Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Shriyoganayika or Rajarajeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਨਾਯਿਕਾ ਅਥਵਾ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਰਾਕਾਰਾਦਿਰਕਾਰਾਨ੍ਤਾਦ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰਘਟਿਤਮ੍ ।

ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਾਜਰਕ੍ਸ਼ਕੀ ਰਾਜਨਰ੍ਤਕੀ ।
ਰਾਜਵਿਦ੍ਯਾ ਰਾਜਪੂਜ੍ਯਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ਸਮਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੧ ॥

ਰਾਜਹਂਸਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਗਮਨਾ ਰਾਜਲੋਚਨਾ ।
ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਗੁਰੁਵਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਜਯੁਕ੍ਤਨਟਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੨ ॥

ਰਾਜਗਰ੍ਭਾ ਰਾਜਕਨ੍ਦਕਦਲੀਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ।
ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਕਵਿਕੁਲਾਖ੍ਯਾਤਾ ਰਾਜਰੋਗਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੩ ॥

ਰਾਜੌਸ਼ਧਿਸੁਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ।
ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਸਭਾਲਙ੍ਕਤਾਙ੍ਗੀ ਰਾਜਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਯੁਤਾ ॥ ੪ ॥

ਰਾਜਦ੍ਬਲਾ ਰਾਜਵਲ੍ਲੀ ਰਾਜਤ੍ਤਿਲ੍ਵਵਨਾਧਿਪਾ ।
ਰਾਜਸਦ੍ਗੁਣਨਿਰ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾ ਰਾਜਮਾਰ੍ਗਰਥੋਤ੍ਸਵਾ ॥ ੫ ॥

ਰਾਜਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਕਰਾ ਰਾਜਾਂਸ਼ਾ ਰਾਜਸ਼ਾਸਨਾ ।
ਰਾਜਤ੍ਕਪਾ ਰਾਜਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਰਾਜਤ੍ਕਞ੍ਚੁਕਧਾਰਿਣੀ ॥ ੬ ॥

ਰਾਜਾਹਙ੍ਕਾਰਸ਼ਮਨਾ ਰਾਜਕਾਰ੍ਯਧੁਰਨ੍ਧਰਾ ।
ਰਾਜਾਜ੍ਞਾ ਰਾਜਮਾਤਙ੍ਗੀ ਰਾਜਯਨ੍ਤ੍ਰਕਤਾਰ੍ਚਨਾ ॥ ੭ ॥

ਰਾਜਕ੍ਰੀਡਾ ਰਾਜਵੇਸ਼੍ਮਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤਨਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਰਾਜਮਨ੍ਦਿਰਵਾਸ੍ਤਵ੍ਯਾ ਰਾਜਸ੍ਤ੍ਰੀ ਰਾਜਜਾਗਰਾ ॥ ੮ ॥

ਰਾਜਸ਼ਾਪਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ।
ਰਾਜਪੁਤ੍ਰੀ ਰਾਜਮੈਤ੍ਰੀ ਰਾਜਾਨ੍ਤਃਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਰਾਜਪਾਪਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਰਾਜਰ੍ਸ਼ਿਪਰਿਸੇਵਿਤਾ ।
ਰਾਜੋਤ੍ਤਮਮਗਾਰੂਢਾ ਰਾਜ੍ਞਸ੍ਤੇਜਃਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦ ॥

ਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਮ੍ਭੋਜਾ ਰਾਜਾਲਙ੍ਕਾਰਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾ ।
ਰਾਜਸੂਯਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਜਸਾਹਸ੍ਰਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਰਾਜਸਨ੍ਤਾਪਸ਼ਮਨੀ ਰਾਜਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਾ ।
ਰਾਜਾਰ੍ਹਮਣਿਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਰਾਜਚ੍ਛਙ੍ਗਾਰਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੨ ॥

ਰਾਜਦ੍ਰੁਮੂਲਸਂਰਾਜਦ੍ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਵਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਰਾਜਪਰ੍ਵਤਕੌਮਾਰੀ ਰਾਜਸ਼ੌਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਰਾਜਾਭ੍ਯਨ੍ਤਃਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਜਮੌਲਿਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਰਾਜਮਾਤਾ ਰਾਜਮਾਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ॥ ੧੪ ॥

ਰਾਜਾਰਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਾਜਤ੍ਕਲ੍ਹਾਰਹਸ੍ਤਕਾ ।
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਮਾ ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ ॥ ੧੫ ॥

ਰਾਵਣੇਸ਼ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਨਨਾ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਸੂਕ੍ਤਜਪਪ੍ਰੀਤਾ ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਰਿਙ੍ਖਨ੍ਨੂਪੁਰਪਾਦਾਬ੍ਜਾ ਰਿਟ੍ਯਾਦਿਪਰਿਸੇਵਿਤਾ ।
ਰਿਪੁਸਙ੍ਘਕੁਲਧ੍ਵਾਨ੍ਤਾ ਰਿਗਮਸ੍ਵਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੭ ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਸ਼ਸਹੋਦ੍ਭੂਤਾ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਰੁਰੁਭੈਰਵੀ ।
ਰੁਗ੍ਘਨ੍ਤ੍ਰੀ ਰੁਦ੍ਰਕੋਪਾਗ੍ਨਿਸ਼ਮਨੀ ਰੁਦ੍ਰਸਂਸ੍ਤੁਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਰੁਸ਼ਾਨਿਵਾਰਿਣੀ ਰੂਪਲਾਵਣ੍ਯਾਮ੍ਬੁਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਰੂਪ੍ਯਾਸਨਪ੍ਰਿਯਾ ਰੂਢਾ ਰੂਪ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ॥ ੧੯ ॥

ਰੇਫਵਰ੍ਣਗਲਾ ਰੇਵਾਨਦੀਤੀਰਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਰੇਣੁਕਾ ਰੇਣੁਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰੇਵੋਰ੍ਧ੍ਵਕਤਚਕ੍ਰਿਣੀ ॥ ੨੦ ॥

ਰੇਣੁਕੇਯਾਖ੍ਯਕਲ੍ਪੋਕ੍ਤਯਜਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾ ।
ਰੋਮਲਮ੍ਬਿਤਵਿਧ੍ਯਣ੍ਡਾ ਰੋਮਨ੍ਥਮੁਨਿਸੇਵਿਤਾ ॥ ੨੧ ॥

ਰੋਮਾਵਲਿਸੁਲਾਵਣ੍ਯਮਧ੍ਯਭਾਗਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਰੋਚਨਾਗਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀਚਨ੍ਦਨਸ਼੍ਰੀਵਿਲੇਪਿਤਾ ॥ ੨੨ ॥

ਰੋਹਿਣੀਸ਼ਕਤੋਤ੍ਤਂਸਾ ਰੋਹਿਣੀਪਿਤਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਰੋਹਿਤਾਸ਼੍ਵਸੁਸਮ੍ਭੂਤਾ ਰੌਹਿਣੇਯਾਨੁਜਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੨੩ ॥

ਰੌਪ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨਾਰੂਢਚਾਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਰੌਦ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਰੌਦ੍ਰਮਧ੍ਯਸਮੀਡਿਤਾ ॥ ੨੪ ॥

ਰੌਰਵਾਨ੍ਤਕਰੀ ਰੌਚ੍ਯਪਤ੍ਰਪੁਸ਼੍ਪਕਤਾਰ੍ਚਨਾ ।
ਰਙ੍ਗਲਾਸ੍ਯਕਤਾਲੋਲਾ ਰਙ੍ਗਵਲ੍ਲ੍ਯਾਦ੍ਯਲਙ੍ਕਤਾ ॥ ੨੫ ॥

ਰਞ੍ਜਕਸ਼੍ਰੀਸਭਾਮਧ੍ਯਗਾਯਕਾਨ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਲਲਿਤਾ ਲਡ੍ਡੁਕਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਸ੍ਕਨ੍ਦਜਨ੍ਮਭੂਃ ॥ ੨੬ ॥

ਲਕਾਰਤ੍ਰਯਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰਕਦਮ੍ਬਕਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼ਬਿਲ੍ਵਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੨੭ ॥

ਲਜ੍ਜਾਸ਼ੀਲਾ ਲਕ੍ਸ਼ਣਜ੍ਞਾ ਲਕੁਚਾਨ੍ਨਕਤਾਦਰਾ ।
ਲਲਾਟਨਯਨਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਲਵਙ੍ਗਤ੍ਵਕ੍ਸੁਗਨ੍ਧਵਾਕ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਲਾਜਹੋਮਪ੍ਰਿਯਾ ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਗਹੇ ਕੌਨ੍ਤੇਯਸੇਵਿਤਾ ।
ਲਾਙ੍ਗਲੀ ਲਾਲਨਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਿਕਾ ਲਿਙ੍ਗਪੀਠਗਾ ॥ ੨੯ ॥

ਲਿਪਿਵ੍ਯਸ਼੍ਟਿਸਮਸ਼੍ਟਿਜ੍ਞਾ ਲਿਪਿਨ੍ਯਸ੍ਤ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਭਤ੍ ।
ਲੁਙ੍ਗਾਫਲਸਮਾਸਕ੍ਤਾ ਲੁਲਾਯਾਸੁਰਘਾਤੁਕੀ ॥ ੩੦ ॥

ਲੂਤਿਕਾਪਤਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਲੂਤਾਵਿਸ੍ਫੋਟਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਲਲਵਰ੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਾਢ੍ਯਾ ਲੇਖਿਨੀ ਲੇਖਕਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੧ ॥

ਲੇਹ੍ਯਚੋਸ਼੍ਯਪੇਯਖਾਦ੍ਯਭਕ੍ਸ਼੍ਯਭੋਜ੍ਯਾਦਿਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਲੇਪਿਤਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦਨਾਙ੍ਗੀ ਲੈਙ੍ਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਪੂਜਿਜਤਾ ॥ ੩੨ ॥

ਲੋਲਮ੍ਬਿਰਤ੍ਨਹਾਰਾਙ੍ਗੀ ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲੋਕਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਪਤੀਡਿਤਾ ॥ ੩੩ ॥

ਲੋਭਕਾਮਕ੍ਰੋਧਮੋਹਮਦਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯਵਾਰਿਤਾ ।
ਲੋਹਜਪ੍ਰਤਿਮਾਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਸਿਨੀ ਲੋਕਰਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੩੪ ॥

ਲੋਕਵੇਦ੍ਯਾ ਲੋਲਡੋਲਾਸ੍ਥਿਤਸ਼ਮ੍ਭੁਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਲੋਲਜਿਹ੍ਵਾਪਰੀਤਾਙ੍ਗੀ ਲੋਕਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਲੌਕਿਕੀਜ੍ਯਾਵਿਦੂਰਸ੍ਥਾ ਲਙ੍ਕੇਸ਼ਾਨਸੁਪੂਜਿਤਾ ।
ਲਮ੍ਪਟਾ ਲਮ੍ਬਿਮਾਲਾਭਿਨਨ੍ਦਿਤਾ ਲਵਲੀਧਰਾ ॥ ੩੬ ॥

ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਪ੍ਰਿਯਾ ਵਜ੍ਰਾ ਵਧੂਟੀ ਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਵਧੂਰ੍ਵਚਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਵਤ੍ਸਲਾ ਵਟੁਭੈਰਵੀ ॥ ੩੭ ॥

ਵਟਮੂਲਨਿਵਾਸਾਰ੍ਧਾ ਵਰਵੀਰਾਙ੍ਗਨਾਵਤਾ ।
ਵਨਿਤਾ ਵਰ੍ਧਨੀ ਵਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਵਰਾਲੀਰਾਗਲੋਲੁਪਾ ॥ ੩੮ ॥

ਵਲਯੀਕਤਮਾਹੇਸ਼ਕਰਸੌਵਰ੍ਣਕਨ੍ਧਰਾ ।
ਵਰਾਙ੍ਗੀ ਵਸੁਧਾ ਵਪ੍ਰਕੇਲਿਨੀ ਵਣਿਜਾ(ਜਾਂ)ਵਰਾ ॥ ੩੯ ॥

ਵਪੁਰਾਯਿਤਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਾ ਵਰਦਾ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ।
ਵਰਾਹਵਦਨਾਰਾਧ੍ਯਾ ਵਰ੍ਣਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੪੦ ॥

ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਵਲ੍ਕਲਾਨ੍ਤਰ੍ਹਿਤਰਮ੍ਯਸ੍ਤਨਦ੍ਵਯੀ ।
ਵਸ਼ਿਨੀ ਵਲ੍ਲਕੀ ਵਰ੍ਣਾ ਵਰ੍ਸ਼ਾਕਾਲਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੪੧ ॥

ਵਲ੍ਲੀ ਵਸੁਦਲਪ੍ਰਾਨ੍ਤਵਤ੍ਤਕਟ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਦਰਾ ।
ਵਰ੍ਗਾ ਵਰਵਸ਼ਾਰੂਢਾ ਵਸ਼ਣ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਸੁਸਂਜ੍ਞਕਾ ॥ ੪੨ ॥

ਵਲਯਾਕਾਰਵੈਡੂਰ੍ਯਵਰਕਙ੍ਕਣਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਵਜ੍ਰਾਞ੍ਚਿਤਸ਼ਿਰੋਭੂਸ਼ਾ ਵਜ੍ਰਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੪੩ ॥

ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨੀ ਵਾਮਕੇਸ਼ੀ ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਾਦਿਨੀ ਵਾਗਧਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰੀ ਵਾਰੁਣੀ ਵਾਯੁਸੇਵਿਤਾ ॥ ੪੪ ॥

ਵਾਤ੍ਸ੍ਯਾਯਨਸੁਤਨ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਵਾਣੀ ਵਾਕ੍ਯਪਦਾਰ੍ਥਜਾ ।
ਵਾਦ੍ਯਘੋਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਵਾਦ੍ਯਵਨ੍ਦਾਰਮ੍ਭਨਟੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੪੫ ॥

ਵਾਪੀਕੂਪਸਮੀਪਸ੍ਥਾ ਵਾਰ੍ਤਾਲੀ ਵਾਮਲੋਚਨਾ ।
ਵਾਸ੍ਤੋਸ਼੍ਪਤੀਡ੍ਯਾ ਵਾਮਾਙ੍ਘ੍ਰਿਧਤਨੂਪੁਰਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੪੬ ॥

ਵਾਮਾ ਵਾਰਾਣਸੀਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾ ਵਾਡਵੇਯਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਾਮਾਙ੍ਗਾ ਵਾਞ੍ਛਿਤਫਲਦਾਤ੍ਰੀ ਵਾਚਾਲਖਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੪੭ ॥

ਵਾਚ੍ਯਵਾਚਕਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਾ ਵਾਮਨਾ ਵਾਜਿਵਾਹਨਾ ।
ਵਾਸੁਕੀਕਣ੍ਠਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਵਾਮਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੪੮ ॥

ਵਿਜਯਾ ਵਿਮਲਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਵਿਗ੍ਰਹਾ ਵਿਧਤਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾ ।
ਵਿਨੋਦਵਨਵਾਸ੍ਤਵ੍ਯਾ ਵਿਭਕ੍ਤਾਣ੍ਡਾ ਵਿਧੀਡਿਤਾ ॥ ੪੯ ॥

ਵਿਕ੍ਰਮਾ ਵਿਸ਼ਜਨ੍ਤੁਘ੍ਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵਿਜਿਜ੍ਞਾਸਾਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੫੦ ॥

ਵਿਟਙ੍ਕਤ੍ਯਾਗਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਪੀਠਸਂਸ੍ਥਾ ਵਿਧੀਡਿਤਾ ।
ਵਿਦਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਜਨਨੀ ਵਿਸ੍ਤਾਰਿਤਚਮੂਬਲਾ ॥ ੫੧ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਵਿਦ੍ਯਾਦ੍ਵਾਦਸ਼ਨਾਯਿਕਾ ।
ਵਿਭਾਕਰਾਤ੍ਯਰ੍ਬੁਦਾਭਾ ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੫੨ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਸਖੀ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਵਾਮੋਰੁਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਵਿਸ਼ਲ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ਿਖਾ ਵਿਘ੍ਨਾ ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾ ਵਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫੩ ॥

ਵਿਨਾਯਕਗੁਹਕ੍ਰੀਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਰਾਗਿਣੀ ।
ਵਿਪੁਲਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਖ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ਘ੍ਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਮਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਵਿਰਜਾ ਵਿਪ੍ਰਾ ਵਿਦ੍ਯੁਲ੍ਲੇਖੇਵ ਭਾਸੁਰਾ ।
ਵਿਪਰੀਤਰਤਿਪ੍ਰੀਤਪਤਿਰ੍ਵਿਜਯਸਂਯੁਤਾ ॥ ੫੫ ॥

ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਵਿਸ਼੍ਣੁਵਨਿਤਾਧਤਚਾਮਰਸੇਵਿਤਾ ।
ਵੀਰਪਾਨਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀਰਾ ਵੀਣਾਪੁਸ੍ਤਕਧਾਰਿਣੀ ॥ ੫੬ ॥

ਵੀਰਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਵਰਦਾ ਵੀਰਬਾਹੁਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਵੀਰਾਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਟਕਪਰੀਤਾ ਵੀਰਸ਼ੂਰਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੭ ॥

ਵੀਜਿਤਸ਼੍ਰੀਚਾਮਰਧਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਣੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ।
ਵੀਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਵੀਤਿਹੋਤ੍ਰਨਿਟਿਲਾ ਵੀਰਭਦ੍ਰਕਾ ॥ ੫੮ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ਰਾਜਸੁਮੂਲਸ੍ਥਾ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਲਾਞ੍ਛਨਾ ।
ਵਸ਼ਾਕਪਾਯੀ ਵਤ੍ਤਜ੍ਞਾ ਵਦ੍ਧਾ ਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤਨਾਯਿਕਾ ॥ ੫੯ ॥

ਵਵਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗਵਿਨ੍ਯਾਸਾ ਵੇਣੀਕਤਸ਼ਿਰੋਰੁਹਾ ।
ਵੇਦਿਕਾ ਵੇਦਵਿਨੁਤਾ ਵੇਤਣ੍ਡਕਤਵਾਹਨਾ ॥ ੬੦ ॥

ਵੇਦਮਾਤਾ ਵੇਗਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਵੇਤਸੀਗਹਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਵੇਤਾਲਨਟਨਪ੍ਰੀਤਾ ਵੇਙ੍ਕਟਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਵੇਣੁਵੀਣਾਮਦਙ੍ਗਾਦਿ ਵਾਦ੍ਯਘੋਸ਼ਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ।
ਵੇਸ਼ਿਣੀ ਵੈਨਤੇਯਾਨੁਕਮ੍ਪਿਨੀ ਵੈਰਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੨ ॥

ਵੈਨਾਯਕੀ ਵੈਦ੍ਯਮਾਤਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵੈਣਿਕਸ੍ਵਨਾ ।
ਵੈਜਯਨ੍ਤੀਸ਼੍ਟਵਰਦਾ ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਰਸੋਦਰੀ ॥ ੬੩ ॥

ਵੈਸ਼ਾਖਪੂਜਿਤਾ ਵੈਸ਼੍ਯਾ ਵੈਦੇਹੀ ਵੈਦ੍ਯਸ਼ਾਸਿਨੀ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਾ ਵੈਜਯਨ੍ਤੀਡ੍ਯਾ ਵੈਯਾਘ੍ਰਮੁਨਿਸੇਵਿਤਾ ॥ ੬੪ ॥

ਵੈਹਾਯਸੀਨਟੀਰਾਸਾ ਵੌਸ਼ਟ੍ਸ਼੍ਰੌਸ਼ਟ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਨ੍ਦਿਤਾ ਵਙ੍ਗਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾ ਵਂਸ਼ਗਾਨਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਵਮ੍ਰ੍ਯਾਦਿਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ਵਙ੍ਕ੍ਰਿਰ੍ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਵਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲਲੋਕਸ਼੍ਰੀਃ ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਮਨੋਹਰਾ ॥ ੬੬ ॥

ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਸ਼ਰਭਾਕਾਰਾ ਸ਼ਪ੍ਤਜਨ੍ਮਾਨੁਰਾਗਿਣੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਵਰੀ ਸ਼ਮਿਤਾਘੌਘਾ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਸ਼ਤਕਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੬੭ ॥

ਸ਼ਚੀ ਸ਼ਰਾਵਤੀ ਸ਼ਕ੍ਰਸੇਵ੍ਯਾ ਸ਼ਯਿਤਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸ਼ਰਭਚ੍ਛਬਰੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਣਪੁਸ਼੍ਪਿਕਾ ॥ ੬੮ ॥

ਸ਼ਕੁਨ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ਕਾਰਾਖ੍ਯਾ ਸ਼ਤਸਾਹਸ੍ਰਪੁਜਿਤਾ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਮਾਤਾ ਸ਼ਤਾਵਤ੍ਤਿਪੂਜਿਤਾ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੯ ॥

ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਤਮੁਖੀ ਸ਼ਮੀਬਿਲ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ।
ਸ਼ਨਕੈਃ ਪਦਵਿਨ੍ਯਸ੍ਤਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਨਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭੦ ॥

ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਸ੍ਤਨਦ੍ਵਯੀ ।
ਸ਼ਾਤਾਤਪਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੇਡ੍ਯਾ ਸ਼ਾਲਵਕ੍ਸ਼ਕਤਾਲਯਾ ॥ ੭੧ ॥

ਸ਼ਾਸਕਾ ਸ਼ਾਕ੍ਵਰਪ੍ਰੀਤਾ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀਨੁਤਾ ।
ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣਿਬਲਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤਜਨਨੀ ਸ਼ਾਰਦਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼ਾਪਮੁਕ੍ਤਮਨੁਪ੍ਰੀਤਾ ਸ਼ਾਬਰੀਵੇਸ਼ਧਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ ਸ਼ਾਸਨਾਧੀਨਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੭੩ ॥

ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਨਿਲਯਾ ਸ਼ਾਲਿਵਾਹਨਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਚਰ੍ਮਵਾਸ੍ਤਵ੍ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪੌਸ਼੍ਟਿਕਨਾਯਿਕਾ ॥ ੭੪ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾ ਸ਼ਾਲਿਦਾ ਸ਼ਾਪਮੋਚਿਨੀ ਸ਼ਾਡਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਾਰਿਕਾ ਸ਼ੁਕਹਸ੍ਤੋਰ੍ਧ੍ਵਾ ਸ਼ਾਖਾਨੇਕਾਨ੍ਤਰਸ਼੍ਰੁਤਾ ॥ ੭੫ ॥

ਸ਼ਾਕਲਾਦਿਮऋਕ੍ਸ਼ਾਖਾਮਨ੍ਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਵੈਭਵਾ ।
ਸ਼ਿਵਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾ ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਿਮਹਿਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੭੬ ॥

ਸ਼ਿਵਾਰਮ੍ਭਾ ਸ਼ਿਵਾਦ੍ਵੈਤਾ ਸ਼ਿਵਸਾਯੁਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਸਙ੍ਕਲ੍ਪਮਨ੍ਤ੍ਰੇਡ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਹ ਮੋਦਿਤਾ ॥ ੭੭ ॥

ਸ਼ਿਰੀਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਮਾਰ੍ਗਵਿਦਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼ਿਵਕਾਮੇਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੮ ॥

ਸ਼ਿਵਨਾਟ੍ਯਪਰੀਤਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਨਤ੍ਤਸਦਾਲੋਕਮਾਨਸਾ ਸ਼ਿਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼ਿਵਕਾਮਾਖ੍ਯਕੋਸ਼੍ਠਸ੍ਥਾ ਸ਼ਿਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੁਰਕ੍ਸ਼ਕੀ ।
ਸ਼ਿਵਾਗਮੈਕਰਸਿਕਾ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤਾਸੁਰਕਨ੍ਯਕਾ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ਿਲ੍ਪਿਸ਼ਾਲਾਕਤਾਵਾਸਾ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਾ ਸ਼ਿਲਾਮਯੀ ।
ਸ਼ਿਂਸ਼ਪਾਵਕ੍ਸ਼ਫਲਵਦ੍ਭਿਨ੍ਨਾਨੇਕਾਰਿਮਸ੍ਤਕਾ ॥ ੮੧ ॥

ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਿਤੇਨ੍ਦੁਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਾ ਸ਼ਿਤਿਕੁਮ੍ਭਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਿਞ੍ਜਨ੍ਨੂਪੁਰਭੂਸ਼ਾਤ੍ਤਕਤਮਨ੍ਮਥਭੇਰਿਕਾ ॥ ੮੨ ॥

ਸ਼ਿਵੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਬਿਕਾਰੂਢਾ ਸ਼ਿਵਾਰਾਵਾਭਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਸ਼ਿਰੋਰ੍ਧ੍ਵਨਿਲਯਾਸੀਨਾ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈਕ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮੩ ॥

ਸ਼ਿਵਾਸਨਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਸ਼ਿਵਦਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਵਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੪ ॥

ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਾਸਨਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਚਰਿਤਸ਼ੈਲੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਗਾਨਵਿਗਾਯਿਨੀ ॥ ੮੫ ॥

ਸ਼ਿਵਸ਼ੈਲਕਤਾਵਾਸਾ ਸ਼ਿਵਾਮ੍ਬਾ ਸ਼ਿਵਕੋਮਲਾ ।
ਸ਼ਿਵਗਙ੍ਗਾਸਰਸ੍ਤੀਰਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਮਨ੍ਦਿਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼ਿਵਾਕ੍ਸ਼ਰਾਰਮ੍ਭਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਿਖਾਦੇਵੀ ਸ਼ਿਵਾਭਿਨ੍ਨਾ ਸ਼ਿਵਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਮਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਸ਼ਿਵਾਲੋਕਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਸੁਕੋਮਲਾ ।
ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰਿਦਿਨਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਹਦਯਙ੍ਗਮਾ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼ਿਵਰੂਪਾ ਸ਼ਿਵਪਰਾ ਸ਼ਿਵਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਬੋਧਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਚਨਰਤਾ ਸ਼ਿਲ੍ਪਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਸ਼ਿਲ੍ਪਿਸੇਵਿਤਾ ॥ ੮੯ ॥

ਸ਼ਿਵਾਗਮਰਹਸ੍ਯੋਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵੋਹਮ੍ਭਾਵਿਤਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਸ਼ਿਮ੍ਬੀਜਸ਼੍ਰਵਣਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਿਮਨ੍ਤਰ੍ਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਟ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਸ਼ੀਕਾਰਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ੀਤਪਙ੍ਕਜਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਸ਼ੀਤਭੀਰੁਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕਾ ਸ਼ੀਕਰਪ੍ਰਭਾ ॥ ੯੧ ॥

ਸ਼ੀਤਚਾਮੀਕਰਾਭਾਸਾ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋਦ੍ਧੂਪਿਤਕੁਨ੍ਤਲਾ ।
ਸ਼ੀਤਗਙ੍ਗਾਜਲਸ੍ਨਾਤਾ ਸ਼ੁਕਾ(ਕ੍ਰਾ)ਰਾਧਿਤਚਕ੍ਰਗਾ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਾ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ।
ਸ਼ੁਚ੍ਯਨ੍ਤਰਙ੍ਗਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸ਼ੁਕੀ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੯੩ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਾਮ੍ਬਾ ਸ਼ੂਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯਵਾਦਿਮੁਖਸ੍ਤਮ੍ਭਾ ਸ਼ੂਰਪਦ੍ਮਾਰਿਜਨ੍ਮਭੂਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਸ਼ਙ੍ਗਿਣੀ ਸ਼ਙ੍ਗਘੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਭਙ੍ਗਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਸੁਸ਼ਿਰਾਃ ਸ਼ਙ੍ਗੀ ਸ਼ਙ੍ਖਲਦੋਰ੍ਭਟਾ ॥ ੯੫ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਲਰੂਪਾ ਸ਼ੇਸ਼ਤਲ੍ਪਭਾਗਿਨੀ ਸ਼ੇਖਰੋਡੁਪਾ ।
ਸ਼ੋਣਸ਼ੈਲਕਤਾਵਾਸਾ ਸ਼ੋਕਮੋਹਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੯੬ ॥

ਸ਼ੋਧਨੀ ਸ਼ੋਭਨਾ ਸ਼ੋਚਿਸ਼੍ਕੇਸ਼ਤੇਜਃਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ੌਰਿਪੂਜ੍ਯਾ ਸ਼ੌਰ੍ਯਵੀਰ੍ਯਾ ਸ਼ੌਕ੍ਤਿਕੇਯਸੁਮਾਲਿਕਾ ॥ ੯੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਧਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਸ੍ਵਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਫਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਕ੍ਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਪਤੀਡਿਤਾ ॥ ੯੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸਂਜ੍ਞਾਯੁਤਤਾਮ੍ਬੂਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਬੇਰਬਦ੍ਧਮਾਲਾਢ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਫਲਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੯੯ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਦਨ੍ਯਸ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ ।
ਸ਼੍ਰੂਯਮਾਣਚਤੁਰ੍ਵੇਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣਿਹਂਸਨਟਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸ਼੍ਰੇਯਸੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਿਧਨਦਾ ਸ਼੍ਰੋਣਾਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਦੇਵਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੋਣਿਪੂਜ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਕਾਨ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ਼੍ਰੌਸ਼ਡ੍ਰੂਪਾ ਸ਼੍ਰੌਤਸ੍ਮਾਰ੍ਤਵਿਹਿਤਾ ਸ਼੍ਰੌਤਕਾਮਿਨੀ ।
ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਾਤਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਸ਼ਡਾਨਨਪ੍ਰੀਤਾ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਨਿਰਤਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਸ਼ਟ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪਾਰਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਾ ਸ਼ਸ਼੍ਠਸ੍ਵਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਸ਼ਟ੍ਕਾਲਪੂਜਾਨਿਰਤਾ ਸ਼ਣ੍ਢਤ੍ਵਪਰਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ਡ੍ਰਸਪ੍ਰੀਤਰਸਨਾ ਸ਼ਡ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਨਿਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸ਼ਡਭਿਜ੍ਞਮਤਧ੍ਵਂਸੀ ਸ਼ਡ੍ਜਸਂਵਾਦਿਵਾਹਿਤਾ ।
ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਭੂਤਾ ਸ਼ਣ੍ਣਵਤ੍ਯੁਪਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ਼ਣ੍ਣਵਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਨਿਤ੍ਯਾ ਸ਼ਡਙ੍ਗਸ਼੍ਰੁਤਿਪਾਰਦਕ੍ ।
ਸ਼ਾਣ੍ਡਦੇਹਾਰ੍ਧਭਾਗਸ੍ਥਾ ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਪਰਿਪੂਰਿਤਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਮਾਤਕਾ ।
ਸ਼ੋਢਾਵਿਭਕ੍ਤਸ਼ੋਢਾਰ੍ਣਾ ਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸਕਲਾ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਾਯੁਜ੍ਯਪਦਵੀਦਾਤ੍ਰੀ ਤਥਾ ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸਿਨੀਵਾਲੀ ਸਿਨ੍ਧੁਸੀਮਾ ਸੀਤਾ ਸੀਮਨ੍ਤਿਨੀਸੁਖਾ ।
ਸੁਨਨ੍ਦਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਸਣਿਪਾਸ਼ਵਿਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਤਿਰੋਧਾਨਾਨੁਗ੍ਰਹਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸੇਵ੍ਯਾ ਸੇਵਕਸਂਰਕ੍ਸ਼ਾ ਸੈਂਹਿਕੇਯਗ੍ਰਹਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸੋऽਹਮ੍ਭਾਵੈਕਸੁਲਭਾ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਮਣ੍ਡਨਾ ।
ਸੌਃਕਾਰਰੂਪਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ਸਂਵਿਦਾਕਤਿਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸਂਸ੍ਕਤਾ ਸਂਹਿਤਾ ਸਙ੍ਘਾ ਸਹਸ੍ਰਾਰਨਟਾਙ੍ਗਨਾ ।
ਹਕਾਰਦ੍ਵਯਸਨ੍ਦਿਗ੍ਧਮਧ੍ਯਕੂਟਮਨੁਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਹਯਗ੍ਰੀਵਮੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ ਹਰਿਰ੍ਹਰਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ।
ਹਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾ ਹਾਸ੍ਯਭਸ੍ਮੀਕਤਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਹਾਟਕਸ਼੍ਰੀਸਭਾਨਾਥਾ ਹਿਙ੍ਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਚਿਨ੍ਮਯੀ ।
ਹਿਰਣ੍ਮਯਪੁ(ਪ)ਰਾਕੋਸ਼ਾ ਹਿਮਾ ਹੀਰਕਕਙ੍ਕਣਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਤ੍ਰਯਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਹ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਜਪਸੌਖ੍ਯਦਾ ।
ਹੁਤਾਸ਼ਨਮੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ ਹੁਙ੍ਕਾਰਹਤਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਹੂਂ ਪਚ੍ਛਾ(ਸ਼੍ਟਾ)ਨੇਕਵਿਜ੍ਞਪ੍ਤਿਃ ਹਦਯਾਕਾਰਤਾਣ੍ਡਵਾ ।
ਹਦ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਿਕਾ ਹਹ੍ਲਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਹੇਮਸਭਾਮਧ੍ਯਗਤਾ ਹੇਮਾ ਹੈਮਵਤੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਹੈਯਙ੍ਗਵੀਨਹਦਯਾ ਹੋਰਾ ਹੌਙ੍ਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਹਂਸਕਾਨ੍ਤਾ ਹਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਾਦਿਮਬੋਧਿਨੀ ।
ਹਸ੍ਤਪਦ੍ਮਾਲਿਙ੍ਗਿਤਾਮ੍ਰਨਾਥਾऽਦ੍ਭੁਤਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਅਨਤਾਨਤਸਂਵੇਦ੍ਯਾ ਅਪਰ੍ਣਾ ਚਾਰ੍ਭਕਾऽऽਤ੍ਮਜਾ ।
ਆਦਿਭੂਸਦਨਾਕਾਰਜਾਨੁਦ੍ਵਯਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਚੇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਵਿਧਾਤ੍ਰੀਨ੍ਦੁਕਲਾਧਰਾ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚੇਰਮ੍ਮਦਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਈਕਾਰਚਤੁਰੋਪੇਤਾ ਚੇਸ਼ਤਾਣ੍ਡਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਉਮੋਗ੍ਰਭੈਰਵਾਕਾਰਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤੋਵ੍ਰਤਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ऋਸ਼ਿਸ੍ਤੁਤਾ ऋਤੁਮਤੀ ऋਜੁਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ॠਜੁਵਾਦਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਲਲਵਰ੍ਣਮਨੁਸ੍ਵਨਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਏਧਮਾਨਪ੍ਰਭਾ ਚੈਲਾ ਚੈਕਾਨ੍ਤਾ ਚੈਕਪਾਟਲਾ ।
ਏਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਦ੍ਵਿਤੀਯਾਙ੍ਕਕਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾ ਚੌਜਾ ਓਙ੍ਕਾਰਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ।
ਔਸ਼ਧਾਯਿਤ ਸਾਹਸ੍ਰਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰਕਦਮ੍ਬਕਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਅਮ੍ਬਾ ਚਾਮ੍ਭੋਜਨਿਲਯਾ ਚਾਂਸ਼ਭੂਤਾਨ੍ਯਦੇਵਤਾ ।
ਅਰ੍ਹਣਾऽऽਹਵਨੀਯਾਗ੍ਨਿਮਧ੍ਯਗਾऽਹਮਿਤੀਰਿਤਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਤ੍ਰਯਾਕਾਰਾ ਕਾਞ੍ਚੀਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਕਾਮਕਲਾ ਕਾਲਮੇਘਾਭਮੂਰ੍ਧਜਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਜਾਤਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਯੁਤਾ ।
ਕੀਨਾਸ਼ਨਾਯਿਕਾ ਕੁਬ੍ਜਕਨ੍ਯਕਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਕਤਿਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕੁਲ੍ਲੁਕਾਸੇਤੁਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਕੁਰਙ੍ਗਨਯਨਾ ਕੁਲਾ ।
ਕੂਲਙ੍ਕਸ਼ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕੂਰ੍ਮਪੀਠੋਪਰਿਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਕਤ੍ਤਿਵਸਨਾ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ ਕ੍ਲੀਮ੍ਮਨੂਦਿਤਾ ।
ਕੇਸਰਾ ਕੇਲਿਕਾਸਾਰਾ ਕੇਤਕੀਪੁਸ਼੍ਪਭਾਸੁਰਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕੈਲਾਸਵਾਸਾ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਸਞ੍ਚਾਰਯੋਗਿਨੀ ।
ਕੋਸ਼ਾਮ੍ਬਾ ਕੋਪਰਹਿਤਾ ਕੋਮਲਾ ਕੌਸ੍ਤੁਭਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਕਂਸਦਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗੀ ਕਞ੍ਚੁਕੀ ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਕਤਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾਸ੍ਤ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸਂਸ੍ਥਾ ਕ੍ਸ਼ੌਮਾਮ੍ਬਰਸੁਸ਼ੁਭ੍ਰਗਾ ।
ਖਵਾਸਾ ਖਣ੍ਡਿਕਾ ਖਾਙ੍ਕਕੋਟਿਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਖਿਲਰ੍ਕ੍ਸੂਕ੍ਤਜਪਾਸਕ੍ਤਾ ਖੇਟਗ੍ਰਹਾਰ੍ਚਿਤਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਖਣ੍ਡਿਤਾ ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੁਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਕਲੇਬਰਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਗਵ੍ਯ(ਵਯ) ਸ਼ਙ੍ਗਾਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਗਵਾਕ੍ਸ਼ੀ ਗਵ੍ਯਮਜ੍ਜਨਾ ।
ਗਣਾਧਿਪਪ੍ਰਸੂਰ੍ਗਮ੍ਯਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਗਾਨਮਾਲਿਕਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਗਾਰ੍ਹਪਤ੍ਯਾਗ੍ਨਿਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਗਿਰੀਸ਼ਾ ਗਿਰਿਜਾ ਚ ਗੀਃ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣੀਵੀਜਨਾਨਨ੍ਦਾ ਗੀਤਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨੁਬੋਧਿਨੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਗੁਗ੍ਗੁਲੋ(ਲੂ)ਪੇਤਧੂਪਾਢ੍ਯਾ ਗੁਡਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾ ।
ਗੂਢਕੋਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਗੂਢਸ਼ਬ੍ਦਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੩੬ ॥

ਗਹਸ੍ਥਾਸ਼੍ਰਮਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯਾ ਗਹਸ਼੍ਰੇਣੀਕਤੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਗ ਗ੍ਲ ਸ਼ਬ੍ਦਸੁਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੀ ਗੇਯਗਾਨਵਿਗਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਗੈਰਿਕਾਭਰਣਪ੍ਰੀਤਾ ਗੋਮਾਤਾ ਗੋਪਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਗੌਰੀ ਗੌਰਵਤ੍ਰੈਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾ ਗਙ੍ਗਾ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਗਹਨਾ ਗਹ੍ਵਰਾਕਾਰਦਹਰਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਿਤਾ ਘਟਾ ।
ਘਟਿਕਾ ਘਨਸਾਰਾਦਿਨੀਰਾਜਨਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਘਾਰਿਪੂਜ੍ਯਾ ਘੁਸਣਾਭਾ ਘੂਰ੍ਣਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਸੈਨਿਕਾ ।
ਘਘਘ੍ਲ ਸ੍ਵਰਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਘੋਰਸਂਸਾਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੦ ॥

ਘੋਸ਼ਾ ਘੌਸ਼ਾਕ੍ਤਖਡ੍ਗਾਸ੍ਤ੍ਰਾ ਘਣ੍ਟਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਙਕਾਰਾ ਚਤੁਰਾ ਚਕ੍ਰੀ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚਾਰੁਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਮਨੁਧ੍ਯੇਯਾ ਚਿਤ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ਚਿਤਿਃ ।
ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਿਣੀ ਚਿਚ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਚਿਦਮ੍ਬਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੪੨ ॥

ਚੀਨਪਟ੍ਟਾਂਸ਼ੁਕਾਲੇਪਕਟਿਦੇਸ਼ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਚੁਲੁਕੀਕਤਵਾਰਾਸ਼ਿਮੁਨਿਸੇਵਿਤਪਾਦੁਕਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਚੁਮ੍ਬਿਤਸ੍ਕਨ੍ਦਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਪਰਮੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ।
ਚੂਲਿਕਾ ਚੂਰ੍ਣਿਕਾ ਚੂਰ੍ਣਕੁਨ੍ਤਲਾ ਚੇਟਿਕਾਵਤਾ । ੧੪੪ ॥

ਚੈਤ੍ਰੀ ਚੈਤ੍ਰਰਥਾਰੂਢਾ ਚੋਲਭੂਪਾਲਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਚੋਰਿਤਾਨੇਕਹਤ੍ਪਦ੍ਮਾ ਚੌਕ੍ਸ਼ਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਚਰ੍ਮਕਸ਼੍ਣਮਗਾਧਿਸ਼੍ਠਾ ਛਤ੍ਰਚਾਮਰਸੇਵਿਤਾ ।
ਛਾਨ੍ਦੋਗ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗੀਤਾ ਛਾਦਿਤਾਣ੍ਡਸ੍ਵਸ਼ਾਮ੍ਬਰੀ ॥ ੧੪੬ ॥

ਛਾਨ੍ਦਸਾਨਾਂ ਸ੍ਵਯਂਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਛਾਯਾਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਸੇਵਿਤਾ ।
ਛਾਯਾਪੁਤ੍ਰਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਜਯਦਾ ਜਗਤੀਕਨ੍ਦਾ ਜਟਾਧਰਧਤਾ ਜਯਾ ।
ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਜਾਤਵੇਦਾਖ੍ਯਾ ਜਾਪਕੇਸ਼੍ਟਹਿਤਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰਾਸਨਾਸੀਨਾ ਜਿਗੀਸ਼ਾ ਜਿਤਸਰ੍ਵਭੂਃ ।
ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਹ੍ਵਾਗ੍ਰਨਿਲਯਾ ਜੀਵਨੀ ਜੀਵਕੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਜੁਗੁਪ੍ਸਾਢ੍ਯਾ ਜੂਤਿਰ੍ਜੂ(ਜੂ)ਰ੍ਣਾ ਜਮ੍ਭਕਾਸੁਰਸੂਦਿਨੀ ।
ਜੈਤ੍ਰੀ ਜੈਵਾਤਕੋਤ੍ਤਂਸਾ ਜੋਟਿਂ(ਸ਼ਂ)ਗਾ ਜੋਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੫੦ ॥

ਝਞ੍ਝਾਨਿਲਮਹਾਵੇਗਾ ਝਸ਼ਾ ਝਰ੍ਝਰਘੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਝਿਣ੍ਟੀਸੁਮਪਰਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ( ਪ੍ਰੀਤਾ) ਝਿਲ੍ਲਿਕਾਕੇਲਿਲਾਲਿਤਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਟਙ੍ਕਹਸ੍ਤਾ ਟਙ੍ਕਿਤਜ੍ਯਾ ਟਿਟ੍ਟਰੀਵਾਦ੍ਯਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਟਿਟ੍ਟਿਭਾਸਨਹਤ੍ਸਂਸ੍ਥਾ ਠਵਰ੍ਗਚਤੁਰਾਨਨਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਡਮਡ੍ਡਮਰੁਵਾਦ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਾ ਣਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਤਰੁਣੀ ਸੇਵ੍ਯਾ ਤਪ੍ਤਜਾਮ੍ਬੂਨਦਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਪੁਸ੍ਤੋਲ੍ਲਸਤ੍ਪਾਣਿਃ ਤਪਨੋਡੁਪਲੋਚਨਾ ।
ਤਾਰ੍ਤੀਯਭੂਪੁਰਾਤ੍ਮਸ੍ਵਪਾਦੁਕਾ ਤਾਪਸੇਡਿਤਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਤਿਲਕਾਯਿਤਸਰ੍ਵੇਸ਼ਨਿਟਿਲੇਕ੍ਸ਼ਣਸ਼ੋਭਨਾ ।
ਤਿਥਿਸ੍ਤਿਲ੍ਲਵਨਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾ ਤੀਰ੍ਥਾਨ੍ਤਲਿਙ੍ਗਯੁਕ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਤੁਲਸੀ ਤੁਰਗਾਰੂਢਾ ਤੂਲਿਨੀ ਤੂਰ੍ਯਵਾਦਿਨੀ ।
ਤਪ੍ਤਾ ਤਣੀਕਤਾਰਾਤਿਸੇਨਾਸਙ੍ਘਮਹਾਭਟਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਤੇਜਿਨੀਵਨਮਾਯੂਰੀ ਤੈਲਾਦ੍ਯੈਰਭਿਸ਼ੇਚਿਤਾ ।
ਤੋਰਣਾਙ੍ਕਿਤਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾ ਤੋਟਕੀਵਤ੍ਤਸਨ੍ਨੁਤਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਤੌਣੀਰਪੁਸ਼੍ਪਵਿਸ਼ਿਖਾ ਤੌਰ੍ਯਤ੍ਰਿਕਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਤਰ੍ਕਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾ ਤਰ੍ਕਵਾਰ੍ਤਾਵਿਦੂਰਗਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਤਰ੍ਜਨ੍ਯਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਸਂਲਗ੍ਨਮੁਦ੍ਰਾਞ੍ਚਿਤਕਰਾਬ੍ਜਿਕਾ ।
ਥਕਾਰਿਣੀ ਥਾਂ ਥੀਂ ਥੋਂ ਥੈਂ ਕਤਲਾਸ੍ਯਸਮਰ੍ਥਕਾ ॥ ੧੫੯ ॥

ਦਸ਼ਾਸ਼੍ਵਰਥਸਂਰੂਢਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਂਯੁਗਾ ।
ਦਸ਼ਬਾਹੁਪ੍ਰਿਯਾ ਦਹ੍ਰਾ ਦਸ਼ਾਸ਼ਾਸ਼ਾਸਨੇਡਿਤਾ ॥ ੧੬੦ ॥

ਦਾਰਕਾ ਦਾਰੁਕਾਰਣ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ਦਿਗ੍ਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੀਨਸਨ੍ਤਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਦੀਪਾਗ੍ਰਮਙ੍ਗਲਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਦੀਵ੍ਯਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮੇਖਲਾ ।
ਦੁਰਤ੍ਯਯਾ ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਃਖਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੨ ॥

ਦੂਰ੍ਵਾਸਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੂਤੀ ਦੂਰ੍ਵਾਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਸੂਃ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਹਿਤਾ ਦੇਵਮਾਤਾ ਦੈਤ੍ਯਵਿਭਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੧੬੩ ॥

ਦੈਵਿਕਾਗਾਰਯਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਦੋਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਤੀਤਮਾਨਸਾ ।
ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ਦੌਤੀ ਦੌਵਾਰਿਕਨਿਧਿਦ੍ਵਯੀ ॥ ੧੬੪ ॥

ਦਣ੍ਡਿਨੀਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਮੁਖ੍ਯਾ ਦਹਰਾਕਾਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਦਰ੍ਭਾਰਣ੍ਯਕਤਾਵਾਸਾ ਦਹ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੬੫ ॥

ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰੀਡ੍ਯਾ ਧਨਦਾ ਧਾਰਾਸਾਹਸ੍ਰਸੇਚਨਾ ।
ਧੇਨੁਮੁਦ੍ਰਾ ਧੇਨੁਪੂਜ੍ਯਾ ਧੈਰ੍ਯਾ ਧੌਮ੍ਯਨੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੬੬ ॥

ਨਮਿਤਾ ਨਗਰਾਵਾਸਾ ਨਟੀ ਨਲਿਨਪਾਦੁਕਾ ।
ਨਕੁਲੀ ਨਾਭਿਨਾਲਾਗ੍ਰਾ ਨਾਭਾਵਸ਼੍ਟਦਲਾਬ੍ਜਿਨੀ ॥ ੧੬੭ ॥

ਨਾਰਿਕੇਲਾਮਤਪ੍ਰੀਤਾ ਨਾਰੀਸਮ੍ਮੋਹਨਾਕਤਿਃ ।
ਨਿਗਮਾਸ਼੍ਵਰਥਾਰੂਢਾ ਨੀਲਲੋਹਿਤਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਪ੍ਰਿਯਾ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾਮ੍ਬਾ ਨੀਪਵਾਟਿਕਾ ।
ਨੁਤਕਲ੍ਯਾਣਵਰਦਾ ਨੂਤਨਾ ਨਪਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੬੯ ॥

ਨਹਰਿਸ੍ਤੁਤਹਤ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਨਤ੍ਤੇਸ਼ੀ ਨਤ੍ਤਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਨੈਗਮਜ੍ਞਾਨਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਨੈਗਮਜ੍ਞਾਨਦੁਰ੍ਲਭਾ ॥ ੧੭੦ ॥

ਨੌਕਾਰੂਢੇਸ਼ ਵਾਮੋਰੁਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਸ੍ਥਿਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਨਨ੍ਦਿਵਿਦ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ਵਿਨੁਤਾ ਨਨ੍ਦਨਾਨਨਾ ॥ ੧੭੧ ॥

ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਨਨ੍ਦਜਾ ਨਮ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਭੂਪੁਰਾ ।
ਨਰ੍ਮਦਾ ਪਰਮਾਦ੍ਵੈਤਭਾਵਿਤਾ ਪਰਿਪਨ੍ਥਿਨੀ ॥ ੧੭੨ ॥

ਪਰਾ ਪਰੀਤਦਿਵ੍ਯੌਘਾ ਪਰਸ਼ਮ੍ਭੁਪੁਰਨ੍ਧ੍ਰਿਕਾ ।
ਪਥ੍ਯਾ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਪਤ੍ਨੀ ਪਤਞ੍ਜਲਿਸੁਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੭੩ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਾ ਪਰਮਾ ਪਦ੍ਮਗਨ੍ਧਿਨੀ ।
ਪਯਸ੍ਵਿਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾ ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਹੋਦਰੀ ॥ ੧੭੪ ॥

ਪਰਾਰ੍ਧਾ ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਕਾਰਣਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪਾਤਞ੍ਜਲਾਖ੍ਯਕਲ੍ਪੋਕ੍ਤਸ਼ਿਵਾਵਰਣਸਂਯੁਤਾ ॥ ੧੭੫ ॥

ਪਾਸ਼ਕੋਦਣ੍ਡਸੁਮਭਤ੍ ਪਾਰਿਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਕਸਨ੍ਨੁਤਾ ।
ਪਿਞ੍ਛਾ(ਞ੍ਜਾ)ਵਿਲੇਪਸੁਮੁਖਾ ਪਿਤਤੁਲ੍ਯਾ ਪਿਨਾਕਿਨੀ ॥ ੧੭੬ ॥

ਪੀਤਚਨ੍ਦਨਸੌਗਨ੍ਧਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਸਹੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਪੁਰੀਮਧ੍ਯਵਰ੍ਤਿਨੀ ਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੭੭ ॥

ਪੂਰਯਨ੍ਤੀ ਪੂਰ੍ਯਮਾਣਾ ਪੂਰ੍ਣਾਭਾ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਪਚ੍ਛਾਮਾਤ੍ਰਾਤਿਸ਼ੁਭਦਾ ਪਥ੍ਵੀਮਣ੍ਡਲਸ਼ਾਸਿਨੀ ॥ ੧੭੮ ॥

ਪਤਨਾ ਪੇਸ਼ਲਾ ਪੇਰੁਮਣ੍ਡਲਾ ਪੈਤ੍ਰਰਕ੍ਸ਼ਕੀ ।
ਪੌਸ਼ੀ ਪੌਣ੍ਡ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਾ ਪਞ੍ਚਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਮਨੁਃ ॥ ੧੭੯ ॥

ਪਞ੍ਚਮੀਤਿਥਿਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯਾ ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਫਣਾਧਿਪਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਫਣਾਮਣਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮੦ ॥

ਬਕਪੁਸ਼੍ਪਕਤੋਤ੍ਤਂਸਾ ਬਗਲਾ ਬਲਿਨੀ ਬਲਾ ।
ਬਾਲਾਰ੍ਕਮਣ੍ਡਲਾਭਾਸਾ ਬਾਲਾ ਬਾਲਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੧੮੧ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਚਕ੍ਰਸ਼ਿਵਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾ ਬਿਲ੍ਵਭੂਸ਼ਿਤਮੂਰ੍ਧਜਾ ।
ਬੀਜਾਪੂਰਫਲਾਸਕ੍ਤਾ ਬੀਭਤ੍ਸਾਵਹਦਕ੍ਤ੍ਰਯੀ ॥ ੧੮੨ ॥

ਬੁਭੁਕ੍ਸ਼ਾਵਰ੍ਜਿਤਾ ਬੁਦ੍ਧਿਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਬੁਧਵਰ੍ਸ਼ਕਾ ।
ਬਹਤੀ ਬਹਦਾਰਣ੍ਯਨੁਤਾ ਵਹਸ੍ਪਤੀਡਿਤਾ ॥ ੧੮੩ ॥

ਬੇਰਾਖ੍ਯਾ ਬੈਨ੍ਦਵਾਕਾਰ ਵੈਰਿਞ੍ਚਸੁਸ਼ਿਰਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਬੋਦ੍ਧ੍ਰੀ ਬੋਧਾਯਨਾ ਬੌਦ੍ਧਦਰ੍ਸ਼ਨਾ ਬਨ੍ਧਮੋਚਨੀ ॥ ੧੮੪ ॥

ਭਟ੍ਟਾਰਿਕਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀਭਾ ਭਿਸ਼ਗ੍ਵਰਾ ।
ਭਿਤ੍ਤਿਕਾ ਭਿਨ੍ਨਦੈਤ੍ਯਾਙ੍ਗਾ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨਸਹਾਨੁਗਾ ॥ ੧੮੫ ॥

ਭੀਸ਼ਣਾ ਭੀਤਿਰਹਿਤਾ ਭੁਵਨਤ੍ਰਯਸ਼ਙ੍ਕਰਾ ।
ਭੂਤਘ੍ਨੀ ਭੂਤਦਮਨੀ ਭੂਤੇਸ਼ਾਲਿਙ੍ਗਨੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੧੮੬ ॥

ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਭਗ੍ਵਙ੍ਗਿਰਮੁਨਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਭਙ੍ਗਿਨਾਟ੍ਯਵਿਨੋਦਜ੍ਞਾ ਭੈਰਵਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮੭ ॥

ਭੋਗਿਨੀ ਭੋਗਸ਼ਮਨੀ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਭੌਮਪੂਜ੍ਯਾ ਭਣ੍ਡਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਭਗ੍ਨਦਕ੍ਸ਼ਕ੍ਰਤੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮੮ ॥

ਮਕਾਰਪਞ੍ਚਮੀ ਮਹ੍ਯਾ ਮਦਨੀ ਮਕਰਧ੍ਵਜਾ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਧੁਰਾਵਾਸਾ ਮਨ੍ਵਸ਼੍ਰਹਦਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੮੯ ॥

ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਵਿਨੁਤਾ ਮਾਣਿਭਦ੍ਰੇਡ੍ਯਾ ਮਾਧਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਮਾਯਾ ਮਾਰਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਰਸਖੀਡ੍ਯਾ ਮਾਧੁਰੀਮਨਾਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਾਹਿਸ਼ਘ੍ਨੀ ਮਿਥ੍ਯਾਵਾਦਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੀਨਸਂਸਸ਼੍ਟਾ ਮੀਮਾਂਸਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਲੋਚਨਾ ॥ ੧੯੧ ॥

ਮੁਗ੍ਧਾਙ੍ਗੀ ਮੁਨਿਵਨ੍ਦਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ਮੂਲਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਮੂਸ਼ਿਕਾਰੂਢਜਨਨੀ ਮੂਢਭਕ੍ਤਿਮਦਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੯੨ ॥

ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਸਤੀ ਮਗ੍ਯਾ ਮਗਾਲੇਪਨਲੋਲੁਪਾ ।
ਮੇਧਾਪ੍ਰਦਾ ਮੇਖਲਾਢ੍ਯਾ ਮੇਘਵਾਹਨਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੯੩ ॥

ਮੇਨਾਤ੍ਮਜਾ ਮੈਥਿਲੀਸ਼ਕਤਾਰ੍ਚਨਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ।
ਮੈਤ੍ਰੀ ਮੈਨਾਕਭਗਿਨੀ ਮੋਹਜਾਲਪ੍ਰਣਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੯੪ ॥

ਮੋਦਪ੍ਰਦਾ ਮੌਲਿਗੇਨ੍ਦੁਕਲਾਧਰਕਿਰੀਟਭਾਕ੍ ।
ਮੌਹੂਰ੍ਤਲਗ੍ਨਵਰਦਾ ਮਞ੍ਜੀਰਾ ਮਞ੍ਜੁਭਾਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੯੫ ॥

ਮਰ੍ਮਜ੍ਞਾਤ੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਯਮੁਨਾ ਯਜ੍ਞਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਯਾਤਨਾਰਹਿਤਾ ਯਾਨਾ ਯਾਮਿਨੀਪੂਜਕੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੧੯੬ ॥

ਯੁਕ੍ਤਾ ਯੂਪਾ ਯੂਥਿਕਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਯੋਗਾ ਯੋਗੇਸ਼ਯੋਗਦਾ ।
(ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜਸਖਾਨ੍ਤਰਾ)
ਰਥਿਨੀ ਰਜਨੀ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਭੂਰੁਹਾ ॥ ੧੯੭ ॥

ਰਮਾ ਰਸਕ੍ਰਿਯਾ ਰਸ਼੍ਮਿਮਾਲਾਸਨ੍ਨੁਤਵੈਭਵਾ ।
ਰਕ੍ਤਾ ਰਸਾ ਰਤੀ ਰਥ੍ਯਾ ਰਣਨ੍ਮਞ੍ਜੀਰਨੂਪੁਰਾ ॥ ੧੯੮ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਰਵਿਧ੍ਵਜਾਰਾਧ੍ਯਾ ਰਮਣੀ ਰਵਿਲੋਚਨਾ ।
ਰਸਜ੍ਞਾ ਰਸਿਕਾ ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਾ ਰਕ੍ਸ਼ਣਲਮ੍ਪਟਾ ॥ ੧੯੯ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗਾਪਾਙ੍ਗਲੋਚਨਾ ।
ਰਤ੍ਨਦ੍ਵੀਪਵਨਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਰਜਨੀਸ਼ਕਲਾਧਰਾ ॥ ੨੦੦ ॥

ਰਤ੍ਨਪ੍ਰਾਕਾਰਨਿਲਯਾ ਰਣਮਧ੍ਯਾ ਰਮਾਰ੍ਥਦਾ ।
ਰਜਨੀਮੁਖਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਰਤ੍ਨਸਾਨੁਸ੍ਥਿਤਾ ਰਯਿਃ ॥ ੨੦੧ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਨਾਯਿਕਾ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Yoganayika or Raja Rajeshvari:

1000 Names of Sri Yoganayika or Rajarajeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top