Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Shriyoganayika or Rajarajeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯೋಗನಾಯಿಕಾ ಅಥವಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ರಾಕಾರಾದಿರಕಾರಾನ್ತಾದ್ಯಾಕ್ಷರಘಟಿತಮ್ ।

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜರಕ್ಷಕೀ ರಾಜನರ್ತಕೀ ।
ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಪೂಜ್ಯಾ ರಾಜಕೋಶಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥ 1 ॥

ರಾಜಹಂಸತಿರಸ್ಕಾರಿಗಮನಾ ರಾಜಲೋಚನಾ ।
ರಾಜ್ಞಾಂ ಗುರುವರಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜಯುಕ್ತನಟಾಂಗನಾ ॥ 2 ॥

ರಾಜಗರ್ಭಾ ರಾಜಕನ್ದಕದಲೀಸಕ್ತಮಾನಸಾ ।
ರಾಜ್ಞಾಂ ಕವಿಕುಲಾಖ್ಯಾತಾ ರಾಜರೋಗನಿವಾರಿಣೀ ॥ 3 ॥

ರಾಜೌಷಧಿಸುಸಮ್ಪನ್ನಾ ರಾಜನೀತಿವಿಶಾರದಾ ।
ರಾಜ್ಞಾಂ ಸಭಾಲಂಕೃತಾಂಗೀ ರಾಜಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಾ ॥ 4 ॥

ರಾಜದ್ಬಲಾ ರಾಜವಲ್ಲೀ ರಾಜತ್ತಿಲ್ವವನಾಧಿಪಾ ।
ರಾಜಸದ್ಗುಣನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ರಾಜಮಾರ್ಗರಥೋತ್ಸವಾ ॥ 5 ॥

ರಾಜಚಕ್ರಾಂಕಿತಕರಾ ರಾಜಾಂಶಾ ರಾಜಶಾಸನಾ ।
ರಾಜತ್ಕೃಪಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜತ್ಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ ॥ 6 ॥

ರಾಜಾಹಂಕಾರಶಮನಾ ರಾಜಕಾರ್ಯಧುರನ್ಧರಾ ।
ರಾಜಾಜ್ಞಾ ರಾಜಮಾತಂಗೀ ರಾಜಯನ್ತ್ರಕೃತಾರ್ಚನಾ ॥ 7 ॥

ರಾಜಕ್ರೀಡಾ ರಾಜವೇಶ್ಮಪ್ರವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾ ।
ರಾಜಮನ್ದಿರವಾಸ್ತವ್ಯಾ ರಾಜಸ್ತ್ರೀ ರಾಜಜಾಗರಾ ॥ 8 ॥

ರಾಜಶಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜಮನ್ತ್ರಿಣೀ ।
ರಾಜಪುತ್ರೀ ರಾಜಮೈತ್ರೀ ರಾಜಾನ್ತಃಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 9 ॥

ರಾಜಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ರಾಜರ್ಷಿಪರಿಸೇವಿತಾ ।
ರಾಜೋತ್ತಮಮೃಗಾರೂಢಾ ರಾಜ್ಞಸ್ತೇಜಃಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 10 ॥

ರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಾಮ್ಭೋಜಾ ರಾಜಾಲಂಕಾರವೇಷ್ಟಿತಾ ।
ರಾಜಸೂಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜಸಾಹಸ್ರಸೇವಿತಾ ॥ 11 ॥

ರಾಜಸನ್ತಾಪಶಮನೀ ರಾಜಶಬ್ದಪರಾಯಣಾ ।
ರಾಜಾರ್ಹಮಣಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ರಾಜಚ್ಛೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾ ॥ 12 ॥

ರಾಜದ್ರುಮೂಲಸಂರಾಜದ್ವಿಘ್ನೇಶವರದಾಯಿನೀ ।
ರಾಜಪರ್ವತಕೌಮಾರೀ ರಾಜಶೌರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 13 ॥

ರಾಜಾಭ್ಯನ್ತಃಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜಮೌಲಿಮನಸ್ವಿನೀ ।
ರಾಜಮಾತಾ ರಾಜಮಾಷಪ್ರಿಯಾರ್ಚಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 14 ॥

ರಾಜಾರಿಮರ್ದಿನೀ ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜತ್ಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಕಾ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಮಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ॥ 15 ॥

ರಾವಣೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಾನನಾ ।
ರಾತ್ರಿಸೂಕ್ತಜಪಪ್ರೀತಾ ರಾಗದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 16 ॥

ರಿಂಖನ್ನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾ ರಿಟ್ಯಾದಿಪರಿಸೇವಿತಾ ।
ರಿಪುಸಂಘಕುಲಧ್ವಾನ್ತಾ ರಿಗಮಸ್ವರಭೂಷಿತಾ ॥ 17 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀಶಸಹೋದ್ಭೂತಾ ರುದ್ರಾಣೀ ರುರುಭೈರವೀ ।
ರುಗ್ಘನ್ತ್ರೀ ರುದ್ರಕೋಪಾಗ್ನಿಶಮನೀ ರುದ್ರಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 18 ॥

ರುಷಾನಿವಾರಿಣೀ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ರೂಪ್ಯಾಸನಪ್ರಿಯಾ ರೂಢಾ ರೂಪ್ಯಚನ್ದ್ರಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 19 ॥

ರೇಫವರ್ಣಗಲಾ ರೇವಾನದೀತೀರವಿಹಾರಿಣೀ ।
ರೇಣುಕಾ ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯಾ ರೇವೋರ್ಧ್ವಕೃತಚಕ್ರಿಣೀ ॥ 20 ॥

ರೇಣುಕೇಯಾಖ್ಯಕಲ್ಪೋಕ್ತಯಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ ।
ರೋಮಲಮ್ಬಿತವಿಧ್ಯಂಡಾ ರೋಮನ್ಥಮುನಿಸೇವಿತಾ ॥ 21 ॥

ರೋಮಾವಲಿಸುಲಾವಣ್ಯಮಧ್ಯಭಾಗಸುಶೋಭಿತಾ ।
ರೋಚನಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಶ್ರೀವಿಲೇಪಿತಾ ॥ 22 ॥

ರೋಹಿಣೀಶಕೃತೋತ್ತಂಸಾ ರೋಹಿಣೀಪಿತೃವನ್ದಿತಾ ।
ರೋಹಿತಾಶ್ವಸುಸಮ್ಭೂತಾ ರೌಹಿಣೇಯಾನುಜಾರ್ಚಿತಾ ॥ 23 ॥

ರೌಪ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಚಾಕ್ಷುಷ್ಮನ್ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾ ।
ರೌದ್ರಮನ್ತ್ರಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೀ ರೌದ್ರಮಧ್ಯಸಮೀಡಿತಾ ॥ 24 ॥

ರೌರವಾನ್ತಕರೀ ರೌಚ್ಯಪತ್ರಪುಷ್ಪಕೃತಾರ್ಚನಾ ।
ರಂಗಲಾಸ್ಯಕೃತಾಲೋಲಾ ರಂಗವಲ್ಲ್ಯಾದ್ಯಲಂಕೃತಾ ॥ 25 ॥

ರಂಜಕಶ್ರೀಸಭಾಮಧ್ಯಗಾಯಕಾನ್ತರವಾಸಿನೀ ।
ಲಲಿತಾ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರೀತಮಾನಸಸ್ಕನ್ದಜನ್ಮಭೂಃ ॥ 26 ॥

ಲಕಾರತ್ರಯಯುಕ್ತಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರಕದಮ್ಬಕಾ ।
ಲಕ್ಷಣಾ ಲಕ್ಷಣಾರಾಧ್ಯಾ ಲಕ್ಷಬಿಲ್ವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ ॥ 27 ॥

ಲಜ್ಜಾಶೀಲಾ ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾ ಲಕುಚಾನ್ನಕೃತಾದರಾ ।
ಲಲಾಟನಯನಾರ್ಧಾಂಗೀ ಲವಂಗತ್ವಕ್ಸುಗನ್ಧವಾಕ್ ॥ 28 ॥

ಲಾಜಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ಕೌನ್ತೇಯಸೇವಿತಾ ।
ಲಾಂಗಲೀ ಲಾಲನಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಿಕಾ ಲಿಂಗಪೀಠಗಾ ॥ 29 ॥

ಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾ ಲಿಪಿನ್ಯಸ್ತ ತ್ರಿಣೇತ್ರಭೃತ್ ।
ಲುಂಗಾಫಲಸಮಾಸಕ್ತಾ ಲುಲಾಯಾಸುರಘಾತುಕೀ ॥ 30 ॥

ಲೂತಿಕಾಪತಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶಿನೀ ।
ಲೃಲೄವರ್ಣಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾ ಲೇಖಿನೀ ಲೇಖಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 31 ॥

ಲೇಹ್ಯಚೋಷ್ಯಪೇಯಖಾದ್ಯಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾದಿಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಲೇಪಿತಶ್ರೀಚನ್ದನಾಂಗೀ ಲೈಂಗಮಾರ್ಗಪ್ರಪೂಜಿಜತಾ ॥ 32 ॥

ಲೋಲಮ್ಬಿರತ್ನಹಾರಾಂಗೀ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಲೋಕವನ್ದಿತಾ ।
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಪದಾ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಪತೀಡಿತಾ ॥ 33 ॥

ಲೋಭಕಾಮಕ್ರೋಧಮೋಹಮದಮಾತ್ಸರ್ಯವಾರಿತಾ ।
ಲೋಹಜಪ್ರತಿಮಾಯನ್ತ್ರವಾಸಿನೀ ಲೋಕರಂಜಿನೀ ॥ 34 ॥

ಲೋಕವೇದ್ಯಾ ಲೋಲಡೋಲಾಸ್ಥಿತಶಮ್ಭುವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಲೋಲಜಿಹ್ವಾಪರೀತಾಂಗೀ ಲೋಕಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಲೌಕಿಕೀಜ್ಯಾವಿದೂರಸ್ಥಾ ಲಂಕೇಶಾನಸುಪೂಜಿತಾ ।
ಲಮ್ಪಟಾ ಲಮ್ಬಿಮಾಲಾಭಿನನ್ದಿತಾ ಲವಲೀಧರಾ ॥ 36 ॥

ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಿಯಾ ವಜ್ರಾ ವಧೂಟೀ ವನವಾಸಿನೀ ।
ವಧೂರ್ವಚನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ವತ್ಸಲಾ ವಟುಭೈರವೀ ॥ 37 ॥

ವಟಮೂಲನಿವಾಸಾರ್ಧಾ ವರವೀರಾಂಗನಾವೃತಾ ।
ವನಿತಾ ವರ್ಧನೀ ವರ್ಷ್ಯಾ ವರಾಲೀರಾಗಲೋಲುಪಾ ॥ 38 ॥

ವಲಯೀಕೃತಮಾಹೇಶಕರಸೌವರ್ಣಕನ್ಧರಾ ।
ವರಾಂಗೀ ವಸುಧಾ ವಪ್ರಕೇಲಿನೀ ವಣಿಜಾ(ಜಾಂ)ವರಾ ॥ 39 ॥

ವಪುರಾಯಿತಶ್ರೀಚಕ್ರಾ ವರದಾ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ವರಾಹವದನಾರಾಧ್ಯಾ ವರ್ಣಪಂಚದಶಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 40 ॥

ವಸಿಷ್ಠಾರ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಕಲಾನ್ತರ್ಹಿತರಮ್ಯಸ್ತನದ್ವಯೀ ।
ವಶಿನೀ ವಲ್ಲಕೀ ವರ್ಣಾ ವರ್ಷಾಕಾಲಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 41 ॥

ವಲ್ಲೀ ವಸುದಲಪ್ರಾನ್ತವೃತ್ತಕಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾದರಾ ।
ವರ್ಗಾ ವರವೃಷಾರೂಢಾ ವಷಣ್ಮನ್ತ್ರಸುಸಂಜ್ಞಕಾ ॥ 42 ॥

ವಲಯಾಕಾರವೈಡೂರ್ಯವರಕಂಕಣಭೂಷಣಾ ।
ವಜ್ರಾಂಚಿತಶಿರೋಭೂಷಾ ವಜ್ರಮಾಂಗಲ್ಯಭೂಷಿತಾ ॥ 43 ॥

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ವಾಮಕೇಶೀ ವಾಚಸ್ಪತಿವರಪ್ರದಾ ।
ವಾದಿನೀ ವಾಗಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ವಾರುಣೀ ವಾಯುಸೇವಿತಾ ॥ 44 ॥

ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನಸುತನ್ತ್ರೋಕ್ತಾ ವಾಣೀ ವಾಕ್ಯಪದಾರ್ಥಜಾ ।
ವಾದ್ಯಘೋಷಪ್ರಿಯಾ ವಾದ್ಯವೃನ್ದಾರಮ್ಭನಟೋತ್ಸುಕಾ ॥ 45 ॥

ವಾಪೀಕೂಪಸಮೀಪಸ್ಥಾ ವಾರ್ತಾಲೀ ವಾಮಲೋಚನಾ ।
ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೀಡ್ಯಾ ವಾಮಾಂಘ್ರಿಧೃತನೂಪುರಶೋಭಿತಾ ॥ 46 ॥

ವಾಮಾ ವಾರಾಣಸೀಕ್ಷೇತ್ರಾ ವಾಡವೇಯವರಪ್ರದಾ ।
ವಾಮಾಂಗಾ ವಾಂಛಿತಫಲದಾತ್ರೀ ವಾಚಾಲಖಂಡಿತಾ ॥ 47 ॥

ವಾಚ್ಯವಾಚಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾ ವಾಮನಾ ವಾಜಿವಾಹನಾ ।
ವಾಸುಕೀಕಂಠಭೂಷಾಢ್ಯವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ ॥ 48 ॥

ವಿಜಯಾ ವಿಮಲಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಗ್ರಹಾ ವಿಧೃತಾಂಕುಶಾ ।
ವಿನೋದವನವಾಸ್ತವ್ಯಾ ವಿಭಕ್ತಾಂಡಾ ವಿಧೀಡಿತಾ ॥ 49 ॥

ವಿಕ್ರಮಾ ವಿಷಜನ್ತುಘ್ನೀ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವರಪ್ರದಾ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿರ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಾವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 50 ॥

ವಿಟಂಕತ್ಯಾಗರಾಜೇನ್ದ್ರಪೀಠಸಂಸ್ಥಾ ವಿಧೀಡಿತಾ ।
ವಿದಿತಾ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಸ್ತಾರಿತಚಮೂಬಲಾ ॥ 51 ॥

ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ವಿದ್ಯಾದ್ವಾದಶನಾಯಿಕಾ ।
ವಿಭಾಕರಾತ್ಯರ್ಬುದಾಭಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 52 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸಖೀ ವಿಶ್ವನಾಥವಾಮೋರುಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವಿಶಲ್ಯಾ ವಿಶಿಖಾ ವಿಘ್ನಾ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 53 ॥

ವಿನಾಯಕಗುಹಕ್ರೀಡಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಗಿಣೀ ।
ವಿಪುಲಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾಖ್ಯಾ ವಿಷಘ್ನೀ ವಿಶ್ವಭಾಮಿನೀ ॥ 54 ॥

ವಿಶೋಕಾ ವಿರಜಾ ವಿಪ್ರಾ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೇವ ಭಾಸುರಾ ।
ವಿಪರೀತರತಿಪ್ರೀತಪತಿರ್ವಿಜಯಸಂಯುತಾ ॥ 55 ॥

ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುವನಿತಾಧೃತಚಾಮರಸೇವಿತಾ ।
ವೀರಪಾನಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ॥ 56 ॥

ವೀರಮಾರ್ತಂಡವರದಾ ವೀರಬಾಹುಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ವೀರಾಷ್ಟಾಷ್ಟಕಪರೀತಾ ವೀರಶೂರಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 57 ॥

ವೀಜಿತಶ್ರೀಚಾಮರಧೃಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾ ।
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೀತಿಹೋತ್ರನಿಟಿಲಾ ವೀರಭದ್ರಕಾ ॥ 58 ॥

ವೃಕ್ಷರಾಜಸುಮೂಲಸ್ಥಾ ವೃಷಭಧ್ವಜಲಾಂಛನಾ ।
ವೃಷಾಕಪಾಯೀ ವೃತ್ತಜ್ಞಾ ವೃದ್ಧಾ ವೃತ್ತಾನ್ತನಾಯಿಕಾ ॥ 59 ॥

ವೃವೄವರ್ಣಾಂಗವಿನ್ಯಾಸಾ ವೇಣೀಕೃತಶಿರೋರುಹಾ ।
ವೇದಿಕಾ ವೇದವಿನುತಾ ವೇತಂಡಕೃತವಾಹನಾ ॥ 60 ॥

ವೇದಮಾತಾ ವೇಗಹನ್ತ್ರೀ ವೇತಸೀಗೃಹಮಧ್ಯಗಾ ।
ವೇತಾಲನಟನಪ್ರೀತಾ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 61 ॥

ವೇಣುವೀಣಾಮೃದಂಗಾದಿ ವಾದ್ಯಘೋಷವಿಶಾರದಾ ।
ವೇಷಿಣೀ ವೈನತೇಯಾನುಕಮ್ಪಿನೀ ವೈರಿನಾಶಿನೀ ॥ 62 ॥

ವೈನಾಯಕೀ ವೈದ್ಯಮಾತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವೈಣಿಕಸ್ವನಾ ।
ವೈಜಯನ್ತೀಷ್ಟವರದಾ ವೈಕುಂಠವರಸೋದರೀ ॥ 63 ॥

ವೈಶಾಖಪೂಜಿತಾ ವೈಶ್ಯಾ ವೈದೇಹೀ ವೈದ್ಯಶಾಸಿನೀ ।
ವೈಕುಂಠಾ ವೈಜಯನ್ತೀಡ್ಯಾ ವೈಯಾಘ್ರಮುನಿಸೇವಿತಾ ॥ 64 ॥

ವೈಹಾಯಸೀನಟೀರಾಸಾ ವೌಷಟ್ಶ್ರೌಷಟ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವನ್ದಿತಾ ವಂಗದೇಶಸ್ಥಾ ವಂಶಗಾನವಿನೋದಿನೀ ॥ 65 ॥

ವಮ್ರ್ಯಾದಿರಕ್ಷಿಕಾ ವಂಕ್ರಿರ್ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾ ।
ವನ್ದಿತಾಖಿಲಲೋಕಶ್ರೀಃ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಮನೋಹರಾ ॥ 66 ॥

ಶರ್ವಾಣೀ ಶರಭಾಕಾರಾ ಶಪ್ತಜನ್ಮಾನುರಾಗಿಣೀ ।
ಶಕ್ವರೀ ಶಮಿತಾಘೌಘಾ ಶಕ್ತಾ ಶತಕರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 67 ॥

ಶಚೀ ಶರಾವತೀ ಶಕ್ರಸೇವ್ಯಾ ಶಯಿತಸುನ್ದರೀ ।
ಶರಭೃಚ್ಛಬರೀ ಶಕ್ತಿಮೋಹಿನೀ ಶಣಪುಷ್ಪಿಕಾ ॥ 68 ॥

ಶಕುನ್ತಾಕ್ಷೀ ಶಕಾರಾಖ್ಯಾ ಶತಸಾಹಸ್ರಪುಜಿತಾ ।
ಶಬ್ದಮಾತಾ ಶತಾವೃತ್ತಿಪೂಜಿತಾ ಶತ್ರುನಾಶಿನೀ ॥ 69 ॥

ಶತಾನನ್ದಾ ಶತಮುಖೀ ಶಮೀಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾ ಶಶೀ ।
ಶನಕೈಃ ಪದವಿನ್ಯಸ್ತಪ್ರದಕ್ಷಿಣನತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 70 ॥

ಶಾತಕುಮ್ಭಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೀ ಶಾತಕುಮ್ಭಸ್ತನದ್ವಯೀ ।
ಶಾತಾತಪಮುನೀನ್ದ್ರೇಡ್ಯಾ ಶಾಲವೃಕ್ಷಕೃತಾಲಯಾ ॥ 71 ॥

ಶಾಸಕಾ ಶಾಕ್ವರಪ್ರೀತಾ ಶಾಲಾ ಶಾಕಮ್ಭರೀನುತಾ ।
ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿಬಲಾ ಶಾಸ್ತೃಜನನೀ ಶಾರದಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 72 ॥

ಶಾಪಮುಕ್ತಮನುಪ್ರೀತಾ ಶಾಬರೀವೇಷಧಾರಿಣೀ ।
ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ ಶಾಸನಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ ॥ 73 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಾರ್ಥನಿಲಯಾ ಶಾಲಿವಾಹನವನ್ದಿತಾ ।
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಾಸ್ತವ್ಯಾ ಶಾನ್ತಿಪೌಷ್ಟಿಕನಾಯಿಕಾ ॥ 74 ॥

ಶಾನ್ತಿದಾ ಶಾಲಿದಾ ಶಾಪಮೋಚಿನೀ ಶಾಡವಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಾರಿಕಾ ಶುಕಹಸ್ತೋರ್ಧ್ವಾ ಶಾಖಾನೇಕಾನ್ತರಶ್ರುತಾ ॥ 75 ॥

ಶಾಕಲಾದಿಮಋಕ್ಶಾಖಾಮನ್ತ್ರಕೀರ್ತಿತವೈಭವಾ ।
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ ಶಿಖಂಡಿಮಹಿಷೀ ಶಿವಾ ॥ 76 ॥

ಶಿವಾರಮ್ಭಾ ಶಿವಾದ್ವೈತಾ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮನ್ತ್ರೇಡ್ಯಾ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದಿತಾ ॥ 77 ॥

ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ಶಿವಮಾರ್ಗವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶಿವಕಾಮೇಶಸುನ್ದರೀ ॥ 78 ॥

ಶಿವನಾಟ್ಯಪರೀತಾಂಗೀ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶಿವನೃತ್ತಸದಾಲೋಕಮಾನಸಾ ಶಿವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 79 ॥

ಶಿವಕಾಮಾಖ್ಯಕೋಷ್ಠಸ್ಥಾ ಶಿಶುದಾ ಶಿಶುರಕ್ಷಕೀ ।
ಶಿವಾಗಮೈಕರಸಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಿತಾಸುರಕನ್ಯಕಾ ॥ 80 ॥

ಶಿಲ್ಪಿಶಾಲಾಕೃತಾವಾಸಾ ಶಿಖಿವಾಹಾ ಶಿಲಾಮಯೀ ।
ಶಿಂಶಪಾವೃಕ್ಷಫಲವದ್ಭಿನ್ನಾನೇಕಾರಿಮಸ್ತಕಾ ॥ 81 ॥

ಶಿರಃಸ್ಥಿತೇನ್ದುಚಕ್ರಾಂಕಾ ಶಿತಿಕುಮ್ಭಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಭೂಷಾತ್ತಕೃತಮನ್ಮಥಭೇರಿಕಾ ॥ 82 ॥

ಶಿವೇಷ್ಟಾ ಶಿಬಿಕಾರೂಢಾ ಶಿವಾರಾವಾಭಯಂಕರೀ ।
ಶಿರೋರ್ಧ್ವನಿಲಯಾಸೀನಾ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ॥ 83 ॥

ಶಿವಾಸನಸಮಾವಿಷ್ಟಾ ಶಿವಾರ್ಚ್ಯಾ ಶಿವವಲ್ಲಭಾ ।
ಶಿವದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶಿವಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾ ॥ 84 ॥

ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾನನ್ಯಾ ಶಿವಾಸನಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಶಿಷ್ಯಾಚರಿತಶೈಲೇಶಾ ಶಿವಗಾನವಿಗಾಯಿನೀ ॥ 85 ॥

ಶಿವಶೈಲಕೃತಾವಾಸಾ ಶಿವಾಮ್ಬಾ ಶಿವಕೋಮಲಾ ।
ಶಿವಗಂಗಾಸರಸ್ತೀರಪ್ರತ್ಯಙ್ಮನ್ದಿರವಾಸಿನೀ ॥ 86 ॥

ಶಿವಾಕ್ಷರಾರಮ್ಭಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಿಖಾದೇವೀ ಶಿವಾಭಿನ್ನಾ ಶಿವತತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಿನೀ ॥ 87 ॥

ಶಿವಾಲೋಕನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಸುಕೋಮಲಾ ।
ಶಿವರಾತ್ರಿದಿನಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂಗಮಾ ॥ 88 ॥

ಶಿವರೂಪಾ ಶಿವಪರಾ ಶಿವವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಿನೀ ।
ಶಿವಾರ್ಚನರತಾ ಶಿಲ್ಪಲಕ್ಷಣಾ ಶಿಲ್ಪಿಸೇವಿತಾ ॥ 89 ॥

ಶಿವಾಗಮರಹಸ್ಯೋಕ್ತ್ಯಾ ಶಿವೋಹಮ್ಭಾವಿತಾನ್ತರಾ ।
ಶಿಮ್ಬೀಜಶ್ರವಣಾನನ್ದಾ ಶಿಮನ್ತರ್ನಾಮಮನ್ತ್ರರಾಟ್ ॥ 90 ॥

ಶೀಕಾರಾ ಶೀತಲಾ ಶೀಲಾ ಶೀತಪಂಕಜಮಧ್ಯಗಾ ।
ಶೀತಭೀರುಃ ಶೀಘ್ರಗನ್ತ್ರೀ ಶೀರ್ಷಕಾ ಶೀಕರಪ್ರಭಾ ॥ 91 ॥

ಶೀತಚಾಮೀಕರಾಭಾಸಾ ಶೀರ್ಷೋದ್ಧೂಪಿತಕುನ್ತಲಾ ।
ಶೀತಗಂಗಾಜಲಸ್ನಾತಾ ಶುಕಾ(ಕ್ರಾ)ರಾಧಿತಚಕ್ರಗಾ ॥ 92 ॥

ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಶುಚಿಃ ಶುಭ್ರಾ ಶುಕ್ತಿಮುಕ್ತಾ ಶುಭಪ್ರದಾ ।
ಶುಚ್ಯನ್ತರಂಗಾ ಶುದ್ಧಾಂಗೀ ಶುದ್ಧಾ ಶುಕೀ ಶುಚಿವ್ರತಾ ॥ 93 ॥

ಶುದ್ಧಾನ್ತಾ ಶೂಲಿನೀ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಮ್ಬಾ ಶೂರವನ್ದಿತಾ ।
ಶೂನ್ಯವಾದಿಮುಖಸ್ತಮ್ಭಾ ಶೂರಪದ್ಮಾರಿಜನ್ಮಭೂಃ ॥ 94 ॥

ಶೃಂಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಶೃಂಗಿಣೀ ಶೃಂಗಘೋಷಿಣೀ ।
ಭೃಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಸುಶಿರಾಃ ಶೃಂಗೀ ಶೃಂಖಲದೋರ್ಭಟಾ ॥ 95 ॥

ಶೄಶ್ಲೃರೂಪಾ ಶೇಷತಲ್ಪಭಾಗಿನೀ ಶೇಖರೋಡುಪಾ ।
ಶೋಣಶೈಲಕೃತಾವಾಸಾ ಶೋಕಮೋಹನಿವಾರಿಣೀ ॥ 96 ॥

ಶೋಧನೀ ಶೋಭನಾ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶತೇಜಃಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಶೌರಿಪೂಜ್ಯಾ ಶೌರ್ಯವೀರ್ಯಾ ಶೌಕ್ತಿಕೇಯಸುಮಾಲಿಕಾ ॥ 97 ॥

ಶ್ರೀಶ್ಚ ಶ್ರೀಧನಸಮ್ಪನ್ನಾ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಫಲೀ ಶ್ರೀಲಾ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಪತೀಡಿತಾ ॥ 98 ॥

ಶ್ರೀಸಂಜ್ಞಾಯುತತಾಮ್ಬೂಲಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಯಾ ।
ಶ್ರೀಬೇರಬದ್ಧಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಶ್ರೀಫಲಾ ಶ್ರೀಶಿವಾಂಗನಾ ॥ 99 ॥

ಶ್ರುತಿಃ ಶ್ರುತಿಪದನ್ಯಸ್ತಾ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ ।
ಶ್ರೂಯಮಾಣಚತುರ್ವೇದಾ ಶ್ರೇಣಿಹಂಸನಟಾಂಘ್ರಿಕಾ ॥ 100 ॥

ಶ್ರೇಯಸೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಧನದಾ ಶ್ರೋಣಾನಕ್ಷತ್ರದೇವತಾ ।
ಶ್ರೋಣಿಪೂಜ್ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಕಾನ್ತಾ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಶ್ರೀಚಕ್ರಭೂಷಿತಾ ॥ 101 ॥

ಶ್ರೌಷಡ್ರೂಪಾ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತವಿಹಿತಾ ಶ್ರೌತಕಾಮಿನೀ ।
ಶಮ್ಬರಾರಾತಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಶಂಕರೀ ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನೀ ॥ 102 ॥

ಷಷ್ಠೀ ಷಡಾನನಪ್ರೀತಾ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಸ್ತುತಾ ।
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರಸನ್ದರ್ಶಾ ಷಷ್ಠಸ್ವರವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 103 ॥

ಷಟ್ಕಾಲಪೂಜಾನಿರತಾ ಷಂಢತ್ವಪರಿಹಾರಿಣೀ ।
ಷಡ್ರಸಪ್ರೀತರಸನಾ ಷಡ್ಗ್ರನ್ಥಿವಿನಿಭೇದಿನೀ ॥ 104 ॥

ಷಡಭಿಜ್ಞಮತಧ್ವಂಸೀ ಷಡ್ಜಸಂವಾದಿವಾಹಿತಾ ।
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಮ್ಭೂತಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯುಪಶೋಭಿತಾ ॥ 105 ॥

ಷಣ್ಣವತಿತತ್ತ್ವನಿತ್ಯಾ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರದೃಕ್ ।
ಷಾಂಡದೇಹಾರ್ಧಭಾಗಸ್ಥಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾ ॥ 106 ॥

ಷೋಡಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಾ ।
ಷೋಢಾವಿಭಕ್ತಷೋಢಾರ್ಣಾ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಪರಾಯಣಾ ॥ 107 ॥

ಸಕಲಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾ ।
ಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀದಾತ್ರೀ ತಥಾ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ॥ 108 ॥

ಸಿನೀವಾಲೀ ಸಿನ್ಧುಸೀಮಾ ಸೀತಾ ಸೀಮನ್ತಿನೀಸುಖಾ ।
ಸುನನ್ದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಾಂಗೀ ಸೃಣಿಪಾಶವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 109 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರತಿರೋಧಾನಾನುಗ್ರಹಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸೇವ್ಯಾ ಸೇವಕಸಂರಕ್ಷಾ ಸೈಂಹಿಕೇಯಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಾ ॥ 110 ॥

ಸೋಽಹಮ್ಭಾವೈಕಸುಲಭಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಂಡನಾ ।
ಸೌಃಕಾರರೂಪಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನೀ ಸಂವಿದಾಕೃತಿಃ ॥ 111 ॥

ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಸಂಹಿತಾ ಸಂಘಾ ಸಹಸ್ರಾರನಟಾಂಗನಾ ।
ಹಕಾರದ್ವಯಸನ್ದಿಗ್ಧಮಧ್ಯಕೂಟಮನುಪ್ರಭಾ ॥ 112 ॥

ಹಯಗ್ರೀವಮುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಿರ್ಹರಪತಿವ್ರತಾ ।
ಹಾದಿವಿದ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಭಸ್ಮೀಕೃತತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 113 ॥

ಹಾಟಕಶ್ರೀಸಭಾನಾಥಾ ಹಿಂಕಾರಮನ್ತ್ರಚಿನ್ಮಯೀ ।
ಹಿರಣ್ಮಯಪು(ಪ)ರಾಕೋಶಾ ಹಿಮಾ ಹೀರಕಕಂಕಣಾ ॥ 114 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರತ್ರಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಹ್ಲೀಂಕಾರಜಪಸೌಖ್ಯದಾ ।
ಹುತಾಶನಮುಖಾರಾಧ್ಯಾ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಾ ॥ 115 ॥

ಹೂಂ ಪೃಚ್ಛಾ(ಷ್ಟಾ)ನೇಕವಿಜ್ಞಪ್ತಿಃ ಹೃದಯಾಕಾರತಾಂಡವಾ ।
ಹೃದ್ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿಕಾ ಹೃಹ್ಲೃಮನ್ತ್ರವರ್ಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 116 ॥

ಹೇಮಸಭಾಮಧ್ಯಗತಾ ಹೇಮಾ ಹೈಮವತೀಶ್ವರೀ ।
ಹೈಯಂಗವೀನಹೃದಯಾ ಹೋರಾ ಹೌಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 117 ॥

ಹಂಸಕಾನ್ತಾ ಹಂಸಮನ್ತ್ರತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾದಿಮಬೋಧಿನೀ ।
ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಲಿಂಗಿತಾಮ್ರನಾಥಾಽದ್ಭುತಶರೀರಿಣೀ ॥ 118 ॥

ಅನೃತಾನೃತಸಂವೇದ್ಯಾ ಅಪರ್ಣಾ ಚಾರ್ಭಕಾಽಽತ್ಮಜಾ ।
ಆದಿಭೂಸದನಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ ॥ 119 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚೇಕ್ಷುಚಾಪವಿಧಾತ್ರೀನ್ದುಕಲಾಧರಾ ।
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಷ್ಟಾರ್ಥದಾ ಚೇನ್ದ್ರಾ ಚೇರಮ್ಮದಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 120 ॥

ಈಕಾರಚತುರೋಪೇತಾ ಚೇಶತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಉಮೋಗ್ರಭೈರವಾಕಾರಾ ಊರ್ಧ್ವರೇತೋವ್ರತಾಂಗನಾ ॥ 121 ॥

ಋಷಿಸ್ತುತಾ ಋತುಮತೀ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ।
ೠಜುವಾದನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಲೃಲೄವರ್ಣಮನುಸ್ವನಾ ॥ 122 ॥

ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾ ಚೈಲಾ ಚೈಕಾನ್ತಾ ಚೈಕಪಾಟಲಾ ।
ಏತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಿತೀಯಾಂಕಕಾದಿವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಐನ್ದ್ರಾ ಚೈಶ್ವರ್ಯದಾ ಚೌಜಾ ಓಂಕಾರಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶಿನೀ ।
ಔಷಧಾಯಿತ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಮನ್ತ್ರಕದಮ್ಬಕಾ ॥ 124 ॥

ಅಮ್ಬಾ ಚಾಮ್ಭೋಜನಿಲಯಾ ಚಾಂಶಭೂತಾನ್ಯದೇವತಾ ।
ಅರ್ಹಣಾಽಽಹವನೀಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಗಾಽಹಮಿತೀರಿತಾ ॥ 125 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕತ್ರಯಾಕಾರಾ ಕಾಂಚೀಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಲಮೇಘಾಭಮೂರ್ಧಜಾ ॥ 126 ॥

ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಜಾತಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿಂಕಿಣೀಯುತಾ ।
ಕೀನಾಶನಾಯಿಕಾ ಕುಬ್ಜಕನ್ಯಕಾ ಕುಂಕುಮಾಕೃತಿಃ ॥ 127 ॥

ಕುಲ್ಲುಕಾಸೇತುಸಂಯುಕ್ತಾ ಕುರಂಗನಯನಾ ಕುಲಾ ।
ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕೂರ್ಮಪೀಠೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 128 ॥

ಕೃಶಾಂಗೀ ಕೃತ್ತಿವಸನಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲೀಮ್ಮನೂದಿತಾ ।
ಕೇಸರಾ ಕೇಲಿಕಾಸಾರಾ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಭಾಸುರಾ ॥ 129 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸಾ ಕೈವಲ್ಯಪದಸಂಚಾರಯೋಗಿನೀ ।
ಕೋಶಾಮ್ಬಾ ಕೋಪರಹಿತಾ ಕೋಮಲಾ ಕೌಸ್ತುಭಾನ್ವಿತಾ ॥ 130 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಕಂಸದೃಷ್ಟಾಂಗೀ ಕಂಚುಕೀ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷಿತೀಶಾರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕೃತವಾಸಿನೀ ॥ 131 ॥

ಕ್ಷುರಿಕಾಸ್ತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರಸುಶುಭ್ರಗಾ ।
ಖವಾಸಾ ಖಂಡಿಕಾ ಖಾಂಕಕೋಟಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 132 ॥

ಖಿಲರ್ಕ್ಸೂಕ್ತಜಪಾಸಕ್ತಾ ಖೇಟಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಾನ್ತರಾ ।
ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡಪರಶುಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕಲೇಬರಾ ॥ 133 ॥

ಗವ್ಯ(ವಯ) ಶೃಂಗಾಭಿಷಿಕ್ತಾಂಗೀ ಗವಾಕ್ಷೀ ಗವ್ಯಮಜ್ಜನಾ ।
ಗಣಾಧಿಪಪ್ರಸೂರ್ಗಮ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಾನಮಾಲಿಕಾ ॥ 134 ॥

ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಿರಿಜಾ ಚ ಗೀಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣೀವೀಜನಾನನ್ದಾ ಗೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಾನುಬೋಧಿನೀ ॥ 135 ॥

ಗುಗ್ಗುಲೋ(ಲೂ)ಪೇತಧೂಪಾಢ್ಯಾ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾ ।
ಗೂಢಕೋಶಾನ್ತರಾರಾಧ್ಯಾ ಗೂಢಶಬ್ದವಿನೋದಿನೀ ॥ 136 ॥

ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಸಮ್ಭಾವ್ಯಾ ಗೃಹಶ್ರೇಣೀಕೃತೋತ್ಸವಾ ।
ಗೃ ಗ್ಲೃ ಶಬ್ದಸುವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ ಗೇಯಗಾನವಿಗಾಯಿನೀ ॥ 137 ॥

ಗೈರಿಕಾಭರಣಪ್ರೀತಾ ಗೋಮಾತಾ ಗೋಪವನ್ದಿತಾ ।
ಗೌರೀ ಗೌರವತ್ರೈಪುಂಡ್ರಾ ಗಂಗಾ ಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾ ॥ 138 ॥

ಗಹನಾ ಗಹ್ವರಾಕಾರದಹರಾನ್ತಃಸ್ಥಿತಾ ಘಟಾ ।
ಘಟಿಕಾ ಘನಸಾರಾದಿನೀರಾಜನಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 139 ॥

ಘಾರಿಪೂಜ್ಯಾ ಘುಸೃಣಾಭಾ ಘೂರ್ಣಿತಾಶೇಷಸೈನಿಕಾ ।
ಘೃಘೄಘ್ಲೃ ಸ್ವರಸಮ್ಪನ್ನಾ ಘೋರಸಂಸಾರನಾಶಿನೀ ॥ 140 ॥

ಘೋಷಾ ಘೌಷಾಕ್ತಖಡ್ಗಾಸ್ತ್ರಾ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ।
ಙಕಾರಾ ಚತುರಾ ಚಕ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಾರುವೀಕ್ಷಣಾ ॥ 141 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮನುಧ್ಯೇಯಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾರ್ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ ।
ಚಿದಾನನ್ದಾ ಚಿತ್ರಿಣೀ ಚಿಚ್ಚಿನ್ತ್ಯಾ ಚಿದಮ್ಬರೇಶ್ವರೀ ॥ 142 ॥

ಚೀನಪಟ್ಟಾಂಶುಕಾಲೇಪಕಟಿದೇಶಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಚುಲುಕೀಕೃತವಾರಾಶಿಮುನಿಸೇವಿತಪಾದುಕಾ ॥ 143 ॥

ಚುಮ್ಬಿತಸ್ಕನ್ದವಿಘ್ನೇಶಪರಮೇಶಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ಚೂಲಿಕಾ ಚೂರ್ಣಿಕಾ ಚೂರ್ಣಕುನ್ತಲಾ ಚೇಟಿಕಾವೃತಾ । 144 ॥

ಚೈತ್ರೀ ಚೈತ್ರರಥಾರೂಢಾ ಚೋಲಭೂಪಾಲವನ್ದಿತಾ ।
ಚೋರಿತಾನೇಕಹೃತ್ಪದ್ಮಾ ಚೌಕ್ಷಾ ಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾ ॥ 145 ॥

ಚರ್ಮಕೃಷ್ಣಮೃಗಾಧಿಷ್ಠಾ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಾ ।
ಛಾನ್ದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದ್ಗೀತಾ ಛಾದಿತಾಂಡಸ್ವಶಾಮ್ಬರೀ ॥ 146 ॥

ಛಾನ್ದಸಾನಾಂ ಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತಾ ಛಾಯಾಮಾರ್ತಾಂಡಸೇವಿತಾ ।
ಛಾಯಾಪುತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 147 ॥

ಜಯದಾ ಜಗತೀಕನ್ದಾ ಜಟಾಧರಧೃತಾ ಜಯಾ ।
ಜಾಹ್ನವೀ ಜಾತವೇದಾಖ್ಯಾ ಜಾಪಕೇಷ್ಟಹಿತಪ್ರದಾ ॥ 148 ॥

ಜಾಲನ್ಧರಾಸನಾಸೀನಾ ಜಿಗೀಷಾ ಜಿತಸರ್ವಭೂಃ ।
ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರನಿಲಯಾ ಜೀವನೀ ಜೀವಕೇಷ್ಟದಾ ॥ 149 ॥

ಜುಗುಪ್ಸಾಢ್ಯಾ ಜೂತಿರ್ಜೂ(ಜೂ)ರ್ಣಾ ಜೃಮ್ಭಕಾಸುರಸೂದಿನೀ ।
ಜೈತ್ರೀ ಜೈವಾತೃಕೋತ್ತಂಸಾ ಜೋಟಿಂ(ಷಂ)ಗಾ ಜೋಷದಾಯಿನೀ ॥ 150 ॥

ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗಾ ಝಷಾ ಝರ್ಝರಘೋಷಿಣೀ ।
ಝಿಂಟೀಸುಮಪರಪ್ರೇಮ್ಣಾ( ಪ್ರೀತಾ) ಝಿಲ್ಲಿಕಾಕೇಲಿಲಾಲಿತಾ ॥ 151 ॥

ಟಂಕಹಸ್ತಾ ಟಂಕಿತಜ್ಯಾ ಟಿಟ್ಟರೀವಾದ್ಯಸುಪ್ರಿಯಾ ।
ಟಿಟ್ಟಿಭಾಸನಹೃತ್ಸಂಸ್ಥಾ ಠವರ್ಗಚತುರಾನನಾ ॥ 152 ॥

ಡಮಡ್ಡಮರುವಾದ್ಯೂರ್ಧ್ವಾ ಣಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ತರುಣೀ ಸೇವ್ಯಾ ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಾ ॥ 153 ॥

ತತ್ತ್ವಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಪಾಣಿಃ ತಪನೋಡುಪಲೋಚನಾ ।
ತಾರ್ತೀಯಭೂಪುರಾತ್ಮಸ್ವಪಾದುಕಾ ತಾಪಸೇಡಿತಾ ॥ 154 ॥

ತಿಲಕಾಯಿತಸರ್ವೇಶನಿಟಿಲೇಕ್ಷಣಶೋಭನಾ ।
ತಿಥಿಸ್ತಿಲ್ಲವನಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ತೀರ್ಥಾನ್ತಲಿಂಗಯುಕ್ ॥ 155 ॥

ತುಲಸೀ ತುರಗಾರೂಢಾ ತೂಲಿನೀ ತೂರ್ಯವಾದಿನೀ ।
ತೃಪ್ತಾ ತೃಣೀಕೃತಾರಾತಿಸೇನಾಸಂಘಮಹಾಭಟಾ ॥ 156 ॥

ತೇಜಿನೀವನಮಾಯೂರೀ ತೈಲಾದ್ಯೈರಭಿಷೇಚಿತಾ ।
ತೋರಣಾಂಕಿತನಕ್ಷತ್ರಾ ತೋಟಕೀವೃತ್ತಸನ್ನುತಾ ॥ 157 ॥

ತೌಣೀರಪುಷ್ಪವಿಶಿಖಾ ತೌರ್ಯತ್ರಿಕಸಮನ್ವಿತಾ ।
ತನ್ತ್ರಿಣೀ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ತರ್ಕವಾರ್ತಾವಿದೂರಗಾ ॥ 158 ॥

ತರ್ಜನ್ಯಂಗುಷ್ಠಸಂಲಗ್ನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಬ್ಜಿಕಾ ।
ಥಕಾರಿಣೀ ಥಾಂ ಥೀಂ ಥೋಂ ಥೈಂ ಕೃತಲಾಸ್ಯಸಮರ್ಥಕಾ ॥ 159 ॥

ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಂಯುಗಾ ।
ದಶಬಾಹುಪ್ರಿಯಾ ದಹ್ರಾ ದಶಾಶಾಶಾಸನೇಡಿತಾ ॥ 160 ॥

ದಾರಕಾ ದಾರುಕಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ದಿಗ್ವಿಲಾಸಿನೀ ।
ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತಾರಾಧ್ಯಾ ದೀನಸನ್ತಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 161 ॥

ದೀಪಾಗ್ರಮಂಗಲಾ ದೀಪ್ತಾ ದೀವ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೇಖಲಾ ।
ದುರತ್ಯಯಾ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖನಿವಾರಿಣೀ ॥ 162 ॥

ದೂರ್ವಾಸತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದೂತೀ ದೂರ್ವಾಪ್ರಿಯಪ್ರಸೂಃ ।
ದೃಷ್ಟಾನ್ತರಹಿತಾ ದೇವಮಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಭಂಜಿನೀ ॥ 163 ॥

ದೈವಿಕಾಗಾರಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ದೋರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾತೀತಮಾನಸಾ ।
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶಿನೀ ದೌತೀ ದೌವಾರಿಕನಿಧಿದ್ವಯೀ ॥ 164 ॥

ದಂಡಿನೀಮನ್ತ್ರಿಣೀಮುಖ್ಯಾ ದಹರಾಕಾಮಧ್ಯಗಾ ।
ದರ್ಭಾರಣ್ಯಕೃತಾವಾಸಾ ದಹ್ರವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 165 ॥

ಧನ್ವನ್ತರೀಡ್ಯಾ ಧನದಾ ಧಾರಾಸಾಹಸ್ರಸೇಚನಾ ।
ಧೇನುಮುದ್ರಾ ಧೇನುಪೂಜ್ಯಾ ಧೈರ್ಯಾ ಧೌಮ್ಯನುತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 166 ॥

ನಮಿತಾ ನಗರಾವಾಸಾ ನಟೀ ನಲಿನಪಾದುಕಾ ।
ನಕುಲೀ ನಾಭಿನಾಲಾಗ್ರಾ ನಾಭಾವಷ್ಟದಲಾಬ್ಜಿನೀ ॥ 167 ॥

ನಾರಿಕೇಲಾಮೃತಪ್ರೀತಾ ನಾರೀಸಮ್ಮೋಹನಾಕೃತಿಃ ।
ನಿಗಮಾಶ್ವರಥಾರೂಢಾ ನೀಲಲೋಹಿತನಾಯಿಕಾ ॥ 168 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರಿಯಾ ನೀಲಾ ನೀಲಾಮ್ಬಾ ನೀಪವಾಟಿಕಾ ।
ನುತಕಲ್ಯಾಣವರದಾ ನೂತನಾ ನೃಪಪೂಜಿತಾ ॥ 169 ॥

ನೃಹರಿಸ್ತುತಹೃತ್ಪೂರ್ಣಾ ನೃತ್ತೇಶೀ ನೃತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ನೈಗಮಜ್ಞಾನಸಂಸೇವ್ಯಾ ನೈಗಮಜ್ಞಾನದುರ್ಲಭಾ ॥ 170 ॥

ನೌಕಾರೂಢೇಶ ವಾಮೋರುವೀಕ್ಷಿತಸ್ಥಿರಸುನ್ದರೀ ।
ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾ ನನ್ದಿಕೇಶವಿನುತಾ ನನ್ದನಾನನಾ ॥ 171 ॥

ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಜಾ ನಮ್ಯಾ ನನ್ದಿತಾಶೇಷಭೂಪುರಾ ।
ನರ್ಮದಾ ಪರಮಾದ್ವೈತಭಾವಿತಾ ಪರಿಪನ್ಥಿನೀ ॥ 172 ॥

ಪರಾ ಪರೀತದಿವ್ಯೌಘಾ ಪರಶಮ್ಭುಪುರನ್ಧ್ರಿಕಾ ।
ಪಥ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀ ಪತಂಜಲಿಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 173 ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಾ ಪರಮಾ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನೀ ।
ಪಯಸ್ವಿನೀ ಪರೇಶಾನಾ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ ॥ 174 ॥

ಪರಾರ್ಧಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪಾತಂಜಲಾಖ್ಯಕಲ್ಪೋಕ್ತಶಿವಾವರಣಸಂಯುತಾ ॥ 175 ॥

ಪಾಶಕೋದಂಡಸುಮಭೃತ್ ಪಾರಿಪಾರ್ಶ್ವಕಸನ್ನುತಾ ।
ಪಿಂಛಾ(ಂಜಾ)ವಿಲೇಪಸುಮುಖಾ ಪಿತೃತುಲ್ಯಾ ಪಿನಾಕಿನೀ ॥ 176 ॥

ಪೀತಚನ್ದನಸೌಗನ್ಧಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಸಹೋದ್ಭವಾ ।
ಪುಂಡರೀಕಪುರೀಮಧ್ಯವರ್ತಿನೀ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 177 ॥

ಪೂರಯನ್ತೀ ಪೂರ್ಯಮಾಣಾ ಪೂರ್ಣಾಭಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾನ್ತರಾ ।
ಪೃಚ್ಛಾಮಾತ್ರಾತಿಶುಭದಾ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಶಾಸಿನೀ ॥ 178 ॥

ಪೃತನಾ ಪೇಶಲಾ ಪೇರುಮಂಡಲಾ ಪೈತ್ರರಕ್ಷಕೀ ।
ಪೌಷೀ ಪೌಂಡ್ರೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ ಪಂಚಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮನುಃ ॥ 179 ॥

ಪಂಚಮೀತಿಥಿಸಮ್ಭಾವ್ಯಾ ಪಂಚಕೋಶಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾ ।
ಫಣಾಧಿಪಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 180 ॥

ಬಕಪುಷ್ಪಕೃತೋತ್ತಂಸಾ ಬಗಲಾ ಬಲಿನೀ ಬಲಾ ।
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಭಾಸಾ ಬಾಲಾ ಬಾಲವಿನೋದಿನೀ ॥ 181 ॥

ಬಿನ್ದುಚಕ್ರಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾ ಬಿಲ್ವಭೂಷಿತಮೂರ್ಧಜಾ ।
ಬೀಜಾಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಾ ಬೀಭತ್ಸಾವಹದೃಕ್ತ್ರಯೀ ॥ 182 ॥

ಬುಭುಕ್ಷಾವರ್ಜಿತಾ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಬುಧವರ್ಷಕಾ ।
ಬೃಹತೀ ಬೃಹದಾರಣ್ಯನುತಾ ವೃಹಸ್ಪತೀಡಿತಾ ॥ 183 ॥

ಬೇರಾಖ್ಯಾ ಬೈನ್ದವಾಕಾರ ವೈರಿಂಚಸುಷಿರಾನ್ತರಾ ।
ಬೋದ್ಧ್ರೀ ಬೋಧಾಯನಾ ಬೌದ್ಧದರ್ಶನಾ ಬನ್ಧಮೋಚನೀ ॥ 184 ॥

ಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭಾರತೀಭಾ ಭಿಷಗ್ವರಾ ।
ಭಿತ್ತಿಕಾ ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾಂಗಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನಸಹಾನುಗಾ ॥ 185 ॥

ಭೀಷಣಾ ಭೀತಿರಹಿತಾ ಭುವನತ್ರಯಶಂಕರಾ ।
ಭೂತಘ್ನೀ ಭೂತದಮನೀ ಭೂತೇಶಾಲಿಂಗನೋತ್ಸುಕಾ ॥ 186 ॥

ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಭೃಗ್ವಂಗಿರಮುನಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞಾ ಭೈರವಪ್ರೀತಿದಾಯಿನೀ ॥ 187 ॥

ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗಶಮನೀ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಭೌಮಪೂಜ್ಯಾ ಭಂಡಹನ್ತ್ರೀ ಭಗ್ನದಕ್ಷಕ್ರತುಪ್ರಿಯಾ ॥ 188 ॥

ಮಕಾರಪಂಚಮೀ ಮಹ್ಯಾ ಮದನೀ ಮಕರಧ್ವಜಾ ।
ಮತ್ಸ್ಯಾಕ್ಷೀ ಮಧುರಾವಾಸಾ ಮನ್ವಶ್ರಹೃದಯಾಶ್ರಯಾ ॥ 189 ॥

ಮಾರ್ತಾಂಡವಿನುತಾ ಮಾಣಿಭದ್ರೇಡ್ಯಾ ಮಾಧವಾರ್ಚಿತಾ ।
ಮಾಯಾ ಮಾರಪ್ರಿಯಾ ಮಾರಸಖೀಡ್ಯಾ ಮಾಧುರೀಮನಾಃ ॥ 190 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಾಹಿಷಘ್ನೀ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಪ್ರಣಾಶಿನೀ ।
ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಮೀನಸಂಸೃಷ್ಟಾ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಲೋಚನಾ ॥ 191 ॥

ಮುಗ್ಧಾಂಗೀ ಮುನಿವೃನ್ದಾರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಮೂಲವಿಗ್ರಹಾ ।
ಮೂಷಿಕಾರೂಢಜನನೀ ಮೂಢಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾ ॥ 192 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸತೀ ಮೃಗ್ಯಾ ಮೃಗಾಲೇಪನಲೋಲುಪಾ ।
ಮೇಧಾಪ್ರದಾ ಮೇಖಲಾಢ್ಯಾ ಮೇಘವಾಹನಸೇವಿತಾ ॥ 193 ॥

ಮೇನಾತ್ಮಜಾ ಮೈಥಿಲೀಶಕೃತಾರ್ಚನಪದಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಮೈತ್ರೀ ಮೈನಾಕಭಗಿನೀ ಮೋಹಜಾಲಪ್ರಣಾಶಿನೀ ॥ 194 ॥

ಮೋದಪ್ರದಾ ಮೌಲಿಗೇನ್ದುಕಲಾಧರಕಿರೀಟಭಾಕ್ ।
ಮೌಹೂರ್ತಲಗ್ನವರದಾ ಮಂಜೀರಾ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ ॥ 195 ॥

ಮರ್ಮಜ್ಞಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಯಮುನಾ ಯಜ್ಞಸಮ್ಭವಾ ।
ಯಾತನಾರಹಿತಾ ಯಾನಾ ಯಾಮಿನೀಪೂಜಕೇಷ್ಟದಾ ॥ 196 ॥

ಯುಕ್ತಾ ಯೂಪಾ ಯೂಥಿಕಾರ್ಚ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಯೋಗೇಶಯೋಗದಾ ।
(ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಾನ್ತರಾ)
ರಥಿನೀ ರಜನೀ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ರಕ್ಷಿತಭೂರುಹಾ ॥ 197 ॥

ರಮಾ ರಸಕ್ರಿಯಾ ರಶ್ಮಿಮಾಲಾಸನ್ನುತವೈಭವಾ ।
ರಕ್ತಾ ರಸಾ ರತೀ ರಥ್ಯಾ ರಣನ್ಮಂಜೀರನೂಪುರಾ ॥ 198 ॥

ರಕ್ಷಾ ರವಿಧ್ವಜಾರಾಧ್ಯಾ ರಮಣೀ ರವಿಲೋಚನಾ ।
ರಸಜ್ಞಾ ರಸಿಕಾ ರಕ್ತದನ್ತಾ ರಕ್ಷಣಲಮ್ಪಟಾ ॥ 199 ॥

ರಕ್ಷೋಘ್ನಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ರಕ್ತಾಂಗಾಪಾಂಗಲೋಚನಾ ।
ರತ್ನದ್ವೀಪವನಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ರಜನೀಶಕಲಾಧರಾ ॥ 200 ॥

ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರನಿಲಯಾ ರಣಮಧ್ಯಾ ರಮಾರ್ಥದಾ ।
ರಜನೀಮುಖಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ರತ್ನಸಾನುಸ್ಥಿತಾ ರಯಿಃ ॥ 201 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗನಾಯಿಕಾ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Yoganayika or Raja Rajeshvari:

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top