Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Virabhadra Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામાવલિઃ ॥
શ્રીશિવાય ગુરવે
શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામાદિ કદમ્બં
શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામાવલિઃ ।
પ્રારમ્ભઃ –
અસ્ય શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય નારાયણ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીવીરભદ્રો દેવતા । શ્રીં બીજમ્ । હ્રીં શક્તિઃ ।
રં કીલકમ્ । મમોપાત્ત દુરિતક્ષયાર્ધં ચિન્તિતફલાવાપ્ત્યર્થં અનન્તકોટિ
બ્રહ્માણ્ડસ્થિત દેવર્ષિ રાક્ષસોરગ તિર્યઙ્મનુષ્યાદિ સર્વપ્રાણિકોટિ
ક્ષેમસ્થૈર્ય વિજયાયુરારોગ્યૈશ્વર્યાભિવૃધ્યર્થં કલ્પયુગ
મન્વન્તરાદ્યનેકકાલ સ્થિતાનેકજન્મજન્માન્તરાર્જિત પાપપઞ્જર દ્વારા
સમાગત-આગામિસઞ્ચિતપ્રારબ્ધકર્મ વશાત્સમ્ભવિત ઋણરોગદારિદ્ર્યજાર
ચોર મારીભય, અગ્નિભય-અતિશીત વાતો ષ્ણાદિ ભય ક્ષામ ડામર
યુદ્ધશસ્ત્રમન્ત્રયન્ત્ર તન્ત્રાદિ સર્વ ભય નિવારણાર્થં કામક્રોધલોભ
મોહમદ માત્સર્ય રાગ દ્વેષાદર્પાસૂય, અહઙ્કારાદિ, અન્તશ્શતૃ
વિનાશનાર્થં-કાલત્રય કર્મ ત્રયાવસ્થાત્રય બાધિત ષડૂર્મિ
સપ્તવ્યસનેન્દ્રિય દુર્વિકાર દુર્ગુણ દુરહઙ્કાર દુર્ભ્રમ દુરાલોચન –
દુષ્કર્મ દુરાપેક્ષા દુરાચારાદિ સર્વદુર્ગુણ પરિહારાર્થં પરદારગમન
પરદ્રવ્યાપહરણ, અભક્ષ્યા ભક્ષણ, જીવહિંસાદિ કાયિકદોષ –
અનુચિતત્વ – નિષ્ઠુર તા પૈશૂન્યાદિ વાચિકદોષ-જનવિરુદ્દ કાર્યાપેક્ષ
અનિષ્ટ ચિન્તન ધનકાઙ્ક્ષાદિ માનસ દોષ પરિહારાર્થં દેહાભિમાન મતિ
માન્દ્ય, જડભાવ નિદ્રા નિષિદ્ધકર્મ, આલસ્ય-ચપલત્વ -કૃતઘ્નતા,
વિશ્વાસ ઘાતુકતા પિશુનત્વ, દુરાશા, માત્સર્ય, અપ્રલાપ, અનૃત,
પારુષ્ય, વક્રત્વ, મૌર્ખ્ય, પણ્ડિતમાનિત્વ, દુર્મોહાદિ તામસગુણદોષ
પરિહારાર્થં, અશ્રેયો, દુર્મદ, દુરભિમાન, વૈર, નિર્દાક્ષિણ્ય,
નિષ્કારુણ્ય, દુષ્કામ્ય, કાપટ્ય, કોપ, શોક, ડમ્બાદિ રજોગુણ દોષ
નિર્મૂલ નાર્થં, જન્મજન્માન્ત રાર્જિત મહાપાત કોપપાતક સઙ્કીર્ણ
પાતક, મિશ્રપાતકાદિ સમસ્ત પાપ પરિહારાર્થં, દેહપ્રાણ મનો
બુદ્ધીન્દ્રિ યાદિ દુષ્ટ સઙ્કલ્પ વિકલ્પનાદિ દુષ્કર્મા ચરણાગત દુઃખ
નાશનાર્થં, વૃક્ષ વિષ બીજ વિષફલ વિષસસ્ય વિષપદાર્થ,
વિષજીવજન્તુવિષબુધ્યાદિ સર્વવિષ વિનાશનાર્થં સકલચરાચર
વસ્તુપદાર્થજીવસઙ્કલ્પ કર્મફલાનુભવ, શૃઙ્ગાર સુગન્ધામૃત
ભક્તિજ્ઞાનાનન્દ વૈભવ પ્રાપ્ત્યર્થં, શુદ્ધસાત્વિકશરીર પ્રાણમનો
બુદ્ધીન્દ્રિય, પિપીલિકાદિ બ્રહ્મ પર્યન્ત, સર્વપ્રકૃતિ સ્વાભાવિક
વિરતિ, વિવેક, વિતરણ, વિનય, દયા, સૌશીલ્ય, મેધા પ્રજ્ઞા
ધૃતિ, સ્મૃતિ, શુદ્ધિ, સિદ્ધિ, સુવિદ્યા, સુતેજસ્સુશક્તિ,
સુલક્ષ્મી, સુજ્ઞાન, સુવિચાર, સુલક્ષણ, સુકર્મ, સત્ય, શૌચ,
શાન્ત, શમ, દમ, ક્ષમા, તિતીક્ષ, સમાધાન, ઉપરતિ, ધર્મ,
સ્થૈર્ય, દાન, આસ્તિક, ભક્તિશ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, પ્રેમ, તપો,
યોગ, સુચિત્ત, સુનિશ્ચયાદિ, સકલ સમ્પદ્ગુણા વાપ્ત્યર્થં, નિરન્તર
સર્વકાલ સર્વાવસ્થ, શિવાશિવચરણારવિન્દ પૂજા ભજન સેવાસક્ત
નિશ્ચલ ભક્તિશ્રદ્ધાભિવૃધ્યનુકૂલ ચિત્ત પ્રાપ્ત્યર્થં, નિત્ય ત્રિકાલ
ષટ્કાલ ગુરુલિઙ્ગ જઙ્ગમ સેવારતિ ષડ્વિધ લિઙ્ગાર્ચનાર્પણાનુકૂલ સેવા
પરતન્ત્ર સદ્ગુણયુક્ત, સતી સુત ક્ષેત્ર વિદ્યા બલ યવ્વન પૂજોપકરણ
ભોગોપકરણ સર્વ પદાર્થાલનુ કૂલતા પ્રાપ્ત્યર્થમ્ । શ્રીમદનન્તકોટિ
બ્રહ્માણ્ડસ્થિતાનન્તકોટિ મહાપુણ્યતીર્થ ક્ષેત્રપર્વત પટ્ટણારણ્ય
ગ્રામગૃહ દેહનિવાસ, અસં ખ્યાકકોટિ શિવલિઙ્ગ પૂજાભોગનિમિત્ત
સેવાનુ કૂલ પિપીલિકાદિ બ્રહ્મ પર્યન્તસ્થિત સર્વપ્રાણિકોટિ સંરક્ષણાર્થં
ભક્ત સંરક્ષણાર્થ મઙ્ગી કૃતાનન્દકલ્યાણ ગુણયુત, ઉપમાનરહિત,
અપરિમિત સૌન્દર્યદિવ્યમઙ્ગલ વિગ્રહસ્વરૂપ શ્રી ભદ્રકાલી સહિત
શ્રીવીરભદ્રેશ્વર પ્રત્યક્ષ લીલાવતારચરણારવિન્દ યથાર્થ
દર્શનાર્થં શ્રીવીરભદ્રસ્વામિ પ્રીત્યર્થં સકલવિધફલ પુરુષાર્થ
સિદ્ધ્યર્થં શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામમન્ત્રજપં કરિષ્યે ।

અથ શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામાવલિઃ ।
ૐ શમ્ભવે નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવાય નમઃ ।
ૐ શિતિકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ વૃષધ્વજાય નમઃ ।
ૐ દક્ષાધ્વરહરાય નમઃ ।
ૐ દક્ષાય નમઃ ।
ૐ ક્રૂરદાનવભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ કપર્દિને નમઃ ।
ૐ કાલવિધ્વંસિને નમઃ । ૧૦ ।

ૐ કપાલિને નમઃ ।
ૐ કરુણાર્ણવાય નમઃ ।
ૐ શરણાગતરક્ષૈકનિપુણાય નમઃ ।
ૐ નીલલોહિતાય નમઃ ।
ૐ નિરીશાય નમઃ ।
ૐ નિર્ભયાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાય નમઃ ।
ૐ નિત્યતૃપ્તાય નમઃ ।
ૐ નિરામયાય નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરનિનદાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ ભીમાય નમઃ ।
ૐ ભયઙ્કરસ્વરૂપધૃતે નમઃ ।
ૐ પુરન્દરાદિ ગીર્વાણવન્દ્યમાનપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ સંસારવૈદ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વભેષજભેષજાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ ।
ૐ કૃત્તિવાસસે નમઃ ।
ૐ ત્ર્યમ્બકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાન્તકાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ વૃન્દારવૃન્દમન્દારાય નમઃ ।
ૐ મન્દારાચલમણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ કુન્દેન્દુહારનીહારહારગૌરસમપ્રભાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજસખાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ રાજીવાયતલોચનાય નમઃ ।
ૐ મહાનટાય નમઃ ।
ૐ મહાકાલાય નમઃ ।
ૐ મહાસત્યાય નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારણાય નમઃ ।
ૐ આનન્દકર્મકાય નમઃ ।
ૐ સારાય નમઃ ।
ૐ શૂરાય નમઃ ।
ૐ મહાધીરાય નમઃ ।
ૐ વારિજાસનપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ વીરસિંહાસનારૂઢાય નમઃ ।
ૐ વીરમૌલિશિખામણયે નમઃ ।
ૐ વીરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વીરરસાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ વીરભાષણતત્પરાય નમઃ ।
ૐ વીરસઙ્ગ્રામવિજયિને નમઃ ।
ૐ વીરારાધનતોષિતાય નમઃ ।
ૐ વીરવ્રતાય નમઃ ।
ૐ વિરાડ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વચૈતન્યરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ વીરખડ્ગાય નમઃ ।
ૐ ભારશરાય નમઃ ।
ૐ મેરુકોદણ્ડમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ વીરોત્તમાઙ્ગાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ શૃઙ્ગારફલકાય નમઃ ।
ૐ વિવિધાયુધાય નમઃ ।
ૐ નાનાસનાય નમઃ ।
ૐ નતારાતિમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ નાગભૂષણાય નમઃ ।
ૐ નારદસ્તુતિસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ નાગલોકપિતામહાય નમઃ ।
ૐ સુદર્શનાય નમઃ ।
ૐ સુધાકાયાય નમઃ ।
ૐ સુરારાતિવિમર્દનાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ અસહાયાય નમઃ ।
ૐ પરસ્મૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસહાયાય નમઃ ।
ૐ સામ્પ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ કામદાય નમઃ ।
ૐ વિષભુજે નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ ।
ૐ ભોગીન્દ્રાઞ્ચિતકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ ઉપાધ્યાયાય નમઃ ।
ૐ દક્ષરિપવે નમઃ । (દક્ષવટવે) ૮૦ ।

ૐ કૈવલ્યનિધયે નમઃ ।
ૐ અચ્યુતાય નમઃ ।
ૐ સત્ત્વાય નમઃ ।
ૐ રજસે નમઃ ।
ૐ તમસે નમઃ ।
ૐ સ્થૂલાય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ ।
ૐ અન્તર્બહિરવ્યયાય નમઃ ।
ૐ ભુવે નમઃ ।
ૐ અદ્ભ્યઃ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ જ્વલનાય નમઃ ।
ૐ વાયવે નમઃ । (વાયુદેવાય)
ૐ ગગનાય નમઃ ।
ૐ ત્રિજગદ્ગુરવે નમઃ ।
ૐ નિરાધારાય નમઃ ।
ૐ નિરાલમ્બાય નમઃ ।
ૐ સર્વાધારાય નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ ભાસ્વરાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ભાલનેત્રાય નમઃ ।
ૐ ભાવજસંહરાય નમઃ ।
ૐ વ્યાલબદ્ધજટાજૂટાય નમઃ ।
ૐ બાલચન્દ્રશિખામણયે નમઃ ।
ૐ અક્ષય્યાય નમઃ । (અક્ષયૈકાક્ષરાય)
ૐ એકાક્ષરાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટશિક્ષકાય નમઃ ।
ૐ શિષ્ટરક્ષિતાય નમઃ । (શિષ્ટરક્ષકાય)
ૐ દક્ષપક્ષેષુબાહુલ્યવનલીલાગજાય નમઃ । (પક્ષ)
ૐ ઋજવે નમઃ । ૧૧૦ ।

ૐ યજ્ઞાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞભુજે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશાય નમઃ ।
ૐ યજનેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મહાયજ્ઞધરાય નમઃ ।
ૐ દક્ષસમ્પૂર્ણાહૂતિકૌશલાય નમઃ ।
ૐ માયામયાય નમઃ ।
ૐ મહાકાયાય નમઃ ।
ૐ માયાતીતાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ મનોહરાય નમઃ ।
ૐ મારદર્પહરાય નમઃ ।
ૐ મઞ્જવે નમઃ ।
ૐ મહીસુતદિનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાય નમઃ । (કામ્યાયઃ)
ૐ સમાય નમઃ ।
ૐ અસમાય નમઃ । (અનઘાય)
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ સમાનરહિતાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ । ૧૩૦ ।

ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ અનેકકલાધામ્ને નમઃ ।
ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ ગુરવે નમઃ ।
ૐ સુરગુરવે નમઃ ।
ૐ ગૂઢાય નમઃ ।
ૐ ગુહારાધનતોષિતાય નમઃ ।
ૐ ગુરુમન્ત્રાક્ષરાય નમઃ ।
ૐ ગુરવે નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ પરાય નમઃ ।
ૐ પરમકારણાય નમઃ ।
ૐ કલયે નમઃ ।
ૐ કલાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ નીતિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ કરાલાસુરસેવિતાય નમઃ ।
ૐ કમનીયરવિચ્છાયાય નમઃ । (કમનીયરવિચ્છાયાનન્દનાય)
ૐ નન્દનાનન્દવર્ધનાય નમઃ । નમઃ । (નન્દવર્ધનાય)
ૐ સ્વભક્તપક્ષાય નમઃ ।
ૐ પ્રબલાય નમઃ । ૧૫૦ ।

ૐ સ્વભક્તબલવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ સ્વભક્તપ્રતિવાદિને નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રમુખચન્દ્રવિતુન્તુદાય નમઃ ।
ૐ શેષભૂષાય નમઃ ।
ૐ વિશેષજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ તોષિતાય નમઃ ।
ૐ સુમનસે નમઃ ।
ૐ સુધિયે નમઃ ।
ૐ દૂષકાભિજનોદ્ધૂતધૂમકેતવે નમઃ ।
ૐ સનાતનાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ દૂરીકૃતાઘપટલાય નમઃ ।
ૐ ચોરીકૃતાય નમઃ । (ઊરીકૃતસુખવ્રજાય)
ૐ સુખપ્રજાય નમઃ ।
ૐ પૂરીકૃતેષુકોદણ્ડાય નમઃ ।
ૐ નિર્વૈરીકૃતસઙ્ગરાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદે નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મણાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચારિણે નમઃ ।
ૐ જગત્પતયે નમઃ । ૧૭૦ ।

ૐ બ્રહ્મેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મમયાય નમઃ ।
ૐ પરબ્રહ્માત્મકાય નમઃ ।
ૐ પ્રભવે નમઃ ।
ૐ નાદપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નાદમયાય નમઃ ।
ૐ નાદબિન્દવે નમઃ ।
ૐ નગેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ આદિમધ્યાન્તરહિતાય નમઃ ।
ૐ વેદાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ વેદવિદાં વરાય નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટાય નમઃ ।
ૐ વિશિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ તુષ્ટઘ્નાય નમઃ ।
ૐ પુષ્ટિદાય નમઃ ।
ૐ પુષ્ટિવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ કષ્ટદારિદ્ર્યનિર્નાશાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટવ્યાધિહરાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ ।
ૐ પદ્માસનાય નમઃ । ૧૯૦ ।

ૐ પદ્મકરાય નમઃ ।
ૐ નવપદ્માસનાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ નીલામ્બુજદલશ્યામાય નમઃ ।
ૐ નિર્મલાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ નીલજીમૂતસઙ્કાશાય નમઃ ।
ૐ કાલકન્ધરબન્ધુરાય નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ જપહોમાર્ચ્ચનપ્રિયાય નમઃ । (જનપ્રિયાય, હોમપ્રિયાય, અર્ચનાપ્રિયાય)
ૐ જગદાદયે નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ અનાદીશાય નમઃ । (આનન્દેશાય)
ૐ અજગવન્ધરકૌતુકાય નમઃ ।
ૐ પુરન્દરસ્તુતાનન્દાય નમઃ ।
ૐ પુલિન્દાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યપઞ્જરાય નમઃ ।
ૐ પૌલસ્ત્યચલિતોલ્લોલપર્વતાય નમઃ ।
ૐ પ્રમદાકરાય નમઃ ।
ૐ કરણાય નમઃ ।
ૐ કારણાય નમઃ ।
ૐ કર્મકરણીયાગ્રણ્યૈ નમઃ । (કર્ત્રે, કરણિયાય, અગ્રણ્યૈ) ૨૧૦ ।

ૐ દૃઢાય નમઃ ।
ૐ કરિદૈત્યેન્દ્રવસનાય નમઃ ।
ૐ કરુણાપૂરવારિધયે નમઃ ।
ૐ કોલાહલપ્રિયાય નમઃ । (કોલાહલાય)
ૐ પ્રીતાય નમઃ । (પ્રેયસે)
ૐ શૂલિને નમઃ ।
ૐ વ્યાલકપાલભૃતે નમઃ ।
ૐ કાલકૂટગલાય નમઃ ।
ૐ ક્રીડાલીલાકૃતજગત્ત્રયાય નમઃ ।
ૐ દિગમ્બરાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ દિનેશેશાય નમઃ ।
ૐ ધીમતે નમઃ ।
ૐ ધીરાય નમઃ ।
ૐ ધુરન્ધરાય નમઃ ।
ૐ દિક્કાલાદ્યનવચ્છિન્નાય નમઃ ।
ૐ ધૂર્જટયે નમઃ ।
ૐ ધૂતદુર્ગતયે નમઃ । (ધૂતદુર્વૃત્તયે)
ૐ કમનીયાય નમઃ ।
ૐ કરાલાસ્યાય નમઃ ।
ૐ કલિકલ્મષસૂદનાય નમઃ । ૨૩૦ ।

ૐ કરવીરારુણામ્ભોજકલ્હારકુસુમાર્પિતાય નમઃ ।
ૐ ખરાય નમઃ ।
ૐ મણ્ડિતદોર્દણ્ડાય નમઃ ।
ૐ ખરૂપાય નમઃ ।
ૐ કાલભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ ખરાંશુમણ્ડલમુખાય નમઃ ।
ૐ ખણ્ડિતારાતિમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ ગણેશગણિતાય નમઃ ।
ૐ અગણ્યાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યરાશયે નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ સુખોદયાય નમઃ ।
ૐ ગણાધિપકુમારાદિગણકૈરવબાન્ધવાય નમઃ ।
ૐ ઘનઘોષબૃહન્નાદઘનીકૃતસુનૂપુરાય નમઃ ।
ૐ ઘનચર્ચિતસિન્દૂરાય નમઃ । (ઘનચર્ચિતસિન્ધુરાય)
ૐ ઘણ્ટાભીષણભૈરવાય નમઃ ।
ૐ પરાપરાય નમઃ । (ચરાચરાય)
ૐ બલાય નમઃ । (અચલાય)
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ ચતુરાય નમઃ ।
ૐ ચક્રબન્ધકાય નમઃ । ૨૫૦ ।

ૐ ચતુર્મુખમુખામ્ભોજચતુરસ્તુતિતોષણાય નમઃ ।
ૐ છલવાદિને નમઃ ।
ૐ છલાય નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ છાન્દસાય નમઃ ।
ૐ છાન્દસપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ છિન્નચ્છલાદિદુર્વાદચ્છિન્નષટ્તન્ત્રતાન્ત્રિકાય નમઃ ।
(ઘનચ્છલાદિદુર્વાદભિન્નષટ્તન્ત્રતાન્ત્રિકાય)
ૐ જડીકૃતમહાવજ્રાય નમઃ ।
ૐ જમ્ભારાતયે નમઃ ।
ૐ નતોન્નતાય નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ જગદાધારાય નમઃ । (જગદાધારભુવે)
ૐ ભૂતેશાય નમઃ ।
ૐ જગદન્તાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ ઝર્ઝરધ્વનિસમ્યુક્તઝઙ્કારરવભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ઝટિને નમઃ ।
ૐ વિપક્ષવૃક્ષૌઘઝઞ્ઝામારુતસન્નિભાય નમઃ ।
ૐ પ્રવર્ણાઞ્ચિતપત્રાઙ્કાય નમઃ ।
ૐ પ્રવર્ણાદ્યક્ષરવ્રજાય નમઃ ।
ૐ ટ-વર્ણબિન્દુસમ્યુક્તાય નમઃ । ૨૭૦ ।

ૐ ટઙ્કારહૃતદિગ્ગજાય નમઃ ।
ૐ ઠ-વર્ણપૂરદ્વિદળાય નમઃ ।
ૐ ઠ-વર્ણાગ્રદળાક્ષરાય નમઃ ।
ૐ ઠ-વર્ણયુતસદ્યન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ ઠજ-જાક્ષરપૂરકાય નમઃ ।
ૐ ડમરુધ્વનિસમ્રક્તાય નમઃ । (ડમરુધ્વનિસુરક્તાય)
ૐ ડમ્બરાનન્દતાણ્ડવાય નમઃ ।
ૐ ડણ્ડણ્ઢઘોષપ્રમોદાડમ્બરાય નમઃ ।
ૐ ગણતાણ્ડવાય નમઃ ।
ૐ ઢક્કાપટહસુપ્રીતાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ ઢક્કારવવશાનુગાય નમઃ ।
ૐ ઢક્કાદિતાળસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ તોડિબદ્ધસ્તુતિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ તપસ્વિરૂપાય નમઃ ।
ૐ તપનાય નમઃ । (તાપસાય)
ૐ તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભાય નમઃ ।
ૐ તપસ્વિવદનામ્ભોજકારુણ્યતરણિદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ ઢગાદિવાદસૌહાર્દસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ સમ્યમિનાં વરાય નમઃ ।
ૐ સ્થાણવે નમઃ । ૨૯૦ ।

ૐ તણ્ડુનુતિપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ સ્થિતયે નમઃ ।
ૐ સ્થાવરાય નમઃ ।
ૐ જઙ્ગમાય નમઃ ।
ૐ દરહાસાનનામ્ભોજદન્તહીરાવળિદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ દર્વીકરાઙ્ગતભુજાય નમઃ ।
ૐ દુર્વારાય નમઃ ।
ૐ દુઃખદુર્ગઘ્ને નમઃ । (દુઃખદુર્ગહર્ત્રે)
ૐ ધનાધિપસખ્યે નમઃ ।
ૐ ધીરાય નમઃ । (ધૈર્યાય) (ધર્માય) ૩૦૦ ।

ૐ ધર્માધર્મપરાયણાય નમઃ । –
ૐ ધર્મધ્વજાય નમઃ ।
ૐ દાનશૌણ્ડાય નમઃ । (દાનભાણ્ડાય)
ૐ ધર્મકર્મફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ પશુપાશહારાય નમઃ । (તમોઽપહારાય)
ૐ શર્વાય નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ પરાપરાય નમઃ ।
ૐ પરશુધૃતે નમઃ । ૩૧૦ ।

ૐ પવિત્રાય નમઃ ।
ૐ સર્વપાવનાય નમઃ ।
ૐ ફલ્ગુનસ્તુતિસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ફલ્ગુનાગ્રજવત્સલાય નમઃ ।
ૐ ફલ્ગુનાર્જિતસઙ્ગ્રામફલપાશુપતપ્રદાય નમઃ ।
ૐ બલાય નમઃ ।
ૐ બહુવિલાસાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ બહુલીલાધરાય નમઃ ।
ૐ બહવે નમઃ ।
ૐ બર્હિર્મુખાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ સુરારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ બલિબન્ધનબાન્ધવાય નમઃ ।
ૐ ભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ ભવહરાય નમઃ ।
ૐ ભર્ગાય નમઃ ।
ૐ ભયહરાય નમઃ ।
ૐ ભવાય નમઃ ।
ૐ ભાલાનલાય નમઃ ।
ૐ બહુભુજાય નમઃ ।
ૐ ભાસ્વતે નમઃ । ૩૩૦ ।

ૐ સદ્ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રગણાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રારાધનતોષિતાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રયજ્ઞાય નમઃ । (મન્ત્રવિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રવાદિને નમઃ ।
ૐ મન્ત્રબીજાય નમઃ ।
ૐ મહન્મહસે નમઃ । (મહન્માનસે)
ૐ યન્ત્રાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ યન્ત્રમયાય નમઃ ।
ૐ યન્ત્રિણે નમઃ ।
ૐ યન્ત્રજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યન્ત્રવત્સલાય નમઃ ।
ૐ યન્ત્રપાલાય નમઃ ।
ૐ યન્ત્રહરાય નમઃ ।
ૐ ત્રિજગદ્યન્ત્રવાહકાય નમઃ ।
ૐ રજતાદ્રિસદાવાસાય નમઃ ।
ૐ રવીન્દુશિખિલોચનાય નમઃ ।
ૐ રતિશ્રાન્તાય નમઃ । ૩૫૦ ।

ૐ જિતશ્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ રજનીકરશેખરાય નમઃ ।
ૐ લલિતાય નમઃ ।
ૐ લાસ્યસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ લબ્ધોગ્રાય નમઃ ।
ૐ લઘુસાહસાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીનિજકરાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્યલક્ષણજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ લસન્મતયે નમઃ ।
ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ વરદાય નમઃ ।
ૐ વન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ વરદાનપરાય નમઃ । નમઃ । (વરપ્રદાય)
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ વૈશ્વાનરાઞ્ચિતભુજાય નમઃ ।
ૐ વરેણ્યાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વતોમુખાય નમઃ ।
ૐ શરણાર્તિહરાય નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાય નમઃ । ૩૭૦ ।

ૐ શશિશેખરાય નમઃ ।
ૐ શરભાય નમઃ ।
ૐ શમ્બરારાતયે નમઃ ।
ૐ ભસ્મોદ્ધૂળિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વવિદ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ ષણ્મુખસ્તુતિતોષણાય નમઃ ।
ૐ ષડક્ષરાય નમઃ ।
ૐ શક્તિયુતાય નમઃ ।
ૐ ષટ્પદાદ્યર્થકોવિદાય નમઃ । (ષટ્પદાર્ધાર્થકોવિદાય)
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ સર્વસર્વેશાય નમઃ ।
ૐ સર્વદાઽઽનન્દકારકાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિદે નમઃ ।
ૐ સર્વકૃતે નમઃ ।
ૐ સર્વસ્મૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાય નમઃ ।
ૐ સર્વતોમુખાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ ।
ૐ પરમકલ્યાણાય નમઃ ।
ૐ હરિચર્મધરાય નમઃ । ૩૯૦ ।

ૐ પરસ્મૈય નમઃ ।
ૐ હરિણાર્ધકરાય નમઃ ।
ૐ હંસાય નમઃ ।
ૐ હરિકોટિસમપ્રભાય નમઃ ।
ૐ દેવદેવાય નમઃ ।
ૐ જગન્નાથાય નમઃ ।
ૐ દેવેશાય નમઃ ।
ૐ દેવવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ દેવમૌલિશિખારત્નાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરસુતોષિતાય નમઃ । (દેવાસુરનુતાય) (ઉન્નતાય) ૪૦૦ ।

ૐ સુરૂપાય નમઃ ।
ૐ સુવ્રતાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ સુકર્મણે નમઃ । (સુકર્મિણે)
ૐ સુસ્થિરાય નમઃ ।
ૐ સુધિયે નમઃ ।
ૐ સુરોત્તમાય નમઃ ।
ૐ સુફલદાય નમઃ ।
ૐ સુરચિન્તામણયે નમઃ ।
ૐ શુભાય નમઃ । ૪૧૦ ।

ૐ કુશલિને નમઃ ।
ૐ વિક્રમાય નમઃ ।
ૐ તર્ક્કાય નમઃ ।
ૐ કુણ્ડલીકૃતકુણ્ડલિને નમઃ ।
ૐ ખણ્ડેન્દુકારકાય નમઃ । (ખણ્ડેન્દુકોરકાય)
ૐ જટાજૂટાય નમઃ ।
ૐ કાલાનલદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રચર્મામ્બરધરાય નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રોગ્રબહુસાહસાય નમઃ ।
ૐ વ્યાળોપવીતિને નમઃ । (વ્યાલોપવીતવિલસતે) ૪૨૦ ।

ૐ વિલસચ્છોણતામરસામ્બકાય નમઃ ।
ૐ દ્યુમણયે નમઃ ।
ૐ તરણયે નમઃ ।
ૐ વાયવે નમઃ ।
ૐ સલિલાય નમઃ ।
ૐ વ્યોમ્ને નમઃ ।
ૐ પાવકાય નમઃ ।
ૐ સુધાકરાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપતયે નમઃ ।
ૐ અષ્ટમૂર્તયે નમઃ । ૪૩૦ ।

ૐ કૃપાનિધયે નમઃ ।
ૐ ચિદ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ ચિદ્ઘનાનન્દકન્દાય નમઃ ।
ૐ ચિન્મયાય નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાય નમઃ ।
ૐ નિર્દ્વન્દ્વાય નમઃ ।
ૐ નિષ્પ્રભાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાય નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ।
ૐ નિર્ગતામયાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ।
ૐ વામદેવાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ નામરૂપાય નમઃ ।
ૐ શમધુરાય નમઃ ।
ૐ કામચારિણે નમઃ ।(કામજારયે)
ૐ કલાધરાય નમઃ ।
ૐ જામ્બૂનદપ્રભાય નમઃ ।
ૐ જાગ્રજ્જન્માદિરહિતાય નમઃ । (જાગ્રતે, જન્માદિરહિતાય) ૪૫૦ ।

ૐ ઉજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ સર્વજન્તૂનાં જનકાય નમઃ । (સર્વજન્તુજનકાય)
ૐ જન્મદુઃખાપનોદનાય નમઃ ।
ૐ પિનાકપાણયે નમઃ ।
ૐ અક્રોધાય નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગલાયતલોચનાય નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ ।
ૐ પશુપતયે નમઃ ।
ૐ પાવનાય નમઃ । (પાપનાશકાય)
ૐ પ્રમથાધિપાય નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ પ્રણવાય નમઃ । (પ્રણુતાય)
ૐ કામદાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાય નમઃ ।
ૐ શ્રીપ્રદાય નમઃ । (શ્રીદેવીદિવ્યલોચનાય)
ૐ દિવ્યલોચનાય નમઃ ।
ૐ પ્રણતાર્તિહરાય નમઃ ।
ૐ પ્રાણાય નમઃ ।
ૐ પરઞ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ પરાત્પરાય નમઃ ।
ૐ તુષ્ટાય નમઃ । ૪૭૦ ।

ૐ તુહિનશૈલાધિવાસાય નમઃ ।
ૐ સ્તોતૃવરપ્રદાય નમઃ । (સ્તોત્રવરપ્રિયાય)
ૐ ઇષ્ટકામ્યાર્થફલદાય નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ મરુત્પતયે નમઃ ।
ૐ ભૃગ્વત્રિકણ્વજાબાલિહૃત્પદ્માહિમદીધિતયે નમઃ ।
ૐ (ભાર્ગવાઙ્ગીરસાત્રેયનેત્રકુમુદતુહિનદીધિતયે)
ૐ ક્રતુધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ ક્રતુમુખાય નમઃ ।
ૐ ક્રતુકોટિફલપ્રદાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ ક્રતવે નમઃ ।
ૐ ક્રતુમયાય નમઃ ।
ૐ ક્રૂરદર્પઘ્નાય નમઃ ।
ૐ વિક્રમાય નમઃ ।
ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ દધીચિહૃદયાનન્દાય નમઃ ।
ૐ દધીચ્યાદિસુપાલકાય નમઃ । (દધીચિચ્છવિપાલકાય)
ૐ દધીચિવાઞ્છિતસખાય નમઃ ।
ૐ દધીચિવરદાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ । ૪૯૦ ।

ૐ સત્પથક્રમવિન્યાસાય નમઃ ।
ૐ જટામણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ સાક્ષિત્રયીમયાય નમઃ । (સાક્ષત્રયીમયાય)
ૐ ચારુકલાધરકપર્દભૃતે નમઃ ।
ૐ માર્કણ્ડેયમુનિપ્રીતાય નમઃ । (માર્કણ્ડેયમુનિપ્રિયાય)
ૐ મૃડાય નમઃ ।
ૐ જિતપરેતરાજે નમઃ ।
ૐ મહીરથાય નમઃ ।
ૐ વેદહયાય નમઃ ।
ૐ કમલાસનસારથયે નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ કૌણ્ડિન્યવત્સવાત્સલ્યાય નમઃ ।
ૐ કાશ્યપોદયદર્પણાય નમઃ ।
ૐ કણ્વકૌશિકદુર્વાસાહૃદ્ગુહાન્તર્નિધયે નમઃ ।
ૐ નિજાય નમઃ ।
ૐ કપિલારાધનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરધવલદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ કરુણાવરુણાય નમઃ ।
ૐ કાળીનયનોત્સવસઙ્ગરાય નમઃ ।
ૐ ઘૃણૈકનિલયાય નમઃ ।
ૐ ગૂઢતનવે નમઃ । ૫૧૦ ।

ૐ મુરહરપ્રિયાય નમઃ । (મયહરિપ્રિયાય)
ૐ ગણાધિપાય નમઃ ।
ૐ ગુણનિધયે નમઃ ।
ૐ ગમ્ભીરાઞ્ચિતવાક્પતયે નમઃ ।
ૐ વિઘ્નનાશાય નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષાય નમઃ ।
ૐ વિઘ્નરાજાય નમઃ ।
ૐ વિશેષવિદે નમઃ ।
ૐ સપ્તયજ્ઞયજાય નમઃ ।
ૐ સપ્તજિહ્વાય નમઃ । (સપ્તજિહ્વરસનાસંહારાય) ૫૨૦ ।

ૐ જિહ્વાતિસંવરાય નમઃ ।
ૐ અસ્થિમાલાઽઽવિલશિરસે નમઃ ।
ૐ વિસ્તારિતજગદ્ભુજાય નમઃ ।
ૐ ન્યસ્તાખિલસ્રજસ્તોકવિભવાય નમઃ । (વ્યસ્તાખિલસ્રજે અસ્તોકવિભવાય)
ૐ પ્રભવે નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ભૂતેશાય નમઃ ।
ૐ ભુવનાધારાય નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાય નમઃ ।
ૐ ભૂતિભૂષણાય નમઃ । ૫૩૦ ।

ૐ ભૂતાત્મકાત્મકાય નમઃ । (ભૂસ્થિતજીવાત્મકાય)
ૐ ભૂર્ભુવાદિ ક્ષેમકરાય નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ ।
ૐ અણોરણીયસે નમઃ ।
ૐ મહતો મહીયસે નમઃ ।
ૐ વાગગોચરાય નમઃ ।
ૐ અનેકવેદવેદાન્તતત્ત્વબીજાય નમઃ ।
ૐ તપોનિધયે નમઃ ।
ૐ મહાવનવિલાસાય નમઃ ।
ૐ અતિપુણ્યનામ્ને નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ સદાશુચયે નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરમર્દિન્યાઃ નયનોત્સવસઙ્ગરાય નમઃ ।
ૐ શિતિકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ શિલાદાદિ મહર્ષિનતિભાજનાય નમઃ । (શિલાદપ્રસન્નહસન્નતભાજનાય)
ૐ ગિરીશાય નમઃ ।
ૐ ગીષ્પતયે નમઃ ।
ૐ ગીતવાદ્યનૃત્યસ્તુતિપ્રિયાય નમઃ । નમઃ । (સ્તુતિગીતવાદ્યવૃત્તપ્રિયાય)
ૐ સુકૃતિભિઃ અઙ્ગીકૃતાય નમઃ । (અઙ્ગીકૃતસુકૃતિને)
ૐ શૃઙ્ગારરસજન્મભુવે નમઃ ।
ૐ ભૃઙ્ગીતાણ્ડવસન્તુષ્ઠાય નમઃ । ૫૫૦ ।

ૐ મઙ્ગલાય નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મુક્તેન્દ્રનીલતાટઙ્કાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાહારવિભૂષિતાય નમઃ । (ઈશ્વરાય)
ૐ સક્તસજ્જનસદ્ભાવાય નમઃ ।
ૐ ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સુરૂપાય નમઃ ।
ૐ સુન્દરાય નમઃ ।
ૐ શુક્લાય નમઃ ।
ૐ ધર્માય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ સુકૃતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ જિતામરદ્રુમાય નમઃ ।
ૐ સર્વદેવરાજાય નમઃ ।
ૐ અસમેક્ષણાય નમઃ ।
ૐ દિવસ્પતિસહસ્રાક્ષવીક્ષણાવળિતોષકાય નમઃ । (વીક્ષણસ્તુતિતોષણાય)
ૐ દિવ્યનામામૃતરસાય નમઃ ।
ૐ દિવાકરપતયે નમઃ । (દિવૌકઃપતયે)
ૐ પ્રભવે નમઃ ।
ૐ પાવકપ્રાણસન્મિત્રાય નમઃ ।
ૐ પ્રખ્યાતોર્ધ્વજ્વલન્મહસે નમઃ । (પ્રખ્યાતાય, ઊર્ધ્વજ્વલન્મહસે) ૫૭૦ ।

ૐ પ્રકૃષ્ટભાનવે નમઃ ।
ૐ પુરુષાય નમઃ ।
ૐ પુરોડાશભુજે ઈશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સમવર્તિને નમઃ ।
ૐ પિતૃપતયે નમઃ ।
ૐ ધર્મરાટ્શમનાય નમઃ । (ધર્મરાજાય, દમનાય)
ૐ યમિને નમઃ ।
ૐ પિતૃકાનનસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ભૂતનાયકનાયકાય નમઃ ।
ૐ નયાન્વિતાય નમઃ । (નતાનુયાયિને) ૫૮૦ ।

ૐ સુરપતયે નમઃ ।
ૐ નાનાપુણ્યજનાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ નૈરૃત્યાદિ મહારાક્ષસેન્દ્રસ્તુતયશોઽમ્બુધયે નમઃ ।
ૐ પ્રચેતસે નમઃ ।
ૐ જીવનપતયે નમઃ ।
ૐ ધૃતપાશાય નમઃ । (જિતપાશાય)
ૐ દિગીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ધીરોદારગુણામ્ભોધિકૌસ્તુભાય નમઃ ।
ૐ ભુવનેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સદાનુભોગસમ્પૂર્ણસૌહાર્દાય નમઃ । (સદાનુભોગસમ્પૂર્ણસૌહૃદાય) ૫૯૦ ।

ૐ સુમનોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ સદાગતયે નમઃ ।
ૐ સારરસાય નમઃ ।
ૐ સજગત્પ્રાણજીવનાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજાય નમઃ ।
ૐ કિન્નરેશાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસસ્થાય નમઃ ।
ૐ ધનપ્રદાય નમઃ ।
ૐ યક્ષેશ્વરસખાય નમઃ ।
ૐ કુક્ષિનિક્ષિપ્તાનેકવિસ્મયાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ ઈશાનાય નમઃ । (ઈશ્વરાય)
ૐ સર્વવિદ્યાનામીશ્વરાય નમઃ । (સર્વવિદ્યેશાય)
ૐ વૃષલાઞ્છનાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાદિદેવવિલસન્મૌલિરમ્યપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વકર્માઽઽશ્રયાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વતોબાહવે નમઃ ।
ૐ વિશ્વતોમુખાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વતઃ પ્રમદાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વનેત્રાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્વરાય નમઃ । ૬૧૦ ।

ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાન્તાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધસઙ્કલ્પાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધગન્ધર્વસેવિતાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધહૃદયાય નમઃ ।
ૐ સદ્યોજાતાનનાય નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમયાય નમઃ ।
ૐ શ્રીકટાક્ષાઙ્ગાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ શ્રીનામ્ને નમઃ ।
ૐ શ્રીગણેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવામદેવાસ્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રીકણ્ઠાય નમઃ । (શ્રિયૈ)
ૐ શ્રીપ્રિયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ ઘોરાઘધ્વાન્તમાર્તાણ્ડાય નમઃ ।
ૐ ઘોરેતરફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ઘોરઘોરમહાયન્ત્રરાજાય નમઃ ।
ૐ ઘોરમુખામ્બુજાય નમઃ । નમઃ । (ઘોરમુખામ્બુજાતાય) ૬૩૦ ।

ૐ સુષિરસુપ્રીતતત્ત્વાદ્યાગમજન્મભુવે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યાર્થાય નમઃ ।
ૐ તત્પૂર્વમુખમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ આશાપાશવિનિર્મુક્તાય નમઃ ।
ૐ શેષભૂષણભૂષિતાય નમઃ । (શુભભૂષણભૂષિતાય)
ૐ દોષાકરલસન્મૌલયે નમઃ ।
ૐ ઈશાનમુખનિર્મલાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચવક્ત્રાય નમઃ ।
ૐ દશભુજાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણનાયકાય નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ પઞ્ચાક્ષરયુતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાપઞ્ચસુલોચનાય નમઃ ।
ૐ વર્ણાશ્રમગુરવે નમઃ ।
ૐ સર્વવર્ણાધારાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ કર્ણિકારાર્કદુત્તૂરપૂર્ણપૂજાફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ યોગીન્દ્રહૃદયાનન્દાય નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ । (યોગાય)
ૐ યોગવિદાં વરાય નમઃ ।
ૐ યોગધ્યાનાદિસન્તુષ્ટાય નમઃ । ૬૫૦ ।

ૐ રાગાદિરહિતાય નમઃ ।
ૐ રમાય નમઃ ।
ૐ ભવામ્ભોધિપ્લવાય નમઃ ।
ૐ બન્ધમોચકાય નમઃ ।
ૐ ભદ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાનુરક્તાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ સદ્ભક્તિદાય નમઃ ।
ૐ ભક્તિભાવનાય નમઃ ।
ૐ અનાદિનિધનાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ અભીષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ભીમકાન્તાય નમઃ ।
ૐ અર્જુનાય નમઃ ।
ૐ બલાય નમઃ ।
ૐ અનિરુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ સત્યવાદિને નમઃ ।
ૐ સદાનન્દાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યાનામાલયાય નમઃ । (સર્વવિદ્યાલયાય)
ૐ સર્વકર્મણામાધારાય નમઃ । (સર્વકર્મધારાય) ૬૭૦ ।

ૐ સર્વલોકાનામાલોકાય નમઃ । (સર્વલોકાલોકાય)
ૐ મહાત્મનામાવિર્ભાવાય નમઃ ।
ૐ ઇજ્યાપૂર્તેષ્ટફલદાય નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાશક્ત્યાદિસંશ્રયાય નમઃ ।
ૐ ઇનાય નમઃ ।
ૐ સર્વામરારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ૐ જગદીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ રુણ્ડપિઙ્ગલમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાક્ષાઞ્ચિતકન્ધરાય નમઃ । (રુદ્રશ્રિયે, નરવાચકાય) ૬૮૦ ।


ૐ રુણ્ડિતાધારભક્ત્યાદિરીડિતાય નમઃ ।
ૐ સવનાશનાય નમઃ ।
ૐ ઉરુવિક્રમબાહુલ્યાય નમઃ ।
ૐ ઉર્વ્યાધારાય નમઃ ।
ૐ ધુરન્ધરાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તરોત્તરકલ્યાણાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તમોત્તમનાયકાય નમઃ । (ઉત્તમાય ઉત્તમનાયકાય)
ૐ ઊરુજાનુતડિદ્વૃન્દાય નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વરેતસે નમઃ । ૬૯૦ ।

ૐ મનોહરાય નમઃ ।
ૐ ઊહિતાનેકવિભવાય નમઃ ।
ૐ ઊહિતામ્નાયમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ ઋષીશ્વરસ્તુતિપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ઋષિવાક્યપ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ ૠગાદિનિગમાધારાય નમઃ ।
ૐ ઋજુકર્મણે નમઃ । (ઋજિચર્મણે)
ૐ મનોજવાય નમઃ । (મનઋજવે)
ૐ રૂપાદિવિષયાધારાય નમઃ ।
ૐ રૂપાતીતાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ ઋષીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ રૂપલાવણ્યસમ્યુક્તાય નમઃ ।
ૐ રૂપાનન્દસ્વરૂપધૃતે નમઃ ।
ૐ લુલિતાનેકસઙ્ગ્રામાય નમઃ ।
ૐ લુપ્યમાનરિપુવજ્રાય નમઃ ।
ૐ લુપ્તક્રૂરાન્ધકહરાયય નમઃ ।
ૐ લૂકારાઞ્ચિતયન્ત્રધૃતે નમઃ ।
ૐ લૂકારાદિવ્યાધિહરાય નમઃ ।
ૐ લૂસ્વરાઞ્ચિતયન્ત્રયુજે નમઃ । (લૂસ્વરાઞ્ચિતયન્ત્રયોજનાય)
ૐ લૂશાદિ ગિરિશાય નમઃ । ૭૧૦ ।

ૐ પક્ષાય નમઃ ।
ૐ ખલવાચામગોચરાય નમઃ ।
ૐ એષ્યમાણાય નમઃ ।
ૐ નતજન એકચ્ચિતાય નમઃ । (નતજનાય, એકચ્ચિતાય)
ૐ દૃઢવ્રતાય નમઃ ।
ૐ એકાક્ષરમહાબીજાય નમઃ ।
ૐ એકરુદ્રાય નમઃ ।
ૐ અદ્વિતીયકાય નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યવર્ણનામાઙ્કાય નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્યપ્રકરોજ્જ્વલાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ ઐરાવણાદિ લક્ષ્મીશાય નમઃ ।
ૐ ઐહિકામુષ્મિકપ્રદાત્રે નમઃ ।
ૐ ઓષધીશશિખારત્નાય નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારાક્ષરસમ્યુતાય નમઃ ।
ૐ સકલદેવાનામોકસે નમઃ । (સકલદિવૌકસે)
ૐ ઓજોરાશયે નમઃ ।
ૐ અજાદ્યજાય નમઃ । (અજાડ્યજાય)
ૐ ઔદાર્યજીવનપરાય નમઃ ।
ૐ ઔચિત્યમણિજન્મભુવે નમઃ ।
ૐ ઉદાસીનૈકગિરિશાય નમઃ । (ઉદાસીનાય, એકગિરિશાય) ૭૩૦ ।

ૐ ઉત્સવોત્સવકારણાય નમઃ । (ઉત્સવાય, ઉત્સવકારણાય)
ૐ અઙ્ગીકૃતષડઙ્ગાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ અઙ્ગહારમહાનટાય નમઃ ।
ૐ અઙ્ગજાઙ્ગજભસ્માઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલાયતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ કઃ કિં ત્વદનુ દેવેશાય નમઃ ।
ૐ કઃ કિન્નુ વરદપ્રદાય નમઃ ।
ૐ કઃ કિન્નુ ભક્તસન્તાપહરાય નમઃ ।
ૐ કારુણ્યસાગરાય નમઃ ।
ૐ સ્તોતુમિચ્છૂનાં સ્તોતવ્યાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ શરણાર્થિનાં મન્તવ્યાય નમઃ । (સ્મરણાર્તિનાં મન્તવ્યાય)
ૐ ધ્યાનૈકનિષ્ઠાનાં ધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ ધામ્નઃ પરમપૂરકાય નમઃ । (ધામ્ને, પરમપૂરકય)
ૐ ભગનેત્રહરાય નમઃ ।
ૐ પૂતાય નમઃ ।
ૐ સાધુદૂષકભીષણાય નમઃ । (સાધુદૂષણભીષણાય નમઃ ।
ૐ ભદ્રકાળીમનોરાજાય નમઃ ।
ૐ હંસાય નમઃ ।
ૐ સત્કર્મસારથયે નમઃ ।
ૐ સભ્યાય નમઃ । ૭૫૦ ।

ૐ સાધવે નમઃ ।
ૐ સભારત્નાય નમઃ ।
ૐ સૌન્દર્યગિરિશેખરાય નમઃ ।
ૐ સુકુમારાય નમઃ ।
ૐ સૌખ્યકરાય નમઃ ।
ૐ સહિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ સાધ્યસાધનાય નમઃ ।
ૐ નિર્મત્સરાય નમઃ ।
ૐ નિષ્પ્રપઞ્ચાય નમઃ ।
ૐ નિર્લોભાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ।
ૐ નયાય નમઃ ।
ૐ વીતાભિમાનાય નમઃ । (નિરભિમાનાય)
ૐ નિર્જાતાય નમઃ ।
ૐ નિરાતઙ્કાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ કાલત્રયાય નમઃ ।
ૐ કલિહરાય નમઃ ।
ૐ નેત્રત્રયવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ અગ્નિત્રયનિભાઙ્ગાય નમઃ । ૭૭૦ ।

ૐ ભસ્મીકૃતપુરત્રયાય નમઃ ।
ૐ કૃતકાર્યાય નમઃ ।
ૐ વ્રતધરાય નમઃ ।
ૐ વ્રતનાશાય નમઃ ।
ૐ પ્રતાપવતે નમઃ ।
ૐ નિરસ્તદુર્વિધયે નમઃ ।
ૐ નિર્ગતાશાય નમઃ ।
ૐ નિર્વાણનીરધયે નમઃ ।
ૐ સર્વહેતૂનાં નિદાનાય નમઃ ।
ૐ નિશ્ચિતાર્થેશ્વરેશ્વરાય નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ અદ્વૈતશામ્ભવમહસે નમઃ । (અદ્વૈતશામ્ભવમહત્તેજસે)
ૐ સનિર્વ્યાજાય નમઃ । (અનિર્વ્યાજાય)
ૐ ઊર્ધ્વલોચનાય નમઃ ।
ૐ અપૂર્વપૂર્વાય નમઃ ।
ૐ પરમાય નમઃ । (યસ્મૈ)
ૐ સપૂર્વાય નમઃ । (પૂર્વસ્મૈ)
ૐ પૂર્વપૂર્વદિશે નમઃ ।
ૐ અતીન્દ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સત્યનિધયે નમઃ ।
ૐ અખણ્ડાનન્દવિગ્રહાય નમઃ । ૭૯૦ ।

ૐ આદિદેવાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નાત્મને નમઃ ।
ૐ આરાધકજનેષ્ટદાય નમઃ । (આરાધિતજનેષ્ટદાય)
ૐ સર્વદેવમયાય નમઃ ।
ૐ સર્વસ્મૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્વ્યાસાય નમઃ । (જગદ્વાસસે)
ૐ સુલક્ષણાય નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તરાત્મને નમઃ ।
ૐ સદૃશાય નમઃ ।
ૐ સર્વલોકૈકપૂજિતાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ પુરાણપુરુષાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યશ્લોકાય નમઃ ।
ૐ સુધામયાય નમઃ ।
ૐ પૂર્વાપરજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ પુરજિતે નમઃ ।
ૐ પૂર્વદેવામરાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નદર્શિતમુખાય નમઃ ।
ૐ પન્નગાવળિભૂષણાય નમઃ ।
ૐ પ્રસિદ્ધાય નમઃ । ૮૧૦ ।

ૐ પ્રણતાધારાય નમઃ ।
ૐ પ્રલયોદ્ભૂતકારણાય નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્મયાય નમઃ ।
ૐ જ્વલદ્દંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્માલાવળીવૃતાય નમઃ ।
ૐ જાજ્જ્વલ્યમાનાય નમઃ ।
ૐ જ્વલનનેત્રાય નમઃ ।
ૐ જલધરદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ કૃપામ્ભોરાશયે નમઃ ।
ૐ અમ્લાનાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ વાક્યપુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાય નમઃ ।
ૐ ક્ષપાકરાય નમઃ ।
ૐ અર્કકોટિપ્રભાકરાય નમઃ ।
ૐ કરુણાકરાય નમઃ ।
ૐ એકમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ત્રિધામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ દિવ્યમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અનાકુલાય નમઃ । નમઃ । (દીનાનુકૂલાય)
ૐ અનન્તમૂર્તયે નમઃ । ૮૩૦ ।

ૐ અક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ૐ કૃપામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સુકીર્તિધૃતે નમઃ ।
ૐ અકલ્પિતામરતરવે નમઃ ।
ૐ અકામિતસુકામદુહે નમઃ ।
ૐ અચિન્તિતમહાચિન્તામણયે નમઃ ।
ૐ દેવશિખામણયે નમઃ ।
ૐ અતીન્દ્રિયાય નમઃ ।
ૐ અજિતાય નમઃ । (ઊર્જિતાય)
ૐ પ્રાંશવે નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ બ્રહ્મવિષ્ણ્વાદિવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ હંસાય નમઃ ।
ૐ મરીચયે નમઃ ।
ૐ ભીમાય નમઃ ।
ૐ રત્નસાનુશરાસનાય નમઃ ।
ૐ સમ્ભવાય નમઃ ।
ૐ અતીન્દ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વૈદ્યાય નમઃ । (વૈન્યાય)
ૐ વિશ્વરૂપિણે નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ । ૮૫૦ ।

ૐ વસુદાય નમઃ ।
ૐ સુભુજાય નમઃ ।
ૐ નૈકમાયાય નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ । (ભવ્યાય)
ૐ પ્રમાદનાય નમઃ ।
ૐ અગદાય નમઃ ।
ૐ રોગહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ શરાસનવિશારદાય નમઃ ।
ૐ માયાવિશ્વાદનાય નમઃ । (માયિને, વિશ્વાદનાય)
ૐ વ્યાપિને નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ પિનાકકરસમ્ભવાય નમઃ ।
ૐ મનોવેગાય નમઃ ।
ૐ મનોરુપિણે નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ પુરુષપુઙ્ગવાય નમઃ ।
ૐ શબ્દાદિગાય નમઃ ।
ૐ ગભીરાત્મને નમઃ ।
ૐ કોમલાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ પ્રજાગરાય નમઃ ।
ૐ ત્રિકાલજ્ઞાય નમઃ । ૮૭૦ ।

ૐ મુનયે નમઃ ।
ૐ સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ પાપારયે નમઃ ।
ૐ સેવકપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તમાય નમઃ ।
ૐ સાત્ત્વિકાય નમઃ ।
ૐ સત્યાય નમઃ ।
ૐ સત્યસન્ધાય નમઃ ।
ૐ નિરાકુલાય નમઃ ।
ૐ રસાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ રસજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સારજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ લોકસારાય નમઃ ।
ૐ રસાત્મકાય નમઃ ।
ૐ પૂષાદન્તભિદે નમઃ ।
ૐ અવ્યગ્રાય નમઃ ।
ૐ દક્ષયજ્ઞનિષૂદનાય નમઃ ।
ૐ દેવાગ્રણ્યે નમઃ ।
ૐ શિવધ્યાનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ પરમાય નમઃ । ૮૯૦ ।

ૐ શુભાય નમઃ ।
ૐ જયાય નમઃ ।
ૐ જયાદયે નમઃ । (જરારયે)
ૐ સર્વાઘશમનાય નમઃ ।
ૐ ભવભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ અલઙ્કરિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ અચલાય નમઃ ।
ૐ રોચિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ વિક્રમોત્તમાય નમઃ ।
ૐ શબ્દગાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ પ્રણવાય નમઃ ।
ૐ વાયવે નમઃ । (માયિને)
ૐ અંશુમતે નમઃ ।
ૐ અનલતાપહૃતે નમઃ ।
ૐ નિરીશાય નમઃ ।
ૐ નિર્વિકલ્પાય નમઃ ।
ૐ ચિદ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ જિતસાધ્વસાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તારણાય નમઃ ।
ૐ દુષ્કૃતિઘ્ને નમઃ । ૯૧૦ ।

ૐ દુર્ધર્ષાય નમઃ ।
ૐ દુસ્સહાય નમઃ ।
ૐ અભયાય નમઃ ।
ૐ નક્ષત્રમાલિને નમઃ ।
ૐ નાકેશાય નમઃ ।
ૐ સ્વાધિષ્ઠાનષડાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ અકાયાય નમઃ ।
ૐ ભક્તકાયસ્થાય નમઃ ।
ૐ કાલજ્ઞાનિને નમઃ ।
ૐ મહાનટાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ અંશવે નમઃ ।
ૐ શબ્દપતયે નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ ।
ૐ પવનાય નમઃ ।
ૐ શિખિસારથયે નમઃ ।
ૐ વસન્તાય નમઃ ।
ૐ માધવાય નમઃ ।
ૐ ગ્રીષ્માય નમઃ ।
ૐ પવનાય નમઃ ।
ૐ પાવનાય નમઃ । ૯૩૦ ।

ૐ અમલાય નમઃ । (અનલાય)
ૐ વારવે નમઃ ।
ૐ વિશલ્યચતુરાય નમઃ ।
ૐ શિવચત્વરસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ આત્મયોગાય નમઃ ।
ૐ સમામ્નાયતીર્થદેહાય નમઃ ।
ૐ શિવાલયાય નમઃ ।
ૐ મુણ્ડાય નમઃ ।
ૐ વિરૂપાય નમઃ ।
ૐ વિકૃતયે નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ દણ્ડાય નમઃ ।
ૐ દાન્તાય નમઃ ।
ૐ ગુણોત્તમાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરગુરવે નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરનમસ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરમહામન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરમહાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યાય નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યાય નમઃ । ૯૫૦ ।

ૐ દેવતાઽઽત્મને નમઃ ।
ૐ ઈશાય નમઃ ।
ૐ અનીશાય નમઃ ।
ૐ નગાગ્રગાય નમઃ ।
ૐ નન્દીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નન્દિસખ્યે નમઃ ।
ૐ નન્દિસ્તુતપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ નગ્નાય નમઃ ।
ૐ નગવ્રતધરાય નમઃ ।
ૐ પ્રલયાકારરૂપધૃતે નમઃ । – પ્રલયકાલરૂપદૃશે નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ સેશ્વરાય નમઃ । – સ્વેશાય
ૐ સ્વર્ગદાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ગગાય નમઃ ।
ૐ સ્વરાય નમઃ ।
ૐ સર્વમયાય નમઃ ।
ૐ સ્વનાય નમઃ ।
ૐ બીજાક્ષરાય નમઃ ।
ૐ બીજાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ બીજકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ધર્મકૃતે નમઃ । ૯૭૦ ।

ૐ ધર્મવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ દક્ષયજ્ઞમહાદ્વેષિણે નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુકન્ધરપાતનાય નમઃ ।
ૐ ધૂર્જટયે નમઃ ।
ૐ ખણ્ડપરશવે નમઃ ।
ૐ સકલાય નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાય નમઃ ।
ૐ અસમાય નમઃ । – અનઘાય નમઃ ।
ૐ મૃડાય નમઃ ।
ૐ નટાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ પૂરયિત્રે નમઃ ।
ૐ પુણ્યક્રૂરાય નમઃ ।
ૐ મનોજવાય નમઃ ।
ૐ સદ્ભૂતાય નમઃ ।
ૐ સત્કૃતાય નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ કાલકૂટાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ અર્થાય નમઃ । ૯૯૦ ।

ૐ અનર્થાય નમઃ ।
ૐ મહાકાયાય નમઃ ।
ૐ નૈકકર્મસમઞ્જસાય નમઃ ।
ૐ ભૂશયાય નમઃ ।
ૐ ભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ભૂતયે નમઃ ।
ૐ ભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ભૂતવાહનાય નમઃ ।
ૐ શિખણ્ડિને નમઃ ।
ૐ કવચિને નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ૐ શૂલિને નમઃ ।
ૐ જટિને નમઃ ।
ૐ મુણ્ડિને નમઃ ।
ૐ કુણ્ડલિને નમઃ ।
ૐ મેખલિને નમઃ ।
ૐ મુસલિને નમઃ ।
ૐ ખડ્ગિને નમઃ ।
ૐ કઙ્કણીકૃતવાસુકયે નમઃ । ૧૦૦૮ ।

ઇતિ શ્રીવીરભદ્રસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Shri Veerbhadra Stotram:

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top