Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Virabhadra Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవీరభద్రసహస్రనామావలిః ॥
శ్రీశివాయ గురవే
శ్రీవీరభద్రసహస్రనామాది కదమ్బం
శ్రీవీరభద్రసహస్రనామావలిః ।
ప్రారమ్భః –
అస్య శ్రీవీరభద్రసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య నారాయణ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీవీరభద్రో దేవతా । శ్రీం బీజమ్ । హ్రీం శక్తిః ।
రం కీలకమ్ । మమోపాత్త దురితక్షయార్ధం చిన్తితఫలావాప్త్యర్థం అనన్తకోటి
బ్రహ్మాణ్డస్థిత దేవర్షి రాక్షసోరగ తిర్యఙ్మనుష్యాది సర్వప్రాణికోటి
క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృధ్యర్థం కల్పయుగ
మన్వన్తరాద్యనేకకాల స్థితానేకజన్మజన్మాన్తరార్జిత పాపపఞ్జర ద్వారా
సమాగత-ఆగామిసఞ్చితప్రారబ్ధకర్మ వశాత్సమ్భవిత ఋణరోగదారిద్ర్యజార
చోర మారీభయ, అగ్నిభయ-అతిశీత వాతో ష్ణాది భయ క్షామ డామర
యుద్ధశస్త్రమన్త్రయన్త్ర తన్త్రాది సర్వ భయ నివారణార్థం కామక్రోధలోభ
మోహమద మాత్సర్య రాగ ద్వేషాదర్పాసూయ, అహఙ్కారాది, అన్తశ్శతృ
వినాశనార్థం-కాలత్రయ కర్మ త్రయావస్థాత్రయ బాధిత షడూర్మి
సప్తవ్యసనేన్ద్రియ దుర్వికార దుర్గుణ దురహఙ్కార దుర్భ్రమ దురాలోచన –
దుష్కర్మ దురాపేక్షా దురాచారాది సర్వదుర్గుణ పరిహారార్థం పరదారగమన
పరద్రవ్యాపహరణ, అభక్ష్యా భక్షణ, జీవహింసాది కాయికదోష –
అనుచితత్వ – నిష్ఠుర తా పైశూన్యాది వాచికదోష-జనవిరుద్ద కార్యాపేక్ష
అనిష్ట చిన్తన ధనకాఙ్క్షాది మానస దోష పరిహారార్థం దేహాభిమాన మతి
మాన్ద్య, జడభావ నిద్రా నిషిద్ధకర్మ, ఆలస్య-చపలత్వ -కృతఘ్నతా,
విశ్వాస ఘాతుకతా పిశునత్వ, దురాశా, మాత్సర్య, అప్రలాప, అనృత,
పారుష్య, వక్రత్వ, మౌర్ఖ్య, పణ్డితమానిత్వ, దుర్మోహాది తామసగుణదోష
పరిహారార్థం, అశ్రేయో, దుర్మద, దురభిమాన, వైర, నిర్దాక్షిణ్య,
నిష్కారుణ్య, దుష్కామ్య, కాపట్య, కోప, శోక, డమ్బాది రజోగుణ దోష
నిర్మూల నార్థం, జన్మజన్మాన్త రార్జిత మహాపాత కోపపాతక సఙ్కీర్ణ
పాతక, మిశ్రపాతకాది సమస్త పాప పరిహారార్థం, దేహప్రాణ మనో
బుద్ధీన్ద్రి యాది దుష్ట సఙ్కల్ప వికల్పనాది దుష్కర్మా చరణాగత దుఃఖ
నాశనార్థం, వృక్ష విష బీజ విషఫల విషసస్య విషపదార్థ,
విషజీవజన్తువిషబుధ్యాది సర్వవిష వినాశనార్థం సకలచరాచర
వస్తుపదార్థజీవసఙ్కల్ప కర్మఫలానుభవ, శృఙ్గార సుగన్ధామృత
భక్తిజ్ఞానానన్ద వైభవ ప్రాప్త్యర్థం, శుద్ధసాత్వికశరీర ప్రాణమనో
బుద్ధీన్ద్రియ, పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యన్త, సర్వప్రకృతి స్వాభావిక
విరతి, వివేక, వితరణ, వినయ, దయా, సౌశీల్య, మేధా ప్రజ్ఞా
ధృతి, స్మృతి, శుద్ధి, సిద్ధి, సువిద్యా, సుతేజస్సుశక్తి,
సులక్ష్మీ, సుజ్ఞాన, సువిచార, సులక్షణ, సుకర్మ, సత్య, శౌచ,
శాన్త, శమ, దమ, క్షమా, తితీక్ష, సమాధాన, ఉపరతి, ధర్మ,
స్థైర్య, దాన, ఆస్తిక, భక్తిశ్రద్ధా, విశ్వాస, ప్రేమ, తపో,
యోగ, సుచిత్త, సునిశ్చయాది, సకల సమ్పద్గుణా వాప్త్యర్థం, నిరన్తర
సర్వకాల సర్వావస్థ, శివాశివచరణారవిన్ద పూజా భజన సేవాసక్త
నిశ్చల భక్తిశ్రద్ధాభివృధ్యనుకూల చిత్త ప్రాప్త్యర్థం, నిత్య త్రికాల
షట్కాల గురులిఙ్గ జఙ్గమ సేవారతి షడ్విధ లిఙ్గార్చనార్పణానుకూల సేవా
పరతన్త్ర సద్గుణయుక్త, సతీ సుత క్షేత్ర విద్యా బల యవ్వన పూజోపకరణ
భోగోపకరణ సర్వ పదార్థాలను కూలతా ప్రాప్త్యర్థమ్ । శ్రీమదనన్తకోటి
బ్రహ్మాణ్డస్థితానన్తకోటి మహాపుణ్యతీర్థ క్షేత్రపర్వత పట్టణారణ్య
గ్రామగృహ దేహనివాస, అసం ఖ్యాకకోటి శివలిఙ్గ పూజాభోగనిమిత్త
సేవాను కూల పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యన్తస్థిత సర్వప్రాణికోటి సంరక్షణార్థం
భక్త సంరక్షణార్థ మఙ్గీ కృతానన్దకల్యాణ గుణయుత, ఉపమానరహిత,
అపరిమిత సౌన్దర్యదివ్యమఙ్గల విగ్రహస్వరూప శ్రీ భద్రకాలీ సహిత
శ్రీవీరభద్రేశ్వర ప్రత్యక్ష లీలావతారచరణారవిన్ద యథార్థ
దర్శనార్థం శ్రీవీరభద్రస్వామి ప్రీత్యర్థం సకలవిధఫల పురుషార్థ
సిద్ధ్యర్థం శ్రీవీరభద్రసహస్రనామమన్త్రజపం కరిష్యే ।

అథ శ్రీవీరభద్రసహస్రనామావలిః ।
ఓం శమ్భవే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం శితికణ్ఠాయ నమః ।
ఓం వృషధ్వజాయ నమః ।
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం క్రూరదానవభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం కాలవిధ్వంసినే నమః । ౧౦ ।

ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కరుణార్ణవాయ నమః ।
ఓం శరణాగతరక్షైకనిపుణాయ నమః ।
ఓం నీలలోహితాయ నమః ।
ఓం నిరీశాయ నమః ।
ఓం నిర్భయాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరనినదాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరస్వరూపధృతే నమః ।
ఓం పురన్దరాది గీర్వాణవన్ద్యమానపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం సంసారవైద్యాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వభేషజభేషజాయ నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయాయ నమః ।
ఓం కృత్తివాససే నమః ।
ఓం త్ర్యమ్బకాయ నమః ।
ఓం త్రిపురాన్తకాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం వృన్దారవృన్దమన్దారాయ నమః ।
ఓం మన్దారాచలమణ్డనాయ నమః ।
ఓం కున్దేన్దుహారనీహారహారగౌరసమప్రభాయ నమః ।
ఓం రాజరాజసఖాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం రాజీవాయతలోచనాయ నమః ।
ఓం మహానటాయ నమః ।
ఓం మహాకాలాయ నమః ।
ఓం మహాసత్యాయ నమః ।
ఓం మహేశ్వరాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకారణాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దకర్మకాయ నమః ।
ఓం సారాయ నమః ।
ఓం శూరాయ నమః ।
ఓం మహాధీరాయ నమః ।
ఓం వారిజాసనపూజితాయ నమః ।
ఓం వీరసింహాసనారూఢాయ నమః ।
ఓం వీరమౌలిశిఖామణయే నమః ।
ఓం వీరప్రియాయ నమః ।
ఓం వీరరసాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం వీరభాషణతత్పరాయ నమః ।
ఓం వీరసఙ్గ్రామవిజయినే నమః ।
ఓం వీరారాధనతోషితాయ నమః ।
ఓం వీరవ్రతాయ నమః ।
ఓం విరాడ్రూపాయ నమః ।
ఓం విశ్వచైతన్యరక్షకాయ నమః ।
ఓం వీరఖడ్గాయ నమః ।
ఓం భారశరాయ నమః ।
ఓం మేరుకోదణ్డమణ్డితాయ నమః ।
ఓం వీరోత్తమాఙ్గాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం శృఙ్గారఫలకాయ నమః ।
ఓం వివిధాయుధాయ నమః ।
ఓం నానాసనాయ నమః ।
ఓం నతారాతిమణ్డలాయ నమః ।
ఓం నాగభూషణాయ నమః ।
ఓం నారదస్తుతిసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం నాగలోకపితామహాయ నమః ।
ఓం సుదర్శనాయ నమః ।
ఓం సుధాకాయాయ నమః ।
ఓం సురారాతివిమర్దనాయ నమః । ౭౦ ।

ఓం అసహాయాయ నమః ।
ఓం పరస్మై నమః ।
ఓం సర్వసహాయాయ నమః ।
ఓం సామ్ప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం విషభుజే నమః ।
ఓం యోగినే నమః ।
ఓం భోగీన్ద్రాఞ్చితకుణ్డలాయ నమః ।
ఓం ఉపాధ్యాయాయ నమః ।
ఓం దక్షరిపవే నమః । (దక్షవటవే) ౮౦ ।

ఓం కైవల్యనిధయే నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం సత్త్వాయ నమః ।
ఓం రజసే నమః ।
ఓం తమసే నమః ।
ఓం స్థూలాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం అన్తర్బహిరవ్యయాయ నమః ।
ఓం భువే నమః ।
ఓం అద్భ్యః నమః । ౯౦ ।

ఓం జ్వలనాయ నమః ।
ఓం వాయవే నమః । (వాయుదేవాయ)
ఓం గగనాయ నమః ।
ఓం త్రిజగద్గురవే నమః ।
ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం సర్వాధారాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం భాస్వరాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః । ౧౦౦ ।

ఓం భాలనేత్రాయ నమః ।
ఓం భావజసంహరాయ నమః ।
ఓం వ్యాలబద్ధజటాజూటాయ నమః ।
ఓం బాలచన్ద్రశిఖామణయే నమః ।
ఓం అక్షయ్యాయ నమః । (అక్షయైకాక్షరాయ)
ఓం ఏకాక్షరాయ నమః ।
ఓం దుష్టశిక్షకాయ నమః ।
ఓం శిష్టరక్షితాయ నమః । (శిష్టరక్షకాయ)
ఓం దక్షపక్షేషుబాహుల్యవనలీలాగజాయ నమః । (పక్ష)
ఓం ఋజవే నమః । ౧౧౦ ।

ఓం యజ్ఞాఙ్గాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞభుజే నమః ।
ఓం యజ్ఞాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞేశాయ నమః ।
ఓం యజనేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మహాయజ్ఞధరాయ నమః ।
ఓం దక్షసమ్పూర్ణాహూతికౌశలాయ నమః ।
ఓం మాయామయాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం మాయాతీతాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం మనోహరాయ నమః ।
ఓం మారదర్పహరాయ నమః ।
ఓం మఞ్జవే నమః ।
ఓం మహీసుతదినప్రియాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః । (కామ్యాయః)
ఓం సమాయ నమః ।
ఓం అసమాయ నమః । (అనఘాయ)
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం సమానరహితాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః । ౧౩౦ ।

ఓం సోమాయ నమః ।
ఓం అనేకకలాధామ్నే నమః ।
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం సురగురవే నమః ।
ఓం గూఢాయ నమః ।
ఓం గుహారాధనతోషితాయ నమః ।
ఓం గురుమన్త్రాక్షరాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః । ౧౪౦ ।

ఓం పరాయ నమః ।
ఓం పరమకారణాయ నమః ।
ఓం కలయే నమః ।
ఓం కలాఢ్యాయ నమః ।
ఓం నీతిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కరాలాసురసేవితాయ నమః ।
ఓం కమనీయరవిచ్ఛాయాయ నమః । (కమనీయరవిచ్ఛాయానన్దనాయ)
ఓం నన్దనానన్దవర్ధనాయ నమః । నమః । (నన్దవర్ధనాయ)
ఓం స్వభక్తపక్షాయ నమః ।
ఓం ప్రబలాయ నమః । ౧౫౦ ।

ఓం స్వభక్తబలవర్ధనాయ నమః ।
ఓం స్వభక్తప్రతివాదినే నమః ।
ఓం ఇన్ద్రముఖచన్ద్రవితున్తుదాయ నమః ।
ఓం శేషభూషాయ నమః ।
ఓం విశేషజ్ఞాయ నమః ।
ఓం తోషితాయ నమః ।
ఓం సుమనసే నమః ।
ఓం సుధియే నమః ।
ఓం దూషకాభిజనోద్ధూతధూమకేతవే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం దూరీకృతాఘపటలాయ నమః ।
ఓం చోరీకృతాయ నమః । (ఊరీకృతసుఖవ్రజాయ)
ఓం సుఖప్రజాయ నమః ।
ఓం పూరీకృతేషుకోదణ్డాయ నమః ।
ఓం నిర్వైరీకృతసఙ్గరాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిదే నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం జగత్పతయే నమః । ౧౭౦ ।

ఓం బ్రహ్మేశ్వరాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మమయాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మాత్మకాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం నాదప్రియాయ నమః ।
ఓం నాదమయాయ నమః ।
ఓం నాదబిన్దవే నమః ।
ఓం నగేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఆదిమధ్యాన్తరహితాయ నమః ।
ఓం వేదాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం వేదవిదాం వరాయ నమః ।
ఓం ఇష్టాయ నమః ।
ఓం విశిష్టాయ నమః ।
ఓం తుష్టఘ్నాయ నమః ।
ఓం పుష్టిదాయ నమః ।
ఓం పుష్టివర్ధనాయ నమః ।
ఓం కష్టదారిద్ర్యనిర్నాశాయ నమః ।
ఓం దుష్టవ్యాధిహరాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం పద్మాసనాయ నమః । ౧౯౦ ।

ఓం పద్మకరాయ నమః ।
ఓం నవపద్మాసనార్చితాయ నమః ।
ఓం నీలామ్బుజదలశ్యామాయ నమః ।
ఓం నిర్మలాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం నీలజీమూతసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం కాలకన్ధరబన్ధురాయ నమః ।
ఓం జపాకుసుమసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం జపహోమార్చ్చనప్రియాయ నమః । (జనప్రియాయ, హోమప్రియాయ, అర్చనాప్రియాయ)
ఓం జగదాదయే నమః । ౨౦౦ ।

ఓం అనాదీశాయ నమః । (ఆనన్దేశాయ)
ఓం అజగవన్ధరకౌతుకాయ నమః ।
ఓం పురన్దరస్తుతానన్దాయ నమః ।
ఓం పులిన్దాయ నమః ।
ఓం పుణ్యపఞ్జరాయ నమః ।
ఓం పౌలస్త్యచలితోల్లోలపర్వతాయ నమః ।
ఓం ప్రమదాకరాయ నమః ।
ఓం కరణాయ నమః ।
ఓం కారణాయ నమః ।
ఓం కర్మకరణీయాగ్రణ్యై నమః । (కర్త్రే, కరణియాయ, అగ్రణ్యై) ౨౧౦ ।

ఓం దృఢాయ నమః ।
ఓం కరిదైత్యేన్ద్రవసనాయ నమః ।
ఓం కరుణాపూరవారిధయే నమః ।
ఓం కోలాహలప్రియాయ నమః । (కోలాహలాయ)
ఓం ప్రీతాయ నమః । (ప్రేయసే)
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం వ్యాలకపాలభృతే నమః ।
ఓం కాలకూటగలాయ నమః ।
ఓం క్రీడాలీలాకృతజగత్త్రయాయ నమః ।
ఓం దిగమ్బరాయ నమః । ౨౨౦ ।

ఓం దినేశేశాయ నమః ।
ఓం ధీమతే నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం ధురన్ధరాయ నమః ।
ఓం దిక్కాలాద్యనవచ్ఛిన్నాయ నమః ।
ఓం ధూర్జటయే నమః ।
ఓం ధూతదుర్గతయే నమః । (ధూతదుర్వృత్తయే)
ఓం కమనీయాయ నమః ।
ఓం కరాలాస్యాయ నమః ।
ఓం కలికల్మషసూదనాయ నమః । ౨౩౦ ।

ఓం కరవీరారుణామ్భోజకల్హారకుసుమార్పితాయ నమః ।
ఓం ఖరాయ నమః ।
ఓం మణ్డితదోర్దణ్డాయ నమః ।
ఓం ఖరూపాయ నమః ।
ఓం కాలభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం ఖరాంశుమణ్డలముఖాయ నమః ।
ఓం ఖణ్డితారాతిమణ్డలాయ నమః ।
ఓం గణేశగణితాయ నమః ।
ఓం అగణ్యాయ నమః ।
ఓం పుణ్యరాశయే నమః । ౨౪౦ ।

ఓం సుఖోదయాయ నమః ।
ఓం గణాధిపకుమారాదిగణకైరవబాన్ధవాయ నమః ।
ఓం ఘనఘోషబృహన్నాదఘనీకృతసునూపురాయ నమః ।
ఓం ఘనచర్చితసిన్దూరాయ నమః । (ఘనచర్చితసిన్ధురాయ)
ఓం ఘణ్టాభీషణభైరవాయ నమః ।
ఓం పరాపరాయ నమః । (చరాచరాయ)
ఓం బలాయ నమః । (అచలాయ)
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం చతురాయ నమః ।
ఓం చక్రబన్ధకాయ నమః । ౨౫౦ ।

ఓం చతుర్ముఖముఖామ్భోజచతురస్తుతితోషణాయ నమః ।
ఓం ఛలవాదినే నమః ।
ఓం ఛలాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం ఛాన్దసాయ నమః ।
ఓం ఛాన్దసప్రియాయ నమః ।
ఓం ఛిన్నచ్ఛలాదిదుర్వాదచ్ఛిన్నషట్తన్త్రతాన్త్రికాయ నమః ।
(ఘనచ్ఛలాదిదుర్వాదభిన్నషట్తన్త్రతాన్త్రికాయ)
ఓం జడీకృతమహావజ్రాయ నమః ।
ఓం జమ్భారాతయే నమః ।
ఓం నతోన్నతాయ నమః । ౨౬౦ ।

ఓం జగదాధారాయ నమః । (జగదాధారభువే)
ఓం భూతేశాయ నమః ।
ఓం జగదన్తాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం ఝర్ఝరధ్వనిసమ్యుక్తఝఙ్కారరవభూషణాయ నమః ।
ఓం ఝటినే నమః ।
ఓం విపక్షవృక్షౌఘఝఞ్ఝామారుతసన్నిభాయ నమః ।
ఓం ప్రవర్ణాఞ్చితపత్రాఙ్కాయ నమః ।
ఓం ప్రవర్ణాద్యక్షరవ్రజాయ నమః ।
ఓం ట-వర్ణబిన్దుసమ్యుక్తాయ నమః । ౨౭౦ ।

ఓం టఙ్కారహృతదిగ్గజాయ నమః ।
ఓం ఠ-వర్ణపూరద్విదళాయ నమః ।
ఓం ఠ-వర్ణాగ్రదళాక్షరాయ నమః ।
ఓం ఠ-వర్ణయుతసద్యన్త్రాయ నమః ।
ఓం ఠజ-జాక్షరపూరకాయ నమః ।
ఓం డమరుధ్వనిసమ్రక్తాయ నమః । (డమరుధ్వనిసురక్తాయ)
ఓం డమ్బరానన్దతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం డణ్డణ్ఢఘోషప్రమోదాడమ్బరాయ నమః ।
ఓం గణతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం ఢక్కాపటహసుప్రీతాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం ఢక్కారవవశానుగాయ నమః ।
ఓం ఢక్కాదితాళసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం తోడిబద్ధస్తుతిప్రియాయ నమః ।
ఓం తపస్విరూపాయ నమః ।
ఓం తపనాయ నమః । (తాపసాయ)
ఓం తప్తకాఞ్చనసన్నిభాయ నమః ।
ఓం తపస్వివదనామ్భోజకారుణ్యతరణిద్యుతయే నమః ।
ఓం ఢగాదివాదసౌహార్దస్థితాయ నమః ।
ఓం సమ్యమినాం వరాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః । ౨౯౦ ।

ఓం తణ్డునుతిప్రీతాయ నమః ।
ఓం స్థితయే నమః ।
ఓం స్థావరాయ నమః ।
ఓం జఙ్గమాయ నమః ।
ఓం దరహాసాననామ్భోజదన్తహీరావళిద్యుతయే నమః ।
ఓం దర్వీకరాఙ్గతభుజాయ నమః ।
ఓం దుర్వారాయ నమః ।
ఓం దుఃఖదుర్గఘ్నే నమః । (దుఃఖదుర్గహర్త్రే)
ఓం ధనాధిపసఖ్యే నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః । (ధైర్యాయ) (ధర్మాయ) ౩౦౦ ।

ఓం ధర్మాధర్మపరాయణాయ నమః । –
ఓం ధర్మధ్వజాయ నమః ।
ఓం దానశౌణ్డాయ నమః । (దానభాణ్డాయ)
ఓం ధర్మకర్మఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం పశుపాశహారాయ నమః । (తమోఽపహారాయ)
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం పరాపరాయ నమః ।
ఓం పరశుధృతే నమః । ౩౧౦ ।

ఓం పవిత్రాయ నమః ।
ఓం సర్వపావనాయ నమః ।
ఓం ఫల్గునస్తుతిసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం ఫల్గునాగ్రజవత్సలాయ నమః ।
ఓం ఫల్గునార్జితసఙ్గ్రామఫలపాశుపతప్రదాయ నమః ।
ఓం బలాయ నమః ।
ఓం బహువిలాసాఙ్గాయ నమః ।
ఓం బహులీలాధరాయ నమః ।
ఓం బహవే నమః ।
ఓం బర్హిర్ముఖాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం సురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం బలిబన్ధనబాన్ధవాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం భవహరాయ నమః ।
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం భయహరాయ నమః ।
ఓం భవాయ నమః ।
ఓం భాలానలాయ నమః ।
ఓం బహుభుజాయ నమః ।
ఓం భాస్వతే నమః । ౩౩౦ ।

ఓం సద్భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం మన్త్రాయ నమః ।
ఓం మన్త్రగణాయ నమః ।
ఓం మన్త్రిణే నమః ।
ఓం మన్త్రారాధనతోషితాయ నమః ।
ఓం మన్త్రయజ్ఞాయ నమః । (మన్త్రవిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం మన్త్రవాదినే నమః ।
ఓం మన్త్రబీజాయ నమః ।
ఓం మహన్మహసే నమః । (మహన్మానసే)
ఓం యన్త్రాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం యన్త్రమయాయ నమః ।
ఓం యన్త్రిణే నమః ।
ఓం యన్త్రజ్ఞాయ నమః ।
ఓం యన్త్రవత్సలాయ నమః ।
ఓం యన్త్రపాలాయ నమః ।
ఓం యన్త్రహరాయ నమః ।
ఓం త్రిజగద్యన్త్రవాహకాయ నమః ।
ఓం రజతాద్రిసదావాసాయ నమః ।
ఓం రవీన్దుశిఖిలోచనాయ నమః ।
ఓం రతిశ్రాన్తాయ నమః । ౩౫౦ ।

ఓం జితశ్రాన్తాయ నమః ।
ఓం రజనీకరశేఖరాయ నమః ।
ఓం లలితాయ నమః ।
ఓం లాస్యసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం లబ్ధోగ్రాయ నమః ।
ఓం లఘుసాహసాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మీనిజకరాయ నమః ।
ఓం లక్ష్యలక్షణజ్ఞాయ నమః ।
ఓం లసన్మతయే నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వన్ద్యాయ నమః ।
ఓం వరదానపరాయ నమః । నమః । (వరప్రదాయ)
ఓం వశినే నమః ।
ఓం వైశ్వానరాఞ్చితభుజాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం శరణార్తిహరాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః । ౩౭౦ ।

ఓం శశిశేఖరాయ నమః ।
ఓం శరభాయ నమః ।
ఓం శమ్బరారాతయే నమః ।
ఓం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం షట్త్రింశత్తత్త్వవిద్రూపాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖస్తుతితోషణాయ నమః ।
ఓం షడక్షరాయ నమః ।
ఓం శక్తియుతాయ నమః ।
ఓం షట్పదాద్యర్థకోవిదాయ నమః । (షట్పదార్ధార్థకోవిదాయ)
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం సర్వసర్వేశాయ నమః ।
ఓం సర్వదాఽఽనన్దకారకాయ నమః ।
ఓం సర్వవిదే నమః ।
ఓం సర్వకృతే నమః ।
ఓం సర్వస్మై నమః ।
ఓం సర్వదాయ నమః ।
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం పరమకల్యాణాయ నమః ।
ఓం హరిచర్మధరాయ నమః । ౩౯౦ ।

ఓం పరస్మైయ నమః ।
ఓం హరిణార్ధకరాయ నమః ।
ఓం హంసాయ నమః ।
ఓం హరికోటిసమప్రభాయ నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం దేవేశాయ నమః ।
ఓం దేవవల్లభాయ నమః ।
ఓం దేవమౌలిశిఖారత్నాయ నమః ।
ఓం దేవాసురసుతోషితాయ నమః । (దేవాసురనుతాయ) (ఉన్నతాయ) ౪౦౦ ।

ఓం సురూపాయ నమః ।
ఓం సువ్రతాయ నమః ।
ఓం శుద్ధాయ నమః ।
ఓం సుకర్మణే నమః । (సుకర్మిణే)
ఓం సుస్థిరాయ నమః ।
ఓం సుధియే నమః ।
ఓం సురోత్తమాయ నమః ।
ఓం సుఫలదాయ నమః ।
ఓం సురచిన్తామణయే నమః ।
ఓం శుభాయ నమః । ౪౧౦ ।

ఓం కుశలినే నమః ।
ఓం విక్రమాయ నమః ।
ఓం తర్క్కాయ నమః ।
ఓం కుణ్డలీకృతకుణ్డలినే నమః ।
ఓం ఖణ్డేన్దుకారకాయ నమః । (ఖణ్డేన్దుకోరకాయ)
ఓం జటాజూటాయ నమః ।
ఓం కాలానలద్యుతయే నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రచర్మామ్బరధరాయ నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రోగ్రబహుసాహసాయ నమః ।
ఓం వ్యాళోపవీతినే నమః । (వ్యాలోపవీతవిలసతే) ౪౨౦ ।

ఓం విలసచ్ఛోణతామరసామ్బకాయ నమః ।
ఓం ద్యుమణయే నమః ।
ఓం తరణయే నమః ।
ఓం వాయవే నమః ।
ఓం సలిలాయ నమః ।
ఓం వ్యోమ్నే నమః ।
ఓం పావకాయ నమః ।
ఓం సుధాకరాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞపతయే నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః । ౪౩౦ ।

ఓం కృపానిధయే నమః ।
ఓం చిద్రూపాయ నమః ।
ఓం చిద్ఘనానన్దకన్దాయ నమః ।
ఓం చిన్మయాయ నమః ।
ఓం నిష్కలాయ నమః ।
ఓం నిర్ద్వన్ద్వాయ నమః ।
ఓం నిష్ప్రభాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
ఓం నిర్గతామయాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం వామదేవాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నామరూపాయ నమః ।
ఓం శమధురాయ నమః ।
ఓం కామచారిణే నమః ।(కామజారయే)
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం జామ్బూనదప్రభాయ నమః ।
ఓం జాగ్రజ్జన్మాదిరహితాయ నమః । (జాగ్రతే, జన్మాదిరహితాయ) ౪౫౦ ।

ఓం ఉజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం సర్వజన్తూనాం జనకాయ నమః । (సర్వజన్తుజనకాయ)
ఓం జన్మదుఃఖాపనోదనాయ నమః ।
ఓం పినాకపాణయే నమః ।
ఓం అక్రోధాయ నమః ।
ఓం పిఙ్గలాయతలోచనాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పావనాయ నమః । (పాపనాశకాయ)
ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః । ౪౬౦ ।

ఓం ప్రణవాయ నమః । (ప్రణుతాయ)
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః । (శ్రీదేవీదివ్యలోచనాయ)
ఓం దివ్యలోచనాయ నమః ।
ఓం ప్రణతార్తిహరాయ నమః ।
ఓం ప్రాణాయ నమః ।
ఓం పరఞ్జ్యోతిషే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం తుష్టాయ నమః । ౪౭౦ ।

ఓం తుహినశైలాధివాసాయ నమః ।
ఓం స్తోతృవరప్రదాయ నమః । (స్తోత్రవరప్రియాయ)
ఓం ఇష్టకామ్యార్థఫలదాయ నమః ।
ఓం సృష్టికర్త్రే నమః ।
ఓం మరుత్పతయే నమః ।
ఓం భృగ్వత్రికణ్వజాబాలిహృత్పద్మాహిమదీధితయే నమః ।
ఓం (భార్గవాఙ్గీరసాత్రేయనేత్రకుముదతుహినదీధితయే)
ఓం క్రతుధ్వంసినే నమః ।
ఓం క్రతుముఖాయ నమః ।
ఓం క్రతుకోటిఫలప్రదాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం క్రతవే నమః ।
ఓం క్రతుమయాయ నమః ।
ఓం క్రూరదర్పఘ్నాయ నమః ।
ఓం విక్రమాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం దధీచిహృదయానన్దాయ నమః ।
ఓం దధీచ్యాదిసుపాలకాయ నమః । (దధీచిచ్ఛవిపాలకాయ)
ఓం దధీచివాఞ్ఛితసఖాయ నమః ।
ఓం దధీచివరదాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః । ౪౯౦ ।

ఓం సత్పథక్రమవిన్యాసాయ నమః ।
ఓం జటామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం సాక్షిత్రయీమయాయ నమః । (సాక్షత్రయీమయాయ)
ఓం చారుకలాధరకపర్దభృతే నమః ।
ఓం మార్కణ్డేయమునిప్రీతాయ నమః । (మార్కణ్డేయమునిప్రియాయ)
ఓం మృడాయ నమః ।
ఓం జితపరేతరాజే నమః ।
ఓం మహీరథాయ నమః ।
ఓం వేదహయాయ నమః ।
ఓం కమలాసనసారథయే నమః । ౫౦౦ ।

ఓం కౌణ్డిన్యవత్సవాత్సల్యాయ నమః ।
ఓం కాశ్యపోదయదర్పణాయ నమః ।
ఓం కణ్వకౌశికదుర్వాసాహృద్గుహాన్తర్నిధయే నమః ।
ఓం నిజాయ నమః ।
ఓం కపిలారాధనప్రీతాయ నమః ।
ఓం కర్పూరధవలద్యుతయే నమః ।
ఓం కరుణావరుణాయ నమః ।
ఓం కాళీనయనోత్సవసఙ్గరాయ నమః ।
ఓం ఘృణైకనిలయాయ నమః ।
ఓం గూఢతనవే నమః । ౫౧౦ ।

ఓం మురహరప్రియాయ నమః । (మయహరిప్రియాయ)
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం గుణనిధయే నమః ।
ఓం గమ్భీరాఞ్చితవాక్పతయే నమః ।
ఓం విఘ్ననాశాయ నమః ।
ఓం విశాలాక్షాయ నమః ।
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ।
ఓం విశేషవిదే నమః ।
ఓం సప్తయజ్ఞయజాయ నమః ।
ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః । (సప్తజిహ్వరసనాసంహారాయ) ౫౨౦ ।

ఓం జిహ్వాతిసంవరాయ నమః ।
ఓం అస్థిమాలాఽఽవిలశిరసే నమః ।
ఓం విస్తారితజగద్భుజాయ నమః ।
ఓం న్యస్తాఖిలస్రజస్తోకవిభవాయ నమః । (వ్యస్తాఖిలస్రజే అస్తోకవిభవాయ)
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం భూతేశాయ నమః ।
ఓం భువనాధారాయ నమః ।
ఓం భూతిదాయ నమః ।
ఓం భూతిభూషణాయ నమః । ౫౩౦ ।

ఓం భూతాత్మకాత్మకాయ నమః । (భూస్థితజీవాత్మకాయ)
ఓం భూర్భువాది క్షేమకరాయ నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం అణోరణీయసే నమః ।
ఓం మహతో మహీయసే నమః ।
ఓం వాగగోచరాయ నమః ।
ఓం అనేకవేదవేదాన్తతత్త్వబీజాయ నమః ।
ఓం తపోనిధయే నమః ।
ఓం మహావనవిలాసాయ నమః ।
ఓం అతిపుణ్యనామ్నే నమః । ౫౪౦ ।

ఓం సదాశుచయే నమః ।
ఓం మహిషాసురమర్దిన్యాః నయనోత్సవసఙ్గరాయ నమః ।
ఓం శితికణ్ఠాయ నమః ।
ఓం శిలాదాది మహర్షినతిభాజనాయ నమః । (శిలాదప్రసన్నహసన్నతభాజనాయ)
ఓం గిరీశాయ నమః ।
ఓం గీష్పతయే నమః ।
ఓం గీతవాద్యనృత్యస్తుతిప్రియాయ నమః । నమః । (స్తుతిగీతవాద్యవృత్తప్రియాయ)
ఓం సుకృతిభిః అఙ్గీకృతాయ నమః । (అఙ్గీకృతసుకృతినే)
ఓం శృఙ్గారరసజన్మభువే నమః ।
ఓం భృఙ్గీతాణ్డవసన్తుష్ఠాయ నమః । ౫౫౦ ।

ఓం మఙ్గలాయ నమః ।
ఓం మఙ్గలప్రదాయ నమః ।
ఓం ముక్తేన్ద్రనీలతాటఙ్కాయ నమః ।
ఓం ముక్తాహారవిభూషితాయ నమః । (ఈశ్వరాయ)
ఓం సక్తసజ్జనసద్భావాయ నమః ।
ఓం భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం సురూపాయ నమః ।
ఓం సున్దరాయ నమః ।
ఓం శుక్లాయ నమః ।
ఓం ధర్మాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం సుకృతవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం జితామరద్రుమాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవరాజాయ నమః ।
ఓం అసమేక్షణాయ నమః ।
ఓం దివస్పతిసహస్రాక్షవీక్షణావళితోషకాయ నమః । (వీక్షణస్తుతితోషణాయ)
ఓం దివ్యనామామృతరసాయ నమః ।
ఓం దివాకరపతయే నమః । (దివౌకఃపతయే)
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం పావకప్రాణసన్మిత్రాయ నమః ।
ఓం ప్రఖ్యాతోర్ధ్వజ్వలన్మహసే నమః । (ప్రఖ్యాతాయ, ఊర్ధ్వజ్వలన్మహసే) ౫౭౦ ।

ఓం ప్రకృష్టభానవే నమః ।
ఓం పురుషాయ నమః ।
ఓం పురోడాశభుజే ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం సమవర్తినే నమః ।
ఓం పితృపతయే నమః ।
ఓం ధర్మరాట్శమనాయ నమః । (ధర్మరాజాయ, దమనాయ)
ఓం యమినే నమః ।
ఓం పితృకాననసన్తుష్టాయ నమః ।
ఓం భూతనాయకనాయకాయ నమః ।
ఓం నయాన్వితాయ నమః । (నతానుయాయినే) ౫౮౦ ।

ఓం సురపతయే నమః ।
ఓం నానాపుణ్యజనాశ్రయాయ నమః ।
ఓం నైరృత్యాది మహారాక్షసేన్ద్రస్తుతయశోఽమ్బుధయే నమః ।
ఓం ప్రచేతసే నమః ।
ఓం జీవనపతయే నమః ।
ఓం ధృతపాశాయ నమః । (జితపాశాయ)
ఓం దిగీశ్వరాయ నమః ।
ఓం ధీరోదారగుణామ్భోధికౌస్తుభాయ నమః ।
ఓం భువనేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సదానుభోగసమ్పూర్ణసౌహార్దాయ నమః । (సదానుభోగసమ్పూర్ణసౌహృదాయ) ౫౯౦ ।

ఓం సుమనోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం సదాగతయే నమః ।
ఓం సారరసాయ నమః ।
ఓం సజగత్ప్రాణజీవనాయ నమః ।
ఓం రాజరాజాయ నమః ।
ఓం కిన్నరేశాయ నమః ।
ఓం కైలాసస్థాయ నమః ।
ఓం ధనప్రదాయ నమః ।
ఓం యక్షేశ్వరసఖాయ నమః ।
ఓం కుక్షినిక్షిప్తానేకవిస్మయాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం ఈశానాయ నమః । (ఈశ్వరాయ)
ఓం సర్వవిద్యానామీశ్వరాయ నమః । (సర్వవిద్యేశాయ)
ఓం వృషలాఞ్ఛనాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రాదిదేవవిలసన్మౌలిరమ్యపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం విశ్వకర్మాఽఽశ్రయాయ నమః ।
ఓం విశ్వతోబాహవే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం విశ్వతః ప్రమదాయ నమః ।
ఓం విశ్వనేత్రాయ నమః ।
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః । ౬౧౦ ।

ఓం విభవే నమః ।
ఓం సిద్ధాన్తాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం సిద్ధగన్ధర్వసేవితాయ నమః ।
ఓం సిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం శుద్ధహృదయాయ నమః ।
ఓం సద్యోజాతాననాయ నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం శ్రీమయాయ నమః ।
ఓం శ్రీకటాక్షాఙ్గాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం శ్రీనామ్నే నమః ।
ఓం శ్రీగణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం శ్రీదాయ నమః ।
ఓం శ్రీవామదేవాస్యాయ నమః ।
ఓం శ్రీకణ్ఠాయ నమః । (శ్రియై)
ఓం శ్రీప్రియఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఘోరాఘధ్వాన్తమార్తాణ్డాయ నమః ।
ఓం ఘోరేతరఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం ఘోరఘోరమహాయన్త్రరాజాయ నమః ।
ఓం ఘోరముఖామ్బుజాయ నమః । నమః । (ఘోరముఖామ్బుజాతాయ) ౬౩౦ ।

ఓం సుషిరసుప్రీతతత్త్వాద్యాగమజన్మభువే నమః ।
ఓం తత్త్వమస్యాది వాక్యార్థాయ నమః ।
ఓం తత్పూర్వముఖమణ్డితాయ నమః ।
ఓం ఆశాపాశవినిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం శేషభూషణభూషితాయ నమః । (శుభభూషణభూషితాయ)
ఓం దోషాకరలసన్మౌలయే నమః ।
ఓం ఈశానముఖనిర్మలాయ నమః ।
ఓం పఞ్చవక్త్రాయ నమః ।
ఓం దశభుజాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాశద్వర్ణనాయకాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం పఞ్చాక్షరయుతాయ నమః ।
ఓం పఞ్చాపఞ్చసులోచనాయ నమః ।
ఓం వర్ణాశ్రమగురవే నమః ।
ఓం సర్వవర్ణాధారాయ నమః ।
ఓం ప్రియఙ్కరాయ నమః ।
ఓం కర్ణికారార్కదుత్తూరపూర్ణపూజాఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం యోగీన్ద్రహృదయానన్దాయ నమః ।
ఓం యోగినే నమః । (యోగాయ)
ఓం యోగవిదాం వరాయ నమః ।
ఓం యోగధ్యానాదిసన్తుష్టాయ నమః । ౬౫౦ ।

ఓం రాగాదిరహితాయ నమః ।
ఓం రమాయ నమః ।
ఓం భవామ్భోధిప్లవాయ నమః ।
ఓం బన్ధమోచకాయ నమః ।
ఓం భద్రదాయకాయ నమః ।
ఓం భక్తానురక్తాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం సద్భక్తిదాయ నమః ।
ఓం భక్తిభావనాయ నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం అభీష్టాయ నమః ।
ఓం భీమకాన్తాయ నమః ।
ఓం అర్జునాయ నమః ।
ఓం బలాయ నమః ।
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ।
ఓం సత్యవాదినే నమః ।
ఓం సదానన్దాశ్రయాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం సర్వవిద్యానామాలయాయ నమః । (సర్వవిద్యాలయాయ)
ఓం సర్వకర్మణామాధారాయ నమః । (సర్వకర్మధారాయ) ౬౭౦ ।

ఓం సర్వలోకానామాలోకాయ నమః । (సర్వలోకాలోకాయ)
ఓం మహాత్మనామావిర్భావాయ నమః ।
ఓం ఇజ్యాపూర్తేష్టఫలదాయ నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాశక్త్యాదిసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం ఇనాయ నమః ।
ఓం సర్వామరారాధ్యాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః ।
ఓం రుణ్డపిఙ్గలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం రుద్రాక్షాఞ్చితకన్ధరాయ నమః । (రుద్రశ్రియే, నరవాచకాయ) ౬౮౦ ।

ఓం
ఓం రుణ్డితాధారభక్త్యాదిరీడితాయ నమః ।
ఓం సవనాశనాయ నమః ।
ఓం ఉరువిక్రమబాహుల్యాయ నమః ।
ఓం ఉర్వ్యాధారాయ నమః ।
ఓం ధురన్ధరాయ నమః ।
ఓం ఉత్తరోత్తరకల్యాణాయ నమః ।
ఓం ఉత్తమోత్తమనాయకాయ నమః । (ఉత్తమాయ ఉత్తమనాయకాయ)
ఓం ఊరుజానుతడిద్వృన్దాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః । ౬౯౦ ।

ఓం మనోహరాయ నమః ।
ఓం ఊహితానేకవిభవాయ నమః ।
ఓం ఊహితామ్నాయమణ్డలాయ నమః ।
ఓం ఋషీశ్వరస్తుతిప్రీతాయ నమః ।
ఓం ఋషివాక్యప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం ౠగాదినిగమాధారాయ నమః ।
ఓం ఋజుకర్మణే నమః । (ఋజిచర్మణే)
ఓం మనోజవాయ నమః । (మనఋజవే)
ఓం రూపాదివిషయాధారాయ నమః ।
ఓం రూపాతీతాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం ఋషీశ్వరాయ నమః ।
ఓం రూపలావణ్యసమ్యుక్తాయ నమః ।
ఓం రూపానన్దస్వరూపధృతే నమః ।
ఓం లులితానేకసఙ్గ్రామాయ నమః ।
ఓం లుప్యమానరిపువజ్రాయ నమః ।
ఓం లుప్తక్రూరాన్ధకహరాయయ నమః ।
ఓం లూకారాఞ్చితయన్త్రధృతే నమః ।
ఓం లూకారాదివ్యాధిహరాయ నమః ।
ఓం లూస్వరాఞ్చితయన్త్రయుజే నమః । (లూస్వరాఞ్చితయన్త్రయోజనాయ)
ఓం లూశాది గిరిశాయ నమః । ౭౧౦ ।

ఓం పక్షాయ నమః ।
ఓం ఖలవాచామగోచరాయ నమః ।
ఓం ఏష్యమాణాయ నమః ।
ఓం నతజన ఏకచ్చితాయ నమః । (నతజనాయ, ఏకచ్చితాయ)
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ।
ఓం ఏకాక్షరమహాబీజాయ నమః ।
ఓం ఏకరుద్రాయ నమః ।
ఓం అద్వితీయకాయ నమః ।
ఓం ఐశ్వర్యవర్ణనామాఙ్కాయ నమః ।
ఓం ఐశ్వర్యప్రకరోజ్జ్వలాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం ఐరావణాది లక్ష్మీశాయ నమః ।
ఓం ఐహికాముష్మికప్రదాత్రే నమః ।
ఓం ఓషధీశశిఖారత్నాయ నమః ।
ఓం ఓఙ్కారాక్షరసమ్యుతాయ నమః ।
ఓం సకలదేవానామోకసే నమః । (సకలదివౌకసే)
ఓం ఓజోరాశయే నమః ।
ఓం అజాద్యజాయ నమః । (అజాడ్యజాయ)
ఓం ఔదార్యజీవనపరాయ నమః ।
ఓం ఔచిత్యమణిజన్మభువే నమః ।
ఓం ఉదాసీనైకగిరిశాయ నమః । (ఉదాసీనాయ, ఏకగిరిశాయ) ౭౩౦ ।

ఓం ఉత్సవోత్సవకారణాయ నమః । (ఉత్సవాయ, ఉత్సవకారణాయ)
ఓం అఙ్గీకృతషడఙ్గాఙ్గాయ నమః ।
ఓం అఙ్గహారమహానటాయ నమః ।
ఓం అఙ్గజాఙ్గజభస్మాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మఙ్గలాయతవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం కః కిం త్వదను దేవేశాయ నమః ।
ఓం కః కిన్ను వరదప్రదాయ నమః ।
ఓం కః కిన్ను భక్తసన్తాపహరాయ నమః ।
ఓం కారుణ్యసాగరాయ నమః ।
ఓం స్తోతుమిచ్ఛూనాం స్తోతవ్యాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం శరణార్థినాం మన్తవ్యాయ నమః । (స్మరణార్తినాం మన్తవ్యాయ)
ఓం ధ్యానైకనిష్ఠానాం ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం ధామ్నః పరమపూరకాయ నమః । (ధామ్నే, పరమపూరకయ)
ఓం భగనేత్రహరాయ నమః ।
ఓం పూతాయ నమః ।
ఓం సాధుదూషకభీషణాయ నమః । (సాధుదూషణభీషణాయ నమః ।
ఓం భద్రకాళీమనోరాజాయ నమః ।
ఓం హంసాయ నమః ।
ఓం సత్కర్మసారథయే నమః ।
ఓం సభ్యాయ నమః । ౭౫౦ ।

ఓం సాధవే నమః ।
ఓం సభారత్నాయ నమః ।
ఓం సౌన్దర్యగిరిశేఖరాయ నమః ।
ఓం సుకుమారాయ నమః ।
ఓం సౌఖ్యకరాయ నమః ।
ఓం సహిష్ణవే నమః ।
ఓం సాధ్యసాధనాయ నమః ।
ఓం నిర్మత్సరాయ నమః ।
ఓం నిష్ప్రపఞ్చాయ నమః ।
ఓం నిర్లోభాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
ఓం నయాయ నమః ।
ఓం వీతాభిమానాయ నమః । (నిరభిమానాయ)
ఓం నిర్జాతాయ నమః ।
ఓం నిరాతఙ్కాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం కాలత్రయాయ నమః ।
ఓం కలిహరాయ నమః ।
ఓం నేత్రత్రయవిరాజితాయ నమః ।
ఓం అగ్నిత్రయనిభాఙ్గాయ నమః । ౭౭౦ ।

ఓం భస్మీకృతపురత్రయాయ నమః ।
ఓం కృతకార్యాయ నమః ।
ఓం వ్రతధరాయ నమః ।
ఓం వ్రతనాశాయ నమః ।
ఓం ప్రతాపవతే నమః ।
ఓం నిరస్తదుర్విధయే నమః ।
ఓం నిర్గతాశాయ నమః ।
ఓం నిర్వాణనీరధయే నమః ।
ఓం సర్వహేతూనాం నిదానాయ నమః ।
ఓం నిశ్చితార్థేశ్వరేశ్వరాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం అద్వైతశామ్భవమహసే నమః । (అద్వైతశామ్భవమహత్తేజసే)
ఓం సనిర్వ్యాజాయ నమః । (అనిర్వ్యాజాయ)
ఓం ఊర్ధ్వలోచనాయ నమః ।
ఓం అపూర్వపూర్వాయ నమః ।
ఓం పరమాయ నమః । (యస్మై)
ఓం సపూర్వాయ నమః । (పూర్వస్మై)
ఓం పూర్వపూర్వదిశే నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం సత్యనిధయే నమః ।
ఓం అఖణ్డానన్దవిగ్రహాయ నమః । ౭౯౦ ।

ఓం ఆదిదేవాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః ।
ఓం ఆరాధకజనేష్టదాయ నమః । (ఆరాధితజనేష్టదాయ)
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః ।
ఓం సర్వస్మై నమః ।
ఓం జగద్వ్యాసాయ నమః । (జగద్వాససే)
ఓం సులక్షణాయ నమః ।
ఓం సర్వాన్తరాత్మనే నమః ।
ఓం సదృశాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకైకపూజితాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాయ నమః ।
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః ।
ఓం సుధామయాయ నమః ।
ఓం పూర్వాపరజ్ఞాయ నమః ।
ఓం పురజితే నమః ।
ఓం పూర్వదేవామరార్చితాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నదర్శితముఖాయ నమః ।
ఓం పన్నగావళిభూషణాయ నమః ।
ఓం ప్రసిద్ధాయ నమః । ౮౧౦ ।

ఓం ప్రణతాధారాయ నమః ।
ఓం ప్రలయోద్భూతకారణాయ నమః ।
ఓం జ్యోతిర్మయాయ నమః ।
ఓం జ్వలద్దంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం జ్యోతిర్మాలావళీవృతాయ నమః ।
ఓం జాజ్జ్వల్యమానాయ నమః ।
ఓం జ్వలననేత్రాయ నమః ।
ఓం జలధరద్యుతయే నమః ।
ఓం కృపామ్భోరాశయే నమః ।
ఓం అమ్లానాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం వాక్యపుష్టాయ నమః ।
ఓం అపరాజితాయ నమః ।
ఓం క్షపాకరాయ నమః ।
ఓం అర్కకోటిప్రభాకరాయ నమః ।
ఓం కరుణాకరాయ నమః ।
ఓం ఏకమూర్తయే నమః ।
ఓం త్రిధామూర్తయే నమః ।
ఓం దివ్యమూర్తయే నమః ।
ఓం అనాకులాయ నమః । నమః । (దీనానుకూలాయ)
ఓం అనన్తమూర్తయే నమః । ౮౩౦ ।

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం కృపామూర్తయే నమః ।
ఓం సుకీర్తిధృతే నమః ।
ఓం అకల్పితామరతరవే నమః ।
ఓం అకామితసుకామదుహే నమః ।
ఓం అచిన్తితమహాచిన్తామణయే నమః ।
ఓం దేవశిఖామణయే నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం అజితాయ నమః । (ఊర్జితాయ)
ఓం ప్రాంశవే నమః । ౮౪౦ ।

ఓం బ్రహ్మవిష్ణ్వాదివన్దితాయ నమః ।
ఓం హంసాయ నమః ।
ఓం మరీచయే నమః ।
ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం రత్నసానుశరాసనాయ నమః ।
ఓం సమ్భవాయ నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం వైద్యాయ నమః । (వైన్యాయ)
ఓం విశ్వరూపిణే నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః । ౮౫౦ ।

ఓం వసుదాయ నమః ।
ఓం సుభుజాయ నమః ।
ఓం నైకమాయాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః । (భవ్యాయ)
ఓం ప్రమాదనాయ నమః ।
ఓం అగదాయ నమః ।
ఓం రోగహర్త్రే నమః ।
ఓం శరాసనవిశారదాయ నమః ।
ఓం మాయావిశ్వాదనాయ నమః । (మాయినే, విశ్వాదనాయ)
ఓం వ్యాపినే నమః । ౮౬౦ ।

ఓం పినాకకరసమ్భవాయ నమః ।
ఓం మనోవేగాయ నమః ।
ఓం మనోరుపిణే నమః ।
ఓం పూర్ణాయ నమః ।
ఓం పురుషపుఙ్గవాయ నమః ।
ఓం శబ్దాదిగాయ నమః ।
ఓం గభీరాత్మనే నమః ।
ఓం కోమలాఙ్గాయ నమః ।
ఓం ప్రజాగరాయ నమః ।
ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః । ౮౭౦ ।

ఓం మునయే నమః ।
ఓం సాక్షిణే నమః ।
ఓం పాపారయే నమః ।
ఓం సేవకప్రియాయ నమః ।
ఓం ఉత్తమాయ నమః ।
ఓం సాత్త్వికాయ నమః ।
ఓం సత్యాయ నమః ।
ఓం సత్యసన్ధాయ నమః ।
ఓం నిరాకులాయ నమః ।
ఓం రసాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం రసజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సారజ్ఞాయ నమః ।
ఓం లోకసారాయ నమః ।
ఓం రసాత్మకాయ నమః ।
ఓం పూషాదన్తభిదే నమః ।
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞనిషూదనాయ నమః ।
ఓం దేవాగ్రణ్యే నమః ।
ఓం శివధ్యానతత్పరాయ నమః ।
ఓం పరమాయ నమః । ౮౯౦ ।

ఓం శుభాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః ।
ఓం జయాదయే నమః । (జరారయే)
ఓం సర్వాఘశమనాయ నమః ।
ఓం భవభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం అలఙ్కరిష్ణవే నమః ।
ఓం అచలాయ నమః ।
ఓం రోచిష్ణవే నమః ।
ఓం విక్రమోత్తమాయ నమః ।
ఓం శబ్దగాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం ప్రణవాయ నమః ।
ఓం వాయవే నమః । (మాయినే)
ఓం అంశుమతే నమః ।
ఓం అనలతాపహృతే నమః ।
ఓం నిరీశాయ నమః ।
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ।
ఓం చిద్రూపాయ నమః ।
ఓం జితసాధ్వసాయ నమః ।
ఓం ఉత్తారణాయ నమః ।
ఓం దుష్కృతిఘ్నే నమః । ౯౧౦ ।

ఓం దుర్ధర్షాయ నమః ।
ఓం దుస్సహాయ నమః ।
ఓం అభయాయ నమః ।
ఓం నక్షత్రమాలినే నమః ।
ఓం నాకేశాయ నమః ।
ఓం స్వాధిష్ఠానషడాశ్రయాయ నమః ।
ఓం అకాయాయ నమః ।
ఓం భక్తకాయస్థాయ నమః ।
ఓం కాలజ్ఞానినే నమః ।
ఓం మహానటాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం అంశవే నమః ।
ఓం శబ్దపతయే నమః ।
ఓం యోగినే నమః ।
ఓం పవనాయ నమః ।
ఓం శిఖిసారథయే నమః ।
ఓం వసన్తాయ నమః ।
ఓం మాధవాయ నమః ।
ఓం గ్రీష్మాయ నమః ।
ఓం పవనాయ నమః ।
ఓం పావనాయ నమః । ౯౩౦ ।

ఓం అమలాయ నమః । (అనలాయ)
ఓం వారవే నమః ।
ఓం విశల్యచతురాయ నమః ।
ఓం శివచత్వరసంస్థితాయ నమః ।
ఓం ఆత్మయోగాయ నమః ।
ఓం సమామ్నాయతీర్థదేహాయ నమః ।
ఓం శివాలయాయ నమః ।
ఓం ముణ్డాయ నమః ।
ఓం విరూపాయ నమః ।
ఓం వికృతయే నమః । ౯౪౦ ।

ఓం దణ్డాయ నమః ।
ఓం దాన్తాయ నమః ।
ఓం గుణోత్తమాయ నమః ।
ఓం దేవాసురగురవే నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం దేవాసురనమస్కృతాయ నమః ।
ఓం దేవాసురమహామన్త్రాయ నమః ।
ఓం దేవాసురమహాశ్రయాయ నమః ।
ఓం దివ్యాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః । ౯౫౦ ।

ఓం దేవతాఽఽత్మనే నమః ।
ఓం ఈశాయ నమః ।
ఓం అనీశాయ నమః ।
ఓం నగాగ్రగాయ నమః ।
ఓం నన్దీశ్వరాయ నమః ।
ఓం నన్దిసఖ్యే నమః ।
ఓం నన్దిస్తుతపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం నగ్నాయ నమః ।
ఓం నగవ్రతధరాయ నమః ।
ఓం ప్రలయాకారరూపధృతే నమః । – ప్రలయకాలరూపదృశే నమః । ౯౬౦ ।

ఓం సేశ్వరాయ నమః । – స్వేశాయ
ఓం స్వర్గదాయ నమః ।
ఓం స్వర్గగాయ నమః ।
ఓం స్వరాయ నమః ।
ఓం సర్వమయాయ నమః ।
ఓం స్వనాయ నమః ।
ఓం బీజాక్షరాయ నమః ।
ఓం బీజాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం బీజకర్త్రే నమః ।
ఓం ధర్మకృతే నమః । ౯౭౦ ।

ఓం ధర్మవర్ధనాయ నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞమహాద్వేషిణే నమః ।
ఓం విష్ణుకన్ధరపాతనాయ నమః ।
ఓం ధూర్జటయే నమః ।
ఓం ఖణ్డపరశవే నమః ।
ఓం సకలాయ నమః ।
ఓం నిష్కలాయ నమః ।
ఓం అసమాయ నమః । – అనఘాయ నమః ।
ఓం మృడాయ నమః ।
ఓం నటాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం పూరయిత్రే నమః ।
ఓం పుణ్యక్రూరాయ నమః ।
ఓం మనోజవాయ నమః ।
ఓం సద్భూతాయ నమః ।
ఓం సత్కృతాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం కాలకూటాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం అర్థాయ నమః । ౯౯౦ ।

ఓం అనర్థాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం నైకకర్మసమఞ్జసాయ నమః ।
ఓం భూశయాయ నమః ।
ఓం భూషణాయ నమః ।
ఓం భూతయే నమః ।
ఓం భూషణాయ నమః ।
ఓం భూతవాహనాయ నమః ।
ఓం శిఖణ్డినే నమః ।
ఓం కవచినే నమః । ౧౦౦౦ ।

ఓం శూలినే నమః ।
ఓం జటినే నమః ।
ఓం ముణ్డినే నమః ।
ఓం కుణ్డలినే నమః ।
ఓం మేఖలినే నమః ।
ఓం ముసలినే నమః ।
ఓం ఖడ్గినే నమః ।
ఓం కఙ్కణీకృతవాసుకయే నమః । ౧౦౦౮ ।

ఇతి శ్రీవీరభద్రసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Shri Veerbhadra Stotram:

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Veerabhadra | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top