Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

sricandrasekharabharatyastottarasatanamavalih
sadatmadhyananiratam visayebhyah paranmukham ।
naumisastresu nisnatam candrasekharabharatim ॥

srisrngapurapithesaya namah ।
srividyajapatatparaya namah ।
sunandanasvayukkrsnamagharksaikadasibhavaya namah ।
plavabdasitamaghiyapancamipraptamaunjikaya namah ।
paridhavisaraccaitrapraptaturyasramakramaya namah ।
candrasekharasabdadyabharatyakhyavirajitaya namah ।
sankaradiguruttamsaparamparyakramagataya namah ।
candramaulipadambhojacancarikahrdambujaya namah ।
saradapadapathojamarandasvadalolupaya namah ।
suratnagarbhaherambasamaradhanalalasaya namah । 10 ।

desikanghrisamakrantahrdayakhyaguhantaraya namah ।
srutismrtipuranadisastrapramanyabaddhadhiye namah ।
srautasmartasadacaradharmapalanatatparaya namah ।
tattvamasyadivakyarthaparicintanamanasaya namah ।
vidvadbrndaparislaghyapanḍityaparisobhitaya namah ।
daksinamurtisanmantrajapadhyanaparayanaya namah ।
vividhartipariklinnajanasandohaduhkhahrde namah ।
nanditasesavibudhaya namah ।
ninditakhiladurmataya namah ।
vividhagamatattvajnaya namah । 20 ।

vinayabharanojjvalaya namah ।
visuddhadvaitasandestre namah ।
visuddhatmaparayanaya namah ।
visvavandyaya namah ।
visvagurave namah ।
vijitendriyasamhataye namah ।
vitaragaya namah ।
vitabhayaya namah ।
vittalobhavivarjitaya namah ।
nanditasesabhuvanaya namah । 30 ।

ninditakhilasamsrtaye namah ।
satyavadine namah ।
satyarataya namah ।
satyadharmaparayanaya namah ।
visayaraye namah ।
vidheyatmane namah ।
viviktasasusevanaya namah ।
vivekine namah ।
vimalasvantaya namah ।
vigatavidyabandhanaya namah । 40 ।

natalokahitaisine namah ।
namrahrttapaharakaya namah ।
namrajnanatamobhanave namah ।
natasamsayakrntanaya namah ।
nityatrptaya namah ।
nirihaya namah ।
nirgunadhyanatatparaya namah ।
santavesaya namah ।
santamanase namah ।
santidantigunalayaya namah । 50 ।

mitabhasine namah ।
mitaharaya namah ।
amitanandatundilaya namah ।
gurubhaktaya namah ।
gurunyastabharaya namah ।
gurupadanugaya namah ।
hasapurvabhibhasine namah ।
hamsamantrarthacintakaya namah ।
niscintaya namah ।
nirahankaraya namah । 60 ।

nirmohaya namah ।
mohanasakaya namah ।
nirmamaya namah ।
mamatahantre namah ।
nispapaya namah ।
papanasakaya namah ।
krtajnaya namah ।
kirtimate namah ।
papagabhidurakrtaye namah ।
satyasandhaya namah । 70 ।

satyatapase namah ।
satyajnanasukhatmadhiye namah ।
vedasastrarthatattvajnaya namah ।
vedavedantaparagaya namah ।
visalahrdayaya namah ।
vagmine namah ।
vacaspatisadrnmataye namah ।
nrsimharamanilayaya namah ।
nrsimharadhanapriyaya namah ।
nrpalyarcitapadabjaya namah । 80 ।

krsnarajahite rataya namah ।
vicchinnahrdayagranthaye namah ।
ja़vicchinnakhilasamsayaya namah ।
vidvacchirobhusanaya namah ।
vidvadbrndadrḍhasrayaya namah ।
bhutibhusitasarvangaya namah ।
natabhutipradayakaya namah ।
tripunḍravilasatphalaya namah ।
rudraksaikavibhusanaya namah ।
kausumbhavasanopetaya namah । 90 ।

karalagnakamanḍalave namah ।
venudanḍalasaddhastaya namah ।
appavitrasamanvitaya namah ।
daksinyanilayaya namah ।
daksaya namah ।
daksinasamathadhipaya namah ।
varnasankarasanjatasantapavistamanasaya namah ।
sisyaprabodhanapatave namah ।
namrastikyapravardhakaya namah ।
natalihitasandestre namah । 100 ।

vineyestapradayakaya namah ।
hitasatrusamaya namah ।
srimate namah ।
samalostasmakancanaya namah ।
vyakhyanabhadrapithasthaya namah ।
sastravyakhyanakautukaya namah ।
jagatitalavikhyataya namah ।
jagadgurave namah । 108 ।

sricandrasekharabharatimahasvamine namah ।

iti srimajjagadguru sricandrasekharabharatimahasvaminam
astottarasatanamavalih samapta ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekhara Bharati:

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil