Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Tamil

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 3 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் (3) ॥
ௐ ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்³ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு: கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர: ।
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத்பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம: ॥

ஆயுர்தே³ஹி த⁴நம் தே³ஹி வித்³யாம் தே³ஹி மஹேஶ்வரீ ।
ஸமஸ்தமகி²லாம் தே³ஹி தே³ஹி மே கந்யகாபரமேஶ்வரீ ॥

வந்தே³ மாதரம் அம்பி³காம் ப⁴க³வதீம் வாரீரமா ஸேவிதாம்
கல்யாணீம் கமநீய கல்பலதிகாம் கைலாஸநாத²ப்ரியாம் ।
வேதா³ந்த ப்ரதிபாத்³யமாநவிப⁴வாம் வித்³வந் மநோரஞ்ஜநீம்
ஶ்ரீசக்ராங்கித பத்³மபீட²நிலயாம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥

ௐ வாஸவ்யை ச வித்³மஹே குஸுமபுத்ர்யை ச தீ⁴மஹி தந்நோ கந்யகா ப்ரசோத³யாத் ॥

த்⁴யாநம் –
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஜநநீ நமோঽஸ்துதே ।
வைஶ்யவம்ஶிகுலோத்³ப⁴வி நமோঽஸ்துதே ।
துலாஶ்ரிதகுலேதே³வி நமோঽஸ்துதே ।
ஶ்ரீமத்கந்யாஶிரோமணி நமோঽஸ்துதே ।
பநுகோண்டா³புரவாஸிநி நமோঽஸ்துதே ।
நித்யமஹோத்ஸவவிலாஸிநி நமோঽஸ்துதே ।
ஸாம்ராஜ்யஸுக²தா³யிநி நமோঽஸ்துதே ।
ஸர்வப⁴க்தப்ரபாலிநி நமோঽஸ்துதே ॥

அத² ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ௐ ஶ்ரீகந்யகாம்பா³ ச ஶ்ரீகந்யகாபரமேஶ்வரீ ।
கந்யகா வாஸவீ தே³வீ மாதா வாஸவகந்யகா ॥ 1 ॥

மணித்³விபா⁴த்ரிநேத்ரீ மங்க³ளா மங்க³ளாயிநீ ।
கௌ³தமிதீரபூ⁴மிஸ்தா² மஹாகி³ரிநிவாஸிநீ ॥ 2 ॥

ஸர்வமந்த்ராத்மிகா சைவ ஸர்வயந்த்ராதிநாயிகா ।
ஸர்வதந்த்ரமயீ ப⁴த்³ரா ஸர்வமந்த்ரார்த²ரூபிணீ ॥ 3 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா³ ஸர்வா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஸமர்சிதா ।
நவ்யா தி³வ்யா ச ஸேவ்யா ச ப⁴வ்யா ஸவ்யா ஸ்தவ்யயா ॥ 4 ॥

சித்ரகண்ட²மத³ச்சே²த்ரீ சித்ரலீலாமஹீஶுபா⁴ ।
வேதா³தீதா வராஶ்ரீதா விஶாலாக்ஷீ ஶுப⁴ப்ரதா³ ॥ 5 ॥

ஶம்பு⁴ஶ்ரேஷ்டீ² ஸுதா⁴பூ⁴தா விஶ்வவிஶ்வாம்ப⁴ராவநீ ।
கந்யா விஶ்வமயீ புண்யா அக³ண்யாரூபஸுந்த³ரீ ॥ 6 ॥

ஸகு³ணா நிர்கு³ணா சைவ நிர்த்³வந்த்³வா நிர்மலாநகா⁴ ।
ஸத்யா ஸத்யஸ்வரூபா ச ஸத்யாஸத்யஸ்வரூபிணீ ॥ 7 ॥

சராசரமயீ சைவ யோக³நித்³ரா ஸயோகி³நீ ।
நித்யத⁴ர்மா நிஷ்கலா ச நித்யத⁴ர்மபராயணா ॥ 8 ॥

குஸுமஶ்ரேஷ்டி²புத்ரீ ச குஸுமாலயபூ⁴ஷணா ।
குஸுமாம்பா³குமாரீ ச விரூபாக்ஷஸஹோத³ரீ ॥ 9 ॥

கர்மமயீ கர்மஹந்த்ரீ கர்மப³ந்த⁴விமோசநீ ।
ஸர்மதா³ ஸர்மவர்மாங்கீ³ நிர்மலா நிஸ்துலப்ரபா⁴ ॥ 10 ॥

இந்தீ³வரஸமாநாசீ(க்ஷீ?) இந்தீ³ம்ப்ரத²மாலகா ।
க்ருʼபலிந்தா க்ருʼபாவர்திநிர்மணிநூபுரமண்டி³தா ॥ 11 ॥

த்ரிமூர்திபத³வீதா³த்ரீ த்ரிஜக³த்ரக்ஷணகாத³ரா ।
ஸர்வப⁴த்³ரஸ்வரூபா ச ஸர்வப⁴த்³ரப்ரதா³யிநீ ॥ 12 ॥

மணிகாஞ்சநமஞ்ஜீரா அருணாங்க்⁴ரிஸரோருஹா ।
ஶூந்யமத்⁴யா ஸர்வமாந்யா த⁴ந்யாঽநந்யா ஸமாத்³பு⁴தா ॥ 13 ॥

விஷ்ணுவர்த⁴நஸம்மோஹகாரிணீ பாபவாரிணீ ।
ஸர்வஸம்பத்கரீ ஸர்வரோக³ஶோகநிவாரிணீ ॥ 14 ॥

ஆத்மகௌ³ரவஸௌஜந்யபோ³தி⁴நீ மாநதா³யிநீ ।
மாநுஷரக்ஷாகரீ பு⁴க்திமுக்திதா³த்ரீ ஶிவப்ரதா³ ॥ 15 ॥

நிஸ்ஸமா நிராதி⁴கா சைவ யோக³மாயா ஹ்யநுத்தமா ।
மஹாமாயா மஹாஶக்திர்ஹரிவர்கா³பஹாரிணீ ॥ 16 ॥

பா⁴நுகோடிஸஹஸ்ராபா⁴ மல்லிசம்பகக³ந்தி⁴கா ।
ரத்நகாஞ்சநகோடீரசந்த்³ரகண்ட²யுதா³லகா ॥ 17 ॥

சந்த்³ரபி³ம்ப³ஸமாஸ்யாங்கா³ ம்ருʼக³நாபி விஶேஷகா ।
ராக³ஸ்வரூபா பாஷாத்³யா அக்³நிபூஜ்யா சதுர்பு⁴ஜா ॥ 18 ॥

நாஸசாம்பேயபுஷ்பா ச நாஸாமௌக்திகஸூஜ்ஜ்வலா ।
கு³ருவிந்த³கபோலா ச இந்து³ரோசிஸ்மிதாஞ்சிதா ॥ 19 ॥

வீணா நிஶ்வநஸல்லாபா⁴ அக்³நிஸுத்தாம் ஶுகாஞ்சிதா ।
கூ³ட⁴குல்பா ஜக³ந்மாயா மணிஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தா ॥ 20 ॥

அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா ।
சித்ஶக்திசேதநாகாரா மநோவாசாமகோ³சரா ॥ 21 ॥

சதுர்த³ஶவித்³யாரூபா சதுர்த³ஶகலாமயீ ।
மஹாசதுஷ்ஷஷ்டிகோடியோகி³நீ க³ணஸேவிதா ॥ 22 ॥

சிந்மயீ பரமாநந்தா³ விஜ்ஞாநக³ணரூபிணீ ।
த்⁴யாநரூபா த்⁴யேயாகாரா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிதா³யிநீ ॥ 23 ॥

சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ரகலாத⁴ரா ।
சராசரஜக³ந்நேத்ரீ சக்ரராஜநிகேதநா ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³கஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ கோ³ப்த்ரீ தேஜஸ்வரூபிணீ ।
பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ப⁴க³வதீ ஸதா³ஶிவா ॥ 25 ॥

ஆப்³ரஹ்மகோடிஜநநீ புருஷார்த²ப்ரதா³ம்பி³கா ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதா ஹரிர்ப்³ரஹ்மேஶ்வரார்சிதா ॥ 26 ॥

நாராயணீ நாத³ரூபா ஸம்பூர்ணா பு⁴வநேஶ்வரீ ।
ராஜராஜார்சிதா ரம்யா ரஞ்சநீ முநிரஞ்சிநீ ॥ 27 ॥

கல்யாணீ லோகவரதா³ கருணாரஸமஞ்ஜுளா ।
வரதா³ வாமநயநா மஹாராஜ்ஞீ நிரீஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴நீ துஷ்டராஜாமதா³பஹா ।
விதா⁴த்ரீ வேத³ஜநநீ ராக³சந்த்³ரஸமாநநா ॥ 29 ॥

தந்த்ரரூபா தந்த்ரிணீ ச தந்த்ரவேத்³யா தந்த்ரிகா ।
ஶாஸ்த்ரரூபா ஶாஸ்த்ரதா⁴ரா ஸர்வஶாஸ்த்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 30 ॥

ராக³பா⁴ஷா மநஶ்சாபா⁴ பஞ்சபூ⁴தமயீ ததா² ।
பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா க்ரோதா⁴காரா குஶாஞ்சிதா ॥ 31 ॥

நிஜகாந்திபராசாண்ட³மண்ட³லா அக²ண்ட³லார்சிதா ।
கத³ம்ப³மயதாடங்கா பத்³மசாம்பேயகந்தி³லா ॥ 32 ॥

ஸர்வவித்³யாங்குராஶங்க்யத³ந்தபங்க்தீத்வயாஞ்சிதா ।
ஸரஸல்லாப⁴மாது⁴ர்யஜிதவாணீவிபஞ்சிகா ॥ 33 ॥

க்ரைவேயமணிசிந்தாககூர்மப்ருʼஷ்ட²பத³த்வயா ।
நக²காந்திபரிச்சி²ந்நா ஸமத்ராவாததமோகு³ணா ॥ 34 ॥

மணிகிங்கிணிகா தி³வ்யத்ருʼஷ்ணா தா³மபூ⁴ஷிதா ।
ரம்பா⁴ஸ்தம்ப⁴மநோஜ்ஞாதீ மநோஜ்ஞாருத்யாஞ்சிதா ॥ 35 ॥

பத³ஶோபா⁴ ஜிதாம்போ⁴ஜா மஹாகி³ரிபுரீஶ்வரீ ।
தே³வரத்நக்³ருʼஹாந்தஸ்தா² ஸர்வப்³ரஹ்மாஸமஸ்தி²தா ॥ 36 ॥

மஹாபத்³மவநஸ்தா²நா கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ।
நிஜாம்ஷபா⁴க³ஸரோல்லஸீ லக்ஷ்மீ கௌ³ரீ ஸரஸ்வதீ ॥ 37 ॥

மஞ்ஜுகுஞ்ஜநமணிமஞ்ஜிரா அலங்க்ருʼதபதா³ம்பு³ஜா ।
ஹம்ஸிகா மந்த³க³மநா மஹாஸௌத³ர்யவாரதீ⁴ ॥ 38 ॥

அநவத்³யாருணகந்யா ச அகந்யா கு³ணதூரகா³ ।
ஸம்பத்³தா³த்ரா விஶ்வநேயௌகதே³வவ்ராதாஸுஸேவிதா ॥ 39 ॥

கே³யசக்ரரதா²ரூடா⁴ மந்த்ரிந்யம்பா³ ஸமர்சிதா ।
காமதா³ அநவத்யாங்கீ³ தே³வர்ஷிஸ்துதவைப⁴வா ॥ 40 ॥

விக்⁴ந்யந்த்ரஸமூபே⁴த்ரீ கரோத்யநைகமாத³வா ।
ஸங்கல்பமாத்ரநிர்தூ⁴தா விஷ்ணுவர்த⁴நவைப⁴வா ॥ 41 ॥

மூர்தித்ரயா ஸதா³ஸேவ்யா ஸமயஸ்தா² நிராமயா ।
மூலாதா⁴ரப⁴வாப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²ஸம்பே⁴தி³நீ பரா ॥ 42 ॥

மணிபூராந்தராவாஸா விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ ।
அஜ்ஞாசக்ராக³தாமாயா ருத்³ரக்³ரந்தி²விமோக்ஷதா³ ॥ 43 ॥

ஸஹஸ்ராரஸமாரூடா⁴ ஸுதா⁴ஸாரப்ரவர்ஷிணீ ।
த³ஶத்ரேகாஸமாபா⁴ஸா ஷட்சக்ரோபரிவாஸிநீ ॥ 44 ॥

ப⁴க்திவஸ்யா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்தரக்ஷணகாத³ரா ।
ப⁴க்திப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்தீ ப⁴க்தஸந்தோஷதா³யிநீ ॥ 45 ॥

ஸர்வதா³குண்ட³லிந்யம்பா³ ஸாரதே³வ்யா ச ஶர்மதா³ ।
ஸாத்⁴வீ ஶ்ரீகரீயுதாரா ச ஶ்ரீகரீ ஶம்பு⁴மோதி³தா ॥ 46 ॥

ஶரச்சந்த்³ரமுகீ² ஶிஷ்டா நிராகாரா நிராகுலா ।
நிர்லேபா நிஸ்துலா சைவ நிரவத்³யா நிரந்தரா ॥ 47 ॥

நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நித்யபு³த்³தா⁴ நிரீஶ்வரீ ।
நீராகா³ ராக³மத³நா நிர்மதா³ மத³நாஶிநீ ॥ 48 ॥

நிர்மமா ஸமயா சாந்ய அநந்யா ஜக³தீ³ஶ்வரீ ।
நீரோகா³ நிரூபாதி⁴ஶ்ச நிராநந்தா³ நிராஷ்ரயா ॥ 49 ॥

நித்யமுக்தா நிக³மமா நித்யஶுத்³தா⁴ நிருத்தமா ।
நிர்வ்யாதீ⁴ ச வ்யாதி⁴மத³நா நிஷ்க்ரீயா நிருபப்லவா ॥ 50 ॥

நிரஹங்காரா ச நிஶ்சிந்தா நிர்மோஹா மோஹநாஶிநீ ।
நிர்பாதா³ மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபாநாஶிநீ ॥ 51 ॥

அபே⁴தா³ ச ஸாக்ஷிரூபா நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³நாஶிநீ ।
நிர்நாஶா நாஶமத²நீ நிஷ்பாபாபாபஹாரிணீ ॥ 52 ॥

நீலவேணீ நிராலம்பா³ நிரபாயா ப⁴வாபஹா ।
நி:ஸந்தே³ஹா ஸம்ஶயஜ்ஞீ நிர்லோபா லோபஹாரிணீ ॥ 53 ॥

ஶுகப்ரதா³ து³ஷ்டதூ³ரா நிர்விகல்பா நிரத்³யயா ।
ஸர்வஜ்ஞாநா து:³க²ஹந்த்ரீ ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 54 ॥

ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வமங்க³ளா ஸத்³க³திப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வத்வஸ்வரூபிணீ ॥ 55 ॥

மஹாமாயா மஹாஶக்தி: மஹாஸத்வா மஹாப³லா ।
மஹாவீர்யா மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹேஶ்வர்யமஹாக³தி: ॥ 56 ॥

மநோந்மணிமஹாதே³வீ மஹாபாதகநாஶிநீ ।
மஹாபூஜ்யா மஹாஸித்³தி:⁴ மஹாயோகீ³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 57 ॥

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா ।
மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா மஹாயோக³ஸமர்சிதா ॥ 58 ॥

ப்ரக்ருʼதிர்விக்ருʼதிர்வித்³யா ஸர்வபூ⁴தஹிதப்ரதா³ ।
ஸுசிஸ்வாஹா ச த⁴ந்யா ச ஸ்வதா⁴ ஸுதா⁴ ஹிரண்மயீ ॥ 59 ॥

மாந்யா ஶ்ரத்³தா⁴ விபூ⁴திஶ்ச ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
தீ³ப்தா காந்தா ச காமாக்ஷீ நித்யபுஷ்டா விபா⁴வரீ ॥ 60 ॥

அநுக்³ரஹப்ரதா³ ராமா அநகா லோகவல்லபா⁴ ।
அம்ருʼதா ச ஶோகமூர்திர்லோகது:³க²விநாஶிநீ ॥ 61 ॥

கருணாத⁴ர்மநிலயா பத்³மிநீ பத்³மகந்தி³நீ ।
ஹ்லாத³ஜநநீ புஷ்டா பத்³மமாலாத⁴ராத்³பு⁴தா ॥ 62 ॥

பத்³மாக்ஷீ பத்³மமுகீ² ச லோகமாதேந்து³ஶீதலா ।
ஸுப்ரஸந்நா புண்யகந்தா ப்ரஸாதா³பி முகி²ப்ரபா⁴ ॥ 63 ॥

அர்த⁴சந்த்³ரஸூடா³லா ச சாரா வைஶ்யஸஹோத³ரீ ।
வைஶ்யஸௌக்²யப்ரதா³துஷ்டி: ஶிவா தா³ரித்³ர்யநாஶிநீ ॥ 64 ॥

ஶிவாதா³த்ரீ ச விமலா ஸ்வாமிநீ ப்ரீதிபுஷ்கலா ।
ஆர்யாவ்யாமாஸதீ ஸௌம்யா ஶ்ரீதா³ மங்க³ளதா³யிநீ ॥ 65 ॥

ப⁴க்தகேஹபராநந்தா³ ஸித்³தி⁴ரூபா வஸுப்ரதா³ ।
பா⁴ஸ்கரீ ஜ்ஞாநநிலயா லலிதாங்கீ³ யஶஸ்விநீ ॥ 66 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞோঽருஸம்பந்நா ஸர்வகாலஸ்வரூபிணீ ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ காந்தீ ஸர்வோঽப⁴த்³ரநிவாரிணீ ॥ 67 ॥

அந்நதா³ அந்நதா³த்ரீ ச அச்யுதாநந்த³காரிணீ ।
அநந்தாச்யுதா வ்யுப்தா வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபிணீ ॥ 68 ॥

ஶாரதா³ம்போ⁴ஜ ப்ரத்யக்ஷீ ஶரச்சந்த்³ரருசிஸ்தி²தா ।
ஜயா ஜயாபகாஶா அவகாஶஸ்வரூபிணீ ॥ 69 ॥

ஆகாஶமயபத்³மஸ்தா² அநாத்³யா ஸத்யோ நிஜா ।
அபலாம் சண்டி³கா அகா³தா⁴ ஆத்மஜ்ஞா ச ஆத்மகோ³சரா ॥ 70 ॥

ஆத்³யாநத்³யாதி³தே³வீ ச ஆதி³த்யாசயபா⁴ஸ்வரா ।
கர்தஸ்வரமநோஜ்ஞாங்கீ³ காலகண்ட²நிபா⁴ஸ்வரா ॥ 71 ॥

ஆத்மநோ ஆத்மத³யிதா ஆதா⁴ராசாத்மரூபிணீ ।
ஆநீஶாகாஷ்யபை⁴ஶாநீ ஈஶ்வரைஶ்வர்யதா³யிநீ ॥ 72 ॥

இந்த்³ரஸூரிந்து³மாதா ச இந்த்³ரியா இந்து³மண்டி³தா ।
இந்து³பி³ம்ப³ஸமாஶ்ரியா இந்த்³ரியாணாம் வஶங்கரீ ॥ 73 ॥

ஏகா சைக வீரா ச ஏகாகாரைகவைப⁴வா ।
ஏகத்ரயஸுபூஜ்யா ச ஏகநூரேகதா³யிநீ ॥ 74 ॥

வர்ணாத்மா வர்ணநிலயா ஷோட³ஷஸ்வரரூபிணீ ।
கந்யா க்ருʼத்வா மஹாராத்ரீர்மோஹராத்ரீ ஸுலோசநா ॥ 75 ॥

கமநீயா கலாதா⁴ரா காமதூ⁴ வர்ணமாலிநீ ।
காஶ்மீரத்ரவலிப்தாங்கீ³ காம்யா ச கமலார்சிதா ॥ 76 ॥

மாணிக்யபா⁴ஸ்வலங்காரா கணகா³ கணக³ப்ரதா³ ।
கம்பூ³க்³ரீவா க்ருʼபாயுக்தா கிஶோரீ ச லலாடிநீ ॥ 77 ॥

காலஸ்தா² ச நிமேஷா ச காலதா³த்ரீ கலாவதீ ।
காலஜ்ஞா காலமாதா ச காலவேத்ரீ கலாவநீ ॥ 78 ॥

காலதா³ காலஹா கீர்தி: கீர்திஸ்தா² கீர்திவர்தி⁴நீ ।
கீர்திஜ்ஞா கீர்திதகு³ணா கேஶவாநந்த³காரிணீ ॥ 79 ॥

குமாரீ குமுதா³பா⁴ ச கர்மதா³ கர்மப⁴ஞ்ஜநீ ।
கௌமுதீ³ குமுதா³நந்தா³ காலாங்கீ³ காலபூ⁴ஷணா ॥ 80 ॥

கபர்தி³நீ கோமலாங்கீ³ க்ருʼபாஸிந்து:⁴ க்ருʼபாமயீ ।
கஞ்ஜஸ்தா² கஞ்ஜவத³நா கூடஸ்தோ²ருகி³ரீஶ்வரீ ॥ 81 ॥

குண்ட³சுஸ்தா² ச கௌவேரீ கலிகல்மஷநாஶிநீ ।
காஷ்யபீ காமரூபா ச கஞ்ஜகஞ்ஜல்கசர்சிதா ॥ 82 ॥

கஞ்ஹநத்⁴வந்த்வ நேத்ரீ ச கே²ஸரீ கட்கயுக்கரீ ।
ஸித்³த⁴ஜ்ஞா ஸித்³தி⁴தபதா³ சிந்தஸ்தா² சிந்தஸ்வரூபிணீ ॥ 83 ॥

சஞ்சகாப⁴மநோயாங்கீ³ சாருசம்பகமாலிநீ ।
சண்டீ³ ச சண்ட³ரூபா ச சைதந்யகணகே³ஹிநீ ॥ 84 ॥

சிதா³நந்தா³ சிதா³ஹாதாரா சிதா³காரா சிதா³லயா ।
சபலாம்பா³ங்க³லதிகா சந்த்³ரகோடிஶுபா⁴கரா ॥ 85 ॥

சிந்தாமணிகு³ணாதா⁴ரா சிந்தாமணிவிபூ⁴ஷிதா ।
ப⁴க்தசிந்தாமணிலதா சிந்தாமணிஸுமந்திரா ॥ 86 ॥

சாருசந்த³நலிப்தாங்கீ³ சதுரா சதுராநநா ।
சக்ரதா³ சக்ரதா⁴ரீ ச சாருசாமரவிஜிதா ॥ 87 ॥

ப⁴க்தாநாம் ச²த்ரரூபா ச ச²த்ரச்சா²யாக்ருʼதாலயா ।
ஜக³ஜீவா ஜக³த்³தா³த்ரீ ஜக³தா³நந்த³காரிணீ ॥ 88 ॥

ஜநநீ ச யஜ்ஞரதா ஜயந்தீ ஜபயஜ்ஞபராயணா ।
யஜ்ஞதா³ யஜ்ஞப²லதா³ யஜ்ஞஸ்தா²பக்ருʼதாலயா ॥ 89 ॥

யஜ்ஞபோ⁴த்ரீ யஜ்ஞரூபா யஜ்ஞவிக்⁴நவிநாஶிநீ ।
கர்மயோகா³ கர்மருபா கர்மவிக்⁴நவிநாஶிநீ ॥ 90 ॥

கர்மதா³ கர்மப²லதா³ கர்மஸ்தா²நக்ருʼதாலயா ।
காலுஶ்யா பே⁴த³ஸாரித்³ரா ஸர்வகர்மஸமஞ்சிதா ॥ 91 ॥

ஜயஸ்தா² ஜயதா³ ஜைத்ரீ ஜீவிதா ஜயகாரிணீ ।
யஶோதா³யகஸாம்ராஜ்யநீ யஶோதா³நந்த³காரிணீ ॥ 92 ॥

ஜ்வலிநீ ஜ்வாலிநீ ஜ்வாலா ஜ்வலத்பா⁴வக³ஸந்நிபா⁴ ।
ஜ்வாலாமுகீ² ஜநாநந்தா³ ஜம்பூ³த்³வீபக்ருʼதாலயா ॥ 93 ॥

ஜந்மதா³ ஜந்மஹா ஜந்மா ஜந்மபூர்ஜந்மரஞ்ஜிநீ ।
ஜம்பூ³நாத²ஸமாநங்கீ³ ஜம்பூ³நாத²விபூ⁴ஷணா ॥ 94 ॥

ஜ்ஞாதிதா ஜாதிதா ஜாதீ ஜ்ஞாநதா³ ஜ்ஞாற்நகோ³சரா ।
ஜ்ஞாநஹா ஜ்ஞாநரூபா ச ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநஶாலிநீ ॥ 95 ॥

ஜபாபுஷ்பஸமாநோஷ்ட்யா ஜபாகுஸுமஶோபி⁴தா ।
ஜிநஜைத்ரீ ஜிநாதாரா ஜிந்மாதா ஜிநேஶ்வரீ ॥ 96 ॥

தீர்த²ங்கரீ நிராதா⁴ரா அமலாம்ப³ரதா⁴ரிணீ ।
ஶம்பு⁴கோடிது³ராத⁴ர்ஶா விஷ்ணுவர்த⁴நமர்தி³நீ ॥ 97 ॥

ஸமுத்³ரகோடிக³ம்பீ⁴ரா வாயுகோடிமஹாப³லா ।
ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஸா யமகோடிபராக்ரமா ॥ 98 ॥

காமது⁴க்கோடிப²லதா³ சக்ரகோடிஸுராஜ்யுதா ।
ரதிகோடிஸுலாவண்யா பத்³மகோடிநிபா⁴நநா ॥ 99 ॥

ப்ருʼத்²வீகோடிஜநாதா⁴ரா அக்³நிகோடிப⁴யங்கரீ ।
ஈஶநாதீ³ ஸத்ஶக்திர்த⁴நதௌ³க⁴த⁴நப்ரதா³ ॥ 100 ॥

அணிமாமஹிமாப்ராப்திர்க³ரிமாலகிமா ததா² ।
ப்ரகாம்யாதாவஶகரீ ஈஶிகா ஸித்³தி⁴தா³ ததா² ॥ 101 ॥

மஹிமாதி³கு³ணைர்யுக்தா அணிமாத்யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ ।
யவநங்கந் ஜநாதீ³நா அஜரா ச ஜராபஹா ॥ 102 ॥

தா⁴ரிணீ தா⁴ரகாகாரா த்ரிகு³ணா துளஸீநதா³ ।
த்ரிவித்³யா ச த்ரயீ த்ரிக்³மீ துரியா த்ரிகு³ணேஶ்வரீ ॥ 103 ॥

த்ரிவிதா⁴த்ரீ த³ஶாராத்⁴யா த்ரிமூர்திர்ஜநநீத்வரா ।
த்ரிவர்ணா ச த்ரைலோக்யா ச த்ரித்வா ச த்ரைலோக்யதா⁴ரிணீ ॥ 104 ॥

த்ரிமூர்திஶ்ச த்ரிஜநநீ த்ரிபூஸ்தாரா தபஸ்விநீ ।
தருணீ ச தபோநிஷ்டா தப்தகாஞ்சநஸந்ந்நிபா⁴ ॥ 105 ॥

தருணா த்ரிவேஶாநீ தபஸீ தரரூபிணீ ।
தருணார்கப்ரதிகாஶ தாபக்⁴நீ ச தமோபஹா ॥ 106 ॥

தார்திகா தர்கவித்³யா ச த்ரைலோக்யவ்யாபிநீஶ்வரீ ।
த்ரிபுஷ்கரா த்ரிகாலாஜ்ஞா தாபத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 107 ॥

கு³ணாட்⁴யா ச கு³ணாதீதா தபஸ்ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
காரிகா தீர்த²ரூபா ச தீர்த² தீர்த²கரீ ததா² ॥ 108 ॥

தா³ரித்³ர்யது:³க²நாஶிநீ அதீ³நா தீ³நவத்ஸலா ।
தீ³நநாத²ப்ரியா தீ³ர்கா⁴ த³யாபூர்ணா த³யாத்மிகா ॥ 109 ॥

தே³வதா³நவஸம்பூஜ்யா தே³வாநாம் மோத³காரிணீ ।
தே³வஸூ த³க்ஷிணா த³க்ஷா தே³வீ து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 110 ॥

ஆநந்தோ³த⁴தீ மத்⁴யஸ்தா² அகோ⁴ரா அட்டஹாஸிநீ ।
கோ⁴ராக்³நிதாகத³மநீ து:³க²து:³ஸ்வப்நநிவாரிணீ ॥ 111 ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீமயீ ஶ்ரேஷா ஶ்ரீகரீ ஶ்ரீவிபா⁴வநீ ।
ஶ்ரீதா³ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா ஶ்ரீயுதா ஶ்ரீமதிகதீ ॥ 112 ॥

த⁴நதா³ தா³மிநீ தா³ந்தா த⁴ர்மதா³ த⁴நஶாலிநீ ।
தா³டி³மீபீ³ஜரத³நா த⁴நகாரா த⁴நஞ்ஜயா ॥ 113 ॥

த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ தை⁴ர்யா த⁴ரா தா³த்ரீ ச தை⁴ர்யதா ।
த³யா தோ³க்த்ரீ த⁴ர்மிணீ ச த³மநீ ச து³ராஸதா³ ॥ 114 ॥

நாநாரத்நவிசித்ராங்கீ³ நாநாப⁴ரணமண்டி³தா ।
நீரஜாஸ்யா நிராத³ங்கா நவலாவண்யஸுந்த³ரீ ॥ 115 ॥

ப்ரமிதா ப்ராஜ்ஞா ச பூர்வா பாவநபாவநீ ।
ஸர்வப்ரியா ஸர்வவரதா³ பாவநா பாபநாஶிநீ ॥ 116 ॥

வாஸவ்யம்ஶபாகா ச பரஞ்ஜ்யோதிஸ்வரூபிணீ ।
பரேஶீ பாரகா³பாரா பராஸித்³தி⁴ர்பராக³தி: ॥ 117 ॥

பிதா மாதா ச பஶுதா பஶுபா⁴க³விநாஶிநீ ।
பத்³மக³ந்தா⁴ ச பத்³மாக்ஷீ பத்³மகேஶரமந்தி³ரா ॥ 118 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச பரப்³ரஹ்மநிவாஸிநீ ।
பரமாநந்த³முதி³தா பூர்ணபீட²நிவாஸிநீ ॥ 119 ॥

பரமேஶீ ச ப்ருʼத்²வீ ச பரசக்ரவிநாஶிநீ ।
பராபரா பராவித்³யா பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 120 ॥

வாக்³ரூபா வாங்மயீ வாக்தா³ வாஜ்ஞேத்ரீ வாக்விஶாரதா:³ ।
தீ⁴ரூபா தீ⁴மயீ தீ⁴ரா தீ⁴தா⁴த்ரீ தீ⁴விஶாரதா³ ॥ 121 ॥

வ்ருʼந்தா³ரகா வ்ருʼந்த³வந்த்³யா வைஶ்யவ்ருʼந்த³ஸஹோத³ரீ ।
பரமஶ்ரீ வ்ராதவிநுதா பிநாகீ பரிகீர்திதா ॥ 122 ॥

ப²ணிபூ⁴ஷா பா²லா பூஜ்யா ப்ராணரூபா ப்ரியம்வதா³ ।
ப⁴வாராத்³யா ப⁴வேஶீ ச ப⁴வா சைவ ப⁴வேஶ்வரீ ॥ 123 ॥

ப⁴வமாதா ப⁴வாக³ம்யா ப⁴வக²ண்ட³கநாஶிநீ ।
ப⁴வாநந்தா³ பா⁴வநீயா பூ⁴தபஞ்சகவாஸிநீ ॥ 124 ॥

ப⁴க³வதீ பூ⁴ததா³த்ரீ பூ⁴தேஶீ பூ⁴தரூபிணீ ।
பூ⁴தஸ்தா² பூ⁴தமாதா ச பூ⁴தஜ்ஞீ ப⁴வமோசிநீ ॥ 125 ॥

ப⁴க்தஶோகதமோஹர்த்ரீ ப⁴வபாஶவிநாஶிநீ । ப⁴வபா⁴ரவிநாஶிநீ
பூ⁴கோ³பசாரகுஶலா பி⁴ஸாதா³த்ரீ ச பூ⁴சரீ ॥ 126 ॥

பீ⁴திஹா ச ப⁴க்திரம்யா ப⁴க்தாநாமிஷ்டதா³யிநீ ।
ப⁴க்தாநுகம்பிநீ பீ⁴மா ப⁴க்தாநாமார்த்திநாஶிநீ ॥ 127 ॥

பா⁴ஸ்வரா பா⁴ஸ்வதீ பீ⁴தி: பா⁴ஸ்வது³த்தாநஶாலிநீ ।
பூ⁴திதா³ பூ⁴திரூபா ச பூ⁴திகா பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 128 ॥

மஹாஜிஹ்வா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மணிபுரநிவாஸிநீ ।
மாஞஸா மாநதா³பீ⁴மாந்யா மநஶ்சக்ஷூரகோ³சரா ॥ 129 ॥

மஹாகுண்ட³லிநீ மது⁴ரா மஹாவிக்⁴நவிநாஶிநீ ।
மஹாமோஹாந்த⁴காராஜ்ஞீ மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீ ॥ 130 ॥

மஹாஶக்திர்மஹாவீர்யா மஹாஸுரவிமர்தி³நீ ।
ஶக்திர்மேதா⁴ ச மதிதா³ மஹாவைப⁴வவர்தி⁴நீ ॥ 131 ॥

மஹாபாதகஸம்ஹர்த்ரீ முக்திகாம்யார்த²ஸித்³தி⁴தா³ ।
மஹாவ்ரதா மஹாமூர்தீ மஹாப⁴யவிநாஶிநீ ॥ 132 ॥

மஹாநீயா மாநநீயா மத்தமாதங்க³காமிநீ ।
முக்தஹாரலதோபேதா மஹாசோரப⁴யாபஹா ॥ 133 ॥

மஹாகோ⁴ரா மந்த்ரமாதா மகராக்ருʼதிகுண்டலா ।
மாலிநீ மாநிநீ மாத்⁴வீ மஹாஸுஷ்மா மஹாப்ரபா⁴ ॥ 134 ॥

மஹாசிந்த்ய மஹாரூபா மஹாமந்த்ர மஹோஸதீ ।
மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தா² மணிமாலாவிராஜிதா ॥ 135 ॥

மநோரமா ரமாமாதா ராஜ்ஞீ ராஜீவலோசநா ।
வித்³யாநீ விஷ்ணுரூபா ச விஶாலநயநோத்பலா ॥ 136 ॥

வீரேஶ்வரீ ச வரதா³ வீரஸூ வீரநந்தி³நீ ।
விஶ்வபூ⁴ வீரவித்³யா ச விஷ்ணுமாயாவிமோஹிநீ ॥ 137 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ விஶாலாக்ஷீ விக்²யாதா விலசத்கஶா ।
ப்³ரஹ்மேஶீ ச ப்³ரஹ்மவித்³யா ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 138 ॥

விஶ்வா ச விஶ்வவந்த்³யா ச விஶ்வஶக்திர்விசக்ஷணா ।
வீரா ச பி³ந்து³ஸ்தா² சைவ விஶ்வபா⁴க³விமோசிநீ ॥ 139 ॥

ஶிஶுஸுப்ரியா வைத்³யவித்³யா ஶீலாஶீலப்ரதா³யிநீ ।
க்ஷேத்ரா க்ஷேமங்கரீ வைஶ்யா ஆர்யவைஶ்யகுலேஶ்வரீ ॥ 140 ॥

குஸுமஶ்ரேஷ்டீ² ஸத்புத்ரீ குஸுமாம்பா³ குமாரிகா ।
பா⁴லநக³ர ஸம்பூஜ்யா விரூபாக்ஷஸஹோத³ரீ ॥ 141 ॥

ஸர்வஸித்³தே⁴ஶ்வரஆராத்⁴யா ஸர்வேஶ்வரப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வது³ஷ்டப்ரஶமநீ ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணீ ॥ 142 ॥

விபு⁴தா³ விஷ்ணுஸங்கல்பா விஜ்ஞாநக⁴நரூபிணீ ।
விசித்ரிணீ விஷ்ணுபூஜ்யா விஶ்வமாயாவிலாஸிநீ ॥ 143 ॥

வைஶ்யதா⁴த்ரீ வைஶ்யகோ³த்ரா வைஶ்யகோ³த்ரவிவர்தி⁴நீ ।
வைஶ்யபோ⁴ஜநஸந்துஷ்டா விஷ்ணுரூபவிநோதி³நீ ॥ 144 ॥

ஸங்கல்பரூபிணீ ஸந்த்⁴யா ஸத்யஜ்ஞாநப்ரபோ³தி⁴நீ ।
விஹாரரஹிதா வேத்³யா விஜயா விஶாலாக்ஷிணீ ॥ 145 ॥

தத்த்வஜ்ஞா ச தத்காரா ச தத்த்வார்த²ஸ்வரூபிணீ ।
தபஸ்வாத்⁴யாயநிரதா தபஸ்வீஜநஸந்நுதா ॥ 146 ॥

விந்த்⁴யவாஸிந்யர்சிதா ச நக³ரேஶ்வரமாநிதா ।
கமலாதே³விஸம்பூஜ்யா ஜநார்த³நஸுபூஜிதா ॥ 147 ॥

வந்தி³தா வரரூபா ச வரா ச வரவர்தி⁴நீ ।
வாரிதாகாரஸுகஶா வைஶ்யலோகவஶங்கரீ ॥ 148 ॥

ஸத்கீர்தீகு³ணஸம்பந்நா தத்³யவாசா தபோப³லா ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶா தபோலோகநிவாஸிநீ ॥ 149 ॥

தந்த்ரஸாரா தந்த்ரமாதா தந்த்ரமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ।
தத்த்வா தந்த்ரவிதா³நஜ்ஞா தந்த்ரஸ்தா² தந்த்ரஸாக்ஷிணீ ॥ 150 ॥

ஸர்வஸம்பத்திஜநநீ ஸத்பதா³ ஸகலேஷ்டதா³ ।
அநுமாநா ஸாமதே³வீ ஸமர்ஹா ஸகலஸ்துதா ॥ 151 ॥

ஸநகாதி³முநித்⁴யேயா ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²கோ³சரா ।
ஸதா³ஶிவாஸமுத்தீர்ணா ஸஹஸ்ரத³லபத்³மகா³ ॥ 152 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தநிலயா ஸமயா ஸர்வதோமுகீ² ।
ஸாத்த்விகா ஸம்ப்⁴ரமா சைவ ஸர்வசைதந்யரூபிணீ ॥ 153 ॥

ஸர்வோபாதவிநிர்முக்தா ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ ।
ஸர்வவிஶ்வாம்ப⁴ரா வந்த்³யா ஸர்வஜ்ஞாநவிஶாரதா³ ॥ 154 ॥

வித்³யா வித்³யாகரிவித்³யா வித்³யாவித்³யப்ரபோ³தி⁴நீ ।
விமலா விப⁴வா வேத்³யா விஶ்வஸ்தா² விவிதோ⁴ஜ்ஜ்வலா: ॥ 155 ॥

வீரஹத்³யாப்ரஶமநீ விநம்ரஜநபாலிநீ ।
வீரமத்⁴யா விராட்ரூபா விதந்த்ரா விஶ்வநாயிகா ॥ 156 ॥

விஶ்வாம்ப³ராஸமாராத்⁴யா விக்ரமா விஶ்வமங்க³ளா ।
விநாயகீ விநோத³ஸ்தா² விஶ்வவிப்⁴ரமகாரிணீ ॥ 157 ॥

விவாஹரஹிதாঽঽவேலா வீரகோ³ஷ்டி²விவர்தி⁴நீ ।
தும்பு³ராதிஸ்துதிப்ரீதா மஹாகி³ரிபுரீஶ்வரீ ॥ 158 ॥

து³ஷ்டா ச து³ஷ்டீ ஜநநீ து³ஷ்டலோகவிநாஶிநீ ।
துலாதா⁴ரா துலமத்⁴யா துலஸ்தா² துல்யதூ³ரகா³ ॥ 159 ॥

து⁴ரீயத்வா ஸுக³ம்பீ⁴ரா துரியாராவஸ்வரூபிணீ ।
துரியவித்³யா ந்ருʼத்யதுஷ்டா துரியவித்³யார்த²வாதி³நீ ॥ 160 ॥

துரியஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞா துரியவாத³விநோதி³நீ ।
துரியநாதா³ந்தநிலயா துரியாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 161 ॥

துரியப⁴க்தஜநநீ துரியமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ।
வரேண்யவரிஷ்டா² சைவ வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 162 ॥

விகல்பஸமநீ வாணீ வாஞ்சி²தார்த²ப²லப்ரதா³ ।
வந்தி³நீ வாதி³நீ வஶ்யா வயோவஸ்தா²திவிவர்ஜிதா ॥ 163 ॥

வஸிஷ்ட²வாமதே³வாதி³வந்த்³யா வந்த்³யஸ்வரூபிணீ ।
வஸுப்ரதா³ வாஸுதே³வீ வஷட்காரீ வஸுந்த⁴ரா ॥ 164 ॥

வாஸவார்சிதபாத³ஶ்ரீர்வாஸவாரிவிநாஶிநீ ।
வஶிநீ வாக்யஹஸ்தா ச வாஹீஸ்வரர்யர்சிதப்ரபா⁴ ॥ 165 ॥

ரவிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ரமணீ ரவிலோசநா ।
ரம்பா⁴திஶாயிலாவண்யா ரங்க³மண்ட³லமத்⁴யகா³ ॥ 166 ॥

வர்ணிதா வைஶ்யஜநநீ வர்ண்யாபர்வேந்து³மத்⁴யகா³ ।
ராவிணீ ராகிணீ ரஞ்ஜ்யா ராஜராஜேஶ்வரார்சிதா ॥ 167 ॥

ராஜஸ்வதீ ராஜநீதீர்வைஶ்யநீதீர்வரப்ரதா³ ।
அபாங்கா³ ப⁴ங்க³ப⁴ங்கா³ ச ப⁴ங்க³தூ³ராத்வப⁴ங்கு³ரா ॥ 168 ॥

ராக⁴வார்சிதபாத³ஶ்ரீ ரத்நத்³வீபநிவாஸிநீ ।
ரத்நப்ரகாரமத்⁴யஸ்தா² ரத்நமண்ட³பமத்⁴யகா³ ॥ 169 ॥

ரத்நாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டா ரத்நாங்கீ³ ரத்நதா³யிநீ ।
நீவாரஸுக²வத்³த⁴ந்வீ பீதாபா ஸ்வத்வநூபமா ॥ 170 ॥

நீலதோ யதமத்⁴யஸ்தா²த் வித்³யுல்லேகே²வபா⁴ஸ்வரா ।
கவயிந்த்ரீ நிர்ஜரீ ச விஶ்வார்சீர்விஶ்வதோமுகீ² ॥ 171 ॥

ஸர்வாநந்த³மயீ நவ்யா ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வஸித்³தே⁴ஶ்வரைர்வந்த்³யா ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளா ॥ 172 ॥

நித்யோத்ஸவா நித்யபூஜ்யா நித்யாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ।
நிர்கு³ணாஸ்தா² நிஷ்சிந்தா ச நித்யமங்க³ளரூபிணீ ॥ 173 ॥

நிரோஹா நிமிஷோ நாரீ நிகி²லாக³மவேதி³நீ ।
நிஸ்ஸம்ஶயா நிர்லோபா ச நித்யகர்மப²லப்ரதா³ ॥ 174 ॥

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யா ப⁴க்தஸர்வார்த²ஸாத⁴கா ।
வைஶ்யாபச்சமுஹர்த்ரீ ச வைஶ்யஸம்பத்ப்ரதா³யிநீ ॥ 175 ॥

மஹாஶைலபுரீ கே³ஹா ஸர்வவைஶ்யஶுப⁴ப்ரதா³ ।
த்வயத்தஶதகோ³த்ரார்யா வைஶ்யஸௌக்²யப்ரத்³யாயிநீ ॥ 176 ॥

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோঽஸ்துதே ॥

இதி ஶ்ரீவாஸவீகந்யகாபரமேஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 3:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top