍ମନିଲୟା ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମକନ୍ଦିନୀ ।
ହ୍ଲାଦଜନନୀ ପୁଷ୍ଟା ପଦ୍ମମାଲାଧରାଦ୍ଭୁତା ॥ ୬୨ ॥

ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମମୁଖୀ ଚ ଲୋକମାତେନ୍ଦୁଶୀତଲା ।
ସୁପ୍ରସନ୍ନା ପୁଣ୍ୟକନ୍ତା ପ୍ରସାଦାପି ମୁଖିପ୍ରଭା ॥ ୬୩ ॥

ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରସୂଡାଲା ଚ ଚାରା ଵୈଶ୍ୟସହୋଦରୀ ।
ଵୈଶ୍ୟସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାତୁଷ୍ଟିଃ ଶିଵା ଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନୀ ॥ ୬୪ ॥

ଶିଵାଦାତ୍ରୀ ଚ ଵିମଲା ସ୍ଵାମିନୀ ପ୍ରୀତିପୁଷ୍କଲା ।
ଆର୍ୟାଵ୍ୟାମାସତୀ ସୌମ୍ୟା ଶ୍ରୀଦା ମଙ୍ଗଲଦାୟିନୀ ॥ ୬୫ ॥

ଭକ୍ତକେହପରାନନ୍ଦା ସିଦ୍ଧିରୂପା ଵସୁପ୍ରଦା ।
ଭାସ୍କରୀ ଜ୍ଞାନନିଲୟା ଲଲିତାଙ୍ଗୀ ୟଶସ୍ଵିନୀ ॥ ୬୬ ॥

ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞୋଽରୁସମ୍ପନ୍ନା ସର୍ଵକାଲସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସିନୀ କାନ୍ତୀ ସର୍ଵୋଽଭଦ୍ରନିଵାରିଣୀ ॥ ୬୭ ॥

ଅନ୍ନଦା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ଚ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକାରିଣୀ ।
ଅନନ୍ତାଚ୍ୟୁତା ଵ୍ୟୁପ୍ତା ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬୮ ॥

ଶାରଦାମ୍ଭୋଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରରୁଚିସ୍ଥିତା ।
ଜୟା ଜୟାପକାଶା ଅଵକାଶସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬୯ ॥

ଆକାଶମୟପଦ୍ମସ୍ଥା ଅନାଦ୍ୟା ସତ୍ୟୋ ନିଜା ।
ଅପଲାଂ ଚଣ୍ଡିକା ଅଗାଧା ଆତ୍ମଜ୍ଞା ଚ ଆତ୍ମଗୋଚରା ॥ ୭୦ ॥

ଆଦ୍ୟାନଦ୍ୟାଦିଦେଵୀ ଚ ଆଦିତ୍ୟାଚୟଭାସ୍ଵରା ।
କର୍ତସ୍ଵରମନୋଜ୍ଞାଙ୍ଗୀ କାଲକଣ୍ଠନିଭାସ୍ଵରା ॥ ୭୧ ॥

ଆତ୍ମନୋ ଆତ୍ମଦୟିତା ଆଧାରାଚାତ୍ମରୂପିଣୀ ।
ଆନୀଶାକାଷ୍ୟଭୈଶାନୀ ଈଶ୍ଵରୈଶ୍ଵର୍ୟଦାୟିନୀ ॥ ୭୨ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରସୂରିନ୍ଦୁମାତା ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଇନ୍ଦୁମଣ୍ଡିତା ।
ଇନ୍ଦୁବିମ୍ବସମାଶ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ଵଶଙ୍କରୀ ॥ ୭୩ ॥

ଏକା ଚୈକ ଵୀରା ଚ ଏକାକାରୈକଵୈଭଵା ।
ଏକତ୍ରୟସୁପୂଜ୍ୟା ଚ ଏକନୂରେକଦାୟିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ଵର୍ଣାତ୍ମା ଵର୍ଣନିଲୟା ଷୋଡଷସ୍ଵରରୂପିଣୀ ।
କନ୍ୟା କୃତ୍ଵା ମହାରାତ୍ରୀର୍ମୋହରାତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ॥ ୭୫ ॥

କମନୀୟା କଲାଧାରା କାମଧୂ ଵର୍ଣମାଲିନୀ ।
କାଶ୍ମୀରତ୍ରଵଲିପ୍ତାଙ୍ଗୀ କାମ୍ୟା ଚ କମଲାର୍ଚିତା ॥ ୭୬ ॥

ମାଣିକ୍ୟଭାସ୍ଵଲଙ୍କାରା କଣଗା କଣଗପ୍ରଦା ।
କମ୍ବୂଗ୍ରୀଵା କୃପାୟୁକ୍ତା କିଶୋରୀ ଚ ଲଲାଟିନୀ ॥ ୭୭ ॥

କାଲସ୍ଥା ଚ ନିମେଷା ଚ କାଲଦାତ୍ରୀ କଲାଵତୀ ।
କାଲଜ୍ଞା କାଲମାତା ଚ କାଲଵେତ୍ରୀ କଲାଵନୀ ॥ ୭୮ ॥

କାଲଦା କାଲହା କୀର୍ତିଃ କୀର୍ତିସ୍ଥା କୀର୍ତିଵର୍ଧିନୀ ।
କୀର୍ତିଜ୍ଞା କୀର୍ତିତଗୁଣା କେଶଵାନନ୍ଦକାରିଣୀ ॥ ୭୯ ॥

କୁମାରୀ କୁମୁଦାଭା ଚ କର୍ମଦା କର୍ମଭଞ୍ଜନୀ ।
କୌମୁଦୀ କୁମୁଦାନନ୍ଦା କାଲାଙ୍ଗୀ କାଲଭୂଷଣା ॥ ୮୦ ॥

କପର୍ଦିନୀ କୋମଲାଙ୍ଗୀ କୃପାସିନ୍ଧୁଃ କୃପାମୟୀ ।
କଞ୍ଜସ୍ଥା କଞ୍ଜଵଦନା କୂଟସ୍ଥୋରୁଗିରୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୧ ॥

କୁଣ୍ଡଚୁସ୍ଥା ଚ କୌଵେରୀ କଲିକଲ୍ମଷନାଶିନୀ ।
କାଷ୍ୟପୀ କାମରୂପା ଚ କଞ୍ଜକଞ୍ଜଲ୍କଚର୍ଚିତା ॥ ୮୨ ॥

କଞ୍ହନଧ୍ଵନ୍ତ୍ଵ ନେତ୍ରୀ ଚ ଖେସରୀ କଟ୍କୟୁକ୍କରୀ ।
ସିଦ୍ଧଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧିତପଦା ଚିନ୍ତସ୍ଥା ଚିନ୍ତସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୮୩ ॥

ଚଞ୍ଚକାଭମନୋୟାଙ୍ଗୀ ଚାରୁଚମ୍ପକମାଲିନୀ ।
ଚଣ୍ଡୀ ଚ ଚଣ୍ଡରୂପା ଚ ଚୈତନ୍ୟକଣଗେହିନୀ ॥ ୮୪ ॥

ଚିଦାନନ୍ଦା ଚିଦାହାତାରା ଚିଦାକାରା ଚିଦାଲୟା ।
ଚପଲାମ୍ବାଙ୍ଗଲତିକା ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିଶୁଭାକରା ॥ ୮୫ ॥

ଚିନ୍ତାମଣିଗୁଣାଧାରା ଚିନ୍ତାମଣିଵିଭୂଷିତା ।
ଭକ୍ତଚିନ୍ତାମଣିଲତା ଚିନ୍ତାମଣିସୁମନ୍ତିରା ॥ ୮୬ ॥

ଚାରୁଚନ୍ଦନଲିପ୍ତାଙ୍ଗୀ ଚତୁରା ଚତୁରାନନା ।
ଚକ୍ରଦା ଚକ୍ରଧାରୀ ଚ ଚାରୁଚାମରଵିଜିତା ॥ ୮୭ ॥

ଭକ୍ତାନାଂ ଛତ୍ରରୂପା ଚ ଛତ୍ରଚ୍ଛାୟାକୃତାଲୟା ।
ଜଗଜୀଵା ଜଗଦ୍ଦାତ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦକାରିଣୀ ॥ ୮୮ ॥

ଜନନୀ ଚ ୟଜ୍ଞରତା ଜୟନ୍ତୀ ଜପୟଜ୍ଞପରାୟଣା ।
ୟଜ୍ଞଦା ୟଜ୍ଞଫଲଦା ୟଜ୍ଞସ୍ଥାପକୃତାଲୟା ॥ ୮୯ ॥

ୟଜ୍ଞଭୋତ୍ରୀ ୟଜ୍ଞରୂପା ୟଜ୍ଞଵିଘ୍ନଵିନାଶିନୀ ।
କର୍ମୟୋଗା କର୍ମରୁପା କର୍ମଵିଘ୍ନଵିନାଶିନୀ ॥ ୯୦ ॥

କର୍ମଦା କର୍ମଫଲଦା କର୍ମସ୍ଥାନକୃତାଲୟା ।
କାଲୁଶ୍ୟା ଭେଦସାରିଦ୍ରା ସର୍ଵକର୍ମସମଞ୍ଚିତା ॥ ୯୧ ॥

ଜୟସ୍ଥା ଜୟଦା ଜୈତ୍ରୀ ଜୀଵିତା ଜୟକାରିଣୀ ।
ୟଶୋଦାୟକସାମ୍ରାଜ୍ୟନୀ ୟଶୋଦାନନ୍ଦକାରିଣୀ ॥ ୯୨ ॥

ଜ୍ଵଲିନୀ ଜ୍ଵାଲିନୀ ଜ୍ଵାଲା ଜ୍ଵଲତ୍ଭାଵଗସନ୍ନିଭା ।
ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ ଜନାନନ୍ଦା ଜମ୍ବୂଦ୍ଵୀପକୃତାଲୟା ॥ ୯୩ ॥

ଜନ୍ମଦା ଜନ୍ମହା ଜନ୍ମା ଜନ୍ମପୂର୍ଜନ୍ମରଞ୍ଜିନୀ ।
ଜମ୍ବୂନାଥସମାନଙ୍ଗୀ ଜମ୍ବୂନାଥଵିଭୂଷଣା ॥ ୯୪ ॥

ଜ୍ଞାତିତା ଜାତିତା ଜାତୀ ଜ୍ଞାନଦା ଜ୍ଞାऱ୍ନଗୋଚରା ।
ଜ୍ଞାନହା ଜ୍ଞାନରୂପା ଚ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନଶାଲିନୀ ॥ ୯୫ ॥

ଜପାପୁଷ୍ପସମାନୋଷ୍ଟ୍ୟା ଜପାକୁସୁମଶୋଭିତା ।
ଜିନଜୈତ୍ରୀ ଜିନାତାରା ଜିନ୍ମାତା ଜିନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୯୬ ॥

ତୀର୍ଥଙ୍କରୀ ନିରାଧାରା ଅମଲାମ୍ବରଧାରିଣୀ ।
ଶମ୍ଭୁକୋଟିଦୁରାଧର୍ଶା ଵିଷ୍ଣୁଵର୍ଧନମର୍ଦିନୀ ॥ ୯୭ ॥

ସମୁଦ୍ରକୋଟିଗମ୍ଭୀରା ଵାୟୁକୋଟିମହାବଲା ।
ସୂର୍ୟକୋଟିପ୍ରତୀକାସା ୟମକୋଟିପରାକ୍ରମା ॥ ୯୮ ॥

କାମଧୁକ୍କୋଟିଫଲଦା ଚକ୍ରକୋଟିସୁରାଜ୍ୟୁତା ।
ରତିକୋଟିସୁଲାଵଣ୍ୟା ପଦ୍ମକୋଟିନିଭାନନା ॥ ୯୯ ॥

ପୃଥ୍ଵୀକୋଟିଜନାଧାରା ଅଗ୍ନିକୋଟିଭୟଙ୍କରୀ ।
ଈଶନାଦୀ ସତ୍ଶକ୍ତିର୍ଧନଦୌଘଧନପ୍ରଦା ॥ ୧୦୦ ॥

ଅଣିମାମହିମାପ୍ରାପ୍ତିର୍ଗରିମାଲକିମା ତଥା ।
ପ୍ରକାମ୍ୟାତାଵଶକରୀ ଈଶିକା ସିଦ୍ଧିଦା ତଥା ॥ ୧୦୧ ॥

ମହିମାଦିଗୁଣୈର୍ୟୁକ୍ତା ଅଣିମାତ୍ୟଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦା ।
ୟଵନଙ୍କନ୍ ଜନାଦୀନା ଅଜରା ଚ ଜରାପହା ॥ ୧୦୨ ॥

ଧାରିଣୀ ଧାରକାକାରା ତ୍ରିଗୁଣା ତୁଲସୀନଦା ।
ତ୍ରିଵିଦ୍ୟା ଚ ତ୍ରୟୀ ତ୍ରିଗ୍ମୀ ତୁରିୟା ତ୍ରିଗୁଣେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୦୩ ॥

ତ୍ରିଵିଧାତ୍ରୀ ଦଶାରାଧ୍ୟା ତ୍ରିମୂର୍ତିର୍ଜନନୀତ୍ଵରା ।
ତ୍ରିଵର୍ଣା ଚ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟା ଚ ତ୍ରିତ୍ଵା ଚ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଧାରିଣୀ ॥ ୧୦୪ ॥

ତ୍ରିମୂର୍ତିଶ୍ଚ ତ୍ରିଜନନୀ ତ୍ରିପୂସ୍ତାରା ତପସ୍ଵିନୀ ।
ତରୁଣୀ ଚ ତପୋନିଷ୍ଟା ତପ୍ତକାଞ୍ଚନସନ୍ନ୍ନିଭା ॥ ୧୦୫ ॥

ତରୁଣା ତ୍ରିଵେଶାନୀ ତପସୀ ତରରୂପିଣୀ ।
ତରୁଣାର୍କପ୍ରତିକାଶ ତାପଘ୍ନୀ ଚ ତମୋପହା ॥ ୧୦୬ ॥

ତାର୍ତିକା ତର୍କଵିଦ୍ୟା ଚ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଵ୍ୟାପିନୀଶ୍ଵରୀ ।
ତ୍ରିପୁଷ୍କରା ତ୍ରିକାଲାଜ୍ଞା ତାପତ୍ରୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ଗୁଣାଢ୍ୟା ଚ ଗୁଣାତୀତା ତପସ୍ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
କାରିକା ତୀର୍ଥରୂପା ଚ ତୀର୍ଥ ତୀର୍ଥକରୀ ତଥା ॥ ୧୦୮ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖନାଶିନୀ ଅଦୀନା ଦୀନଵତ୍ସଲା ।
ଦୀନନାଥପ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘା ଦୟାପୂର୍ଣା ଦୟାତ୍ମିକା ॥ ୧୦୯ ॥

ଦେଵଦାନଵସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଦେଵାନାଂ ମୋଦକାରିଣୀ ।
ଦେଵସୂ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷା ଦେଵୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ॥ ୧୧୦ ॥

ଆନନ୍ଦୋଧତୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥା ଅଘୋରା ଅଟ୍ଟହାସିନୀ ।
ଘୋରାଗ୍ନିତାକଦମନୀ ଦୁଃଖଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ଶ୍ରେଷା ଶ୍ରୀକରୀ ଶ୍ରୀଵିଭାଵନୀ ।
ଶ୍ରୀଦା ଶ୍ରୀଶା ଶ୍ରୀନିଵାସା ଶ୍ରୀୟୁତା ଶ୍ରୀମତିକତୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ଧନଦା ଦାମିନୀ ଦାନ୍ତା ଧର୍ମଦା ଧନଶାଲିନୀ ।
ଦାଡିମୀବୀଜରଦନା ଧନକାରା ଧନଞ୍ଜୟା ॥ ୧୧୩ ॥

ଧରିଣୀ ଧାରିଣୀ ଧୈର୍ୟା ଧରା ଦାତ୍ରୀ ଚ ଧୈର୍ୟତା ।
ଦୟା ଦୋକ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମିଣୀ ଚ ଦମନୀ ଚ ଦୁରାସଦା ॥ ୧୧୪ ॥

ନାନାରତ୍ନଵିଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ନାନାଭରଣମଣ୍ଡିତା ।
ନୀରଜାସ୍ୟା ନିରାଦଙ୍କା ନଵଲାଵଣ୍ୟସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୧୫ ॥

ପ୍ରମିତା ପ୍ରାଜ୍ଞା ଚ ପୂର୍ଵା ପାଵନପାଵନୀ ।
ସର୍ଵପ୍ରିୟା ସର୍ଵଵରଦା ପାଵନା ପାପନାଶିନୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ଵାସଵ୍ୟଂଶପାକା ଚ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ପରେଶୀ ପାରଗାପାରା ପରାସିଦ୍ଧିର୍ପରାଗତିଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ପିତା ମାତା ଚ ପଶୁତା ପଶୁଭାଗଵିନାଶିନୀ ।
ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଚ ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମକେଶରମନ୍ଦିରା ॥ ୧୧୮ ॥

ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପା ଚ ପରବ୍ରହ୍ମନିଵାସିନୀ ।
ପରମାନନ୍ଦମୁଦିତା ପୂର୍ଣପୀଠନିଵାସିନୀ ॥ ୧୧୯ ॥

ପରମେଶୀ ଚ ପୃଥ୍ଵୀ ଚ ପରଚକ୍ରଵିନାଶିନୀ ।
ପରାପରା ପରାଵିଦ୍ୟା ପରମାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୧୨୦ ॥

ଵାଗ୍ରୂପା ଵାଙ୍ମୟୀ ଵାକ୍ଦା ଵାଜ୍ଞେତ୍ରୀ ଵାକ୍ଵିଶାରଦାଃ ।
ଧୀରୂପା ଧୀମୟୀ ଧୀରା ଧୀଧାତ୍ରୀ ଧୀଵିଶାରଦା ॥ ୧୨୧ ॥

ଵୃନ୍ଦାରକା ଵୃନ୍ଦଵନ୍ଦ୍ୟା ଵୈଶ୍ୟଵୃନ୍ଦସହୋଦରୀ ।
ପରମଶ୍ରୀ ଵ୍ରାତଵିନୁତା ପିନାକୀ ପରିକୀର୍ତିତା ॥ ୧୨୨ ॥

ଫଣିଭୂଷା ଫାଲା ପୂଜ୍ୟା ପ୍ରାଣରୂପା ପ୍ରିୟଂଵଦା ।
ଭଵାରାଦ୍ୟା ଭଵେଶୀ ଚ ଭଵା ଚୈଵ ଭଵେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ଭଵମାତା ଭଵାଗମ୍ୟା ଭଵଖଣ୍ଡକନାଶିନୀ ।
ଭଵାନନ୍ଦା ଭାଵନୀୟା ଭୂତପଞ୍ଚକଵାସିନୀ ॥ ୧୨୪ ॥

ଭଗଵତୀ ଭୂତଦାତ୍ରୀ ଭୂତେଶୀ ଭୂତରୂପିଣୀ ।
ଭୂତସ୍ଥା ଭୂତମାତା ଚ ଭୂତଜ୍ଞୀ ଭଵମୋଚିନୀ ॥ ୧୨୫ ॥

ଭକ୍ତଶୋକତମୋହର୍ତ୍ରୀ ଭଵପାଶଵିନାଶିନୀ । ଭଵଭାରଵିନାଶିନୀ
ଭୂଗୋପଚାରକୁଶଲା ଭିସାଦାତ୍ରୀ ଚ ଭୂଚରୀ ॥ ୧୨୬ ॥

ଭୀତିହା ଚ ଭକ୍ତିରମ୍ୟା ଭକ୍ତାନାମିଷ୍ଟଦାୟିନୀ ।
ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପିନୀ ଭୀମା ଭକ୍ତାନାମାର୍ତ୍ତିନାଶିନୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ଭାସ୍ଵରା ଭାସ୍ଵତୀ ଭୀତିଃ ଭାସ୍ଵଦୁତ୍ତାନଶାଲିନୀ ।
ଭୂତିଦା ଭୂତିରୂପା ଚ ଭୂତିକା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୨୮ ॥

ମହାଜିହ୍ଵା ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମଣିପୁରନିଵାସିନୀ ।
ମାଞସା ମାନଦାଭୀମାନ୍ୟା ମନଶ୍ଚକ୍ଷୂରଗୋଚରା ॥ ୧୨୯ ॥

ମହାକୁଣ୍ଡଲିନୀ ମଧୁରା ମହାଵିଘ୍ନଵିନାଶିନୀ ।
ମହାମୋହାନ୍ଧକାରାଜ୍ଞୀ ମହାମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୩୦ ॥

ମହାଶକ୍ତିର୍ମହାଵୀର୍ୟା ମହାସୁରଵିମର୍ଦିନୀ ।
ଶକ୍ତିର୍ମେଧା ଚ ମତିଦା ମହାଵୈଭଵଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୩୧ ॥

ମହାପାତକସଂହର୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତିକାମ୍ୟାର୍ଥସିଦ୍ଧିଦା ।
ମହାଵ୍ରତା ମହାମୂର୍ତୀ ମହାଭୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୩୨ ॥

ମହାନୀୟା ମାନନୀୟା ମତ୍ତମାତଙ୍ଗକାମିନୀ ।
ମୁକ୍ତହାରଲତୋପେତା ମହାଚୋରଭୟାପହା ॥ ୧୩୩ ॥

ମହାଘୋରା ମନ୍ତ୍ରମାତା ମକରାକୃତିକୁଣ୍ଟଲା ।
ମାଲିନୀ ମାନିନୀ ମାଧ୍ଵୀ ମହାସୁଷ୍ମା ମହାପ୍ରଭା ॥ ୧୩୪ ॥

ମହାଚିନ୍ତ୍ୟ ମହାରୂପା ମହାମନ୍ତ୍ର ମହୋସତୀ ।
ମଣିମଣ୍ଡପମଧ୍ୟସ୍ଥା ମଣିମାଲାଵିରାଜିତା ॥ ୧୩୫ ॥

ମନୋରମା ରମାମାତା ରାଜ୍ଞୀ ରାଜୀଵଲୋଚନା ।
ଵିଦ୍ୟାନୀ ଵିଷ୍ଣୁରୂପା ଚ ଵିଶାଲନୟନୋତ୍ପଲା ॥ ୧୩୬ ॥

ଵୀରେଶ୍ଵରୀ ଚ ଵରଦା ଵୀରସୂ ଵୀରନନ୍ଦିନୀ ।
ଵିଶ୍ଵଭୂ ଵୀରଵିଦ୍ୟା ଚ ଵିଷ୍ଣୁମାୟାଵିମୋହିନୀ ॥ ୧୩୭ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଵିଖ୍ୟାତା ଵିଲଚତ୍କଶା ।
ବ୍ରହ୍ମେଶୀ ଚ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ଵିଶ୍ଵା ଚ ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟା ଚ ଵିଶ୍ଵଶକ୍ତିର୍ଵିଚକ୍ଷଣା ।
ଵୀରା ଚ ବିନ୍ଦୁସ୍ଥା ଚୈଵ ଵିଶ୍ଵଭାଗଵିମୋଚିନୀ ॥ ୧୩୯ ॥

ଶିଶୁସୁପ୍ରିୟା ଵୈଦ୍ୟଵିଦ୍ୟା ଶୀଲାଶୀଲପ୍ରଦାୟିନୀ ।
କ୍ଷେତ୍ରା କ୍ଷେମଙ୍କରୀ ଵୈଶ୍ୟା ଆର୍ୟଵୈଶ୍ୟକୁଲେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୪୦ ॥

କୁସୁମଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସତ୍ପୁତ୍ରୀ କୁସୁମାମ୍ବା କୁମାରିକା ।
ଭାଲନଗର ସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଵିରୂପାକ୍ଷସହୋଦରୀ ॥ ୧୪୧ ॥

ସର୍ଵସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରଆରାଧ୍ୟା ସର୍ଵେଶ୍ଵରଫଲପ୍ରଦା ।
ସର୍ଵଦୁଷ୍ଟପ୍ରଶମନୀ ସର୍ଵରକ୍ଷାସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୪୨ ॥

ଵିଭୁଦା ଵିଷ୍ଣୁସଙ୍କଲ୍ପା ଵିଜ୍ଞାନଘନରୂପିଣୀ ।
ଵିଚିତ୍ରିଣୀ ଵିଷ୍ଣୁପୂଜ୍ୟା ଵିଶ୍ଵମାୟାଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୪୩ ॥

ଵୈଶ୍ୟଧାତ୍ରୀ ଵୈଶ୍ୟଗୋତ୍ରା ଵୈଶ୍ୟଗୋତ୍ରଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ଵୈଶ୍ୟଭୋଜନସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଵିଷ୍ଣୁରୂପଵିନୋଦିନୀ ॥ ୧୪୪ ॥

ସଙ୍କଲ୍ପରୂପିଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ରବୋଧିନୀ ।
ଵିହାରରହିତା ଵେଦ୍ୟା ଵିଜୟା ଵିଶାଲାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୪୫ ॥

ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞା ଚ ତତ୍କାରା ଚ ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ତପସ୍ଵାଧ୍ୟାୟନିରତା ତପସ୍ଵୀଜନସନ୍ନୁତା ॥ ୧୪୬ ॥

ଵିନ୍ଧ୍ୟଵାସିନ୍ୟର୍ଚିତା ଚ ନଗରେଶ୍ଵରମାନିତା ।
କମଲାଦେଵିସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଜନାର୍ଦନସୁପୂଜିତା ॥ ୧୪୭ ॥

ଵନ୍ଦିତା ଵରରୂପା ଚ ଵରା ଚ ଵରଵର୍ଧିନୀ ।
ଵାରିତାକାରସୁକଶା ଵୈଶ୍ୟଲୋକଵଶଙ୍କରୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ସତ୍କୀର୍ତୀଗୁଣସମ୍ପନ୍ନା ତଦ୍ୟଵାଚା ତପୋବଲା ।
ତରୁଣାଦିତ୍ୟସଙ୍କାଶା ତପୋଲୋକନିଵାସିନୀ ॥ ୧୪୯ ॥

ତନ୍ତ୍ରସାରା ତନ୍ତ୍ରମାତା ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ।
ତତ୍ତ୍ଵା ତନ୍ତ୍ରଵିଦାନଜ୍ଞା ତନ୍ତ୍ରସ୍ଥା ତନ୍ତ୍ରସାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୧୫୦ ॥

ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ତିଜନନୀ ସତ୍ପଦା ସକଲେଷ୍ଟଦା ।
ଅନୁମାନା ସାମଦେଵୀ ସମର୍ହା ସକଲସ୍ତୁତା ॥ ୧୫୧ ॥

ସନକାଦିମୁନିଧ୍ୟେୟା ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଗୋଚରା ।
ସଦାଶିଵାସମୁତ୍ତୀର୍ଣା ସହସ୍ରଦଲପଦ୍ମଗା ॥ ୧୫୨ ॥

ସର୍ଵଵେଦାନ୍ତନିଲୟା ସମୟା ସର୍ଵତୋମୁଖୀ ।
ସାତ୍ତ୍ଵିକା ସମ୍ଭ୍ରମା ଚୈଵ ସର୍ଵଚୈତନ୍ୟରୂପିଣୀ ॥ ୧୫୩ ॥

ସର୍ଵୋପାତଵିନିର୍ମୁକ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ।
ସର୍ଵଵିଶ୍ଵାମ୍ଭରା ଵନ୍ଦ୍ୟା ସର୍ଵଜ୍ଞାନଵିଶାରଦା ॥ ୧୫୪ ॥

ଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାକରିଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାଵିଦ୍ୟପ୍ରବୋଧିନୀ ।
ଵିମଲା ଵିଭଵା ଵେଦ୍ୟା ଵିଶ୍ଵସ୍ଥା ଵିଵିଧୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଃ ॥ ୧୫୫ ॥

ଵୀରହଦ୍ୟାପ୍ରଶମନୀ ଵିନମ୍ରଜନପାଲିନୀ ।
ଵୀରମଧ୍ୟା ଵିରାଟ୍ରୂପା ଵିତନ୍ତ୍ରା ଵିଶ୍ଵନାୟିକା ॥ ୧୫୬ ॥

ଵିଶ୍ଵାମ୍ବରାସମାରାଧ୍ୟା ଵିକ୍ରମା ଵିଶ୍ଵମଙ୍ଗଲା ।
ଵିନାୟକୀ ଵିନୋଦସ୍ଥା ଵିଶ୍ଵଵିଭ୍ରମକାରିଣୀ ॥ ୧୫୭ ॥

ଵିଵାହରହିତାଽଽଵେଲା ଵୀରଗୋଷ୍ଠିଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ତୁମ୍ବୁରାତିସ୍ତୁତିପ୍ରୀତା ମହାଗିରିପୁରୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୫୮ ॥

ଦୁଷ୍ଟା ଚ ଦୁଷ୍ଟୀ ଜନନୀ ଦୁଷ୍ଟଲୋକଵିନାଶିନୀ ।
ତୁଲାଧାରା ତୁଲମଧ୍ୟା ତୁଲସ୍ଥା ତୁଲ୍ୟଦୂରଗା ॥ ୧୫୯ ॥

ଧୁରୀୟତ୍ଵା ସୁଗମ୍ଭୀରା ତୁରିୟାରାଵସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ତୁରିୟଵିଦ୍ୟା ନୃତ୍ୟତୁଷ୍ଟା ତୁରିୟଵିଦ୍ୟାର୍ଥଵାଦିନୀ ॥ ୧୬୦ ॥

ତୁରିୟଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞା ତୁରିୟଵାଦଵିନୋଦିନୀ ।
ତୁରିୟନାଦାନ୍ତନିଲୟା ତୁରିୟାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧୬୧ ॥

ତୁରିୟଭକ୍ତଜନନୀ ତୁରିୟମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ।
ଵରେଣ୍ୟଵରିଷ୍ଠା ଚୈଵ ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ଵିକଲ୍ପସମନୀ ଵାଣୀ ଵାଞ୍ଛିତାର୍ଥଫଲପ୍ରଦା ।
ଵନ୍ଦିନୀ ଵାଦିନୀ ଵଶ୍ୟା ଵୟୋଵସ୍ଥାତିଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୧୬୩ ॥

ଵସିଷ୍ଠଵାମଦେଵାଦିଵନ୍ଦ୍ୟା ଵନ୍ଦ୍ୟସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଵସୁପ୍ରଦା ଵାସୁଦେଵୀ ଵଷଟ୍କାରୀ ଵସୁନ୍ଧରା ॥ ୧୬୪ ॥

ଵାସଵାର୍ଚିତପାଦଶ୍ରୀର୍ଵାସଵାରିଵିନାଶିନୀ ।
ଵଶିନୀ ଵାକ୍ୟହସ୍ତା ଚ ଵାହୀସ୍ଵରର୍ୟର୍ଚିତପ୍ରଭା ॥ ୧୬୫ ॥

ରଵିମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ରମଣୀ ରଵିଲୋଚନା ।
ରମ୍ଭାତିଶାୟିଲାଵଣ୍ୟା ରଙ୍ଗମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗା ॥ ୧୬୬ ॥

ଵର୍ଣିତା ଵୈଶ୍ୟଜନନୀ ଵର୍ଣ୍ୟାପର୍ଵେନ୍ଦୁମଧ୍ୟଗା ।
ରାଵିଣୀ ରାକିଣୀ ରଞ୍ଜ୍ୟା ରାଜରାଜେଶ୍ଵରାର୍ଚିତା ॥ ୧୬୭ ॥

ରାଜସ୍ଵତୀ ରାଜନୀତୀର୍ଵୈଶ୍ୟନୀତୀର୍ଵରପ୍ରଦା ।
ଅପାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗଭଙ୍ଗା ଚ ଭଙ୍ଗଦୂରାତ୍ଵଭଙ୍ଗୁରା ॥ ୧୬୮ ॥

ରାଘଵାର୍ଚିତପାଦଶ୍ରୀ ରତ୍ନଦ୍ଵୀପନିଵାସିନୀ ।
ରତ୍ନପ୍ରକାରମଧ୍ୟସ୍ଥା ରତ୍ନମଣ୍ଡପମଧ୍ୟଗା ॥ ୧୬୯ ॥

ରତ୍ନାଭିଷେକସନ୍ତୁଷ୍ଟା ରତ୍ନାଙ୍ଗୀ ରତ୍ନଦାୟିନୀ ।
ନୀଵାରସୁଖଵଦ୍ଧନ୍ଵୀ ପୀତାପା ସ୍ଵତ୍ଵନୂପମା ॥ ୧୭୦ ॥

ନୀଲତୋ ୟତମଧ୍ୟସ୍ଥାତ୍ ଵିଦ୍ୟୁଲ୍ଲେଖେଵଭାସ୍ଵରା ।
କଵୟିନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଜରୀ ଚ ଵିଶ୍ଵାର୍ଚୀର୍ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖୀ ॥ ୧୭୧ ॥

ସର୍ଵାନନ୍ଦମୟୀ ନଵ୍ୟା ସର୍ଵରକ୍ଷାସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୈର୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ସର୍ଵମଙ୍ଗଲମଙ୍ଗଲା ॥ ୧୭୨ ॥

ନିତ୍ୟୋତ୍ସଵା ନିତ୍ୟପୂଜ୍ୟା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ନିର୍ଗୁଣାସ୍ଥା ନିଷ୍ଚିନ୍ତା ଚ ନିତ୍ୟମଙ୍ଗଲରୂପିଣୀ ॥ ୧୭୩ ॥

ନିରୋହା ନିମିଷୋ ନାରୀ ନିଖିଲାଗମଵେଦିନୀ ।
ନିସ୍ସଂଶୟା ନିର୍ଲୋପା ଚ ନିତ୍ୟକର୍ମଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୭୪ ॥

ସର୍ଵମଙ୍ଗଲମାଙ୍ଗଲ୍ୟା ଭକ୍ତସର୍ଵାର୍ଥସାଧକା ।
ଵୈଶ୍ୟାପଚ୍ଚମୁହର୍ତ୍ରୀ ଚ ଵୈଶ୍ୟସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୭୫ ॥

ମହାଶୈଲପୁରୀ ଗେହା ସର୍ଵଵୈଶ୍ୟଶୁଭପ୍ରଦା ।
ତ୍ଵୟତ୍ତଶତଗୋତ୍ରାର୍ୟା ଵୈଶ୍ୟସୌଖ୍ୟପ୍ରଦ୍ୟାୟିନୀ ॥ ୧୭୬ ॥

ସର୍ଵମଙ୍ଗଲମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିଵେ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକେ ।
ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରି ନାରାୟଣି ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଵାସଵୀକନ୍ୟକାପରମେଶ୍ଵରୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣଂ ।

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 3:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top