Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Viththala Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવિઠ્ઠલસહસ્રનામાવલિઃ ॥

ૐ ક્લીં વિટ્ટલાય નમઃ । પાણ્ડુરઙ્ગેશાય । ઈશાય । શ્રીશાય ।
વિશેષજિતે । શેષશાયિને । શભુવન્દ્યાય । શરણ્યાય । શઙ્કરપ્રિયાય ।
ચન્દ્રભાગાસરોવાસાય । કોટિચન્દ્રપ્રભાસ્મિતાય । વિધાતૃ-
સૂચિતાય । સર્વપ્રમાણાતીતાય । અવ્યયાય । પુણ્ડરીકસ્તુતાય ।
વન્દ્યાય । ભક્તચિત્તપ્રસાદકાય । સ્વધર્મનિરતાય । પ્રીતાય ।
ગોગોપીપરિવારિતાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ ગોપિકાશતનીરાજ્યાય નમઃ । પુલિનાકીડાય । આત્મભુવે ।
આત્મને । આત્મરામાય । આત્મસ્થાય । આત્મરામનિષેવિતાય ।
સચ્ચિત્સુખાય । મહામાયિને । મહતે । અવ્યક્તાય । અદ્ભુતાય ।
સ્થૂલરૂપાય । સૂક્ષ્મરૂપાય । કારણાય । પરસ્મૈ । અઞ્જનાય ।
મહાકારણાય । આધારાય । અધિષ્ઠાનાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ પ્રકાશકાય નમઃ । કઞ્જપાદાય । રક્તનખાય ।
રક્તપાદતલાય । પ્રભવે । સામ્રાજ્યચિહ્નિતપદાય । નીલગુલ્ફાય ।
સુજઙ્ઘકાય । સજ્જાનવે । કદલીસ્તમ્ભનિભોરવે । ઉરુવિક્રમાય ।
પીતામ્બરાવૃતકટયે । ક્ષુલ્લકાદામભૂષણાય । કટિવિન્યસ્તહસ્તાબ્જાય ।
શઙ્ખિને । પદ્મવિભૂષતાય । ગમ્ભીરનાભયે ।
બ્રહ્માધિષ્ઠિતનાભિસરોરુહાય । ત્રિવલીમણ્ડિતોદારોદરોમાવલિમાલિનાય ।
કપાટવક્ષસે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ શ્રીવત્સભૂષિતોરસે નમઃ । કૃપાકરાય । વનમાલિને ।
કમ્બુકણ્ઠાય । સુસ્વરાય । સામલાલસાય । કઞ્ચવક્ત્રાય ।
શ્મશ્રુહીનચુબુકાય । વેદજિહ્વકાય । દાડિમીબીજસદૃશરદાય ।
રક્તાધરાય । વિભવે । નાસામુક્તાપાટલિતાધરચ્છવયે । અરિન્દમાય ।
શુકનાસાય । કઞ્જનેત્રાય । કુણ્ડલાક્રામિતાંસકાય । મહાબાહવે ।
ઘનભુજાય । કેયૂરાઙ્ગદમણ્ડિતાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ રત્નભૂષિતભૂષાઢ્યમણિબન્ધાય નમઃ । સુભૂષણાય ।
રક્તપાણિતલાય । સ્વઙ્ગાય । સન્મુદ્રામણ્ડિતાઙ્ગુલયે । નખપ્રભા-
રઞ્જિતાબ્જાય । સર્વસૌન્દર્યમણ્ડિતાય । સુભ્રુવે । અર્ધશશિ-
પ્રખ્યલલાટાય । કામરૂપધૃશે । કુઙ્કુમાઙ્કિતસદ્ભાલાય । સુકેશાય ।
બર્હભૂષણાય । કિરીટભાવ્યાપ્તનભસે । વિકલીકૃતભાસ્કરાય ।
વનમાલિને । પીતવાસસે । શાર્ઙ્ગચાપાય । અસુરાન્તકાય ।
દર્પાપહાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ કંસહન્ત્રે નમઃ । ચાણૂરમુરમર્દનાય । વેણુવાદનસન્તુષ્ટાય ।
દધ્યન્નાસ્વાદલોલુપાય । જિતારયે । કામજનકાય । કામઘ્ને ।
કામપૂરકાય । વિક્રોધાય । દારિતામિત્રાય । ભૂર્ભુવઃસુવરાદિરાજે ।
અનાદયે । અજનયે । જન્યજનકાય । જાહ્નવીપદાય ।
બહુજન્મને । જામદગ્ન્યાય । સહસ્રભુજખણ્ડનાય । કોદણ્ડધારિણે ।
જનકપૂજિતાય નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ કમલાપ્રિયાય નમઃ । પુણ્ડરીકભવદ્વેષિણે । પુણ્ડરીક-
ભવપ્રિયાય । પુણ્ડરીકસ્તુતિરસાય । સદ્ભક્તપરિપાલકાય ।
સુષુમાલાસઙ્ગમસ્થાય । ગોગોપીચિત્તરઞ્જનાય । ઇષ્ટિકાસ્થાય ।
ભક્તવશ્યાય । ત્રિમૂર્તયે । ભક્તવત્સલાય । લીલાકૃતજગદ્ધામ્ને ।
જગત્પાલાય । હરાય । વિરાજે । અશ્વત્થપદ્મતીર્થસ્થાય ।
નારદસ્તુતવૈભવાય । પ્રમાણાતીતતત્ત્વજ્ઞાય । તત્ત્વમ્પદનિરૂપિતાય ।
અજાજનયે નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

અજાજાનયે નમઃ । અજાયાય । નીરજાય । અમલાય ।
લક્ષ્મીનિવાસાય । સ્વર્ભૂષાય । વિશ્વવન્દ્યાય । મહોત્સવાય ।
જગદ્યોનયે । અકર્ત્રે । આદ્યાય । ભોક્ત્રે । ભોગ્યાય । ભવાતિગાય ।
ષડ્ગુણૈશ્વર્યસમ્પન્નાય । ભગવતે । મુક્તિદાયકાય । અધઃપ્રાણાય ।
મનસે । બુદ્ધ્યૈ નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ સુષુપ્ત્યૈ નમઃ । સર્વગાય । હરયે । મત્સ્યાય । કૂર્માય ।
વરાહાય । અત્રયે । વામનાય । હરિરૂપધૃતે । નારસિંહાય । ઋષયે ।
વ્યાસાય । રામાય । નીલાંશુકાય । હલિને । બુદ્ધાય । અર્હતે । સુગતાય ।
કલ્કિને । નરાય નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ નારાયણાય નમઃ । પરસ્મૈ । પરાત્પરાય । કરીડ્યેશાય ।
નક્રશાપવિમોચનાય । નારદોક્તિપ્રતિષ્ઠાત્રે । મુક્તકેશિને । વરપ્રદાય ।
ચન્દ્રભાગાપ્સુસુસ્નાતાય । કામિતાર્થપ્રદાય । અનઘાય । તુલસી-
દામભૂષાઢ્યાય । તુલસીકાનનપ્રિયાય । પાણ્ડુરઙ્ગાય । ક્ષેત્રમૂર્તયે ।
સર્વમૂર્તયે । અનામયાય । પુણ્ડરીકવ્યાજકૃતજડોદ્ધારાય । સદાગતયે ।
અગતયે નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ સદ્ગતયે નમઃ । સભ્યાય । ભવાય । ભવ્યાય । વિધીડિતાય ।
પ્રલમ્બઘ્નાય । દ્રુપદજાચિન્તાહારિણે । ભયાપહાય । વહ્નિવક્ત્રાય ।
સૂર્યનુતાય । વિષ્ણવે । ત્રૈલોક્યરક્ષકાય । જગદ્ભક્ષ્યાય । જગદ્ગેહાય ।
જનારાધ્યાય । જનાર્દનાય । જેત્રે । વિષ્ણવે । વરારોહાય । ભીષ્મ-
પૂજ્યપદામ્બુજાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ ભર્ત્રે નમઃ । ભીષ્મકસમ્પૂજ્યાય । શિશુપાલવધોદ્યતાય ।
શતાપરાધસહનાય । ક્ષમાવતે । આદિપૂજનાય । શિશુપાલશિરશ્છેત્રે ।
દન્તવક્ત્રબલાપહાય । શિશુપાલકૃતદ્રોહાય । સુદર્શનવિમોચનાય ।
સશ્રિયે । સમાયાય । દામેન્દ્રાય । સુદામક્રીડનોત્સુકાય ।
વસુદામકૃતક્રીડાય । કિઙ્કિણીદામસેવિતાય । પશ્ચાઙ્ગપૂજનરતાય ।
શુદ્ધચિત્તવશંવદાય । રુક્મિણીવલ્લભાય ।
સત્યભામાભૂષિતવિગ્રહાય નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ નાગ્નજિત્યાકૃતોદ્વાહાય નમઃ । સુનન્દાચિત્તમોહનાય ।
મિત્રવિન્દાઽઽલિઙ્ગિતાઙ્ગાય । બ્રહ્મચારિણો । વટુપ્રિયાય ।
સુલક્ષણાધૌતપદાય । જામ્બવત્યા કૃતાદરાય । સુશીલાશીલસન્તુષ્ટાય ।
જલકેલિકૃતાદરાય । વાસુદેવાય । દેવકીડ્યાય । નન્દાનન્દકરાઙ્ઘ્રિયુજે ।
યશોદામાનસોલ્લાસાય । બલાવરજનયે । સ્વભુવે । સુભદ્રાનન્દદાય ।
ગોપવશ્યાય । ગોપીપ્રિયાય । અજયાય । મન્દારમૂલવેદિસ્થાય નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ સન્તાનતરુસેવિતાય નમઃ । પારિજાતાપહરણાય ।
કલ્પદ્રુમપુરઃસરાય । હરિચન્દનલિપ્તાઙ્ગાય । ઇન્દ્રવન્દ્યાય ।
અગ્નિપૂજિતાય । યમનેત્રે । નૈરૃતેયાય । વરુણેશાય । ખગપ્રિયાય ।
કુબેરવન્દ્યાય । ઈશેશાય । વિધીડ્યાય । અનન્તવન્દિતાય । વજ્રિણે ।
શક્તયે । દણ્ડધરાય । ખડ્ગિને । પાશિને । અઙ્ગુશિને નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ ગદિને નમઃ । ત્રિશૂલિને । કમલિને । ચક્રિણે । સત્યવ્રતમયાય ।
નવાય । મહામન્ત્રાય । પ્રણવભુવે । ભક્તચિન્તાપહારકાય ।
સ્વક્ષેત્રવાસિને । સુખદાય । કામિને । ભક્તવિમોચનાય ।
સ્વનામકીર્તનપ્રીતાય । ક્ષેત્રેશાય । ક્ષેત્રપાલકાય । કામાય ।
ચક્રધરાર્ધાય । ત્રિવિક્રમમયાત્મકાય । પ્રજ્ઞાનકરજિતે નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ કાન્તિરૂપવર્ણાય નમઃ । સ્વરૂપવતે । સ્પર્શેન્દ્રિયાય ।
શૌરિમયાય । વૈકુણ્ઠાય । સાનિરુદ્ધકાય । ષડક્ષરમયાય । બાલાય ।
શ્રીકૃષ્ણાય । બ્રહ્મભાવિતાય । નારદાધિષ્ઠિતક્ષેમાય ।
વેણુવાદનતત્પરાય । નારદેશપ્રતિષ્ઠાત્રે । ગોવિન્દાય । ગરુડધ્વજાય ।
સાધારણાય । સમાય । સૌમ્યાય । કલાવતે । કમલાલયાય નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ ક્ષેત્રપાય નમઃ । ક્ષણદાધીશવક્ત્રાય । ક્ષેમકરક્ષણાય ।
લવાય । લવણિમ્ને । ધામ્ને । લીલાવતે । લઘુવિગ્રહાય । હયગ્રીવાય ।
હલિને । હંસાય । હતકંસાય । હલિપ્રિયાય । સુન્દરાય । સુગતયે ।
મુક્તાય । સત્સખ્યે । સુલભાય । સ્વભુવે । સામ્રાજ્યદાય નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ સામરાજાય નમઃ । સત્તાયૈ । સત્યાય । સુલક્ષણાય ।
ષડ્ગુણૈશ્વર્યનિલયાય । ષડૃતુપીરસેવિતાય । ષડઙ્ગશોધિતાય ।
ષોઢા । ષડ્દર્શનનિરૂપિતાય । શેષતલ્પાય । શતમખાય ।
શરણાગતવત્સલાય । સશમ્ભવે । સમિતયે । શઙ્ખવહાય ।
શાર્ઙ્ગસુચાપધૃતે । વહ્નિતેજસે । વારિજાસ્યાય । કવયે ।
વંશીધરાય નમઃ ॥ ૩૬૦ ॥

ૐ વિગાય નમઃ । વિનીતાય । વિપ્રિયાય । વાલિદલનાય ।
વજ્રભૂષણાય । રુક્મિણીશાય । રમાજાનયે । રાજરાજન્યભૂષણાય ।
રતિપ્રાણપ્રિયપિત્રે । રાવણાન્તાય । રઘૂદ્વહાય । યજ્ઞભોક્ત્રે । યમાય ।
યજ્ઞભૂષણાય । યજ્ઞદૂષણાય । યજ્વને । યશોવતે । યમુનાકૂલ-
કુઞ્જપ્રિયાય । યમિને । મેરવે નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ મનીષિણે નમઃ । મહિતાય । મુદિતાય । શ્યામવિગ્રહાય ।
મન્દગામિને । મુગ્ધમુખાય । મહેશાય । મીનવિગ્રહાય । ભીમાય ।
ભીમાઙ્ગજાતીરવાસિને । ભીમાર્તિભઞ્જનાય । ભૂભારહરણાય ।
ભૂતભાવનાય । ભરતાગ્રજાય । બલાય । બલપ્રિયાય । બાલાય ।
બાલક્રીડનતત્પરાય । બકાસુરાન્તકાય । બાણાસુરદર્પકબાડવાય નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ બૃહસ્પતયે । બલારાતિસૂનવે । બલિવરપ્રદાય । બોદ્ધ્રે ।
બન્ધુવધોદ્યુક્તાય । બન્ધમોક્ષપ્રદાય । બુધાય । ફાલ્ગુનાનિષ્ટઘ્ને ।
ફલ્ગુકૃતારાતયે । ફલપ્રદાય ।
ફેનજાતૈરકાવજ્રકૃતયાદવસઙ્ક્ષયાય । ફાલ્ગુનોત્સવસંસક્તાય ।
ફણિતલ્પાય । ફણાનટાય । પુણ્યાય । પવિત્રાય । પાપાત્મદૂરગાય ।
પણ્ડિતાગ્રણ્યે । પોષણાય । પુલિનાવાસાય નમ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ પુણ્ડરીકમનોર્વશાય નમઃ । નિરન્તરાય । નિરાકાઙ્ક્ષાય ।
નિરાતઙ્કાય । નિરઞ્જનાય । નિર્વિણ્ણમાનસોલ્લાસાય । સતાં નયનાનન્દનાય ।
નિયમાય । નિયમિને । નમ્યાય । નન્દબન્ધનમોચનાય ।
નિપુણાય । નીતિમતે । નેત્રે । નરનારાયણવપુષે । ધેનુકાસુરવિદ્વેષિણે ।
ધામ્ને । ધાત્રે । ધનિને । ધનાય નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ ધન્યાય નમઃ । ધન્યપ્રિયાય । ધર્ત્રે । ધીમતે । ધર્મવિદુત્તમાય ।
ધરણીધરસન્ધર્ત્રે । ધરાભૂષિતદંષ્ટ્રકાય । દૈતેયહન્ત્રે । દિગ્વાસસે ।
દેવાય । દેવશિખામણયે । દામ્ને । દાત્રે । દીપ્તિભાનવે । દાનવાદમિત્રે ।
દમાય । સ્થિરકાર્યાય । સ્થિતપ્રજ્ઞાય । સ્થવિરાય । સ્થાપકાય ।
સ્થિતયે નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ સ્થિતલોકત્રયવપુષે નમઃ । સ્થિતિપ્રલયકારણાય ।
સ્થાપકાય । તીર્થચરણાય । તર્પકાય । તરુણીરસાય ।
તારુણ્યકેલિનિપુણાય । તરણાય । તરણિ પ્રભવે । તોયમૂર્તયે ।
તમોઽતીતાય । સ્તભોદ્ભૂતાય । તપઃ પરાય । તડિદ્વાસસે । તોયદાભાય ।
તારાય । તારસ્વરપ્રિયાય । ણકારાય । ઢૌકિતજગતે ।
ત્રિતૂર્યપ્રીતભૂસુરાય । ડમરૂપ્રિયાય । ઋદ્વાસિને । ડિણ્ડિમધ્વનિ-
ગોચરાય નમઃ ॥ ૪૮૪ ॥

ૐ ઠયુગસ્થમનોર્ગમ્યાય નમઃ । ઠઙ્કારિધનુરાયુધાય ।
ટણત્કારિતકોદણ્ડહતારયે । ગણસૌખ્યદાય । ઝાઙ્કારિચઞ્ચરીકાઙ્કિને ।
શ્રુતિકલ્હારભૂષણાય । જરાસન્ધાર્દિતજગત્સુખભુવે ।
જઙ્ગમાત્મકાય । જગજ્જનયે । જગદ્ભૂષાય । જાનકીવિરહાકુલાય ।
જિષ્ણુશોકાપહરણાય । જન્મહીનાય । જગત્પતયે । છત્રિતાહીન્દ્ર-
સુભગાય । છદ્મિને । છત્રિતભૂધરાય । છાયાસ્થલોકત્રિતયચ્છલેન
બલિનિગ્રહિણે । ચેતશ્ચમત્કારકરાય । ચિત્રિણે નમઃ ॥ ૫૦૪ ॥

ૐ ચિત્રસ્વભાવવતે નમઃ । ચારુભુવે । ચન્દ્રચૂડાય ।
ચન્દ્રકોટિસમપ્રભાય । ચૂડાત્નવદ્યોતિભાલાય । ચલન્મકરકુણ્ડલાય ।
ચરુભુજે । ચયનપ્રીતાય । ચમ્પકાટવિમધ્યગાય । ચાણૂરહન્ત્રે ।
ચન્દ્રાઙ્કનાશનાય । ચન્દ્રદીધિતયે । ચન્દનાલિપ્તસર્વાઙ્ગાય ।
ચારુચામરમણ્ડિતાય । ઘનશ્યામાય । ઘનરવાય । ઘટોત્કચ
પિતૃપ્રિયાય । ઘનસ્તનીપરીવારાય । ઘનવાહનગર્વઘ્ને ।
ગઙ્ગાપદાય નમઃ ॥ ૫૨૪ ॥

ૐ ગતક્લેશાય નમઃ । ગતક્લેશનિષેવિતાય । ગણનાથાય ।
ગજોદ્ધર્ત્રે । ગાયકાય । ગાયનપ્રિયાય । ગોપતયે । ગોપિકાવશ્યાય ।
ગોપબાલાનુગાય । પતયે । ગણકોટિપરીવારાય । ગમ્યાય । ગગન-
નિર્મલાય । ગાયત્રીજપસમ્પ્રીતાય । ગણ્ડકીસ્થાય । ગુહાશયાય ।
ગુહારણ્યપ્રતિષ્ઠાત્રે । ગુહાસુરનિષૂદનાય । ગીતકીર્તયે । ગુણારામાય ।
ગોપાલાય નમઃ ॥ ૫૪૫ ॥

ૐ ગુણવર્જિતાય નમઃ । ગોપ્રિયાય । ગોચરપ્રીતાય ।
ગાનનાટ્યપ્રવર્તકાય । ખડ્ગાયુધાય । ખરદ્વેષિણે । ખાતીતાય ।
ખગમોચનાય । ખગપુચ્છકૃતોત્તંસાય । ખેલદ્બાલકૃતપ્રિયાય ।
ખટ્વાઙ્ગપતોથિતારાતયે । ખઞ્જનાક્ષાય । ખશીર્ષકાય । કલવંશ-
રવાક્રાન્તગોપીવિસ્મારિતાર્ભકાય । કલિપ્રમાથિને । કઞ્જાસ્યાય ।
કમલાયતલોચનાય । કાલનેમિપ્રહરણાય । કુણ્ઠિતાર્તિકિશોરકાય ।
કેશવાય નમઃ ॥ ૫૬૫ ॥

ૐ કેવલાય નમઃ । કણ્ઠીરવાસ્યાય । કોમલાઙ્ઘ્રિયુજે ।
કમ્બલિને । કીર્તિમતે । કાન્તાય । કરુણામૃતસાગરાય ।
કુબ્જાસૌભાગ્યદાય । કુબ્જાચન્દનાલિપ્તગાત્રકાય । કાલાય ।
કુવલયાપીડહન્ત્રે । ક્રોધસમાકુલાય । કાલિન્દીપુલિનાક્રીડાય ।
કુઞ્જકેલિકુતૂહલિને । કાઞ્ચનાય । કમલાજાનયે । કલાજ્ઞાય ।
કામિતાર્થદાય । કારણાય । કારણાતીતાય નમઃ ॥ ૫૮૫ ॥

ૐ કૃપાપૂર્ણાય નમઃ । કલાનિધયે । ક્રિયારૂપાય ।
ક્રિયાતીતાય । કાલરૂપાય । ક્રતુપ્રભવે । કટાક્ષસ્તમ્ભિતારાતયે ।
કુટિલાલકભૂષિતાય । કૂર્માકારાય । કાલરૂપિણે । કરીરવન-
મધ્યગાય । કલકણ્ઠિને । કલરવાય । કલકણ્ઠરુતાનુકૃતે ।
કરદ્વારપુરાય । કૂટાય । સર્વેષાઙ્કવલપ્રિયાય । કલિકલ્મષઘ્ને ।
ક્રાન્તગોકુલાય । કુલભૂષણાય । કૂટારયે નમઃ ॥ ૬૦૬ ॥

ૐ કુતુપાય નમઃ । કીશપરિવારાય । કવિપ્રિયાય ।
કુરુવન્યાય । કઠિનદોર્દણ્ડખણ્ડિતભૂભરાય । કિઙ્કરપ્રિયકૃતે ।
કર્મરતભક્તપ્રિયઙ્કરાય । અમ્બુજાસ્યાય । અઙ્ગનાકેલયે । અમ્બુશાયિને ।
અમ્બુધિસ્તુતાય । અમ્ભોજમાલિને । અમ્બુવાહલસદઙ્ગાય ।
અન્ત્રમાલકાય । ઔદુમ્બરફલપ્રખ્યબ્રહ્માણ્ડાવલિચાલકાય ।
ઓષ્ઠસ્ફુરન્મુરલિકારવાકર્ષિતગોકુલાય । ઐરાવતસમારૂઢાય ।
ઐન્દ્રીશોકાપહારકાય । ઐશ્વર્યાવધયે । ઐશ્વર્યાય નમઃ ॥ ૬૨૬ ॥

ૐ ઐશ્વર્યાષ્ટદલસ્થિતાય નમઃ । એણશાબસમાનાક્ષાય ।
એધસ્તોષિતપાવકાય । એનોઽન્તકૃન્નામધેયસ્મૃતિસંસૃતિદર્પઘ્ને ।
લૂનપશ્ચક્લેશપદાય । લૂતાતન્તુજગત્કૃતયે । લુપ્તદૃશ્યાય ।
લુપ્તજગજ્જયાય । લુપ્તસુપાવકાય । રૂપાતીતાય । રૂપનામરૂપમાયાદિ-
કારણાય । ઋણહીનાય । ઋદ્ધિકારિણે । ઋણાતીતાય । ઋતંવદાય ।
ઉષાનિમિત્તબાણઘ્નાય । ઉષાહારિણે । ઊર્જિતાશયાથ । ઊર્ધ્વરૂપાય ।
ઊર્ધ્વાધરગાય નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ ઊષ્મદગ્ધજગત્ત્રયાય નમઃ । ઉદ્ધવત્રાણનિરતાય ।
ઉદ્ધવજ્ઞાનદાયકાય । ઉદ્ધર્ત્રે । ઉદ્ધવાય । ઉન્નિદ્રાય । ઉદ્બોધાય ।
ઉપરિસ્થિતાય । ઉદધિક્રીડાય । ઉદધિતનયાપ્રિયાય । ઉત્સવાય ।
ઉચ્છિન્નદેવતારાતયે । ઉદધ્યાવૃતિમેખલાય । ઈતિઘ્નાય । ઈશિત્રે ।
ઈજ્યાય । ઈડ્યાય । ઈહાવિવર્જિતાય । ઈશધ્યેયપદામ્ભોજાય ।
ઇનાય નમઃ ॥ ૬૬૬ ॥

ૐ ઇનવિલોચનાય નમઃ । ઇન્દ્રાય । ઇન્દ્રાનુજનટાય ।
ઇન્દિરાપ્રાણવલ્લભાય । ઇન્દ્રાદિસ્તુતાય । ઇન્દ્રશ્રિયે । ઇદમિત્થમભીતકૃતે ।
આનન્દાભાસાય । આનન્દાય । આનન્દનિધયે । આત્મદૃશે ।
આયુષે । આર્તિઘ્નાય । આયુષ્યાય । આદયે । આમયવર્જિતાય ।
આદિકારણાય । આધારાય । આધારાદિકૃતાશ્રયાય ।
અચ્યુતૈશ્વર્યાય નમઃ ॥ ૬૮૬ ॥

ૐ અમિતાય નમઃ । અરિનાશાય । અઘાન્તકૃતે । અન્નપ્રદાય ।
અન્નાય । અખિલાધારાય । અચ્યુતાય । અબ્જભૃતે । ચન્દ્રભાગાજલ-
ક્રીડાસક્તાય । ગોપવિચેષ્ટિતાય । હૃદયાકારહૃદ્ભૂષાય । યષ્ટિમતે ।
ગોકુલાનુગાય । ગવાં હુઙ્કૃતિસુપ્રીતાય । ગવાલીઢપદામ્બુજાય ।
ગોગોપત્રાણસુશ્રાન્તાય । અશ્રમિણે । ગોપવીજિતાય । પાથેયાશન-
સમ્પ્રીતાય । સ્કન્ધશિક્યાય નમઃ ॥ ૭૦૬ ॥

ૐ મુખામ્બુપાય નમઃ । ક્ષેત્રપારોપિતક્ષેત્રાય । રક્ષોઽધિકૃતભૈરવાય ।
કાર્યકારણસઙ્ઘાતાય । તાટકાન્તાય । રક્ષોઘ્ને । હન્ત્રે ।
તારાપતિસ્તુત્યાય । યક્ષાય । ક્ષેત્રાય । ત્રયીવપુષે । પ્રાઞ્જલયે ।
લોલનયનાય । નવનીતાશનપ્રિયાય । યશોદાતર્જિતાય ।
ક્ષીરતસ્કરાય । ભાણ્ડભેદનાય । મુખાશનાય । માતૃવશ્યાય ।
માતૃદૃશ્યમુખાન્તરાય નમઃ ॥ ૭૨૬ ॥

ૐ વ્યાત્તવક્ત્રાય નમઃ । ગતભયાય । મુખલક્ષ્યજગત્ત્રયાય ।
યશોદાસ્તુતિસમ્પ્રીતાય । નન્દવિજ્ઞાતવૈભવાય । સંસારનૌકાધર્મજ્ઞાય ।
જ્ઞાનનિષ્ઠાય । ધનાર્જકાય । કુબેરાય । ક્ષત્રનિધનાય ।
બ્રહ્મર્ષયે । બ્રાહ્મણપ્રિયાય । બ્રહ્મશાપપ્રતિષ્ઠાત્રે ।
યદુરાજકુલાન્તકાય । યુધિષ્ઠિરસખાય । યુદ્ધદક્ષાય ।
કુરુકુલાન્તકૃતે । અજામિલોદ્ધારકારિણે । ગણિકામોચનાય ।
ગુરવે નમઃ ॥ ૭૪૬ ॥

ૐ જામ્બવદ્યુદ્ધરસિકાય નમઃ । સ્યમન્તમણિભૂષણાય ।
સુભદ્રાબન્ધવે । અક્રૂરવન્દિતાય । ગદપૂર્વજાય । બલાનુજાય ।
બાહુયુદ્ધરસિકાય । મયમોચનાય । દગ્ધખાણ્ડવસમ્પ્રીતહુતાશાય ।
હવનપ્રિયાય । ઉદ્યદાદિત્યસઙ્કાશવસનાય । હનુમદ્રુચયે । ભીષ્મ-
બાણવ્રણાકીર્ણાય । સારથ્યનિપુણાય । ગુણિને । ભીષ્મપ્રતિભટાય ।
ચક્રધરાય । સમ્પ્રીણિતાર્જુનાય । સ્વપ્રતિજ્ઞાહાનિહૃષ્ટાય ।
માનાતીતાય નમઃ ॥ ૭૬૬ ॥

ૐ વિદૂરગાય નમઃ । વિરાગાય । વિષયાસક્તાય । વૈકુણ્ઠાય ।
અકુણ્ઠવૈભવાય । સઙ્કલ્પાય । કલ્પનાતીતાય । સમાધયે ।
નિર્વિકલ્પકાય । સવિકલ્પાય । વૃત્તિશૂન્યાય । વૃત્તયે । બીજાય ।
અતિગતાય । મહાદેવાય । અખિલોદ્ધારિણે । વેદાન્તેષુ પ્રતિષ્ઠિતાય ।
તનવે । બૃહત્તનવે । રણ્વરાજપૂજ્યાય નમઃ ॥ ૭૮૬ ॥

ૐ અજરાય નમઃ । અમરાય । ભીમાહાજરાસન્ધાય ।
પ્રાર્થિતાયુધસઙ્ગરાય । સ્વસઙ્કેતપ્રક્લૃપ્તાર્થાય । નિરર્થ્યાય ।
અર્થિને । નિરાકૃતયે । ગુણક્ષોભાય । સમગુણાય । સદ્ગુણાઢ્યાય ।
પ્રમાપ્રજાય । સ્વાઙ્ગજાય । સાત્યકિભ્રાત્રે । સન્માર્ગાય ।
ભક્તભૂષણાય । અકાર્યકારિણે । અનિર્વેદાય । વેદાય ।
ગોપાઙ્કનિદ્રિતાય નમઃ ॥ ૮૦૬ ॥

ૐ અનાથાય નમઃ । દાવપાય । દાવાય । દાહકાય । દુર્ધરાય ।
અહતાય । ઋતવાચે । યાચકાય । વિપ્રાય । ખર્વાય । ઇન્દ્રપદપ્રદાય ।
બલિમૂર્ધસ્થિતપદાય । બલિયજ્ઞવિઘાતકૃતે । યજ્ઞપૂર્તયે ।
યજ્ઞમૂર્તયે । યજ્ઞવિઘ્નાય । અવિઘ્નકૃતે । બલિદ્વાઃસ્થાય ।
દાનશીલાય । દાનશીલપ્રિયાય નભઃ ॥ ૮૨૬ ॥

ૐ વ્રતિને નમઃ । અવ્રતાય । જતુકાગારસ્થિતપાણ્ડવજીવનાય ।
માર્ગદર્શિને । મૃદવે । હેલાદૂરીકૃતજગદ્ભયાય । સપ્તપાતાલપાદાય ।
અસ્થિપર્વતાય । દ્રુમરોમકાય । ઉડુમાલિને । ગ્રહાભૂષાય ।
દિક્શ્રુતયે । તટિનીશિરાય । વેદશ્વાસાય । જિતશ્વાસાય ।
ચિત્તસ્થાય । ચિત્તશુદ્ધિકૃતે । ધિયૈ । સ્મૃત્યૈ । પુષ્ટ્યૈ નમઃ ॥ ૮૪૬ ॥

ૐ અજયાય નમઃ । તુષ્ટ્યૈ । કાન્ત્યૈ । ધૃત્યૈ । ત્રપાયૈ । હલાય ।
કૃષ્યૈ । કલાય । વૃષ્ટ્યૈ । ગૃષ્ટ્યૈ । ગૌરવનાય । વનાય ।
ક્ષીરાય । હવ્યાય । હવ્યવાહાય । હોમાય । વેદ્યૈ । સમિધે । સ્રુવાય ।
કર્મણે નમઃ ॥ ૮૬૬ ॥

ૐ કર્મફલાય નમઃ । સ્વર્ગાય । ભૂષ્યાય । ભૂષાયૈ મહાપ્રભવે ।
ભુવે । ભુવઃ । સ્વઃ । મહર્લોકાય । જનોલોકાય । તપસે । જનાય ।
સત્યાય । વિધયે । દૈવાય । અધોલોકાય । પાતાલમણ્ડનાય ।
જરાયુજાય । સ્વેદજનયે । ઉદ્બીજાય । કુલપર્વતાય નમઃ ॥ ૮૮૭ ॥

ૐ કુલસ્તમ્ભાય નમઃ । સર્વકુલાય । કુલભુવે । કૌલદૂરગાય ।
ધર્મતત્ત્વાય । નિર્વિષયાય । વિષયાય । ભોગલાલસાય । વેદાન્ત-
સારાય । નિર્મોક્ત્રે । જીવાય । બદ્ધાય । બહિર્મુખાય । પ્રધાનાય ।
પ્રકૃત્યૈ । વિશ્વદ્રષ્ટ્રે । વિશ્વનિષેધનાય । અન્તશ્ચતુર્દ્વારમયાય ।
બહિર્દ્વારચતુષ્ટયાય । ભુવનેશાય નમઃ ॥ ૯૦૭ ॥

ૐ ક્ષેત્રદેવાય નમઃ । અનન્તકાયાય । વિનાયકાય । પિત્રે ।
માત્રે । સુહૃદે । બન્ધવે । ભ્રાત્રે । શ્રાદ્ધાય । યમાય । અર્યમ્ણે ।
વિશ્વેભ્યો દેવેભ્યઃ । શ્રાદ્ધદેવાય । મનવે । નાન્દીમુખાય । ધનુષે ।
હેતયે । ખડ્ગાય । રથાય । યુદ્ધાય ॥ ૯૨૭ ॥

ૐ યુદ્ધકર્ત્રે । શરાય । ગુણાય । યશસે । યશોરિપવે । શત્રવે ।
અશત્રવે । વિજિતેન્દ્રિયાય । પાત્રાય । દાત્રે । દાપયિત્રે । દેશાય ।
કાલાય । ધનાગમાય । કાઞ્ચનાય । પ્રેમ્ણે । સન્મિત્રાય । પુત્રાય ।
કોશાય । વિકોશકાય નમઃ ॥ ૯૪૭ ॥

ૐ અનીત્યૈ નમઃ । શરભાય । હિંસ્રાય । દ્વિપાય । દ્વીપિને ।
દ્વિપાઙ્કુશાય । યન્ત્રે । નિગડાય । આલાનાય । સન્મનોગજશૃઙ્ખલાય ।
મનોઽબ્જભૃઙ્ગાય । વિટપિગજાય । ક્રોષ્ટ્રે । વૃશાય । વૃકાય ।
સત્પથાચારનલિનીષટ્પદાય । કામભઞ્જનાય । સ્વીયચિત્ત-
ચકોરાબ્જાય । સ્વલીલાકૃતકૌતુકાય । લીલધામામ્બુભૃન્નાથાય ।
ક્ષોણીભર્ત્રે નમઃ ॥ ૯૬૮ ॥

સુધાબ્ધિદાય નમઃ । મલ્લાન્તકાય । મલ્લરૂપાય । બાલયુદ્ધ-
પ્રવર્તનાય । ચન્દ્રભાગાસરોનીરસીકરગ્લપિતશ્રમાય । કન્દુકક્રીડન-
ક્લાન્તાય । નેત્રમીલનકેલિમતે । ગોપીવસ્ત્રાપહરણાય । કદમ્બ-
શિખરસ્થિતાય । વલ્લવીપ્રાર્થિતાય । ગોપીનતિદેષ્ટ્રે । અઞ્જલિ-
પ્રિયાય । રાસે પરિહાસપરાય । રાસમણ્ડલમધ્યગાય । વલ્લવીદ્વય-
સંવીતાય । સ્વાત્મદ્વૈતાત્મશક્તિકાય । ચતુર્વિંશતિભિન્નાત્મને ।
ચતુર્વિંશતિશક્તિકાય । સ્વાત્મજ્ઞાનાય । સ્વાત્મજાતજગત્ત્રય-
મયાત્મકાય નમઃ ॥ ૯૮૮ ॥

ઇતિ વિઠ્ઠલસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Vitthala :

1000 Names of Sri Vitthala | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top