Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Viththala Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవిఠ్ఠలసహస్రనామావలిః ॥

ఓం క్లీం విట్టలాయ నమః । పాణ్డురఙ్గేశాయ । ఈశాయ । శ్రీశాయ ।
విశేషజితే । శేషశాయినే । శభువన్ద్యాయ । శరణ్యాయ । శఙ్కరప్రియాయ ।
చన్ద్రభాగాసరోవాసాయ । కోటిచన్ద్రప్రభాస్మితాయ । విధాతృ-
సూచితాయ । సర్వప్రమాణాతీతాయ । అవ్యయాయ । పుణ్డరీకస్తుతాయ ।
వన్ద్యాయ । భక్తచిత్తప్రసాదకాయ । స్వధర్మనిరతాయ । ప్రీతాయ ।
గోగోపీపరివారితాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం గోపికాశతనీరాజ్యాయ నమః । పులినాకీడాయ । ఆత్మభువే ।
ఆత్మనే । ఆత్మరామాయ । ఆత్మస్థాయ । ఆత్మరామనిషేవితాయ ।
సచ్చిత్సుఖాయ । మహామాయినే । మహతే । అవ్యక్తాయ । అద్భుతాయ ।
స్థూలరూపాయ । సూక్ష్మరూపాయ । కారణాయ । పరస్మై । అఞ్జనాయ ।
మహాకారణాయ । ఆధారాయ । అధిష్ఠానాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం ప్రకాశకాయ నమః । కఞ్జపాదాయ । రక్తనఖాయ ।
రక్తపాదతలాయ । ప్రభవే । సామ్రాజ్యచిహ్నితపదాయ । నీలగుల్ఫాయ ।
సుజఙ్ఘకాయ । సజ్జానవే । కదలీస్తమ్భనిభోరవే । ఉరువిక్రమాయ ।
పీతామ్బరావృతకటయే । క్షుల్లకాదామభూషణాయ । కటివిన్యస్తహస్తాబ్జాయ ।
శఙ్ఖినే । పద్మవిభూషతాయ । గమ్భీరనాభయే ।
బ్రహ్మాధిష్ఠితనాభిసరోరుహాయ । త్రివలీమణ్డితోదారోదరోమావలిమాలినాయ ।
కపాటవక్షసే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం శ్రీవత్సభూషితోరసే నమః । కృపాకరాయ । వనమాలినే ।
కమ్బుకణ్ఠాయ । సుస్వరాయ । సామలాలసాయ । కఞ్చవక్త్రాయ ।
శ్మశ్రుహీనచుబుకాయ । వేదజిహ్వకాయ । దాడిమీబీజసదృశరదాయ ।
రక్తాధరాయ । విభవే । నాసాముక్తాపాటలితాధరచ్ఛవయే । అరిన్దమాయ ।
శుకనాసాయ । కఞ్జనేత్రాయ । కుణ్డలాక్రామితాంసకాయ । మహాబాహవే ।
ఘనభుజాయ । కేయూరాఙ్గదమణ్డితాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం రత్నభూషితభూషాఢ్యమణిబన్ధాయ నమః । సుభూషణాయ ।
రక్తపాణితలాయ । స్వఙ్గాయ । సన్ముద్రామణ్డితాఙ్గులయే । నఖప్రభా-
రఞ్జితాబ్జాయ । సర్వసౌన్దర్యమణ్డితాయ । సుభ్రువే । అర్ధశశి-
ప్రఖ్యలలాటాయ । కామరూపధృశే । కుఙ్కుమాఙ్కితసద్భాలాయ । సుకేశాయ ।
బర్హభూషణాయ । కిరీటభావ్యాప్తనభసే । వికలీకృతభాస్కరాయ ।
వనమాలినే । పీతవాససే । శార్ఙ్గచాపాయ । అసురాన్తకాయ ।
దర్పాపహాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం కంసహన్త్రే నమః । చాణూరమురమర్దనాయ । వేణువాదనసన్తుష్టాయ ।
దధ్యన్నాస్వాదలోలుపాయ । జితారయే । కామజనకాయ । కామఘ్నే ।
కామపూరకాయ । విక్రోధాయ । దారితామిత్రాయ । భూర్భువఃసువరాదిరాజే ।
అనాదయే । అజనయే । జన్యజనకాయ । జాహ్నవీపదాయ ।
బహుజన్మనే । జామదగ్న్యాయ । సహస్రభుజఖణ్డనాయ । కోదణ్డధారిణే ।
జనకపూజితాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం కమలాప్రియాయ నమః । పుణ్డరీకభవద్వేషిణే । పుణ్డరీక-
భవప్రియాయ । పుణ్డరీకస్తుతిరసాయ । సద్భక్తపరిపాలకాయ ।
సుషుమాలాసఙ్గమస్థాయ । గోగోపీచిత్తరఞ్జనాయ । ఇష్టికాస్థాయ ।
భక్తవశ్యాయ । త్రిమూర్తయే । భక్తవత్సలాయ । లీలాకృతజగద్ధామ్నే ।
జగత్పాలాయ । హరాయ । విరాజే । అశ్వత్థపద్మతీర్థస్థాయ ।
నారదస్తుతవైభవాయ । ప్రమాణాతీతతత్త్వజ్ఞాయ । తత్త్వమ్పదనిరూపితాయ ।
అజాజనయే నమః ॥ ౧౪౦ ॥

అజాజానయే నమః । అజాయాయ । నీరజాయ । అమలాయ ।
లక్ష్మీనివాసాయ । స్వర్భూషాయ । విశ్వవన్ద్యాయ । మహోత్సవాయ ।
జగద్యోనయే । అకర్త్రే । ఆద్యాయ । భోక్త్రే । భోగ్యాయ । భవాతిగాయ ।
షడ్గుణైశ్వర్యసమ్పన్నాయ । భగవతే । ముక్తిదాయకాయ । అధఃప్రాణాయ ।
మనసే । బుద్ధ్యై నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం సుషుప్త్యై నమః । సర్వగాయ । హరయే । మత్స్యాయ । కూర్మాయ ।
వరాహాయ । అత్రయే । వామనాయ । హరిరూపధృతే । నారసింహాయ । ఋషయే ।
వ్యాసాయ । రామాయ । నీలాంశుకాయ । హలినే । బుద్ధాయ । అర్హతే । సుగతాయ ।
కల్కినే । నరాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం నారాయణాయ నమః । పరస్మై । పరాత్పరాయ । కరీడ్యేశాయ ।
నక్రశాపవిమోచనాయ । నారదోక్తిప్రతిష్ఠాత్రే । ముక్తకేశినే । వరప్రదాయ ।
చన్ద్రభాగాప్సుసుస్నాతాయ । కామితార్థప్రదాయ । అనఘాయ । తులసీ-
దామభూషాఢ్యాయ । తులసీకాననప్రియాయ । పాణ్డురఙ్గాయ । క్షేత్రమూర్తయే ।
సర్వమూర్తయే । అనామయాయ । పుణ్డరీకవ్యాజకృతజడోద్ధారాయ । సదాగతయే ।
అగతయే నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం సద్గతయే నమః । సభ్యాయ । భవాయ । భవ్యాయ । విధీడితాయ ।
ప్రలమ్బఘ్నాయ । ద్రుపదజాచిన్తాహారిణే । భయాపహాయ । వహ్నివక్త్రాయ ।
సూర్యనుతాయ । విష్ణవే । త్రైలోక్యరక్షకాయ । జగద్భక్ష్యాయ । జగద్గేహాయ ।
జనారాధ్యాయ । జనార్దనాయ । జేత్రే । విష్ణవే । వరారోహాయ । భీష్మ-
పూజ్యపదామ్బుజాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం భర్త్రే నమః । భీష్మకసమ్పూజ్యాయ । శిశుపాలవధోద్యతాయ ।
శతాపరాధసహనాయ । క్షమావతే । ఆదిపూజనాయ । శిశుపాలశిరశ్ఛేత్రే ।
దన్తవక్త్రబలాపహాయ । శిశుపాలకృతద్రోహాయ । సుదర్శనవిమోచనాయ ।
సశ్రియే । సమాయాయ । దామేన్ద్రాయ । సుదామక్రీడనోత్సుకాయ ।
వసుదామకృతక్రీడాయ । కిఙ్కిణీదామసేవితాయ । పశ్చాఙ్గపూజనరతాయ ।
శుద్ధచిత్తవశంవదాయ । రుక్మిణీవల్లభాయ ।
సత్యభామాభూషితవిగ్రహాయ నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం నాగ్నజిత్యాకృతోద్వాహాయ నమః । సునన్దాచిత్తమోహనాయ ।
మిత్రవిన్దాఽఽలిఙ్గితాఙ్గాయ । బ్రహ్మచారిణో । వటుప్రియాయ ।
సులక్షణాధౌతపదాయ । జామ్బవత్యా కృతాదరాయ । సుశీలాశీలసన్తుష్టాయ ।
జలకేలికృతాదరాయ । వాసుదేవాయ । దేవకీడ్యాయ । నన్దానన్దకరాఙ్ఘ్రియుజే ।
యశోదామానసోల్లాసాయ । బలావరజనయే । స్వభువే । సుభద్రానన్దదాయ ।
గోపవశ్యాయ । గోపీప్రియాయ । అజయాయ । మన్దారమూలవేదిస్థాయ నమః ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం సన్తానతరుసేవితాయ నమః । పారిజాతాపహరణాయ ।
కల్పద్రుమపురఃసరాయ । హరిచన్దనలిప్తాఙ్గాయ । ఇన్ద్రవన్ద్యాయ ।
అగ్నిపూజితాయ । యమనేత్రే । నైరృతేయాయ । వరుణేశాయ । ఖగప్రియాయ ।
కుబేరవన్ద్యాయ । ఈశేశాయ । విధీడ్యాయ । అనన్తవన్దితాయ । వజ్రిణే ।
శక్తయే । దణ్డధరాయ । ఖడ్గినే । పాశినే । అఙ్గుశినే నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం గదినే నమః । త్రిశూలినే । కమలినే । చక్రిణే । సత్యవ్రతమయాయ ।
నవాయ । మహామన్త్రాయ । ప్రణవభువే । భక్తచిన్తాపహారకాయ ।
స్వక్షేత్రవాసినే । సుఖదాయ । కామినే । భక్తవిమోచనాయ ।
స్వనామకీర్తనప్రీతాయ । క్షేత్రేశాయ । క్షేత్రపాలకాయ । కామాయ ।
చక్రధరార్ధాయ । త్రివిక్రమమయాత్మకాయ । ప్రజ్ఞానకరజితే నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం కాన్తిరూపవర్ణాయ నమః । స్వరూపవతే । స్పర్శేన్ద్రియాయ ।
శౌరిమయాయ । వైకుణ్ఠాయ । సానిరుద్ధకాయ । షడక్షరమయాయ । బాలాయ ।
శ్రీకృష్ణాయ । బ్రహ్మభావితాయ । నారదాధిష్ఠితక్షేమాయ ।
వేణువాదనతత్పరాయ । నారదేశప్రతిష్ఠాత్రే । గోవిన్దాయ । గరుడధ్వజాయ ।
సాధారణాయ । సమాయ । సౌమ్యాయ । కలావతే । కమలాలయాయ నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం క్షేత్రపాయ నమః । క్షణదాధీశవక్త్రాయ । క్షేమకరక్షణాయ ।
లవాయ । లవణిమ్నే । ధామ్నే । లీలావతే । లఘువిగ్రహాయ । హయగ్రీవాయ ।
హలినే । హంసాయ । హతకంసాయ । హలిప్రియాయ । సున్దరాయ । సుగతయే ।
ముక్తాయ । సత్సఖ్యే । సులభాయ । స్వభువే । సామ్రాజ్యదాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం సామరాజాయ నమః । సత్తాయై । సత్యాయ । సులక్షణాయ ।
షడ్గుణైశ్వర్యనిలయాయ । షడృతుపీరసేవితాయ । షడఙ్గశోధితాయ ।
షోఢా । షడ్దర్శననిరూపితాయ । శేషతల్పాయ । శతమఖాయ ।
శరణాగతవత్సలాయ । సశమ్భవే । సమితయే । శఙ్ఖవహాయ ।
శార్ఙ్గసుచాపధృతే । వహ్నితేజసే । వారిజాస్యాయ । కవయే ।
వంశీధరాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం విగాయ నమః । వినీతాయ । విప్రియాయ । వాలిదలనాయ ।
వజ్రభూషణాయ । రుక్మిణీశాయ । రమాజానయే । రాజరాజన్యభూషణాయ ।
రతిప్రాణప్రియపిత్రే । రావణాన్తాయ । రఘూద్వహాయ । యజ్ఞభోక్త్రే । యమాయ ।
యజ్ఞభూషణాయ । యజ్ఞదూషణాయ । యజ్వనే । యశోవతే । యమునాకూల-
కుఞ్జప్రియాయ । యమినే । మేరవే నమః ॥ ౩౮౦ ॥

ఓం మనీషిణే నమః । మహితాయ । ముదితాయ । శ్యామవిగ్రహాయ ।
మన్దగామినే । ముగ్ధముఖాయ । మహేశాయ । మీనవిగ్రహాయ । భీమాయ ।
భీమాఙ్గజాతీరవాసినే । భీమార్తిభఞ్జనాయ । భూభారహరణాయ ।
భూతభావనాయ । భరతాగ్రజాయ । బలాయ । బలప్రియాయ । బాలాయ ।
బాలక్రీడనతత్పరాయ । బకాసురాన్తకాయ । బాణాసురదర్పకబాడవాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం బృహస్పతయే । బలారాతిసూనవే । బలివరప్రదాయ । బోద్ధ్రే ।
బన్ధువధోద్యుక్తాయ । బన్ధమోక్షప్రదాయ । బుధాయ । ఫాల్గునానిష్టఘ్నే ।
ఫల్గుకృతారాతయే । ఫలప్రదాయ ।
ఫేనజాతైరకావజ్రకృతయాదవసఙ్క్షయాయ । ఫాల్గునోత్సవసంసక్తాయ ।
ఫణితల్పాయ । ఫణానటాయ । పుణ్యాయ । పవిత్రాయ । పాపాత్మదూరగాయ ।
పణ్డితాగ్రణ్యే । పోషణాయ । పులినావాసాయ నమ ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం పుణ్డరీకమనోర్వశాయ నమః । నిరన్తరాయ । నిరాకాఙ్క్షాయ ।
నిరాతఙ్కాయ । నిరఞ్జనాయ । నిర్విణ్ణమానసోల్లాసాయ । సతాం నయనానన్దనాయ ।
నియమాయ । నియమినే । నమ్యాయ । నన్దబన్ధనమోచనాయ ।
నిపుణాయ । నీతిమతే । నేత్రే । నరనారాయణవపుషే । ధేనుకాసురవిద్వేషిణే ।
ధామ్నే । ధాత్రే । ధనినే । ధనాయ నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం ధన్యాయ నమః । ధన్యప్రియాయ । ధర్త్రే । ధీమతే । ధర్మవిదుత్తమాయ ।
ధరణీధరసన్ధర్త్రే । ధరాభూషితదంష్ట్రకాయ । దైతేయహన్త్రే । దిగ్వాససే ।
దేవాయ । దేవశిఖామణయే । దామ్నే । దాత్రే । దీప్తిభానవే । దానవాదమిత్రే ।
దమాయ । స్థిరకార్యాయ । స్థితప్రజ్ఞాయ । స్థవిరాయ । స్థాపకాయ ।
స్థితయే నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం స్థితలోకత్రయవపుషే నమః । స్థితిప్రలయకారణాయ ।
స్థాపకాయ । తీర్థచరణాయ । తర్పకాయ । తరుణీరసాయ ।
తారుణ్యకేలినిపుణాయ । తరణాయ । తరణి ప్రభవే । తోయమూర్తయే ।
తమోఽతీతాయ । స్తభోద్భూతాయ । తపః పరాయ । తడిద్వాససే । తోయదాభాయ ।
తారాయ । తారస్వరప్రియాయ । ణకారాయ । ఢౌకితజగతే ।
త్రితూర్యప్రీతభూసురాయ । డమరూప్రియాయ । ఋద్వాసినే । డిణ్డిమధ్వని-
గోచరాయ నమః ॥ ౪౮౪ ॥

ఓం ఠయుగస్థమనోర్గమ్యాయ నమః । ఠఙ్కారిధనురాయుధాయ ।
టణత్కారితకోదణ్డహతారయే । గణసౌఖ్యదాయ । ఝాఙ్కారిచఞ్చరీకాఙ్కినే ।
శ్రుతికల్హారభూషణాయ । జరాసన్ధార్దితజగత్సుఖభువే ।
జఙ్గమాత్మకాయ । జగజ్జనయే । జగద్భూషాయ । జానకీవిరహాకులాయ ।
జిష్ణుశోకాపహరణాయ । జన్మహీనాయ । జగత్పతయే । ఛత్రితాహీన్ద్ర-
సుభగాయ । ఛద్మినే । ఛత్రితభూధరాయ । ఛాయాస్థలోకత్రితయచ్ఛలేన
బలినిగ్రహిణే । చేతశ్చమత్కారకరాయ । చిత్రిణే నమః ॥ ౫౦౪ ॥

ఓం చిత్రస్వభావవతే నమః । చారుభువే । చన్ద్రచూడాయ ।
చన్ద్రకోటిసమప్రభాయ । చూడాత్నవద్యోతిభాలాయ । చలన్మకరకుణ్డలాయ ।
చరుభుజే । చయనప్రీతాయ । చమ్పకాటవిమధ్యగాయ । చాణూరహన్త్రే ।
చన్ద్రాఙ్కనాశనాయ । చన్ద్రదీధితయే । చన్దనాలిప్తసర్వాఙ్గాయ ।
చారుచామరమణ్డితాయ । ఘనశ్యామాయ । ఘనరవాయ । ఘటోత్కచ
పితృప్రియాయ । ఘనస్తనీపరీవారాయ । ఘనవాహనగర్వఘ్నే ।
గఙ్గాపదాయ నమః ॥ ౫౨౪ ॥

ఓం గతక్లేశాయ నమః । గతక్లేశనిషేవితాయ । గణనాథాయ ।
గజోద్ధర్త్రే । గాయకాయ । గాయనప్రియాయ । గోపతయే । గోపికావశ్యాయ ।
గోపబాలానుగాయ । పతయే । గణకోటిపరీవారాయ । గమ్యాయ । గగన-
నిర్మలాయ । గాయత్రీజపసమ్ప్రీతాయ । గణ్డకీస్థాయ । గుహాశయాయ ।
గుహారణ్యప్రతిష్ఠాత్రే । గుహాసురనిషూదనాయ । గీతకీర్తయే । గుణారామాయ ।
గోపాలాయ నమః ॥ ౫౪౫ ॥

ఓం గుణవర్జితాయ నమః । గోప్రియాయ । గోచరప్రీతాయ ।
గాననాట్యప్రవర్తకాయ । ఖడ్గాయుధాయ । ఖరద్వేషిణే । ఖాతీతాయ ।
ఖగమోచనాయ । ఖగపుచ్ఛకృతోత్తంసాయ । ఖేలద్బాలకృతప్రియాయ ।
ఖట్వాఙ్గపతోథితారాతయే । ఖఞ్జనాక్షాయ । ఖశీర్షకాయ । కలవంశ-
రవాక్రాన్తగోపీవిస్మారితార్భకాయ । కలిప్రమాథినే । కఞ్జాస్యాయ ।
కమలాయతలోచనాయ । కాలనేమిప్రహరణాయ । కుణ్ఠితార్తికిశోరకాయ ।
కేశవాయ నమః ॥ ౫౬౫ ॥

ఓం కేవలాయ నమః । కణ్ఠీరవాస్యాయ । కోమలాఙ్ఘ్రియుజే ।
కమ్బలినే । కీర్తిమతే । కాన్తాయ । కరుణామృతసాగరాయ ।
కుబ్జాసౌభాగ్యదాయ । కుబ్జాచన్దనాలిప్తగాత్రకాయ । కాలాయ ।
కువలయాపీడహన్త్రే । క్రోధసమాకులాయ । కాలిన్దీపులినాక్రీడాయ ।
కుఞ్జకేలికుతూహలినే । కాఞ్చనాయ । కమలాజానయే । కలాజ్ఞాయ ।
కామితార్థదాయ । కారణాయ । కారణాతీతాయ నమః ॥ ౫౮౫ ॥

ఓం కృపాపూర్ణాయ నమః । కలానిధయే । క్రియారూపాయ ।
క్రియాతీతాయ । కాలరూపాయ । క్రతుప్రభవే । కటాక్షస్తమ్భితారాతయే ।
కుటిలాలకభూషితాయ । కూర్మాకారాయ । కాలరూపిణే । కరీరవన-
మధ్యగాయ । కలకణ్ఠినే । కలరవాయ । కలకణ్ఠరుతానుకృతే ।
కరద్వారపురాయ । కూటాయ । సర్వేషాఙ్కవలప్రియాయ । కలికల్మషఘ్నే ।
క్రాన్తగోకులాయ । కులభూషణాయ । కూటారయే నమః ॥ ౬౦౬ ॥

ఓం కుతుపాయ నమః । కీశపరివారాయ । కవిప్రియాయ ।
కురువన్యాయ । కఠినదోర్దణ్డఖణ్డితభూభరాయ । కిఙ్కరప్రియకృతే ।
కర్మరతభక్తప్రియఙ్కరాయ । అమ్బుజాస్యాయ । అఙ్గనాకేలయే । అమ్బుశాయినే ।
అమ్బుధిస్తుతాయ । అమ్భోజమాలినే । అమ్బువాహలసదఙ్గాయ ।
అన్త్రమాలకాయ । ఔదుమ్బరఫలప్రఖ్యబ్రహ్మాణ్డావలిచాలకాయ ।
ఓష్ఠస్ఫురన్మురలికారవాకర్షితగోకులాయ । ఐరావతసమారూఢాయ ।
ఐన్ద్రీశోకాపహారకాయ । ఐశ్వర్యావధయే । ఐశ్వర్యాయ నమః ॥ ౬౨౬ ॥

ఓం ఐశ్వర్యాష్టదలస్థితాయ నమః । ఏణశాబసమానాక్షాయ ।
ఏధస్తోషితపావకాయ । ఏనోఽన్తకృన్నామధేయస్మృతిసంసృతిదర్పఘ్నే ।
లూనపశ్చక్లేశపదాయ । లూతాతన్తుజగత్కృతయే । లుప్తదృశ్యాయ ।
లుప్తజగజ్జయాయ । లుప్తసుపావకాయ । రూపాతీతాయ । రూపనామరూపమాయాది-
కారణాయ । ఋణహీనాయ । ఋద్ధికారిణే । ఋణాతీతాయ । ఋతంవదాయ ।
ఉషానిమిత్తబాణఘ్నాయ । ఉషాహారిణే । ఊర్జితాశయాథ । ఊర్ధ్వరూపాయ ।
ఊర్ధ్వాధరగాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం ఊష్మదగ్ధజగత్త్రయాయ నమః । ఉద్ధవత్రాణనిరతాయ ।
ఉద్ధవజ్ఞానదాయకాయ । ఉద్ధర్త్రే । ఉద్ధవాయ । ఉన్నిద్రాయ । ఉద్బోధాయ ।
ఉపరిస్థితాయ । ఉదధిక్రీడాయ । ఉదధితనయాప్రియాయ । ఉత్సవాయ ।
ఉచ్ఛిన్నదేవతారాతయే । ఉదధ్యావృతిమేఖలాయ । ఈతిఘ్నాయ । ఈశిత్రే ।
ఈజ్యాయ । ఈడ్యాయ । ఈహావివర్జితాయ । ఈశధ్యేయపదామ్భోజాయ ।
ఇనాయ నమః ॥ ౬౬౬ ॥

ఓం ఇనవిలోచనాయ నమః । ఇన్ద్రాయ । ఇన్ద్రానుజనటాయ ।
ఇన్దిరాప్రాణవల్లభాయ । ఇన్ద్రాదిస్తుతాయ । ఇన్ద్రశ్రియే । ఇదమిత్థమభీతకృతే ।
ఆనన్దాభాసాయ । ఆనన్దాయ । ఆనన్దనిధయే । ఆత్మదృశే ।
ఆయుషే । ఆర్తిఘ్నాయ । ఆయుష్యాయ । ఆదయే । ఆమయవర్జితాయ ।
ఆదికారణాయ । ఆధారాయ । ఆధారాదికృతాశ్రయాయ ।
అచ్యుతైశ్వర్యాయ నమః ॥ ౬౮౬ ॥

ఓం అమితాయ నమః । అరినాశాయ । అఘాన్తకృతే । అన్నప్రదాయ ।
అన్నాయ । అఖిలాధారాయ । అచ్యుతాయ । అబ్జభృతే । చన్ద్రభాగాజల-
క్రీడాసక్తాయ । గోపవిచేష్టితాయ । హృదయాకారహృద్భూషాయ । యష్టిమతే ।
గోకులానుగాయ । గవాం హుఙ్కృతిసుప్రీతాయ । గవాలీఢపదామ్బుజాయ ।
గోగోపత్రాణసుశ్రాన్తాయ । అశ్రమిణే । గోపవీజితాయ । పాథేయాశన-
సమ్ప్రీతాయ । స్కన్ధశిక్యాయ నమః ॥ ౭౦౬ ॥

ఓం ముఖామ్బుపాయ నమః । క్షేత్రపారోపితక్షేత్రాయ । రక్షోఽధికృతభైరవాయ ।
కార్యకారణసఙ్ఘాతాయ । తాటకాన్తాయ । రక్షోఘ్నే । హన్త్రే ।
తారాపతిస్తుత్యాయ । యక్షాయ । క్షేత్రాయ । త్రయీవపుషే । ప్రాఞ్జలయే ।
లోలనయనాయ । నవనీతాశనప్రియాయ । యశోదాతర్జితాయ ।
క్షీరతస్కరాయ । భాణ్డభేదనాయ । ముఖాశనాయ । మాతృవశ్యాయ ।
మాతృదృశ్యముఖాన్తరాయ నమః ॥ ౭౨౬ ॥

ఓం వ్యాత్తవక్త్రాయ నమః । గతభయాయ । ముఖలక్ష్యజగత్త్రయాయ ।
యశోదాస్తుతిసమ్ప్రీతాయ । నన్దవిజ్ఞాతవైభవాయ । సంసారనౌకాధర్మజ్ఞాయ ।
జ్ఞాననిష్ఠాయ । ధనార్జకాయ । కుబేరాయ । క్షత్రనిధనాయ ।
బ్రహ్మర్షయే । బ్రాహ్మణప్రియాయ । బ్రహ్మశాపప్రతిష్ఠాత్రే ।
యదురాజకులాన్తకాయ । యుధిష్ఠిరసఖాయ । యుద్ధదక్షాయ ।
కురుకులాన్తకృతే । అజామిలోద్ధారకారిణే । గణికామోచనాయ ।
గురవే నమః ॥ ౭౪౬ ॥

ఓం జామ్బవద్యుద్ధరసికాయ నమః । స్యమన్తమణిభూషణాయ ।
సుభద్రాబన్ధవే । అక్రూరవన్దితాయ । గదపూర్వజాయ । బలానుజాయ ।
బాహుయుద్ధరసికాయ । మయమోచనాయ । దగ్ధఖాణ్డవసమ్ప్రీతహుతాశాయ ।
హవనప్రియాయ । ఉద్యదాదిత్యసఙ్కాశవసనాయ । హనుమద్రుచయే । భీష్మ-
బాణవ్రణాకీర్ణాయ । సారథ్యనిపుణాయ । గుణినే । భీష్మప్రతిభటాయ ।
చక్రధరాయ । సమ్ప్రీణితార్జునాయ । స్వప్రతిజ్ఞాహానిహృష్టాయ ।
మానాతీతాయ నమః ॥ ౭౬౬ ॥

ఓం విదూరగాయ నమః । విరాగాయ । విషయాసక్తాయ । వైకుణ్ఠాయ ।
అకుణ్ఠవైభవాయ । సఙ్కల్పాయ । కల్పనాతీతాయ । సమాధయే ।
నిర్వికల్పకాయ । సవికల్పాయ । వృత్తిశూన్యాయ । వృత్తయే । బీజాయ ।
అతిగతాయ । మహాదేవాయ । అఖిలోద్ధారిణే । వేదాన్తేషు ప్రతిష్ఠితాయ ।
తనవే । బృహత్తనవే । రణ్వరాజపూజ్యాయ నమః ॥ ౭౮౬ ॥

ఓం అజరాయ నమః । అమరాయ । భీమాహాజరాసన్ధాయ ।
ప్రార్థితాయుధసఙ్గరాయ । స్వసఙ్కేతప్రక్లృప్తార్థాయ । నిరర్థ్యాయ ।
అర్థినే । నిరాకృతయే । గుణక్షోభాయ । సమగుణాయ । సద్గుణాఢ్యాయ ।
ప్రమాప్రజాయ । స్వాఙ్గజాయ । సాత్యకిభ్రాత్రే । సన్మార్గాయ ।
భక్తభూషణాయ । అకార్యకారిణే । అనిర్వేదాయ । వేదాయ ।
గోపాఙ్కనిద్రితాయ నమః ॥ ౮౦౬ ॥

ఓం అనాథాయ నమః । దావపాయ । దావాయ । దాహకాయ । దుర్ధరాయ ।
అహతాయ । ఋతవాచే । యాచకాయ । విప్రాయ । ఖర్వాయ । ఇన్ద్రపదప్రదాయ ।
బలిమూర్ధస్థితపదాయ । బలియజ్ఞవిఘాతకృతే । యజ్ఞపూర్తయే ।
యజ్ఞమూర్తయే । యజ్ఞవిఘ్నాయ । అవిఘ్నకృతే । బలిద్వాఃస్థాయ ।
దానశీలాయ । దానశీలప్రియాయ నభః ॥ ౮౨౬ ॥

ఓం వ్రతినే నమః । అవ్రతాయ । జతుకాగారస్థితపాణ్డవజీవనాయ ।
మార్గదర్శినే । మృదవే । హేలాదూరీకృతజగద్భయాయ । సప్తపాతాలపాదాయ ।
అస్థిపర్వతాయ । ద్రుమరోమకాయ । ఉడుమాలినే । గ్రహాభూషాయ ।
దిక్శ్రుతయే । తటినీశిరాయ । వేదశ్వాసాయ । జితశ్వాసాయ ।
చిత్తస్థాయ । చిత్తశుద్ధికృతే । ధియై । స్మృత్యై । పుష్ట్యై నమః ॥ ౮౪౬ ॥

ఓం అజయాయ నమః । తుష్ట్యై । కాన్త్యై । ధృత్యై । త్రపాయై । హలాయ ।
కృష్యై । కలాయ । వృష్ట్యై । గృష్ట్యై । గౌరవనాయ । వనాయ ।
క్షీరాయ । హవ్యాయ । హవ్యవాహాయ । హోమాయ । వేద్యై । సమిధే । స్రువాయ ।
కర్మణే నమః ॥ ౮౬౬ ॥

ఓం కర్మఫలాయ నమః । స్వర్గాయ । భూష్యాయ । భూషాయై మహాప్రభవే ।
భువే । భువః । స్వః । మహర్లోకాయ । జనోలోకాయ । తపసే । జనాయ ।
సత్యాయ । విధయే । దైవాయ । అధోలోకాయ । పాతాలమణ్డనాయ ।
జరాయుజాయ । స్వేదజనయే । ఉద్బీజాయ । కులపర్వతాయ నమః ॥ ౮౮౭ ॥

ఓం కులస్తమ్భాయ నమః । సర్వకులాయ । కులభువే । కౌలదూరగాయ ।
ధర్మతత్త్వాయ । నిర్విషయాయ । విషయాయ । భోగలాలసాయ । వేదాన్త-
సారాయ । నిర్మోక్త్రే । జీవాయ । బద్ధాయ । బహిర్ముఖాయ । ప్రధానాయ ।
ప్రకృత్యై । విశ్వద్రష్ట్రే । విశ్వనిషేధనాయ । అన్తశ్చతుర్ద్వారమయాయ ।
బహిర్ద్వారచతుష్టయాయ । భువనేశాయ నమః ॥ ౯౦౭ ॥

ఓం క్షేత్రదేవాయ నమః । అనన్తకాయాయ । వినాయకాయ । పిత్రే ।
మాత్రే । సుహృదే । బన్ధవే । భ్రాత్రే । శ్రాద్ధాయ । యమాయ । అర్యమ్ణే ।
విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః । శ్రాద్ధదేవాయ । మనవే । నాన్దీముఖాయ । ధనుషే ।
హేతయే । ఖడ్గాయ । రథాయ । యుద్ధాయ ॥ ౯౨౭ ॥

ఓం యుద్ధకర్త్రే । శరాయ । గుణాయ । యశసే । యశోరిపవే । శత్రవే ।
అశత్రవే । విజితేన్ద్రియాయ । పాత్రాయ । దాత్రే । దాపయిత్రే । దేశాయ ।
కాలాయ । ధనాగమాయ । కాఞ్చనాయ । ప్రేమ్ణే । సన్మిత్రాయ । పుత్రాయ ।
కోశాయ । వికోశకాయ నమః ॥ ౯౪౭ ॥

ఓం అనీత్యై నమః । శరభాయ । హింస్రాయ । ద్విపాయ । ద్వీపినే ।
ద్విపాఙ్కుశాయ । యన్త్రే । నిగడాయ । ఆలానాయ । సన్మనోగజశృఙ్ఖలాయ ।
మనోఽబ్జభృఙ్గాయ । విటపిగజాయ । క్రోష్ట్రే । వృశాయ । వృకాయ ।
సత్పథాచారనలినీషట్పదాయ । కామభఞ్జనాయ । స్వీయచిత్త-
చకోరాబ్జాయ । స్వలీలాకృతకౌతుకాయ । లీలధామామ్బుభృన్నాథాయ ।
క్షోణీభర్త్రే నమః ॥ ౯౬౮ ॥

సుధాబ్ధిదాయ నమః । మల్లాన్తకాయ । మల్లరూపాయ । బాలయుద్ధ-
ప్రవర్తనాయ । చన్ద్రభాగాసరోనీరసీకరగ్లపితశ్రమాయ । కన్దుకక్రీడన-
క్లాన్తాయ । నేత్రమీలనకేలిమతే । గోపీవస్త్రాపహరణాయ । కదమ్బ-
శిఖరస్థితాయ । వల్లవీప్రార్థితాయ । గోపీనతిదేష్ట్రే । అఞ్జలి-
ప్రియాయ । రాసే పరిహాసపరాయ । రాసమణ్డలమధ్యగాయ । వల్లవీద్వయ-
సంవీతాయ । స్వాత్మద్వైతాత్మశక్తికాయ । చతుర్వింశతిభిన్నాత్మనే ।
చతుర్వింశతిశక్తికాయ । స్వాత్మజ్ఞానాయ । స్వాత్మజాతజగత్త్రయ-
మయాత్మకాయ నమః ॥ ౯౮౮ ॥

ఇతి విఠ్ఠలసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 1000 Names of Vitthala :

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top