1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Virabhadra Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥
ശ്രീശിവായ ഗുരവേ
ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമാദി കദംബം
ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമാവലിഃ ।
പ്രാരംഭഃ –
അസ്യ ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ നാരായണ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ശ്രീവീരഭദ്രോ ദേവതാ । ശ്രീം ബീജം । ഹ്രീം ശക്തിഃ ।
രം കീലകം । മമോപാത്ത ദുരിതക്ഷയാര്‍ധം ചിന്തിതഫലാവാപ്ത്യര്‍ഥം അനന്തകോടി
ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്ഥിത ദേവര്‍ഷി രാക്ഷസോരഗ തിര്യങ്മനുഷ്യാദി സര്‍വപ്രാണികോടി
ക്ഷേമസ്ഥൈര്യ വിജയായുരാരോഗ്യൈശ്വര്യാഭിവൃധ്യര്‍ഥം കല്‍പയുഗ
മന്വന്തരാദ്യനേകകാല സ്ഥിതാനേകജന്‍മജന്‍മാന്തരാര്‍ജിത പാപപഞ്ജര ദ്വാരാ
സമാഗത-ആഗാമിസഞ്ചിതപ്രാരബ്ധകര്‍മ വശാത്സംഭവിത ഋണരോഗദാരിദ്ര്യജാര
ചോര മാരീഭയ, അഗ്നിഭയ-അതിശീത വാതോ ഷ്ണാദി ഭയ ക്ഷാമ ഡാമര
യുദ്ധശസ്ത്രമന്ത്രയന്ത്ര തന്ത്രാദി സര്‍വ ഭയ നിവാരണാര്‍ഥം കാമക്രോധലോഭ
മോഹമദ മാത്സര്യ രാഗ ദ്വേഷാദര്‍പാസൂയ, അഹങ്കാരാദി, അന്തശ്ശതൃ
വിനാശനാര്‍ഥം-കാലത്രയ കര്‍മ ത്രയാവസ്ഥാത്രയ ബാധിത ഷഡൂര്‍മി
സപ്തവ്യസനേന്ദ്രിയ ദുര്‍വികാര ദുര്‍ഗുണ ദുരഹങ്കാര ദുര്‍ഭ്രമ ദുരാലോചന –
ദുഷ്കര്‍മ ദുരാപേക്ഷാ ദുരാചാരാദി സര്‍വദുര്‍ഗുണ പരിഹാരാര്‍ഥം പരദാരഗമന
പരദ്രവ്യാപഹരണ, അഭക്ഷ്യാ ഭക്ഷണ, ജീവഹിംസാദി കായികദോഷ –
അനുചിതത്വ – നിഷ്ഠുര താ പൈശൂന്യാദി വാചികദോഷ-ജനവിരുദ്ദ കാര്യാപേക്ഷ
അനിഷ്ട ചിന്തന ധനകാങ്ക്ഷാദി മാനസ ദോഷ പരിഹാരാര്‍ഥം ദേഹാഭിമാന മതി
മാന്ദ്യ, ജഡഭാവ നിദ്രാ നിഷിദ്ധകര്‍മ, ആലസ്യ-ചപലത്വ -കൃതഘ്നതാ,
വിശ്വാസ ഘാതുകതാ പിശുനത്വ, ദുരാശാ, മാത്സര്യ, അപ്രലാപ, അനൃത,
പാരുഷ്യ, വക്രത്വ, മൌര്‍ഖ്യ, പണ്ഡിതമാനിത്വ, ദുര്‍മോഹാദി താമസഗുണദോഷ
പരിഹാരാര്‍ഥം, അശ്രേയോ, ദുര്‍മദ, ദുരഭിമാന, വൈര, നിര്‍ദാക്ഷിണ്യ,
നിഷ്കാരുണ്യ, ദുഷ്കാംയ, കാപട്യ, കോപ, ശോക, ഡംബാദി രജോഗുണ ദോഷ
നിര്‍മൂല നാര്‍ഥം, ജന്‍മജന്‍മാന്ത രാര്‍ജിത മഹാപാത കോപപാതക സങ്കീര്‍ണ
പാതക, മിശ്രപാതകാദി സമസ്ത പാപ പരിഹാരാര്‍ഥം, ദേഹപ്രാണ മനോ
ബുദ്ധീന്ദ്രി യാദി ദുഷ്ട സങ്കല്‍പ വികല്‍പനാദി ദുഷ്കര്‍മാ ചരണാഗത ദുഃഖ
നാശനാര്‍ഥം, വൃക്ഷ വിഷ ബീജ വിഷഫല വിഷസസ്യ വിഷപദാര്‍ഥ,
വിഷജീവജന്തുവിഷബുധ്യാദി സര്‍വവിഷ വിനാശനാര്‍ഥം സകലചരാചര
വസ്തുപദാര്‍ഥജീവസങ്കല്‍പ കര്‍മഫലാനുഭവ, ശൃങ്ഗാര സുഗന്ധാമൃത
ഭക്തിജ്ഞാനാനന്ദ വൈഭവ പ്രാപ്ത്യര്‍ഥം, ശുദ്ധസാത്വികശരീര പ്രാണമനോ
ബുദ്ധീന്ദ്രിയ, പിപീലികാദി ബ്രഹ്മ പര്യന്ത, സര്‍വപ്രകൃതി സ്വാഭാവിക
വിരതി, വിവേക, വിതരണ, വിനയ, ദയാ, സൌശീല്യ, മേധാ പ്രജ്ഞാ
ധൃതി, സ്മൃതി, ശുദ്ധി, സിദ്ധി, സുവിദ്യാ, സുതേജസ്സുശക്തി,
സുലക്ഷ്മീ, സുജ്ഞാന, സുവിചാര, സുലക്ഷണ, സുകര്‍മ, സത്യ, ശൌച,
ശാന്ത, ശമ, ദമ, ക്ഷമാ, തിതീക്ഷ, സമാധാന, ഉപരതി, ധര്‍മ,
സ്ഥൈര്യ, ദാന, ആസ്തിക, ഭക്തിശ്രദ്ധാ, വിശ്വാസ, പ്രേമ, തപോ,
യോഗ, സുചിത്ത, സുനിശ്ചയാദി, സകല സമ്പദ്ഗുണാ വാപ്ത്യര്‍ഥം, നിരന്തര
സര്‍വകാല സര്‍വാവസ്ഥ, ശിവാശിവചരണാരവിന്ദ പൂജാ ഭജന സേവാസക്ത
നിശ്ചല ഭക്തിശ്രദ്ധാഭിവൃധ്യനുകൂല ചിത്ത പ്രാപ്ത്യര്‍ഥം, നിത്യ ത്രികാല
ഷട്കാല ഗുരുലിങ്ഗ ജങ്ഗമ സേവാരതി ഷഡ്വിധ ലിങ്ഗാര്‍ചനാര്‍പണാനുകൂല സേവാ
പരതന്ത്ര സദ്ഗുണയുക്ത, സതീ സുത ക്ഷേത്ര വിദ്യാ ബല യവ്വന പൂജോപകരണ
ഭോഗോപകരണ സര്‍വ പദാര്‍ഥാലനു കൂലതാ പ്രാപ്ത്യര്‍ഥം । ശ്രീമദനന്തകോടി
ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്ഥിതാനന്തകോടി മഹാപുണ്യതീര്‍ഥ ക്ഷേത്രപര്‍വത പട്ടണാരണ്യ
ഗ്രാമഗൃഹ ദേഹനിവാസ, അസം ഖ്യാകകോടി ശിവലിങ്ഗ പൂജാഭോഗനിമിത്ത
സേവാനു കൂല പിപീലികാദി ബ്രഹ്മ പര്യന്തസ്ഥിത സര്‍വപ്രാണികോടി സംരക്ഷണാര്‍ഥം
ഭക്ത സംരക്ഷണാര്‍ഥ മങ്ഗീ കൃതാനന്ദകല്യാണ ഗുണയുത, ഉപമാനരഹിത,
അപരിമിത സൌന്ദര്യദിവ്യമങ്ഗല വിഗ്രഹസ്വരൂപ ശ്രീ ഭദ്രകാലീ സഹിത
ശ്രീവീരഭദ്രേശ്വര പ്രത്യക്ഷ ലീലാവതാരചരണാരവിന്ദ യഥാര്‍ഥ
ദര്‍ശനാര്‍ഥം ശ്രീവീരഭദ്രസ്വാമി പ്രീത്യര്‍ഥം സകലവിധഫല പുരുഷാര്‍ഥ
സിദ്ധ്യര്‍ഥം ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമമന്ത്രജപം കരിഷ്യേ ।

അഥ ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമാവലിഃ ।
ഓം ശംഭവേ നമഃ ।
ഓം ശിവായ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവായ നമഃ ।
ഓം ശിതികണ്ഠായ നമഃ ।
ഓം വൃഷധ്വജായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷാധ്വരഹരായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരദാനവഭഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം കപര്‍ദിനേ നമഃ ।
ഓം കാലവിധ്വംസിനേ നമഃ । 10 ।

ഓം കപാലിനേ നമഃ ।
ഓം കരുണാര്‍ണവായ നമഃ ।
ഓം ശരണാഗതരക്ഷൈകനിപുണായ നമഃ ।
ഓം നീലലോഹിതായ നമഃ ।
ഓം നിരീശായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഭയായ നമഃ ।
ഓം നിത്യായ നമഃ ।
ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരനിനദായ നമഃ । 20 ।

ഓം ഭീമായ നമഃ ।
ഓം ഭയങ്കരസ്വരൂപധൃതേ നമഃ ।
ഓം പുരന്ദരാദി ഗീര്‍വാണവന്ദ്യമാനപദാംബുജായ നമഃ ।
ഓം സംസാരവൈദ്യായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭേഷജഭേഷജായ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ।
ഓം കൃത്തിവാസസേ നമഃ ।
ഓം ത്ര്യംബകായ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാന്തകായ നമഃ । 30 ।

ഓം വൃന്ദാരവൃന്ദമന്ദാരായ നമഃ ।
ഓം മന്ദാരാചലമണ്ഡനായ നമഃ ।
ഓം കുന്ദേന്ദുഹാരനീഹാരഹാരഗൌരസമപ്രഭായ നമഃ ।
ഓം രാജരാജസഖായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം രാജീവായതലോചനായ നമഃ ।
ഓം മഹാനടായ നമഃ ।
ഓം മഹാകാലായ നമഃ ।
ഓം മഹാസത്യായ നമഃ ।
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ । 40 ।

ഓം ഉത്പത്തിസ്ഥിതിസംഹാരകാരണായ നമഃ ।
ഓം ആനന്ദകര്‍മകായ നമഃ ।
ഓം സാരായ നമഃ ।
ഓം ശൂരായ നമഃ ।
ഓം മഹാധീരായ നമഃ ।
ഓം വാരിജാസനപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം വീരസിംഹാസനാരൂഢായ നമഃ ।
ഓം വീരമൌലിശിഖാമണയേ നമഃ ।
ഓം വീരപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം വീരരസായ നമഃ । 50 ।

ഓം വീരഭാഷണതത്പരായ നമഃ ।
ഓം വീരസങ്ഗ്രാമവിജയിനേ നമഃ ।
ഓം വീരാരാധനതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം വീരവ്രതായ നമഃ ।
ഓം വിരാഡ്രൂപായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വചൈതന്യരക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം വീരഖഡ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ഭാരശരായ നമഃ ।
ഓം മേരുകോദണ്ഡമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം വീരോത്തമാങ്ഗായ നമഃ । 60 ।

ഓം ശൃങ്ഗാരഫലകായ നമഃ ।
ഓം വിവിധായുധായ നമഃ ।
ഓം നാനാസനായ നമഃ ।
ഓം നതാരാതിമണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം നാഗഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം നാരദസ്തുതിസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം നാഗലോകപിതാമഹായ നമഃ ।
ഓം സുദര്‍ശനായ നമഃ ।
ഓം സുധാകായായ നമഃ ।
ഓം സുരാരാതിവിമര്‍ദനായ നമഃ । 70 ।

ഓം അസഹായായ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസഹായായ നമഃ ।
ഓം സാമ്പ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം കാമദായ നമഃ ।
ഓം വിഷഭുജേ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ ।
ഓം ഭോഗീന്ദ്രാഞ്ചിതകുണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം ഉപാധ്യായായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷരിപവേ നമഃ । (ദക്ഷവടവേ) 80 ।

ഓം കൈവല്യനിധയേ നമഃ ।
ഓം അച്യുതായ നമഃ ।
ഓം സത്ത്വായ നമഃ ।
ഓം രജസേ നമഃ ।
ഓം തമസേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലായ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ ।
ഓം അന്തര്‍ബഹിരവ്യയായ നമഃ ।
ഓം ഭുവേ നമഃ ।
ഓം അദ്ഭ്യഃ നമഃ । 90 ।

ഓം ജ്വലനായ നമഃ ।
ഓം വായവേ നമഃ । (വായുദേവായ)
ഓം ഗഗനായ നമഃ ।
ഓം ത്രിജഗദ്ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം നിരാധാരായ നമഃ ।
ഓം നിരാലംബായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാധാരായ നമഃ ।
ഓം സദാശിവായ നമഃ ।
ഓം ഭാസ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ । 100 ।

ഓം ഭാലനേത്രായ നമഃ ।
ഓം ഭാവജസംഹരായ നമഃ ।
ഓം വ്യാലബദ്ധജടാജൂടായ നമഃ ।
ഓം ബാലചന്ദ്രശിഖാമണയേ നമഃ ।
ഓം അക്ഷയ്യായ നമഃ । (അക്ഷയൈകാക്ഷരായ)
ഓം ഏകാക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടശിക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്ടരക്ഷിതായ നമഃ । (ശിഷ്ടരക്ഷകായ)
ഓം ദക്ഷപക്ഷേഷുബാഹുല്യവനലീലാഗജായ നമഃ । (പക്ഷ)
ഓം ഋജവേ നമഃ । 110 ।

ഓം യജ്ഞാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞഭുജേ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞേശായ നമഃ ।
ഓം യജനേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം മഹായജ്ഞധരായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷസമ്പൂര്‍ണാഹൂതികൌശലായ നമഃ ।
ഓം മായാമയായ നമഃ ।
ഓം മഹാകായായ നമഃ ।
ഓം മായാതീതായ നമഃ । 120 ।

ഓം മനോഹരായ നമഃ ।
ഓം മാരദര്‍പഹരായ നമഃ ।
ഓം മഞ്ജവേ നമഃ ।
ഓം മഹീസുതദിനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സൌംയായ നമഃ । (കാംയായഃ)
ഓം സമായ നമഃ ।
ഓം അസമായ നമഃ । (അനഘായ)
ഓം അനന്തായ നമഃ ।
ഓം സമാനരഹിതായ നമഃ ।
ഓം ഹരായ നമഃ । 130 ।

ഓം സോമായ നമഃ ।
ഓം അനേകകലാധാംനേ നമഃ ।
ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം സുരഗുരവേ നമഃ ।
ഓം ഗൂഢായ നമഃ ।
ഓം ഗുഹാരാധനതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുമന്ത്രാക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ഗുരവേ നമഃ । 140 ।

ഓം പരായ നമഃ ।
ഓം പരമകാരണായ നമഃ ।
ഓം കലയേ നമഃ ।
ഓം കലാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം നീതിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം കരാലാസുരസേവിതായ നമഃ ।
ഓം കമനീയരവിച്ഛായായ നമഃ । (കമനീയരവിച്ഛായാനന്ദനായ)
ഓം നന്ദനാനന്ദവര്‍ധനായ നമഃ । നമഃ । (നന്ദവര്‍ധനായ)
ഓം സ്വഭക്തപക്ഷായ നമഃ ।
ഓം പ്രബലായ നമഃ । 150 ।

ഓം സ്വഭക്തബലവര്‍ധനായ നമഃ ।
ഓം സ്വഭക്തപ്രതിവാദിനേ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രമുഖചന്ദ്രവിതുന്തുദായ നമഃ ।
ഓം ശേഷഭൂഷായ നമഃ ।
ഓം വിശേഷജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം തോഷിതായ നമഃ ।
ഓം സുമനസേ നമഃ ।
ഓം സുധിയേ നമഃ ।
ഓം ദൂഷകാഭിജനോദ്ധൂതധൂമകേതവേ നമഃ ।
ഓം സനാതനായ നമഃ । 160 ।

ഓം ദൂരീകൃതാഘപടലായ നമഃ ।
ഓം ചോരീകൃതായ നമഃ । (ഊരീകൃതസുഖവ്രജായ)
ഓം സുഖപ്രജായ നമഃ ।
ഓം പൂരീകൃതേഷുകോദണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വൈരീകൃതസങ്ഗരായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവിദേ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മണായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ ।
ഓം ജഗത്പതയേ നമഃ । 170 ।

ഓം ബ്രഹ്മേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മമയായ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മാത്മകായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം നാദപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം നാദമയായ നമഃ ।
ഓം നാദബിന്ദവേ നമഃ ।
ഓം നഗേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ആദിമധ്യാന്തരഹിതായ നമഃ ।
ഓം വേദായ നമഃ । 180 ।

ഓം വേദവിദാം വരായ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം വിശിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടഘ്നായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടിദായ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടിവര്‍ധനായ നമഃ ।
ഓം കഷ്ടദാരിദ്ര്യനിര്‍നാശായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടവ്യാധിഹരായ നമഃ ।
ഓം ഹരായ നമഃ ।
ഓം പദ്മാസനായ നമഃ । 190 ।

ഓം പദ്മകരായ നമഃ ।
ഓം നവപദ്മാസനാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം നീലാംബുജദലശ്യാമായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മലായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ ।
ഓം നീലജീമൂതസങ്കാശായ നമഃ ।
ഓം കാലകന്ധരബന്ധുരായ നമഃ ।
ഓം ജപാകുസുമസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ജപഹോമാര്‍ച്ചനപ്രിയായ നമഃ । (ജനപ്രിയായ, ഹോമപ്രിയായ, അര്‍ചനാപ്രിയായ)
ഓം ജഗദാദയേ നമഃ । 200 ।

ഓം അനാദീശായ നമഃ । (ആനന്ദേശായ)
ഓം അജഗവന്ധരകൌതുകായ നമഃ ।
ഓം പുരന്ദരസ്തുതാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം പുലിന്ദായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യപഞ്ജരായ നമഃ ।
ഓം പൌലസ്ത്യചലിതോല്ലോലപര്‍വതായ നമഃ ।
ഓം പ്രമദാകരായ നമഃ ।
ഓം കരണായ നമഃ ।
ഓം കാരണായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മകരണീയാഗ്രണ്യൈ നമഃ । (കര്‍ത്രേ, കരണിയായ, അഗ്രണ്യൈ) 210 ।

ഓം ദൃഢായ നമഃ ।
ഓം കരിദൈത്യേന്ദ്രവസനായ നമഃ ।
ഓം കരുണാപൂരവാരിധയേ നമഃ ।
ഓം കോലാഹലപ്രിയായ നമഃ । (കോലാഹലായ)
ഓം പ്രീതായ നമഃ । (പ്രേയസേ)
ഓം ശൂലിനേ നമഃ ।
ഓം വ്യാലകപാലഭൃതേ നമഃ ।
ഓം കാലകൂടഗലായ നമഃ ।
ഓം ക്രീഡാലീലാകൃതജഗത്ത്രയായ നമഃ ।
ഓം ദിഗംബരായ നമഃ । 220 ।

ഓം ദിനേശേശായ നമഃ ।
ഓം ധീമതേ നമഃ ।
ഓം ധീരായ നമഃ ।
ഓം ധുരന്ധരായ നമഃ ।
ഓം ദിക്കാലാദ്യനവച്ഛിന്നായ നമഃ ।
ഓം ധൂര്‍ജടയേ നമഃ ।
ഓം ധൂതദുര്‍ഗതയേ നമഃ । (ധൂതദുര്‍വൃത്തയേ)
ഓം കമനീയായ നമഃ ।
ഓം കരാലാസ്യായ നമഃ ।
ഓം കലികല്‍മഷസൂദനായ നമഃ । 230 ।

ഓം കരവീരാരുണാംഭോജകല്‍ഹാരകുസുമാര്‍പിതായ നമഃ ।
ഓം ഖരായ നമഃ ।
ഓം മണ്ഡിതദോര്‍ദണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ഖരൂപായ നമഃ ।
ഓം കാലഭഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം ഖരാംശുമണ്ഡലമുഖായ നമഃ ।
ഓം ഖണ്ഡിതാരാതിമണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം ഗണേശഗണിതായ നമഃ ।
ഓം അഗണ്യായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യരാശയേ നമഃ । 240 ।

ഓം സുഖോദയായ നമഃ ।
ഓം ഗണാധിപകുമാരാദിഗണകൈരവബാന്ധവായ നമഃ ।
ഓം ഘനഘോഷബൃഹന്നാദഘനീകൃതസുനൂപുരായ നമഃ ।
ഓം ഘനചര്‍ചിതസിന്ദൂരായ നമഃ । (ഘനചര്‍ചിതസിന്ധുരായ)
ഓം ഘണ്ടാഭീഷണഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം പരാപരായ നമഃ । (ചരാചരായ)
ഓം ബലായ നമഃ । (അചലായ)
ഓം അനന്തായ നമഃ ।
ഓം ചതുരായ നമഃ ।
ഓം ചക്രബന്ധകായ നമഃ । 250 ।

ഓം ചതുര്‍മുഖമുഖാംഭോജചതുരസ്തുതിതോഷണായ നമഃ ।
ഓം ഛലവാദിനേ നമഃ ।
ഓം ഛലായ നമഃ ।
ഓം ശാന്തായ നമഃ ।
ഓം ഛാന്ദസായ നമഃ ।
ഓം ഛാന്ദസപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഛിന്നച്ഛലാദിദുര്‍വാദച്ഛിന്നഷട്തന്ത്രതാന്ത്രികായ നമഃ ।
(ഘനച്ഛലാദിദുര്‍വാദഭിന്നഷട്തന്ത്രതാന്ത്രികായ)
ഓം ജഡീകൃതമഹാവജ്രായ നമഃ ।
ഓം ജംഭാരാതയേ നമഃ ।
ഓം നതോന്നതായ നമഃ । 260 ।

ഓം ജഗദാധാരായ നമഃ । (ജഗദാധാരഭുവേ)
ഓം ഭൂതേശായ നമഃ ।
ഓം ജഗദന്തായ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം ഝര്‍ഝരധ്വനിസംയുക്തഝങ്കാരരവഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ഝടിനേ നമഃ ।
ഓം വിപക്ഷവൃക്ഷൌഘഝഞ്ഝാമാരുതസന്നിഭായ നമഃ ।
ഓം പ്രവര്‍ണാഞ്ചിതപത്രാങ്കായ നമഃ ।
ഓം പ്രവര്‍ണാദ്യക്ഷരവ്രജായ നമഃ ।
ഓം ട-വര്‍ണബിന്ദുസംയുക്തായ നമഃ । 270 ।

ഓം ടങ്കാരഹൃതദിഗ്ഗജായ നമഃ ।
ഓം ഠ-വര്‍ണപൂരദ്വിദളായ നമഃ ।
ഓം ഠ-വര്‍ണാഗ്രദളാക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ഠ-വര്‍ണയുതസദ്യന്ത്രായ നമഃ ।
ഓം ഠജ-ജാക്ഷരപൂരകായ നമഃ ।
ഓം ഡമരുധ്വനിസംരക്തായ നമഃ । (ഡമരുധ്വനിസുരക്തായ)
ഓം ഡംബരാനന്ദതാണ്ഡവായ നമഃ ।
ഓം ഡണ്ഡണ്ഢഘോഷപ്രമോദാഡംബരായ നമഃ ।
ഓം ഗണതാണ്ഡവായ നമഃ ।
ഓം ഢക്കാപടഹസുപ്രീതായ നമഃ । 280 ।

ഓം ഢക്കാരവവശാനുഗായ നമഃ ।
ഓം ഢക്കാദിതാളസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം തോഡിബദ്ധസ്തുതിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിരൂപായ നമഃ ।
ഓം തപനായ നമഃ । (താപസായ)
ഓം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭായ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിവദനാംഭോജകാരുണ്യതരണിദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം ഢഗാദിവാദസൌഹാര്‍ദസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം സംയമിനാം വരായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ । 290 ।

ഓം തണ്ഡുനുതിപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിതയേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാവരായ നമഃ ।
ഓം ജങ്ഗമായ നമഃ ।
ഓം ദരഹാസാനനാംഭോജദന്തഹീരാവളിദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം ദര്‍വീകരാങ്ഗതഭുജായ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍വാരായ നമഃ ।
ഓം ദുഃഖദുര്‍ഗഘ്നേ നമഃ । (ദുഃഖദുര്‍ഗഹര്‍ത്രേ)
ഓം ധനാധിപസഖ്യേ നമഃ ।
ഓം ധീരായ നമഃ । (ധൈര്യായ) (ധര്‍മായ) 300 ।

ഓം ധര്‍മാധര്‍മപരായണായ നമഃ । –
ഓം ധര്‍മധ്വജായ നമഃ ।
ഓം ദാനശൌണ്ഡായ നമഃ । (ദാനഭാണ്ഡായ)
ഓം ധര്‍മകര്‍മഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം പശുപാശഹാരായ നമഃ । (തമോഽപഹാരായ)
ഓം ശര്‍വായ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സദാശിവായ നമഃ ।
ഓം പരാപരായ നമഃ ।
ഓം പരശുധൃതേ നമഃ । 310 ।

ഓം പവിത്രായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വപാവനായ നമഃ ।
ഓം ഫല്‍ഗുനസ്തുതിസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഫല്‍ഗുനാഗ്രജവത്സലായ നമഃ ।
ഓം ഫല്‍ഗുനാര്‍ജിതസങ്ഗ്രാമഫലപാശുപതപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ബലായ നമഃ ।
ഓം ബഹുവിലാസാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ബഹുലീലാധരായ നമഃ ।
ഓം ബഹവേ നമഃ ।
ഓം ബര്‍ഹിര്‍മുഖായ നമഃ । 320 ।

ഓം സുരാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ബലിബന്ധനബാന്ധവായ നമഃ ।
ഓം ഭയങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ഭവഹരായ നമഃ ।
ഓം ഭര്‍ഗായ നമഃ ।
ഓം ഭയഹരായ നമഃ ।
ഓം ഭവായ നമഃ ।
ഓം ഭാലാനലായ നമഃ ।
ഓം ബഹുഭുജായ നമഃ ।
ഓം ഭാസ്വതേ നമഃ । 330 ।

ഓം സദ്ഭക്തവത്സലായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രഗണായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിണേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രാരാധനതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രയജ്ഞായ നമഃ । (മന്ത്രവിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രവാദിനേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രബീജായ നമഃ ।
ഓം മഹന്‍മഹസേ നമഃ । (മഹന്‍മാനസേ)
ഓം യന്ത്രായ നമഃ । 340 ।

ഓം യന്ത്രമയായ നമഃ ।
ഓം യന്ത്രിണേ നമഃ ।
ഓം യന്ത്രജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം യന്ത്രവത്സലായ നമഃ ।
ഓം യന്ത്രപാലായ നമഃ ।
ഓം യന്ത്രഹരായ നമഃ ।
ഓം ത്രിജഗദ്യന്ത്രവാഹകായ നമഃ ।
ഓം രജതാദ്രിസദാവാസായ നമഃ ।
ഓം രവീന്ദുശിഖിലോചനായ നമഃ ।
ഓം രതിശ്രാന്തായ നമഃ । 350 ।

ഓം ജിതശ്രാന്തായ നമഃ ।
ഓം രജനീകരശേഖരായ നമഃ ।
ഓം ലലിതായ നമഃ ।
ഓം ലാസ്യസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധോഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ലഘുസാഹസായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മീനിജകരായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്യലക്ഷണജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ലസന്‍മതയേ നമഃ ।
ഓം വരിഷ്ഠായ നമഃ । 360 ।

ഓം വരദായ നമഃ ।
ഓം വന്ദ്യായ നമഃ ।
ഓം വരദാനപരായ നമഃ । നമഃ । (വരപ്രദായ)
ഓം വശിനേ നമഃ ।
ഓം വൈശ്വാനരാഞ്ചിതഭുജായ നമഃ ।
ഓം വരേണ്യായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വതോമുഖായ നമഃ ।
ഓം ശരണാര്‍തിഹരായ നമഃ ।
ഓം ശാന്തായ നമഃ ।
ഓം ശങ്കരായ നമഃ । 370 ।

ഓം ശശിശേഖരായ നമഃ ।
ഓം ശരഭായ നമഃ ।
ഓം ശംബരാരാതയേ നമഃ ।
ഓം ഭസ്മോദ്ധൂളിതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വവിദ്രൂപായ നമഃ ।
ഓം ഷണ്‍മുഖസ്തുതിതോഷണായ നമഃ ।
ഓം ഷഡക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ശക്തിയുതായ നമഃ ।
ഓം ഷട്പദാദ്യര്‍ഥകോവിദായ നമഃ । (ഷട്പദാര്‍ധാര്‍ഥകോവിദായ)
ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ । 380 ।

ഓം സര്‍വസര്‍വേശായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദാഽഽനന്ദകാരകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവിദേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വകൃതേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസ്മൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വതോമുഖായ നമഃ ।
ഓം ഹരായ നമഃ ।
ഓം പരമകല്യാണായ നമഃ ।
ഓം ഹരിചര്‍മധരായ നമഃ । 390 ।

ഓം പരസ്മൈയ നമഃ ।
ഓം ഹരിണാര്‍ധകരായ നമഃ ।
ഓം ഹംസായ നമഃ ।
ഓം ഹരികോടിസമപ്രഭായ നമഃ ।
ഓം ദേവദേവായ നമഃ ।
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ ।
ഓം ദേവേശായ നമഃ ।
ഓം ദേവവല്ലഭായ നമഃ ।
ഓം ദേവമൌലിശിഖാരത്നായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരസുതോഷിതായ നമഃ । (ദേവാസുരനുതായ) (ഉന്നതായ) 400 ।

ഓം സുരൂപായ നമഃ ।
ഓം സുവ്രതായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധായ നമഃ ।
ഓം സുകര്‍മണേ നമഃ । (സുകര്‍മിണേ)
ഓം സുസ്ഥിരായ നമഃ ।
ഓം സുധിയേ നമഃ ।
ഓം സുരോത്തമായ നമഃ ।
ഓം സുഫലദായ നമഃ ।
ഓം സുരചിന്താമണയേ നമഃ ।
ഓം ശുഭായ നമഃ । 410 ।

ഓം കുശലിനേ നമഃ ।
ഓം വിക്രമായ നമഃ ।
ഓം തര്‍ക്കായ നമഃ ।
ഓം കുണ്ഡലീകൃതകുണ്ഡലിനേ നമഃ ।
ഓം ഖണ്ഡേന്ദുകാരകായ നമഃ । (ഖണ്ഡേന്ദുകോരകായ)
ഓം ജടാജൂടായ നമഃ ।
ഓം കാലാനലദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരധരായ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രോഗ്രബഹുസാഹസായ നമഃ ।
ഓം വ്യാളോപവീതിനേ നമഃ । (വ്യാലോപവീതവിലസതേ) 420 ।

ഓം വിലസച്ഛോണതാമരസാംബകായ നമഃ ।
ഓം ദ്യുമണയേ നമഃ ।
ഓം തരണയേ നമഃ ।
ഓം വായവേ നമഃ ।
ഓം സലിലായ നമഃ ।
ഓം വ്യോംനേ നമഃ ।
ഓം പാവകായ നമഃ ।
ഓം സുധാകരായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞപതയേ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടമൂര്‍തയേ നമഃ । 430 ।

ഓം കൃപാനിധയേ നമഃ ।
ഓം ചിദ്രൂപായ നമഃ ।
ഓം ചിദ്ഘനാനന്ദകന്ദായ നമഃ ।
ഓം ചിന്‍മയായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ദ്വന്ദ്വായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രഭായ നമഃ ।
ഓം നിത്യായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗതാമയായ നമഃ । 440 ।

ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ ।
ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം വാമദേവായ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം നാമരൂപായ നമഃ ।
ഓം ശമധുരായ നമഃ ।
ഓം കാമചാരിണേ നമഃ ।(കാമജാരയേ)
ഓം കലാധരായ നമഃ ।
ഓം ജാംബൂനദപ്രഭായ നമഃ ।
ഓം ജാഗ്രജ്ജന്‍മാദിരഹിതായ നമഃ । (ജാഗ്രതേ, ജന്‍മാദിരഹിതായ) 450 ।

ഓം ഉജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജന്തൂനാം ജനകായ നമഃ । (സര്‍വജന്തുജനകായ)
ഓം ജന്‍മദുഃഖാപനോദനായ നമഃ ।
ഓം പിനാകപാണയേ നമഃ ।
ഓം അക്രോധായ നമഃ ।
ഓം പിങ്ഗലായതലോചനായ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പശുപതയേ നമഃ ।
ഓം പാവനായ നമഃ । (പാപനാശകായ)
ഓം പ്രമഥാധിപായ നമഃ । 460 ।

ഓം പ്രണവായ നമഃ । (പ്രണുതായ)
ഓം കാമദായ നമഃ ।
ഓം കാന്തായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീപ്രദായ നമഃ । (ശ്രീദേവീദിവ്യലോചനായ)
ഓം ദിവ്യലോചനായ നമഃ ।
ഓം പ്രണതാര്‍തിഹരായ നമഃ ।
ഓം പ്രാണായ നമഃ ।
ഓം പരഞ്ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം പരാത്പരായ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടായ നമഃ । 470 ।

ഓം തുഹിനശൈലാധിവാസായ നമഃ ।
ഓം സ്തോതൃവരപ്രദായ നമഃ । (സ്തോത്രവരപ്രിയായ)
ഓം ഇഷ്ടകാംയാര്‍ഥഫലദായ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ടികര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം മരുത്പതയേ നമഃ ।
ഓം ഭൃഗ്വത്രികണ്വജാബാലിഹൃത്പദ്മാഹിമദീധിതയേ നമഃ ।
ഓം (ഭാര്‍ഗവാങ്ഗീരസാത്രേയനേത്രകുമുദതുഹിനദീധിതയേ)
ഓം ക്രതുധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം ക്രതുമുഖായ നമഃ ।
ഓം ക്രതുകോടിഫലപ്രദായ നമഃ । 480 ।

ഓം ക്രതവേ നമഃ ।
ഓം ക്രതുമയായ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരദര്‍പഘ്നായ നമഃ ।
ഓം വിക്രമായ നമഃ ।
ഓം വിഭവേ നമഃ ।
ഓം ദധീചിഹൃദയാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം ദധീച്യാദിസുപാലകായ നമഃ । (ദധീചിച്ഛവിപാലകായ)
ഓം ദധീചിവാഞ്ഛിതസഖായ നമഃ ।
ഓം ദധീചിവരദായ നമഃ ।
ഓം അനഘായ നമഃ । 490 ।

ഓം സത്പഥക്രമവിന്യാസായ നമഃ ।
ഓം ജടാമണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷിത്രയീമയായ നമഃ । (സാക്ഷത്രയീമയായ)
ഓം ചാരുകലാധരകപര്‍ദഭൃതേ നമഃ ।
ഓം മാര്‍കണ്ഡേയമുനിപ്രീതായ നമഃ । (മാര്‍കണ്ഡേയമുനിപ്രിയായ)
ഓം മൃഡായ നമഃ ।
ഓം ജിതപരേതരാജേ നമഃ ।
ഓം മഹീരഥായ നമഃ ।
ഓം വേദഹയായ നമഃ ।
ഓം കമലാസനസാരഥയേ നമഃ । 500 ।

ഓം കൌണ്ഡിന്യവത്സവാത്സല്യായ നമഃ ।
ഓം കാശ്യപോദയദര്‍പണായ നമഃ ।
ഓം കണ്വകൌശികദുര്‍വാസാഹൃദ്ഗുഹാന്തര്‍നിധയേ നമഃ ।
ഓം നിജായ നമഃ ।
ഓം കപിലാരാധനപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരധവലദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം കരുണാവരുണായ നമഃ ।
ഓം കാളീനയനോത്സവസങ്ഗരായ നമഃ ।
ഓം ഘൃണൈകനിലയായ നമഃ ।
ഓം ഗൂഢതനവേ നമഃ । 510 ।

ഓം മുരഹരപ്രിയായ നമഃ । (മയഹരിപ്രിയായ)
ഓം ഗണാധിപായ നമഃ ।
ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരാഞ്ചിതവാക്പതയേ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നനാശായ നമഃ ।
ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നരാജായ നമഃ ।
ഓം വിശേഷവിദേ നമഃ ।
ഓം സപ്തയജ്ഞയജായ നമഃ ।
ഓം സപ്തജിഹ്വായ നമഃ । (സപ്തജിഹ്വരസനാസംഹാരായ) 520 ।

ഓം ജിഹ്വാതിസംവരായ നമഃ ।
ഓം അസ്ഥിമാലാഽഽവിലശിരസേ നമഃ ।
ഓം വിസ്താരിതജഗദ്ഭുജായ നമഃ ।
ഓം ന്യസ്താഖിലസ്രജസ്തോകവിഭവായ നമഃ । (വ്യസ്താഖിലസ്രജേ അസ്തോകവിഭവായ)
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതേശായ നമഃ ।
ഓം ഭുവനാധാരായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതിദായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതിഭൂഷണായ നമഃ । 530 ।

ഓം ഭൂതാത്മകാത്മകായ നമഃ । (ഭൂസ്ഥിതജീവാത്മകായ)
ഓം ഭൂര്‍ഭുവാദി ക്ഷേമകരായ നമഃ ।
ഓം ശിവായ നമഃ ।
ഓം അണോരണീയസേ നമഃ ।
ഓം മഹതോ മഹീയസേ നമഃ ।
ഓം വാഗഗോചരായ നമഃ ।
ഓം അനേകവേദവേദാന്തതത്ത്വബീജായ നമഃ ।
ഓം തപോനിധയേ നമഃ ।
ഓം മഹാവനവിലാസായ നമഃ ।
ഓം അതിപുണ്യനാംനേ നമഃ । 540 ।

ഓം സദാശുചയേ നമഃ ।
ഓം മഹിഷാസുരമര്‍ദിന്യാഃ നയനോത്സവസങ്ഗരായ നമഃ ।
ഓം ശിതികണ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ശിലാദാദി മഹര്‍ഷിനതിഭാജനായ നമഃ । (ശിലാദപ്രസന്നഹസന്നതഭാജനായ)
ഓം ഗിരീശായ നമഃ ।
ഓം ഗീഷ്പതയേ നമഃ ।
ഓം ഗീതവാദ്യനൃത്യസ്തുതിപ്രിയായ നമഃ । നമഃ । (സ്തുതിഗീതവാദ്യവൃത്തപ്രിയായ)
ഓം സുകൃതിഭിഃ അങ്ഗീകൃതായ നമഃ । (അങ്ഗീകൃതസുകൃതിനേ)
ഓം ശൃങ്ഗാരരസജന്‍മഭുവേ നമഃ ।
ഓം ഭൃങ്ഗീതാണ്ഡവസന്തുഷ്ഠായ നമഃ । 550 ।

ഓം മങ്ഗലായ നമഃ ।
ഓം മങ്ഗലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മുക്തേന്ദ്രനീലതാടങ്കായ നമഃ ।
ഓം മുക്താഹാരവിഭൂഷിതായ നമഃ । (ഈശ്വരായ)
ഓം സക്തസജ്ജനസദ്ഭാവായ നമഃ ।
ഓം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സുരൂപായ നമഃ ।
ഓം സുന്ദരായ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മായ നമഃ । 560 ।

ഓം സുകൃതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ജിതാമരദ്രുമായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദേവരാജായ നമഃ ।
ഓം അസമേക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ദിവസ്പതിസഹസ്രാക്ഷവീക്ഷണാവളിതോഷകായ നമഃ । (വീക്ഷണസ്തുതിതോഷണായ)
ഓം ദിവ്യനാമാമൃതരസായ നമഃ ।
ഓം ദിവാകരപതയേ നമഃ । (ദിവൌകഃപതയേ)
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം പാവകപ്രാണസന്‍മിത്രായ നമഃ ।
ഓം പ്രഖ്യാതോര്‍ധ്വജ്വലന്‍മഹസേ നമഃ । (പ്രഖ്യാതായ, ഊര്‍ധ്വജ്വലന്‍മഹസേ) 570 ।

ഓം പ്രകൃഷ്ടഭാനവേ നമഃ ।
ഓം പുരുഷായ നമഃ ।
ഓം പുരോഡാശഭുജേ ഈശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സമവര്‍തിനേ നമഃ ।
ഓം പിതൃപതയേ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മരാട്ശമനായ നമഃ । (ധര്‍മരാജായ, ദമനായ)
ഓം യമിനേ നമഃ ।
ഓം പിതൃകാനനസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതനായകനായകായ നമഃ ।
ഓം നയാന്വിതായ നമഃ । (നതാനുയായിനേ) 580 ।

ഓം സുരപതയേ നമഃ ।
ഓം നാനാപുണ്യജനാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം നൈരൃത്യാദി മഹാരാക്ഷസേന്ദ്രസ്തുതയശോഽംബുധയേ നമഃ ।
ഓം പ്രചേതസേ നമഃ ।
ഓം ജീവനപതയേ നമഃ ।
ഓം ധൃതപാശായ നമഃ । (ജിതപാശായ)
ഓം ദിഗീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ധീരോദാരഗുണാംഭോധികൌസ്തുഭായ നമഃ ।
ഓം ഭുവനേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സദാനുഭോഗസമ്പൂര്‍ണസൌഹാര്‍ദായ നമഃ । (സദാനുഭോഗസമ്പൂര്‍ണസൌഹൃദായ) 590 ।

ഓം സുമനോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം സദാഗതയേ നമഃ ।
ഓം സാരരസായ നമഃ ।
ഓം സജഗത്പ്രാണജീവനായ നമഃ ।
ഓം രാജരാജായ നമഃ ।
ഓം കിന്നരേശായ നമഃ ।
ഓം കൈലാസസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ധനപ്രദായ നമഃ ।
ഓം യക്ഷേശ്വരസഖായ നമഃ ।
ഓം കുക്ഷിനിക്ഷിപ്താനേകവിസ്മയായ നമഃ । 600 ।

ഓം ഈശാനായ നമഃ । (ഈശ്വരായ)
ഓം സര്‍വവിദ്യാനാമീശ്വരായ നമഃ । (സര്‍വവിദ്യേശായ)
ഓം വൃഷലാഞ്ഛനായ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രാദിദേവവിലസന്‍മൌലിരംയപദാംബുജായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വകര്‍മാഽഽശ്രയായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വതോബാഹവേ നമഃ ।
ഓം വിശ്വതോമുഖായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വതഃ പ്രമദായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വനേത്രായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ । 610 ।

ഓം വിഭവേ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധാന്തായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധസങ്കല്‍പായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധഗന്ധര്‍വസേവിതായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം സദ്യോജാതാനനായ നമഃ ।
ഓം ശിവായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമയായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകടാക്ഷാങ്ഗായ നമഃ । 620 ।

ഓം ശ്രീനാംനേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീഗണേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീദായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീവാമദേവാസ്യായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ । (ശ്രിയൈ)
ഓം ശ്രീപ്രിയങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ഘോരാഘധ്വാന്തമാര്‍താണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ഘോരേതരഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഘോരഘോരമഹായന്ത്രരാജായ നമഃ ।
ഓം ഘോരമുഖാംബുജായ നമഃ । നമഃ । (ഘോരമുഖാംബുജാതായ) 630 ।

ഓം സുഷിരസുപ്രീതതത്ത്വാദ്യാഗമജന്‍മഭുവേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വമസ്യാദി വാക്യാര്‍ഥായ നമഃ ।
ഓം തത്പൂര്‍വമുഖമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം ആശാപാശവിനിര്‍മുക്തായ നമഃ ।
ഓം ശേഷഭൂഷണഭൂഷിതായ നമഃ । (ശുഭഭൂഷണഭൂഷിതായ)
ഓം ദോഷാകരലസന്‍മൌലയേ നമഃ ।
ഓം ഈശാനമുഖനിര്‍മലായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചവക്ത്രായ നമഃ ।
ഓം ദശഭുജായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാശദ്വര്‍ണനായകായ നമഃ । 640 ।

ഓം പഞ്ചാക്ഷരയുതായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാപഞ്ചസുലോചനായ നമഃ ।
ഓം വര്‍ണാശ്രമഗുരവേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവര്‍ണാധാരായ നമഃ ।
ഓം പ്രിയങ്കരായ നമഃ ।
ഓം കര്‍ണികാരാര്‍കദുത്തൂരപൂര്‍ണപൂജാഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം യോഗീന്ദ്രഹൃദയാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ । (യോഗായ)
ഓം യോഗവിദാം വരായ നമഃ ।
ഓം യോഗധ്യാനാദിസന്തുഷ്ടായ നമഃ । 650 ।

ഓം രാഗാദിരഹിതായ നമഃ ।
ഓം രമായ നമഃ ।
ഓം ഭവാംഭോധിപ്ലവായ നമഃ ।
ഓം ബന്ധമോചകായ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം ഭക്താനുരക്തായ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യായ നമഃ ।
ഓം സദ്ഭക്തിദായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിഭാവനായ നമഃ ।
ഓം അനാദിനിധനായ നമഃ । 660 ।

ഓം അഭീഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഭീമകാന്തായ നമഃ ।
ഓം അര്‍ജുനായ നമഃ ।
ഓം ബലായ നമഃ ।
ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ ।
ഓം സത്യവാദിനേ നമഃ ।
ഓം സദാനന്ദാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം അനഘായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവിദ്യാനാമാലയായ നമഃ । (സര്‍വവിദ്യാലയായ)
ഓം സര്‍വകര്‍മണാമാധാരായ നമഃ । (സര്‍വകര്‍മധാരായ) 670 ।

ഓം സര്‍വലോകാനാമാലോകായ നമഃ । (സര്‍വലോകാലോകായ)
ഓം മഹാത്മനാമാവിര്‍ഭാവായ നമഃ ।
ഓം ഇജ്യാപൂര്‍തേഷ്ടഫലദായ നമഃ ।
ഓം ഇച്ഛാശക്ത്യാദിസംശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ഇനായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാമരാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം രുണ്ഡപിങ്ഗലമധ്യസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാക്ഷാഞ്ചിതകന്ധരായ നമഃ । (രുദ്രശ്രിയേ, നരവാചകായ) 680 ।

ഓം
ഓം രുണ്ഡിതാധാരഭക്ത്യാദിരീഡിതായ നമഃ ।
ഓം സവനാശനായ നമഃ ।
ഓം ഉരുവിക്രമബാഹുല്യായ നമഃ ।
ഓം ഉര്‍വ്യാധാരായ നമഃ ।
ഓം ധുരന്ധരായ നമഃ ।
ഓം ഉത്തരോത്തരകല്യാണായ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമോത്തമനായകായ നമഃ । (ഉത്തമായ ഉത്തമനായകായ)
ഓം ഊരുജാനുതഡിദ്വൃന്ദായ നമഃ ।
ഓം ഊര്‍ധ്വരേതസേ നമഃ । 690 ।

ഓം മനോഹരായ നമഃ ।
ഓം ഊഹിതാനേകവിഭവായ നമഃ ।
ഓം ഊഹിതാംനായമണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം ഋഷീശ്വരസ്തുതിപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ഋഷിവാക്യപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം ൠഗാദിനിഗമാധാരായ നമഃ ।
ഓം ഋജുകര്‍മണേ നമഃ । (ഋജിചര്‍മണേ)
ഓം മനോജവായ നമഃ । (മനഋജവേ)
ഓം രൂപാദിവിഷയാധാരായ നമഃ ।
ഓം രൂപാതീതായ നമഃ । 700 ।

ഓം ഋഷീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം രൂപലാവണ്യസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം രൂപാനന്ദസ്വരൂപധൃതേ നമഃ ।
ഓം ലുലിതാനേകസങ്ഗ്രാമായ നമഃ ।
ഓം ലുപ്യമാനരിപുവജ്രായ നമഃ ।
ഓം ലുപ്തക്രൂരാന്ധകഹരായയ നമഃ ।
ഓം ലൂകാരാഞ്ചിതയന്ത്രധൃതേ നമഃ ।
ഓം ലൂകാരാദിവ്യാധിഹരായ നമഃ ।
ഓം ലൂസ്വരാഞ്ചിതയന്ത്രയുജേ നമഃ । (ലൂസ്വരാഞ്ചിതയന്ത്രയോജനായ)
ഓം ലൂശാദി ഗിരിശായ നമഃ । 710 ।

ഓം പക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ഖലവാചാമഗോചരായ നമഃ ।
ഓം ഏഷ്യമാണായ നമഃ ।
ഓം നതജന ഏകച്ചിതായ നമഃ । (നതജനായ, ഏകച്ചിതായ)
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ ।
ഓം ഏകാക്ഷരമഹാബീജായ നമഃ ।
ഓം ഏകരുദ്രായ നമഃ ।
ഓം അദ്വിതീയകായ നമഃ ।
ഓം ഐശ്വര്യവര്‍ണനാമാങ്കായ നമഃ ।
ഓം ഐശ്വര്യപ്രകരോജ്ജ്വലായ നമഃ । 720 ।

ഓം ഐരാവണാദി ലക്ഷ്മീശായ നമഃ ।
ഓം ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദാത്രേ നമഃ ।
ഓം ഓഷധീശശിഖാരത്നായ നമഃ ।
ഓം ഓങ്കാരാക്ഷരസംയുതായ നമഃ ।
ഓം സകലദേവാനാമോകസേ നമഃ । (സകലദിവൌകസേ)
ഓം ഓജോരാശയേ നമഃ ।
ഓം അജാദ്യജായ നമഃ । (അജാഡ്യജായ)
ഓം ഔദാര്യജീവനപരായ നമഃ ।
ഓം ഔചിത്യമണിജന്‍മഭുവേ നമഃ ।
ഓം ഉദാസീനൈകഗിരിശായ നമഃ । (ഉദാസീനായ, ഏകഗിരിശായ) 730 ।

ഓം ഉത്സവോത്സവകാരണായ നമഃ । (ഉത്സവായ, ഉത്സവകാരണായ)
ഓം അങ്ഗീകൃതഷഡങ്ഗാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം അങ്ഗഹാരമഹാനടായ നമഃ ।
ഓം അങ്ഗജാങ്ഗജഭസ്മാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം മങ്ഗലായതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം കഃ കിം ത്വദനു ദേവേശായ നമഃ ।
ഓം കഃ കിന്നു വരദപ്രദായ നമഃ ।
ഓം കഃ കിന്നു ഭക്തസന്താപഹരായ നമഃ ।
ഓം കാരുണ്യസാഗരായ നമഃ ।
ഓം സ്തോതുമിച്ഛൂനാം സ്തോതവ്യായ നമഃ । 740 ।

ഓം ശരണാര്‍ഥിനാം മന്തവ്യായ നമഃ । (സ്മരണാര്‍തിനാം മന്തവ്യായ)
ഓം ധ്യാനൈകനിഷ്ഠാനാം ധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം ധാംനഃ പരമപൂരകായ നമഃ । (ധാംനേ, പരമപൂരകയ)
ഓം ഭഗനേത്രഹരായ നമഃ ।
ഓം പൂതായ നമഃ ।
ഓം സാധുദൂഷകഭീഷണായ നമഃ । (സാധുദൂഷണഭീഷണായ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രകാളീമനോരാജായ നമഃ ।
ഓം ഹംസായ നമഃ ।
ഓം സത്കര്‍മസാരഥയേ നമഃ ।
ഓം സഭ്യായ നമഃ । 750 ।

ഓം സാധവേ നമഃ ।
ഓം സഭാരത്നായ നമഃ ।
ഓം സൌന്ദര്യഗിരിശേഖരായ നമഃ ।
ഓം സുകുമാരായ നമഃ ।
ഓം സൌഖ്യകരായ നമഃ ।
ഓം സഹിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം സാധ്യസാധനായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മത്സരായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നമഃ ।
ഓം നിര്ലോഭായ നമഃ । 760 ।

ഓം നിര്‍ഗുണായ നമഃ ।
ഓം നയായ നമഃ ।
ഓം വീതാഭിമാനായ നമഃ । (നിരഭിമാനായ)
ഓം നിര്‍ജാതായ നമഃ ।
ഓം നിരാതങ്കായ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം കാലത്രയായ നമഃ ।
ഓം കലിഹരായ നമഃ ।
ഓം നേത്രത്രയവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം അഗ്നിത്രയനിഭാങ്ഗായ നമഃ । 770 ।

ഓം ഭസ്മീകൃതപുരത്രയായ നമഃ ।
ഓം കൃതകാര്യായ നമഃ ।
ഓം വ്രതധരായ നമഃ ।
ഓം വ്രതനാശായ നമഃ ।
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ ।
ഓം നിരസ്തദുര്‍വിധയേ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗതാശായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വാണനീരധയേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഹേതൂനാം നിദാനായ നമഃ ।
ഓം നിശ്ചിതാര്‍ഥേശ്വരേശ്വരായ നമഃ । 780 ।

ഓം അദ്വൈതശാംഭവമഹസേ നമഃ । (അദ്വൈതശാംഭവമഹത്തേജസേ)
ഓം സനിര്‍വ്യാജായ നമഃ । (അനിര്‍വ്യാജായ)
ഓം ഊര്‍ധ്വലോചനായ നമഃ ।
ഓം അപൂര്‍വപൂര്‍വായ നമഃ ।
ഓം പരമായ നമഃ । (യസ്മൈ)
ഓം സപൂര്‍വായ നമഃ । (പൂര്‍വസ്മൈ)
ഓം പൂര്‍വപൂര്‍വദിശേ നമഃ ।
ഓം അതീന്ദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സത്യനിധയേ നമഃ ।
ഓം അഖണ്ഡാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ । 790 ।

ഓം ആദിദേവായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ആരാധകജനേഷ്ടദായ നമഃ । (ആരാധിതജനേഷ്ടദായ)
ഓം സര്‍വദേവമയായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസ്മൈ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്വ്യാസായ നമഃ । (ജഗദ്വാസസേ)
ഓം സുലക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാന്തരാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സദൃശായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വലോകൈകപൂജിതായ നമഃ । 800 ।

ഓം പുരാണപുരുഷായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ ।
ഓം സുധാമയായ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍വാപരജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം പുരജിതേ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍വദേവാമരാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നദര്‍ശിതമുഖായ നമഃ ।
ഓം പന്നഗാവളിഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം പ്രസിദ്ധായ നമഃ । 810 ।

ഓം പ്രണതാധാരായ നമഃ ।
ഓം പ്രലയോദ്ഭൂതകാരണായ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്‍മയായ നമഃ ।
ഓം ജ്വലദ്ദംഷ്ട്രായ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്‍മാലാവളീവൃതായ നമഃ ।
ഓം ജാജ്ജ്വല്യമാനായ നമഃ ।
ഓം ജ്വലനനേത്രായ നമഃ ।
ഓം ജലധരദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം കൃപാംഭോരാശയേ നമഃ ।
ഓം അംലാനായ നമഃ । 820 ।

ഓം വാക്യപുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം അപരാജിതായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷപാകരായ നമഃ ।
ഓം അര്‍കകോടിപ്രഭാകരായ നമഃ ।
ഓം കരുണാകരായ നമഃ ।
ഓം ഏകമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ത്രിധാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം അനാകുലായ നമഃ । നമഃ । (ദീനാനുകൂലായ)
ഓം അനന്തമൂര്‍തയേ നമഃ । 830 ।

ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ ।
ഓം കൃപാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം സുകീര്‍തിധൃതേ നമഃ ।
ഓം അകല്‍പിതാമരതരവേ നമഃ ।
ഓം അകാമിതസുകാമദുഹേ നമഃ ।
ഓം അചിന്തിതമഹാചിന്താമണയേ നമഃ ।
ഓം ദേവശിഖാമണയേ നമഃ ।
ഓം അതീന്ദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം അജിതായ നമഃ । (ഊര്‍ജിതായ)
ഓം പ്രാംശവേ നമഃ । 840 ।

ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദിവന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം ഹംസായ നമഃ ।
ഓം മരീചയേ നമഃ ।
ഓം ഭീമായ നമഃ ।
ഓം രത്നസാനുശരാസനായ നമഃ ।
ഓം സംഭവായ നമഃ ।
ഓം അതീന്ദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം വൈദ്യായ നമഃ । (വൈന്യായ)
ഓം വിശ്വരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ । 850 ।

ഓം വസുദായ നമഃ ।
ഓം സുഭുജായ നമഃ ।
ഓം നൈകമായായ നമഃ ।
ഓം അവ്യയായ നമഃ । (ഭവ്യായ)
ഓം പ്രമാദനായ നമഃ ।
ഓം അഗദായ നമഃ ।
ഓം രോഗഹര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ശരാസനവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം മായാവിശ്വാദനായ നമഃ । (മായിനേ, വിശ്വാദനായ)
ഓം വ്യാപിനേ നമഃ । 860 ।

ഓം പിനാകകരസംഭവായ നമഃ ।
ഓം മനോവേഗായ നമഃ ।
ഓം മനോരുപിണേ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം പുരുഷപുങ്ഗവായ നമഃ ।
ഓം ശബ്ദാദിഗായ നമഃ ।
ഓം ഗഭീരാത്മനേ നമഃ ।
ഓം കോമലാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം പ്രജാഗരായ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലജ്ഞായ നമഃ । 870 ।

ഓം മുനയേ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം പാപാരയേ നമഃ ।
ഓം സേവകപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമായ നമഃ ।
ഓം സാത്ത്വികായ നമഃ ।
ഓം സത്യായ നമഃ ।
ഓം സത്യസന്ധായ നമഃ ।
ഓം നിരാകുലായ നമഃ ।
ഓം രസായ നമഃ । 880 ।

ഓം രസജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സാരജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ലോകസാരായ നമഃ ।
ഓം രസാത്മകായ നമഃ ।
ഓം പൂഷാദന്തഭിദേ നമഃ ।
ഓം അവ്യഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷയജ്ഞനിഷൂദനായ നമഃ ।
ഓം ദേവാഗ്രണ്യേ നമഃ ।
ഓം ശിവധ്യാനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം പരമായ നമഃ । 890 ।

ഓം ശുഭായ നമഃ ।
ഓം ജയായ നമഃ ।
ഓം ജയാദയേ നമഃ । (ജരാരയേ)
ഓം സര്‍വാഘശമനായ നമഃ ।
ഓം ഭവഭഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം അലങ്കരിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം അചലായ നമഃ ।
ഓം രോചിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം വിക്രമോത്തമായ നമഃ ।
ഓം ശബ്ദഗായ നമഃ । 900 ।

ഓം പ്രണവായ നമഃ ।
ഓം വായവേ നമഃ । (മായിനേ)
ഓം അംശുമതേ നമഃ ।
ഓം അനലതാപഹൃതേ നമഃ ।
ഓം നിരീശായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വികല്‍പായ നമഃ ।
ഓം ചിദ്രൂപായ നമഃ ।
ഓം ജിതസാധ്വസായ നമഃ ।
ഓം ഉത്താരണായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്കൃതിഘ്നേ നമഃ । 910 ।

ഓം ദുര്‍ധര്‍ഷായ നമഃ ।
ഓം ദുസ്സഹായ നമഃ ।
ഓം അഭയായ നമഃ ।
ഓം നക്ഷത്രമാലിനേ നമഃ ।
ഓം നാകേശായ നമഃ ।
ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനഷഡാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം അകായായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തകായസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം കാലജ്ഞാനിനേ നമഃ ।
ഓം മഹാനടായ നമഃ । 920 ।

ഓം അംശവേ നമഃ ।
ഓം ശബ്ദപതയേ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ ।
ഓം പവനായ നമഃ ।
ഓം ശിഖിസാരഥയേ നമഃ ।
ഓം വസന്തായ നമഃ ।
ഓം മാധവായ നമഃ ।
ഓം ഗ്രീഷ്മായ നമഃ ।
ഓം പവനായ നമഃ ।
ഓം പാവനായ നമഃ । 930 ।

ഓം അമലായ നമഃ । (അനലായ)
ഓം വാരവേ നമഃ ।
ഓം വിശല്യചതുരായ നമഃ ।
ഓം ശിവചത്വരസംസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ആത്മയോഗായ നമഃ ।
ഓം സമാംനായതീര്‍ഥദേഹായ നമഃ ।
ഓം ശിവാലയായ നമഃ ।
ഓം മുണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം വിരൂപായ നമഃ ।
ഓം വികൃതയേ നമഃ । 940 ।

ഓം ദണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ദാന്തായ നമഃ ।
ഓം ഗുണോത്തമായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരഗുരവേ നമഃ ।
ഓം ദേവായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരനമസ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരമഹാമന്ത്രായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരമഹാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യായ നമഃ ।
ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ । 950 ।

ഓം ദേവതാഽഽത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഈശായ നമഃ ।
ഓം അനീശായ നമഃ ।
ഓം നഗാഗ്രഗായ നമഃ ।
ഓം നന്ദീശ്വരായ നമഃ ।
ഓം നന്ദിസഖ്യേ നമഃ ।
ഓം നന്ദിസ്തുതപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം നഗ്നായ നമഃ ।
ഓം നഗവ്രതധരായ നമഃ ।
ഓം പ്രലയാകാരരൂപധൃതേ നമഃ । – പ്രലയകാലരൂപദൃശേ നമഃ । 960 ।

ഓം സേശ്വരായ നമഃ । – സ്വേശായ
ഓം സ്വര്‍ഗദായ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ഗഗായ നമഃ ।
ഓം സ്വരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമയായ നമഃ ।
ഓം സ്വനായ നമഃ ।
ഓം ബീജാക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ബീജാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ബീജകര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മകൃതേ നമഃ । 970 ।

ഓം ധര്‍മവര്‍ധനായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷയജ്ഞമഹാദ്വേഷിണേ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുകന്ധരപാതനായ നമഃ ।
ഓം ധൂര്‍ജടയേ നമഃ ।
ഓം ഖണ്ഡപരശവേ നമഃ ।
ഓം സകലായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലായ നമഃ ।
ഓം അസമായ നമഃ । – അനഘായ നമഃ ।
ഓം മൃഡായ നമഃ ।
ഓം നടായ നമഃ । 980 ।

ഓം പൂരയിത്രേ നമഃ ।
ഓം പുണ്യക്രൂരായ നമഃ ।
ഓം മനോജവായ നമഃ ।
ഓം സദ്ഭൂതായ നമഃ ।
ഓം സത്കൃതായ നമഃ ।
ഓം ശാന്തായ നമഃ ।
ഓം കാലകൂടായ നമഃ ।
ഓം മഹതേ നമഃ ।
ഓം അനഘായ നമഃ ।
ഓം അര്‍ഥായ നമഃ । 990 ।

ഓം അനര്‍ഥായ നമഃ ।
ഓം മഹാകായായ നമഃ ।
ഓം നൈകകര്‍മസമഞ്ജസായ നമഃ ।
ഓം ഭൂശയായ നമഃ ।
ഓം ഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതയേ നമഃ ।
ഓം ഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതവാഹനായ നമഃ ।
ഓം ശിഖണ്ഡിനേ നമഃ ।
ഓം കവചിനേ നമഃ । 1000 ।

ഓം ശൂലിനേ നമഃ ।
ഓം ജടിനേ നമഃ ।
ഓം മുണ്ഡിനേ നമഃ ।
ഓം കുണ്ഡലിനേ നമഃ ।
ഓം മേഖലിനേ നമഃ ।
ഓം മുസലിനേ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗിനേ നമഃ ।
ഓം കങ്കണീകൃതവാസുകയേ നമഃ । 1008 ।

ഇതി ശ്രീവീരഭദ്രസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Shri Veerbhadra Stotram:

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment