Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Viththala Sahasranamavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവിഠ്ഠലസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥

ഓം ക്ലീം വിട്ടലായ നമഃ । പാണ്ഡുരങ്ഗേശായ । ഈശായ । ശ്രീശായ ।
വിശേഷജിതേ । ശേഷശായിനേ । ശഭുവന്ദ്യായ । ശരണ്യായ । ശങ്കരപ്രിയായ ।
ചന്ദ്രഭാഗാസരോവാസായ । കോടിചന്ദ്രപ്രഭാസ്മിതായ । വിധാതൃ-
സൂചിതായ । സര്‍വപ്രമാണാതീതായ । അവ്യയായ । പുണ്ഡരീകസ്തുതായ ।
വന്ദ്യായ । ഭക്തചിത്തപ്രസാദകായ । സ്വധര്‍മനിരതായ । പ്രീതായ ।
ഗോഗോപീപരിവാരിതായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം ഗോപികാശതനീരാജ്യായ നമഃ । പുലിനാകീഡായ । ആത്മഭുവേ ।
ആത്മനേ । ആത്മരാമായ । ആത്മസ്ഥായ । ആത്മരാമനിഷേവിതായ ।
സച്ചിത്സുഖായ । മഹാമായിനേ । മഹതേ । അവ്യക്തായ । അദ്ഭുതായ ।
സ്ഥൂലരൂപായ । സൂക്ഷ്മരൂപായ । കാരണായ । പരസ്മൈ । അഞ്ജനായ ।
മഹാകാരണായ । ആധാരായ । അധിഷ്ഠാനായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം പ്രകാശകായ നമഃ । കഞ്ജപാദായ । രക്തനഖായ ।
രക്തപാദതലായ । പ്രഭവേ । സാംരാജ്യചിഹ്നിതപദായ । നീലഗുല്‍ഫായ ।
സുജങ്ഘകായ । സജ്ജാനവേ । കദലീസ്തംഭനിഭോരവേ । ഉരുവിക്രമായ ।
പീതാംബരാവൃതകടയേ । ക്ഷുല്ലകാദാമഭൂഷണായ । കടിവിന്യസ്തഹസ്താബ്ജായ ।
ശങ്ഖിനേ । പദ്മവിഭൂഷതായ । ഗംഭീരനാഭയേ ।
ബ്രഹ്മാധിഷ്ഠിതനാഭിസരോരുഹായ । ത്രിവലീമണ്ഡിതോദാരോദരോമാവലിമാലിനായ ।
കപാടവക്ഷസേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ശ്രീവത്സഭൂഷിതോരസേ നമഃ । കൃപാകരായ । വനമാലിനേ ।
കംബുകണ്ഠായ । സുസ്വരായ । സാമലാലസായ । കഞ്ചവക്ത്രായ ।
ശ്മശ്രുഹീനചുബുകായ । വേദജിഹ്വകായ । ദാഡിമീബീജസദൃശരദായ ।
രക്താധരായ । വിഭവേ । നാസാമുക്താപാടലിതാധരച്ഛവയേ । അരിന്ദമായ ।
ശുകനാസായ । കഞ്ജനേത്രായ । കുണ്ഡലാക്രാമിതാംസകായ । മഹാബാഹവേ ।
ഘനഭുജായ । കേയൂരാങ്ഗദമണ്ഡിതായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം രത്നഭൂഷിതഭൂഷാഢ്യമണിബന്ധായ നമഃ । സുഭൂഷണായ ।
രക്തപാണിതലായ । സ്വങ്ഗായ । സന്‍മുദ്രാമണ്ഡിതാങ്ഗുലയേ । നഖപ്രഭാ-
രഞ്ജിതാബ്ജായ । സര്‍വസൌന്ദര്യമണ്ഡിതായ । സുഭ്രുവേ । അര്‍ധശശി-
പ്രഖ്യലലാടായ । കാമരൂപധൃശേ । കുങ്കുമാങ്കിതസദ്ഭാലായ । സുകേശായ ।
ബര്‍ഹഭൂഷണായ । കിരീടഭാവ്യാപ്തനഭസേ । വികലീകൃതഭാസ്കരായ ।
വനമാലിനേ । പീതവാസസേ । ശാര്‍ങ്ഗചാപായ । അസുരാന്തകായ ।
ദര്‍പാപഹായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം കംസഹന്ത്രേ നമഃ । ചാണൂരമുരമര്‍ദനായ । വേണുവാദനസന്തുഷ്ടായ ।
ദധ്യന്നാസ്വാദലോലുപായ । ജിതാരയേ । കാമജനകായ । കാമഘ്നേ ।
കാമപൂരകായ । വിക്രോധായ । ദാരിതാമിത്രായ । ഭൂര്‍ഭുവഃസുവരാദിരാജേ ।
അനാദയേ । അജനയേ । ജന്യജനകായ । ജാഹ്നവീപദായ ।
ബഹുജന്‍മനേ । ജാമദഗ്ന്യായ । സഹസ്രഭുജഖണ്ഡനായ । കോദണ്ഡധാരിണേ ।
ജനകപൂജിതായ നമഃ ॥ 120 ॥

ഓം കമലാപ്രിയായ നമഃ । പുണ്ഡരീകഭവദ്വേഷിണേ । പുണ്ഡരീക-
ഭവപ്രിയായ । പുണ്ഡരീകസ്തുതിരസായ । സദ്ഭക്തപരിപാലകായ ।
സുഷുമാലാസങ്ഗമസ്ഥായ । ഗോഗോപീചിത്തരഞ്ജനായ । ഇഷ്ടികാസ്ഥായ ।
ഭക്തവശ്യായ । ത്രിമൂര്‍തയേ । ഭക്തവത്സലായ । ലീലാകൃതജഗദ്ധാംനേ ।
ജഗത്പാലായ । ഹരായ । വിരാജേ । അശ്വത്ഥപദ്മതീര്‍ഥസ്ഥായ ।
നാരദസ്തുതവൈഭവായ । പ്രമാണാതീതതത്ത്വജ്ഞായ । തത്ത്വമ്പദനിരൂപിതായ ।
അജാജനയേ നമഃ ॥ 140 ॥

അജാജാനയേ നമഃ । അജായായ । നീരജായ । അമലായ ।
ലക്ഷ്മീനിവാസായ । സ്വര്‍ഭൂഷായ । വിശ്വവന്ദ്യായ । മഹോത്സവായ ।
ജഗദ്യോനയേ । അകര്‍ത്രേ । ആദ്യായ । ഭോക്ത്രേ । ഭോഗ്യായ । ഭവാതിഗായ ।
ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യസമ്പന്നായ । ഭഗവതേ । മുക്തിദായകായ । അധഃപ്രാണായ ।
മനസേ । ബുദ്ധ്യൈ നമഃ ॥ 160 ॥

ഓം സുഷുപ്ത്യൈ നമഃ । സര്‍വഗായ । ഹരയേ । മത്സ്യായ । കൂര്‍മായ ।
വരാഹായ । അത്രയേ । വാമനായ । ഹരിരൂപധൃതേ । നാരസിംഹായ । ഋഷയേ ।
വ്യാസായ । രാമായ । നീലാംശുകായ । ഹലിനേ । ബുദ്ധായ । അര്‍ഹതേ । സുഗതായ ।
കല്‍കിനേ । നരായ നമഃ ॥ 180 ॥

ഓം നാരായണായ നമഃ । പരസ്മൈ । പരാത്പരായ । കരീഡ്യേശായ ।
നക്രശാപവിമോചനായ । നാരദോക്തിപ്രതിഷ്ഠാത്രേ । മുക്തകേശിനേ । വരപ്രദായ ।
ചന്ദ്രഭാഗാപ്സുസുസ്നാതായ । കാമിതാര്‍ഥപ്രദായ । അനഘായ । തുലസീ-
ദാമഭൂഷാഢ്യായ । തുലസീകാനനപ്രിയായ । പാണ്ഡുരങ്ഗായ । ക്ഷേത്രമൂര്‍തയേ ।
സര്‍വമൂര്‍തയേ । അനാമയായ । പുണ്ഡരീകവ്യാജകൃതജഡോദ്ധാരായ । സദാഗതയേ ।
അഗതയേ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം സദ്ഗതയേ നമഃ । സഭ്യായ । ഭവായ । ഭവ്യായ । വിധീഡിതായ ।
പ്രലംബഘ്നായ । ദ്രുപദജാചിന്താഹാരിണേ । ഭയാപഹായ । വഹ്നിവക്ത്രായ ।
സൂര്യനുതായ । വിഷ്ണവേ । ത്രൈലോക്യരക്ഷകായ । ജഗദ്ഭക്ഷ്യായ । ജഗദ്ഗേഹായ ।
ജനാരാധ്യായ । ജനാര്‍ദനായ । ജേത്രേ । വിഷ്ണവേ । വരാരോഹായ । ഭീഷ്മ-
പൂജ്യപദാംബുജായ നമഃ ॥ 220 ॥

ഓം ഭര്‍ത്രേ നമഃ । ഭീഷ്മകസമ്പൂജ്യായ । ശിശുപാലവധോദ്യതായ ।
ശതാപരാധസഹനായ । ക്ഷമാവതേ । ആദിപൂജനായ । ശിശുപാലശിരശ്ഛേത്രേ ।
ദന്തവക്ത്രബലാപഹായ । ശിശുപാലകൃതദ്രോഹായ । സുദര്‍ശനവിമോചനായ ।
സശ്രിയേ । സമായായ । ദാമേന്ദ്രായ । സുദാമക്രീഡനോത്സുകായ ।
വസുദാമകൃതക്രീഡായ । കിങ്കിണീദാമസേവിതായ । പശ്ചാങ്ഗപൂജനരതായ ।
ശുദ്ധചിത്തവശംവദായ । രുക്മിണീവല്ലഭായ ।
സത്യഭാമാഭൂഷിതവിഗ്രഹായ നമഃ ॥ 240 ॥

ഓം നാഗ്നജിത്യാകൃതോദ്വാഹായ നമഃ । സുനന്ദാചിത്തമോഹനായ ।
മിത്രവിന്ദാഽഽലിങ്ഗിതാങ്ഗായ । ബ്രഹ്മചാരിണോ । വടുപ്രിയായ ।
സുലക്ഷണാധൌതപദായ । ജാംബവത്യാ കൃതാദരായ । സുശീലാശീലസന്തുഷ്ടായ ।
ജലകേലികൃതാദരായ । വാസുദേവായ । ദേവകീഡ്യായ । നന്ദാനന്ദകരാങ്ഘ്രിയുജേ ।
യശോദാമാനസോല്ലാസായ । ബലാവരജനയേ । സ്വഭുവേ । സുഭദ്രാനന്ദദായ ।
ഗോപവശ്യായ । ഗോപീപ്രിയായ । അജയായ । മന്ദാരമൂലവേദിസ്ഥായ നമഃ ॥ 260 ॥

ഓം സന്താനതരുസേവിതായ നമഃ । പാരിജാതാപഹരണായ ।
കല്‍പദ്രുമപുരഃസരായ । ഹരിചന്ദനലിപ്താങ്ഗായ । ഇന്ദ്രവന്ദ്യായ ।
അഗ്നിപൂജിതായ । യമനേത്രേ । നൈരൃതേയായ । വരുണേശായ । ഖഗപ്രിയായ ।
കുബേരവന്ദ്യായ । ഈശേശായ । വിധീഡ്യായ । അനന്തവന്ദിതായ । വജ്രിണേ ।
ശക്തയേ । ദണ്ഡധരായ । ഖഡ്ഗിനേ । പാശിനേ । അങ്ഗുശിനേ നമഃ ॥ 280 ॥

ഓം ഗദിനേ നമഃ । ത്രിശൂലിനേ । കമലിനേ । ചക്രിണേ । സത്യവ്രതമയായ ।
നവായ । മഹാമന്ത്രായ । പ്രണവഭുവേ । ഭക്തചിന്താപഹാരകായ ।
സ്വക്ഷേത്രവാസിനേ । സുഖദായ । കാമിനേ । ഭക്തവിമോചനായ ।
സ്വനാമകീര്‍തനപ്രീതായ । ക്ഷേത്രേശായ । ക്ഷേത്രപാലകായ । കാമായ ।
ചക്രധരാര്‍ധായ । ത്രിവിക്രമമയാത്മകായ । പ്രജ്ഞാനകരജിതേ നമഃ ॥ 300 ॥

ഓം കാന്തിരൂപവര്‍ണായ നമഃ । സ്വരൂപവതേ । സ്പര്‍ശേന്ദ്രിയായ ।
ശൌരിമയായ । വൈകുണ്ഠായ । സാനിരുദ്ധകായ । ഷഡക്ഷരമയായ । ബാലായ ।
ശ്രീകൃഷ്ണായ । ബ്രഹ്മഭാവിതായ । നാരദാധിഷ്ഠിതക്ഷേമായ ।
വേണുവാദനതത്പരായ । നാരദേശപ്രതിഷ്ഠാത്രേ । ഗോവിന്ദായ । ഗരുഡധ്വജായ ।
സാധാരണായ । സമായ । സൌംയായ । കലാവതേ । കമലാലയായ നമഃ ॥ 320 ॥

ഓം ക്ഷേത്രപായ നമഃ । ക്ഷണദാധീശവക്ത്രായ । ക്ഷേമകരക്ഷണായ ।
ലവായ । ലവണിംനേ । ധാംനേ । ലീലാവതേ । ലഘുവിഗ്രഹായ । ഹയഗ്രീവായ ।
ഹലിനേ । ഹംസായ । ഹതകംസായ । ഹലിപ്രിയായ । സുന്ദരായ । സുഗതയേ ।
മുക്തായ । സത്സഖ്യേ । സുലഭായ । സ്വഭുവേ । സാംരാജ്യദായ നമഃ ॥ 340 ॥

ഓം സാമരാജായ നമഃ । സത്തായൈ । സത്യായ । സുലക്ഷണായ ।
ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യനിലയായ । ഷഡൃതുപീരസേവിതായ । ഷഡങ്ഗശോധിതായ ।
ഷോഢാ । ഷഡ്ദര്‍ശനനിരൂപിതായ । ശേഷതല്‍പായ । ശതമഖായ ।
ശരണാഗതവത്സലായ । സശംഭവേ । സമിതയേ । ശങ്ഖവഹായ ।
ശാര്‍ങ്ഗസുചാപധൃതേ । വഹ്നിതേജസേ । വാരിജാസ്യായ । കവയേ ।
വംശീധരായ നമഃ ॥ 360 ॥

ഓം വിഗായ നമഃ । വിനീതായ । വിപ്രിയായ । വാലിദലനായ ।
വജ്രഭൂഷണായ । രുക്മിണീശായ । രമാജാനയേ । രാജരാജന്യഭൂഷണായ ।
രതിപ്രാണപ്രിയപിത്രേ । രാവണാന്തായ । രഘൂദ്വഹായ । യജ്ഞഭോക്ത്രേ । യമായ ।
യജ്ഞഭൂഷണായ । യജ്ഞദൂഷണായ । യജ്വനേ । യശോവതേ । യമുനാകൂല-
കുഞ്ജപ്രിയായ । യമിനേ । മേരവേ നമഃ ॥ 380 ॥

ഓം മനീഷിണേ നമഃ । മഹിതായ । മുദിതായ । ശ്യാമവിഗ്രഹായ ।
മന്ദഗാമിനേ । മുഗ്ധമുഖായ । മഹേശായ । മീനവിഗ്രഹായ । ഭീമായ ।
ഭീമാങ്ഗജാതീരവാസിനേ । ഭീമാര്‍തിഭഞ്ജനായ । ഭൂഭാരഹരണായ ।
ഭൂതഭാവനായ । ഭരതാഗ്രജായ । ബലായ । ബലപ്രിയായ । ബാലായ ।
ബാലക്രീഡനതത്പരായ । ബകാസുരാന്തകായ । ബാണാസുരദര്‍പകബാഡവായ നമഃ ॥ 400 ॥

ഓം ബൃഹസ്പതയേ । ബലാരാതിസൂനവേ । ബലിവരപ്രദായ । ബോദ്ധ്രേ ।
ബന്ധുവധോദ്യുക്തായ । ബന്ധമോക്ഷപ്രദായ । ബുധായ । ഫാല്‍ഗുനാനിഷ്ടഘ്നേ ।
ഫല്‍ഗുകൃതാരാതയേ । ഫലപ്രദായ ।
ഫേനജാതൈരകാവജ്രകൃതയാദവസങ്ക്ഷയായ । ഫാല്‍ഗുനോത്സവസംസക്തായ ।
ഫണിതല്‍പായ । ഫണാനടായ । പുണ്യായ । പവിത്രായ । പാപാത്മദൂരഗായ ।
പണ്ഡിതാഗ്രണ്യേ । പോഷണായ । പുലിനാവാസായ നമ ॥ 420 ॥

ഓം പുണ്ഡരീകമനോര്‍വശായ നമഃ । നിരന്തരായ । നിരാകാങ്ക്ഷായ ।
നിരാതങ്കായ । നിരഞ്ജനായ । നിര്‍വിണ്ണമാനസോല്ലാസായ । സതാം നയനാനന്ദനായ ।
നിയമായ । നിയമിനേ । നംയായ । നന്ദബന്ധനമോചനായ ।
നിപുണായ । നീതിമതേ । നേത്രേ । നരനാരായണവപുഷേ । ധേനുകാസുരവിദ്വേഷിണേ ।
ധാംനേ । ധാത്രേ । ധനിനേ । ധനായ നമഃ ॥ 440 ॥

ഓം ധന്യായ നമഃ । ധന്യപ്രിയായ । ധര്‍ത്രേ । ധീമതേ । ധര്‍മവിദുത്തമായ ।
ധരണീധരസന്ധര്‍ത്രേ । ധരാഭൂഷിതദംഷ്ട്രകായ । ദൈതേയഹന്ത്രേ । ദിഗ്വാസസേ ।
ദേവായ । ദേവശിഖാമണയേ । ദാംനേ । ദാത്രേ । ദീപ്തിഭാനവേ । ദാനവാദമിത്രേ ।
ദമായ । സ്ഥിരകാര്യായ । സ്ഥിതപ്രജ്ഞായ । സ്ഥവിരായ । സ്ഥാപകായ ।
സ്ഥിതയേ നമഃ ॥ 460 ॥

ഓം സ്ഥിതലോകത്രയവപുഷേ നമഃ । സ്ഥിതിപ്രലയകാരണായ ।
സ്ഥാപകായ । തീര്‍ഥചരണായ । തര്‍പകായ । തരുണീരസായ ।
താരുണ്യകേലിനിപുണായ । തരണായ । തരണി പ്രഭവേ । തോയമൂര്‍തയേ ।
തമോഽതീതായ । സ്തഭോദ്ഭൂതായ । തപഃ പരായ । തഡിദ്വാസസേ । തോയദാഭായ ।
താരായ । താരസ്വരപ്രിയായ । ണകാരായ । ഢൌകിതജഗതേ ।
ത്രിതൂര്യപ്രീതഭൂസുരായ । ഡമരൂപ്രിയായ । ഋദ്വാസിനേ । ഡിണ്ഡിമധ്വനി-
ഗോചരായ നമഃ ॥ 484 ॥

ഓം ഠയുഗസ്ഥമനോര്‍ഗംയായ നമഃ । ഠങ്കാരിധനുരായുധായ ।
ടണത്കാരിതകോദണ്ഡഹതാരയേ । ഗണസൌഖ്യദായ । ഝാങ്കാരിചഞ്ചരീകാങ്കിനേ ।
ശ്രുതികല്‍ഹാരഭൂഷണായ । ജരാസന്ധാര്‍ദിതജഗത്സുഖഭുവേ ।
ജങ്ഗമാത്മകായ । ജഗജ്ജനയേ । ജഗദ്ഭൂഷായ । ജാനകീവിരഹാകുലായ ।
ജിഷ്ണുശോകാപഹരണായ । ജന്‍മഹീനായ । ജഗത്പതയേ । ഛത്രിതാഹീന്ദ്ര-
സുഭഗായ । ഛദ്മിനേ । ഛത്രിതഭൂധരായ । ഛായാസ്ഥലോകത്രിതയച്ഛലേന
ബലിനിഗ്രഹിണേ । ചേതശ്ചമത്കാരകരായ । ചിത്രിണേ നമഃ ॥ 504 ॥

ഓം ചിത്രസ്വഭാവവതേ നമഃ । ചാരുഭുവേ । ചന്ദ്രചൂഡായ ।
ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭായ । ചൂഡാത്നവദ്യോതിഭാലായ । ചലന്‍മകരകുണ്ഡലായ ।
ചരുഭുജേ । ചയനപ്രീതായ । ചമ്പകാടവിമധ്യഗായ । ചാണൂരഹന്ത്രേ ।
ചന്ദ്രാങ്കനാശനായ । ചന്ദ്രദീധിതയേ । ചന്ദനാലിപ്തസര്‍വാങ്ഗായ ।
ചാരുചാമരമണ്ഡിതായ । ഘനശ്യാമായ । ഘനരവായ । ഘടോത്കച
പിതൃപ്രിയായ । ഘനസ്തനീപരീവാരായ । ഘനവാഹനഗര്‍വഘ്നേ ।
ഗങ്ഗാപദായ നമഃ ॥ 524 ॥

ഓം ഗതക്ലേശായ നമഃ । ഗതക്ലേശനിഷേവിതായ । ഗണനാഥായ ।
ഗജോദ്ധര്‍ത്രേ । ഗായകായ । ഗായനപ്രിയായ । ഗോപതയേ । ഗോപികാവശ്യായ ।
ഗോപബാലാനുഗായ । പതയേ । ഗണകോടിപരീവാരായ । ഗംയായ । ഗഗന-
നിര്‍മലായ । ഗായത്രീജപസമ്പ്രീതായ । ഗണ്ഡകീസ്ഥായ । ഗുഹാശയായ ।
ഗുഹാരണ്യപ്രതിഷ്ഠാത്രേ । ഗുഹാസുരനിഷൂദനായ । ഗീതകീര്‍തയേ । ഗുണാരാമായ ।
ഗോപാലായ നമഃ ॥ 545 ॥

ഓം ഗുണവര്‍ജിതായ നമഃ । ഗോപ്രിയായ । ഗോചരപ്രീതായ ।
ഗാനനാട്യപ്രവര്‍തകായ । ഖഡ്ഗായുധായ । ഖരദ്വേഷിണേ । ഖാതീതായ ।
ഖഗമോചനായ । ഖഗപുച്ഛകൃതോത്തംസായ । ഖേലദ്ബാലകൃതപ്രിയായ ।
ഖട്വാങ്ഗപതോഥിതാരാതയേ । ഖഞ്ജനാക്ഷായ । ഖശീര്‍ഷകായ । കലവംശ-
രവാക്രാന്തഗോപീവിസ്മാരിതാര്‍ഭകായ । കലിപ്രമാഥിനേ । കഞ്ജാസ്യായ ।
കമലായതലോചനായ । കാലനേമിപ്രഹരണായ । കുണ്ഠിതാര്‍തികിശോരകായ ।
കേശവായ നമഃ ॥ 565 ॥

ഓം കേവലായ നമഃ । കണ്ഠീരവാസ്യായ । കോമലാങ്ഘ്രിയുജേ ।
കംബലിനേ । കീര്‍തിമതേ । കാന്തായ । കരുണാമൃതസാഗരായ ।
കുബ്ജാസൌഭാഗ്യദായ । കുബ്ജാചന്ദനാലിപ്തഗാത്രകായ । കാലായ ।
കുവലയാപീഡഹന്ത്രേ । ക്രോധസമാകുലായ । കാലിന്ദീപുലിനാക്രീഡായ ।
കുഞ്ജകേലികുതൂഹലിനേ । കാഞ്ചനായ । കമലാജാനയേ । കലാജ്ഞായ ।
കാമിതാര്‍ഥദായ । കാരണായ । കാരണാതീതായ നമഃ ॥ 585 ॥

ഓം കൃപാപൂര്‍ണായ നമഃ । കലാനിധയേ । ക്രിയാരൂപായ ।
ക്രിയാതീതായ । കാലരൂപായ । ക്രതുപ്രഭവേ । കടാക്ഷസ്തംഭിതാരാതയേ ।
കുടിലാലകഭൂഷിതായ । കൂര്‍മാകാരായ । കാലരൂപിണേ । കരീരവന-
മധ്യഗായ । കലകണ്ഠിനേ । കലരവായ । കലകണ്ഠരുതാനുകൃതേ ।
കരദ്വാരപുരായ । കൂടായ । സര്‍വേഷാങ്കവലപ്രിയായ । കലികല്‍മഷഘ്നേ ।
ക്രാന്തഗോകുലായ । കുലഭൂഷണായ । കൂടാരയേ നമഃ ॥ 606 ॥

ഓം കുതുപായ നമഃ । കീശപരിവാരായ । കവിപ്രിയായ ।
കുരുവന്യായ । കഠിനദോര്‍ദണ്ഡഖണ്ഡിതഭൂഭരായ । കിങ്കരപ്രിയകൃതേ ।
കര്‍മരതഭക്തപ്രിയങ്കരായ । അംബുജാസ്യായ । അങ്ഗനാകേലയേ । അംബുശായിനേ ।
അംബുധിസ്തുതായ । അംഭോജമാലിനേ । അംബുവാഹലസദങ്ഗായ ।
അന്ത്രമാലകായ । ഔദുംബരഫലപ്രഖ്യബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിചാലകായ ।
ഓഷ്ഠസ്ഫുരന്‍മുരലികാരവാകര്‍ഷിതഗോകുലായ । ഐരാവതസമാരൂഢായ ।
ഐന്ദ്രീശോകാപഹാരകായ । ഐശ്വര്യാവധയേ । ഐശ്വര്യായ നമഃ ॥ 626 ॥

ഓം ഐശ്വര്യാഷ്ടദലസ്ഥിതായ നമഃ । ഏണശാബസമാനാക്ഷായ ।
ഏധസ്തോഷിതപാവകായ । ഏനോഽന്തകൃന്നാമധേയസ്മൃതിസംസൃതിദര്‍പഘ്നേ ।
ലൂനപശ്ചക്ലേശപദായ । ലൂതാതന്തുജഗത്കൃതയേ । ലുപ്തദൃശ്യായ ।
ലുപ്തജഗജ്ജയായ । ലുപ്തസുപാവകായ । രൂപാതീതായ । രൂപനാമരൂപമായാദി-
കാരണായ । ഋണഹീനായ । ഋദ്ധികാരിണേ । ഋണാതീതായ । ഋതംവദായ ।
ഉഷാനിമിത്തബാണഘ്നായ । ഉഷാഹാരിണേ । ഊര്‍ജിതാശയാഥ । ഊര്‍ധ്വരൂപായ ।
ഊര്‍ധ്വാധരഗായ നമഃ ॥ 640 ॥

ഓം ഊഷ്മദഗ്ധജഗത്ത്രയായ നമഃ । ഉദ്ധവത്രാണനിരതായ ।
ഉദ്ധവജ്ഞാനദായകായ । ഉദ്ധര്‍ത്രേ । ഉദ്ധവായ । ഉന്നിദ്രായ । ഉദ്ബോധായ ।
ഉപരിസ്ഥിതായ । ഉദധിക്രീഡായ । ഉദധിതനയാപ്രിയായ । ഉത്സവായ ।
ഉച്ഛിന്നദേവതാരാതയേ । ഉദധ്യാവൃതിമേഖലായ । ഈതിഘ്നായ । ഈശിത്രേ ।
ഈജ്യായ । ഈഡ്യായ । ഈഹാവിവര്‍ജിതായ । ഈശധ്യേയപദാംഭോജായ ।
ഇനായ നമഃ ॥ 666 ॥

ഓം ഇനവിലോചനായ നമഃ । ഇന്ദ്രായ । ഇന്ദ്രാനുജനടായ ।
ഇന്ദിരാപ്രാണവല്ലഭായ । ഇന്ദ്രാദിസ്തുതായ । ഇന്ദ്രശ്രിയേ । ഇദമിത്ഥമഭീതകൃതേ ।
ആനന്ദാഭാസായ । ആനന്ദായ । ആനന്ദനിധയേ । ആത്മദൃശേ ।
ആയുഷേ । ആര്‍തിഘ്നായ । ആയുഷ്യായ । ആദയേ । ആമയവര്‍ജിതായ ।
ആദികാരണായ । ആധാരായ । ആധാരാദികൃതാശ്രയായ ।
അച്യുതൈശ്വര്യായ നമഃ ॥ 686 ॥

ഓം അമിതായ നമഃ । അരിനാശായ । അഘാന്തകൃതേ । അന്നപ്രദായ ।
അന്നായ । അഖിലാധാരായ । അച്യുതായ । അബ്ജഭൃതേ । ചന്ദ്രഭാഗാജല-
ക്രീഡാസക്തായ । ഗോപവിചേഷ്ടിതായ । ഹൃദയാകാരഹൃദ്ഭൂഷായ । യഷ്ടിമതേ ।
ഗോകുലാനുഗായ । ഗവാം ഹുങ്കൃതിസുപ്രീതായ । ഗവാലീഢപദാംബുജായ ।
ഗോഗോപത്രാണസുശ്രാന്തായ । അശ്രമിണേ । ഗോപവീജിതായ । പാഥേയാശന-
സമ്പ്രീതായ । സ്കന്ധശിക്യായ നമഃ ॥ 706 ॥

ഓം മുഖാംബുപായ നമഃ । ക്ഷേത്രപാരോപിതക്ഷേത്രായ । രക്ഷോഽധികൃതഭൈരവായ ।
കാര്യകാരണസങ്ഘാതായ । താടകാന്തായ । രക്ഷോഘ്നേ । ഹന്ത്രേ ।
താരാപതിസ്തുത്യായ । യക്ഷായ । ക്ഷേത്രായ । ത്രയീവപുഷേ । പ്രാഞ്ജലയേ ।
ലോലനയനായ । നവനീതാശനപ്രിയായ । യശോദാതര്‍ജിതായ ।
ക്ഷീരതസ്കരായ । ഭാണ്ഡഭേദനായ । മുഖാശനായ । മാതൃവശ്യായ ।
മാതൃദൃശ്യമുഖാന്തരായ നമഃ ॥ 726 ॥

ഓം വ്യാത്തവക്ത്രായ നമഃ । ഗതഭയായ । മുഖലക്ഷ്യജഗത്ത്രയായ ।
യശോദാസ്തുതിസമ്പ്രീതായ । നന്ദവിജ്ഞാതവൈഭവായ । സംസാരനൌകാധര്‍മജ്ഞായ ।
ജ്ഞാനനിഷ്ഠായ । ധനാര്‍ജകായ । കുബേരായ । ക്ഷത്രനിധനായ ।
ബ്രഹ്മര്‍ഷയേ । ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ । ബ്രഹ്മശാപപ്രതിഷ്ഠാത്രേ ।
യദുരാജകുലാന്തകായ । യുധിഷ്ഠിരസഖായ । യുദ്ധദക്ഷായ ।
കുരുകുലാന്തകൃതേ । അജാമിലോദ്ധാരകാരിണേ । ഗണികാമോചനായ ।
ഗുരവേ നമഃ ॥ 746 ॥

ഓം ജാംബവദ്യുദ്ധരസികായ നമഃ । സ്യമന്തമണിഭൂഷണായ ।
സുഭദ്രാബന്ധവേ । അക്രൂരവന്ദിതായ । ഗദപൂര്‍വജായ । ബലാനുജായ ।
ബാഹുയുദ്ധരസികായ । മയമോചനായ । ദഗ്ധഖാണ്ഡവസമ്പ്രീതഹുതാശായ ।
ഹവനപ്രിയായ । ഉദ്യദാദിത്യസങ്കാശവസനായ । ഹനുമദ്രുചയേ । ഭീഷ്മ-
ബാണവ്രണാകീര്‍ണായ । സാരഥ്യനിപുണായ । ഗുണിനേ । ഭീഷ്മപ്രതിഭടായ ।
ചക്രധരായ । സമ്പ്രീണിതാര്‍ജുനായ । സ്വപ്രതിജ്ഞാഹാനിഹൃഷ്ടായ ।
മാനാതീതായ നമഃ ॥ 766 ॥

ഓം വിദൂരഗായ നമഃ । വിരാഗായ । വിഷയാസക്തായ । വൈകുണ്ഠായ ।
അകുണ്ഠവൈഭവായ । സങ്കല്‍പായ । കല്‍പനാതീതായ । സമാധയേ ।
നിര്‍വികല്‍പകായ । സവികല്‍പായ । വൃത്തിശൂന്യായ । വൃത്തയേ । ബീജായ ।
അതിഗതായ । മഹാദേവായ । അഖിലോദ്ധാരിണേ । വേദാന്തേഷു പ്രതിഷ്ഠിതായ ।
തനവേ । ബൃഹത്തനവേ । രണ്വരാജപൂജ്യായ നമഃ ॥ 786 ॥

ഓം അജരായ നമഃ । അമരായ । ഭീമാഹാജരാസന്ധായ ।
പ്രാര്‍ഥിതായുധസങ്ഗരായ । സ്വസങ്കേതപ്രക്ലൃപ്താര്‍ഥായ । നിരര്‍ഥ്യായ ।
അര്‍ഥിനേ । നിരാകൃതയേ । ഗുണക്ഷോഭായ । സമഗുണായ । സദ്ഗുണാഢ്യായ ।
പ്രമാപ്രജായ । സ്വാങ്ഗജായ । സാത്യകിഭ്രാത്രേ । സന്‍മാര്‍ഗായ ।
ഭക്തഭൂഷണായ । അകാര്യകാരിണേ । അനിര്‍വേദായ । വേദായ ।
ഗോപാങ്കനിദ്രിതായ നമഃ ॥ 806 ॥

ഓം അനാഥായ നമഃ । ദാവപായ । ദാവായ । ദാഹകായ । ദുര്‍ധരായ ।
അഹതായ । ഋതവാചേ । യാചകായ । വിപ്രായ । ഖര്‍വായ । ഇന്ദ്രപദപ്രദായ ।
ബലിമൂര്‍ധസ്ഥിതപദായ । ബലിയജ്ഞവിഘാതകൃതേ । യജ്ഞപൂര്‍തയേ ।
യജ്ഞമൂര്‍തയേ । യജ്ഞവിഘ്നായ । അവിഘ്നകൃതേ । ബലിദ്വാഃസ്ഥായ ।
ദാനശീലായ । ദാനശീലപ്രിയായ നഭഃ ॥ 826 ॥

ഓം വ്രതിനേ നമഃ । അവ്രതായ । ജതുകാഗാരസ്ഥിതപാണ്ഡവജീവനായ ।
മാര്‍ഗദര്‍ശിനേ । മൃദവേ । ഹേലാദൂരീകൃതജഗദ്ഭയായ । സപ്തപാതാലപാദായ ।
അസ്ഥിപര്‍വതായ । ദ്രുമരോമകായ । ഉഡുമാലിനേ । ഗ്രഹാഭൂഷായ ।
ദിക്ശ്രുതയേ । തടിനീശിരായ । വേദശ്വാസായ । ജിതശ്വാസായ ।
ചിത്തസ്ഥായ । ചിത്തശുദ്ധികൃതേ । ധിയൈ । സ്മൃത്യൈ । പുഷ്ട്യൈ നമഃ ॥ 846 ॥

ഓം അജയായ നമഃ । തുഷ്ട്യൈ । കാന്ത്യൈ । ധൃത്യൈ । ത്രപായൈ । ഹലായ ।
കൃഷ്യൈ । കലായ । വൃഷ്ട്യൈ । ഗൃഷ്ട്യൈ । ഗൌരവനായ । വനായ ।
ക്ഷീരായ । ഹവ്യായ । ഹവ്യവാഹായ । ഹോമായ । വേദ്യൈ । സമിധേ । സ്രുവായ ।
കര്‍മണേ നമഃ ॥ 866 ॥

ഓം കര്‍മഫലായ നമഃ । സ്വര്‍ഗായ । ഭൂഷ്യായ । ഭൂഷായൈ മഹാപ്രഭവേ ।
ഭുവേ । ഭുവഃ । സ്വഃ । മഹര്ലോകായ । ജനോലോകായ । തപസേ । ജനായ ।
സത്യായ । വിധയേ । ദൈവായ । അധോലോകായ । പാതാലമണ്ഡനായ ।
ജരായുജായ । സ്വേദജനയേ । ഉദ്ബീജായ । കുലപര്‍വതായ നമഃ ॥ 887 ॥

ഓം കുലസ്തംഭായ നമഃ । സര്‍വകുലായ । കുലഭുവേ । കൌലദൂരഗായ ।
ധര്‍മതത്ത്വായ । നിര്‍വിഷയായ । വിഷയായ । ഭോഗലാലസായ । വേദാന്ത-
സാരായ । നിര്‍മോക്ത്രേ । ജീവായ । ബദ്ധായ । ബഹിര്‍മുഖായ । പ്രധാനായ ।
പ്രകൃത്യൈ । വിശ്വദ്രഷ്ട്രേ । വിശ്വനിഷേധനായ । അന്തശ്ചതുര്‍ദ്വാരമയായ ।
ബഹിര്‍ദ്വാരചതുഷ്ടയായ । ഭുവനേശായ നമഃ ॥ 907 ॥

ഓം ക്ഷേത്രദേവായ നമഃ । അനന്തകായായ । വിനായകായ । പിത്രേ ।
മാത്രേ । സുഹൃദേ । ബന്ധവേ । ഭ്രാത്രേ । ശ്രാദ്ധായ । യമായ । അര്യംണേ ।
വിശ്വേഭ്യോ ദേവേഭ്യഃ । ശ്രാദ്ധദേവായ । മനവേ । നാന്ദീമുഖായ । ധനുഷേ ।
ഹേതയേ । ഖഡ്ഗായ । രഥായ । യുദ്ധായ ॥ 927 ॥

ഓം യുദ്ധകര്‍ത്രേ । ശരായ । ഗുണായ । യശസേ । യശോരിപവേ । ശത്രവേ ।
അശത്രവേ । വിജിതേന്ദ്രിയായ । പാത്രായ । ദാത്രേ । ദാപയിത്രേ । ദേശായ ।
കാലായ । ധനാഗമായ । കാഞ്ചനായ । പ്രേംണേ । സന്‍മിത്രായ । പുത്രായ ।
കോശായ । വികോശകായ നമഃ ॥ 947 ॥

ഓം അനീത്യൈ നമഃ । ശരഭായ । ഹിംസ്രായ । ദ്വിപായ । ദ്വീപിനേ ।
ദ്വിപാങ്കുശായ । യന്ത്രേ । നിഗഡായ । ആലാനായ । സന്‍മനോഗജശൃങ്ഖലായ ।
മനോഽബ്ജഭൃങ്ഗായ । വിടപിഗജായ । ക്രോഷ്ട്രേ । വൃശായ । വൃകായ ।
സത്പഥാചാരനലിനീഷട്പദായ । കാമഭഞ്ജനായ । സ്വീയചിത്ത-
ചകോരാബ്ജായ । സ്വലീലാകൃതകൌതുകായ । ലീലധാമാംബുഭൃന്നാഥായ ।
ക്ഷോണീഭര്‍ത്രേ നമഃ ॥ 968 ॥

സുധാബ്ധിദായ നമഃ । മല്ലാന്തകായ । മല്ലരൂപായ । ബാലയുദ്ധ-
പ്രവര്‍തനായ । ചന്ദ്രഭാഗാസരോനീരസീകരഗ്ലപിതശ്രമായ । കന്ദുകക്രീഡന-
ക്ലാന്തായ । നേത്രമീലനകേലിമതേ । ഗോപീവസ്ത്രാപഹരണായ । കദംബ-
ശിഖരസ്ഥിതായ । വല്ലവീപ്രാര്‍ഥിതായ । ഗോപീനതിദേഷ്ട്രേ । അഞ്ജലി-
പ്രിയായ । രാസേ പരിഹാസപരായ । രാസമണ്ഡലമധ്യഗായ । വല്ലവീദ്വയ-
സംവീതായ । സ്വാത്മദ്വൈതാത്മശക്തികായ । ചതുര്‍വിംശതിഭിന്നാത്മനേ ।
ചതുര്‍വിംശതിശക്തികായ । സ്വാത്മജ്ഞാനായ । സ്വാത്മജാതജഗത്ത്രയ-
മയാത്മകായ നമഃ ॥ 988 ॥

ഇതി വിഠ്ഠലസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Vitthala :

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top