1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Venkateshwara Swamy | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Shri Venkateshvara Sahasranamavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवेङ्कटेश्वरसहस्रनामावली ॥

ॐ श्रीवेङ्कटेशाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ विश्वेशाय नमः ।
ॐ विश्वभावनाय नमः ।
ॐ विश्वसृजे नमः ।
ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वप्राणाय नमः ।
ॐ विराड्वपुषे नमः ।
ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ।
ॐ अशेषभक्तदुःखप्रणाशनाय नमः ।
ॐ शेषस्तुत्याय नमः ।
ॐ शेषशायिने नमः ।
ॐ विशेषज्ञाय नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ स्वभुवे नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ वर्धिष्णवे नमः ।
ॐ उत्सहिष्णवे नमः ।
ॐ सहिष्णुकाय नमः । २० ।

ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
ॐ वर्तिष्णवे नमः ।
ॐ भरिष्णुकाय नमः ।
ॐ कालयन्त्रे नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कालगोप्त्रे नमः ।
ॐ कालान्तकाय नमः ।
ॐ अखिलाय नमः ।
ॐ कालगम्याय नमः ।
ॐ कालकण्ठवन्द्याय नमः ।
ॐ कालकालेश्वराय नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ स्वयम्भुवे नमः ।
ॐ अम्भोजनाभये नमः ।
ॐ स्तम्भितवारिधये नमः ।
ॐ अम्भोधिनन्दिनीजानये नमः ।
ॐ शोणाम्भोजपदप्रभाय नमः ।
ॐ कम्बुग्रीवाय नमः ।
ॐ शम्बरारिरूपाय नमः । ४० ।

ॐ शम्बरजेक्षणाय नमः ।
ॐ बिम्बाधराय नमः ।
ॐ बिम्बरूपिणे नमः ।
ॐ प्रतिबिम्बक्रियातिगाय नमः ।
ॐ गुणवते नमः ।
ॐ गुणगम्याय नमः ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ गुणप्रियाय नमः ।
ॐ दुर्गुणध्वंसकृते नमः ।
ॐ सर्वसुगुणाय नमः ।
ॐ गुणभासकाय नमः ।
ॐ परेशाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ।
ॐ परायैगतये नमः ।
ॐ परस्मैपदाय नमः ।
ॐ वियद्वाससे नमः ।
ॐ पारम्पर्यशुभप्रदाय नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डगर्भाय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः । ६० ।

ॐ ब्रह्मसृजे नमः ।
ॐ ब्रह्मबोधिताय नमः ।
ॐ ब्रह्मस्तुत्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
ॐ ब्रह्मचर्यपरायणाय नमः ।
ॐ सत्यव्रतार्थसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ सत्यरूपिणे नमः ।
ॐ झषाङ्गवते नमः ।
ॐ सोमकप्राणहारिणे नमः ।
ॐ आनीताम्नायाय नमः ।
ॐ अब्दिवन्दिताय नमः ।
ॐ देवासुरस्तुत्याय नमः ।
ॐ पतन्मन्दरधारकाय नमः ।
ॐ धन्वन्तरये नमः ।
ॐ कच्छपाङ्गाय नमः ।
ॐ पयोनिधिविमन्थकाय नमः ।
ॐ अमरामृत सन्दात्रे नमः ।
ॐ धृतसम्मोहिनीवपुषे नमः ।
ॐ हरमोहकमायाविने नमः ।
ॐ रक्षस्सन्दोहभञ्जनाय नमः । ८० ।

ॐ हिरण्याक्षविदारिणे नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ यज्ञविभावनाय नमः ।
ॐ यज्ञीयोर्वीसमुद्धर्त्रे नमः ।
ॐ लीलाक्रोडाय नमः ।
ॐ प्रतापवते नमः ।
ॐ दण्डकासुरविध्वंसिने नमः ।
ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ क्षमाधराय नमः ।
ॐ गन्धर्वशापहरणाय नमः ।
ॐ पुण्यगन्धाय नमः ।
ॐ विचक्षणाय नमः ।
ॐ करालवक्त्राय नमः ।
ॐ सोमार्कनेत्राय नमः ।
ॐ षड्गुणवैभवाय नमः ।
ॐ श्वेतघोणिने नमः ।
ॐ घूर्णितभ्रुवे नमः ।
ॐ घुर्घुरध्वनिविभ्रमाय नमः ।
ॐ द्राघीयसे नमः ।
ॐ नीलकेशिने नमः । १०० ।

ॐ जाग्रदम्बुजलोचनाय नमः ।
ॐ घृणावते नमः ।
ॐ घृणिसम्मोहाय नमः ।
ॐ महाकालाग्निदीधितये नमः ।
ॐ ज्वालाकरालवदनाय नमः ।
ॐ महोल्काकुलवीक्षणाय नमः ।
ॐ सटानिर्बिन्नमेघौघाय नमः ।
ॐ दंष्ट्रारुग्व्याप्तदिक्तटाय नमः ।
ॐ उच्छ्वासाकृष्टभूतेशाय नमः ।
ॐ नि:श्वासत्यक्तविश्वसृजे नमः ।
ॐ अन्तर्भ्रमज्जगद्गर्भाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ ब्रह्मकपालहृते नमः ।
ॐ उग्राय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ महाविष्णवे नमः ।
ॐ ज्वलनाय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ नृसिंहाय नमः ।
ॐ भीषणाय नमः ।
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ मृत्युमृत्यवे नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ सभास्तम्भोद्भवाय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ शिरोमालिने नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ द्वादशादित्यचूडालाय नमः ।
ॐ कल्पधूमसटाच्छवये नमः ।
ॐ हिरण्यकोरस्थलभिन्नखाय नमः ।
ॐ सिंहमुखाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।
ॐ धीमते नमः ।
ॐ भक्तसङ्घप्रतिष्ठिताय नमः ।
ॐ ब्रह्मरुद्रादिसंसेव्याय नमः ।
ॐ सिद्धसाध्यप्रपूजिताय नमः ।
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ।
ॐ देवेशाय नमः ।
ॐ ज्वालाजिह्वान्त्रमालिकाय नमः ।
ॐ खड्गिने नमः ।
ॐ महेष्वासिने नमः ।
ॐ खेटिने नमः ।
ॐ कपालिने नमः ।
ॐ मुसलिने नमः ।
ॐ हलिने नमः ।
ॐ पाशिने नमः ।
ॐ शूलिने नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ ज्वरघ्नाय नमः ।
ॐ रोगलुण्टकाय नमः ।
ॐ मौञ्जीयुजे नमः ।
ॐ छत्रकाय नमः ।
ॐ दण्डिने नमः ।
ॐ कृष्णाजिनधराय नमः ।
ॐ वटवे नमः ।
ॐ अधीतवेदाय नमः ।
ॐ वेदान्तोद्धारकाय नमः ।
ॐ ब्रह्मनैष्ठिकाय नमः ।
ॐ अहीनशयनप्रीताय नमः ।
ॐ आदितेयाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ संवित्प्रियाय नमः ।
ॐ सामवेद्याय नमः ।
ॐ बलिवेश्मप्रतिष्ठिताय नमः ।
ॐ बलिक्षालितपादाब्जाय नमः ।
ॐ विन्ध्यावलिविमानिताय नमः ।
ॐ त्रिपादभूमिस्वीकर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ धृतत्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ स्वाङ्घ्रीनखभिन्नाण्डाकर्पराय नमः ।
ॐ पज्जातवाहिनीधारापवित्रितजगत्त्रयाय नमः ।
ॐ विधिसम्मानिताय नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ दैत्ययोद्ध्रे नमः ।
ॐ जयोर्जिताय नमः ।
ॐ सुरराज्यप्रदाय नमः ।
ॐ शुक्रमदहृते नमः ।
ॐ सुगतीश्वराय नमः ।
ॐ जामदग्न्याय नमः ।
ॐ कुठारिणे नमः ।
ॐ कार्तवीर्यविदारणाय नमः ।
ॐ रेणुकायाश्शिरोहारिणे नमः ।
ॐ दुष्टक्षत्रियमर्दनाय नमः ।
ॐ वर्चस्विने नमः ।
ॐ दानशीलाय नमः ।
ॐ धनुष्मते नमः ।
ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः ।
ॐ अत्युदग्राय नमः ।
ॐ समग्राय नमः ।
ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
ॐ दुष्टनिग्रहाय नमः ।
ॐ रविवंशसमुद्भूताय नमः ।
ॐ राघवाय नमः ।
ॐ भरताग्रजाय नमः ।
ॐ कौसल्यातनयाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ विश्वामित्रप्रियङ्कराय नमः ।
ॐ ताटकारये नमः । २०० ।

ॐ सुबाहुघ्नाय नमः ।
ॐ बलातिबलमन्त्रवते नमः ।
ॐ अहल्याशापविच्छेदिने नमः ।
ॐ प्रविष्टजनकालयाय नमः ।
ॐ स्वयंवरसभासंस्थाय नमः ।
ॐ ईशचापप्रभञ्जनाय नमः ।
ॐ जानकीपरिणेत्रे नमः ।
ॐ जनकाधीशसंस्तुताय नमः ।
ॐ जमदग्नितनूजातयोद्ध्रे नमः ।
ॐ अयोध्याधिपाग्रण्ये नमः ।
ॐ पितृवाक्यप्रतीपालाय नमः ।
ॐ त्यक्तराज्याय नमः ।
ॐ सलक्ष्मणाय नमः ।
ॐ ससीताय नमः ।
ॐ चित्रकूटस्थाय नमः ।
ॐ भरताहितराज्यकाय नमः ।
ॐ काकदर्पप्रहर्ते नमः ।
ॐ दण्डकारण्यवासकाय नमः ।
ॐ पञ्चवट्यां विहारिणे नमः ।
ॐ स्वधर्मपरिपोषकाय नमः । २२० ।

ॐ विराधघ्ने नमः ।
ॐ अगस्त्यमुख्यमुनि सम्मानिताय नमः ।
ॐ पुंसे नमः ।
ॐ इन्द्रचापधराय नमः ।
ॐ खड्गधराय नमः ।
ॐ अक्षयसायकाय नमः ।
ॐ खरान्तकाय नमः ।
ॐ धूषणारये नमः ।
ॐ त्रिशिरस्करिपवे नमः ।
ॐ वृषाय नमः ।
ॐ शूर्पणखानासाच्छेत्त्रे नमः ।
ॐ वल्कलधारकाय नमः ।
ॐ जटावते नमः ।
ॐ पर्णशालास्थाय नमः ।
ॐ मारीचबलमर्दकाय नमः ।
ॐ पक्षिराट्कृतसंवादाय नमः ।
ॐ रवितेजसे नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ शबर्यानीतफलभुजे नमः ।
ॐ हनूमत्परितोषिताय नमः । २४० ।

ॐ सुग्रीवाभयदाय नमः ।
ॐ दैत्यकायक्षेपणभासुराय नमः ।
ॐ सप्तसालसमुच्छेत्त्रे नमः ।
ॐ वालिहृते नमः ।
ॐ कपिसंवृताय नमः ।
ॐ वायुसूनुकृतासेवाय नमः ।
ॐ त्यक्तपम्पाय नमः ।
ॐ कुशासनाय नमः ।
ॐ उदन्वत्तीरगाय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।
ॐ सेतुकृते नमः ।
ॐ दैत्यघ्ने नमः ।
ॐ प्राप्तलङ्काय नमः ।
ॐ अलङ्कारवते नमः ।
ॐ अतिकायशिरश्छेत्त्रे नमः ।
ॐ कुम्भकर्णविभेदनाय नमः ।
ॐ दशकण्ठशिरोध्वंसिने नमः ।
ॐ जाम्बवत्प्रमुखावृताय नमः ।
ॐ जानकीशाय नमः । २६० ।

ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
ॐ साकेतेशाय नमः ।
ॐ पुरातनाय नमः ।
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।
ॐ वेदवेद्याय नमः ।
ॐ स्वामितीर्थनिवासकाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीसरःकेलिलोलाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीशाय नमः ।
ॐ लोकरक्षकाय नमः ।
ॐ देवकीगर्भसम्भूताय नमः ।
ॐ यशोदेक्षणलालिताय नमः ।
ॐ वसुदेवकृतस्तोत्राय नमः ।
ॐ नन्दगोपमनोहराय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ कोमलाङ्गाय नमः ।
ॐ गदावते नमः ।
ॐ नीलकुन्तलाय नमः ।
ॐ पूतनाप्राणसंहर्त्रे नमः ।
ॐ तृणावर्तविनाशनाय नमः ।
ॐ गर्गारोपितनामाङ्काय नमः । २८० ।

ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ गोपिकास्तन्यपायिने नमः ।
ॐ बलभद्रानुजाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ वैयाघ्रनखभूषाय नमः ।
ॐ वत्सजिते नमः ।
ॐ वत्सवर्धनाय नमः ।
ॐ क्षीरसाराशनरताय नमः ।
ॐ दधिभाण्डप्रमर्धनाय नमः ।
ॐ नवनीतापहर्त्रे नमः ।
ॐ नीलनीरदभासुराय नमः ।
ॐ आभीरदृष्टदौर्जन्याय नमः ।
ॐ नीलपद्मनिभाननाय नमः ।
ॐ मातृदर्शितविश्वासाय नमः ।
ॐ उलूखलनिबन्धनाय नमः ।
ॐ नलकूबरशापान्ताय नमः ।
ॐ गोधूलिच्छुरिताङ्गकाय नमः ।
ॐ गोसङ्घरक्षकाय नमः ।
ॐ श्रीशाय नमः । ३०० ।

ॐ बृन्दारण्यनिवासकाय नमः ।
ॐ वत्सान्तकाय नमः ।
ॐ बकद्वेषिणे नमः ।
ॐ दैत्याम्बुदमहानिलाय नमः ।
ॐ महाजगरचण्डाग्नये नमः ।
ॐ शकटप्राणकण्टकाय नमः ।
ॐ इन्द्रसेव्याय नमः ।
ॐ पुण्यगात्राय नमः ।
ॐ खरजिते नमः ।
ॐ चण्डदीधितये नमः ।
ॐ तालपक्वफलाशिने नमः ।
ॐ कालीयफणिदर्पघ्ने नमः ।
ॐ नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नमः ।
ॐ प्रलम्बासुरखण्डनाय नमः ।
ॐ दावाग्निबलसंहारिणे नमः ।
ॐ फलाहारिणे नमः ।
ॐ गदाग्रजाय नमः ।
ॐ गोपाङ्गनाचेलचोराय नमः ।
ॐ पाथोलीलाविशारदाय नमः ।
ॐ वंशगानप्रवीणाय नमः । ३२० ।

ॐ गोपीहस्ताम्बुजार्चिताय नमः ।
ॐ मुनिपत्न्याहृताहाराय नमः ।
ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ मुनिप्रियाय नमः ।
ॐ गोवर्धनाद्रिसन्धर्त्रे नमः ।
ॐ सङ्क्रन्दनतमोपहाय नमः ।
ॐ सदुद्यानविलासिने नमः ।
ॐ रासक्रीडापरायणाय नमः ।
ॐ वरुणाभ्यर्चिताय नमः ।
ॐ गोपीप्रार्थिताय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ अक्रूरस्तुतिसम्प्रीताय नमः ।
ॐ कुब्जायौवनदायकाय नमः ।
ॐ मुष्टिकोरःप्रहारिणे नमः ।
ॐ चाणूरोदरादारणाय नमः ।
ॐ मल्लयुद्धाग्रगण्याय नमः ।
ॐ पितृबन्धनमोचकाय नमः ।
ॐ मत्तमातङ्गपञ्चास्याय नमः ।
ॐ कंसग्रीवानिकृतनाय नमः ।
ॐ उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नमः । ३४० ।

ॐ रत्नसिंहासनस्थिताय नमः ।
ॐ कालनेमिखलद्वेषिणे नमः ।
ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः ।
ॐ साल्वसेवितदुर्धर्षराजस्मयनिवारणाय नमः ।
ॐ रुक्मिगर्वापहारिणे नमः ।
ॐ रुक्मिणीनयनोत्सवाय नमः ।
ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
ॐ द्वारकाधिपाय नमः ।
ॐ मण्याहर्त्रे नमः ।

ॐ महामायाय नमः ।
ॐ जाम्बवत्कृतसङ्गराय नमः ।
ॐ जाम्बूनदाम्बरधराय नमः ।
ॐ गम्याय नमः ।
ॐ जाम्बवतीविभवे नमः ।
ॐ कालिन्दीप्रथितारामकेलये नमः ।
ॐ गुञ्जावतंसकाय नमः ।
ॐ मन्दारसुमनोभास्वते नमः ।
ॐ शचीशाभीष्टदायकाय नमः । ३६० ।

ॐ सत्राजिन्मानसोल्लासिने नमः ।
ॐ सत्याजानये नमः ।
ॐ शुभावहाय नमः ।
ॐ शतधन्वहराय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ पाण्डवप्रियकोत्सवाय नमः ।
ॐ भद्राप्रियाय नमः ।
ॐ सुभद्रायाः भ्रात्रे नमः ।
ॐ नाग्नजितीविभवे नमः ।
ॐ किरीटकुण्डलधराय नमः ।
ॐ कल्पपल्लवलालिताय नमः ।
ॐ भैष्मीप्रणयभाषावते नमः ।
ॐ मित्रविन्दाधिपाय नमः ।
ॐ अभयाय नमः ।
ॐ स्वमूर्तिकेलिसम्प्रीताय नमः ।
ॐ लक्ष्मणोदारमानसाय नमः ।
ॐ प्राग्ज्योतिषाधिपध्वंसिने नमः ।
ॐ तत्सैन्यान्तकराय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ भूमिस्तुताय नमः । ३८० ।

ॐ भूरिभोगाय नमः ।
ॐ भूषणाम्बरसंयुताय नमः ।
ॐ बहुरामाकृताह्लादाय नमः ।
ॐ गन्धमाल्यानुलेपनाय नमः ।
ॐ नारदादृष्टचरिताय नमः ।
ॐ देवेशाय नमः ।
ॐ विश्वराजे नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ बाणबाहुविदाराय नमः ।
ॐ तापज्वरविनाशनाय नमः ।
ॐ उपोद्धर्षयित्रे नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ शिववाक्तुष्टमानसाय नमः ।
ॐ महेशज्वरसंस्तुताय नमः ।
ॐ शीतज्वरभयान्तकाय नमः ।
ॐ नृगराजोद्धारकाय नमः ।
ॐ पौण्ड्रकादिवधोद्यताय नमः ।
ॐ विविधारिच्छलोद्विग्न ब्राह्मणेषु दयापराय नमः ।
ॐ जरासन्धबलद्वेषिणे नमः ।
ॐ केशिदैत्यभयङ्कराय नमः । ४०० ।

ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ चैद्यान्तकाय नमः ।
ॐ सभ्याय नमः ।
ॐ राजबन्धविमोचकाय नमः ।
ॐ राजसूयहविर्भोक्त्रे नमः ।
ॐ स्निग्धाङ्गाय नमः ।
ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
ॐ धानाभक्षणसम्प्रीताय नमः ।
ॐ कुचेलाभीष्टदायकाय नमः ।
ॐ सत्त्वादिगुणगम्भीराय नमः ।
ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः ।
ॐ भीष्मध्येयाय नमः ।
ॐ भक्तवश्याय नमः ।
ॐ भीमपूज्याय नमः ।
ॐ दयानिधये नमः ।
ॐ दन्तवक्त्रशिरश्छेत्त्रे नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ कृष्णासखाय नमः ।
ॐ स्वराजे नमः ।
ॐ वैजयन्तीप्रमोदिने नमः । ४२० ।

ॐ बर्हिबर्हविभूषणाय नमः ।
ॐ पार्थकौरवसन्धानकारिणे नमः ।
ॐ दुश्शासनान्तकाय नमः ।
ॐ बुद्धाय नमः ।
ॐ विशुद्धाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ क्रतुहिंसाविनिन्दकाय नमः ।
ॐ त्रिपुरस्त्रीमानभङ्गाय नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ।
ॐ निर्ममाय नमः ।
ॐ निराभासाय नमः ।
ॐ विरामयाय नमः ।
ॐ जगन्मोहकधर्मिणे नमः ।
ॐ दिग्वस्त्राय नमः ।
ॐ दिक्पतीश्वरायाय नमः ।
ॐ कल्किने नमः ।
ॐ म्लेच्छप्रहर्त्रे नमः ।
ॐ दुष्टनिग्रहकारकाय नमः ।
ॐ धर्मप्रतिष्ठाकारिणे नमः । ४४० ।

ॐ चातुर्वर्ण्यविभागकृते नमः ।
ॐ युगान्तकाय नमः ।
ॐ युगाक्रान्ताय नमः ।
ॐ युगकृते नमः ।
ॐ युगभासकाय नमः ।
ॐ कामारये नमः ।
ॐ कामकारिणे नमः ।
ॐ निष्कामाय नमः ।
ॐ कामितार्थदाय नमः ।
ॐ सवितुर्वरेण्याय भर्गसे नमः ।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
ॐ वैकुण्ठमन्दिराय नमः ।
ॐ हयग्रीवाय नमः ।
ॐ कैटभारये नमः ।
ॐ ग्राहघ्नाय नमः ।
ॐ गजरक्षकाय नमः ।
ॐ सर्वसंशयविच्छेत्त्रे नमः ।
ॐ सर्वभक्तसमुत्सुकाय नमः ।
ॐ कपर्दिने नमः ।
ॐ कामहारिणे नमः । ४६० ।

ॐ कलायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ स्मृतये नमः ।
ॐ धृतये नमः ।
ॐ अनादये नमः ।
ॐ अप्रमेयौजसे नमः ।
ॐ प्रधानाय नमः ।
ॐ सन्निरूपकाय नमः ।
ॐ निर्लेपाय नमः ।
ॐ निस्स्पृहाय नमः ।
ॐ असङ्गाय नमः ।
ॐ निर्भयाय नमः ।
ॐ नीतिपारगाय नमः ।
ॐ निष्प्रेष्याय नमः ।
ॐ निष्क्रियाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ निधये नमः ।
ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ।
ॐ नयाय नमः ।
ॐ कर्मिणे नमः । ४८० ।

ॐ अकर्मिणे नमः ।
ॐ विकर्मिणे नमः ।
ॐ कर्मेप्सवे नमः ।
ॐ कर्मभावनाय नमः ।
ॐ कर्माङ्गाय नमः ।
ॐ कर्मविन्यासाय नमः ।
ॐ महाकर्मिणे नमः ।
ॐ महाव्रतिने नमः ।
ॐ कर्मभुजे नमः ।
ॐ कर्मफलदाय नमः ।
ॐ कर्मेशाय नमः ।
ॐ कर्मनिग्रहाय नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कामदाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ तप्त्रे नमः ।
ॐ जप्त्रे नमः । ५०० ।

ॐ अक्षमालावते नमः ।
ॐ गन्त्रे नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ लयाय नमः ।
ॐ गतये नमः ।
ॐ शिष्टाय नमः ।
ॐ द्रष्ट्रे नमः ।
ॐ रिपुद्वेष्ट्रे नमः ।
ॐ रोष्ट्रे नमः ।
ॐ वेष्ट्रे नमः ।
ॐ महानटाय नमः ।
ॐ रोद्ध्रे नमः ।
ॐ बोद्ध्रे नमः ।
ॐ महायोद्ध्रे नमः ।
ॐ श्रद्धावते नमः ।
ॐ सत्यधिये नमः ।
ॐ शुभाय नमः ।
ॐ मन्त्रिणे नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ मन्त्रगम्याय नमः ।
ॐ मन्त्रकृते नमः ।
ॐ परमन्त्रहृते नमः ।
ॐ मन्त्रभृते नमः ।
ॐ मन्त्रफलदाय नमः ।
ॐ मन्त्रेशाय नमः ।
ॐ मन्त्रविग्रहाय नमः ।
ॐ मन्त्राङ्गाय नमः ।
ॐ मन्त्रविन्यासाय नमः ।
ॐ महामन्त्राय नमः ।
ॐ महाक्रमाय नमः ।
ॐ स्थिरधिये नमः ।
ॐ स्थिरविज्ञानाय नमः ।
ॐ स्थिरप्रज्ञाय नमः ।
ॐ स्थिरासनाय नमः ।
ॐ स्थिरयोगाय नमः ।
ॐ स्थिराधाराय नमः ।
ॐ स्थिरमार्गाय नमः ।
ॐ स्थिरागमाय नमः ।
ॐ विश्श्रेयसाय नमः ।
ॐ निरीहाय नमः ।
ॐ अग्नये नमः ।
ॐ निरवद्याय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ निर्वैराय नमः ।
ॐ निरहङ्काराय नमः ।
ॐ निर्दम्भाय नमः ।
ॐ निरसूयकाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ अनन्तबाहूरवे नमः ।
ॐ अनन्ताङ्घ्रये नमः ।
ॐ अनन्तदृशे नमः ।
ॐ अनन्तवक्त्राय नमः ।
ॐ अनन्ताङ्गाय नमः ।
ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
ॐ अनन्तकृते नमः ।
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वमूर्ध्ने नमः ।
ॐ ऊर्ध्वशाखकाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वाध्वरक्षिणे नमः ।
ॐ ऊर्ध्वज्वालाय नमः ।
ॐ निराकुलाय नमः ।
ॐ बीजाय नमः ।
ॐ बीजप्रदाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ निदानाय नमः ।
ॐ निष्कृतये नमः ।
ॐ कृतिने नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ अणीयसे नमः ।
ॐ गरिम्णे नमः ।
ॐ सुषमाय नमः ।
ॐ चित्रमालिकाय नमः ।
ॐ नभस्पृशे नमः ।
ॐ नभसो ज्योतिषे नमः ।
ॐ नभस्वते नमः ।
ॐ निर्नभसे नमः ।
ॐ नभसे नमः ।
ॐ अभवे नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ महीयसे नमः ।
ॐ भूर्भुवाकृतये नमः ।
ॐ महानन्दाय नमः ।
ॐ महाशूराय नमः ।
ॐ महोराशये नमः ।
ॐ महोत्सवाय नमः ।
ॐ महाक्रोधाय नमः ।
ॐ महाज्वालाय नमः ।
ॐ महाशान्ताय नमः ।
ॐ महागुणाय नमः ।
ॐ सत्यव्रताय नमः ।
ॐ सत्यपराय नमः ।
ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
ॐ सताङ्गतये नमः ।
ॐ सत्येशाय नमः ।
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ।
ॐ सत्यचारित्रलक्षणाय नमः । ६०० ।

ॐ अन्तश्चराय नमः ।
ॐ अन्तरात्मने नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ चिदात्मकाय नमः ।
ॐ रोचनाय नमः ।
ॐ रोचमानाय नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ शौरये नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ मुकुन्दाय नमः ।
ॐ नन्दनिष्पन्दाय नमः ।
ॐ स्वर्णबिन्दवे नमः ।
ॐ पुरुदराय नमः ।
ॐ अरिन्दमाय नमः ।
ॐ सुमन्दाय नमः ।
ॐ कुन्दमन्दारहासवते नमः ।
ॐ स्यन्दनारूढचण्डाङ्गाय नमः ।
ॐ आनन्दिने नमः ।
ॐ नन्दनन्दाय नमः ।
ॐ अनसूयानन्दनाय नमः ।
ॐ अत्रिनेत्रानन्दाय नमः ।
ॐ सुनन्दवते नमः ।
ॐ शङ्खवते नमः ।
ॐ पङ्कजकराय नमः ।
ॐ कुङ्कुमाङ्काय नमः ।
ॐ जयाङ्कुशाय नमः ।
ॐ अम्भोजमकरन्दाढ्याय नमः ।
ॐ निष्पङ्काय नमः ।
ॐ अगरुपङ्किलाय नमः ।
ॐ इन्द्राय नमः ।
ॐ चन्द्राय नमः ।
ॐ चन्द्ररथाय नमः ।
ॐ अतिचन्द्राय नमः ।
ॐ चन्द्रभासकाय नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ इन्द्रराजाय नमः ।
ॐ वागीन्द्राय नमः ।
ॐ चन्द्रलोचनाय नमः ।
ॐ प्रतीचे नमः ।
ॐ पराचे नमः ।
ॐ परन्धाम्ने नमः ।
ॐ परमार्थाय नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ अपारवाचे नमः ।
ॐ पारगामिने नमः ।
ॐ परावाराय नमः ।
ॐ परावराय नमः ।
ॐ सहस्वते नमः ।
ॐ अर्थदात्रे नमः ।
ॐ सहनाय नमः ।
ॐ साहसिने नमः ।
ॐ जयिने नमः ।
ॐ तेजस्विने नमः ।
ॐ वायुविशिखिने नमः ।
ॐ तपस्विने नमः ।
ॐ तापसोत्तमाय नमः ।
ॐ ऐश्वर्योद्भूतिकृते नमः ।
ॐ भूतये नमः ।
ॐ ऐश्वर्याङ्गकलापवते नमः ।
ॐ अम्भोधिशायिने नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सामपारगाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महाधीराय नमः ।
ॐ महाभोगिने नमः ।
ॐ महाप्रभवे नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ महातुष्टये नमः ।
ॐ महापुष्टये नमः ।
ॐ महागुणाय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ महाधर्माय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ समीपगाय नमः ।
ॐ दूरगामिने नमः ।
ॐ स्वर्गमार्गनिरर्गलाय नमः ।
ॐ नगाय नमः ।
ॐ नगधराय नमः ।
ॐ नागाय नमः ।
ॐ नागेशाय नमः ।
ॐ नागपालकाय नमः ।
ॐ हिरण्मयाय नमः ।
ॐ स्वर्णरेतसे नमः ।
ॐ हिरण्यार्चिषे नमः ।
ॐ हिरण्यदाय नमः ।
ॐ गुणगण्याय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
ॐ पुराणगाय नमः ।
ॐ जन्यभृते नमः ।
ॐ जन्यसन्नद्धाय नमः ।
ॐ दिव्यपञ्चायुधाय नमः ।
ॐ विशिने नमः ।
ॐ दौर्जन्यभङ्गाय नमः ।
ॐ पर्जन्याय नमः ।
ॐ सौजन्यनिलयाय नमः ।
ॐ अलयाय नमः ।
ॐ जलन्धरान्तकाय नमः । ८०० ।

ॐ महामनसे नमः ।
ॐ भस्मदैत्यनाशिने नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ श्रविष्ठाय नमः ।
ॐ द्राघिष्ठाय नमः ।
ॐ गरिष्ठाय नमः ।
ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
ॐ द्रढिष्ठाय नमः ।
ॐ वर्षिष्ठाय नमः ।
ॐ द्राघियसे नमः ।
ॐ प्रणवाय नमः ।
ॐ फणिने नमः ।
ॐ सम्प्रदायकराय नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ सुरेशाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ मधवे नमः ।
ॐ निर्णिमेषाय नमः ।
ॐ विधये नमः ।
ॐ वेधसे नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ जीवनाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ स्मर्त्रे नमः ।
ॐ श्रोत्रे नमः ।
ॐ निकर्त्रे नमः ।
ॐ ध्यात्रे नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ समाय नमः ।
ॐ असमाय नमः ।
ॐ होत्रे नमः ।
ॐ पोत्रे नमः ।
ॐ महावक्त्रे नमः ।
ॐ रन्त्रे नमः ।
ॐ मन्त्रे नमः ।
ॐ खलान्तकाय नमः ।
ॐ दात्रे नमः ।
ॐ ग्राहयित्रे नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ नियन्त्रे नमः ।
ॐ अनन्तवैभवाय नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ गोपयित्रे नमः ।
ॐ हन्त्रे नमः ।
ॐ धर्मजागरित्रे नमः ।
ॐ धवाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ क्षेत्रकराय नमः ।
ॐ क्षेत्रप्रदाय नमः ।
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
ॐ आत्मविदे नमः ।
ॐ क्षेत्रिणे नमः ।
ॐ क्षेत्रहराय नमः ।
ॐ क्षेत्रप्रियाय नमः ।
ॐ क्षेमकराय नमः ।
ॐ मरुते नमः ।
ॐ भक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ मुक्तिदायिने नमः ।
ॐ शक्तिदाय नमः ।
ॐ युक्तिदायकायनमः ।
ॐ शक्तियुजे नमः ।
ॐ मौक्तिकस्रग्विणे नमः ।
ॐ सूक्तये नमः ।
ॐ आम्नायसूक्तिगाय नमः ।
ॐ धनञ्जयाय नमः ।
ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ धनिकाय नमः ।
ॐ धनदाधिपाय नमः ।
ॐ महाधनाय नमः ।
ॐ महामानिने नमः ।
ॐ दुर्योधनविमानिताय नमः ।
ॐ रत्नकराय नमः ।
ॐ रत्न रोचिषे नमः ।
ॐ रत्नगर्भाश्रयाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ रत्नसानुनिधये नमः ।
ॐ मौलिरत्नभासे नमः ।
ॐ रत्नकङ्कणाय नमः ।
ॐ अन्तर्लक्ष्याय नमः ।
ॐ अन्तरभ्यासिने नमः ।
ॐ अन्तर्ध्येयाय नमः ।
ॐ जितासनाय नमः ।
ॐ अन्तरङ्गाय नमः ।
ॐ दयावते नमः ।
ॐ अन्तर्मायाय नमः ।
ॐ महार्णवाय नमः ।
ॐ सरसाय नमः ।
ॐ सिद्धरसिकाय नमः ।
ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ सिद्ध्याय नमः ।
ॐ सदागतये नमः ।
ॐ आयुःप्रदाय नमः ।
ॐ महायुष्मते नमः ।
ॐ अर्चिष्मते नमः ।
ॐ ओषधीपतये नमः ।
ॐ अष्टश्रियै नमः ।
ॐ अष्टभागाय नमः ।
ॐ अष्टककुब्व्याप्तयशसे नमः ।
ॐ व्रतिने नमः । ८०० ।

ॐ अष्टापदाय नमः ।
ॐ सुवर्णाभाय नमः ।
ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
ॐ त्रिमूर्तिमते नमः ।
ॐ अस्वप्नाय नमः ।
ॐ स्वप्नगाय नमः ।
ॐ स्वप्नाय नमः ।
ॐ सुस्वप्नफलदायकाय नमः ।
ॐ दुस्स्वप्नध्वंसकाय नमः ।
ॐ ध्वस्तदुर्निमित्ताय नमः ।
ॐ शिवङ्कराय नमः ।
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः ।
ॐ सम्भाव्याय नमः ।
ॐ वर्णिताय नमः ।
ॐ वर्णसम्मुखाय नमः ।
ॐ सुवर्णमुखरीतीरशिव ध्यातपदाम्बुजाय नमः ।
ॐ दाक्षायणीवचस्तुष्टाय नमः ।
ॐ दुर्वासोदृष्टिगोचराय नमः ।
ॐ अम्बरीषव्रतप्रीताय नमः ।
ॐ महाकृत्तिविभञ्जनाय नमः । ८२० ।

ॐ महाभिचारकध्वंसिने नमः ।
ॐ कालसर्पभयान्तकाय नमः ।
ॐ सुदर्शनाय नमः ।
ॐ कालमेघश्यामाय नमः ।
ॐ श्रीमन्त्रभाविताय नमः ।
ॐ हेमाम्बुजसरस्नायिने नमः ।
ॐ श्रीमनोभाविताकृतये नमः ।
ॐ श्रीप्रदत्ताम्बुजस्रग्विणे नमः ।
ॐ श्री केलये नमः ।
ॐ श्रीनिधये नमः ।
ॐ भवाय नमः ।
ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीनायकाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ सन्तृप्ताय नमः ।
ॐ तर्पिताय नमः ।
ॐ तीर्थस्नातृसौख्यप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ अगस्त्यस्तुतिसंहृष्टाय नमः ।
ॐ दर्शिताव्यक्तभावनाय नमः । ८४० ।

ॐ कपिलार्चिषे नमः ।
ॐ कपिलवते नमः ।
ॐ सुस्नाताघाविपाटनाय नमः ।
ॐ वृषाकपये नमः ।
ॐ कपिस्वामिमनोन्तस्थितविग्रहाय नमः ।
ॐ वह्निप्रियाय नमः ।
ॐ अर्थसम्भवाय नमः ।
ॐ जनलोकविधायकाय नमः ।
ॐ वह्निप्रभाय नमः ।
ॐ वह्नितेजसे नमः ।
ॐ शुभाभीष्टप्रदाय नमः ।
ॐ यमिने नमः ।
ॐ वारुणक्षेत्रनिलयाय नमः ।
ॐ वरुणाय नमः ।
ॐ सारणार्चिताय नमः ।
ॐ वायुस्थानकृतावासाय नमः ।
ॐ वायुगाय नमः ।
ॐ वायुसम्भृताय नमः ।
ॐ यमान्तकाय नमः ।
ॐ अभिजननाय नमः । ८६० ।

ॐ यमलोकनिवारणाय नमः ।
ॐ यमिनामग्रगण्याय नमः ।
ॐ संयमिने नमः ।
ॐ यमभाविताय नमः ।
ॐ इन्द्रोद्यानसमीपस्थाय नमः ।
ॐ इन्द्रदृग्विषयाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ यक्षराट्सरसीवासाय नमः ।
ॐ अक्षय्यनिधिकोशकृते नमः ।
ॐ स्वामितीर्थकृतावासाय नमः ।
ॐ स्वामिध्येयाय नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ वराहाद्यष्टतीर्थाभिसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ।
ॐ पाण्डुतीर्थाभिषिक्ताङ्गाय नमः ।
ॐ युधिष्ठिरवरप्रदाय नमः ।
ॐ भीमान्तःकरणारूढाय नमः ।
ॐ श्वेतवाहनसख्यवते नमः ।
ॐ नकुलाभयदाय नमः ।
ॐ माद्रीसहदेवाभिवन्दिताय नमः ।
ॐ कृष्णाशपथसन्धात्रे नमः । ८८० ।

ॐ कुन्तीस्तुतिरताय नमः ।
ॐ दमिने नमः ।
ॐ नारादादिमुनिस्तुत्याय नमः ।
ॐ नित्यकर्मपरायणाय नमः ।
ॐ दर्शिताव्यक्तरूपाय नमः ।
ॐ वीणानादप्रमोदिताय नमः ।
ॐ षट्कोटितीर्थचर्यावते नमः ।
ॐ देवतीर्थकृताश्रमाय नमः ।
ॐ बिल्वामलजलस्नायिने नमः ।
ॐ सरस्वत्यम्बुसेविताय नमः ।
ॐ तुम्बुरूदकसंस्पर्शजचित्ततमोपहाय नमः ।
ॐ मत्स्यवामनकूर्मादितीर्थराजाय नमः ।
ॐ पुराणभृते नमः ।
ॐ शक्रध्येयपदाम्भोजय नमः ।
ॐ शङ्खपूजितपादुकाय नमः ।
ॐ रामतीर्थविहारिणे नमः ।
ॐ बलभद्रब्रतिष्ठिताय नमः ।
ॐ जामदग्न्यसरस्तीर्थजलसेचनतर्पिताय नमः ।
ॐ पापहारिकीलालसुस्नाताघविनाशनाय नमः ।
ॐ नभोगङ्गाभिषिक्ताय नमः । ९०० ।

ॐ नागतीर्थाभिषेकवते नमः ।
ॐ कुमारधारातीर्थस्थाय नमः ।
ॐ वटुवेषाय नमः ।
ॐ सुमेखलाय नमः ।
ॐ वृद्धस्यसुकुमारत्व प्रदाय नमः ।
ॐ सौन्दर्यवते नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ प्रियंवदाय नमः ।
ॐ महाकुक्षये नमः ।
ॐ इक्ष्वाकुकुलनन्दनाय नमः ।
ॐ नीलगोक्षीरधाराभुवे नमः ।
ॐ वराहाचलनायकाय नमः ।
ॐ भरद्वाजप्रतिष्ठावते नमः ।
ॐ बृहस्पतिविभाविताय नमः ।
ॐ अञ्जनाकृतपूजावते नमः ।
ॐ आञ्जनेयकरार्चिताय नमः ।
ॐ अञ्जनाद्रनिवासाय नमः ।
ॐ मुञ्जिकेशाय नमः ।
ॐ पुरन्दराय नमः ।
ॐ किन्नरद्वन्द्वसम्बन्धिबन्धमोक्षप्रदायकाय नमः ।
ॐ वैखानसमखारम्भाय नमः ।
ॐ वृषज्ञेयाय नमः ।
ॐ वृषाचलाय नमः ।
ॐ वृषकायप्रभेत्त्रे नमः ।
ॐ क्रीडानाचारसम्भ्रमाय नमः ।
ॐ सौवर्चलेयविन्यस्तराज्याय नमः ।
ॐ नारायणप्रियाय नमः ।
ॐ दुर्मेधोभञ्जकाय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ ब्रह्मोत्सवमहोत्सुकाय नमः ।
ॐ सुभद्रवते नमः ।
ॐ भद्रासुरशिरश्छेत्रे नमः ।
ॐ भद्रक्षेत्रिणे नमः ।
ॐ मृगयाक्षीणसन्नाहाय नमः ।
ॐ शङ्खराजन्यतुष्टिदाय नमः ।
ॐ स्थाणुस्थाय नमः ।
ॐ वैनतेयाङ्गभाविताय नमः ।
ॐ अशरीरवते नमः ।
ॐ भोगीन्द्रभोगसंस्थानाय नमः ।
ॐ ब्रह्मादिगणसेविताय नमः ।
ॐ सहस्रार्कच्छटाभास्वद्विमानान्तस्स्थिताय नमः ।
ॐ गुणिने नमः ।
ॐ विष्वक्सेनकृतस्तोत्राय नमः ।
ॐ सनन्दनपरीवृताय नमः ।
ॐ जाह्नव्यादिनदीसेव्याय नमः ।
ॐ सुरेशाद्यभिवन्दिताय नमः ।
ॐ सुराङ्गनानृत्यपराय नमः ।
ॐ गन्धर्वोद्गायनप्रियाय नमः ।
ॐ राकेन्दुसङ्काशनखाय नमः ।
ॐ कोमलाङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ।
ॐ कच्छपप्रपदाय नमः ।
ॐ कुन्दगुल्फकाय नमः ।
ॐ स्वच्छकूर्पराय नमः ।
ॐ शुभङ्कराय नमः ।
ॐ मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटिदेशस्थमेखलाय नमः ।
ॐ प्रोल्लसच्छुरिकाभास्वत्कटिदेशाय नमः ।
ॐ अनन्तपद्मजस्थाननाभये नमः ।
ॐ मौक्तिकमालिकाय नमः ।
ॐ मन्दारचाम्पेयमालिने नमः ।
ॐ रत्नाभरणसम्भृताय नमः ।
ॐ लम्बयज्ञोपवीतिने नमः ।
ॐ चन्द्रश्रीखण्डलेपवते नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ अभयदाय नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ शङ्खिने नमः ।
ॐ कौस्तुभदीप्तिमते नमः ।
ॐ श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय नमः ।
ॐ लक्ष्मीसंश्रितहृत्तटाय नमः ।
ॐ नीलोत्पलनिभाकाराय नमः ।
ॐ शोणाम्भोजसमाननाय नमः ।
ॐ कोटिमन्मथलावण्याय नमः ।
ॐ चन्द्रिकास्मितपूरिताय नमः ।
ॐ सुधास्वच्छोर्ध्वपुण्ड्राय नमः ।
ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चिताय नमः ।
ॐ पुण्डरीकेक्षणाय नमः ।
ॐ स्वच्छाय नमः ।
ॐ मौलिशोभाविराजिताय नमः ।
ॐ पद्मस्थाय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ सोममण्डलगाय नमः ।
ॐ बुधाय नमः ।
ॐ वह्निमण्डलगाय नमः ।
ॐ सूर्याय नमः ।
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थिताय नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः ।
ॐ भूमिजानये नमः ।
ॐ विमलाद्यभिसंवृताय नमः ।
ॐ जगत्कुटुम्बजनित्रे नमः ।
ॐ रक्षकाय नमः ।
ॐ कामितप्रदाय नमः ।
ॐ अवस्थात्रययन्त्रे नमः ।
ॐ विश्वतेजस्स्वरूपवते नमः ।
ॐ ज्ञप्तये नमः ।
ॐ ज्ञेयाय नमः ।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ ज्ञानातीताय नमः ।
ॐ सुरातिगाय नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्ताय नमः ।
ॐ वेङ्कटाद्रिगदाधराय नमः । १००० ।

श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः समाप्तं ॥

Also Read 1000 Names of Lord Venkateshvara Stotram:

1000 Names of Sri Venkateshwara Swamy | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment