1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Virabhadra Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srivirabhadrasahasranamavalih ॥
srisivaya gurave
srivirabhadrasahasranamadi kadambam
srivirabhadrasahasranamavalih ।
prarambhah –
asya srivirabhadrasahasranamastotramahamantrasya narayana rsih ।
anustup chandah । srivirabhadro devata । srim bijam । hrim saktih ।
ram kilakam । mamopatta duritaksayardham cintitaphalavaptyartham anantakoti
brahmandasthita devarsi raksasoraga tiryanmanusyadi sarvapranikoti
ksemasthairya vijayayurarogyaisvaryabhivrdhyartham kalpayuga
manvantaradyanekakala sthitanekajanmajanmantararjita papapanjara dvara
samagata-agamisancitaprarabdhakarma vasatsambhavita rnarogadaridryajara
cora maribhaya, agnibhaya-atisita vato snadi bhaya ksama damara
yuddhasastramantrayantra tantradi sarva bhaya nivaranartham kamakrodhalobha
mohamada matsarya raga dvesadarpasuya, ahankaradi, antassatr
vinasanartham-kalatraya karma trayavasthatraya badhita sadurmi
saptavyasanendriya durvikara durguna durahankara durbhrama duralocana –
duskarma durapeksa duracaradi sarvadurguna pariharartham paradaragamana
paradravyapaharana, abhaksya bhaksana, jivahimsadi kayikadosa –
anucitatva – nisthura ta paisunyadi vacikadosa-janavirudda karyapeksa
anista cintana dhanakanksadi manasa dosa pariharartham dehabhimana mati
mandya, jadabhava nidra nisiddhakarma, alasya-capalatva -krtaghnata,
visvasa ghatukata pisunatva, durasa, matsarya, apralapa, anrta,
parusya, vakratva, maurkhya, panditamanitva, durmohadi tamasagunadosa
pariharartham, asreyo, durmada, durabhimana, vaira, nirdaksinya,
niskarunya, duskamya, kapatya, kopa, soka, dambadi rajoguna dosa
nirmula nartham, janmajanmanta rarjita mahapata kopapataka sankirna
pataka, misrapatakadi samasta papa pariharartham, dehaprana mano
buddhindri yadi dusta sankalpa vikalpanadi duskarma caranagata duhkha
nasanartham, vrksa visa bija visaphala visasasya visapadartha,
visajivajantuvisabudhyadi sarvavisa vinasanartham sakalacaracara
vastupadarthajivasankalpa karmaphalanubhava, srngara sugandhamrta
bhaktijnanananda vaibhava praptyartham, suddhasatvikasarira pranamano
buddhindriya, pipilikadi brahma paryanta, sarvaprakrti svabhavika
virati, viveka, vitarana, vinaya, daya, sausilya, medha prajna
dhrti, smrti, suddhi, siddhi, suvidya, sutejassusakti,
sulaksmi, sujnana, suvicara, sulaksana, sukarma, satya, sauca,
santa, sama, dama, ksama, titiksa, samadhana, uparati, dharma,
sthairya, dana, astika, bhaktisraddha, visvasa, prema, tapo,
yoga, sucitta, suniscayadi, sakala sampadguna vaptyartham, nirantara
sarvakala sarvavastha, sivasivacaranaravinda puja bhajana sevasakta
niscala bhaktisraddhabhivrdhyanukula citta praptyartham, nitya trikala
satkala gurulinga jangama sevarati sadvidha lingarcanarpananukula seva
paratantra sadgunayukta, sati suta ksetra vidya bala yavvana pujopakarana
bhogopakarana sarva padarthalanu kulata praptyartham । srimadanantakoti
brahmandasthitanantakoti mahapunyatirtha ksetraparvata pattanaranya
gramagrha dehanivasa, asam khyakakoti sivalinga pujabhoganimitta
sevanu kula pipilikadi brahma paryantasthita sarvapranikoti samraksanartham
bhakta samraksanartha mangi krtanandakalyana gunayuta, upamanarahita,
aparimita saundaryadivyamangala vigrahasvarupa sri bhadrakali sahita
srivirabhadresvara pratyaksa lilavataracaranaravinda yathartha
darsanartham srivirabhadrasvami prityartham sakalavidhaphala purusartha
siddhyartham srivirabhadrasahasranamamantrajapam karisye ।

atha srivirabhadrasahasranamavalih ।
Om sambhave namah ।
Om sivaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om sitikanthaya namah ।
Om vrsadhvajaya namah ।
Om daksadhvaraharaya namah ।
Om daksaya namah ।
Om kruradanavabhanjanaya namah ।
Om kapardine namah ।
Om kalavidhvamsine namah । 10 ।

Om kapaline namah ।
Om karunarnavaya namah ।
Om saranagataraksaikanipunaya namah ।
Om nilalohitaya namah ।
Om nirisaya namah ।
Om nirbhayaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om gambhiraninadaya namah । 20 ।

Om bhimaya namah ।
Om bhayankarasvarupadhrte namah ।
Om purandaradi girvanavandyamanapadambujaya namah ।
Om samsaravaidyaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvabhesajabhesajaya namah ।
Om mrtyunjayaya namah ।
Om krttivasase namah ।
Om tryambakaya namah ।
Om tripurantakaya namah । 30 ।

Om vrndaravrndamandaraya namah ।
Om mandaracalamandanaya namah ।
Om kundenduharaniharaharagaurasamaprabhaya namah ।
Om rajarajasakhaya namah ।
Om srimate namah ।
Om rajivayatalocanaya namah ।
Om mahanataya namah ।
Om mahakalaya namah ।
Om mahasatyaya namah ।
Om mahesvaraya namah । 40 ।

Om utpattisthitisamharakaranaya namah ।
Om anandakarmakaya namah ।
Om saraya namah ।
Om suraya namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om varijasanapujitaya namah ।
Om virasimhasanarudhaya namah ।
Om viramaulisikhamanaye namah ।
Om virapriyaya namah ।
Om virarasaya namah । 50 ।

Om virabhasanatatparaya namah ।
Om virasangramavijayine namah ।
Om viraradhanatositaya namah ।
Om viravrataya namah ।
Om viradrupaya namah ।
Om visvacaitanyaraksakaya namah ।
Om virakhadgaya namah ।
Om bharasaraya namah ।
Om merukodandamanditaya namah ।
Om virottamangaya namah । 60 ।

Om srngaraphalakaya namah ।
Om vividhayudhaya namah ।
Om nanasanaya namah ।
Om nataratimandalaya namah ।
Om nagabhusanaya namah ।
Om naradastutisantustaya namah ।
Om nagalokapitamahaya namah ।
Om sudarsanaya namah ।
Om sudhakayaya namah ।
Om surarativimardanaya namah । 70 ।

Om asahayaya namah ।
Om parasmai namah ।
Om sarvasahayaya namah ।
Om sampradayakaya namah ।
Om kamadaya namah ।
Om visabhuje namah ।
Om yogine namah ।
Om bhogindrancitakundalaya namah ।
Om upadhyayaya namah ।
Om daksaripave namah । (daksavatave) 80 ।

Om kaivalyanidhaye namah ।
Om acyutaya namah ।
Om sattvaya namah ।
Om rajase namah ।
Om tamase namah ।
Om sthulaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om antarbahiravyayaya namah ।
Om bhuve namah ।
Om adbhyah namah । 90 ।

Om jvalanaya namah ।
Om vayave namah । (vayudevaya)
Om gaganaya namah ।
Om trijagadgurave namah ।
Om niradharaya namah ।
Om niralambaya namah ।
Om sarvadharaya namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om bhasvaraya namah ।
Om bhagavate namah । 100 ।

Om bhalanetraya namah ।
Om bhavajasamharaya namah ।
Om vyalabaddhajatajutaya namah ।
Om balacandrasikhamanaye namah ।
Om aksayyaya namah । (aksayaikaksaraya)
Om ekaksaraya namah ।
Om dustasiksakaya namah ।
Om sistaraksitaya namah । (sistaraksakaya)
Om daksapaksesubahulyavanalilagajaya namah । (paksa)
Om rjave namah । 110 ।

Om yajnangaya namah ।
Om yajnabhuje namah ।
Om yajnaya namah ।
Om yajnesaya namah ।
Om yajanesvaraya namah ।
Om mahayajnadharaya namah ।
Om daksasampurnahutikausalaya namah ।
Om mayamayaya namah ।
Om mahakayaya namah ।
Om mayatitaya namah । 120 ।

Om manoharaya namah ।
Om maradarpaharaya namah ।
Om manjave namah ।
Om mahisutadinapriyaya namah ।
Om saumyaya namah । (kamyayah)
Om samaya namah ।
Om asamaya namah । (anaghaya)
Om anantaya namah ।
Om samanarahitaya namah ।
Om haraya namah । 130 ।

Om somaya namah ।
Om anekakaladhamne namah ।
Om vyomakesaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om gurave namah ।
Om suragurave namah ।
Om gudhaya namah ।
Om guharadhanatositaya namah ।
Om gurumantraksaraya namah ।
Om gurave namah । 140 ।

Om paraya namah ।
Om paramakaranaya namah ।
Om kalaye namah ।
Om kaladhyaya namah ।
Om nitijnaya namah ।
Om karalasurasevitaya namah ।
Om kamaniyaravicchayaya namah । (kamaniyaravicchayanandanaya)
Om nandananandavardhanaya namah । namah । (nandavardhanaya)
Om svabhaktapaksaya namah ।
Om prabalaya namah । 150 ।

Om svabhaktabalavardhanaya namah ।
Om svabhaktaprativadine namah ।
Om indramukhacandravituntudaya namah ।
Om sesabhusaya namah ।
Om visesajnaya namah ।
Om tositaya namah ।
Om sumanase namah ।
Om sudhiye namah ।
Om dusakabhijanoddhutadhumaketave namah ।
Om sanatanaya namah । 160 ।

Om durikrtaghapatalaya namah ।
Om corikrtaya namah । (urikrtasukhavrajaya)
Om sukhaprajaya namah ।
Om purikrtesukodandaya namah ।
Om nirvairikrtasangaraya namah ।
Om brahmavide namah ।
Om brahmanaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om jagatpataye namah । 170 ।

Om brahmesvaraya namah ।
Om brahmamayaya namah ।
Om parabrahmatmakaya namah ।
Om prabhave namah ।
Om nadapriyaya namah ।
Om nadamayaya namah ।
Om nadabindave namah ।
Om nagesvaraya namah ।
Om adimadhyantarahitaya namah ।
Om vedaya namah । 180 ।

Om vedavidam varaya namah ।
Om istaya namah ।
Om visistaya namah ।
Om tustaghnaya namah ।
Om pustidaya namah ।
Om pustivardhanaya namah ।
Om kastadaridryanirnasaya namah ।
Om dustavyadhiharaya namah ।
Om haraya namah ।
Om padmasanaya namah । 190 ।

Om padmakaraya namah ।
Om navapadmasanarcitaya namah ।
Om nilambujadalasyamaya namah ।
Om nirmalaya namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ।
Om nilajimutasankasaya namah ।
Om kalakandharabandhuraya namah ।
Om japakusumasantustaya namah ।
Om japahomarccanapriyaya namah । (janapriyaya, homapriyaya, arcanapriyaya)
Om jagadadaye namah । 200 ।

Om anadisaya namah । (anandesaya)
Om ajagavandharakautukaya namah ।
Om purandarastutanandaya namah ।
Om pulindaya namah ।
Om punyapanjaraya namah ।
Om paulastyacalitollolaparvataya namah ।
Om pramadakaraya namah ।
Om karanaya namah ।
Om karanaya namah ।
Om karmakaraniyagranyai namah । (kartre, karaniyaya, agranyai) 210 ।

Om drdhaya namah ।
Om karidaityendravasanaya namah ।
Om karunapuravaridhaye namah ।
Om kolahalapriyaya namah । (kolahalaya)
Om pritaya namah । (preyase)
Om suline namah ।
Om vyalakapalabhrte namah ।
Om kalakutagalaya namah ।
Om kridalilakrtajagattrayaya namah ।
Om digambaraya namah । 220 ।

Om dinesesaya namah ।
Om dhimate namah ।
Om dhiraya namah ।
Om dhurandharaya namah ।
Om dikkaladyanavacchinnaya namah ।
Om dhurjataye namah ।
Om dhutadurgataye namah । (dhutadurvrttaye)
Om kamaniyaya namah ।
Om karalasyaya namah ।
Om kalikalmasasudanaya namah । 230 ।

Om karavirarunambhojakalharakusumarpitaya namah ।
Om kharaya namah ।
Om manditadordandaya namah ।
Om kharupaya namah ।
Om kalabhanjanaya namah ।
Om kharamsumandalamukhaya namah ।
Om khanditaratimandalaya namah ।
Om ganesaganitaya namah ।
Om aganyaya namah ।
Om punyarasaye namah । 240 ।

Om sukhodayaya namah ।
Om ganadhipakumaradiganakairavabandhavaya namah ।
Om ghanaghosabrhannadaghanikrtasunupuraya namah ।
Om ghanacarcitasinduraya namah । (ghanacarcitasindhuraya)
Om ghantabhisanabhairavaya namah ।
Om paraparaya namah । (caracaraya)
Om balaya namah । (acalaya)
Om anantaya namah ।
Om caturaya namah ।
Om cakrabandhakaya namah । 250 ।

Om caturmukhamukhambhojacaturastutitosanaya namah ।
Om chalavadine namah ।
Om chalaya namah ।
Om santaya namah ।
Om chandasaya namah ।
Om chandasapriyaya namah ।
Om chinnacchaladidurvadacchinnasattantratantrikaya namah ।
(ghanacchaladidurvadabhinnasattantratantrikaya)
Om jadikrtamahavajraya namah ।
Om jambharataye namah ।
Om natonnataya namah । 260 ।

Om jagadadharaya namah । (jagadadharabhuve)
Om bhutesaya namah ।
Om jagadantaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om jharjharadhvanisamyuktajhankararavabhusanaya namah ।
Om jhatine namah ।
Om vipaksavrksaughajhanjhamarutasannibhaya namah ।
Om pravarnancitapatrankaya namah ।
Om pravarnadyaksaravrajaya namah ।
Om ta-varnabindusamyuktaya namah । 270 ।

Om tankarahrtadiggajaya namah ।
Om tha-varnapuradvidalaya namah ।
Om tha-varnagradalaksaraya namah ।
Om tha-varnayutasadyantraya namah ।
Om thaja-jaksarapurakaya namah ।
Om damarudhvanisamraktaya namah । (damarudhvanisuraktaya)
Om dambaranandatandavaya namah ।
Om dandandhaghosapramodadambaraya namah ।
Om ganatandavaya namah ।
Om dhakkapatahasupritaya namah । 280 ।

Om dhakkaravavasanugaya namah ।
Om dhakkaditalasantustaya namah ।
Om todibaddhastutipriyaya namah ।
Om tapasvirupaya namah ।
Om tapanaya namah । (tapasaya)
Om taptakancanasannibhaya namah ।
Om tapasvivadanambhojakarunyataranidyutaye namah ।
Om dhagadivadasauhardasthitaya namah ।
Om samyaminam varaya namah ।
Om sthanave namah । 290 ।

Om tandunutipritaya namah ।
Om sthitaye namah ।
Om sthavaraya namah ।
Om jangamaya namah ।
Om darahasananambhojadantahiravalidyutaye namah ।
Om darvikarangatabhujaya namah ।
Om durvaraya namah ।
Om duhkhadurgaghne namah । (duhkhadurgahartre)
Om dhanadhipasakhye namah ।
Om dhiraya namah । (dhairyaya) (dharmaya) 300 ।

Om dharmadharmaparayanaya namah । –
Om dharmadhvajaya namah ।
Om danasaundaya namah । (danabhandaya)
Om dharmakarmaphalapradaya namah ।
Om pasupasaharaya namah । (tamo’paharaya)
Om sarvaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om paraparaya namah ।
Om parasudhrte namah । 310 ।

Om pavitraya namah ।
Om sarvapavanaya namah ।
Om phalgunastutisantustaya namah ।
Om phalgunagrajavatsalaya namah ।
Om phalgunarjitasangramaphalapasupatapradaya namah ।
Om balaya namah ।
Om bahuvilasangaya namah ।
Om bahuliladharaya namah ।
Om bahave namah ।
Om barhirmukhaya namah । 320 ।

Om suraradhyaya namah ।
Om balibandhanabandhavaya namah ।
Om bhayankaraya namah ।
Om bhavaharaya namah ।
Om bhargaya namah ।
Om bhayaharaya namah ।
Om bhavaya namah ।
Om bhalanalaya namah ।
Om bahubhujaya namah ।
Om bhasvate namah । 330 ।

Om sadbhaktavatsalaya namah ।
Om mantraya namah ।
Om mantraganaya namah ।
Om mantrine namah ।
Om mantraradhanatositaya namah ।
Om mantrayajnaya namah । (mantravijnaya namah ।
Om mantravadine namah ।
Om mantrabijaya namah ।
Om mahanmahase namah । (mahanmanase)
Om yantraya namah । 340 ।

Om yantramayaya namah ।
Om yantrine namah ।
Om yantrajnaya namah ।
Om yantravatsalaya namah ।
Om yantrapalaya namah ।
Om yantraharaya namah ।
Om trijagadyantravahakaya namah ।
Om rajatadrisadavasaya namah ।
Om ravindusikhilocanaya namah ।
Om ratisrantaya namah । 350 ।

Om jitasrantaya namah ।
Om rajanikarasekharaya namah ।
Om lalitaya namah ।
Om lasyasantustaya namah ।
Om labdhograya namah ।
Om laghusahasaya namah ।
Om laksminijakaraya namah ।
Om laksyalaksanajnaya namah ।
Om lasanmataye namah ।
Om varisthaya namah । 360 ।

Om varadaya namah ।
Om vandyaya namah ।
Om varadanaparaya namah । namah । (varapradaya)
Om vasine namah ।
Om vaisvanarancitabhujaya namah ।
Om varenyaya namah ।
Om visvatomukhaya namah ।
Om saranartiharaya namah ।
Om santaya namah ।
Om sankaraya namah । 370 ।

Om sasisekharaya namah ।
Om sarabhaya namah ।
Om sambararataye namah ।
Om bhasmoddhulitavigrahaya namah ।
Om sattrimsattattvavidrupaya namah ।
Om sanmukhastutitosanaya namah ।
Om sadaksaraya namah ।
Om saktiyutaya namah ।
Om satpadadyarthakovidaya namah । (satpadardharthakovidaya)
Om sarvajnaya namah । 380 ।

Om sarvasarvesaya namah ।
Om sarvada”nandakarakaya namah ।
Om sarvavide namah ।
Om sarvakrte namah ।
Om sarvasmai namah ।
Om sarvadaya namah ।
Om sarvatomukhaya namah ।
Om haraya namah ।
Om paramakalyanaya namah ।
Om haricarmadharaya namah । 390 ।

Om parasmaiya namah ।
Om harinardhakaraya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om harikotisamaprabhaya namah ।
Om devadevaya namah ।
Om jagannathaya namah ।
Om devesaya namah ।
Om devavallabhaya namah ।
Om devamaulisikharatnaya namah ।
Om devasurasutositaya namah । (devasuranutaya) (unnataya) 400 ।

Om surupaya namah ।
Om suvrataya namah ।
Om suddhaya namah ।
Om sukarmane namah । (sukarmine)
Om susthiraya namah ।
Om sudhiye namah ।
Om surottamaya namah ।
Om suphaladaya namah ।
Om suracintamanaye namah ।
Om subhaya namah । 410 ।

Om kusaline namah ।
Om vikramaya namah ।
Om tarkkaya namah ।
Om kundalikrtakundaline namah ।
Om khandendukarakaya namah । (khandendukorakaya)
Om jatajutaya namah ।
Om kalanaladyutaye namah ।
Om vyaghracarmambaradharaya namah ।
Om vyaghrograbahusahasaya namah ।
Om vyalopavitine namah । (vyalopavitavilasate) 420 ।

Om vilasacchonatamarasambakaya namah ।
Om dyumanaye namah ।
Om taranaye namah ।
Om vayave namah ।
Om salilaya namah ।
Om vyomne namah ।
Om pavakaya namah ।
Om sudhakaraya namah ।
Om yajnapataye namah ।
Om astamurtaye namah । 430 ।

Om krpanidhaye namah ।
Om cidrupaya namah ।
Om cidghananandakandaya namah ।
Om cinmayaya namah ।
Om niskalaya namah ।
Om nirdvandvaya namah ।
Om nisprabhaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om nirgunaya namah ।
Om nirgatamayaya namah । 440 ।

Om vyomakesaya namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om namarupaya namah ।
Om samadhuraya namah ।
Om kamacarine namah ।(kamajaraye)
Om kaladharaya namah ।
Om jambunadaprabhaya namah ।
Om jagrajjanmadirahitaya namah । (jagrate, janmadirahitaya) 450 ।

Om ujjvalaya namah ।
Om sarvajantunam janakaya namah । (sarvajantujanakaya)
Om janmaduhkhapanodanaya namah ।
Om pinakapanaye namah ।
Om akrodhaya namah ।
Om pingalayatalocanaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om pasupataye namah ।
Om pavanaya namah । (papanasakaya)
Om pramathadhipaya namah । 460 ।

Om pranavaya namah । (pranutaya)
Om kamadaya namah ।
Om kantaya namah ।
Om sripradaya namah । (sridevidivyalocanaya)
Om divyalocanaya namah ।
Om pranatartiharaya namah ।
Om pranaya namah ।
Om paranjyotise namah ।
Om paratparaya namah ।
Om tustaya namah । 470 ।

Om tuhinasailadhivasaya namah ।
Om stotrvarapradaya namah । (stotravarapriyaya)
Om istakamyarthaphaladaya namah ।
Om srstikartre namah ।
Om marutpataye namah ।
Om bhrgvatrikanvajabalihrtpadmahimadidhitaye namah ।
Om (bhargavangirasatreyanetrakumudatuhinadidhitaye)
Om kratudhvamsine namah ।
Om kratumukhaya namah ।
Om kratukotiphalapradaya namah । 480 ।

Om kratave namah ।
Om kratumayaya namah ।
Om kruradarpaghnaya namah ।
Om vikramaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om dadhicihrdayanandaya namah ।
Om dadhicyadisupalakaya namah । (dadhicicchavipalakaya)
Om dadhicivanchitasakhaya namah ।
Om dadhicivaradaya namah ।
Om anaghaya namah । 490 ।

Om satpathakramavinyasaya namah ।
Om jatamandalamanditaya namah ।
Om saksitrayimayaya namah । (saksatrayimayaya)
Om carukaladharakapardabhrte namah ।
Om markandeyamunipritaya namah । (markandeyamunipriyaya)
Om mrdaya namah ।
Om jitaparetaraje namah ।
Om mahirathaya namah ।
Om vedahayaya namah ।
Om kamalasanasarathaye namah । 500 ।

Om kaundinyavatsavatsalyaya namah ।
Om kasyapodayadarpanaya namah ।
Om kanvakausikadurvasahrdguhantarnidhaye namah ।
Om nijaya namah ।
Om kapilaradhanapritaya namah ।
Om karpuradhavaladyutaye namah ।
Om karunavarunaya namah ।
Om kalinayanotsavasangaraya namah ।
Om ghrnaikanilayaya namah ।
Om gudhatanave namah । 510 ।

Om muraharapriyaya namah । (mayaharipriyaya)
Om ganadhipaya namah ।
Om gunanidhaye namah ।
Om gambhirancitavakpataye namah ।
Om vighnanasaya namah ।
Om visalaksaya namah ।
Om vighnarajaya namah ।
Om visesavide namah ।
Om saptayajnayajaya namah ।
Om saptajihvaya namah । (saptajihvarasanasamharaya) 520 ।

Om jihvatisamvaraya namah ।
Om asthimala”vilasirase namah ।
Om vistaritajagadbhujaya namah ।
Om nyastakhilasrajastokavibhavaya namah । (vyastakhilasraje astokavibhavaya)
Om prabhave namah ।
Om isvaraya namah ।
Om bhutesaya namah ।
Om bhuvanadharaya namah ।
Om bhutidaya namah ।
Om bhutibhusanaya namah । 530 ।

Om bhutatmakatmakaya namah । (bhusthitajivatmakaya)
Om bhurbhuvadi ksemakaraya namah ।
Om sivaya namah ।
Om anoraniyase namah ।
Om mahato mahiyase namah ।
Om vagagocaraya namah ।
Om anekavedavedantatattvabijaya namah ।
Om taponidhaye namah ।
Om mahavanavilasaya namah ।
Om atipunyanamne namah । 540 ।

Om sadasucaye namah ।
Om mahisasuramardinyah nayanotsavasangaraya namah ।
Om sitikanthaya namah ।
Om siladadi maharsinatibhajanaya namah । (siladaprasannahasannatabhajanaya)
Om girisaya namah ।
Om gispataye namah ।
Om gitavadyanrtyastutipriyaya namah । namah । (stutigitavadyavrttapriyaya)
Om sukrtibhih angikrtaya namah । (angikrtasukrtine)
Om srngararasajanmabhuve namah ।
Om bhrngitandavasantusthaya namah । 550 ।

Om mangalaya namah ।
Om mangalapradaya namah ।
Om muktendranilatatankaya namah ।
Om muktaharavibhusitaya namah । (isvaraya)
Om saktasajjanasadbhavaya namah ।
Om bhuktimuktiphalapradaya namah ।
Om surupaya namah ।
Om sundaraya namah ।
Om suklaya namah ।
Om dharmaya namah । 560 ।

Om sukrtavigrahaya namah ।
Om jitamaradrumaya namah ।
Om sarvadevarajaya namah ।
Om asameksanaya namah ।
Om divaspatisahasraksaviksanavalitosakaya namah । (viksanastutitosanaya)
Om divyanamamrtarasaya namah ।
Om divakarapataye namah । (divaukahpataye)
Om prabhave namah ।
Om pavakapranasanmitraya namah ।
Om prakhyatordhvajvalanmahase namah । (prakhyataya, urdhvajvalanmahase) 570 ।

Om prakrstabhanave namah ।
Om purusaya namah ।
Om purodasabhuje isvaraya namah ।
Om samavartine namah ।
Om pitrpataye namah ।
Om dharmaratsamanaya namah । (dharmarajaya, damanaya)
Om yamine namah ।
Om pitrkananasantustaya namah ।
Om bhutanayakanayakaya namah ।
Om nayanvitaya namah । (natanuyayine) 580 ।

Om surapataye namah ।
Om nanapunyajanasrayaya namah ।
Om nairrtyadi maharaksasendrastutayaso’mbudhaye namah ।
Om pracetase namah ।
Om jivanapataye namah ।
Om dhrtapasaya namah । (jitapasaya)
Om digisvaraya namah ।
Om dhirodaragunambhodhikaustubhaya namah ।
Om bhuvanesvaraya namah ।
Om sadanubhogasampurnasauhardaya namah । (sadanubhogasampurnasauhrdaya) 590 ।

Om sumanojjvalaya namah ।
Om sadagataye namah ।
Om sararasaya namah ।
Om sajagatpranajivanaya namah ।
Om rajarajaya namah ।
Om kinnaresaya namah ।
Om kailasasthaya namah ।
Om dhanapradaya namah ।
Om yaksesvarasakhaya namah ।
Om kuksiniksiptanekavismayaya namah । 600 ।

Om isanaya namah । (isvaraya)
Om sarvavidyanamisvaraya namah । (sarvavidyesaya)
Om vrsalanchanaya namah ।
Om indradidevavilasanmauliramyapadambujaya namah ।
Om visvakarma”srayaya namah ।
Om visvatobahave namah ।
Om visvatomukhaya namah ।
Om visvatah pramadaya namah ।
Om visvanetraya namah ।
Om visvesvaraya namah । 610 ।

Om vibhave namah ।
Om siddhantaya namah ।
Om siddhasankalpaya namah ।
Om siddhagandharvasevitaya namah ।
Om siddhidaya namah ।
Om suddhahrdayaya namah ।
Om sadyojatananaya namah ।
Om sivaya namah ।
Om srimayaya namah ।
Om srikataksangaya namah । 620 ।

Om srinamne namah ।
Om sriganesvaraya namah ।
Om sridaya namah ।
Om srivamadevasyaya namah ।
Om srikanthaya namah । (sriyai)
Om sripriyankaraya namah ।
Om ghoraghadhvantamartandaya namah ।
Om ghoretaraphalapradaya namah ।
Om ghoraghoramahayantrarajaya namah ।
Om ghoramukhambujaya namah । namah । (ghoramukhambujataya) 630 ।

Om susirasupritatattvadyagamajanmabhuve namah ।
Om tattvamasyadi vakyarthaya namah ।
Om tatpurvamukhamanditaya namah ।
Om asapasavinirmuktaya namah ।
Om sesabhusanabhusitaya namah । (subhabhusanabhusitaya)
Om dosakaralasanmaulaye namah ।
Om isanamukhanirmalaya namah ।
Om pancavaktraya namah ।
Om dasabhujaya namah ।
Om pancasadvarnanayakaya namah । 640 ।

Om pancaksarayutaya namah ।
Om pancapancasulocanaya namah ।
Om varnasramagurave namah ।
Om sarvavarnadharaya namah ।
Om priyankaraya namah ।
Om karnikararkadutturapurnapujaphalapradaya namah ।
Om yogindrahrdayanandaya namah ।
Om yogine namah । (yogaya)
Om yogavidam varaya namah ।
Om yogadhyanadisantustaya namah । 650 ।

Om ragadirahitaya namah ।
Om ramaya namah ।
Om bhavambhodhiplavaya namah ।
Om bandhamocakaya namah ।
Om bhadradayakaya namah ।
Om bhaktanuraktaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om sadbhaktidaya namah ।
Om bhaktibhavanaya namah ।
Om anadinidhanaya namah । 660 ।

Om abhistaya namah ।
Om bhimakantaya namah ।
Om arjunaya namah ।
Om balaya namah ।
Om aniruddhaya namah ।
Om satyavadine namah ।
Om sadanandasrayaya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om sarvavidyanamalayaya namah । (sarvavidyalayaya)
Om sarvakarmanamadharaya namah । (sarvakarmadharaya) 670 ।

Om sarvalokanamalokaya namah । (sarvalokalokaya)
Om mahatmanamavirbhavaya namah ।
Om ijyapurtestaphaladaya namah ।
Om icchasaktyadisamsrayaya namah ।
Om inaya namah ।
Om sarvamararadhyaya namah ।
Om isvaraya namah ।
Om jagadisvaraya namah ।
Om rundapingalamadhyasthaya namah ।
Om rudraksancitakandharaya namah । (rudrasriye, naravacakaya) 680 ।

Om
Om runditadharabhaktyadiriditaya namah ।
Om savanasanaya namah ।
Om uruvikramabahulyaya namah ।
Om urvyadharaya namah ।
Om dhurandharaya namah ।
Om uttarottarakalyanaya namah ।
Om uttamottamanayakaya namah । (uttamaya uttamanayakaya)
Om urujanutadidvrndaya namah ।
Om urdhvaretase namah । 690 ।

Om manoharaya namah ।
Om uhitanekavibhavaya namah ।
Om uhitamnayamandalaya namah ।
Om rsisvarastutipritaya namah ।
Om rsivakyapratisthitaya namah ।
Om rgadinigamadharaya namah ।
Om rjukarmane namah । (rjicarmane)
Om manojavaya namah । (manarjave)
Om rupadivisayadharaya namah ।
Om rupatitaya namah । 700 ।

Om rsisvaraya namah ।
Om rupalavanyasamyuktaya namah ।
Om rupanandasvarupadhrte namah ।
Om lulitanekasangramaya namah ।
Om lupyamanaripuvajraya namah ।
Om luptakrurandhakaharayaya namah ।
Om lukarancitayantradhrte namah ।
Om lukaradivyadhiharaya namah ।
Om lusvarancitayantrayuje namah । (lusvarancitayantrayojanaya)
Om lusadi girisaya namah । 710 ।

Om paksaya namah ।
Om khalavacamagocaraya namah ।
Om esyamanaya namah ।
Om natajana ekaccitaya namah । (natajanaya, ekaccitaya)
Om drdhavrataya namah ।
Om ekaksaramahabijaya namah ।
Om ekarudraya namah ।
Om advitiyakaya namah ।
Om aisvaryavarnanamankaya namah ।
Om aisvaryaprakarojjvalaya namah । 720 ।

Om airavanadi laksmisaya namah ।
Om aihikamusmikapradatre namah ।
Om osadhisasikharatnaya namah ।
Om onkaraksarasamyutaya namah ।
Om sakaladevanamokase namah । (sakaladivaukase)
Om ojorasaye namah ।
Om ajadyajaya namah । (ajadyajaya)
Om audaryajivanaparaya namah ।
Om aucityamanijanmabhuve namah ।
Om udasinaikagirisaya namah । (udasinaya, ekagirisaya) 730 ।

Om utsavotsavakaranaya namah । (utsavaya, utsavakaranaya)
Om angikrtasadangangaya namah ।
Om angaharamahanataya namah ।
Om angajangajabhasmangaya namah ।
Om mangalayatavigrahaya namah ।
Om kah kim tvadanu devesaya namah ।
Om kah kinnu varadapradaya namah ।
Om kah kinnu bhaktasantapaharaya namah ।
Om karunyasagaraya namah ।
Om stotumicchunam stotavyaya namah । 740 ।

Om saranarthinam mantavyaya namah । (smaranartinam mantavyaya)
Om dhyanaikanisthanam dhyeyaya namah ।
Om dhamnah paramapurakaya namah । (dhamne, paramapurakaya)
Om bhaganetraharaya namah ।
Om putaya namah ।
Om sadhudusakabhisanaya namah । (sadhudusanabhisanaya namah ।
Om bhadrakalimanorajaya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om satkarmasarathaye namah ।
Om sabhyaya namah । 750 ।

Om sadhave namah ।
Om sabharatnaya namah ।
Om saundaryagirisekharaya namah ।
Om sukumaraya namah ।
Om saukhyakaraya namah ।
Om sahisnave namah ।
Om sadhyasadhanaya namah ।
Om nirmatsaraya namah ।
Om nisprapancaya namah ।
Om nirlobhaya namah । 760 ।

Om nirgunaya namah ।
Om nayaya namah ।
Om vitabhimanaya namah । (nirabhimanaya)
Om nirjataya namah ।
Om niratankaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om kalatrayaya namah ।
Om kaliharaya namah ।
Om netratrayavirajitaya namah ।
Om agnitrayanibhangaya namah । 770 ।

Om bhasmikrtapuratrayaya namah ।
Om krtakaryaya namah ।
Om vratadharaya namah ।
Om vratanasaya namah ।
Om pratapavate namah ।
Om nirastadurvidhaye namah ।
Om nirgatasaya namah ।
Om nirvananiradhaye namah ।
Om sarvahetunam nidanaya namah ।
Om niscitarthesvaresvaraya namah । 780 ।

Om advaitasambhavamahase namah । (advaitasambhavamahattejase)
Om sanirvyajaya namah । (anirvyajaya)
Om urdhvalocanaya namah ।
Om apurvapurvaya namah ।
Om paramaya namah । (yasmai)
Om sapurvaya namah । (purvasmai)
Om purvapurvadise namah ।
Om atindriyaya namah ।
Om satyanidhaye namah ।
Om akhandanandavigrahaya namah । 790 ।

Om adidevaya namah ।
Om prasannatmane namah ।
Om aradhakajanestadaya namah । (aradhitajanestadaya)
Om sarvadevamayaya namah ।
Om sarvasmai namah ।
Om jagadvyasaya namah । (jagadvasase)
Om sulaksanaya namah ।
Om sarvantaratmane namah ।
Om sadrsaya namah ।
Om sarvalokaikapujitaya namah । 800 ।

Om puranapurusaya namah ।
Om punyaya namah ।
Om punyaslokaya namah ।
Om sudhamayaya namah ।
Om purvaparajnaya namah ।
Om purajite namah ।
Om purvadevamararcitaya namah ।
Om prasannadarsitamukhaya namah ।
Om pannagavalibhusanaya namah ।
Om prasiddhaya namah । 810 ।

Om pranatadharaya namah ।
Om pralayodbhutakaranaya namah ।
Om jyotirmayaya namah ।
Om jvaladdamstraya namah ।
Om jyotirmalavalivrtaya namah ।
Om jajjvalyamanaya namah ।
Om jvalananetraya namah ।
Om jaladharadyutaye namah ।
Om krpambhorasaye namah ।
Om amlanaya namah । 820 ।

Om vakyapustaya namah ।
Om aparajitaya namah ।
Om ksapakaraya namah ।
Om arkakotiprabhakaraya namah ।
Om karunakaraya namah ।
Om ekamurtaye namah ।
Om tridhamurtaye namah ।
Om divyamurtaye namah ।
Om anakulaya namah । namah । (dinanukulaya)
Om anantamurtaye namah । 830 ।

Om aksobhyaya namah ।
Om krpamurtaye namah ।
Om sukirtidhrte namah ।
Om akalpitamaratarave namah ।
Om akamitasukamaduhe namah ।
Om acintitamahacintamanaye namah ।
Om devasikhamanaye namah ।
Om atindriyaya namah ।
Om ajitaya namah । (urjitaya)
Om pramsave namah । 840 ।

Om brahmavisnvadivanditaya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om maricaye namah ।
Om bhimaya namah ।
Om ratnasanusarasanaya namah ।
Om sambhavaya namah ।
Om atindriyaya namah ।
Om vaidyaya namah । (vainyaya)
Om visvarupine namah ।
Om niranjanaya namah । 850 ।

Om vasudaya namah ।
Om subhujaya namah ।
Om naikamayaya namah ।
Om avyayaya namah । (bhavyaya)
Om pramadanaya namah ।
Om agadaya namah ।
Om rogahartre namah ।
Om sarasanavisaradaya namah ।
Om mayavisvadanaya namah । (mayine, visvadanaya)
Om vyapine namah । 860 ।

Om pinakakarasambhavaya namah ।
Om manovegaya namah ।
Om manorupine namah ।
Om purnaya namah ।
Om purusapungavaya namah ।
Om sabdadigaya namah ।
Om gabhiratmane namah ।
Om komalangaya namah ।
Om prajagaraya namah ।
Om trikalajnaya namah । 870 ।

Om munaye namah ।
Om saksine namah ।
Om paparaye namah ।
Om sevakapriyaya namah ।
Om uttamaya namah ।
Om sattvikaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om satyasandhaya namah ।
Om nirakulaya namah ।
Om rasaya namah । 880 ।

Om rasajnaya namah ।
Om sarajnaya namah ।
Om lokasaraya namah ।
Om rasatmakaya namah ।
Om pusadantabhide namah ।
Om avyagraya namah ।
Om daksayajnanisudanaya namah ।
Om devagranye namah ।
Om sivadhyanatatparaya namah ।
Om paramaya namah । 890 ।

Om subhaya namah ।
Om jayaya namah ।
Om jayadaye namah । (jararaye)
Om sarvaghasamanaya namah ।
Om bhavabhanjanaya namah ।
Om alankarisnave namah ।
Om acalaya namah ।
Om rocisnave namah ।
Om vikramottamaya namah ।
Om sabdagaya namah । 900 ।

Om pranavaya namah ।
Om vayave namah । (mayine)
Om amsumate namah ।
Om analatapahrte namah ।
Om nirisaya namah ।
Om nirvikalpaya namah ।
Om cidrupaya namah ।
Om jitasadhvasaya namah ।
Om uttaranaya namah ।
Om duskrtighne namah । 910 ।

Om durdharsaya namah ।
Om dussahaya namah ।
Om abhayaya namah ।
Om naksatramaline namah ।
Om nakesaya namah ।
Om svadhisthanasadasrayaya namah ।
Om akayaya namah ।
Om bhaktakayasthaya namah ।
Om kalajnanine namah ।
Om mahanataya namah । 920 ।

Om amsave namah ।
Om sabdapataye namah ।
Om yogine namah ।
Om pavanaya namah ।
Om sikhisarathaye namah ।
Om vasantaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om grismaya namah ।
Om pavanaya namah ।
Om pavanaya namah । 930 ।

Om amalaya namah । (analaya)
Om varave namah ।
Om visalyacaturaya namah ।
Om sivacatvarasamsthitaya namah ।
Om atmayogaya namah ।
Om samamnayatirthadehaya namah ।
Om sivalayaya namah ।
Om mundaya namah ।
Om virupaya namah ।
Om vikrtaye namah । 940 ।

Om dandaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om gunottamaya namah ।
Om devasuragurave namah ।
Om devaya namah ।
Om devasuranamaskrtaya namah ।
Om devasuramahamantraya namah ।
Om devasuramahasrayaya namah ।
Om divyaya namah ।
Om acintyaya namah । 950 ।

Om devata”tmane namah ।
Om isaya namah ।
Om anisaya namah ।
Om nagagragaya namah ।
Om nandisvaraya namah ।
Om nandisakhye namah ।
Om nandistutaparakramaya namah ।
Om nagnaya namah ।
Om nagavratadharaya namah ।
Om pralayakararupadhrte namah । – pralayakalarupadrse namah । 960 ।

Om sesvaraya namah । – svesaya
Om svargadaya namah ।
Om svargagaya namah ।
Om svaraya namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om svanaya namah ।
Om bijaksaraya namah ।
Om bijadhyaksaya namah ।
Om bijakartre namah ।
Om dharmakrte namah । 970 ।

Om dharmavardhanaya namah ।
Om daksayajnamahadvesine namah ।
Om visnukandharapatanaya namah ।
Om dhurjataye namah ।
Om khandaparasave namah ।
Om sakalaya namah ।
Om niskalaya namah ।
Om asamaya namah । – anaghaya namah ।
Om mrdaya namah ।
Om nataya namah । 980 ।

Om purayitre namah ।
Om punyakruraya namah ।
Om manojavaya namah ।
Om sadbhutaya namah ।
Om satkrtaya namah ।
Om santaya namah ।
Om kalakutaya namah ।
Om mahate namah ।
Om anaghaya namah ।
Om arthaya namah । 990 ।

Om anarthaya namah ।
Om mahakayaya namah ।
Om naikakarmasamanjasaya namah ।
Om bhusayaya namah ।
Om bhusanaya namah ।
Om bhutaye namah ।
Om bhusanaya namah ।
Om bhutavahanaya namah ।
Om sikhandine namah ।
Om kavacine namah । 1000 ।

Om suline namah ।
Om jatine namah ।
Om mundine namah ।
Om kundaline namah ।
Om mekhaline namah ।
Om musaline namah ।
Om khadgine namah ।
Om kankanikrtavasukaye namah । 1008 ।

iti srivirabhadrasahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Shri Veerbhadra Stotram:

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment