Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranama / 1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

29 Views

Shri Shriyoganayika or Rajarajeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஶ்ரீயோக³நாயிகா அத²வா ராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ராகாராதி³ரகாராந்தாத்³யாக்ஷரக⁴டிதம் ।

ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜரக்ஷகீ ராஜநர்தகீ ।
ராஜவித்³யா ராஜபூஜ்யா ராஜகோஶஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ॥ 1 ॥

ராஜஹம்ஸதிரஸ்காரிக³மநா ராஜலோசநா ।
ராஜ்ஞாம் கு³ருவராராத்⁴யா ராஜயுக்தநடாங்க³நா ॥ 2 ॥

ராஜக³ர்பா⁴ ராஜகந்த³கத³லீஸக்தமாநஸா ।
ராஜ்ஞாம் கவிகுலாக்²யாதா ராஜரோக³நிவாரிணீ ॥ 3 ॥

ராஜௌஷதி⁴ஸுஸம்பந்நா ராஜநீதிவிஶாரதா³ ।
ராஜ்ஞாம் ஸபா⁴லங்க்ருʼதாங்கீ³ ராஜலக்ஷணஸம்யுதா ॥ 4 ॥

ராஜத்³ப³லா ராஜவல்லீ ராஜத்தில்வவநாதி⁴பா ।
ராஜஸத்³கு³ணநிர்தி³ஷ்டா ராஜமார்க³ரதோ²த்ஸவா ॥ 5 ॥

ராஜசக்ராங்கிதகரா ராஜாம்ஶா ராஜஶாஸநா ।
ராஜத்க்ருʼபா ராஜலக்ஷ்மீ: ராஜத்கஞ்சுகதா⁴ரிணீ ॥ 6 ॥

ராஜாஹங்காரஶமநா ராஜகார்யது⁴ரந்த⁴ரா ।
ராஜாஜ்ஞா ராஜமாதங்கீ³ ராஜயந்த்ரக்ருʼதார்சநா ॥ 7 ॥

ராஜக்ரீடா³ ராஜவேஶ்மப்ரவேஶிதநிஜாஶ்ரிதா ।
ராஜமந்தி³ரவாஸ்தவ்யா ராஜஸ்த்ரீ ராஜஜாக³ரா ॥ 8 ॥

ராஜஶாபவிநிர்முக்தா ராஜஶ்ரீ ராஜமந்த்ரிணீ ।
ராஜபுத்ரீ ராஜமைத்ரீ ராஜாந்த:புரவாஸிநீ ॥ 9 ॥

ராஜபாபவிநிர்முக்தா ராஜர்ஷிபரிஸேவிதா ।
ராஜோத்தமம்ருʼகா³ரூடா⁴ ராஜ்ஞஸ்தேஜ:ப்ரதா³யிநீ ॥ 10 ॥

ராஜார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜா ராஜாலங்காரவேஷ்டிதா ।
ராஜஸூயஸமாராத்⁴யா ராஜஸாஹஸ்ரஸேவிதா ॥ 11 ॥

ராஜஸந்தாபஶமநீ ராஜஶப்³த³பராயணா ।
ராஜார்ஹமணிபூ⁴ஷாட்⁴யா ராஜச்ச்²ருʼங்கா³ரநாயிகா ॥ 12 ॥

ராஜத்³ருமூலஸம்ராஜத்³விக்⁴நேஶவரதா³யிநீ ।
ராஜபர்வதகௌமாரீ ராஜஶௌர்யப்ரதா³யிநீ ॥ 13 ॥

ராஜாப்⁴யந்த:ஸமாராத்⁴யா ராஜமௌலிமநஸ்விநீ ।
ராஜமாதா ராஜமாஷப்ரியார்சிதபதா³ம்பு³ஜா ॥ 14 ॥

ராஜாரிமர்தி³நீ ராஜ்ஞீ ராஜத்கல்ஹாரஹஸ்தகா ।
ராமசந்த்³ரஸமாராத்⁴யா ராமா ராஜீவலோசநா ॥ 15 ॥

ராவணேஶஸமாராத்⁴யா ராகாசந்த்³ரஸமாநநா ।
ராத்ரிஸூக்தஜபப்ரீதா ராக³த்³வேஷவிவர்ஜிதா ॥ 16 ॥

ரிங்க²ந்நூபுரபாதா³ப்³ஜா ரிட்யாதி³பரிஸேவிதா ।
ரிபுஸங்க⁴குலத்⁴வாந்தா ரிக³மஸ்வரபூ⁴ஷிதா ॥ 17 ॥

ருக்மிணீஶஸஹோத்³பூ⁴தா ருத்³ராணீ ருருபை⁴ரவீ ।
ருக்³க⁴ந்த்ரீ ருத்³ரகோபாக்³நிஶமநீ ருத்³ரஸம்ஸ்துதா ॥ 18 ॥

ருஷாநிவாரிணீ ரூபலாவண்யாம்பு³தி⁴சந்த்³ரிகா ।
ரூப்யாஸநப்ரியா ரூடா⁴ ரூப்யசந்த்³ரஶிகா²மணி: ॥ 19 ॥

ரேப²வர்ணக³லா ரேவாநதீ³தீரவிஹாரிணீ ।
ரேணுகா ரேணுகாராத்⁴யா ரேவோர்த்⁴வக்ருʼதசக்ரிணீ ॥ 20 ॥

ரேணுகேயாக்²யகல்போக்தயஜநப்ரீதமாநஸா ।
ரோமலம்பி³தவித்⁴யண்டா³ ரோமந்த²முநிஸேவிதா ॥ 21 ॥

ரோமாவலிஸுலாவண்யமத்⁴யபா⁴க³ஸுஶோபி⁴தா ।
ரோசநாக³ருகஸ்தூரீசந்த³நஶ்ரீவிலேபிதா ॥ 22 ॥

ரோஹிணீஶக்ருʼதோத்தம்ஸா ரோஹிணீபித்ருʼவந்தி³தா ।
ரோஹிதாஶ்வஸுஸம்பூ⁴தா ரௌஹிணேயாநுஜார்சிதா ॥ 23 ॥

ரௌப்யஸிம்ஹாஸநாரூட⁴சாக்ஷுஷ்மந்மந்த்ரவிக்³ரஹா ।
ரௌத்³ரமந்த்ராபி⁴ஷிக்தாங்கீ³ ரௌத்³ரமத்⁴யஸமீடி³தா ॥ 24 ॥

ரௌரவாந்தகரீ ரௌச்யபத்ரபுஷ்பக்ருʼதார்சநா ।
ரங்க³லாஸ்யக்ருʼதாலோலா ரங்க³வல்ல்யாத்³யலங்க்ருʼதா ॥ 25 ॥

ரஞ்ஜகஶ்ரீஸபா⁴மத்⁴யகா³யகாந்தரவாஸிநீ ।
லலிதா லட்³டு³கப்ரீதமாநஸஸ்கந்த³ஜந்மபூ:⁴ ॥ 26 ॥

லகாரத்ரயயுக்தஶ்ரீவித்³யாமந்த்ரகத³ம்ப³கா ।
லக்ஷணா லக்ஷணாராத்⁴யா லக்ஷபி³ல்வார்சநப்ரியா ॥ 27 ॥

லஜ்ஜாஶீலா லக்ஷணஜ்ஞா லகுசாந்நக்ருʼதாத³ரா ।
லலாடநயநார்தா⁴ங்கீ³ லவங்க³த்வக்ஸுக³ந்த⁴வாக் ॥ 28 ॥

லாஜஹோமப்ரியா லாக்ஷாக்³ருʼஹே கௌந்தேயஸேவிதா ।
லாங்க³லீ லாலநா லாலா லாலிகா லிங்க³பீட²கா³ ॥ 29 ॥

லிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிஜ்ஞா லிபிந்யஸ்த த்ரிணேத்ரப்⁴ருʼத் ।
லுங்கா³ப²லஸமாஸக்தா லுலாயாஸுரகா⁴துகீ ॥ 30 ॥

லூதிகாபதிஸம்பூஜ்யா லூதாவிஸ்போ²டநாஶிநீ ।
ல்ருʼல்ரூʼவர்ணஸ்வரூபாட்⁴யா லேகி²நீ லேக²கப்ரியா ॥ 31 ॥

லேஹ்யசோஷ்யபேயகா²த்³யப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யாதி³மப்ரியா ।
லேபிதஶ்ரீசந்த³நாங்கீ³ லைங்க³மார்க³ப்ரபூஜிஜதா ॥ 32 ॥

லோலம்பி³ரத்நஹாராங்கீ³ லோலாக்ஷீ லோகவந்தி³தா ।
லோபாமுத்³ரார்சிதபதா³ லோபாமுத்³ராபதீடி³தா ॥ 33 ॥

லோப⁴காமக்ரோத⁴மோஹமத³மாத்ஸர்யவாரிதா ।
லோஹஜப்ரதிமாயந்த்ரவாஸிநீ லோகரஞ்ஜிநீ ॥ 34 ॥

லோகவேத்³யா லோலடோ³லாஸ்தி²தஶம்பு⁴விஹாரிணீ ।
லோலஜிஹ்வாபரீதாங்கீ³ லோகஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 35 ॥

லௌகிகீஜ்யாவிதூ³ரஸ்தா² லங்கேஶாநஸுபூஜிதா ।
லம்படா லம்பி³மாலாபி⁴நந்தி³தா லவலீத⁴ரா ॥ 36 ॥

வக்ரதுண்ட³ப்ரியா வஜ்ரா வதூ⁴டீ வநவாஸிநீ ।
வதூ⁴ர்வசநஸந்துஷ்டா வத்ஸலா வடுபை⁴ரவீ ॥ 37 ॥

வடமூலநிவாஸார்தா⁴ வரவீராங்க³நாவ்ருʼதா ।
வநிதா வர்த⁴நீ வர்ஷ்யா வராலீராக³லோலுபா ॥ 38 ॥

வலயீக்ருʼதமாஹேஶகரஸௌவர்ணகந்த⁴ரா ।
வராங்கீ³ வஸுதா⁴ வப்ரகேலிநீ வணிஜா(ஜாம்)வரா ॥ 39 ॥

வபுராயிதஶ்ரீசக்ரா வரதா³ வரவர்ணிநீ ।
வராஹவத³நாராத்⁴யா வர்ணபஞ்சத³ஶாத்மிகா ॥ 40 ॥

வஸிஷ்டா²ர்ச்யா வல்கலாந்தர்ஹிதரம்யஸ்தநத்³வயீ ।
வஶிநீ வல்லகீ வர்ணா வர்ஷாகாலப்ரபூஜிதா ॥ 41 ॥

வல்லீ வஸுத³லப்ராந்தவ்ருʼத்தகட்யாஶ்ரிதாத³ரா ।
வர்கா³ வரவ்ருʼஷாரூடா⁴ வஷண்மந்த்ரஸுஸம்ஜ்ஞகா ॥ 42 ॥

வலயாகாரவைடூ³ர்யவரகங்கணபூ⁴ஷணா ।
வஜ்ராஞ்சிதஶிரோபூ⁴ஷா வஜ்ரமாங்க³ல்யபூ⁴ஷிதா ॥ 43 ॥

வாக்³வாதி³நீ வாமகேஶீ வாசஸ்பதிவரப்ரதா³ ।
வாதி³நீ வாக³தி⁴ஷ்டா²த்ரீ வாருணீ வாயுஸேவிதா ॥ 44 ॥

வாத்ஸ்யாயநஸுதந்த்ரோக்தா வாணீ வாக்யபதா³ர்த²ஜா ।
வாத்³யகோ⁴ஷப்ரியா வாத்³யவ்ருʼந்தா³ரம்ப⁴நடோத்ஸுகா ॥ 45 ॥

வாபீகூபஸமீபஸ்தா² வார்தாலீ வாமலோசநா ।
வாஸ்தோஷ்பதீட்³யா வாமாங்க்⁴ரித்⁴ருʼதநூபுரஶோபி⁴தா ॥ 46 ॥

வாமா வாராணஸீக்ஷேத்ரா வாட³வேயவரப்ரதா³ ।
வாமாங்கா³ வாஞ்சி²தப²லதா³த்ரீ வாசாலக²ண்டி³தா ॥ 47 ॥

வாச்யவாசகவாக்யார்தா² வாமநா வாஜிவாஹநா ।
வாஸுகீகண்ட²பூ⁴ஷாட்⁴யவாமதே³வப்ரியாங்க³நா ॥ 48 ॥

விஜயா விமலா விஶ்வா விக்³ரஹா வித்⁴ருʼதாங்குஶா ।
விநோத³வநவாஸ்தவ்யா விப⁴க்தாண்டா³ விதீ⁴டி³தா ॥ 49 ॥

விக்ரமா விஷஜந்துக்⁴நீ விஶ்வாமித்ரவரப்ரதா³ ।
விஶ்வம்ப⁴ரா விஷ்ணுஶக்திர்விஜிஜ்ஞாஸாவிசக்ஷணா ॥ 50 ॥

விடங்கத்யாக³ராஜேந்த்³ரபீட²ஸம்ஸ்தா² விதீ⁴டி³தா ।
விதி³தா விஶ்வஜநநீ விஸ்தாரிதசமூப³லா ॥ 51 ॥

வித்³யாவிநயஸம்பந்நா வித்³யாத்³வாத³ஶநாயிகா ।
விபா⁴கராத்யர்பு³தா³பா⁴ விதா⁴த்ரீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 52 ॥

விரூபாக்ஷஸகீ² விஶ்வநாத²வாமோருஸம்ஸ்தி²தா ।
விஶல்யா விஶிகா² விக்⁴நா விப்ரரூபா விஹாரிணீ ॥ 53 ॥

விநாயககு³ஹக்ரீடா³ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ ।
விபுலா விஶ்வரூபாக்²யா விஷக்⁴நீ விஶ்வபா⁴மிநீ ॥ 54 ॥

விஶோகா விரஜா விப்ரா வித்³யுல்லேகே²வ பா⁴ஸுரா ।
விபரீதரதிப்ரீதபதிர்விஜயஸம்யுதா ॥ 55 ॥

விரிஞ்சிவிஷ்ணுவநிதாத்⁴ருʼதசாமரஸேவிதா ।
வீரபாநப்ரியா வீரா வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 56 ॥

வீரமார்தண்ட³வரதா³ வீரபா³ஹுப்ரியங்கரீ ।
வீராஷ்டாஷ்டகபரீதா வீரஶூரஜநப்ரியா ॥ 57 ॥

வீஜிதஶ்ரீசாமரத்⁴ருʼல்லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா ।
வீரலக்ஷ்மீர்வீதிஹோத்ரநிடிலா வீரப⁴த்³ரகா ॥ 58 ॥

வ்ருʼக்ஷராஜஸுமூலஸ்தா² வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜலாஞ்ச²நா ।
வ்ருʼஷாகபாயீ வ்ருʼத்தஜ்ஞா வ்ருʼத்³தா⁴ வ்ருʼத்தாந்தநாயிகா ॥ 59 ॥

வ்ருʼவ்ரூʼவர்ணாங்க³விந்யாஸா வேணீக்ருʼதஶிரோருஹா ।
வேதி³கா வேத³விநுதா வேதண்ட³க்ருʼதவாஹநா ॥ 60 ॥

வேத³மாதா வேக³ஹந்த்ரீ வேதஸீக்³ருʼஹமத்⁴யகா³ ।
வேதாலநடநப்ரீதா வேங்கடாத்³ரிநிவாஸிநீ ॥ 61 ॥

வேணுவீணாம்ருʼத³ங்கா³தி³ வாத்³யகோ⁴ஷவிஶாரதா³ ।
வேஷிணீ வைநதேயாநுகம்பிநீ வைரிநாஶிநீ ॥ 62 ॥

வைநாயகீ வைத்³யமாதா வைஷ்ணவீ வைணிகஸ்வநா ।
வைஜயந்தீஷ்டவரதா³ வைகுண்ட²வரஸோத³ரீ ॥ 63 ॥

வைஶாக²பூஜிதா வைஶ்யா வைதே³ஹீ வைத்³யஶாஸிநீ ।
வைகுண்டா² வைஜயந்தீட்³யா வையாக்⁴ரமுநிஸேவிதா ॥ 64 ॥

வைஹாயஸீநடீராஸா வௌஷட்ஶ்ரௌஷட்ஸ்வரூபிணீ ।
வந்தி³தா வங்க³தே³ஶஸ்தா² வம்ஶகா³நவிநோதி³நீ ॥ 65 ॥

வம்ர்யாதி³ரக்ஷிகா வங்க்ரிர்வந்தா³ருஜநவத்ஸலா ।
வந்தி³தாகி²லலோகஶ்ரீ: வக்ஷ:ஸ்த²லமநோஹரா ॥ 66 ॥

ஶர்வாணீ ஶரபா⁴காரா ஶப்தஜந்மாநுராகி³ணீ ।
ஶக்வரீ ஶமிதாகௌ⁴கா⁴ ஶக்தா ஶதகரார்சிதா ॥ 67 ॥

ஶசீ ஶராவதீ ஶக்ரஸேவ்யா ஶயிதஸுந்த³ரீ ।
ஶரப்⁴ருʼச்ச²ப³ரீ ஶக்திமோஹிநீ ஶணபுஷ்பிகா ॥ 68 ॥

ஶகுந்தாக்ஷீ ஶகாராக்²யா ஶதஸாஹஸ்ரபுஜிதா ।
ஶப்³த³மாதா ஶதாவ்ருʼத்திபூஜிதா ஶத்ருநாஶிநீ ॥ 69 ॥

ஶதாநந்தா³ ஶதமுகீ² ஶமீபி³ல்வப்ரியா ஶஶீ ।
ஶநகை: பத³விந்யஸ்தப்ரத³க்ஷிணநதிப்ரியா ॥ 70 ॥

ஶாதகும்பா⁴பி⁴ஷிக்தாங்கீ³ ஶாதகும்ப⁴ஸ்தநத்³வயீ ।
ஶாதாதபமுநீந்த்³ரேட்³யா ஶாலவ்ருʼக்ஷக்ருʼதாலயா ॥ 71 ॥

ஶாஸகா ஶாக்வரப்ரீதா ஶாலா ஶாகம்ப⁴ரீநுதா ।
ஶார்ங்க³பாணிப³லா ஶாஸ்த்ருʼஜநநீ ஶாரதா³ம்பி³கா ॥ 72 ॥

ஶாபமுக்தமநுப்ரீதா ஶாப³ரீவேஷதா⁴ரிணீ ।
ஶாம்ப⁴வீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶாஸநாதீ⁴நவல்லபா⁴ ॥ 73 ॥

ஶாஸ்த்ரதத்த்வார்த²நிலயா ஶாலிவாஹநவந்தி³தா ।
ஶார்தூ³லசர்மவாஸ்தவ்யா ஶாந்திபௌஷ்டிகநாயிகா ॥ 74 ॥

ஶாந்திதா³ ஶாலிதா³ ஶாபமோசிநீ ஶாட³வப்ரியா ।
ஶாரிகா ஶுகஹஸ்தோர்த்⁴வா ஶாகா²நேகாந்தரஶ்ருதா ॥ 75 ॥

ஶாகலாதி³மருʼக்ஶாகா²மந்த்ரகீர்திதவைப⁴வா ।
ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிக²ண்டி³மஹிஷீ ஶிவா ॥ 76 ॥

ஶிவாரம்பா⁴ ஶிவாத்³வைதா ஶிவஸாயுஜ்யதா³யிநீ ।
ஶிவஸங்கல்பமந்த்ரேட்³யா ஶிவேந ஸஹ மோதி³தா ॥ 77 ॥

ஶிரீஷபுஷ்பஸங்காஶா ஶிதிகண்ட²குடும்பி³நீ ।
ஶிவமார்க³விதா³ம் ஶ்ரேஷ்டா² ஶிவகாமேஶஸுந்த³ரீ ॥ 78 ॥

ஶிவநாட்யபரீதாங்கீ³ ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யிநீ ।
ஶிவந்ருʼத்தஸதா³லோகமாநஸா ஶிவஸாக்ஷிணீ ॥ 79 ॥

ஶிவகாமாக்²யகோஷ்ட²ஸ்தா² ஶிஶுதா³ ஶிஶுரக்ஷகீ ।
ஶிவாக³மைகரஸிகா ஶிக்ஷிதாஸுரகந்யகா ॥ 80 ॥

ஶில்பிஶாலாக்ருʼதாவாஸா ஶிகி²வாஹா ஶிலாமயீ ।
ஶிம்ஶபாவ்ருʼக்ஷப²லவத்³பி⁴ந்நாநேகாரிமஸ்தகா ॥ 81 ॥

ஶிர:ஸ்தி²தேந்து³சக்ராங்கா ஶிதிகும்ப⁴ஸுமப்ரியா ।
ஶிஞ்ஜந்நூபுரபூ⁴ஷாத்தக்ருʼதமந்மத²பே⁴ரிகா ॥ 82 ॥

ஶிவேஷ்டா ஶிபி³காரூடா⁴ ஶிவாராவாப⁴யங்கரீ ।
ஶிரோர்த்⁴வநிலயாஸீநா ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ ॥ 83 ॥

ஶிவாஸநஸமாவிஷ்டா ஶிவார்ச்யா ஶிவவல்லபா⁴ ।
ஶிவத³ர்ஶநஸந்துஷ்டா ஶிவமந்த்ரஜபப்ரியா ॥ 84 ॥

ஶிவதூ³தீ ஶிவாநந்யா ஶிவாஸநஸமந்விதா ।
ஶிஷ்யாசரிதஶைலேஶா ஶிவகா³நவிகா³யிநீ ॥ 85 ॥

ஶிவஶைலக்ருʼதாவாஸா ஶிவாம்பா³ ஶிவகோமலா ।
ஶிவக³ங்கா³ஸரஸ்தீரப்ரத்யங்மந்தி³ரவாஸிநீ ॥ 86 ॥

ஶிவாக்ஷராரம்ப⁴பஞ்சத³ஶாக்ஷரமநுப்ரியா ।
ஶிகா²தே³வீ ஶிவாபி⁴ந்நா ஶிவதத்த்வவிமர்ஶிநீ ॥ 87 ॥

ஶிவாலோகநஸந்துஷ்டா ஶிவார்தா⁴ங்க³ஸுகோமலா ।
ஶிவராத்ரிதி³நாராத்⁴யா ஶிவஸ்ய ஹ்ருʼத³யங்க³மா ॥ 88 ॥

ஶிவரூபா ஶிவபரா ஶிவவாக்யார்த²போ³தி⁴நீ ।
ஶிவார்சநரதா ஶில்பலக்ஷணா ஶில்பிஸேவிதா ॥ 89 ॥

ஶிவாக³மரஹஸ்யோக்த்யா ஶிவோஹம்பா⁴விதாந்தரா ।
ஶிம்பீ³ஜஶ்ரவணாநந்தா³ ஶிமந்தர்நாமமந்த்ரராட் ॥ 90 ॥

ஶீகாரா ஶீதலா ஶீலா ஶீதபங்கஜமத்⁴யகா³ ।
ஶீதபீ⁴ரு: ஶீக்⁴ரக³ந்த்ரீ ஶீர்ஷகா ஶீகரப்ரபா⁴ ॥ 91 ॥

ஶீதசாமீகராபா⁴ஸா ஶீர்ஷோத்³தூ⁴பிதகுந்தலா ।
ஶீதக³ங்கா³ஜலஸ்நாதா ஶுகா(க்ரா)ராதி⁴தசக்ரகா³ ॥ 92 ॥

ஶுக்ரபூஜ்யா ஶுசி: ஶுப்⁴ரா ஶுக்திமுக்தா ஶுப⁴ப்ரதா³ ।
ஶுச்யந்தரங்கா³ ஶுத்³தா⁴ங்கீ³ ஶுத்³தா⁴ ஶுகீ ஶுசிவ்ரதா ॥ 93 ॥

ஶுத்³தா⁴ந்தா ஶூலிநீ ஶூர்பகர்ணாம்பா³ ஶூரவந்தி³தா ।
ஶூந்யவாதி³முக²ஸ்தம்பா⁴ ஶூரபத்³மாரிஜந்மபூ:⁴ ॥ 94 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா ஶ்ருʼங்கி³ணீ ஶ்ருʼங்க³கோ⁴ஷிணீ ।
ப்⁴ருʼங்கா³பி⁴ஷிக்தஸுஶிரா: ஶ்ருʼங்கீ³ ஶ்ருʼங்க²லதோ³ர்ப⁴டா ॥ 95 ॥

ஶ்ரூʼஶ்ல்ருʼரூபா ஶேஷதல்பபா⁴கி³நீ ஶேக²ரோடு³பா ।
ஶோணஶைலக்ருʼதாவாஸா ஶோகமோஹநிவாரிணீ ॥ 96 ॥

ஶோத⁴நீ ஶோப⁴நா ஶோசிஷ்கேஶதேஜ:ப்ரதா³யிநீ ।
ஶௌரிபூஜ்யா ஶௌர்யவீர்யா ஶௌக்திகேயஸுமாலிகா ॥ 97 ॥

ஶ்ரீஶ்ச ஶ்ரீத⁴நஸம்பந்நா ஶ்ரீகண்ட²ஸ்வகுடும்பி³நீ ।
ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீப²லீ ஶ்ரீலா ஶ்ரீவ்ருʼக்ஷா ஶ்ரீபதீடி³தா ॥ 98 ॥

ஶ்ரீஸம்ஜ்ஞாயுததாம்பூ³லா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத⁴ராஶ்ரயா ।
ஶ்ரீபே³ரப³த்³த⁴மாலாட்⁴யா ஶ்ரீப²லா ஶ்ரீஶிவாங்க³நா ॥ 99 ॥

ஶ்ருதி: ஶ்ருதிபத³ந்யஸ்தா ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வா ।
ஶ்ரூயமாணசதுர்வேதா³ ஶ்ரேணிஹம்ஸநடாங்க்⁴ரிகா ॥ 100 ॥

ஶ்ரேயஸீ ஶ்ரேஷ்டி²த⁴நதா³ ஶ்ரோணாநக்ஷத்ரதே³வதா ।
ஶ்ரோணிபூஜ்யா ஶ்ரோத்ரகாந்தா ஶ்ரோத்ரே ஶ்ரீசக்ரபூ⁴ஷிதா ॥ 101 ॥

ஶ்ரௌஷட்³ரூபா ஶ்ரௌதஸ்மார்தவிஹிதா ஶ்ரௌதகாமிநீ ।
ஶம்ப³ராராதிஸம்பூஜ்யா ஶங்கரீ ஶம்பு⁴மோஹிநீ ॥ 102 ॥

ஷஷ்டீ² ஷடா³நநப்ரீதா ஷட்கர்மநிரதஸ்துதா ।
ஷட்ஶாஸ்த்ரபாரஸந்த³ர்ஶா ஷஷ்ட²ஸ்வரவிபூ⁴ஷிதா ॥ 103 ॥

ஷட்காலபூஜாநிரதா ஷண்ட⁴த்வபரிஹாரிணீ ।
ஷட்³ரஸப்ரீதரஸநா ஷட்³க்³ரந்தி²விநிபே⁴தி³நீ ॥ 104 ॥

ஷட³பி⁴ஜ்ஞமதத்⁴வம்ஸீ ஷட்³ஜஸம்வாதி³வாஹிதா ।
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸம்பூ⁴தா ஷண்ணவத்யுபஶோபி⁴தா ॥ 105 ॥

ஷண்ணவதிதத்த்வநித்யா ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரத்³ருʼக் ।
ஷாண்ட³தே³ஹார்த⁴பா⁴க³ஸ்தா² ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா ॥ 106 ॥

ஷோட³ஶாக்ஷரமந்த்ரார்தா² ஷோட³ஶஸ்வரமாத்ருʼகா ।
ஷோடா⁴விப⁴க்தஷோடா⁴ர்ணா ஷோடா⁴ந்யாஸபராயணா ॥ 107 ॥

ஸகலா ஸச்சிதா³நந்தா³ ஸாத்⁴வீ ஸாரஸ்வதப்ரதா³ ।
ஸாயுஜ்யபத³வீதா³த்ரீ ததா² ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ ॥ 108 ॥

ஸிநீவாலீ ஸிந்து⁴ஸீமா ஸீதா ஸீமந்திநீஸுகா² ।
ஸுநந்தா³ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶாங்கீ³ ஸ்ருʼணிபாஶவிதா⁴ரிணீ ॥ 109 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹாரதிரோதா⁴நாநுக்³ரஹாத்மிகா ।
ஸேவ்யா ஸேவகஸம்ரக்ஷா ஸைம்ஹிகேயக்³ரஹார்சிதா ॥ 110 ॥

ஸோঽஹம்பா⁴வைகஸுலபா⁴ ஸோமஸூர்யாக்³நிமண்ட³நா ।
ஸௌ:காரரூபா ஸௌபா⁴க்³யவர்தி⁴நீ ஸம்விதா³க்ருʼதி: ॥ 111 ॥

ஸம்ஸ்க்ருʼதா ஸம்ஹிதா ஸங்கா⁴ ஸஹஸ்ராரநடாங்க³நா ।
ஹகாரத்³வயஸந்தி³க்³த⁴மத்⁴யகூடமநுப்ரபா⁴ ॥ 112 ॥

ஹயக்³ரீவமுகா²ராத்⁴யா ஹரிர்ஹரபதிவ்ரதா ।
ஹாதி³வித்³யா ஹாஸ்யப⁴ஸ்மீக்ருʼதத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 113 ॥

ஹாடகஶ்ரீஸபா⁴நாதா² ஹிங்காரமந்த்ரசிந்மயீ ।
ஹிரண்மயபு(ப)ராகோஶா ஹிமா ஹீரககங்கணா ॥ 114 ॥

ஹ்ரீங்காரத்ரயஸம்பூர்ணா ஹ்லீங்காரஜபஸௌக்²யதா³ ।
ஹுதாஶநமுகா²ராத்⁴யா ஹுங்காரஹதகில்பி³ஷா ॥ 115 ॥

ஹூம் ப்ருʼச்சா²(ஷ்டா)நேகவிஜ்ஞப்தி: ஹ்ருʼத³யாகாரதாண்ட³வா ।
ஹ்ருʼத்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³கா ஹ்ருʼஹ்ல்ருʼமந்த்ரவர்ணஸ்வரூபிணீ ॥ 116 ॥

ஹேமஸபா⁴மத்⁴யக³தா ஹேமா ஹைமவதீஶ்வரீ ।
ஹையங்க³வீநஹ்ருʼத³யா ஹோரா ஹௌங்காரரூபிணீ ॥ 117 ॥

ஹம்ஸகாந்தா ஹம்ஸமந்த்ரதத்த்வார்தா²தி³மபோ³தி⁴நீ ।
ஹஸ்தபத்³மாலிங்கி³தாம்ரநாதா²ঽத்³பு⁴தஶரீரிணீ ॥ 118 ॥

அந்ருʼதாந்ருʼதஸம்வேத்³யா அபர்ணா சார்ப⁴காঽঽத்மஜா ।
ஆதி³பூ⁴ஸத³நாகாரஜாநுத்³வயவிராஜிதா ॥ 119 ॥

ஆத்மவித்³யா சேக்ஷுசாபவிதா⁴த்ரீந்து³கலாத⁴ரா ।
இந்த்³ராக்ஷீஷ்டார்த²தா³ சேந்த்³ரா சேரம்மத³ஸமப்ரபா⁴ ॥ 120 ॥

ஈகாரசதுரோபேதா சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ ।
உமோக்³ரபை⁴ரவாகாரா ஊர்த்⁴வரேதோவ்ரதாங்க³நா ॥ 121 ॥

ருʼஷிஸ்துதா ருʼதுமதீ ருʼஜுமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ।
ரூʼஜுவாத³நஸந்துஷ்டா ல்ருʼல்ரூʼவர்ணமநுஸ்வநா ॥ 122 ॥

ஏத⁴மாநப்ரபா⁴ சைலா சைகாந்தா சைகபாடலா ।
ஏத்யக்ஷரத்³விதீயாங்ககாதி³வித்³யாஸ்வரூபிணீ ॥ 123 ॥

ஐந்த்³ரா சைஶ்வர்யதா³ சௌஜா ஓங்காரார்த²ப்ரத³ர்ஶிநீ ।
ஔஷதா⁴யித ஸாஹஸ்ரநாமமந்த்ரகத³ம்ப³கா ॥ 124 ॥

அம்பா³ சாம்போ⁴ஜநிலயா சாம்ஶபூ⁴தாந்யதே³வதா ।
அர்ஹணாঽঽஹவநீயாக்³நிமத்⁴யகா³ঽஹமிதீரிதா ॥ 125 ॥

கல்யாணீ கத்ரயாகாரா காஞ்சீபுரநிவாஸிநீ ।
காத்யாயநீ காமகலா காலமேகா⁴ப⁴மூர்த⁴ஜா ॥ 126 ॥

காந்தா காம்யா காமஜாதா காமாக்ஷீ கிங்கிணீயுதா ।
கீநாஶநாயிகா குப்³ஜகந்யகா குங்குமாக்ருʼதி: ॥ 127 ॥

குல்லுகாஸேதுஸம்யுக்தா குரங்க³நயநா குலா ।
கூலங்கஷக்ருʼபாஸிந்து:⁴ கூர்மபீடோ²பரிஸ்தி²தா ॥ 128 ॥

க்ருʼஶாங்கீ³ க்ருʼத்திவஸநா க்லீங்காரீ க்லீம்மநூதி³தா ।
கேஸரா கேலிகாஸாரா கேதகீபுஷ்பபா⁴ஸுரா ॥ 129 ॥

கைலாஸவாஸா கைவல்யபத³ஸஞ்சாரயோகி³நீ ।
கோஶாம்பா³ கோபரஹிதா கோமலா கௌஸ்துபா⁴ந்விதா ॥ 130 ॥

கௌஶிகீ கம்ஸத்³ருʼஷ்டாங்கீ³ கஞ்சுகீ கர்மஸாக்ஷிணீ ।
க்ஷமா க்ஷாந்தி: க்ஷிதீஶார்ச்யா க்ஷீராப்³தி⁴க்ருʼதவாஸிநீ ॥ 131 ॥

க்ஷுரிகாஸ்த்ரா க்ஷேத்ரஸம்ஸ்தா² க்ஷௌமாம்ப³ரஸுஶுப்⁴ரகா³ ।
க²வாஸா க²ண்டி³கா கா²ங்ககோடிகோடிஸமப்ரபா⁴ ॥ 132 ॥

கி²லர்க்ஸூக்தஜபாஸக்தா கே²டக்³ரஹார்சிதாந்தரா ।
க²ண்டி³தா க²ண்ட³பரஶுஸமாஶ்லிஷ்டகலேப³ரா ॥ 133 ॥

க³வ்ய(வய) ஶ்ருʼங்கா³பி⁴ஷிக்தாங்கீ³ க³வாக்ஷீ க³வ்யமஜ்ஜநா ।
க³ணாதி⁴பப்ரஸூர்க³ம்யா கா³யத்ரீ கா³நமாலிகா ॥ 134 ॥

கா³ர்ஹபத்யாக்³நிஸம்பூஜ்யா கி³ரீஶா கி³ரிஜா ச கீ:³ ।
கீ³ர்வாணீவீஜநாநந்தா³ கீ³திஶாஸ்த்ராநுபோ³தி⁴நீ ॥ 135 ॥

கு³க்³கு³லோ(லூ)பேததூ⁴பாட்⁴யா கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸா ।
கூ³ட⁴கோஶாந்தராராத்⁴யா கூ³ட⁴ஶப்³த³விநோதி³நீ ॥ 136 ॥

க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமஸம்பா⁴வ்யா க்³ருʼஹஶ்ரேணீக்ருʼதோத்ஸவா ।
க்³ருʼ க்³ல்ருʼ ஶப்³த³ஸுவிஜ்ஞாத்ரீ கே³யகா³நவிகா³யிநீ ॥ 137 ॥

கை³ரிகாப⁴ரணப்ரீதா கோ³மாதா கோ³பவந்தி³தா ।
கௌ³ரீ கௌ³ரவத்ரைபுண்ட்³ரா க³ங்கா³ க³ந்த⁴ர்வவந்தி³தா ॥ 138 ॥

க³ஹநா க³ஹ்வராகாரத³ஹராந்த:ஸ்தி²தா க⁴டா ।
க⁴டிகா க⁴நஸாராதி³நீராஜநஸமப்ரபா⁴ ॥ 139 ॥

கா⁴ரிபூஜ்யா கு⁴ஸ்ருʼணாபா⁴ கூ⁴ர்ணிதாஶேஷஸைநிகா ।
க்⁴ருʼக்⁴ரூʼக்⁴ல்ருʼ ஸ்வரஸம்பந்நா கோ⁴ரஸம்ஸாரநாஶிநீ ॥ 140 ॥

கோ⁴ஷா கௌ⁴ஷாக்தக²ட்³கா³ஸ்த்ரா க⁴ண்டாமண்ட³லமண்டி³தா ।
ஙகாரா சதுரா சக்ரீ சாமுண்டா³ சாருவீக்ஷணா ॥ 141 ॥

சிந்தாமணிமநுத்⁴யேயா சித்ரா சித்ரார்சிதா சிதி: ।
சிதா³நந்தா³ சித்ரிணீ சிச்சிந்த்யா சித³ம்ப³ரேஶ்வரீ ॥ 142 ॥

சீநபட்டாம்ஶுகாலேபகடிதே³ஶஸமந்விதா ।
சுலுகீக்ருʼதவாராஶிமுநிஸேவிதபாது³கா ॥ 143 ॥

சும்பி³தஸ்கந்த³விக்⁴நேஶபரமேஶப்ரியம்வதா³ ।
சூலிகா சூர்ணிகா சூர்ணகுந்தலா சேடிகாவ்ருʼதா । 144 ॥

சைத்ரீ சைத்ரரதா²ரூடா⁴ சோலபூ⁴பாலவந்தி³தா ।
சோரிதாநேகஹ்ருʼத்பத்³மா சௌக்ஷா சந்த்³ரகலாத⁴ரா ॥ 145 ॥

சர்மக்ருʼஷ்ணம்ருʼகா³தி⁴ஷ்டா² ச²த்ரசாமரஸேவிதா ।
சா²ந்தோ³க்³யோபநிஷத்³கீ³தா சா²தி³தாண்ட³ஸ்வஶாம்ப³ரீ ॥ 146 ॥

சா²ந்த³ஸாநாம் ஸ்வயம்வ்யக்தா சா²யாமார்தாண்ட³ஸேவிதா ।
சா²யாபுத்ரஸமாராத்⁴யா சி²ந்நமஸ்தா வரப்ரதா³ ॥ 147 ॥

ஜயதா³ ஜக³தீகந்தா³ ஜடாத⁴ரத்⁴ருʼதா ஜயா ।
ஜாஹ்நவீ ஜாதவேதா³க்²யா ஜாபகேஷ்டஹிதப்ரதா³ ॥ 148 ॥

ஜாலந்த⁴ராஸநாஸீநா ஜிகீ³ஷா ஜிதஸர்வபூ:⁴ ।
ஜிஷ்ணுர்ஜிஹ்வாக்³ரநிலயா ஜீவநீ ஜீவகேஷ்டதா³ ॥ 149 ॥

ஜுகு³ப்ஸாட்⁴யா ஜூதிர்ஜூ(ஜூ)ர்ணா ஜ்ருʼம்ப⁴காஸுரஸூதி³நீ ।
ஜைத்ரீ ஜைவாத்ருʼகோத்தம்ஸா ஜோடிம்(ஷம்)கா³ ஜோஷதா³யிநீ ॥ 150 ॥

ஜ²ஞ்ஜா²நிலமஹாவேகா³ ஜ²ஷா ஜ²ர்ஜ²ரகோ⁴ஷிணீ ।
ஜி²ண்டீஸுமபரப்ரேம்ணா( ப்ரீதா) ஜி²ல்லிகாகேலிலாலிதா ॥ 151 ॥

டங்கஹஸ்தா டங்கிதஜ்யா டிட்டரீவாத்³யஸுப்ரியா ।
டிட்டிபா⁴ஸநஹ்ருʼத்ஸம்ஸ்தா² ட²வர்க³சதுராநநா ॥ 152 ॥

ட³மட்³ட³மருவாத்³யூர்த்⁴வா ணகாராக்ஷரரூபிணீ ।
தத்த்வஜ்ஞா தருணீ ஸேவ்யா தப்தஜாம்பூ³நத³ப்ரபா⁴ ॥ 153 ॥

தத்த்வபுஸ்தோல்லஸத்பாணி: தபநோடு³பலோசநா ।
தார்தீயபூ⁴புராத்மஸ்வபாது³கா தாபஸேடி³தா ॥ 154 ॥

திலகாயிதஸர்வேஶநிடிலேக்ஷணஶோப⁴நா ।
திதி²ஸ்தில்லவநாந்த:ஸ்தா² தீக்ஷ்ணா தீர்தா²ந்தலிங்க³யுக் ॥ 155 ॥

துளஸீ துரகா³ரூடா⁴ தூலிநீ தூர்யவாதி³நீ ।
த்ருʼப்தா த்ருʼணீக்ருʼதாராதிஸேநாஸங்க⁴மஹாப⁴டா ॥ 156 ॥

தேஜிநீவநமாயூரீ தைலாத்³யைரபி⁴ஷேசிதா ।
தோரணாங்கிதநக்ஷத்ரா தோடகீவ்ருʼத்தஸந்நுதா ॥ 157 ॥

தௌணீரபுஷ்பவிஶிகா² தௌர்யத்ரிகஸமந்விதா ।
தந்த்ரிணீ தர்கஶாஸ்த்ரஜ்ஞா தர்கவார்தாவிதூ³ரகா³ ॥ 158 ॥

தர்ஜந்யங்கு³ஷ்ட²ஸம்லக்³நமுத்³ராஞ்சிதகராப்³ஜிகா ।
த²காரிணீ தா²ம் தீ²ம் தோ²ம் தை²ம் க்ருʼதலாஸ்யஸமர்த²கா ॥ 159 ॥

த³ஶாஶ்வரத²ஸம்ரூடா⁴ த³க்ஷிணாமூர்திஸம்யுகா³ ।
த³ஶபா³ஹுப்ரியா த³ஹ்ரா த³ஶாஶாஶாஸநேடி³தா ॥ 160 ॥

தா³ரகா தா³ருகாரண்யவாஸிநீ தி³க்³விலாஸிநீ ।
தீ³க்ஷிதா தீ³க்ஷிதாராத்⁴யா தீ³நஸந்தாபநாஶிநீ ॥ 161 ॥

தீ³பாக்³ரமங்க³ளா தீ³ப்தா தீ³வ்யத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மேக²லா ।
து³ரத்யயா து³ராராத்⁴யா து³ர்கா³ து:³க²நிவாரிணீ ॥ 162 ॥

தூ³ர்வாஸதாபஸாராத்⁴யா தூ³தீ தூ³ர்வாப்ரியப்ரஸூ: ।
த்³ருʼஷ்டாந்தரஹிதா தே³வமாதா தை³த்யவிப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 163 ॥

தை³விகாகா³ரயந்த்ரஸ்தா² தோ³ர்த்³வந்த்³வாதீதமாநஸா ।
தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶிநீ தௌ³தீ தௌ³வாரிகநிதி⁴த்³வயீ ॥ 164 ॥

த³ண்டி³நீமந்த்ரிணீமுக்²யா த³ஹராகாமத்⁴யகா³ ।
த³ர்பா⁴ரண்யக்ருʼதாவாஸா த³ஹ்ரவித்³யாவிலாஸிநீ ॥ 165 ॥

த⁴ந்வந்தரீட்³யா த⁴நதா³ தா⁴ராஸாஹஸ்ரஸேசநா ।
தே⁴நுமுத்³ரா தே⁴நுபூஜ்யா தை⁴ர்யா தௌ⁴ம்யநுதிப்ரியா ॥ 166 ॥

நமிதா நக³ராவாஸா நடீ நலிநபாது³கா ।
நகுலீ நாபி⁴நாலாக்³ரா நாபா⁴வஷ்டத³லாப்³ஜிநீ ॥ 167 ॥

நாரிகேலாம்ருʼதப்ரீதா நாரீஸம்மோஹநாக்ருʼதி: ।
நிக³மாஶ்வரதா²ரூடா⁴ நீலலோஹிதநாயிகா ॥ 168 ॥

நீலோத்பலப்ரியா நீலா நீலாம்பா³ நீபவாடிகா ।
நுதகல்யாணவரதா³ நூதநா ந்ருʼபபூஜிதா ॥ 169 ॥

ந்ருʼஹரிஸ்துதஹ்ருʼத்பூர்ணா ந்ருʼத்தேஶீ ந்ருʼத்தஸாக்ஷிணீ ।
நைக³மஜ்ஞாநஸம்ஸேவ்யா நைக³மஜ்ஞாநது³ர்லபா⁴ ॥ 170 ॥

நௌகாரூடே⁴ஶ வாமோருவீக்ஷிதஸ்தி²ரஸுந்த³ரீ ।
நந்தி³வித்³யா நந்தி³கேஶவிநுதா நந்த³நாநநா ॥ 171 ॥

நந்தி³நீ நந்த³ஜா நம்யா நந்தி³தாஶேஷபூ⁴புரா ।
நர்மதா³ பரமாத்³வைதபா⁴விதா பரிபந்தி²நீ ॥ 172 ॥

பரா பரீததி³வ்யௌகா⁴ பரஶம்பு⁴புரந்த்⁴ரிகா ।
பத்²யா பரப்³ரஹ்மபத்நீ பதஞ்ஜலிஸுபூஜிதா ॥ 173 ॥

பத்³மாக்ஷீ பத்³மிநீ பத்³மா பரமா பத்³மக³ந்தி⁴நீ ।
பயஸ்விநீ பரேஶாநா பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ரீ ॥ 174 ॥

பரார்தா⁴ பரமைஶ்வர்யகாரணா பரமேஶ்வரீ ।
பாதஞ்ஜலாக்²யகல்போக்தஶிவாவரணஸம்யுதா ॥ 175 ॥

பாஶகோத³ண்ட³ஸுமப்⁴ருʼத் பாரிபார்ஶ்வகஸந்நுதா ।
பிஞ்சா²(ஞ்ஜா)விலேபஸுமுகா² பித்ருʼதுல்யா பிநாகிநீ ॥ 176 ॥

பீதசந்த³நஸௌக³ந்தா⁴ பீதாம்ப³ரஸஹோத்³ப⁴வா ।
புண்ட³ரீகபுரீமத்⁴யவர்திநீ புஷ்டிவர்தி⁴நீ ॥ 177 ॥

பூரயந்தீ பூர்யமாணா பூர்ணாபா⁴ பூர்ணிமாந்தரா ।
ப்ருʼச்சா²மாத்ராதிஶுப⁴தா³ ப்ருʼத்²வீமண்ட³லஶாஸிநீ ॥ 178 ॥

ப்ருʼதநா பேஶலா பேருமண்ட³லா பைத்ரரக்ஷகீ ।
பௌஷீ பௌண்ட்³ரேக்ஷுகோத³ண்டா³ பஞ்சபஞ்சாக்ஷரீ மநு: ॥ 179 ॥

பஞ்சமீதிதி²ஸம்பா⁴வ்யா பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா ।
ப²ணாதி⁴பஸமாராத்⁴யா ப²ணாமணிவிபூ⁴ஷிதா ॥ 180 ॥

ப³கபுஷ்பக்ருʼதோத்தம்ஸா ப³க³லா ப³லிநீ ப³லா ।
பா³லார்கமண்ட³லாபா⁴ஸா பா³லா பா³லவிநோதி³நீ ॥ 181 ॥

பி³ந்து³சக்ரஶிவாங்கஸ்தா² பி³ல்வபூ⁴ஷிதமூர்த⁴ஜா ।
பீ³ஜாபூரப²லாஸக்தா பீ³ப⁴த்ஸாவஹத்³ருʼக்த்ரயீ ॥ 182 ॥

பு³பு⁴க்ஷாவர்ஜிதா பு³த்³தி⁴ஸாக்ஷிணீ பு³த⁴வர்ஷகா ।
ப்³ருʼஹதீ ப்³ருʼஹதா³ரண்யநுதா வ்ருʼஹஸ்பதீடி³தா ॥ 183 ॥

பே³ராக்²யா பை³ந்த³வாகார வைரிஞ்சஸுஷிராந்தரா ।
போ³த்³த்⁴ரீ போ³தா⁴யநா பௌ³த்³த⁴த³ர்ஶநா ப³ந்த⁴மோசநீ ॥ 184 ॥

ப⁴ட்டாரிகா ப⁴த்³ரகாலீ பா⁴ரதீபா⁴ பி⁴ஷக்³வரா ।
பி⁴த்திகா பி⁴ந்நதை³த்யாங்கா³ பி⁴க்ஷாடநஸஹாநுகா³ ॥ 185 ॥

பீ⁴ஷணா பீ⁴திரஹிதா பு⁴வநத்ரயஶங்கரா ।
பூ⁴தக்⁴நீ பூ⁴தத³மநீ பூ⁴தேஶாலிங்க³நோத்ஸுகா ॥ 186 ॥

பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கீ³ ப்⁴ருʼக்³வங்கி³ரமுநிப்ரியா ।
ப்⁴ருʼங்கி³நாட்யவிநோத³ஜ்ஞா பை⁴ரவப்ரீதிதா³யிநீ ॥ 187 ॥

போ⁴கி³நீ போ⁴க³ஶமநீ போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
பௌ⁴மபூஜ்யா ப⁴ண்ட³ஹந்த்ரீ ப⁴க்³நத³க்ஷக்ரதுப்ரியா ॥ 188 ॥

மகாரபஞ்சமீ மஹ்யா மத³நீ மகரத்⁴வஜா ।
மத்ஸ்யாக்ஷீ மது⁴ராவாஸா மந்வஶ்ரஹ்ருʼத³யாஶ்ரயா ॥ 189 ॥

மார்தாண்ட³விநுதா மாணிப⁴த்³ரேட்³யா மாத⁴வார்சிதா ।
மாயா மாரப்ரியா மாரஸகீ²ட்³யா மாது⁴ரீமநா: ॥ 190 ॥

மாஹேஶ்வரீ மாஹிஷக்⁴நீ மித்²யாவாத³ப்ரணாஶிநீ ।
மீநாக்ஷீ மீநஸம்ஸ்ருʼஷ்டா மீமாம்ஸாஶாஸ்த்ரலோசநா ॥ 191 ॥

முக்³தா⁴ங்கீ³ முநிவ்ருʼந்தா³ர்ச்யா முக்திதா³ மூலவிக்³ரஹா ।
மூஷிகாரூட⁴ஜநநீ மூட⁴ப⁴க்திமத³ர்சிதா ॥ 192 ॥

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயஸதீ ம்ருʼக்³யா ம்ருʼகா³லேபநலோலுபா ।
மேதா⁴ப்ரதா³ மேக²லாட்⁴யா மேக⁴வாஹநஸேவிதா ॥ 193 ॥

மேநாத்மஜா மைதி²லீஶக்ருʼதார்சநபதா³ம்பு³ஜா ।
மைத்ரீ மைநாகப⁴கி³நீ மோஹஜாலப்ரணாஶிநீ ॥ 194 ॥

மோத³ப்ரதா³ மௌலிகே³ந்து³கலாத⁴ரகிரீடபா⁴க் ।
மௌஹூர்தலக்³நவரதா³ மஞ்ஜீரா மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ ॥ 195 ॥

மர்மஜ்ஞாத்ரீ மஹாதே³வீ யமுநா யஜ்ஞஸம்ப⁴வா ।
யாதநாரஹிதா யாநா யாமிநீபூஜகேஷ்டதா³ ॥ 196 ॥

யுக்தா யூபா யூதி²கார்ச்யா யோகா³ யோகே³ஶயோக³தா³ ।
(யக்ஷராஜஸகா²ந்தரா)
ரதி²நீ ரஜநீ ரத்நக³ர்பா⁴ ரக்ஷிதபூ⁴ருஹா ॥ 197 ॥

ரமா ரஸக்ரியா ரஶ்மிமாலாஸந்நுதவைப⁴வா ।
ரக்தா ரஸா ரதீ ரத்²யா ரணந்மஞ்ஜீரநூபுரா ॥ 198 ॥

ரக்ஷா ரவித்⁴வஜாராத்⁴யா ரமணீ ரவிலோசநா ।
ரஸஜ்ஞா ரஸிகா ரக்தத³ந்தா ரக்ஷணலம்படா ॥ 199 ॥

ரக்ஷோக்⁴நஜபஸந்துஷ்டா ரக்தாங்கா³பாங்க³லோசநா ।
ரத்நத்³வீபவநாந்த:ஸ்தா² ரஜநீஶகலாத⁴ரா ॥ 200 ॥

ரத்நப்ராகாரநிலயா ரணமத்⁴யா ரமார்த²தா³ ।
ரஜநீமுக²ஸம்பூஜ்யா ரத்நஸாநுஸ்தி²தா ரயி: ॥ 201 ॥

॥ இதி ஶ்ரீயோக³நாயிகா அத²வா ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Yoganayika or Raja Rajeshvari:

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *