Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Shriyoganayika or Rajarajeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീ ശ്രീയോഗനായികാ അഥവാ രാജരാജേശ്വരീ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

രാകാരാദിരകാരാന്താദ്യാക്ഷരഘടിതം ।

രാജരാജേശ്വരീ രാജരക്ഷകീ രാജനര്‍തകീ ।
രാജവിദ്യാ രാജപൂജ്യാ രാജകോശസമൃദ്ധിദാ ॥ 1 ॥

രാജഹംസതിരസ്കാരിഗമനാ രാജലോചനാ ।
രാജ്ഞാം ഗുരുവരാരാധ്യാ രാജയുക്തനടാങ്ഗനാ ॥ 2 ॥

രാജഗര്‍ഭാ രാജകന്ദകദലീസക്തമാനസാ ।
രാജ്ഞാം കവികുലാഖ്യാതാ രാജരോഗനിവാരിണീ ॥ 3 ॥

രാജൌഷധിസുസമ്പന്നാ രാജനീതിവിശാരദാ ।
രാജ്ഞാം സഭാലങ്കൃതാങ്ഗീ രാജലക്ഷണസംയുതാ ॥ 4 ॥

രാജദ്ബലാ രാജവല്ലീ രാജത്തില്വവനാധിപാ ।
രാജസദ്ഗുണനിര്‍ദിഷ്ടാ രാജമാര്‍ഗരഥോത്സവാ ॥ 5 ॥

രാജചക്രാങ്കിതകരാ രാജാംശാ രാജശാസനാ ।
രാജത്കൃപാ രാജലക്ഷ്മീഃ രാജത്കഞ്ചുകധാരിണീ ॥ 6 ॥

രാജാഹങ്കാരശമനാ രാജകാര്യധുരന്ധരാ ।
രാജാജ്ഞാ രാജമാതങ്ഗീ രാജയന്ത്രകൃതാര്‍ചനാ ॥ 7 ॥

രാജക്രീഡാ രാജവേശ്മപ്രവേശിതനിജാശ്രിതാ ।
രാജമന്ദിരവാസ്തവ്യാ രാജസ്ത്രീ രാജജാഗരാ ॥ 8 ॥

രാജശാപവിനിര്‍മുക്താ രാജശ്രീ രാജമന്ത്രിണീ ।
രാജപുത്രീ രാജമൈത്രീ രാജാന്തഃപുരവാസിനീ ॥ 9 ॥

രാജപാപവിനിര്‍മുക്താ രാജര്‍ഷിപരിസേവിതാ ।
രാജോത്തമമൃഗാരൂഢാ രാജ്ഞസ്തേജഃപ്രദായിനീ ॥ 10 ॥

രാജാര്‍ചിതപദാംഭോജാ രാജാലങ്കാരവേഷ്ടിതാ ।
രാജസൂയസമാരാധ്യാ രാജസാഹസ്രസേവിതാ ॥ 11 ॥

രാജസന്താപശമനീ രാജശബ്ദപരായണാ ।
രാജാര്‍ഹമണിഭൂഷാഢ്യാ രാജച്ഛൃങ്ഗാരനായികാ ॥ 12 ॥

രാജദ്രുമൂലസംരാജദ്വിഘ്നേശവരദായിനീ ।
രാജപര്‍വതകൌമാരീ രാജശൌര്യപ്രദായിനീ ॥ 13 ॥

രാജാഭ്യന്തഃസമാരാധ്യാ രാജമൌലിമനസ്വിനീ ।
രാജമാതാ രാജമാഷപ്രിയാര്‍ചിതപദാംബുജാ ॥ 14 ॥

രാജാരിമര്‍ദിനീ രാജ്ഞീ രാജത്കല്‍ഹാരഹസ്തകാ ।
രാമചന്ദ്രസമാരാധ്യാ രാമാ രാജീവലോചനാ ॥ 15 ॥

രാവണേശസമാരാധ്യാ രാകാചന്ദ്രസമാനനാ ।
രാത്രിസൂക്തജപപ്രീതാ രാഗദ്വേഷവിവര്‍ജിതാ ॥ 16 ॥

രിങ്ഖന്നൂപുരപാദാബ്ജാ രിട്യാദിപരിസേവിതാ ।
രിപുസങ്ഘകുലധ്വാന്താ രിഗമസ്വരഭൂഷിതാ ॥ 17 ॥

രുക്മിണീശസഹോദ്ഭൂതാ രുദ്രാണീ രുരുഭൈരവീ ।
രുഗ്ഘന്ത്രീ രുദ്രകോപാഗ്നിശമനീ രുദ്രസംസ്തുതാ ॥ 18 ॥

രുഷാനിവാരിണീ രൂപലാവണ്യാംബുധിചന്ദ്രികാ ।
രൂപ്യാസനപ്രിയാ രൂഢാ രൂപ്യചന്ദ്രശിഖാമണിഃ ॥ 19 ॥

രേഫവര്‍ണഗലാ രേവാനദീതീരവിഹാരിണീ ।
രേണുകാ രേണുകാരാധ്യാ രേവോര്‍ധ്വകൃതചക്രിണീ ॥ 20 ॥

രേണുകേയാഖ്യകല്‍പോക്തയജനപ്രീതമാനസാ ।
രോമലംബിതവിധ്യണ്ഡാ രോമന്ഥമുനിസേവിതാ ॥ 21 ॥

രോമാവലിസുലാവണ്യമധ്യഭാഗസുശോഭിതാ ।
രോചനാഗരുകസ്തൂരീചന്ദനശ്രീവിലേപിതാ ॥ 22 ॥

രോഹിണീശകൃതോത്തംസാ രോഹിണീപിതൃവന്ദിതാ ।
രോഹിതാശ്വസുസംഭൂതാ രൌഹിണേയാനുജാര്‍ചിതാ ॥ 23 ॥

രൌപ്യസിംഹാസനാരൂഢചാക്ഷുഷ്മന്‍മന്ത്രവിഗ്രഹാ ।
രൌദ്രമന്ത്രാഭിഷിക്താങ്ഗീ രൌദ്രമധ്യസമീഡിതാ ॥ 24 ॥

രൌരവാന്തകരീ രൌച്യപത്രപുഷ്പകൃതാര്‍ചനാ ।
രങ്ഗലാസ്യകൃതാലോലാ രങ്ഗവല്ല്യാദ്യലങ്കൃതാ ॥ 25 ॥

രഞ്ജകശ്രീസഭാമധ്യഗായകാന്തരവാസിനീ ।
ലലിതാ ലഡ്ഡുകപ്രീതമാനസസ്കന്ദജന്‍മഭൂഃ ॥ 26 ॥

ലകാരത്രയയുക്തശ്രീവിദ്യാമന്ത്രകദംബകാ ।
ലക്ഷണാ ലക്ഷണാരാധ്യാ ലക്ഷബില്വാര്‍ചനപ്രിയാ ॥ 27 ॥

ലജ്ജാശീലാ ലക്ഷണജ്ഞാ ലകുചാന്നകൃതാദരാ ।
ലലാടനയനാര്‍ധാങ്ഗീ ലവങ്ഗത്വക്സുഗന്ധവാക് ॥ 28 ॥

ലാജഹോമപ്രിയാ ലാക്ഷാഗൃഹേ കൌന്തേയസേവിതാ ।
ലാങ്ഗലീ ലാലനാ ലാലാ ലാലികാ ലിങ്ഗപീഠഗാ ॥ 29 ॥

ലിപിവ്യഷ്ടിസമഷ്ടിജ്ഞാ ലിപിന്യസ്ത ത്രിണേത്രഭൃത് ।
ലുങ്ഗാഫലസമാസക്താ ലുലായാസുരഘാതുകീ ॥ 30 ॥

ലൂതികാപതിസമ്പൂജ്യാ ലൂതാവിസ്ഫോടനാശിനീ ।
ലൃലൄവര്‍ണസ്വരൂപാഢ്യാ ലേഖിനീ ലേഖകപ്രിയാ ॥ 31 ॥

ലേഹ്യചോഷ്യപേയഖാദ്യഭക്ഷ്യഭോജ്യാദിമപ്രിയാ ।
ലേപിതശ്രീചന്ദനാങ്ഗീ ലൈങ്ഗമാര്‍ഗപ്രപൂജിജതാ ॥ 32 ॥

ലോലംബിരത്നഹാരാങ്ഗീ ലോലാക്ഷീ ലോകവന്ദിതാ ।
ലോപാമുദ്രാര്‍ചിതപദാ ലോപാമുദ്രാപതീഡിതാ ॥ 33 ॥

ലോഭകാമക്രോധമോഹമദമാത്സര്യവാരിതാ ।
ലോഹജപ്രതിമായന്ത്രവാസിനീ ലോകരഞ്ജിനീ ॥ 34 ॥

ലോകവേദ്യാ ലോലഡോലാസ്ഥിതശംഭുവിഹാരിണീ ।
ലോലജിഹ്വാപരീതാങ്ഗീ ലോകസംഹാരകാരിണീ ॥ 35 ॥

ലൌകികീജ്യാവിദൂരസ്ഥാ ലങ്കേശാനസുപൂജിതാ ।
ലമ്പടാ ലംബിമാലാഭിനന്ദിതാ ലവലീധരാ ॥ 36 ॥

വക്രതുണ്ഡപ്രിയാ വജ്രാ വധൂടീ വനവാസിനീ ।
വധൂര്‍വചനസന്തുഷ്ടാ വത്സലാ വടുഭൈരവീ ॥ 37 ॥

വടമൂലനിവാസാര്‍ധാ വരവീരാങ്ഗനാവൃതാ ।
വനിതാ വര്‍ധനീ വര്‍ഷ്യാ വരാലീരാഗലോലുപാ ॥ 38 ॥

വലയീകൃതമാഹേശകരസൌവര്‍ണകന്ധരാ ।
വരാങ്ഗീ വസുധാ വപ്രകേലിനീ വണിജാ(ജാം)വരാ ॥ 39 ॥

വപുരായിതശ്രീചക്രാ വരദാ വരവര്‍ണിനീ ।
വരാഹവദനാരാധ്യാ വര്‍ണപഞ്ചദശാത്മികാ ॥ 40 ॥

വസിഷ്ഠാര്‍ച്യാ വല്‍കലാന്തര്‍ഹിതരംയസ്തനദ്വയീ ।
വശിനീ വല്ലകീ വര്‍ണാ വര്‍ഷാകാലപ്രപൂജിതാ ॥ 41 ॥

വല്ലീ വസുദലപ്രാന്തവൃത്തകട്യാശ്രിതാദരാ ।
വര്‍ഗാ വരവൃഷാരൂഢാ വഷണ്‍മന്ത്രസുസംജ്ഞകാ ॥ 42 ॥

വലയാകാരവൈഡൂര്യവരകങ്കണഭൂഷണാ ।
വജ്രാഞ്ചിതശിരോഭൂഷാ വജ്രമാങ്ഗല്യഭൂഷിതാ ॥ 43 ॥

വാഗ്വാദിനീ വാമകേശീ വാചസ്പതിവരപ്രദാ ।
വാദിനീ വാഗധിഷ്ഠാത്രീ വാരുണീ വായുസേവിതാ ॥ 44 ॥

വാത്സ്യായനസുതന്ത്രോക്താ വാണീ വാക്യപദാര്‍ഥജാ ।
വാദ്യഘോഷപ്രിയാ വാദ്യവൃന്ദാരംഭനടോത്സുകാ ॥ 45 ॥

വാപീകൂപസമീപസ്ഥാ വാര്‍താലീ വാമലോചനാ ।
വാസ്തോഷ്പതീഡ്യാ വാമാങ്ഘ്രിധൃതനൂപുരശോഭിതാ ॥ 46 ॥

വാമാ വാരാണസീക്ഷേത്രാ വാഡവേയവരപ്രദാ ।
വാമാങ്ഗാ വാഞ്ഛിതഫലദാത്രീ വാചാലഖണ്ഡിതാ ॥ 47 ॥

വാച്യവാചകവാക്യാര്‍ഥാ വാമനാ വാജിവാഹനാ ।
വാസുകീകണ്ഠഭൂഷാഢ്യവാമദേവപ്രിയാങ്ഗനാ ॥ 48 ॥

വിജയാ വിമലാ വിശ്വാ വിഗ്രഹാ വിധൃതാങ്കുശാ ।
വിനോദവനവാസ്തവ്യാ വിഭക്താണ്ഡാ വിധീഡിതാ ॥ 49 ॥

വിക്രമാ വിഷജന്തുഘ്നീ വിശ്വാമിത്രവരപ്രദാ ।
വിശ്വംഭരാ വിഷ്ണുശക്തിര്‍വിജിജ്ഞാസാവിചക്ഷണാ ॥ 50 ॥

വിടങ്കത്യാഗരാജേന്ദ്രപീഠസംസ്ഥാ വിധീഡിതാ ।
വിദിതാ വിശ്വജനനീ വിസ്താരിതചമൂബലാ ॥ 51 ॥

വിദ്യാവിനയസമ്പന്നാ വിദ്യാദ്വാദശനായികാ ।
വിഭാകരാത്യര്‍ബുദാഭാ വിധാത്രീ വിന്ധ്യവാസിനീ ॥ 52 ॥

വിരൂപാക്ഷസഖീ വിശ്വനാഥവാമോരുസംസ്ഥിതാ ।
വിശല്യാ വിശിഖാ വിഘ്നാ വിപ്രരൂപാ വിഹാരിണീ ॥ 53 ॥

വിനായകഗുഹക്രീഡാ വിശാലാക്ഷീ വിരാഗിണീ ।
വിപുലാ വിശ്വരൂപാഖ്യാ വിഷഘ്നീ വിശ്വഭാമിനീ ॥ 54 ॥

വിശോകാ വിരജാ വിപ്രാ വിദ്യുല്ലേഖേവ ഭാസുരാ ।
വിപരീതരതിപ്രീതപതിര്‍വിജയസംയുതാ ॥ 55 ॥

വിരിഞ്ചിവിഷ്ണുവനിതാധൃതചാമരസേവിതാ ।
വീരപാനപ്രിയാ വീരാ വീണാപുസ്തകധാരിണീ ॥ 56 ॥

വീരമാര്‍തണ്ഡവരദാ വീരബാഹുപ്രിയങ്കരീ ।
വീരാഷ്ടാഷ്ടകപരീതാ വീരശൂരജനപ്രിയാ ॥ 57 ॥

വീജിതശ്രീചാമരധൃല്ലക്ഷ്മീവാണീനിഷേവിതാ ।
വീരലക്ഷ്മീര്‍വീതിഹോത്രനിടിലാ വീരഭദ്രകാ ॥ 58 ॥

വൃക്ഷരാജസുമൂലസ്ഥാ വൃഷഭധ്വജലാഞ്ഛനാ ।
വൃഷാകപായീ വൃത്തജ്ഞാ വൃദ്ധാ വൃത്താന്തനായികാ ॥ 59 ॥

വൃവൄവര്‍ണാങ്ഗവിന്യാസാ വേണീകൃതശിരോരുഹാ ।
വേദികാ വേദവിനുതാ വേതണ്ഡകൃതവാഹനാ ॥ 60 ॥

വേദമാതാ വേഗഹന്ത്രീ വേതസീഗൃഹമധ്യഗാ ।
വേതാലനടനപ്രീതാ വേങ്കടാദ്രിനിവാസിനീ ॥ 61 ॥

വേണുവീണാമൃദങ്ഗാദി വാദ്യഘോഷവിശാരദാ ।
വേഷിണീ വൈനതേയാനുകമ്പിനീ വൈരിനാശിനീ ॥ 62 ॥

വൈനായകീ വൈദ്യമാതാ വൈഷ്ണവീ വൈണികസ്വനാ ।
വൈജയന്തീഷ്ടവരദാ വൈകുണ്ഠവരസോദരീ ॥ 63 ॥

വൈശാഖപൂജിതാ വൈശ്യാ വൈദേഹീ വൈദ്യശാസിനീ ।
വൈകുണ്ഠാ വൈജയന്തീഡ്യാ വൈയാഘ്രമുനിസേവിതാ ॥ 64 ॥

വൈഹായസീനടീരാസാ വൌഷട്ശ്രൌഷട്സ്വരൂപിണീ ।
വന്ദിതാ വങ്ഗദേശസ്ഥാ വംശഗാനവിനോദിനീ ॥ 65 ॥

വംര്യാദിരക്ഷികാ വങ്ക്രിര്‍വന്ദാരുജനവത്സലാ ।
വന്ദിതാഖിലലോകശ്രീഃ വക്ഷഃസ്ഥലമനോഹരാ ॥ 66 ॥

ശര്‍വാണീ ശരഭാകാരാ ശപ്തജന്‍മാനുരാഗിണീ ।
ശക്വരീ ശമിതാഘൌഘാ ശക്താ ശതകരാര്‍ചിതാ ॥ 67 ॥

ശചീ ശരാവതീ ശക്രസേവ്യാ ശയിതസുന്ദരീ ।
ശരഭൃച്ഛബരീ ശക്തിമോഹിനീ ശണപുഷ്പികാ ॥ 68 ॥

ശകുന്താക്ഷീ ശകാരാഖ്യാ ശതസാഹസ്രപുജിതാ ।
ശബ്ദമാതാ ശതാവൃത്തിപൂജിതാ ശത്രുനാശിനീ ॥ 69 ॥

ശതാനന്ദാ ശതമുഖീ ശമീബില്വപ്രിയാ ശശീ ।
ശനകൈഃ പദവിന്യസ്തപ്രദക്ഷിണനതിപ്രിയാ ॥ 70 ॥

ശാതകുംഭാഭിഷിക്താങ്ഗീ ശാതകുംഭസ്തനദ്വയീ ।
ശാതാതപമുനീന്ദ്രേഡ്യാ ശാലവൃക്ഷകൃതാലയാ ॥ 71 ॥

ശാസകാ ശാക്വരപ്രീതാ ശാലാ ശാകംഭരീനുതാ ।
ശാര്‍ങ്ഗപാണിബലാ ശാസ്തൃജനനീ ശാരദാംബികാ ॥ 72 ॥

ശാപമുക്തമനുപ്രീതാ ശാബരീവേഷധാരിണീ ।
ശാംഭവീ ശാശ്വതൈശ്വര്യാ ശാസനാധീനവല്ലഭാ ॥ 73 ॥

ശാസ്ത്രതത്ത്വാര്‍ഥനിലയാ ശാലിവാഹനവന്ദിതാ ।
ശാര്‍ദൂലചര്‍മവാസ്തവ്യാ ശാന്തിപൌഷ്ടികനായികാ ॥ 74 ॥

ശാന്തിദാ ശാലിദാ ശാപമോചിനീ ശാഡവപ്രിയാ ।
ശാരികാ ശുകഹസ്തോര്‍ധ്വാ ശാഖാനേകാന്തരശ്രുതാ ॥ 75 ॥

ശാകലാദിമഋക്ശാഖാമന്ത്രകീര്‍തിതവൈഭവാ ।
ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിഖണ്ഡിമഹിഷീ ശിവാ ॥ 76 ॥

ശിവാരംഭാ ശിവാദ്വൈതാ ശിവസായുജ്യദായിനീ ।
ശിവസങ്കല്‍പമന്ത്രേഡ്യാ ശിവേന സഹ മോദിതാ ॥ 77 ॥

ശിരീഷപുഷ്പസങ്കാശാ ശിതികണ്ഠകുടുംബിനീ ।
ശിവമാര്‍ഗവിദാം ശ്രേഷ്ഠാ ശിവകാമേശസുന്ദരീ ॥ 78 ॥

ശിവനാട്യപരീതാങ്ഗീ ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ ।
ശിവനൃത്തസദാലോകമാനസാ ശിവസാക്ഷിണീ ॥ 79 ॥

ശിവകാമാഖ്യകോഷ്ഠസ്ഥാ ശിശുദാ ശിശുരക്ഷകീ ।
ശിവാഗമൈകരസികാ ശിക്ഷിതാസുരകന്യകാ ॥ 80 ॥

ശില്‍പിശാലാകൃതാവാസാ ശിഖിവാഹാ ശിലാമയീ ।
ശിംശപാവൃക്ഷഫലവദ്ഭിന്നാനേകാരിമസ്തകാ ॥ 81 ॥

ശിരഃസ്ഥിതേന്ദുചക്രാങ്കാ ശിതികുംഭസുമപ്രിയാ ।
ശിഞ്ജന്നൂപുരഭൂഷാത്തകൃതമന്‍മഥഭേരികാ ॥ 82 ॥

ശിവേഷ്ടാ ശിബികാരൂഢാ ശിവാരാവാഭയങ്കരീ ।
ശിരോര്‍ധ്വനിലയാസീനാ ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണീ ॥ 83 ॥

ശിവാസനസമാവിഷ്ടാ ശിവാര്‍ച്യാ ശിവവല്ലഭാ ।
ശിവദര്‍ശനസന്തുഷ്ടാ ശിവമന്ത്രജപപ്രിയാ ॥ 84 ॥

ശിവദൂതീ ശിവാനന്യാ ശിവാസനസമന്വിതാ ।
ശിഷ്യാചരിതശൈലേശാ ശിവഗാനവിഗായിനീ ॥ 85 ॥

ശിവശൈലകൃതാവാസാ ശിവാംബാ ശിവകോമലാ ।
ശിവഗങ്ഗാസരസ്തീരപ്രത്യങ്മന്ദിരവാസിനീ ॥ 86 ॥

ശിവാക്ഷരാരംഭപഞ്ചദശാക്ഷരമനുപ്രിയാ ।
ശിഖാദേവീ ശിവാഭിന്നാ ശിവതത്ത്വവിമര്‍ശിനീ ॥ 87 ॥

ശിവാലോകനസന്തുഷ്ടാ ശിവാര്‍ധാങ്ഗസുകോമലാ ।
ശിവരാത്രിദിനാരാധ്യാ ശിവസ്യ ഹൃദയങ്ഗമാ ॥ 88 ॥

ശിവരൂപാ ശിവപരാ ശിവവാക്യാര്‍ഥബോധിനീ ।
ശിവാര്‍ചനരതാ ശില്‍പലക്ഷണാ ശില്‍പിസേവിതാ ॥ 89 ॥

ശിവാഗമരഹസ്യോക്ത്യാ ശിവോഹംഭാവിതാന്തരാ ।
ശിംബീജശ്രവണാനന്ദാ ശിമന്തര്‍നാമമന്ത്രരാട് ॥ 90 ॥

ശീകാരാ ശീതലാ ശീലാ ശീതപങ്കജമധ്യഗാ ।
ശീതഭീരുഃ ശീഘ്രഗന്ത്രീ ശീര്‍ഷകാ ശീകരപ്രഭാ ॥ 91 ॥

ശീതചാമീകരാഭാസാ ശീര്‍ഷോദ്ധൂപിതകുന്തലാ ।
ശീതഗങ്ഗാജലസ്നാതാ ശുകാ(ക്രാ)രാധിതചക്രഗാ ॥ 92 ॥

ശുക്രപൂജ്യാ ശുചിഃ ശുഭ്രാ ശുക്തിമുക്താ ശുഭപ്രദാ ।
ശുച്യന്തരങ്ഗാ ശുദ്ധാങ്ഗീ ശുദ്ധാ ശുകീ ശുചിവ്രതാ ॥ 93 ॥

ശുദ്ധാന്താ ശൂലിനീ ശൂര്‍പകര്‍ണാംബാ ശൂരവന്ദിതാ ।
ശൂന്യവാദിമുഖസ്തംഭാ ശൂരപദ്മാരിജന്‍മഭൂഃ ॥ 94 ॥

ശൃങ്ഗാരരസസമ്പൂര്‍ണാ ശൃങ്ഗിണീ ശൃങ്ഗഘോഷിണീ ।
ഭൃങ്ഗാഭിഷിക്തസുശിരാഃ ശൃങ്ഗീ ശൃങ്ഖലദോര്‍ഭടാ ॥ 95 ॥

ശൄശ്ലൃരൂപാ ശേഷതല്‍പഭാഗിനീ ശേഖരോഡുപാ ।
ശോണശൈലകൃതാവാസാ ശോകമോഹനിവാരിണീ ॥ 96 ॥

ശോധനീ ശോഭനാ ശോചിഷ്കേശതേജഃപ്രദായിനീ ।
ശൌരിപൂജ്യാ ശൌര്യവീര്യാ ശൌക്തികേയസുമാലികാ ॥ 97 ॥

ശ്രീശ്ച ശ്രീധനസമ്പന്നാ ശ്രീകണ്ഠസ്വകുടുംബിനീ ।
ശ്രീമാതാ ശ്രീഫലീ ശ്രീലാ ശ്രീവൃക്ഷാ ശ്രീപതീഡിതാ ॥ 98 ॥

ശ്രീസംജ്ഞായുതതാംബൂലാ ശ്രീമതീ ശ്രീധരാശ്രയാ ।
ശ്രീബേരബദ്ധമാലാഢ്യാ ശ്രീഫലാ ശ്രീശിവാങ്ഗനാ ॥ 99 ॥

ശ്രുതിഃ ശ്രുതിപദന്യസ്താ ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ ।
ശ്രൂയമാണചതുര്‍വേദാ ശ്രേണിഹംസനടാങ്ഘ്രികാ ॥ 100 ॥

ശ്രേയസീ ശ്രേഷ്ഠിധനദാ ശ്രോണാനക്ഷത്രദേവതാ ।
ശ്രോണിപൂജ്യാ ശ്രോത്രകാന്താ ശ്രോത്രേ ശ്രീചക്രഭൂഷിതാ ॥ 101 ॥

ശ്രൌഷഡ്രൂപാ ശ്രൌതസ്മാര്‍തവിഹിതാ ശ്രൌതകാമിനീ ।
ശംബരാരാതിസമ്പൂജ്യാ ശങ്കരീ ശംഭുമോഹിനീ ॥ 102 ॥

ഷഷ്ഠീ ഷഡാനനപ്രീതാ ഷട്കര്‍മനിരതസ്തുതാ ।
ഷട്ശാസ്ത്രപാരസന്ദര്‍ശാ ഷഷ്ഠസ്വരവിഭൂഷിതാ ॥ 103 ॥

ഷട്കാലപൂജാനിരതാ ഷണ്ഢത്വപരിഹാരിണീ ।
ഷഡ്രസപ്രീതരസനാ ഷഡ്ഗ്രന്ഥിവിനിഭേദിനീ ॥ 104 ॥

ഷഡഭിജ്ഞമതധ്വംസീ ഷഡ്ജസംവാദിവാഹിതാ ।
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസംഭൂതാ ഷണ്ണവത്യുപശോഭിതാ ॥ 105 ॥

ഷണ്ണവതിതത്ത്വനിത്യാ ഷഡങ്ഗശ്രുതിപാരദൃക് ।
ഷാണ്ഡദേഹാര്‍ധഭാഗസ്ഥാ ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതാ ॥ 106 ॥

ഷോഡശാക്ഷരമന്ത്രാര്‍ഥാ ഷോഡശസ്വരമാതൃകാ ।
ഷോഢാവിഭക്തഷോഢാര്‍ണാ ഷോഢാന്യാസപരായണാ ॥ 107 ॥

സകലാ സച്ചിദാനന്ദാ സാധ്വീ സാരസ്വതപ്രദാ ।
സായുജ്യപദവീദാത്രീ തഥാ സിംഹാസനേശ്വരീ ॥ 108 ॥

സിനീവാലീ സിന്ധുസീമാ സീതാ സീമന്തിനീസുഖാ ।
സുനന്ദാ സൂക്ഷ്മദര്‍ശാങ്ഗീ സൃണിപാശവിധാരിണീ ॥ 109 ॥

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരതിരോധാനാനുഗ്രഹാത്മികാ ।
സേവ്യാ സേവകസംരക്ഷാ സൈംഹികേയഗ്രഹാര്‍ചിതാ ॥ 110 ॥

സോഽഹംഭാവൈകസുലഭാ സോമസൂര്യാഗ്നിമണ്ഡനാ ।
സൌഃകാരരൂപാ സൌഭാഗ്യവര്‍ധിനീ സംവിദാകൃതിഃ ॥ 111 ॥

സംസ്കൃതാ സംഹിതാ സങ്ഘാ സഹസ്രാരനടാങ്ഗനാ ।
ഹകാരദ്വയസന്ദിഗ്ധമധ്യകൂടമനുപ്രഭാ ॥ 112 ॥

ഹയഗ്രീവമുഖാരാധ്യാ ഹരിര്‍ഹരപതിവ്രതാ ।
ഹാദിവിദ്യാ ഹാസ്യഭസ്മീകൃതത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 113 ॥

ഹാടകശ്രീസഭാനാഥാ ഹിങ്കാരമന്ത്രചിന്‍മയീ ।
ഹിരണ്‍മയപു(പ)രാകോശാ ഹിമാ ഹീരകകങ്കണാ ॥ 114 ॥

ഹ്രീങ്കാരത്രയസമ്പൂര്‍ണാ ഹ്ലീങ്കാരജപസൌഖ്യദാ ।
ഹുതാശനമുഖാരാധ്യാ ഹുങ്കാരഹതകില്‍ബിഷാ ॥ 115 ॥

ഹൂം പൃച്ഛാ(ഷ്ടാ)നേകവിജ്ഞപ്തിഃ ഹൃദയാകാരതാണ്ഡവാ ।
ഹൃദ്ഗ്രന്ഥിഭേദികാ ഹൃഹ്ലൃമന്ത്രവര്‍ണസ്വരൂപിണീ ॥ 116 ॥

ഹേമസഭാമധ്യഗതാ ഹേമാ ഹൈമവതീശ്വരീ ।
ഹൈയങ്ഗവീനഹൃദയാ ഹോരാ ഹൌങ്കാരരൂപിണീ ॥ 117 ॥

ഹംസകാന്താ ഹംസമന്ത്രതത്ത്വാര്‍ഥാദിമബോധിനീ ।
ഹസ്തപദ്മാലിങ്ഗിതാംരനാഥാഽദ്ഭുതശരീരിണീ ॥ 118 ॥

അനൃതാനൃതസംവേദ്യാ അപര്‍ണാ ചാര്‍ഭകാഽഽത്മജാ ।
ആദിഭൂസദനാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതാ ॥ 119 ॥

ആത്മവിദ്യാ ചേക്ഷുചാപവിധാത്രീന്ദുകലാധരാ ।
ഇന്ദ്രാക്ഷീഷ്ടാര്‍ഥദാ ചേന്ദ്രാ ചേരമ്മദസമപ്രഭാ ॥ 120 ॥

ഈകാരചതുരോപേതാ ചേശതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ ।
ഉമോഗ്രഭൈരവാകാരാ ഊര്‍ധ്വരേതോവ്രതാങ്ഗനാ ॥ 121 ॥

ഋഷിസ്തുതാ ഋതുമതീ ഋജുമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശിനീ ।
ൠജുവാദനസന്തുഷ്ടാ ലൃലൄവര്‍ണമനുസ്വനാ ॥ 122 ॥

ഏധമാനപ്രഭാ ചൈലാ ചൈകാന്താ ചൈകപാടലാ ।
ഏത്യക്ഷരദ്വിതീയാങ്കകാദിവിദ്യാസ്വരൂപിണീ ॥ 123 ॥

ഐന്ദ്രാ ചൈശ്വര്യദാ ചൌജാ ഓങ്കാരാര്‍ഥപ്രദര്‍ശിനീ ।
ഔഷധായിത സാഹസ്രനാമമന്ത്രകദംബകാ ॥ 124 ॥

അംബാ ചാംഭോജനിലയാ ചാംശഭൂതാന്യദേവതാ ।
അര്‍ഹണാഽഽഹവനീയാഗ്നിമധ്യഗാഽഹമിതീരിതാ ॥ 125 ॥

കല്യാണീ കത്രയാകാരാ കാഞ്ചീപുരനിവാസിനീ ।
കാത്യായനീ കാമകലാ കാലമേഘാഭമൂര്‍ധജാ ॥ 126 ॥

കാന്താ കാംയാ കാമജാതാ കാമാക്ഷീ കിങ്കിണീയുതാ ।
കീനാശനായികാ കുബ്ജകന്യകാ കുങ്കുമാകൃതിഃ ॥ 127 ॥

കുല്ലുകാസേതുസംയുക്താ കുരങ്ഗനയനാ കുലാ ।
കൂലങ്കഷകൃപാസിന്ധുഃ കൂര്‍മപീഠോപരിസ്ഥിതാ ॥ 128 ॥

കൃശാങ്ഗീ കൃത്തിവസനാ ക്ലീങ്കാരീ ക്ലീമ്മനൂദിതാ ।
കേസരാ കേലികാസാരാ കേതകീപുഷ്പഭാസുരാ ॥ 129 ॥

കൈലാസവാസാ കൈവല്യപദസഞ്ചാരയോഗിനീ ।
കോശാംബാ കോപരഹിതാ കോമലാ കൌസ്തുഭാന്വിതാ ॥ 130 ॥

കൌശികീ കംസദൃഷ്ടാങ്ഗീ കഞ്ചുകീ കര്‍മസാക്ഷിണീ ।
ക്ഷമാ ക്ഷാന്തിഃ ക്ഷിതീശാര്‍ച്യാ ക്ഷീരാബ്ധികൃതവാസിനീ ॥ 131 ॥

ക്ഷുരികാസ്ത്രാ ക്ഷേത്രസംസ്ഥാ ക്ഷൌമാംബരസുശുഭ്രഗാ ।
ഖവാസാ ഖണ്ഡികാ ഖാങ്കകോടികോടിസമപ്രഭാ ॥ 132 ॥

ഖിലര്‍ക്സൂക്തജപാസക്താ ഖേടഗ്രഹാര്‍ചിതാന്തരാ ।
ഖണ്ഡിതാ ഖണ്ഡപരശുസമാശ്ലിഷ്ടകലേബരാ ॥ 133 ॥

ഗവ്യ(വയ) ശൃങ്ഗാഭിഷിക്താങ്ഗീ ഗവാക്ഷീ ഗവ്യമജ്ജനാ ।
ഗണാധിപപ്രസൂര്‍ഗംയാ ഗായത്രീ ഗാനമാലികാ ॥ 134 ॥

ഗാര്‍ഹപത്യാഗ്നിസമ്പൂജ്യാ ഗിരീശാ ഗിരിജാ ച ഗീഃ ।
ഗീര്‍വാണീവീജനാനന്ദാ ഗീതിശാസ്ത്രാനുബോധിനീ ॥ 135 ॥

ഗുഗ്ഗുലോ(ലൂ)പേതധൂപാഢ്യാ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസാ ।
ഗൂഢകോശാന്തരാരാധ്യാ ഗൂഢശബ്ദവിനോദിനീ ॥ 136 ॥

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമസംഭാവ്യാ ഗൃഹശ്രേണീകൃതോത്സവാ ।
ഗൃ ഗ്ലൃ ശബ്ദസുവിജ്ഞാത്രീ ഗേയഗാനവിഗായിനീ ॥ 137 ॥

ഗൈരികാഭരണപ്രീതാ ഗോമാതാ ഗോപവന്ദിതാ ।
ഗൌരീ ഗൌരവത്രൈപുണ്ഡ്രാ ഗങ്ഗാ ഗന്ധര്‍വവന്ദിതാ ॥ 138 ॥

ഗഹനാ ഗഹ്വരാകാരദഹരാന്തഃസ്ഥിതാ ഘടാ ।
ഘടികാ ഘനസാരാദിനീരാജനസമപ്രഭാ ॥ 139 ॥

ഘാരിപൂജ്യാ ഘുസൃണാഭാ ഘൂര്‍ണിതാശേഷസൈനികാ ।
ഘൃഘൄഘ്ലൃ സ്വരസമ്പന്നാ ഘോരസംസാരനാശിനീ ॥ 140 ॥

ഘോഷാ ഘൌഷാക്തഖഡ്ഗാസ്ത്രാ ഘണ്ടാമണ്ഡലമണ്ഡിതാ ।
ങകാരാ ചതുരാ ചക്രീ ചാമുണ്ഡാ ചാരുവീക്ഷണാ ॥ 141 ॥

ചിന്താമണിമനുധ്യേയാ ചിത്രാ ചിത്രാര്‍ചിതാ ചിതിഃ ।
ചിദാനന്ദാ ചിത്രിണീ ചിച്ചിന്ത്യാ ചിദംബരേശ്വരീ ॥ 142 ॥

ചീനപട്ടാംശുകാലേപകടിദേശസമന്വിതാ ।
ചുലുകീകൃതവാരാശിമുനിസേവിതപാദുകാ ॥ 143 ॥

ചുംബിതസ്കന്ദവിഘ്നേശപരമേശപ്രിയംവദാ ।
ചൂലികാ ചൂര്‍ണികാ ചൂര്‍ണകുന്തലാ ചേടികാവൃതാ । 144 ॥

ചൈത്രീ ചൈത്രരഥാരൂഢാ ചോലഭൂപാലവന്ദിതാ ।
ചോരിതാനേകഹൃത്പദ്മാ ചൌക്ഷാ ചന്ദ്രകലാധരാ ॥ 145 ॥

ചര്‍മകൃഷ്ണമൃഗാധിഷ്ഠാ ഛത്രചാമരസേവിതാ ।
ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷദ്ഗീതാ ഛാദിതാണ്ഡസ്വശാംബരീ ॥ 146 ॥

ഛാന്ദസാനാം സ്വയംവ്യക്താ ഛായാമാര്‍താണ്ഡസേവിതാ ।
ഛായാപുത്രസമാരാധ്യാ ഛിന്നമസ്താ വരപ്രദാ ॥ 147 ॥

ജയദാ ജഗതീകന്ദാ ജടാധരധൃതാ ജയാ ।
ജാഹ്നവീ ജാതവേദാഖ്യാ ജാപകേഷ്ടഹിതപ്രദാ ॥ 148 ॥

ജാലന്ധരാസനാസീനാ ജിഗീഷാ ജിതസര്‍വഭൂഃ ।
ജിഷ്ണുര്‍ജിഹ്വാഗ്രനിലയാ ജീവനീ ജീവകേഷ്ടദാ ॥ 149 ॥

ജുഗുപ്സാഢ്യാ ജൂതിര്‍ജൂ(ജൂ)ര്‍ണാ ജൃംഭകാസുരസൂദിനീ ।
ജൈത്രീ ജൈവാതൃകോത്തംസാ ജോടിം(ഷം)ഗാ ജോഷദായിനീ ॥ 150 ॥

ഝഞ്ഝാനിലമഹാവേഗാ ഝഷാ ഝര്‍ഝരഘോഷിണീ ।
ഝിണ്ടീസുമപരപ്രേംണാ( പ്രീതാ) ഝില്ലികാകേലിലാലിതാ ॥ 151 ॥

ടങ്കഹസ്താ ടങ്കിതജ്യാ ടിട്ടരീവാദ്യസുപ്രിയാ ।
ടിട്ടിഭാസനഹൃത്സംസ്ഥാ ഠവര്‍ഗചതുരാനനാ ॥ 152 ॥

ഡമഡ്ഡമരുവാദ്യൂര്‍ധ്വാ ണകാരാക്ഷരരൂപിണീ ।
തത്ത്വജ്ഞാ തരുണീ സേവ്യാ തപ്തജാംബൂനദപ്രഭാ ॥ 153 ॥

തത്ത്വപുസ്തോല്ലസത്പാണിഃ തപനോഡുപലോചനാ ।
താര്‍തീയഭൂപുരാത്മസ്വപാദുകാ താപസേഡിതാ ॥ 154 ॥

തിലകായിതസര്‍വേശനിടിലേക്ഷണശോഭനാ ।
തിഥിസ്തില്ലവനാന്തഃസ്ഥാ തീക്ഷ്ണാ തീര്‍ഥാന്തലിങ്ഗയുക് ॥ 155 ॥

തുലസീ തുരഗാരൂഢാ തൂലിനീ തൂര്യവാദിനീ ।
തൃപ്താ തൃണീകൃതാരാതിസേനാസങ്ഘമഹാഭടാ ॥ 156 ॥

തേജിനീവനമായൂരീ തൈലാദ്യൈരഭിഷേചിതാ ।
തോരണാങ്കിതനക്ഷത്രാ തോടകീവൃത്തസന്നുതാ ॥ 157 ॥

തൌണീരപുഷ്പവിശിഖാ തൌര്യത്രികസമന്വിതാ ।
തന്ത്രിണീ തര്‍കശാസ്ത്രജ്ഞാ തര്‍കവാര്‍താവിദൂരഗാ ॥ 158 ॥

തര്‍ജന്യങ്ഗുഷ്ഠസംലഗ്നമുദ്രാഞ്ചിതകരാബ്ജികാ ।
ഥകാരിണീ ഥാം ഥീം ഥോം ഥൈം കൃതലാസ്യസമര്‍ഥകാ ॥ 159 ॥

ദശാശ്വരഥസംരൂഢാ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിസംയുഗാ ।
ദശബാഹുപ്രിയാ ദഹ്രാ ദശാശാശാസനേഡിതാ ॥ 160 ॥

ദാരകാ ദാരുകാരണ്യവാസിനീ ദിഗ്വിലാസിനീ ।
ദീക്ഷിതാ ദീക്ഷിതാരാധ്യാ ദീനസന്താപനാശിനീ ॥ 161 ॥

ദീപാഗ്രമങ്ഗലാ ദീപ്താ ദീവ്യദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡമേഖലാ ।
ദുരത്യയാ ദുരാരാധ്യാ ദുര്‍ഗാ ദുഃഖനിവാരിണീ ॥ 162 ॥

ദൂര്‍വാസതാപസാരാധ്യാ ദൂതീ ദൂര്‍വാപ്രിയപ്രസൂഃ ।
ദൃഷ്ടാന്തരഹിതാ ദേവമാതാ ദൈത്യവിഭഞ്ജിനീ ॥ 163 ॥

ദൈവികാഗാരയന്ത്രസ്ഥാ ദോര്‍ദ്വന്ദ്വാതീതമാനസാ ।
ദൌര്‍ഭാഗ്യനാശിനീ ദൌതീ ദൌവാരികനിധിദ്വയീ ॥ 164 ॥

ദണ്ഡിനീമന്ത്രിണീമുഖ്യാ ദഹരാകാമധ്യഗാ ।
ദര്‍ഭാരണ്യകൃതാവാസാ ദഹ്രവിദ്യാവിലാസിനീ ॥ 165 ॥

ധന്വന്തരീഡ്യാ ധനദാ ധാരാസാഹസ്രസേചനാ ।
ധേനുമുദ്രാ ധേനുപൂജ്യാ ധൈര്യാ ധൌംയനുതിപ്രിയാ ॥ 166 ॥

നമിതാ നഗരാവാസാ നടീ നലിനപാദുകാ ।
നകുലീ നാഭിനാലാഗ്രാ നാഭാവഷ്ടദലാബ്ജിനീ ॥ 167 ॥

നാരികേലാമൃതപ്രീതാ നാരീസമ്മോഹനാകൃതിഃ ।
നിഗമാശ്വരഥാരൂഢാ നീലലോഹിതനായികാ ॥ 168 ॥

നീലോത്പലപ്രിയാ നീലാ നീലാംബാ നീപവാടികാ ।
നുതകല്യാണവരദാ നൂതനാ നൃപപൂജിതാ ॥ 169 ॥

നൃഹരിസ്തുതഹൃത്പൂര്‍ണാ നൃത്തേശീ നൃത്തസാക്ഷിണീ ।
നൈഗമജ്ഞാനസംസേവ്യാ നൈഗമജ്ഞാനദുര്ലഭാ ॥ 170 ॥

നൌകാരൂഢേശ വാമോരുവീക്ഷിതസ്ഥിരസുന്ദരീ ।
നന്ദിവിദ്യാ നന്ദികേശവിനുതാ നന്ദനാനനാ ॥ 171 ॥

നന്ദിനീ നന്ദജാ നംയാ നന്ദിതാശേഷഭൂപുരാ ।
നര്‍മദാ പരമാദ്വൈതഭാവിതാ പരിപന്ഥിനീ ॥ 172 ॥

പരാ പരീതദിവ്യൌഘാ പരശംഭുപുരന്ധ്രികാ ।
പഥ്യാ പരബ്രഹ്മപത്നീ പതഞ്ജലിസുപൂജിതാ ॥ 173 ॥

പദ്മാക്ഷീ പദ്മിനീ പദ്മാ പരമാ പദ്മഗന്ധിനീ ।
പയസ്വിനീ പരേശാനാ പദ്മനാഭസഹോദരീ ॥ 174 ॥

പരാര്‍ധാ പരമൈശ്വര്യകാരണാ പരമേശ്വരീ ।
പാതഞ്ജലാഖ്യകല്‍പോക്തശിവാവരണസംയുതാ ॥ 175 ॥

പാശകോദണ്ഡസുമഭൃത് പാരിപാര്‍ശ്വകസന്നുതാ ।
പിഞ്ഛാ(ഞ്ജാ)വിലേപസുമുഖാ പിതൃതുല്യാ പിനാകിനീ ॥ 176 ॥

പീതചന്ദനസൌഗന്ധാ പീതാംബരസഹോദ്ഭവാ ।
പുണ്ഡരീകപുരീമധ്യവര്‍തിനീ പുഷ്ടിവര്‍ധിനീ ॥ 177 ॥

പൂരയന്തീ പൂര്യമാണാ പൂര്‍ണാഭാ പൂര്‍ണിമാന്തരാ ।
പൃച്ഛാമാത്രാതിശുഭദാ പൃഥ്വീമണ്ഡലശാസിനീ ॥ 178 ॥

പൃതനാ പേശലാ പേരുമണ്ഡലാ പൈത്രരക്ഷകീ ।
പൌഷീ പൌണ്ഡ്രേക്ഷുകോദണ്ഡാ പഞ്ചപഞ്ചാക്ഷരീ മനുഃ ॥ 179 ॥

പഞ്ചമീതിഥിസംഭാവ്യാ പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതാ ।
ഫണാധിപസമാരാധ്യാ ഫണാമണിവിഭൂഷിതാ ॥ 180 ॥

ബകപുഷ്പകൃതോത്തംസാ ബഗലാ ബലിനീ ബലാ ।
ബാലാര്‍കമണ്ഡലാഭാസാ ബാലാ ബാലവിനോദിനീ ॥ 181 ॥

ബിന്ദുചക്രശിവാങ്കസ്ഥാ ബില്വഭൂഷിതമൂര്‍ധജാ ।
ബീജാപൂരഫലാസക്താ ബീഭത്സാവഹദൃക്ത്രയീ ॥ 182 ॥

ബുഭുക്ഷാവര്‍ജിതാ ബുദ്ധിസാക്ഷിണീ ബുധവര്‍ഷകാ ।
ബൃഹതീ ബൃഹദാരണ്യനുതാ വൃഹസ്പതീഡിതാ ॥ 183 ॥

ബേരാഖ്യാ ബൈന്ദവാകാര വൈരിഞ്ചസുഷിരാന്തരാ ।
ബോദ്ധ്രീ ബോധായനാ ബൌദ്ധദര്‍ശനാ ബന്ധമോചനീ ॥ 184 ॥

ഭട്ടാരികാ ഭദ്രകാലീ ഭാരതീഭാ ഭിഷഗ്വരാ ।
ഭിത്തികാ ഭിന്നദൈത്യാങ്ഗാ ഭിക്ഷാടനസഹാനുഗാ ॥ 185 ॥

ഭീഷണാ ഭീതിരഹിതാ ഭുവനത്രയശങ്കരാ ।
ഭൂതഘ്നീ ഭൂതദമനീ ഭൂതേശാലിങ്ഗനോത്സുകാ ॥ 186 ॥

ഭൂതിഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗീ ഭൃഗ്വങ്ഗിരമുനിപ്രിയാ ।
ഭൃങ്ഗിനാട്യവിനോദജ്ഞാ ഭൈരവപ്രീതിദായിനീ ॥ 187 ॥

ഭോഗിനീ ഭോഗശമനീ ഭോഗമോക്ഷപ്രദായിനീ ।
ഭൌമപൂജ്യാ ഭണ്ഡഹന്ത്രീ ഭഗ്നദക്ഷക്രതുപ്രിയാ ॥ 188 ॥

മകാരപഞ്ചമീ മഹ്യാ മദനീ മകരധ്വജാ ।
മത്സ്യാക്ഷീ മധുരാവാസാ മന്വശ്രഹൃദയാശ്രയാ ॥ 189 ॥

മാര്‍താണ്ഡവിനുതാ മാണിഭദ്രേഡ്യാ മാധവാര്‍ചിതാ ।
മായാ മാരപ്രിയാ മാരസഖീഡ്യാ മാധുരീമനാഃ ॥ 190 ॥

മാഹേശ്വരീ മാഹിഷഘ്നീ മിഥ്യാവാദപ്രണാശിനീ ।
മീനാക്ഷീ മീനസംസൃഷ്ടാ മീമാംസാശാസ്ത്രലോചനാ ॥ 191 ॥

മുഗ്ധാങ്ഗീ മുനിവൃന്ദാര്‍ച്യാ മുക്തിദാ മൂലവിഗ്രഹാ ।
മൂഷികാരൂഢജനനീ മൂഢഭക്തിമദര്‍ചിതാ ॥ 192 ॥

മൃത്യുഞ്ജയസതീ മൃഗ്യാ മൃഗാലേപനലോലുപാ ।
മേധാപ്രദാ മേഖലാഢ്യാ മേഘവാഹനസേവിതാ ॥ 193 ॥

മേനാത്മജാ മൈഥിലീശകൃതാര്‍ചനപദാംബുജാ ।
മൈത്രീ മൈനാകഭഗിനീ മോഹജാലപ്രണാശിനീ ॥ 194 ॥

മോദപ്രദാ മൌലിഗേന്ദുകലാധരകിരീടഭാക് ।
മൌഹൂര്‍തലഗ്നവരദാ മഞ്ജീരാ മഞ്ജുഭാഷിണീ ॥ 195 ॥

മര്‍മജ്ഞാത്രീ മഹാദേവീ യമുനാ യജ്ഞസംഭവാ ।
യാതനാരഹിതാ യാനാ യാമിനീപൂജകേഷ്ടദാ ॥ 196 ॥

യുക്താ യൂപാ യൂഥികാര്‍ച്യാ യോഗാ യോഗേശയോഗദാ ।
(യക്ഷരാജസഖാന്തരാ)
രഥിനീ രജനീ രത്നഗര്‍ഭാ രക്ഷിതഭൂരുഹാ ॥ 197 ॥

രമാ രസക്രിയാ രശ്മിമാലാസന്നുതവൈഭവാ ।
രക്താ രസാ രതീ രഥ്യാ രണന്‍മഞ്ജീരനൂപുരാ ॥ 198 ॥

രക്ഷാ രവിധ്വജാരാധ്യാ രമണീ രവിലോചനാ ।
രസജ്ഞാ രസികാ രക്തദന്താ രക്ഷണലമ്പടാ ॥ 199 ॥

രക്ഷോഘ്നജപസന്തുഷ്ടാ രക്താങ്ഗാപാങ്ഗലോചനാ ।
രത്നദ്വീപവനാന്തഃസ്ഥാ രജനീശകലാധരാ ॥ 200 ॥

രത്നപ്രാകാരനിലയാ രണമധ്യാ രമാര്‍ഥദാ ।
രജനീമുഖസമ്പൂജ്യാ രത്നസാനുസ്ഥിതാ രയിഃ ॥ 201 ॥

॥ ഇതി ശ്രീയോഗനായികാ അഥവാ ശ്രീരാജരാജേശ്വരീ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sri Yoganayika or Raja Rajeshvari:

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top