Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ
ਸਦਾਤ੍ਮਧ੍ਯਾਨਨਿਰਤਂ ਵਿਸ਼ਯੇਭ੍ਯਃ ਪਰਾਙ੍ਮੁਖਮ੍ ।
ਨੌਮਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਣਾਤਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤੀਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਗਪੁਰਪੀਠੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਜਪਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸੁਨਨ੍ਦਨਾਸ਼੍ਵਯੁਕ੍ਕਸ਼੍ਣਮਘਰ੍ਕ੍ਸ਼ੈਕਾਦਸ਼ੀਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਲਵਾਬ੍ਦਸਿਤਮਾਘੀਯਪਞ੍ਚਮੀਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮੌਞ੍ਜਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਪਰੀਧਾਵਿਸ਼ਰਚ੍ਚੈਤ੍ਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤਤੁਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ਯਭਾਰਤ੍ਯਾਖ੍ਯਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਦਿਗੁਰੂਤ੍ਤਂਸਪਾਰਮ੍ਪਰ੍ਯਕ੍ਰਮਾਗਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਪਦਾਮ੍ਭੋਜਚਞ੍ਚਰੀਕਹਦਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਰਦਾਪਦਪਾਥੋਜਮਰਨ੍ਦਾਸ੍ਵਾਦਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਸੁਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਹੇਰਮ੍ਬਸਮਾਰਾਧਨਲਾਲਸਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ਦੇਸ਼ਿਕਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸਮਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਹਦਯਾਖ੍ਯਗੁਹਾਨ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਪੁਰਾਣਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਾਮਾਣ੍ਯਬਦ੍ਧਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੌਤਸ੍ਮਾਰ੍ਤਸਦਾਚਾਰਧਰ੍ਮਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਪਰਿਚਿਨ੍ਤਨਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਦ੍ਬਨ੍ਦਪਰਿਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਪਰਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਵਿਧਾਰ੍ਤਿਪਰਿਕ੍ਲਿਨ੍ਨਜਨਸਨ੍ਦੋਹਦੁਃਖਹਦੇ ਨਮਃ ।
ਨਨ੍ਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਬੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲਦੁਰ੍ਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਵਿਧਾਗਮਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ਵਿਨਯਾਭਰਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਦ੍ਵੈਤਸਨ੍ਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸਂਹਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਵੀਤਰਾਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਵੀਤਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਤ੍ਤਲੋਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਨ੍ਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਭੁਵਨਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ਨਿਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲਸਂਸਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਵਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ਯਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਵਿਕ੍ਤਾਸ਼ਾਸੁਸੇਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਵੇਕਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਮਲਸ੍ਵਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਗਤਾਵਿਦ੍ਯਬਨ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ਨਤਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਨਮ੍ਰਹਤ੍ਤਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਮ੍ਰਾਜ੍ਞਾਨਤਮੋਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਨਤਸਂਸ਼ਯਕਨ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਰੀਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਧ੍ਯਾਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਨਸੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਨ੍ਤਿਗੁਣਾਲਯਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ਮਿਤਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਮਿਤਾਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਮਿਤਾਨਨ੍ਦਤੁਨ੍ਦਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੁਰੁਨ੍ਯਸ੍ਤਭਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੁਰੁਪਦਾਨੁਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਾਸਪੂਰ੍ਵਾਭਿਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਹਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਚਿਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ਨਿਰ੍ਮੋਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਮੋਹਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਰ੍ਮਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਮਮਤਾਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਤਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਪਾਪਾਗਭਿਦੁਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ਸਤ੍ਯਤਪਸੇ ਨਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸੁਖਾਤ੍ਮਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਸਦਙ੍ਮਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਸਿਂਹਾਰਾਮਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਸਿਂਹਾਰਾਧਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਪਾਲ੍ਯਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ਕਸ਼੍ਣਰਾਜਹਿਤੇ ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਯੇ ਨਮਃ ।
ਜ़੍ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾਖਿਲਸਂਸ਼ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਚ੍ਛਿਰੋਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਦ੍ਬਨ੍ਦਦਢਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਤਭੂਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਵਿਲਸਤ੍ਫਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੈਕਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਕੌਸੁਮ੍ਭਵਸਨੋਪੇਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ਕਰਲਗ੍ਨਕਮਣ੍ਡਲਵੇ ਨਮਃ ।
ਵੇਣੁਦਣ੍ਡਲਸਦ੍ਧਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਪ੍ਪਵਿਤ੍ਰਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ਼ਾਮਠਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਰ੍ਣਸਙ੍ਕਰਸਞ੍ਜਾਤਸਨ੍ਤਾਪਾਵਿਸ਼੍ਟਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਪ੍ਰਬੋਧਨਪਟਵੇ ਨਮਃ ।
ਨਮ੍ਰਾਸ੍ਤਿਕ੍ਯਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਤਾਲਿਹਿਤਸਨ੍ਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ਵਿਨੇਯੇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਿਤਸ਼ਤ੍ਰੁਸਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਸਮਲੋਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਮਕਾਞ੍ਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਭਦ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਕੌਤੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਜਗਤੀਤਲਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤੀਮਹਾਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਜ੍ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਭਾਰਤੀਮਹਾਸ੍ਵਾਮਿਨਾਂ
ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekhara Bharati:

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil