1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Virabhadra Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥ 
ஶ்ரீஶிவாய கு³ரவே
ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமாதி³ கத³ம்ப³ம்
ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமாவளி: ।
ப்ராரம்ப:⁴ –
அஸ்ய ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய நாராயண ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரோ தே³வதா । ஶ்ரீம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி: ।
ரம் கீலகம் । மமோபாத்த து³ரிதக்ஷயார்த⁴ம் சிந்திதப²லாவாப்த்யர்த²ம் அநந்தகோடி
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்தி²த தே³வர்ஷி ராக்ஷஸோரக³ திர்யங்மநுஷ்யாதி³ ஸர்வப்ராணிகோடி
க்ஷேமஸ்தை²ர்ய விஜயாயுராரோக்³யைஶ்வர்யாபி⁴வ்ருʼத்⁴யர்த²ம் கல்பயுக³
மந்வந்தராத்³யநேககால ஸ்தி²தாநேகஜந்மஜந்மாந்தரார்ஜித பாபபஞ்ஜர த்³வாரா
ஸமாக³த-ஆகா³மிஸஞ்சிதப்ராரப்³த⁴கர்ம வஶாத்ஸம்ப⁴வித ருʼணரோக³தா³ரித்³ர்யஜார
சோர மாரீப⁴ய, அக்³நிப⁴ய-அதிஶீத வாதோ ஷ்ணாதி³ ப⁴ய க்ஷாம டா³மர
யுத்³த⁴ஶஸ்த்ரமந்த்ரயந்த்ர தந்த்ராதி³ ஸர்வ ப⁴ய நிவாரணார்த²ம் காமக்ரோத⁴லோப⁴
மோஹமத³ மாத்ஸர்ய ராக³ த்³வேஷாத³ர்பாஸூய, அஹங்காராதி³, அந்தஶ்ஶத்ருʼ
விநாஶநார்த²ம்-காலத்ரய கர்ம த்ரயாவஸ்தா²த்ரய பா³தி⁴த ஷடூ³ர்மி
ஸப்தவ்யஸநேந்த்³ரிய து³ர்விகார து³ர்கு³ண து³ரஹங்கார து³ர்ப்⁴ரம து³ராலோசந –
து³ஷ்கர்ம து³ராபேக்ஷா து³ராசாராதி³ ஸர்வது³ர்கு³ண பரிஹாரார்த²ம் பரதா³ரக³மந
பரத்³ரவ்யாபஹரண, அப⁴க்ஷ்யா ப⁴க்ஷண, ஜீவஹிம்ஸாதி³ காயிகதோ³ஷ –
அநுசிதத்வ – நிஷ்டு²ர தா பைஶூந்யாதி³ வாசிகதோ³ஷ-ஜநவிருத்³த³ கார்யாபேக்ஷ
அநிஷ்ட சிந்தந த⁴நகாங்க்ஷாதி³ மாநஸ தோ³ஷ பரிஹாரார்த²ம் தே³ஹாபி⁴மாந மதி
மாந்த்³ய, ஜட³பா⁴வ நித்³ரா நிஷித்³த⁴கர்ம, ஆலஸ்ய-சபலத்வ -க்ருʼதக்⁴நதா,
விஶ்வாஸ கா⁴துகதா பிஶுநத்வ, து³ராஶா, மாத்ஸர்ய, அப்ரலாப, அந்ருʼத,
பாருஷ்ய, வக்ரத்வ, மௌர்க்²ய, பண்டி³தமாநித்வ, து³ர்மோஹாதி³ தாமஸகு³ணதோ³ஷ
பரிஹாரார்த²ம், அஶ்ரேயோ, து³ர்மத³, து³ரபி⁴மாந, வைர, நிர்தா³க்ஷிண்ய,
நிஷ்காருண்ய, து³ஷ்காம்ய, காபட்ய, கோப, ஶோக, ட³ம்பா³தி³ ரஜோகு³ண தோ³ஷ
நிர்மூல நார்த²ம், ஜந்மஜந்மாந்த ரார்ஜித மஹாபாத கோபபாதக ஸங்கீர்ண
பாதக, மிஶ்ரபாதகாதி³ ஸமஸ்த பாப பரிஹாரார்த²ம், தே³ஹப்ராண மநோ
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரி யாதி³ து³ஷ்ட ஸங்கல்ப விகல்பநாதி³ து³ஷ்கர்மா சரணாக³த து:³க²
நாஶநார்த²ம், வ்ருʼக்ஷ விஷ பீ³ஜ விஷப²ல விஷஸஸ்ய விஷபதா³ர்த²,
விஷஜீவஜந்துவிஷபு³த்⁴யாதி³ ஸர்வவிஷ விநாஶநார்த²ம் ஸகலசராசர
வஸ்துபதா³ர்த²ஜீவஸங்கல்ப கர்மப²லாநுப⁴வ, ஶ்ருʼங்கா³ர ஸுக³ந்தா⁴ம்ருʼத
ப⁴க்திஜ்ஞாநாநந்த³ வைப⁴வ ப்ராப்த்யர்த²ம், ஶுத்³த⁴ஸாத்விகஶரீர ப்ராணமநோ
பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரிய, பிபீலிகாதி³ ப்³ரஹ்ம பர்யந்த, ஸர்வப்ரக்ருʼதி ஸ்வாபா⁴விக
விரதி, விவேக, விதரண, விநய, த³யா, ஸௌஶீல்ய, மேதா⁴ ப்ரஜ்ஞா
த்⁴ருʼதி, ஸ்ம்ருʼதி, ஶுத்³தி⁴, ஸித்³தி⁴, ஸுவித்³யா, ஸுதேஜஸ்ஸுஶக்தி,
ஸுலக்ஷ்மீ, ஸுஜ்ஞாந, ஸுவிசார, ஸுலக்ஷண, ஸுகர்ம, ஸத்ய, ஶௌச,
ஶாந்த, ஶம, த³ம, க்ஷமா, திதீக்ஷ, ஸமாதா⁴ந, உபரதி, த⁴ர்ம,
ஸ்தை²ர்ய, தா³ந, ஆஸ்திக, ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴, விஶ்வாஸ, ப்ரேம, தபோ,
யோக³, ஸுசித்த, ஸுநிஶ்சயாதி³, ஸகல ஸம்பத்³கு³ணா வாப்த்யர்த²ம், நிரந்தர
ஸர்வகால ஸர்வாவஸ்த², ஶிவாஶிவசரணாரவிந்த³ பூஜா ப⁴ஜந ஸேவாஸக்த
நிஶ்சல ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴பி⁴வ்ருʼத்⁴யநுகூல சித்த ப்ராப்த்யர்த²ம், நித்ய த்ரிகால
ஷட்கால கு³ருலிங்க³ ஜங்க³ம ஸேவாரதி ஷட்³வித⁴ லிங்கா³ர்சநார்பணாநுகூல ஸேவா
பரதந்த்ர ஸத்³கு³ணயுக்த, ஸதீ ஸுத க்ஷேத்ர வித்³யா ப³ல யவ்வந பூஜோபகரண
போ⁴கோ³பகரண ஸர்வ பதா³ர்தா²லநு கூலதா ப்ராப்த்யர்த²ம் । ஶ்ரீமத³நந்தகோடி
ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்தி²தாநந்தகோடி மஹாபுண்யதீர்த² க்ஷேத்ரபர்வத பட்டணாரண்ய
க்³ராமக்³ருʼஹ தே³ஹநிவாஸ, அஸம் க்²யாககோடி ஶிவலிங்க³ பூஜாபோ⁴க³நிமித்த
ஸேவாநு கூல பிபீலிகாதி³ ப்³ரஹ்ம பர்யந்தஸ்தி²த ஸர்வப்ராணிகோடி ஸம்ரக்ஷணார்த²ம்
ப⁴க்த ஸம்ரக்ஷணார்த² மங்கீ³ க்ருʼதாநந்த³கல்யாண கு³ணயுத, உபமாநரஹித,
அபரிமித ஸௌந்த³ர்யதி³வ்யமங்க³ள விக்³ரஹஸ்வரூப ஶ்ரீ ப⁴த்³ரகாலீ ஸஹித
ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரேஶ்வர ப்ரத்யக்ஷ லீலாவதாரசரணாரவிந்த³ யதா²ர்த²
த³ர்ஶநார்த²ம் ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸ்வாமி ப்ரீத்யர்த²ம் ஸகலவித⁴ப²ல புருஷார்த²
ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமமந்த்ரஜபம் கரிஷ்யே ।

அத² ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமாவளி: ।
ௐ ஶம்ப⁴வே நம: ।
ௐ ஶிவாய நம: ।
ௐ மஹாதே³வாய நம: ।
ௐ ஶிதிகண்டா²ய நம: ।
ௐ வ்ருʼஷத்⁴வஜாய நம: ।
ௐ த³க்ஷாத்⁴வரஹராய நம: ।
ௐ த³க்ஷாய நம: ।
ௐ க்ரூரதா³நவப⁴ஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ கபர்தி³நே நம: ।
ௐ காலவித்⁴வம்ஸிநே நம: । 10 ।

ௐ கபாலிநே நம: ।
ௐ கருணார்ணவாய நம: ।
ௐ ஶரணாக³தரக்ஷைகநிபுணாய நம: ।
ௐ நீலலோஹிதாய நம: ।
ௐ நிரீஶாய நம: ।
ௐ நிர்ப⁴யாய நம: ।
ௐ நித்யாய நம: ।
ௐ நித்யத்ருʼப்தாய நம: ।
ௐ நிராமயாய நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ரநிநதா³ய நம: । 20 ।

ௐ பீ⁴மாய நம: ।
ௐ ப⁴யங்கரஸ்வரூபத்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ புரந்த³ராதி³ கீ³ர்வாணவந்த்³யமாநபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரவைத்³யாய நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸர்வபே⁴ஷஜபே⁴ஷஜாய நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய நம: ।
ௐ க்ருʼத்திவாஸஸே நம: ।
ௐ த்ர்யம்ப³காய நம: ।
ௐ த்ரிபுராந்தகாய நம: । 30 ।

ௐ வ்ருʼந்தா³ரவ்ருʼந்த³மந்தா³ராய நம: ।
ௐ மந்தா³ராசலமண்ட³நாய நம: ।
ௐ குந்தே³ந்து³ஹாரநீஹாரஹாரகௌ³ரஸமப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ ராஜராஜஸகா²ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமதே நம: ।
ௐ ராஜீவாயதலோசநாய நம: ।
ௐ மஹாநடாய நம: ।
ௐ மஹாகாலாய நம: ।
ௐ மஹாஸத்யாய நம: ।
ௐ மஹேஶ்வராய நம: । 40 ।

ௐ உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரணாய நம: ।
ௐ ஆநந்த³கர்மகாய நம: ।
ௐ ஸாராய நம: ।
ௐ ஶூராய நம: ।
ௐ மஹாதீ⁴ராய நம: ।
ௐ வாரிஜாஸநபூஜிதாய நம: ।
ௐ வீரஸிம்ஹாஸநாரூடா⁴ய நம: ।
ௐ வீரமௌலிஶிகா²மணயே நம: ।
ௐ வீரப்ரியாய நம: ।
ௐ வீரரஸாய நம: । 50 ।

ௐ வீரபா⁴ஷணதத்பராய நம: ।
ௐ வீரஸங்க்³ராமவிஜயிநே நம: ।
ௐ வீராராத⁴நதோஷிதாய நம: ।
ௐ வீரவ்ரதாய நம: ।
ௐ விராட்³ரூபாய நம: ।
ௐ விஶ்வசைதந்யரக்ஷகாய நம: ।
ௐ வீரக²ட்³கா³ய நம: ।
ௐ பா⁴ரஶராய நம: ।
ௐ மேருகோத³ண்ட³மண்டி³தாய நம: ।
ௐ வீரோத்தமாங்கா³ய நம: । 60 ।

ௐ ஶ்ருʼங்கா³ரப²லகாய நம: ।
ௐ விவிதா⁴யுதா⁴ய நம: ।
ௐ நாநாஸநாய நம: ।
ௐ நதாராதிமண்ட³லாய நம: ।
ௐ நாக³பூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ நாரத³ஸ்துதிஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ நாக³லோகபிதாமஹாய நம: ।
ௐ ஸுத³ர்ஶநாய நம: ।
ௐ ஸுதா⁴காயாய நம: ।
ௐ ஸுராராதிவிமர்த³நாய நம: । 70 ।

ௐ அஸஹாயாய நம: ।
ௐ பரஸ்மை நம: ।
ௐ ஸர்வஸஹாயாய நம: ।
ௐ ஸாம்ப்ரதா³யகாய நம: ।
ௐ காமதா³ய நம: ।
ௐ விஷபு⁴ஜே நம: ।
ௐ யோகி³நே நம: ।
ௐ போ⁴கீ³ந்த்³ராஞ்சிதகுண்ட³லாய நம: ।
ௐ உபாத்⁴யாயாய நம: ।
ௐ த³க்ஷரிபவே நம: । (த³க்ஷவடவே) 80 ।

ௐ கைவல்யநித⁴யே நம: ।
ௐ அச்யுதாய நம: ।
ௐ ஸத்த்வாய நம: ।
ௐ ரஜஸே நம: ।
ௐ தமஸே நம: ।
ௐ ஸ்தூ²லாய நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம: ।
ௐ அந்தர்ப³ஹிரவ்யயாய நம: ।
ௐ பு⁴வே நம: ।
ௐ அத்³ப்⁴ய: நம: । 90 ।

ௐ ஜ்வலநாய நம: ।
ௐ வாயவே நம: । (வாயுதே³வாய)
ௐ க³க³நாய நம: ।
ௐ த்ரிஜக³த்³கு³ரவே நம: ।
ௐ நிராதா⁴ராய நம: ।
ௐ நிராலம்பா³ய நம: ।
ௐ ஸர்வாதா⁴ராய நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவாய நம: ।
ௐ பா⁴ஸ்வராய நம: ।
ௐ ப⁴க³வதே நம: । 100 ।

ௐ பா⁴லநேத்ராய நம: ।
ௐ பா⁴வஜஸம்ஹராய நம: ।
ௐ வ்யாலப³த்³த⁴ஜடாஜூடாய நம: ।
ௐ பா³லசந்த்³ரஶிகா²மணயே நம: ।
ௐ அக்ஷய்யாய நம: । (அக்ஷயைகாக்ஷராய)
ௐ ஏகாக்ஷராய நம: ।
ௐ து³ஷ்டஶிக்ஷகாய நம: ।
ௐ ஶிஷ்டரக்ஷிதாய நம: । (ஶிஷ்டரக்ஷகாய)
ௐ த³க்ஷபக்ஷேஷுபா³ஹுல்யவநலீலாக³ஜாய நம: । (பக்ஷ)
ௐ ருʼஜவே நம: । 110 ।

ௐ யஜ்ஞாங்கா³ய நம: ।
ௐ யஜ்ஞபு⁴ஜே நம: ।
ௐ யஜ்ஞாய நம: ।
ௐ யஜ்ஞேஶாய நம: ।
ௐ யஜநேஶ்வராய நம: ।
ௐ மஹாயஜ்ஞத⁴ராய நம: ।
ௐ த³க்ஷஸம்பூர்ணாஹூதிகௌஶலாய நம: ।
ௐ மாயாமயாய நம: ।
ௐ மஹாகாயாய நம: ।
ௐ மாயாதீதாய நம: । 120 ।

ௐ மநோஹராய நம: ।
ௐ மாரத³ர்பஹராய நம: ।
ௐ மஞ்ஜவே நம: ।
ௐ மஹீஸுததி³நப்ரியாய நம: ।
ௐ ஸௌம்யாய நம: । (காம்யாய:)
ௐ ஸமாய நம: ।
ௐ அஸமாய நம: । (அநகா⁴ய)
ௐ அநந்தாய நம: ।
ௐ ஸமாநரஹிதாய நம: ।
ௐ ஹராய நம: । 130 ।

ௐ ஸோமாய நம: ।
ௐ அநேககலாதா⁴ம்நே நம: ।
ௐ வ்யோமகேஶாய நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ கு³ரவே நம: ।
ௐ ஸுரகு³ரவே நம: ।
ௐ கூ³டா⁴ய நம: ।
ௐ கு³ஹாராத⁴நதோஷிதாய நம: ।
ௐ கு³ருமந்த்ராக்ஷராய நம: ।
ௐ கு³ரவே நம: । 140 ।

ௐ பராய நம: ।
ௐ பரமகாரணாய நம: ।
ௐ கலயே நம: ।
ௐ கலாட்⁴யாய நம: ।
ௐ நீதிஜ்ஞாய நம: ।
ௐ கராலாஸுரஸேவிதாய நம: ।
ௐ கமநீயரவிச்சா²யாய நம: । (கமநீயரவிச்சா²யாநந்த³நாய)
ௐ நந்த³நாநந்த³வர்த⁴நாய நம: । நம: । (நந்த³வர்த⁴நாய)
ௐ ஸ்வப⁴க்தபக்ஷாய நம: ।
ௐ ப்ரப³லாய நம: । 150 ।

ௐ ஸ்வப⁴க்தப³லவர்த⁴நாய நம: ।
ௐ ஸ்வப⁴க்தப்ரதிவாதி³நே நம: ।
ௐ இந்த்³ரமுக²சந்த்³ரவிதுந்துதா³ய நம: ।
ௐ ஶேஷபூ⁴ஷாய நம: ।
ௐ விஶேஷஜ்ஞாய நம: ।
ௐ தோஷிதாய நம: ।
ௐ ஸுமநஸே நம: ।
ௐ ஸுதி⁴யே நம: ।
ௐ தூ³ஷகாபி⁴ஜநோத்³தூ⁴ததூ⁴மகேதவே நம: ।
ௐ ஸநாதநாய நம: । 160 ।

ௐ தூ³ரீக்ருʼதாக⁴படலாய நம: ।
ௐ சோரீக்ருʼதாய நம: । (ஊரீக்ருʼதஸுக²வ்ரஜாய)
ௐ ஸுக²ப்ரஜாய நம: ।
ௐ பூரீக்ருʼதேஷுகோத³ண்டா³ய நம: ।
ௐ நிர்வைரீக்ருʼதஸங்க³ராய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மவிதே³ நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்மணாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மணே நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மசாரிணே நம: ।
ௐ ஜக³த்பதயே நம: । 170 ।

ௐ ப்³ரஹ்மேஶ்வராய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மமயாய நம: ।
ௐ பரப்³ரஹ்மாத்மகாய நம: ।
ௐ ப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ நாத³ப்ரியாய நம: ।
ௐ நாத³மயாய நம: ।
ௐ நாத³பி³ந்த³வே நம: ।
ௐ நகே³ஶ்வராய நம: ।
ௐ ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதாய நம: ।
ௐ வேதா³ய நம: । 180 ।

ௐ வேத³விதா³ம் வராய நம: ।
ௐ இஷ்டாய நம: ।
ௐ விஶிஷ்டாய நம: ।
ௐ துஷ்டக்⁴நாய நம: ।
ௐ புஷ்டிதா³ய நம: ।
ௐ புஷ்டிவர்த⁴நாய நம: ।
ௐ கஷ்டதா³ரித்³ர்யநிர்நாஶாய நம: ।
ௐ து³ஷ்டவ்யாதி⁴ஹராய நம: ।
ௐ ஹராய நம: ।
ௐ பத்³மாஸநாய நம: । 190 ।

ௐ பத்³மகராய நம: ।
ௐ நவபத்³மாஸநார்சிதாய நம: ।
ௐ நீலாம்பு³ஜத³லஶ்யாமாய நம: ।
ௐ நிர்மலாய நம: ।
ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ।
ௐ நீலஜீமூதஸங்காஶாய நம: ।
ௐ காலகந்த⁴ரப³ந்து⁴ராய நம: ।
ௐ ஜபாகுஸுமஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ ஜபஹோமார்ச்சநப்ரியாய நம: । (ஜநப்ரியாய, ஹோமப்ரியாய, அர்சநாப்ரியாய)
ௐ ஜக³தா³த³யே நம: । 200 ।

ௐ அநாதீ³ஶாய நம: । (ஆநந்தே³ஶாய)
ௐ அஜக³வந்த⁴ரகௌதுகாய நம: ।
ௐ புரந்த³ரஸ்துதாநந்தா³ய நம: ।
ௐ புலிந்தா³ய நம: ।
ௐ புண்யபஞ்ஜராய நம: ।
ௐ பௌலஸ்த்யசலிதோல்லோலபர்வதாய நம: ।
ௐ ப்ரமதா³கராய நம: ।
ௐ கரணாய நம: ।
ௐ காரணாய நம: ।
ௐ கர்மகரணீயாக்³ரண்யை நம: । (கர்த்ரே, கரணியாய, அக்³ரண்யை) 210 ।

ௐ த்³ருʼடா⁴ய நம: ।
ௐ கரிதை³த்யேந்த்³ரவஸநாய நம: ।
ௐ கருணாபூரவாரித⁴யே நம: ।
ௐ கோலாஹலப்ரியாய நம: । (கோலாஹலாய)
ௐ ப்ரீதாய நம: । (ப்ரேயஸே)
ௐ ஶூலிநே நம: ।
ௐ வ்யாலகபாலப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ காலகூடக³லாய நம: ।
ௐ க்ரீடா³லீலாக்ருʼதஜக³த்த்ரயாய நம: ।
ௐ தி³க³ம்ப³ராய நம: । 220 ।

ௐ தி³நேஶேஶாய நம: ।
ௐ தீ⁴மதே நம: ।
ௐ தீ⁴ராய நம: ।
ௐ து⁴ரந்த⁴ராய நம: ।
ௐ தி³க்காலாத்³யநவச்சி²ந்நாய நம: ।
ௐ தூ⁴ர்ஜடயே நம: ।
ௐ தூ⁴தது³ர்க³தயே நம: । (தூ⁴தது³ர்வ்ருʼத்தயே)
ௐ கமநீயாய நம: ।
ௐ கராலாஸ்யாய நம: ।
ௐ கலிகல்மஷஸூத³நாய நம: । 230 ।

ௐ கரவீராருணாம்போ⁴ஜகல்ஹாரகுஸுமார்பிதாய நம: ।
ௐ க²ராய நம: ।
ௐ மண்டி³ததோ³ர்த³ண்டா³ய நம: ।
ௐ க²ரூபாய நம: ।
ௐ காலப⁴ஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ க²ராம்ஶுமண்ட³லமுகா²ய நம: ।
ௐ க²ண்டி³தாராதிமண்ட³லாய நம: ।
ௐ க³ணேஶக³ணிதாய நம: ।
ௐ அக³ண்யாய நம: ।
ௐ புண்யராஶயே நம: । 240 ।

ௐ ஸுகோ²த³யாய நம: ।
ௐ க³ணாதி⁴பகுமாராதி³க³ணகைரவபா³ந்த⁴வாய நம: ।
ௐ க⁴நகோ⁴ஷப்³ருʼஹந்நாத³க⁴நீக்ருʼதஸுநூபுராய நம: ।
ௐ க⁴நசர்சிதஸிந்தூ³ராய நம: । (க⁴நசர்சிதஸிந்து⁴ராய)
ௐ க⁴ண்டாபீ⁴ஷணபை⁴ரவாய நம: ।
ௐ பராபராய நம: । (சராசராய)
ௐ ப³லாய நம: । (அசலாய)
ௐ அநந்தாய நம: ।
ௐ சதுராய நம: ।
ௐ சக்ரப³ந்த⁴காய நம: । 250 ।

ௐ சதுர்முக²முகா²ம்போ⁴ஜசதுரஸ்துதிதோஷணாய நம: ।
ௐ ச²லவாதி³நே நம: ।
ௐ ச²லாய நம: ।
ௐ ஶாந்தாய நம: ।
ௐ சா²ந்த³ஸாய நம: ।
ௐ சா²ந்த³ஸப்ரியாய நம: ।
ௐ சி²ந்நச்ச²லாதி³து³ர்வாத³ச்சி²ந்நஷட்தந்த்ரதாந்த்ரிகாய நம: ।
(க⁴நச்ச²லாதி³து³ர்வாத³பி⁴ந்நஷட்தந்த்ரதாந்த்ரிகாய)
ௐ ஜடீ³க்ருʼதமஹாவஜ்ராய நம: ।
ௐ ஜம்பா⁴ராதயே நம: ।
ௐ நதோந்நதாய நம: । 260 ।

ௐ ஜக³தா³தா⁴ராய நம: । (ஜக³தா³தா⁴ரபு⁴வே)
ௐ பூ⁴தேஶாய நம: ।
ௐ ஜக³த³ந்தாய நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ ஜ²ர்ஜ²ரத்⁴வநிஸம்யுக்தஜ²ங்காரரவபூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ ஜ²டிநே நம: ।
ௐ விபக்ஷவ்ருʼக்ஷௌக⁴ஜ²ஞ்ஜா²மாருதஸந்நிபா⁴ய நம: ।
ௐ ப்ரவர்ணாஞ்சிதபத்ராங்காய நம: ।
ௐ ப்ரவர்ணாத்³யக்ஷரவ்ரஜாய நம: ।
ௐ ட-வர்ணபி³ந்து³ஸம்யுக்தாய நம: । 270 ।

ௐ டங்காரஹ்ருʼததி³க்³க³ஜாய நம: ।
ௐ ட²-வர்ணபூரத்³வித³ளாய நம: ।
ௐ ட²-வர்ணாக்³ரத³ளாக்ஷராய நம: ।
ௐ ட²-வர்ணயுதஸத்³யந்த்ராய நம: ।
ௐ ட²ஜ-ஜாக்ஷரபூரகாய நம: ।
ௐ ட³மருத்⁴வநிஸம்ரக்தாய நம: । (ட³மருத்⁴வநிஸுரக்தாய)
ௐ ட³ம்ப³ராநந்த³தாண்ட³வாய நம: ।
ௐ ட³ண்ட³ண்ட⁴கோ⁴ஷப்ரமோதா³ட³ம்ப³ராய நம: ।
ௐ க³ணதாண்ட³வாய நம: ।
ௐ ட⁴க்காபடஹஸுப்ரீதாய நம: । 280 ।

ௐ ட⁴க்காரவவஶாநுகா³ய நம: ।
ௐ ட⁴க்காதி³தாளஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ தோடி³ப³த்³த⁴ஸ்துதிப்ரியாய நம: ।
ௐ தபஸ்விரூபாய நம: ।
ௐ தபநாய நம: । (தாபஸாய)
ௐ தப்தகாஞ்சநஸந்நிபா⁴ய நம: ।
ௐ தபஸ்விவத³நாம்போ⁴ஜகாருண்யதரணித்³யுதயே நம: ।
ௐ ட⁴கா³தி³வாத³ஸௌஹார்த³ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ ஸம்யமிநாம் வராய நம: ।
ௐ ஸ்தா²ணவே நம: । 290 ।

ௐ தண்டு³நுதிப்ரீதாய நம: ।
ௐ ஸ்தி²தயே நம: ।
ௐ ஸ்தா²வராய நம: ।
ௐ ஜங்க³மாய நம: ।
ௐ த³ரஹாஸாநநாம்போ⁴ஜத³ந்தஹீராவளித்³யுதயே நம: ।
ௐ த³ர்வீகராங்க³தபு⁴ஜாய நம: ।
ௐ து³ர்வாராய நம: ।
ௐ து:³க²து³ர்க³க்⁴நே நம: । (து:³க²து³ர்க³ஹர்த்ரே)
ௐ த⁴நாதி⁴பஸக்²யே நம: ।
ௐ தீ⁴ராய நம: । (தை⁴ர்யாய) (த⁴ர்மாய) 300 ।

ௐ த⁴ர்மாத⁴ர்மபராயணாய நம: । –
ௐ த⁴ர்மத்⁴வஜாய நம: ।
ௐ தா³நஶௌண்டா³ய நம: । (தா³நபா⁴ண்டா³ய)
ௐ த⁴ர்மகர்மப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ பஶுபாஶஹாராய நம: । (தமோঽபஹாராய)
ௐ ஶர்வாய நம: ।
ௐ பரமாத்மநே நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவாய நம: ।
ௐ பராபராய நம: ।
ௐ பரஶுத்⁴ருʼதே நம: । 310 ।

ௐ பவித்ராய நம: ।
ௐ ஸர்வபாவநாய நம: ।
ௐ ப²ல்கு³நஸ்துதிஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ ப²ல்கு³நாக்³ரஜவத்ஸலாய நம: ।
ௐ ப²ல்கு³நார்ஜிதஸங்க்³ராமப²லபாஶுபதப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ப³லாய நம: ।
ௐ ப³ஹுவிலாஸாங்கா³ய நம: ।
ௐ ப³ஹுலீலாத⁴ராய நம: ।
ௐ ப³ஹவே நம: ।
ௐ ப³ர்ஹிர்முகா²ய நம: । 320 ।

ௐ ஸுராராத்⁴யாய நம: ।
ௐ ப³லிப³ந்த⁴நபா³ந்த⁴வாய நம: ।
ௐ ப⁴யங்கராய நம: ।
ௐ ப⁴வஹராய நம: ।
ௐ ப⁴ர்கா³ய நம: ।
ௐ ப⁴யஹராய நம: ।
ௐ ப⁴வாய நம: ।
ௐ பா⁴லாநலாய நம: ।
ௐ ப³ஹுபு⁴ஜாய நம: ।
ௐ பா⁴ஸ்வதே நம: । 330 ।

ௐ ஸத்³ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ।
ௐ மந்த்ராய நம: ।
ௐ மந்த்ரக³ணாய நம: ।
ௐ மந்த்ரிணே நம: ।
ௐ மந்த்ராராத⁴நதோஷிதாய நம: ।
ௐ மந்த்ரயஜ்ஞாய நம: । (மந்த்ரவிஜ்ஞாய நம: ।
ௐ மந்த்ரவாதி³நே நம: ।
ௐ மந்த்ரபீ³ஜாய நம: ।
ௐ மஹந்மஹஸே நம: । (மஹந்மாநஸே)
ௐ யந்த்ராய நம: । 340 ।

ௐ யந்த்ரமயாய நம: ।
ௐ யந்த்ரிணே நம: ।
ௐ யந்த்ரஜ்ஞாய நம: ।
ௐ யந்த்ரவத்ஸலாய நம: ।
ௐ யந்த்ரபாலாய நம: ।
ௐ யந்த்ரஹராய நம: ।
ௐ த்ரிஜக³த்³யந்த்ரவாஹகாய நம: ।
ௐ ரஜதாத்³ரிஸதா³வாஸாய நம: ।
ௐ ரவீந்து³ஶிகி²லோசநாய நம: ।
ௐ ரதிஶ்ராந்தாய நம: । 350 ।

ௐ ஜிதஶ்ராந்தாய நம: ।
ௐ ரஜநீகரஶேக²ராய நம: ।
ௐ லலிதாய நம: ।
ௐ லாஸ்யஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ லப்³தோ⁴க்³ராய நம: ।
ௐ லகு⁴ஸாஹஸாய நம: ।
ௐ லக்ஷ்மீநிஜகராய நம: ।
ௐ லக்ஷ்யலக்ஷணஜ்ஞாய நம: ।
ௐ லஸந்மதயே நம: ।
ௐ வரிஷ்டா²ய நம: । 360 ।

ௐ வரதா³ய நம: ।
ௐ வந்த்³யாய நம: ।
ௐ வரதா³நபராய நம: । நம: । (வரப்ரதா³ய)
ௐ வஶிநே நம: ।
ௐ வைஶ்வாநராஞ்சிதபு⁴ஜாய நம: ।
ௐ வரேண்யாய நம: ।
ௐ விஶ்வதோமுகா²ய நம: ।
ௐ ஶரணார்திஹராய நம: ।
ௐ ஶாந்தாய நம: ।
ௐ ஶங்கராய நம: । 370 ।

ௐ ஶஶிஶேக²ராய நம: ।
ௐ ஶரபா⁴ய நம: ।
ௐ ஶம்ப³ராராதயே நம: ।
ௐ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வவித்³ரூபாய நம: ।
ௐ ஷண்முக²ஸ்துதிதோஷணாய நம: ।
ௐ ஷட³க்ஷராய நம: ।
ௐ ஶக்தியுதாய நம: ।
ௐ ஷட்பதா³த்³யர்த²கோவிதா³ய நம: । (ஷட்பதா³ர்தா⁴ர்த²கோவிதா³ய)
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம: । 380 ।

ௐ ஸர்வஸர்வேஶாய நம: ।
ௐ ஸர்வதா³ঽঽநந்த³காரகாய நம: ।
ௐ ஸர்வவிதே³ நம: ।
ௐ ஸர்வக்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸர்வஸ்மை நம: ।
ௐ ஸர்வதா³ய நம: ।
ௐ ஸர்வதோமுகா²ய நம: ।
ௐ ஹராய நம: ।
ௐ பரமகல்யாணாய நம: ।
ௐ ஹரிசர்மத⁴ராய நம: । 390 ।

ௐ பரஸ்மைய நம: ।
ௐ ஹரிணார்த⁴கராய நம: ।
ௐ ஹம்ஸாய நம: ।
ௐ ஹரிகோடிஸமப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ தே³வதே³வாய நம: ।
ௐ ஜக³ந்நாதா²ய நம: ।
ௐ தே³வேஶாய நம: ।
ௐ தே³வவல்லபா⁴ய நம: ।
ௐ தே³வமௌலிஶிகா²ரத்நாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரஸுதோஷிதாய நம: । (தே³வாஸுரநுதாய) (உந்நதாய) 400 ।

ௐ ஸுரூபாய நம: ।
ௐ ஸுவ்ரதாய நம: ।
ௐ ஶுத்³தா⁴ய நம: ।
ௐ ஸுகர்மணே நம: । (ஸுகர்மிணே)
ௐ ஸுஸ்தி²ராய நம: ।
ௐ ஸுதி⁴யே நம: ।
ௐ ஸுரோத்தமாய நம: ।
ௐ ஸுப²லதா³ய நம: ।
ௐ ஸுரசிந்தாமணயே நம: ।
ௐ ஶுபா⁴ய நம: । 410 ।

ௐ குஶலிநே நம: ।
ௐ விக்ரமாய நம: ।
ௐ தர்க்காய நம: ।
ௐ குண்ட³லீக்ருʼதகுண்ட³லிநே நம: ।
ௐ க²ண்டே³ந்து³காரகாய நம: । (க²ண்டே³ந்து³கோரகாய)
ௐ ஜடாஜூடாய நம: ।
ௐ காலாநலத்³யுதயே நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ராய நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரோக்³ரப³ஹுஸாஹஸாய நம: ।
ௐ வ்யாளோபவீதிநே நம: । (வ்யாலோபவீதவிலஸதே) 420 ।

ௐ விலஸச்சோ²ணதாமரஸாம்ப³காய நம: ।
ௐ த்³யுமணயே நம: ।
ௐ தரணயே நம: ।
ௐ வாயவே நம: ।
ௐ ஸலிலாய நம: ।
ௐ வ்யோம்நே நம: ।
ௐ பாவகாய நம: ।
ௐ ஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ யஜ்ஞபதயே நம: ।
ௐ அஷ்டமூர்தயே நம: । 430 ।

ௐ க்ருʼபாநித⁴யே நம: ।
ௐ சித்³ரூபாய நம: ।
ௐ சித்³க⁴நாநந்த³கந்தா³ய நம: ।
ௐ சிந்மயாய நம: ।
ௐ நிஷ்கலாய நம: ।
ௐ நிர்த்³வந்த்³வாய நம: ।
ௐ நிஷ்ப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ நித்யாய நம: ।
ௐ நிர்கு³ணாய நம: ।
ௐ நிர்க³தாமயாய நம: । 440 ।

ௐ வ்யோமகேஶாய நம: ।
ௐ விரூபாக்ஷாய நம: ।
ௐ வாமதே³வாய நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ நாமரூபாய நம: ।
ௐ ஶமது⁴ராய நம: ।
ௐ காமசாரிணே நம: ।(காமஜாரயே)
ௐ கலாத⁴ராய நம: ।
ௐ ஜாம்பூ³நத³ப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ ஜாக்³ரஜ்ஜந்மாதி³ரஹிதாய நம: । (ஜாக்³ரதே, ஜந்மாதி³ரஹிதாய) 450 ।

ௐ உஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ ஸர்வஜந்தூநாம் ஜநகாய நம: । (ஸர்வஜந்துஜநகாய)
ௐ ஜந்மது:³கா²பநோத³நாய நம: ।
ௐ பிநாகபாணயே நம: ।
ௐ அக்ரோதா⁴ய நம: ।
ௐ பிங்க³லாயதலோசநாய நம: ।
ௐ பரமாத்மநே நம: ।
ௐ பஶுபதயே நம: ।
ௐ பாவநாய நம: । (பாபநாஶகாய)
ௐ ப்ரமதா²தி⁴பாய நம: । 460 ।

ௐ ப்ரணவாய நம: । (ப்ரணுதாய)
ௐ காமதா³ய நம: ।
ௐ காந்தாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீப்ரதா³ய நம: । (ஶ்ரீதே³வீதி³வ்யலோசநாய)
ௐ தி³வ்யலோசநாய நம: ।
ௐ ப்ரணதார்திஹராய நம: ।
ௐ ப்ராணாய நம: ।
ௐ பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ பராத்பராய நம: ।
ௐ துஷ்டாய நம: । 470 ।

ௐ துஹிநஶைலாதி⁴வாஸாய நம: ।
ௐ ஸ்தோத்ருʼவரப்ரதா³ய நம: । (ஸ்தோத்ரவரப்ரியாய)
ௐ இஷ்டகாம்யார்த²ப²லதா³ய நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரே நம: ।
ௐ மருத்பதயே நம: ।
ௐ ப்⁴ருʼக்³வத்ரிகண்வஜாபா³லிஹ்ருʼத்பத்³மாஹிமதீ³தி⁴தயே நம: ।
ௐ (பா⁴ர்க³வாங்கீ³ரஸாத்ரேயநேத்ரகுமுத³துஹிநதீ³தி⁴தயே)
ௐ க்ரதுத்⁴வம்ஸிநே நம: ।
ௐ க்ரதுமுகா²ய நம: ।
ௐ க்ரதுகோடிப²லப்ரதா³ய நம: । 480 ।

ௐ க்ரதவே நம: ।
ௐ க்ரதுமயாய நம: ।
ௐ க்ரூரத³ர்பக்⁴நாய நம: ।
ௐ விக்ரமாய நம: ।
ௐ விப⁴வே நம: ।
ௐ த³தீ⁴சிஹ்ருʼத³யாநந்தா³ய நம: ।
ௐ த³தீ⁴ச்யாதி³ஸுபாலகாய நம: । (த³தீ⁴சிச்ச²விபாலகாய)
ௐ த³தீ⁴சிவாஞ்சி²தஸகா²ய நம: ।
ௐ த³தீ⁴சிவரதா³ய நம: ।
ௐ அநகா⁴ய நம: । 490 ।

ௐ ஸத்பத²க்ரமவிந்யாஸாய நம: ।
ௐ ஜடாமண்ட³லமண்டி³தாய நம: ।
ௐ ஸாக்ஷித்ரயீமயாய நம: । (ஸாக்ஷத்ரயீமயாய)
ௐ சாருகலாத⁴ரகபர்த³ப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ மார்கண்டே³யமுநிப்ரீதாய நம: । (மார்கண்டே³யமுநிப்ரியாய)
ௐ ம்ருʼடா³ய நம: ।
ௐ ஜிதபரேதராஜே நம: ।
ௐ மஹீரதா²ய நம: ।
ௐ வேத³ஹயாய நம: ।
ௐ கமலாஸநஸாரத²யே நம: । 500 ।

ௐ கௌண்டி³ந்யவத்ஸவாத்ஸல்யாய நம: ।
ௐ காஶ்யபோத³யத³ர்பணாய நம: ।
ௐ கண்வகௌஶிகது³ர்வாஸாஹ்ருʼத்³கு³ஹாந்தர்நித⁴யே நம: ।
ௐ நிஜாய நம: ।
ௐ கபிலாராத⁴நப்ரீதாய நம: ।
ௐ கர்பூரத⁴வளத்³யுதயே நம: ।
ௐ கருணாவருணாய நம: ।
ௐ காளீநயநோத்ஸவஸங்க³ராய நம: ।
ௐ க்⁴ருʼணைகநிலயாய நம: ।
ௐ கூ³ட⁴தநவே நம: । 510 ।

ௐ முரஹரப்ரியாய நம: । (மயஹரிப்ரியாய)
ௐ க³ணாதி⁴பாய நம: ।
ௐ கு³ணநித⁴யே நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ராஞ்சிதவாக்பதயே நம: ।
ௐ விக்⁴நநாஶாய நம: ।
ௐ விஶாலாக்ஷாய நம: ।
ௐ விக்⁴நராஜாய நம: ।
ௐ விஶேஷவிதே³ நம: ।
ௐ ஸப்தயஜ்ஞயஜாய நம: ।
ௐ ஸப்தஜிஹ்வாய நம: । (ஸப்தஜிஹ்வரஸநாஸம்ஹாராய) 520 ।

ௐ ஜிஹ்வாதிஸம்வராய நம: ।
ௐ அஸ்தி²மாலாঽঽவிலஶிரஸே நம: ।
ௐ விஸ்தாரிதஜக³த்³பு⁴ஜாய நம: ।
ௐ ந்யஸ்தாகி²லஸ்ரஜஸ்தோகவிப⁴வாய நம: । (வ்யஸ்தாகி²லஸ்ரஜே அஸ்தோகவிப⁴வாய)
ௐ ப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ ஈஶ்வராய நம: ।
ௐ பூ⁴தேஶாய நம: ।
ௐ பு⁴வநாதா⁴ராய நம: ।
ௐ பூ⁴திதா³ய நம: ।
ௐ பூ⁴திபூ⁴ஷணாய நம: । 530 ।

ௐ பூ⁴தாத்மகாத்மகாய நம: । (பூ⁴ஸ்தி²தஜீவாத்மகாய)
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வாதி³ க்ஷேமகராய நம: ।
ௐ ஶிவாய நம: ।
ௐ அணோரணீயஸே நம: ।
ௐ மஹதோ மஹீயஸே நம: ।
ௐ வாக³கோ³சராய நம: ।
ௐ அநேகவேத³வேதா³ந்ததத்த்வபீ³ஜாய நம: ।
ௐ தபோநித⁴யே நம: ।
ௐ மஹாவநவிலாஸாய நம: ।
ௐ அதிபுண்யநாம்நே நம: । 540 ।

ௐ ஸதா³ஶுசயே நம: ।
ௐ மஹிஷாஸுரமர்தி³ந்யா: நயநோத்ஸவஸங்க³ராய நம: ।
ௐ ஶிதிகண்டா²ய நம: ।
ௐ ஶிலாதா³தி³ மஹர்ஷிநதிபா⁴ஜநாய நம: । (ஶிலாத³ப்ரஸந்நஹஸந்நதபா⁴ஜநாய)
ௐ கி³ரீஶாய நம: ।
ௐ கீ³ஷ்பதயே நம: ।
ௐ கீ³தவாத்³யந்ருʼத்யஸ்துதிப்ரியாய நம: । நம: । (ஸ்துதிகீ³தவாத்³யவ்ருʼத்தப்ரியாய)
ௐ ஸுக்ருʼதிபி:⁴ அங்கீ³க்ருʼதாய நம: । (அங்கீ³க்ருʼதஸுக்ருʼதிநே)
ௐ ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஜந்மபு⁴வே நம: ।
ௐ ப்⁴ருʼங்கீ³தாண்ட³வஸந்துஷ்டா²ய நம: । 550 ।

ௐ மங்க³ளாய நம: ।
ௐ மங்க³ளப்ரதா³ய நம: ।
ௐ முக்தேந்த்³ரநீலதாடங்காய நம: ।
ௐ முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷிதாய நம: । (ஈஶ்வராய)
ௐ ஸக்தஸஜ்ஜநஸத்³பா⁴வாய நம: ।
ௐ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஸுரூபாய நம: ।
ௐ ஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ ஶுக்லாய நம: ।
ௐ த⁴ர்மாய நம: । 560 ।

ௐ ஸுக்ருʼதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஜிதாமரத்³ருமாய நம: ।
ௐ ஸர்வதே³வராஜாய நம: ।
ௐ அஸமேக்ஷணாய நம: ।
ௐ தி³வஸ்பதிஸஹஸ்ராக்ஷவீக்ஷணாவளிதோஷகாய நம: । (வீக்ஷணஸ்துதிதோஷணாய)
ௐ தி³வ்யநாமாம்ருʼதரஸாய நம: ।
ௐ தி³வாகரபதயே நம: । (தி³வௌக:பதயே)
ௐ ப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ பாவகப்ராணஸந்மித்ராய நம: ।
ௐ ப்ரக்²யாதோர்த்⁴வஜ்வலந்மஹஸே நம: । (ப்ரக்²யாதாய, ஊர்த்⁴வஜ்வலந்மஹஸே) 570 ।

ௐ ப்ரக்ருʼஷ்டபா⁴நவே நம: ।
ௐ புருஷாய நம: ।
ௐ புரோடா³ஶபு⁴ஜே ஈஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸமவர்திநே நம: ।
ௐ பித்ருʼபதயே நம: ।
ௐ த⁴ர்மராட்ஶமநாய நம: । (த⁴ர்மராஜாய, த³மநாய)
ௐ யமிநே நம: ।
ௐ பித்ருʼகாநநஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ பூ⁴தநாயகநாயகாய நம: ।
ௐ நயாந்விதாய நம: । (நதாநுயாயிநே) 580 ।

ௐ ஸுரபதயே நம: ।
ௐ நாநாபுண்யஜநாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ நைர்ருʼத்யாதி³ மஹாராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்துதயஶோঽம்பு³த⁴யே நம: ।
ௐ ப்ரசேதஸே நம: ।
ௐ ஜீவநபதயே நம: ।
ௐ த்⁴ருʼதபாஶாய நம: । (ஜிதபாஶாய)
ௐ தி³கீ³ஶ்வராய நம: ।
ௐ தீ⁴ரோதா³ரகு³ணாம்போ⁴தி⁴கௌஸ்துபா⁴ய நம: ।
ௐ பு⁴வநேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸதா³நுபோ⁴க³ஸம்பூர்ணஸௌஹார்தா³ய நம: । (ஸதா³நுபோ⁴க³ஸம்பூர்ணஸௌஹ்ருʼதா³ய) 590 ।

ௐ ஸுமநோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ ஸதா³க³தயே நம: ।
ௐ ஸாரரஸாய நம: ।
ௐ ஸஜக³த்ப்ராணஜீவநாய நம: ।
ௐ ராஜராஜாய நம: ।
ௐ கிந்நரேஶாய நம: ।
ௐ கைலாஸஸ்தா²ய நம: ।
ௐ த⁴நப்ரதா³ய நம: ।
ௐ யக்ஷேஶ்வரஸகா²ய நம: ।
ௐ குக்ஷிநிக்ஷிப்தாநேகவிஸ்மயாய நம: । 600 ।

ௐ ஈஶாநாய நம: । (ஈஶ்வராய)
ௐ ஸர்வவித்³யாநாமீஶ்வராய நம: । (ஸர்வவித்³யேஶாய)
ௐ வ்ருʼஷலாஞ்ச²நாய நம: ।
ௐ இந்த்³ராதி³தே³வவிலஸந்மௌலிரம்யபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ விஶ்வகர்மாঽঽஶ்ரயாய நம: ।
ௐ விஶ்வதோபா³ஹவே நம: ।
ௐ விஶ்வதோமுகா²ய நம: ।
ௐ விஶ்வத: ப்ரமதா³ய நம: ।
ௐ விஶ்வநேத்ராய நம: ।
ௐ விஶ்வேஶ்வராய நம: । 610 ।

ௐ விப⁴வே நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴ந்தாய நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴ஸங்கல்பாய நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வஸேவிதாய நம: ।
ௐ ஸித்³தி⁴தா³ய நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ஸத்³யோஜாதாநநாய நம: ।
ௐ ஶிவாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமயாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீகடாக்ஷாங்கா³ய நம: । 620 ।

ௐ ஶ்ரீநாம்நே நம: ।
ௐ ஶ்ரீக³ணேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீதா³ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீவாமதே³வாஸ்யாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீகண்டா²ய நம: । (ஶ்ரியை)
ௐ ஶ்ரீப்ரியங்கராய நம: ।
ௐ கோ⁴ராக⁴த்⁴வாந்தமார்தாண்டா³ய நம: ।
ௐ கோ⁴ரேதரப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ கோ⁴ரகோ⁴ரமஹாயந்த்ரராஜாய நம: ।
ௐ கோ⁴ரமுகா²ம்பு³ஜாய நம: । நம: । (கோ⁴ரமுகா²ம்பு³ஜாதாய) 630 ।

ௐ ஸுஷிரஸுப்ரீததத்த்வாத்³யாக³மஜந்மபு⁴வே நம: ।
ௐ தத்த்வமஸ்யாதி³ வாக்யார்தா²ய நம: ।
ௐ தத்பூர்வமுக²மண்டி³தாய நம: ।
ௐ ஆஶாபாஶவிநிர்முக்தாய நம: ।
ௐ ஶேஷபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய நம: । (ஶுப⁴பூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய)
ௐ தோ³ஷாகரலஸந்மௌலயே நம: ।
ௐ ஈஶாநமுக²நிர்மலாய நம: ।
ௐ பஞ்சவக்த்ராய நம: ।
ௐ த³ஶபு⁴ஜாய நம: ।
ௐ பஞ்சாஶத்³வர்ணநாயகாய நம: । 640 ।

ௐ பஞ்சாக்ஷரயுதாய நம: ।
ௐ பஞ்சாபஞ்சஸுலோசநாய நம: ।
ௐ வர்ணாஶ்ரமகு³ரவே நம: ।
ௐ ஸர்வவர்ணாதா⁴ராய நம: ।
ௐ ப்ரியங்கராய நம: ।
ௐ கர்ணிகாரார்கது³த்தூரபூர்ணபூஜாப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருʼத³யாநந்தா³ய நம: ।
ௐ யோகி³நே நம: । (யோகா³ய)
ௐ யோக³விதா³ம் வராய நம: ।
ௐ யோக³த்⁴யாநாதி³ஸந்துஷ்டாய நம: । 650 ।

ௐ ராகா³தி³ரஹிதாய நம: ।
ௐ ரமாய நம: ।
ௐ ப⁴வாம்போ⁴தி⁴ப்லவாய நம: ।
ௐ ப³ந்த⁴மோசகாய நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரதா³யகாய நம: ।

ௐ ப⁴க்தாநுரக்தாய நம: ।
ௐ ப⁴வ்யாய நம: ।
ௐ ஸத்³ப⁴க்திதா³ய நம: ।
ௐ ப⁴க்திபா⁴வநாய நம: ।
ௐ அநாதி³நித⁴நாய நம: । 660 ।

ௐ அபீ⁴ஷ்டாய நம: ।
ௐ பீ⁴மகாந்தாய நம: ।
ௐ அர்ஜுநாய நம: ।
ௐ ப³லாய நம: ।
ௐ அநிருத்³தா⁴ய நம: ।
ௐ ஸத்யவாதி³நே நம: ।
ௐ ஸதா³நந்தா³ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ அநகா⁴ய நம: ।
ௐ ஸர்வவித்³யாநாமாலயாய நம: । (ஸர்வவித்³யாலயாய)
ௐ ஸர்வகர்மணாமாதா⁴ராய நம: । (ஸர்வகர்மதா⁴ராய) 670 ।

ௐ ஸர்வலோகாநாமாலோகாய நம: । (ஸர்வலோகாலோகாய)
ௐ மஹாத்மநாமாவிர்பா⁴வாய நம: ।
ௐ இஜ்யாபூர்தேஷ்டப²லதா³ய நம: ।
ௐ இச்சா²ஶக்த்யாதி³ஸம்ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ இநாய நம: ।
ௐ ஸர்வாமராராத்⁴யாய நம: ।
ௐ ஈஶ்வராய நம: ।
ௐ ஜக³தீ³ஶ்வராய நம: ।
ௐ ருண்ட³பிங்க³லமத்⁴யஸ்தா²ய நம: ।
ௐ ருத்³ராக்ஷாஞ்சிதகந்த⁴ராய நம: । (ருத்³ரஶ்ரியே, நரவாசகாய) 680 ।


ௐ ருண்டி³தாதா⁴ரப⁴க்த்யாதி³ரீடி³தாய நம: ।
ௐ ஸவநாஶநாய நம: ।
ௐ உருவிக்ரமபா³ஹுல்யாய நம: ।
ௐ உர்வ்யாதா⁴ராய நம: ।
ௐ து⁴ரந்த⁴ராய நம: ।
ௐ உத்தரோத்தரகல்யாணாய நம: ।
ௐ உத்தமோத்தமநாயகாய நம: । (உத்தமாய உத்தமநாயகாய)
ௐ ஊருஜாநுதடி³த்³வ்ருʼந்தா³ய நம: ।
ௐ ஊர்த்⁴வரேதஸே நம: । 690 ।

ௐ மநோஹராய நம: ।
ௐ ஊஹிதாநேகவிப⁴வாய நம: ।
ௐ ஊஹிதாம்நாயமண்ட³லாய நம: ।
ௐ ருʼஷீஶ்வரஸ்துதிப்ரீதாய நம: ।
ௐ ருʼஷிவாக்யப்ரதிஷ்டி²தாய நம: ।
ௐ ரூʼகா³தி³நிக³மாதா⁴ராய நம: ।
ௐ ருʼஜுகர்மணே நம: । (ருʼஜிசர்மணே)
ௐ மநோஜவாய நம: । (மநருʼஜவே)
ௐ ரூபாதி³விஷயாதா⁴ராய நம: ।
ௐ ரூபாதீதாய நம: । 700 ।

ௐ ருʼஷீஶ்வராய நம: ।
ௐ ரூபலாவண்யஸம்யுக்தாய நம: ।
ௐ ரூபாநந்த³ஸ்வரூபத்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ லுலிதாநேகஸங்க்³ராமாய நம: ।
ௐ லுப்யமாநரிபுவஜ்ராய நம: ।
ௐ லுப்தக்ரூராந்த⁴கஹராயய நம: ।
ௐ லூகாராஞ்சிதயந்த்ரத்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ லூகாராதி³வ்யாதி⁴ஹராய நம: ।
ௐ லூஸ்வராஞ்சிதயந்த்ரயுஜே நம: । (லூஸ்வராஞ்சிதயந்த்ரயோஜநாய)
ௐ லூஶாதி³ கி³ரிஶாய நம: । 710 ।

ௐ பக்ஷாய நம: ।
ௐ க²லவாசாமகோ³சராய நம: ।
ௐ ஏஷ்யமாணாய நம: ।
ௐ நதஜந ஏகச்சிதாய நம: । (நதஜநாய, ஏகச்சிதாய)
ௐ த்³ருʼட⁴வ்ரதாய நம: ।
ௐ ஏகாக்ஷரமஹாபீ³ஜாய நம: ।
ௐ ஏகருத்³ராய நம: ।
ௐ அத்³விதீயகாய நம: ।
ௐ ஐஶ்வர்யவர்ணநாமாங்காய நம: ।
ௐ ஐஶ்வர்யப்ரகரோஜ்ஜ்வலாய நம: । 720 ।

ௐ ஐராவணாதி³ லக்ஷ்மீஶாய நம: ।
ௐ ஐஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா³த்ரே நம: ।
ௐ ஓஷதீ⁴ஶஶிகா²ரத்நாய நம: ।
ௐ ஓங்காராக்ஷரஸம்யுதாய நம: ।
ௐ ஸகலதே³வாநாமோகஸே நம: । (ஸகலதி³வௌகஸே)
ௐ ஓஜோராஶயே நம: ।
ௐ அஜாத்³யஜாய நம: । (அஜாட்³யஜாய)
ௐ ஔதா³ர்யஜீவநபராய நம: ।
ௐ ஔசித்யமணிஜந்மபு⁴வே நம: ।
ௐ உதா³ஸீநைககி³ரிஶாய நம: । (உதா³ஸீநாய, ஏககி³ரிஶாய) 730 ।

ௐ உத்ஸவோத்ஸவகாரணாய நம: । (உத்ஸவாய, உத்ஸவகாரணாய)
ௐ அங்கீ³க்ருʼதஷட³ங்கா³ங்கா³ய நம: ।
ௐ அங்க³ஹாரமஹாநடாய நம: ।
ௐ அங்க³ஜாங்க³ஜப⁴ஸ்மாங்கா³ய நம: ।
ௐ மங்க³ளாயதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ க: கிம் த்வத³நு தே³வேஶாய நம: ।
ௐ க: கிந்நு வரத³ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ க: கிந்நு ப⁴க்தஸந்தாபஹராய நம: ।
ௐ காருண்யஸாக³ராய நம: ।
ௐ ஸ்தோதுமிச்சூ²நாம் ஸ்தோதவ்யாய நம: । 740 ।

ௐ ஶரணார்தி²நாம் மந்தவ்யாய நம: । (ஸ்மரணார்திநாம் மந்தவ்யாய)
ௐ த்⁴யாநைகநிஷ்டா²நாம் த்⁴யேயாய நம: ।
ௐ தா⁴ம்ந: பரமபூரகாய நம: । (தா⁴ம்நே, பரமபூரகய)
ௐ ப⁴க³நேத்ரஹராய நம: ।
ௐ பூதாய நம: ।
ௐ ஸாது⁴தூ³ஷகபீ⁴ஷணாய நம: । (ஸாது⁴தூ³ஷணபீ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரகாளீமநோராஜாய நம: ।
ௐ ஹம்ஸாய நம: ।
ௐ ஸத்கர்மஸாரத²யே நம: ।
ௐ ஸப்⁴யாய நம: । 750 ।

ௐ ஸாத⁴வே நம: ।
ௐ ஸபா⁴ரத்நாய நம: ।
ௐ ஸௌந்த³ர்யகி³ரிஶேக²ராய நம: ।
ௐ ஸுகுமாராய நம: ।
ௐ ஸௌக்²யகராய நம: ।
ௐ ஸஹிஷ்ணவே நம: ।
ௐ ஸாத்⁴யஸாத⁴நாய நம: ।
ௐ நிர்மத்ஸராய நம: ।
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம: ।
ௐ நிர்லோபா⁴ய நம: । 760 ।

ௐ நிர்கு³ணாய நம: ।
ௐ நயாய நம: ।
ௐ வீதாபி⁴மாநாய நம: । (நிரபி⁴மாநாய)
ௐ நிர்ஜாதாய நம: ।
ௐ நிராதங்காய நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ காலத்ரயாய நம: ।
ௐ கலிஹராய நம: ।
ௐ நேத்ரத்ரயவிராஜிதாய நம: ।
ௐ அக்³நித்ரயநிபா⁴ங்கா³ய நம: । 770 ।

ௐ ப⁴ஸ்மீக்ருʼதபுரத்ரயாய நம: ।
ௐ க்ருʼதகார்யாய நம: ।
ௐ வ்ரதத⁴ராய நம: ।
ௐ வ்ரதநாஶாய நம: ।
ௐ ப்ரதாபவதே நம: ।
ௐ நிரஸ்தது³ர்வித⁴யே நம: ।
ௐ நிர்க³தாஶாய நம: ।
ௐ நிர்வாணநீரத⁴யே நம: ।
ௐ ஸர்வஹேதூநாம் நிதா³நாய நம: ।
ௐ நிஶ்சிதார்தே²ஶ்வரேஶ்வராய நம: । 780 ।

ௐ அத்³வைதஶாம்ப⁴வமஹஸே நம: । (அத்³வைதஶாம்ப⁴வமஹத்தேஜஸே)
ௐ ஸநிர்வ்யாஜாய நம: । (அநிர்வ்யாஜாய)
ௐ ஊர்த்⁴வலோசநாய நம: ।
ௐ அபூர்வபூர்வாய நம: ।
ௐ பரமாய நம: । (யஸ்மை)
ௐ ஸபூர்வாய நம: । (பூர்வஸ்மை)
ௐ பூர்வபூர்வதி³ஶே நம: ।
ௐ அதீந்த்³ரியாய நம: ।
ௐ ஸத்யநித⁴யே நம: ।
ௐ அக²ண்டா³நந்த³விக்³ரஹாய நம: । 790 ।

ௐ ஆதி³தே³வாய நம: ।
ௐ ப்ரஸந்நாத்மநே நம: ।
ௐ ஆராத⁴கஜநேஷ்டதா³ய நம: । (ஆராதி⁴தஜநேஷ்டதா³ய)
ௐ ஸர்வதே³வமயாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸ்மை நம: ।
ௐ ஜக³த்³வ்யாஸாய நம: । (ஜக³த்³வாஸஸே)
ௐ ஸுலக்ஷணாய நம: ।
ௐ ஸர்வாந்தராத்மநே நம: ।
ௐ ஸத்³ருʼஶாய நம: ।
ௐ ஸர்வலோகைகபூஜிதாய நம: । 800 ।

ௐ புராணபுருஷாய நம: ।
ௐ புண்யாய நம: ।
ௐ புண்யஶ்லோகாய நம: ।
ௐ ஸுதா⁴மயாய நம: ।
ௐ பூர்வாபரஜ்ஞாய நம: ।
ௐ புரஜிதே நம: ।
ௐ பூர்வதே³வாமரார்சிதாய நம: ।
ௐ ப்ரஸந்நத³ர்ஶிதமுகா²ய நம: ।
ௐ பந்நகா³வளிபூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ ப்ரஸித்³தா⁴ய நம: । 810 ।

ௐ ப்ரணதாதா⁴ராய நம: ।
ௐ ப்ரலயோத்³பூ⁴தகாரணாய நம: ।
ௐ ஜ்யோதிர்மயாய நம: ।
ௐ ஜ்வலத்³த³ம்ஷ்ட்ராய நம: ।
ௐ ஜ்யோதிர்மாலாவளீவ்ருʼதாய நம: ।
ௐ ஜாஜ்ஜ்வல்யமாநாய நம: ।
ௐ ஜ்வலநநேத்ராய நம: ।
ௐ ஜலத⁴ரத்³யுதயே நம: ।
ௐ க்ருʼபாம்போ⁴ராஶயே நம: ।
ௐ அம்லாநாய நம: । 820 ।

ௐ வாக்யபுஷ்டாய நம: ।
ௐ அபராஜிதாய நம: ।
ௐ க்ஷபாகராய நம: ।
ௐ அர்ககோடிப்ரபா⁴கராய நம: ।
ௐ கருணாகராய நம: ।
ௐ ஏகமூர்தயே நம: ।
ௐ த்ரிதா⁴மூர்தயே நம: ।
ௐ தி³வ்யமூர்தயே நம: ।
ௐ அநாகுலாய நம: । நம: । (தீ³நாநுகூலாய)
ௐ அநந்தமூர்தயே நம: । 830 ।

ௐ அக்ஷோப்⁴யாய நம: ।
ௐ க்ருʼபாமூர்தயே நம: ।
ௐ ஸுகீர்தித்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ அகல்பிதாமரதரவே நம: ।
ௐ அகாமிதஸுகாமது³ஹே நம: ।
ௐ அசிந்திதமஹாசிந்தாமணயே நம: ।
ௐ தே³வஶிகா²மணயே நம: ।
ௐ அதீந்த்³ரியாய நம: ।
ௐ அஜிதாய நம: । (ஊர்ஜிதாய)
ௐ ப்ராம்ஶவே நம: । 840 ।

ௐ ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³வந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஹம்ஸாய நம: ।
ௐ மரீசயே நம: ।
ௐ பீ⁴மாய நம: ।
ௐ ரத்நஸாநுஶராஸநாய நம: ।
ௐ ஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ அதீந்த்³ரியாய நம: ।
ௐ வைத்³யாய நம: । (வைந்யாய)
ௐ விஶ்வரூபிணே நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: । 850 ।

ௐ வஸுதா³ய நம: ।
ௐ ஸுபு⁴ஜாய நம: ।
ௐ நைகமாயாய நம: ।
ௐ அவ்யயாய நம: । (ப⁴வ்யாய)
ௐ ப்ரமாத³நாய நம: ।
ௐ அக³தா³ய நம: ।
ௐ ரோக³ஹர்த்ரே நம: ।
ௐ ஶராஸநவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ மாயாவிஶ்வாத³நாய நம: । (மாயிநே, விஶ்வாத³நாய)
ௐ வ்யாபிநே நம: । 860 ।

ௐ பிநாககரஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ மநோவேகா³ய நம: ।
ௐ மநோருபிணே நம: ।
ௐ பூர்ணாய நம: ।
ௐ புருஷபுங்க³வாய நம: ।
ௐ ஶப்³தா³தி³கா³ய நம: ।
ௐ க³பீ⁴ராத்மநே நம: ।
ௐ கோமலாங்கா³ய நம: ।
ௐ ப்ரஜாக³ராய நம: ।
ௐ த்ரிகாலஜ்ஞாய நம: । 870 ।

ௐ முநயே நம: ।
ௐ ஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ பாபாரயே நம: ।
ௐ ஸேவகப்ரியாய நம: ।
ௐ உத்தமாய நம: ।
ௐ ஸாத்த்விகாய நம: ।
ௐ ஸத்யாய நம: ।
ௐ ஸத்யஸந்தா⁴ய நம: ।
ௐ நிராகுலாய நம: ।
ௐ ரஸாய நம: । 880 ।

ௐ ரஸஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸாரஜ்ஞாய நம: ।
ௐ லோகஸாராய நம: ।
ௐ ரஸாத்மகாய நம: ।
ௐ பூஷாத³ந்தபி⁴தே³ நம: ।
ௐ அவ்யக்³ராய நம: ।
ௐ த³க்ஷயஜ்ஞநிஷூத³நாய நம: ।
ௐ தே³வாக்³ரண்யே நம: ।
ௐ ஶிவத்⁴யாநதத்பராய நம: ।
ௐ பரமாய நம: । 890 ।

ௐ ஶுபா⁴ய நம: ।
ௐ ஜயாய நம: ।
ௐ ஜயாத³யே நம: । (ஜராரயே)
ௐ ஸர்வாக⁴ஶமநாய நம: ।
ௐ ப⁴வப⁴ஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ அலங்கரிஷ்ணவே நம: ।
ௐ அசலாய நம: ।
ௐ ரோசிஷ்ணவே நம: ।
ௐ விக்ரமோத்தமாய நம: ।
ௐ ஶப்³த³கா³ய நம: । 900 ।

ௐ ப்ரணவாய நம: ।
ௐ வாயவே நம: । (மாயிநே)
ௐ அம்ஶுமதே நம: ।
ௐ அநலதாபஹ்ருʼதே நம: ।
ௐ நிரீஶாய நம: ।
ௐ நிர்விகல்பாய நம: ।
ௐ சித்³ரூபாய நம: ।
ௐ ஜிதஸாத்⁴வஸாய நம: ।
ௐ உத்தாரணாய நம: ।
ௐ து³ஷ்க்ருʼதிக்⁴நே நம: । 910 ।

ௐ து³ர்த⁴ர்ஷாய நம: ।
ௐ து³ஸ்ஸஹாய நம: ।
ௐ அப⁴யாய நம: ।
ௐ நக்ஷத்ரமாலிநே நம: ।
ௐ நாகேஶாய நம: ।
ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நஷடா³ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ அகாயாய நம: ।
ௐ ப⁴க்தகாயஸ்தா²ய நம: ।
ௐ காலஜ்ஞாநிநே நம: ।
ௐ மஹாநடாய நம: । 920 ।

ௐ அம்ஶவே நம: ।
ௐ ஶப்³த³பதயே நம: ।
ௐ யோகி³நே நம: ।
ௐ பவநாய நம: ।
ௐ ஶிகி²ஸாரத²யே நம: ।
ௐ வஸந்தாய நம: ।
ௐ மாத⁴வாய நம: ।
ௐ க்³ரீஷ்மாய நம: ।
ௐ பவநாய நம: ।
ௐ பாவநாய நம: । 930 ।

ௐ அமலாய நம: । (அநலாய)
ௐ வாரவே நம: ।
ௐ விஶல்யசதுராய நம: ।
ௐ ஶிவசத்வரஸம்ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ ஆத்மயோகா³ய நம: ।
ௐ ஸமாம்நாயதீர்த²தே³ஹாய நம: ।
ௐ ஶிவாலயாய நம: ।
ௐ முண்டா³ய நம: ।
ௐ விரூபாய நம: ।
ௐ விக்ருʼதயே நம: । 940 ।

ௐ த³ண்டா³ய நம: ।
ௐ தா³ந்தாய நம: ।
ௐ கு³ணோத்தமாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரகு³ரவே நம: ।
ௐ தே³வாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼதாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரமஹாமந்த்ராய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரமஹாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ தி³வ்யாய நம: ।
ௐ அசிந்த்யாய நம: । 950 ।

ௐ தே³வதாঽঽத்மநே நம: ।
ௐ ஈஶாய நம: ।
ௐ அநீஶாய நம: ।
ௐ நகா³க்³ரகா³ய நம: ।
ௐ நந்தீ³ஶ்வராய நம: ।
ௐ நந்தி³ஸக்²யே நம: ।
ௐ நந்தி³ஸ்துதபராக்ரமாய நம: ।
ௐ நக்³நாய நம: ।
ௐ நக³வ்ரதத⁴ராய நம: ।
ௐ ப்ரலயாகாரரூபத்⁴ருʼதே நம: । – ப்ரலயகாலரூபத்³ருʼஶே நம: । 960 ।

ௐ ஸேஶ்வராய நம: । – ஸ்வேஶாய
ௐ ஸ்வர்க³தா³ய நம: ।
ௐ ஸ்வர்க³கா³ய நம: ।
ௐ ஸ்வராய நம: ।
ௐ ஸர்வமயாய நம: ।
ௐ ஸ்வநாய நம: ।
ௐ பீ³ஜாக்ஷராய நம: ।
ௐ பீ³ஜாத்⁴யக்ஷாய நம: ।
ௐ பீ³ஜகர்த்ரே நம: ।
ௐ த⁴ர்மக்ருʼதே நம: । 970 ।

ௐ த⁴ர்மவர்த⁴நாய நம: ।
ௐ த³க்ஷயஜ்ஞமஹாத்³வேஷிணே நம: ।
ௐ விஷ்ணுகந்த⁴ரபாதநாய நம: ।
ௐ தூ⁴ர்ஜடயே நம: ।
ௐ க²ண்ட³பரஶவே நம: ।
ௐ ஸகலாய நம: ।
ௐ நிஷ்கலாய நம: ।
ௐ அஸமாய நம: । – அநகா⁴ய நம: ।
ௐ ம்ருʼடா³ய நம: ।
ௐ நடாய நம: । 980 ।

ௐ பூரயித்ரே நம: ।
ௐ புண்யக்ரூராய நம: ।
ௐ மநோஜவாய நம: ।
ௐ ஸத்³பூ⁴தாய நம: ।
ௐ ஸத்க்ருʼதாய நம: ।

ௐ ஶாந்தாய நம: ।
ௐ காலகூடாய நம: ।
ௐ மஹதே நம: ।
ௐ அநகா⁴ய நம: ।
ௐ அர்தா²ய நம: । 990 ।

ௐ அநர்தா²ய நம: ।
ௐ மஹாகாயாய நம: ।
ௐ நைககர்மஸமஞ்ஜஸாய நம: ।
ௐ பூ⁴ஶயாய நம: ।
ௐ பூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ பூ⁴தயே நம: ।
ௐ பூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ பூ⁴தவாஹநாய நம: ।
ௐ ஶிக²ண்டி³நே நம: ।
ௐ கவசிநே நம: । 1000 ।

ௐ ஶூலிநே நம: ।
ௐ ஜடிநே நம: ।
ௐ முண்டி³நே நம: ।
ௐ குண்ட³லிநே நம: ।
ௐ மேக²லிநே நம: ।
ௐ முஸலிநே நம: ।
ௐ க²ட்³கி³நே நம: ।
ௐ கங்கணீக்ருʼதவாஸுகயே நம: । 1008 ।

இதி ஶ்ரீவீரப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 1000 Names of Shri Veerbhadra Stotram:

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment