Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

श्रीचन्द्रशेखरभारत्यष्टोत्तरशतनामावलिः
सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् ।
नौमिशास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम् ॥

श्रीश‍ृङ्गपुरपीठेशाय नमः ।
श्रीविद्याजपतत्पराय नमः ।
सुनन्दनाश्वयुक्कृष्णमघर्क्षैकादशीभवाय नमः ।
प्लवाब्दसितमाघीयपञ्चमीप्राप्तमौञ्जिकाय नमः ।
परीधाविशरच्चैत्रप्राप्ततुर्याश्रमक्रमाय नमः ।
चन्द्रशेखरशब्दाद्यभारत्याख्याविराजिताय नमः ।
शङ्करादिगुरूत्तंसपारम्पर्यक्रमागताय नमः ।
चन्द्रमौलिपदाम्भोजचञ्चरीकहृदम्बुजाय नमः ।
शारदापदपाथोजमरन्दास्वादलोलुपाय नमः ।
सुरत्नगर्भहेरम्बसमाराधनलालसाय नमः । १० ।

देशिकाङ्घ्रिसमाक्रान्तहृदयाख्यगुहान्तराय नमः ।
श्रुतिस्मृतिपुराणादिशास्त्रप्रामाण्यबद्धधिये नमः ।
श्रौतस्मार्तसदाचारधर्मपालनतत्पराय नमः ।
तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थपरिचिन्तनमानसाय नमः ।
विद्वद्बृन्दपरिश्लाघ्यपाण्डित्यपरिशोभिताय नमः ।
दक्षिणामूर्तिसन्मन्त्रजपध्यानपरायणाय नमः ।
विविधार्तिपरिक्लिन्नजनसन्दोहदुःखहृदे नमः ।
नन्दिताशेषविबुधाय नमः ।
निन्दिताखिलदुर्मताय नमः ।
विविधागमतत्त्वज्ञाय नमः । २० ।

विनयाभरणोज्ज्वलाय नमः ।
विशुद्धाद्वैतसन्देष्ट्रे नमः ।
विशुद्धात्मपरायणाय नमः ।
विश्ववन्द्याय नमः ।
विश्वगुरवे नमः ।
विजितेन्द्रियसंहतये नमः ।
वीतरागाय नमः ।
वीतभयाय नमः ।
वित्तलोभविवर्जिताय नमः ।
नन्दिताशेषभुवनाय नमः । ३० ।

निन्दिताखिलसंसृतये नमः ।
सत्यवादिने नमः ।
सत्यरताय नमः ।
सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
विषयारये नमः ।
विधेयात्मने नमः ।
विविक्ताशासुसेवनाय नमः ।
विवेकिने नमः ।
विमलस्वान्ताय नमः ।
विगताविद्यबन्धनाय नमः । ४० ।

नतलोकहितैषिणे नमः ।
नम्रहृत्तापहारकाय नमः ।
नम्राज्ञानतमोभानवे नमः ।
नतसंशयकृन्तनाय नमः ।
नित्यतृप्ताय नमः ।
निरीहाय नमः ।
निर्गुणध्यानतत्पराय नमः ।
शान्तवेषाय नमः ।
शान्तमनसे नमः ।
शान्तिदान्तिगुणालयाय नमः । ५० ।

मितभाषिणे नमः ।
मिताहाराय नमः ।
अमितानन्दतुन्दिलाय नमः ।
गुरुभक्ताय नमः ।
गुरुन्यस्तभाराय नमः ।
गुरुपदानुगाय नमः ।
हासपूर्वाभिभाषिणे नमः ।
हंसमन्त्रार्थचिन्तकाय नमः ।
निश्चिन्ताय नमः ।
निरहङ्काराय नमः । ६० ।

निर्मोहाय नमः ।
मोहनाशकाय नमः ।
निर्ममाय नमः ।
ममताहन्त्रे नमः ।
निष्पापाय नमः ।
पापनाशकाय नमः ।
कृतज्ञाय नमः ।
कीर्तिमते नमः ।
पापागभिदुराकृतये नमः ।
सत्यसन्धाय नमः । ७० ।

सत्यतपसे नमः ।
सत्यज्ञानसुखात्मधिये नमः ।
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः ।
वेदवेदान्तपारगाय नमः ।
विशालहृदयाय नमः ।
वाग्मिने नमः ।
वाचस्पतिसदृङ्मतये नमः ।
नृसिंहारामनिलयाय नमः ।
नृसिंहाराधनप्रियाय नमः ।
नृपाल्यर्चितपादाब्जाय नमः । ८० ।

कृष्णराजहिते रताय नमः ।
विच्छिन्नहृदयग्रन्थये नमः ।
ज़्विच्छिन्नाखिलसंशयाय नमः ।
विद्वच्छिरोभूषणाय नमः ।
विद्वद्बृन्ददृढाश्रयाय नमः ।
भूतिभूषितसर्वाङ्गाय नमः ।
नतभूतिप्रदायकाय नमः ।
त्रिपुण्ड्रविलसत्फालाय नमः ।
रुद्राक्षैकविभूषणाय नमः ।
कौसुम्भवसनोपेताय नमः । ९० ।

करलग्नकमण्डलवे नमः ।
वेणुदण्डलसद्धस्ताय नमः ।
अप्पवित्रसमन्विताय नमः ।
दाक्षिण्यनिलयाय नमः ।
दक्षाय नमः ।
दक्षिणाशामठाधिपाय नमः ।
वर्णसङ्करसञ्जातसन्तापाविष्टमानसाय नमः ।
शिष्यप्रबोधनपटवे नमः ।
नम्रास्तिक्यप्रवर्धकाय नमः ।
नतालिहितसन्देष्ट्रे नमः । १०० ।

विनेयेष्टप्रदायकाय नमः ।
हितशत्रुसमाय नमः ।
श्रीमते नमः ।
समलोष्टाश्मकाञ्चनाय नमः ।
व्याख्यानभद्रपीठस्थाय नमः ।
शास्त्रव्याख्यानकौतुकाय नमः ।
जगतीतलविख्याताय नमः ।
जगद्गुरवे नमः । १०८ ।

श्रीचन्द्रशेखरभारतीमहास्वामिने नमः ।

इति श्रीमज्जगद्गुरु श्रीचन्द्रशेखरभारतीमहास्वामिनां
अष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekhara Bharati:

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top